08. jun 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

129. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2020 på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område omprioriteres fra 2020 til 2021 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der to hovedbudgetopfølgninger og ni minibudgetopfølgninger på anlæg i løbet af året. Ved de to hovedbudgetopfølgninger afholder repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn møde med direktør og afdelingschefer med henblik på at kvalificere budgetopfølgningen for fagforvaltningens anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I april og maj 2020 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdernes anlægsprojekter blev gennemgået.

På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, så rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2020 reduceret netto med 15.850.000 kr. og forøget tilsvarende i 2021. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for de samme anlægsprojekter på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2020 til 2021, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Ændring af rådighedsbeløb

kr.

2020

2021

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

U

-10.000.000

10.000.000

XA-723

EU-Projekt – Life 14 - RIGKILDE

I

13.000.000

-13.000.000

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

U

-19.000.000

19.000.000

XA-885

Hovedbyer på forkant - Thisted

I

13.150.000

-13.150.000

XA-951

Nyt genbrugscenter - Hurup

U

-13.000.000

13.000.000

I ALT - NETTO

-15.850.000

15.850.000

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 42,0 mio. kr. i 2020, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 42,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Bruttoanlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 26,150 mio. kr. i 2020, og beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 • Medtages med 26,150 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Ud af de samlede bruttoanlægsudgifter udgør det brugerfinansierede område 13,0 mio. kr., og anlægsudgifter der vedrører det brugerfinansierede område påvirker aldrig anlægsrammen.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 29,0 mio. kr. (excl. det brugerfinansierede område) påvirker ikke anlægsrammen i 2020, idet anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19. Beløbet vil dog påvirke anlægsrammen i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område reduceres i 2020 med 42,0 mio. kr., og samtidig formindskes anlægsindtægtsbudgettet (rådighedsbeløbet) med 26,150 mio. kr. Netto vil der tilgå kassen 15,850 mio. kr. (kassehenlæggelse).
 2. De under punkt 1 anlægsbudgetter (rådighedsbeløb) på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område medtages med 42,0 mio. kr. i anlægsudgift (rådighedsbeløb) og med 26,150 mio. kr. i anlægsindtægt (rådighedsbeløb) i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020