11. maj 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

99. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

100. Punkt fra udvalgsformand Esben Oddershede - husdyrbrugsager

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Esben Oddershede fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"I forbindelse med den nye Husdyrbrugslov der trådte i kraft den 1. august 2017, er der reelt to sæt lovgivning, som kommunen skal administrere efter.

1. Den nye lovgivning, hvor det er produktionsarealet (m2), der danner grundlag for produktionens størrelse.

2. Den gamle lovgivning tager udgangspunkt i antal dyr og dyreholdets sammensætning.

Husdyrbrugslovens regler om afstandskrav rummer en række krav, som kommunens forvaltning skal tage hensyn til ved en godkendelse efter begge regelsæt.

Kommunen kan efter omstændighederne dispensere fra et eller flere krav ud fra en konkret vurdering.

Det kan ske ud fra almindelige forvaltningsretlige regler, der afvejer dels hensynet til det aktuelle husdyrbrug og dels det hensyn, som varetages med det afstandskrav, der fraviges.

I forbindelse med de krav der stilles i husdyrbrugssager, er det vigtigt at bemærke proportionalitetsprincippet. Altså at de krav ,der stilles, ikke må være mere vidtgående, end den gevinst der kan opnås ved at gennemføre dem.

På baggrund af de erfaringer der er opnået med at administrere efter den gældende praksis, hvor 50 % reglen i forhold til afstandskriterier stort set er udelukket som en mulighed, anmoder jeg om udvalgets stillingtagen til, om det giver anledning til en ændring, eller praksis kan fortsætte som hidtil.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgiv skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt, at 50 % procentsreglen stadig er gældende i Thisted Kommune.

Til toppen

101. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - Grøn mobilitet

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Grøn Mobilitet - vi har tidligere drøftet om de 0,5 mio. fra budget 2019 kunne bruges i forbindelse med deltagelse i EU-projektet CORA (Connecting Remote Areas). Forvaltningen ville undersøge nærmere. Ønsker en drøftelse af, hvor vi står i forhold til den undersøgelse samt om vi evt. vil/kan anvende midlerne i forbindelse med et nyt trængselsforsøg i Klitmøller til sommer."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 42:

Sagen udsættes.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 73:

Drøftet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Sagen genoptages

På baggrund af udvalgets drøftelser den 14. april 2020 har Drifts- og Anlægsafdelingen arbejdet videre med idéen om at idriftsætte en Shuttlebus i Klitmøller. Tanken er, at Shuttlebussen skal minimere trykket af biler i området ved P-pladsen nær havet i den vestlige ende af Ørhagevej samt give gæsterne en mulighed for at parkere på P-pladsen ved Splittergab, hvor de gode bademuligheder er.

Den overordnede tanke er, at der ved Kystvejen opsættes en henvisningstavle med angivelse af P-plads samt angivelse af, at Shuttlebus er lokaliseret ved parkeringspladsen ved Splittergab. Ved Splittergab kan gæsterne parkere deres bil og stå på bussen med omløbstid ca. hvert 30. minut ad ruten Splittergab-Krovej-Ørhagevej-P-pladsen Ørhagevej og "retur" ad Ørhagevej til Splittergab, jf. bilag 1.

Langs ruten etableres der et antal stoppesteder, så gæsterne kan stige af og på afhængigt af, hvilke behov og interesser de har. Muligheden for stop undervejs forventes at understøtte erhvervslivet på strækningen.
Det vil også være muligt, at man som surfer først kører ned til området ved Hummerhuset og læsser sit grej af og kører i sin egen bil ud til Splittergab, og sætter sin bil her for at returnere med bussen.

For både den almindelige badegæst og surferen vil det kræve noget tilvænning og en adfærdsændring, da der typisk er tradition for at benytte bilen frem til aktivitet med mulighed for parkering tæt ved. Hvis det skal lykkes at reducere antallet af biler på Ørhagevej, kan en shuttlebus være en mulig løsning.

Ligeledes vil det være muligt at indsætte en shuttlebus i Nørre Vorupør. Her er det også målet at reducere antallet af biler i området ved P-pladserne ved det kommende Nationalparkcenter. Ved Kystvejen sættes henvisningstavler op, så gæsterne guides til P-pladsen ved Hawblink. Her kan bilen sættes, og turen til området ved Landingspladsen fortsætter med bussen. Ruten for bussen bliver Hawblink-Vesterhavsgade-Kystvejen-Hawblink, jf. bilag 2. Ligeledes indlægges der på ruten i Nørre Vorupør et antal stop - foreksempel et ved Bredkærvej - hvor museet og kirken kan besøges.

I Nørre Vorupør kan Hawblink ensrettes fra P-pladsen (midt på Hawblink) til parkeringspladsen ved Nationalparkcenter, jf. bilag. Her vil trafikken kun være fra øst mod vest. Det betyder samtidig, at der over en strækning på knap 400 m kan laves skråparkering i det sydlige spor af Hawblink, det vil sige, at der kan etableres omkring 70 P-pladser på den strækning. En ensretning af Hawblink kan kun gennemføres med Politiets godkendelse.

For begge tiltag i Klitmøller og Nørre Vorupør kræver det stor tilvænning for vores gæster. Det betyder, at der skal være en kampagne på de sociale medier, flyers til uddeling hos udlejningsbureauerne og måske traditionel annoncering. Her er der mulighed for, at de lokale foreninger spiller en aktiv rolle ved foreksempel at bidrage med guides, der kan hjælpe gæsterne hen til P-pladserne og Shuttlebusserne. For denne indsats kunne foreningerne få et kontant støttebeløb fra Thisted Kommune.

For gæsterne, der kommer til Klitmøller og Nørre Vorupør, vil brugen af Shuttlebusserne være gratis. Omkostningerne for begge tiltag kunne være indeholdt i éngangsbeløbet på 500.000 kr. Når sæsonen for 2020 er omme, skal tiltagene evalueres, og et eventuelt fremtidigt tilbud kan overvejes. Det er forventningen, at der køres med 12 meters busser "minibusser", da det på begge ruter vil være for trængt med en traditionel rutebil.

