08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

139. Undersøgelser i forhold til etablering af forbehandlingsanlæg og biogasanlæg

Udskriv

Sagstema

Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) køres i dag til forbehandling og bioforgasning i Billund. Der er undersøgt alternative løsninger til dette.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede den 2. december 2019 en sag med 5 scenarier for afsætning af KOD fra Thisted Kommune. Udvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med scenarie 1 og 4. For scenarie 4 skulle det desuden undersøges, hvordan en ejerstruktur kan opbygges med eventuelle samarbejdspartnere til projektet.

Scenarie 1 - Forbehandling af KOD i Kåstrup

Forbehandling af KOD i kommende biopulpanlæg i Kåstrup nær Skive, hvor biopulpen leveres til behandling i det nærliggende biogasanlæg. Anlægget forventes at modtage bioaffald (KOD) fra 7 kommuner, svarende til ca. 20.000 tons pr. år.

Der har været arbejdet videre med dette scenarie i samarbejde med Morsø, Viborg og Nomi4s (Holstebro, Lemvig, Skive og Struer). De foreløbige drøftelser og beregninger i gruppen viser, at størrelsen på anlægget har væsentlig betydning for prisen pr. tons, der skal behandles på anlægget. F.eks. forventes en ændring fra 20.000 tons til 15.000 tons at forhøje prisen med ca. 30 %, derfor er økonomien i dette scenarie afhængig af tilslutningen fra de andre kommuner.

Arbejdet i gruppen er gået lidt i dvale under Corona-nedlukningen, men gruppen har brug for parternes tilkendegivelse om samarbejdet, før planerne kan blive mere konkrete.

De foreløbige beregninger fra gruppen viser, at prisen pr. tons, i et anlæg til ca. 15.000 tons, (hvilket ikke kræver tilslutning fra alle parter i gruppen), vil ligge på samme niveau, som der tidligere er indregnet i scenarie 1 fra Niras.

Scenarie 4 - Etablering af forbehandlingsanlæg og biogasanlæg i Thisted Kommune

Etablering af eget forbehandlingsanlæg til KOD, et forbehandlingsanlæg til dybstrøelse, etablering af et biogasanlæg og et opgraderingsanlæg af biogassen til transportformål. Scenarie 4 består - ud over forbehandlingsanlæggene - af lagertanke, hygiejniserings- og biogasanlæg samt opgraderings- og fyldeanlæg til køretøjer. Den samlede investering forventes at udgøre 35,5 mio. kr., heraf udgør ekstrainvesteringen i forhold til behandling af dybstrøelse 14 mio. kr.

Et vigtigt element i scenarie 4 er muligheden for tilskud til biogasproduktion. Ifølge vedhæftede notat fra Niras, jf. bilag 1, er de afsatte puljer til nye biogasanlæg i perioden 2020-2024 allerede brugte. Det vil sige, at medmindre der afsættes nye puljer, vil der tidligst kunne opnås tilskud i 2025. Der er dog en vis opmærksomhed omkring området i forbindelse med de nuværende klimaforhandlinger, og branchen forventer, at eventuelle nye puljer i fremtiden vil komme i udbud. Det indregnede tilskud i scenarie 4 udgør 224 kr. pr. tons KOD, svarende til 1.120.000 kr. Det er uvist, om igangsætning af et nyt projekt vil medføre, at der ikke senere kan søges tilskud til projektet.

I scenarie 4 er der indarbejdet en ekstra kapacitet til at modtage 2.500 tons dybstrøelse. Ekstraudgiften til behandlingen af dybstrøelsen vil udgøre omkring 230.000 kr. og forventes finansieret via betaling fra landmænd, der skal af med dybstrøelsen.

Kommunens deltagelse i projektet afhænger af biogasproduktionens anvendelse. Hvis biogassen anvendes til opvarmning, kan kommunen jævnfør varmeforsyningsloven etablere og drive et biogasanlæg alene eller sammen med andre kommuner eller private. Hvis biogassen anvendes til transportsektoren, er der ingen særskilt lovhjemmel, hvorfor hjemlen skal findes i kommunalfuldmagten. Her vil reglerne kunne tillade produktion til egne køretøjer, se notat fra Advodan, jf. bilag 2.

Erfaringerne fra andre kommuner siger, at der kan være udfordringer i processen med at finde passende arealer til et biogasanlæg.

Inden for den seneste måned er der fra erhvervslivet og fødevarevirksomheder i Thisted Kommune vist en interesse vedrørende mulighederne for etablering af et biogasanlæg i Thisted Kommune - etableret primært med lokale virksomheder som aktører.

Vurdering af scenarier

Økonomien i scenarierne er i nedenstående tabel sammenholdt med den nuværende løsning. Den billigste løsning for brugerne i Thisted Kommune er Scenarie 1.

Scenarie 0
Billund Vand
Nuværende ordning

Scenarie 1
Kåstrup, Skive
Fælleskommunal forbehandling

Scenarie 4
Eget anlæg
Forbehandling og biogas
Inkl. tilskud

Scenarie 4a
Eget anlæg
Forbehandling og biogas
Ekskl. tilskud

Årlig besparelse, kr.

0

1.165.000

235.000

-885.000

Økonomien i scenarie 4 afhænger meget af tilskudsmulighederne fremadrettet. Hvis der ikke opnås tilskud, vil scenarie 4 være godt 2 mio. kr. dyrere end scenarie 1, svarende til ca. 85 kr. pr. husstand pr. år. Hvis der opnås tilskud i scenarie 4, svarende til det tilskud der udbetales til biometangas i 2019, vil scenarie 4 være 930.000 kr. dyrere end scenarie 1.

Hvis der ikke inden 1. september 2020 er kommet mere konkrete planer eller ideoplæg fra det lokale erhvervsliv, anbefales det, at der arbejdes videre med scenarie 1, hvor der gives tilkendegivelse om deltagelse i et samarbejde her.

På mødet deltager sektionsleder for Affald og Ejendomme, Flemming Christensen, i behandling af punktet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

  1. Der indledes drøftelser med erhvervslivet i Thisted Kommune for at afdække den reelle interesse for at indgå et forpligtende samarbejde omkring etableringen af et biogasanlæg i Thisted Kommune.
  2. Hvis erhvervslivet i Thisted Kommune ikke inden den 1. september 2020 er klar til et forpligtende samarbejde, bemyndiger Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Teknik, Erhverv og Beskæftigelse til at forsætte med realitetsforhandlinger om et samarbejde med Nomi4S.

Beslutning

Ad 1. Godkendt, og udvalget ønsker sagen behandlet på et møde i september måned 2020.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020