08. jun 2020

Deltagere:

  • Esben Oddershede (V)
  • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
  • Jørgen Andersen (C)
  • Kaj Kirk (Uden for parti)
  • Kristian Tilsted (V)
  • Peter Skriver Nielsen (A)
  • Preben Holler (A)

140. Anlægsbevilling - Anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anlægstilskud - Thyborøn-Agger Færgefart grundet problemer med tilsanding af sejlrenden.

Redegørelse

Thyborøn-Agger Færgefart er et § 60-selskab, som ejes af Thisted og Lemvig kommuner, hvor hver kommune yder et fast, enslydende tilskud til driften af selskabet.

I forbindelse med idriftsætningen af den nye hybridfærge overgik ansvaret for oprensning af sejlrenden til selskabet. Oprensningen i Agger har alene de seneste to år kostet 3.574.260 kr. ekskl. moms, hvorimod der i 2019 ikke er foretaget oprensning i Thyborøn, jf. bilag 1.

Vejrforholdene har bevirket, at der igen er sket en oprensning af sejlrenden ud for Agger-lejet i januar måned 2020; en stor oprensning på 13.000 m³, som desværre har medført, at årets budget til oprensning allerede er opbrugt.

Ud over den budgetmæssige udfordring, betyder det også, at selskabet bliver udfordret på likviditeten, og samtidig må det erkendes, at der efter perioder - med stærk vind fra skiftende retninger - formodentlig vil være behov for yderligere oprensninger inden for relativ kort tid for at kunne opretholde den daglige drift.

Sideløbende arbejdes der med en mulig løsning om at flytte sejlrenden ud for Agger-lejet for eventuelt at imødegå den hurtige tilsanding. Der er indsendt ansøgning til Kystdirektoratet herom, og det vurderes, at flytningen vil medføre en anslået udgift på 1,2 mio. kr. ekskl. moms.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Idet et ordinært driftstilskud påvirker kommunernes serviceramme, og tilskud til færgedrift ikke er omfattet af den kommunale momsudligning, foreslås det i stedet, at det ekstra tilskud etableres som et anlægstilskud, der aktiveres i takt med, at oprensningerne foretages.

Der kan muligvis opnås delvis låneadgang til anlægsrammen med 95 % af udgifter, der vedrører en egentlig flytning af sejlrenden. Der er sendt en forespørgsel til ministeriet omkring dette, men der er endnu ikke modtaget et bekræftende svar.

Hvis færgeselskabet fortsat foretager oprensningerne, vil færgeselskabet få et momsfradrag svarende til forholdet mellem den samlede omsætning og den momspligtige omsætning. I seneste regnskabsår blev den gennemsnitlige momsfradragsprocent opgjort til 64 %.

Udgiften søges herefter betalt som et anlægstilskud ligeligt fordelt fra hver kommune.

Ud fra de seneste års udgifter til oprensning på Agger-siden er tilskuddets størrelse vurderet til at udgøre 1,25 mio. kr. netto fra hver kommune over en 2-årig periode; i alt en anlægsramme på 5,0 mio. kr.

Der vil således være en anlægsudgift for Thisted Kommune på 2,5 mio. kr. fordelt med 1,25 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021.

Da der ikke kan anvises anden finansiering, foreslås der givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af kassen i 2020 med 1,25 mio. kr. (tillægsbevilling til rådighedsbeløbet) og indarbejdet med 1,25 mio. kr. i investeringsoversigten for 2021 - budget 2021-2024

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 1,25 mio. kr. i 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Der medtages 1,25 mio. kr. på investeringsoversigten for 2021 - budget 2021-2024

Andre konsekvenser

Der gøres opmærksom på, at en godkendelse af anlægstilskuddet er betinget af samtidig godkendelse fra Lemvig Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 26. maj 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

  1. Der gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. som anlægstilskud til Thyborøn-Agger Færgen fordelt med 1,25 mio. kr. i 2020 finansieret af kassen (tillægsbevilling til rådighedsbeløb), og i 2021 medtages 1,25 mio. kr. på investeringsoversigten i budget 2021-2024.
  2. Færgeselskabet disponerer over det samlede rådighedsbeløb til oprensning af og eventuelt flytning af sejlrende samt tilhørende konsulentbistand.

Tidligere besluttet

Direktionen, 26. maj 2020, pkt. 4:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020