Økonomiske konsekvenser

Klitmøller

Kørsel på alle ugedage i tidsrummet kl. 10 – 18, hvor der køres i pendulfart (15 - 20 minutters drift), med en indlagt chaufførpause på 30 min. halvvejs gennem vagten.

30.000 kr. pr uge i seks uger

180.000 kr.

Guides, kontant foreningsstøtte

20.000 kr.

Skiltning, annoncering, evaluering og evt. mindre anlægsarbejder

50.000 kr.

Nørre Vorupør

Kørsel på alle ugedage i tidsrummet kl. 10 – 18, hvor der køres i pendulfart (15 - 20 minutters drift), med en indlagt chaufførpause på 30 min. halvvejs gennem vagten.

30.000 kr. pr uge i seks uger

180.000 kr.

Guides, kontant foreningsstøtte

20.000 kr.

Skiltning, annoncering, evaluering og evt. mindre anlægsarbejder

50.000 kr.

I alt

500.000 kr.

Tiltaget finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til udvikling af grøn mobilitet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

Sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik- Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der som forsøg indsættes shuttelbusser i Klitmøller og Vorupør i perioden uge 27-32 2020, i alt 6 uger. Udgifterne finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til udvikling af grøn mobilitet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.
 2. Ruterne bliver som beskrevet i henholdsvis bilag 1 og 2.
 3. Hawblink, som forsøg over en strækning på ca. 400 m, ensrettes mellem den vestlige P-plads og den østlige P-plads.

Beslutning

Ad 1 - 3: Godkendt med enkelte mindre justeringer af ruterne.

Til toppen

102. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Evaluering af street food m.m.

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Street Food m.m. Ønsker en evaluering af sagen, som udvalget behandlede i 2019".

Retsgrundlag

Ifølge forretningsordenen for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 39:

Sagen udsættes.

Jørgen Andersen har tilsendt flere oplysninger til sagens behandling:

"Jeg vil gerne, at sagen vedrørende street food evaluering bliver sat på dagsorden som en beslutningssag. Jeg er klar over, at der skal være nyt i en sag for, at den kan genoptages, og det mener jeg er tilfældet. Det nye er, at fortolkningen af salgsareal er modstridende i forhold til det, der er vedtaget. Salgsareal er det areal, kunderne har adgang til ifølge DCR Danmarks Restauranter & Cafeer.

Beslutningen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019 omhandler ikke salgsareal incl. førerhus som nævnt i mail fra forvaltningen."

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 70:

Udsættes til næste møde med henblik på præcisering af salgsarealet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Sagen genoptages

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget drøftede den 8. april 2019, om der skulle udpeges og indrettes særlige pladser til mobile salgsenheder langs vestkysten, hvor oplægget i første omgang omfattede en plads i henholdsvis Klitmøller og Nr. Vorupør. Størrelsen på de mobile salgsenheder blev også drøftet.

Et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 8. april 2019, at der ikke gives tilladelse til mobilt gadesalg på offentlige arealer med et salgsareal på over 3 m2 i vestkystbyerne.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har, jf. Gågaderegulativet side 11 "Salg fra mobile enheder", bilag 1, administreret efter, at det er tilladt: "at drive mobilt salg fra 1 stk. cykel, knallert eller lignende på kommunale vejarealer, pladser o.lign. Der gives ikke tilladelse til mobilt gadesalg på offentlige arealer med en salgsenhed på over 3 m2 i vestkystbyerne. Enheden skal være fleksibel i sin anbringelse."

Populært sagt kan der kun gives tilladelse til en Tuk Tuk eller lignende.

Der er modtaget forespørgsler efter beslutningen den 8. april 2019. Den ene af disse ansøgere har argumenteret for, at "salgsarealet" er mindre end 3 m2, eftersom resten af vognens areal benyttes til håndvask, lager m.v.

Sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik-, Erhverv- og Beskæftigelse indstiller, at det gældende Gågaderegulativ tages til efterretning, og at "Salgsenhed" er det samlede fladeareal for enheden.

Beslutning

Gågaderegulativet tages til efterretning.

Godkendt af Esben Oddershede, Peter Skriver Nielsen, Kristian Tilsted, Kaj Kirk, Joachim Plaetner Kjeldsen. Imod stemte Preben Holler og Jørgen Andersen.

Til toppen

103. Mødeplan for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 2021

Udskriv

Sagstema

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2021.

Redegørelse

Ledelsessekretariatet har udarbejdet forslag til udvalgets møde i 2021 med udgangspunkt i, at møderne afholdes på følgende mandage kl. 13.00 i administrationsbygningen i Hurup:

Den 11. januar 2021

Den 1. februar 2021

Den 15. marts 2021

Den 12. april 2021

Den 10. maj 2021

Den 7. juni 2021

Den 16. august 2021

Den 6. september 2021

Den 4. oktober 2021

Den 8. november 2021

Den 6. december 2021

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet mødet skal starte kl 14.00.

Til toppen

104. Ny anvendelse af Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

Det videre forløb for Landlyst Stadion baseret på indkomne høringssvar fra debatfasen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2020 debatoplæg vedrørende ny anvendelse af Landlyst Stadion, Thisted. Oversigtskort kan ses i bilag 1.

Der har fra den 2. til 30. marts 2020 været offentlig debat om ny anvendelse af Landlyst Stadion. Der er i alt indkommet 14 høringssvar. To af høringssvarene indeholder underskriftsindsamlinger. Alle høringssvar kan ses i sin fulde længde i bilag 2.

