08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

145. Klimatilpasningsstrategi - orientering om processen

Udskriv

Sagstema

Orientering om proces for udarbejdelse af klimatilpasningsstrategi.

Redegørelse

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen Thisted Kommunes Politik for Klima og Energi. Som led i arbejdet med politikkens strategiske målsætninger skal der udarbejdes en Klimatilpasningsstrategi. Strategien skal sætte retningen for kommunens håndtering af oversvømmelse og erosion fra havvand, vandløb, regnskyl og stigende grundvand.

En central del af kommunens målsætning er at tænke vand ind i nye løsninger, når der udvikles i by og på land og se på, hvordan nødvendige tilpasninger som følge af klimaudfordringerne samtidig kan give merværdi til kommunen. Det er derfor vigtigt at vide, hvor kommunen er særligt udsat, så klimatilpasning kan indgå, når der arbejdes med natur, byudvikling, turisme, spilde- og overfladevand.

Plan og Miljøafdelingen gennemfører pt. en analyse af risici for oversvømmelse og erosion og vil fremlægge resultatet ved en temadrøftelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 31. august 2020. Her drøftes fokus for de kommende år, så vand kan blive set som en værdiskabende ressource. Et yderligere emne er integrationen af FN’s Verdensmål i klimatilpasningsstrategien. Klimatilpasningsstrategien skal efterfølgende vedtages i Kommunalbestyrelsen - forventelig i oktober 2020.

I tråd med Planstrategi 2020 skal arbejdet med en klimatilpasningshandleplan igangsættes umiddelbart efter strategiens vedtagelse i efteråret 2020. Den skal indgå i revision af kommuneplanen, da nye bestemmelser i Planloven kræver en gennemgribende ændring af afsnittet i kommuneplanen.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020