08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

146. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Samlet set forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 5 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten med 2 mio. kr. De konkrete Coronarelaterede udgifter og indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og mindreudgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og STAR bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år ikke.

Jordforsyning og ejendomme

Samlet set forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,3 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,4 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 1,1 mio. kr.

I forbindelse med Coronaudbruddet er det besluttet at igangsætte ekstraordinær bygningsvedligeholdelse (3 mio. kr.) for at understøtte håndværkere og udnytte bygningernes tomgang. Derudover er der merindtægter vedrørende udlejning.

Natur og miljø

Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 3,4 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,9 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært overført underskud fra tidligere år. Jf. handleplan forventes underskuddet endelig indhentet med udgangen af 2021.

Forsyningsområdet

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der bruges til udligning af mellemregningsforholdet mellem det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Området er brugerfinansieret.

Kollektiv trafik

Samlet set forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 0,7 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,3 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,9 mio. kr.

Merforbruget vedrører primært yderligere tilskud til Thyborøn-Agger Færgefart grundet merudgifter til oprensning af sejlrende. Resultatet af en netop afholdt licitation hos Nordjyllands Trafikselskab (NT) på telebusser (busser til skolekørsel) giver en stigning på 16 %, hvilket betyder en merudgift i 2020 på ca. 1.000.000 kr. i bidrag til NT.

Det må forventes, at manglende indtægter ved færgedrift som følge af Corona vil betyde behov for ekstra driftstilskud til Mors-Thy færgefart og Agger-Thyborøn Færgefart

Specialkørsel; På grund af smittefaren ved Corona er der behov for indsættelse af flere vogne til specialkørsel - der må max. være 3 til 4 passagerer i bilerne. Eleverne hentes derfor ind af flere gange og det samme om eftermiddagen - afhængig af skolernes mulighed for at modtage elever og muligheden for transport i de biler, der er til rådighed, hvilket vil fordyre transporten. Eftersom der til stadighed bliver flere elever, der har behov for transport, stiger udgiften.

Skolekørsel; De store elever startede i skole igen den 18. maj 2020 med reduceret skema, og det må forventes, at der skal indsættes ekstra afgange på de lokale ruter, som vil øge udgiften til den kollektive trafik i den resterende periode af skoleåret. Hvordan situationen er efter sommerferien, er pt. usikkert.

Kollektiv trafik; I de almindelige busser har der været færre passagerer og dermed mindre billetindtægter. Hvor store udgifterne hertil bliver kendes ikke og vil afhænge af behov og varighed.

Øvrig trafik

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,8 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et mindreforbrug på 3 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af afvandingsbidrag på 3,2 mio. kr., grundet regulering for årene 2016-2019. Udskiftningen af samtlige gadelyslamper blev afsluttet i 2019, og det vides endnu ikke, hvor stor den reelle besparelse bliver. Thisted Kommunes strandkasser til indsamling af havaffald bliver flittigt brugt af herboende borgere og turister, hvilket vil resultere i et forventet merforbrug på 0,2 mio. kr.

Det er for tidligt på året at spå om antal af skibsanløb og antallet heraf har stor virkning på indtjeningen. Maltmarkedet til Rusland er pga. Coronakrisen meget stillestående, så der forventes ikke skibe foreløbigt, derudover er Thisted Havn lukket for skibsfart, indtil ny sårbarhedsvurdering er godkendt af Trafik, Bolig og Byggestyrelsen pga. Covid19 Testcentret.

Ældreboliger

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Området er brugerfinansieret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den nødvendige bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om nødvendigt iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Samlet set forventes et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 1,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 2,2 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Område-MED Drift og Anlæg den 18. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020