Høringssvarene indeholder følgende forslag og kommentarer:

 1. Rekreativt område: Ni af bemærkningerne omhandler forslag om at bibeholde Landlyst Stadion som rekreativt område. Der lægges vægt på, at faciliteterne i området burde opgraderes, og at der burde etableres nye faciliteter, der understøtter sport, motion, fritidsaktiviteter samt leg og friluftsliv tilegnet alle aldersgrupper. 210 personer har skrevet under på, at de synes, at området skal bibeholdes som grønt område med idræts- og friluftstilbud.
 2. Seniorboliger: Tre bemærkninger omhandler forslag om, at der i området opføres seniorboliger i tilknytning til et rekreativt område.
 3. Nej til boliger: 246 personer har skrevet under på, at de ikke ønsker, at der etableres boliger i området. Der er en generel enighed om, at stadionet burde bevares som rekreativt område.
 4. Vandrehjem: I en bemærkning foreslås det, at der bygges et vandrehjem i området med adgang til eksisterende boldbaner.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at underskriftsindsamlingerne ikke er gennemgået i forhold til bopæl og den umiddelbare interesse, der kan være i den forbindelse og heller ikke for, om der er skrevet under på flere forskellige tilkendegivelser.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at sagens videre forløb drøftes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af Esben Oddershede, Joachim Plaetner Kjeldsen, Kristian Tilsted og Preben Holler, at der arbejdes videre med en model, der indeholder boliger og rekreativt område. Imod stemte Jørgen Andersen, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Til toppen

105. Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 13-006 Klitheden, hotel og boliger på Nordsøvej, Nr. Vorupør samt Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 forslag til Lokalplan 13-006 og Kommuneplantillæg nr. 15 samt at sende planforslagene i otte ugers offentlig høring. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i høring fra den 18. december 2019 - 12. februar 2020. Der er indkommet i alt 34 bemærkninger til planforslagene. Bemærkningerne kan læses i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

Høringssvarene er blevet fremlagt for bygherre. Bygherre fastholder sit projekt og har ikke yderligere bemærkninger til høringssvarene.

De 34 bemærkninger omhandler 10 emner:

1. Positiv indstilling til realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

I 12 bemærkninger gives positive tilkendegivelser og opbakning til projektet.

2. Positiv indstilling til nyt byggeri i to etager uden øget bygningshøjde

I 13 bemærkninger gives udtryk for et ønske om et hotelprojekt i to etager med en maksimal byggehøjde på 8,5 m og hermed et byggeri, der er mere tilpasset den lokale skala i Nr. Vorupør.

3. Nabogener som følge af en øget bygningshøjde (skygge, indblik, lys fra store vinduespartier, påvirkning af udsigt)

I 19 bemærkninger udtrykkes bekymringer for, at det muliggjorte projekt vil føre til gener for naboerne.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at skyggediagrammer viser skyggegener ved byggeriet for de nærmeste naboer, hvilket primært skyldes byggehøjden men også udstrækningen af byggeriet. Derudover vil naboer også blive påvirket af lysforhold. Det vurderes samtidig, at alle nabobebyggelser fortsat vil kunne leve op til Bygningsreglementets krav til dagslys.

I forhold til indblik vurderer Plan- og Miljøafdelingen, at der især vil være indblik fra hotellets altaner på 3. og 4. sal, herunder at de to øverste etager til boliger dels har store udendørs altaner og dels store vinduespartier mod omgivelserne. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at byggeriet kan få indvirkning på udsigter, udsigt er dog ikke beskyttet af lovgivningen.

Mulige tiltag for at imødekomme eller delvis imødekomme bemærkningerne om skygge- og indbliksgener:

 • Reducering af byggeriets højde fra fire til to etager
 • Krav om at der ikke må være altaner på byggeriet
 • Krav om tilpasninger i facaderne, så de skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

4. Støjpåvirkning af naboer (trafik og gæster til hotellet)

I fire bemærkninger udtrykkes bekymring for støjgener fra en øget mængde trafik i området.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at den trafikmængde, der affødes af projektet, vil kunne afvikles på vejnettet uden væsentlige gener, og at trafikken ikke vil give anledning til støjgener, der ligger over de vejledende grænseværdier.

5. Hævdbetragtninger i forbindelse med nedlæggelse af vejen øst for hotellet

To bemærkninger nævner, at der må være hævd på stien fra Nordsøvej til Fiskervej.

Der foreligger allerede tinglyst en deklaration om færdselsret på ejendommen. Dermed er spørgsmålet om hævd irrelevant, da færdselsretten kan dokumenteres.

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at lokalplanen ændres i forhold til den forklarende tekst tilknyttet § 8.3 Stier om, at færdsel via stier i området udtages af lokalplanen, da den er misvisende i forhold til den tinglyste deklaration. Ændringen har ingen betydning for lokalplanen og projektet, da der er tale om en hjælpetekst, som ikke er juridisk bindende.

6. Påvirkning af det oprindelige bymiljø ved realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

16 bemærkninger peger på, at projektet ikke er tilpasset Nr. Vorupørs bymiljø, og at projektet vil skæmme byens udtryk.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at byggeriet vil påvirke byens kulturmiljø og det bevaringsværdige miljø omkring Vesterhavsgade. Byggeriet vil ikke direkte påvirke landskabsinteresser, men det vurderes at få indvirkning på kysten. Med krav om sadeltag og ikke reflekterende materialer vil byggeriet i et vist omfang tilpasse sig byens eksisterende visuelle udtryk.

Mulige tiltag for at imødekomme bemærkningerne om påvirkning af bymiljøet:

 • Reducering af byggeriets højde fra fire til to etager

7. Parkeringsudfordringer omkring hotellet og påvirkning af de omkringliggende veje:

I 16 bemærkninger udtrykkes bekymring for problemer med parkering.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at projektet, som planlægningen muliggør, medfører et parkeringsbehov på 73 p-pladser. På grund af planområdets størrelse er det med projektets nuværende udformning kun muligt at indrette ca. 39 parkeringspladser på terræn på grunden. Bygherre forventer, at det øvrige parkeringsbehov dækkes ved indbetaling til parkeringsfonden. Dette er en dispensation, som Thisted Kommune kan - men ikke skal - meddele. En løsning, hvor øvrige parkeringsmuligheder anlægges uden for lokalplanområdet, kan medføre gener for trafikanter, trafiksikkerhed og grundejere, da der er risiko for, at parkerende vil afsøge muligheder for at parkere tættere på området.

Hvis planforslagene vedtages med det skitserede byggeri, samt at det accepteres, at bygherre kan indbetale bidrag for manglende opfyldelse af parkeringskravet til Parkeringsfonden, er bidraget, jf. parkeringsregulativet, beregnet til ca. 30.000 kr./pr. parkeringsplads. Hvis pladserne imidlertid anlægges til offentlig benyttelse, hvilket er eneste mulighed i dette tilfælde, er bidraget kun på 50 %. Beregnet koster anlæg af 34 pladser ca. 1.020.000 kr., hvoraf der kun kan opkræves ca. 510.000 kr. Den manglende opfyldelse af parkeringskravet medfører derfor en kommunal udgift på ca. 510.000 kr.

8. Alternativ placering af nyt hotel i Nr. Vorupør

Syv bemærkninger indeholder forslag til at placere hotelfaciliteter et andet sted i Nr. Vorupør.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at inden for de kommuneplanlagte områder i Nr. Vorupør er andre muligheder, der kan være egnede.

9. Erstatning og præcedensdannelse

Ni bemærkninger peger på, at konsekvenserne ved at muliggøre det pågældende byggeri kan være værdiforringelse for naboejendomme og hertil erstatning og/eller køb af ejendom, samt at planlægningen kan medføre, at lignende projekter vil skulle fremmes.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at det som udgangspunkt er bygherre, der skal forholde sig til erstatningsspørgsmål. Som udgangspunkt er lokalplanlægning udtryk for erstatningsfri regulering. Hvorvidt der i dette tilfælde kan blive tale om erstatning fra enten kommunen eller bygherre, vil dog være et spørgsmål, som kan afklares i en efterfølgende retssag.

I forhold til præcedensvirkningen er det er et forvaltningsretligt krav, at myndigheder ligebehandler sager, som er sammenlignelige. Plan- og Miljøafdelingen vil vurdere en konkret ansøgning ud fra de samme faglige hensyn, som generelt varetages i plansager og i givet fald indstille til politisk beslutning om, hvorvidt en sådan planlægning skal igangsættes.

10. Driftsøkonomiske begrundelser for realisering af lokalplan og kommuneplantillæg

I ni bemærkninger stilles spørgsmål ved de økonomiske begrundelser for projektet og planlægningen.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at planlægning skal være begrundet i saglige hensyn og økonomiske forhold for en bygherre, eller hensyn til kommunens egen økonomi ikke er en planlægningsmæssig begrundelse. Planlægningen for Klitheden, hotel og boliger er begrundet i flere forskellige ønsker, herunder et ønske om at understøtte turismen og muliggøre attraktive boliger i Vorupør. Plan- og Miljøafdelingen kan ikke vurdere endeligt, om disse begrundelser vil være stærke nok i en eventuel klagesag i forhold til de økonomiske interesser, der også er en del af grundlaget for den lokalplanlægning, bygherre har ønsket.

Alternativer

Med udgangspunkt i høringssvarene, skitseres her 3 forskellige muligheder for beslutning:

 1. Vedtagelse af planforslagene
 2. Tilpasninger af planindholdet
 3. Afvisning af planlægningen, beslutning om ikke at vedtage.

Ad 1.

Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages som fremlagt, dog inkl. rettelse jf. punkt 5.

Det betyder:

 • bygherre kan søge en byggetilladelse, så snart lokalplanen er offentliggjort - Thisted Kommune kan ikke tilbageholde en byggetilladelse, der er i overensstemmelse med lokalplanen, heller ikke hvis planen er påklaget.
 • bygherre har tilkendegivet ønske om indbetaling til Parkeringsfonden, fordi parkeringskrav ikke vil kunne opfyldes. En endelig vedtagelse af lokalplanen er koblet med en implicit accept heraf fra kommunens side, og derfor vil der skulle gives en anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til dækning af den kommunale beregnede andel på 510.000 kr.
 • hvis lokalplanen påklages, og klagenævnet senere (klagesagsbehandlingen kan tage 1-2 år) underkender planlægningen, risikerer Thisted Kommune at stå med en vanskelig lovliggørelsessag for et allerede opført byggeri.

Ad 2.

Projektet skal tilpasses for at imødegå naboers indsigelser helt eller delvist vedr. skyggepåvirkning og indbliksgener ved valg mellem følgende:

2a. byggeriet reduceres fra fire til to etager

2b. bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så byggeriet skal opføres uden altaner

2c. bestemmelserne for byggeriet tilpasses, så facaderne skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

Valg af 2a vil medføre, at lokalplanforslaget skal ændres så væsentligt, at det skal ud i ny høring – sandsynligvis dog kun i 4 uger.

Valg af 2b og 2c vil medføre, at projektejer skal partshøres, og lokalplanens bestemmelser tilrettes inden endelig vedtagelse, hvilket betyder at vedtagelse som udgangspunkt udsættes til næste politiske møde.

Ad 3.

Afslag på at arbejde videre med planforslagene begrundet i at høringen viser, at det foreslåede projekt medfører for store gener i Nr. Vorupør generelt, men særligt i forhold til de nærmeste naboer.

Beslutningen vil betyde, at planlægningen fortsætter med at være som i dag, og de gældende kommuneplanrammer fortsat er gældende i forhold til fremtidig planlægning.

Se Kommuneplantillæg nr. 15 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1470

Se den digitale Lokalplan 13-006 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=943

Bemærk at PDF'en, der kan tilgås via link til den digitale plan, er lokalplanforslaget. PDF af lokalplanen til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9681557_1587986197235.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Nogle bemærkninger fra den offentlige høring peger på eventuel erstatningspligt i forbindelse med planlægning for og anlæg af byggeriet. Det er ikke muligt at vurdere, hvorvidt der i dette tilfælde er tale om en så væsentlig forringelse af forholdene for de omkringboende, at det kan komme på tale at kræve erstatning - enten fra kommunen eller fra den bygherre, som måtte udnytte lokalplanen. Det vil være et spørgsmål, som kan afklares i en efterfølgende retssag.

Vedtagelse af planforslagene med et skitserede omfang betyder en kommunal udgift på 510.000 kr. til kommunens andel til etablering af parkeringspladser (offentlige). Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen som beskrevet under punkt 1, vil Teknik, Erhverv og Beskæftigelse snarest fremsende sag om anlægsbevilling (rådighedsbeløb) til dækning af disse udgifter.

Center for Økonomi og Løn har ingen bemærkninger hertil.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Kommunalbestyrelsen behandler de ovenfor beskrevne beslutningsmuligheder:

1. Lokalplan og kommuneplantillæg vedtages alene med redaktionel ændring af fodnote til bestemmelse 8.3

2. Planlægningen skal tilpasses:

2a. byggeriet skal reduceres fra fire til to etager

2b. bestemmelserne for byggeriet skal tilpasses, så byggeriet skal opføres uden altaner

2c. bestemmelserne for byggeriet skal tilpasses, så facaderne skal være uigennemsigtige op til 0,9 m over gulv.

3. Der skal meddeles afslag på at arbejde videre med planforslagene.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i forhold til alternativ 1 af Kristian Tilsted, Esben Oddershede, Jørgen Andersen og Joachim Plaetner Kjeldsen.

Der meddeles afslag jf. alternativ 3 af Preben Holler, Peter Skriver Nielsen og Kaj Kirk.

Til toppen

106. Forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 18

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af forslag til Lokalplan 1-038 Udvalgsvarebutik ved Uglevej i Thisted samt kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen for en udvidelse af Aflastningsområde Thisted Øst samt placering af en stor udvalgsvarebutik ved Uglevej i Thisted. Planlægningen blev igangsat med en debatfase forud for udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Planområderne kan ses i bilag 1.

Debatoplægget var i offentlig høring fra den 29. august - 26. september 2019. Plan- og Miljøafdelingen modtog ingen bemærkninger i høringsperioden.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 omfatter en udvidelse af centerområdet Aflastningsområde Thisted Øst. Udvidelsen omfatter blandt andet en geografisk udvidelse og en udvidelse af rammen for et areal, der må udnyttes til butiksformål fra 10.000 til 15.450 m2. Kommuneplantillægget udlægger en ny kommuneplanramme nr. 1.C.168. Den nye ramme muliggør desuden udnyttelse af området til både udvalgsvarebutikker, tankstationer, restauranter og kontor- og serviceerhverv. Kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for behovet for det nye areal til butiksformål.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1494

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af én stor udvalgsvarebutik med et butiksareal på op til 7.500 m2. Lokalplanen muliggør også etablering af café i sammenhæng med butikken. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, vejadgang fra Uglevej samt parkeringspladser. Særligt fastsætter lokalplanen en byggelinje på 50 m fra Aalborgvej, hvor der ikke må placeres bebyggelse, anlæg, fast belægning og lignende. Lokalplanen sætter også rammer for skiltning i området og muliggør blandt andet et pylonskilt på op til 12 m.

Se forslag til Lokalplan 1-038 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=946

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 18 og forslag til Lokalplan 1-038 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

107. Igangsættelse af planlægning for en antennemast ved Hundborg Stadion

Udskriv

Sagstema

Igangsættelse af Kommuneplantillæg nr. 20 og Tillæg nr. 2 til Lokalplan 9-3 Antennemast ved Hundborg Stadion.

Redegørelse

Plan- og Miljøafdelingen har modtaget en ansøgning fra KM Telecom, på vegne af Hi3G, om tilladelse til at opsætte en antennemast i Hundborg. Masten ønskes placeret inden for Hundborg Stadion ved Vorupørvej 212, Hundborg, hvor Thisted Kommune er grundejer. Anlægget er lokalplanpligtigt, og det kræver et kommuneplantillæg, der muliggør anvendelsen, anlæggets omfang og højde. Der udarbejdes et tillæg til eksisterende Lokalplan 9-3 Idrætsanlæg, Hundborg, da der ikke ændres på de andre planmæssige forhold i området.

Projektet placeres inden for det grønne anlæg ved siden af boldbanerne, se bilag 1. Lokalplantillægget skal sikre de planmæssige rammer for projektet, som indeholder en antennemast (gittermast) på ca. 48 m, teknikhus og tilkørselsforhold. Gittermasten samt teknikhus optager et afgrænset areal på ca. 10 x 10 m2. Højden er med til at sikre, at tre udbydere har mulighed for at sætte paneler op, hvilket vil begrænse et behov for opsætning af flere master på sigt.

Formålet med antennemasten er at få bedre mobil dækning og styrke den digitale infrastruktur. I Kommuneplan 2017-2029 er det et mål at udbygge den mobile dækning i kommunen, og behovet er undersøgt ud fra den eksisterende dækning. Her finder man et behov i Hundborg og særligt husstandene nord for byen. Ansøger har undersøgt mulighederne for at etablere masten på eksisterende bebyggelse i området, hvilket ikke har været muligt. Derfor har ansøger i samarbejde med Plan- og Miljøafdelingen undersøgt mulige placeringer og foretaget en landskabsvurdering, se bilag 2. Processen for udbygning af den digitale infrastruktur følger Kommuneplanens retningslinjer i kapitel 4.1.1 Digital infrastruktur, og den foreslåede placering er vurderet til at være den mest hensigtsmæssige, da den er nær eksisterende bebyggelse, og den eksisterende beplantning omkring idrætsanlægget er med til at sløre den visuelle påvirkning fra masten. Det vil ikke kunne undgås, at masten vil være synlig, men det opvejes af de fordele, borgerne vil få ved bedre mobil dækning.

Planlægning sker på Thisted Kommunes areal.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planlægning for antennemasten igangsættes ved Vorupørvej 212, Hundborg.

Beslutning

Godkendt af flertallet. Jørgen Andersen stemte imod, idet han ønsker placering på Jannerupvej.

Til toppen

108. Vangvej 16, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Anvendelse af Vangvej 16 i Klitmøller tidligere Klitmøller Camping.

Redegørelse

Thisted Kommune har eksproprieret Vangvej 16 med henblik på virkeliggørelse af lokalplan nr. 8-008 "Blandet bolig og erhverv, Vangvej Klitmøller" fra juni 2014.

Thisted Kommune eksproprierede kun område B i lokalplanen, da det her var kommunens ønske at sælge en del af arealet samt selv etablere boliggrunde.

Ejeren ønskede, at Thisted Kommune skulle ekspropriere hele ejendommen, det vil sige både lokalplanens delområde A og B.

Både Taksationskommissionen og Overtaksationskommissionen har afsagt kendelser, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal erhverve delområde A og B. Delområde A og B kan ses på bilag 1.

Kommunalbestyrelsen skal derfor tage stilling til den videre proces for delområde A og de eksisterende bygninger, der er på arealet.

Drifts- og Anlægsafdelingen ser følgende muligheder (ikke prioriteret rækkefølge):

 1. Bygningerne beholdes og forpagtes ud
 2. Bygningerne udbydes til salg
 3. Anden anvendelse.

1) Bygningerne beholdes og forpagtes ud

Bygningerne indeholder bl.a. beboelsesejendom, værelser og erhvervsareal, hvor Cafe Stalden har været placeret.

Cafe Stalden har forpagtet bygningen indtil nu men opsagde forpagtningsaftalen med virkning fra den 31. marts 2020. Drifts- og Anlægsafdelingen har været i dialog med en gruppe iværksættere fra Klitmøller, der gerne vil indgå enny forpagtningsaftale.

Der skal tages stilling til den videre anvendelse af ejendommen, før Drifts- og Anlægsafdelingenkan indgå en ny forpagtningsaftale. Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker betænkningstid, kan der eventuelt indgås en lejeaftale i begrænset lejeperiode.

2) Bygningerne sælges

Delområde A og tilhørende bygninger kan sælges i offentligt udbud.

Salgsprisen vil blandt andet være Thisted Kommunes argument om delområde A's markedsværdi, når sagen skal behandles af taksationsmyndighederne.

3) Anden anvendelse

Der kan igangsættes en planproces med henblik på anden anvendelse af delområde A. Anden anvendelse kan eventuelt være at nedrive bygningerne og udstykke boliggrunde.

Thisted Kommune har igangsat byggemodning af 12 boliggrunde på delområde B. Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler derfor, at en beslutning om at udstykke eventuelle yderligere boliggrunde beror på, hvor hurtigt boliggrundene på delområde B sælges.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven og udbudsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Taksationsmyndighederne har endnu ikke fastsat erstatningsbeløbet, så det er uvist, hvad Thisted Kommune skal betale for delområde A og B samt tilhørende bygninger på delområde A.

Drifts- og Anlægsafdelingen har iværksat en ejendomsmæglervurdering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der træffes beslutning om anvendelsen af delområde A på Vangvej 16 i Klitmøller.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af flertallet, at bygningerne sælges. Imod stemte Preben Holler og Joachim Plaetner Kjeldsen, som stemmer for, at bygningerne beholdes og forpagtes ud.

Til toppen

109. Bygningspræmiering 2020

Udskriv

Sagstema

Revision af procedure for bygningspræmiering i Thisted Kommune.

Redegørelse

Thisted Kommune har haft tradition for at afholde bygningspræmiering hvert 2. år. Prisen blev sidst uddelt i 2017 og skulle dermed have været uddelt igen i 2019. Sidste gang blev præmieringen dog udsat fra 2016 til 2017, fordi Plan- og Miljøafdelingen vurderede kandidatfeltet til prisen for smalt og ved at vente et år, ville udvalget af byggerier at vælge imellem være større. Generelt må det dog konkluderes, at der bør gå længere tid end 2 år uanset, for at sikre et større udvalg af byggerier. Plan- og Miljøafdelingen foreslår på den baggrund, at bygningspræmieringen afholdes én gang i hver valgperiode, altså hvert 4. år og ikke hvert 2. år som tidligere. Konkret foreslås prisen uddelt i år.

Ved Bygningspræmiering 2020 vil en bedømmelseskomité udvælge et byggeri fra perioden 2017 og frem, der med sin fremtræden opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Godt, funktionelt og smukt byggeri.
 • Smukt udførte og veltilpassede om- og tilbygninger af eksisterende byggeri.
 • Andre anlæg af arkitektonisk kvalitet, som anses for at bidrage til kommunens forskønnelse f.eks. et vejanlæg, en park eller andet.
 • Renoveringer, der er udført i harmoni med oprindelige bygninger og det omgivende lokalområde.

Offentliggørelse og overrækkelse af prisen vil finde sted på Arkitekturens Dag, mandag den 5. oktober 2020. Forud for præmieringen vil der, i midten af september, arrangeres en udflugt til de nominerede bygninger. Alle kommunens borgere har indstillingsret til præmieringen, og forslag kan indsendes hen over sommeren 2020.

Sammensætning af Bedømmelseskomitéen

Kommunalbestyrelsen udpegede på mødet den 7. december 2017 følgende kommunale repræsentanter til Bedømmelseskomitéen:

 • Borgmester Ulla Vestergaard (formand)
 • Formanden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Esben Oddershede
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Kaj Kirk
 • Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse
 • Plan- og Miljøchef (sekretær – uden stemmeret)
 • 1 repræsentant fra Dansk Byggeri
 • 1 repræsentant (fagdommer) udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund (nu Arkitektforeningen).

Da Danske Arkitekters Landsforbund er omstruktureret, foreslår Plan- og Miljøafdelingen at invitere en repræsentant fra Arkitektforeningen til at indgå i komitéen.

Plan- og Miljøafdelingen har udarbejdet en folder, der fortæller om baggrund for formål med prisen, se bilag 1.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter afholdes inden for driftsbudgettet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Bygningspræmiering 2020 forsætter med revision af ekstern repræsentant og ændring af bygningspræmiering til én gang i valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

110. Gæsteprincippet

Udskriv

Sagstema

Ledningsejeres fritagelse af gæsteprincippet.

Redegørelse

Når ledningsejere er placeret i vejarealer, er de typisk anbragt efter gæsteprincippet. Gæsteprincippet er et anerkendt princip, som finder anvendelse i hele landet, jf. Vejloven § 77 og Privatvejsloven § 70. Gæsteprincippet betyder, at ledningsejere er "gæster" i vejen, hvorfor de ikke betaler for at have ledningen placeret. Til gengæld skal de selv betale for omlægninger, hvis dette skulle blive nødvendigt som følge af arealejerens ønske om at ændre anvendelsen af arealet.

Det er muligt for ledningsejerne at fravige gæsteprincippet, hvis ledningsejeren betaler erstatning til arealejeren. Dette forudsætter, at der kan træffes aftale med arealejeren.

Der kan være store udgifter forbundet med at omlægge ledninger, og Drifts- og Anlægsafdelingen modtager med jævne mellemrum ønsker fra ledningsejere, der gerne vil fravige gæsteprincippet. Hvis gæsteprincippet fraviges, skal arealejeren betale for eventuelle omlægninger.

I denne sag har Thisted Vand forespurgt, om Thisted Kommune vil fravige gæsteprincippet i forbindelse med den igangværende byggemodning - Snedsted Syd ved Enehøjvej.

Vejene i boligområdet er private fællesveje, som på et senere tidspunkt overdrages til de grundejere, der køber boliggrundene af Thisted Kommune. Hvis Thisted Kommune imødekommer Thisted Vands ønske om at fravige gæsteprincippet, vil de kommende grundejere skulle betale for eventuelle omlægninger af kloakledningerne. Drifts- og Anlægsafdelingen har afvist Thisted Vands forespørgsel, idet det findes urimeligt, at nogle få grundejere kan pålægges at skulle afholde store udgifter for et ledningsanlæg, som ejes af Thisted Vand. Thisted Kommune vil modtage en erstatning fra Thisted Vand, hvis gæsteprincippet fraviges, men erstatningsbeløbet er langt mindre end udgifterne til eventuel omlægning.

Thisted Vands svar på Drifts- og Anlægsafdelingens afvisning, se bilag 1.

Retsgrundlag

Gæsteprincippet er lovfæstet i Vejlovens § 77 samt Privatvejslovens § 70. I andre arealer gælder et ulovbestemt gæsteprincip på grundlag af retspraksis og administrativ praksis.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Thisted Kommune fastholder, at ledningsejeres ledninger er anbragt i vejen efter gæsteprincippet, er der ingen udgifter forbundet hermed.

Hvis gæsteprincippet fraviges, får Thisted Kommune en indtægt i begrænset størrelsesorden men påtager sig risikoen for at skulle afholde eventuelle store udgifter på et senere tidspunkt, hvis omlægning af ledningen er nødvendig.

Andre konsekvenser

Fravigelse af gæsteprincippet kan danne præcedens.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Det meddelte afslag til Thisted Vand om fravigelse af gæsteprincippet fastholdes.

2. Thisted Kommune fortsat kræver, at ledningsejeres anbringelser af ledninger på kommunens arealer placeres efter gæsteprincippet.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt.

Til toppen

111. Fremrykning af rådighedsbeløb - Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør

Udskriv

Sagstema

Beslutning om udførelsestidspunkt for rundkørslen ved Vorupør og dermed fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2021 til 2020.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendteden 26. februar 2019 en anlægsbevilling på 3.500.000 kr. til etablering af rundkørsel ved Kystvejen, Vorupørvej og Vesterhavsgade ved Vorupør. Rådighedsbeløbene var 1.000.000 kr. i 2019 og 2.500.000 kr. i 2021, jf. punkt 38 Anlægsbevilling - Vejanlæg.

Ved budgetlægningen for 2020 blev rådighedsbeløbene omprioriteret således, at der blev afsat 350.000 kr. i 2019 og 3.150.000 kr. i 2021.

Grundet Coronasituationen anbefalerDrifts- og Anlægsafdelingen at fremrykke investeringen og anlæggelsen af rundkørslen til 2020. Drifts- og Anlægsafdelingen forventer, at anlægsperioden forløber fra september til december 2020. Derved undgås trafikale gener i turistsæsonen, og rundkørslen vil stå færdig inden åbningen af nationalparkcentret.

Det har været nødvendigt at erhverve arealer fra fire lodsejere til rundkørslen, hvor alle aftaler er indgået frivilligt.

Foreløbig tegning af rundkørsel se bilag 1 - Oversigtstegning.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Regeringen har - som følge af Coronakrisen - givet kommunerne mulighed for fremrykning af anlægsinvesteringer. Derfor søges der om flytning af et rådighedsbeløb på 3.150.000 kr. fra 2021 til 2020 på XA-918 Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør. Der er givet anlægsbevilling til hele projektet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, det vil være et kassetræk på 3.150.000 kr. i 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, anlægsloftet er ophævet i 2020 pga. COVID-19

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Regeringen har som følge af COVID-19 givet mulighed for at lånefinansiere anlægsudgifter, der ligger udover allerede planlagte anlæg i 2020

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 5. maj 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Rådighedsbeløbet på 3.150.000 kr. på XA-918 Rundkørsel, Kystvejen, Vorupør fremrykkes fra 2021 til 2020.
 2. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør.

Tidligere besluttet

Direktionen, 5. maj 2020, pkt. 1:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at der søges lånefinansiering til anlægsudgiften jf. gældende regler som følge af COVID-19.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

112. Status på tiltag på nedbringelse af maddiker i renovationsbeholderne

Udskriv

Sagstema

Orientering om den nuværende status for tiltag for nedbringelse af maddiker for sommeren 2020.

Redegørelse

Siden orienteringen på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 11. november 2019, om tiltag til sommeren 2020 for nedbringelse af maddiker i renovationsbeholdere, har Drifts- og Anlægsafdelingen arbejdet videre med et nyt koncept omkring informationsmateriale og vask af renovationsspande.

Thisted Kloakservice er i gang med at undersøge, om der er grundlag for at indkøbe en mobil spandevasker. Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere om Thisted Kloakservices prisniveau for vask af affaldsspande og omkring udarbejdelsen af et system, hvor borgerne kan bestille en vask via appen eller på Thisted Kommunes hjemmeside.

Drifts- og Anlægsafdelingen har i samarbejde med kommunikationsfirmaet Tankegang udarbejdet en medieplan. Medieplanen indeholder radiospot, avisannoncer, en digital folder og hængeskilte med information til affaldscontaineren. Der er desuden udarbejdet 7 tips til Facebook samt en biografreklame.

På udvalgsmødet vil der kl. 13.45 være en gennemgang af mobilvaskeren, medieplanen samt de 7 Facebook tips af sektionsleder Søren Funder Larsen.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen og retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 38:

Sagen udsættes.

På mødet orienteres der om kommende tiltag i forbindelse med opstart af kampagnen "Stop maddiker". Kampagnen forventes igangsat primo juni 2020.

På mødet vil der være en gennemgang af mobilvaskeren, medieplan samt de 7 Facebook tips.

Beslutning

Taget til efterretning men det skal nævnes, at muligheder for at bestille mobilvask skal gælde alle virksomheder, som kan tilbyde vask på miljømæssig forsvarlig måde, og spulevand opsamles, og ristegods tilbageholdes.

Til toppen

113. I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab samt revisionsrapport for 2019

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - godkendelse af regnskab samt revisionsrapport for 2019.

Redegørelse

Regnskab 2019 har været behandlet på færgebestyrelsesmøde den 20. april 2020. Regnskabet er revideret ved PWC revision og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet udviser følgende hovedtal:

Regnskabsopgørelse i kr.

Resultatopgørelse i kr.

(Skattemæssige opgørelser incl. afskrivninger)

Korr. budget 2019

Regnskab 2019

Regnskab 2018

Regnskab 2019

Indtægter

Personbefordring

1.500.000

1.460.895

1.492.400

1.460.895

Godsbefordring

2.550.000

2.619.878

2.705.726

2.619.878

Øvrige indtægter

0

0

0

0

Kommunale tilskud

4.100.000

4.727.980

4.958.220

4.727.980

Indtægter i alt

8.150.000

8.808.753

9.156.346

8.808.753

Driftsudgifter

Personale

3.175.000

3.416.277

3.279.841

3.416.277

Drift (diesel, forsikr.)

1.020.000

1.037.198

996.593

1.037.198

Vedligeholdelse

555.000

757.372

1.479.343

757.372

Administration

660.000

665.973

468.562

665.973

Driftsudgifter i alt

5.410.000

5.876.820

6.224.339

5.876.820

Driftsresultat før renter

2.740.000

2.931.933

Driftsresultat før afskrivninger og renter

2.932.007

2.931.933

Afskrivninger

2.407.193

2.407.193

Driftsresultat før renter

524.814

524.740

Renteindtægter

0

Renteudgifter

740.000

666.923

700.568

666.923

Resultat af ordinær drift

2.000.000

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.265.010

-175.754

-142.183

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes andel af det kommunale driftstilskud udgør 36 %.

Årets resultat resulterer i en efterbetaling for 2019 samlet for de to kommuner på 627.980 kr. med baggrund i mindreindtægter og indkøb af nyt billeteringssystem, kurser mv. blandt personale samt øgede vedligeholdelsesudgifter i forhold til det budgetterede. De samlede kommunale tilskud var for 2019 budgetteret til 4.100.000 kr., men med baggrund i ovennævnte øgede udgifter er tilskuddet reguleret med 627.980 kr., der fordeles som nedenstående:

Fordelt med:

 • Thisted kommunes ekstra tilskud på 226.073 kr.
 • Morsø kommunes ekstra tilskud på 401.907 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Regnskab 2019 med revisionsrapport for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.
 2. Det øgede tilskud på 226.073 kr. finansieres af Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets budget for færgedrift 2020.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

114. I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2021

Udskriv

Sagstema

I/S Mors-Thy Færgefart - budget 2021.

Redegørelse

Færgebestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgefart behandlede den 20. april 2020 budgetforslag for 2021. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 og forventede driftstiltag i 2021.

Forslag til driftsbudget for 2021:

Budget 2020 kr.

Budget 2021 kr.

Regnskab 2019 kr.

Indtægter

Personbefordring

-1.500.000

-1.500.000

1.460.895

Godsbefordring

-2.700.000

-2.700.000

2.619.878

Kommunale tilskud

-4.100.000

-4.700.000

4.727.980

Indtægter i alt

-8.300.000

-8.900.000

8.808.753

Driftsudgifter

Personaleudgifter

3.300.000

3.500.000

3.416.277

Driftsudgifter

1.000.000

1.050.000

1.037.198

Vedligeholdelsesudgifter

800.000

800.000

757.372

Administrationsudgifter

500.000

550.000

665.973

Driftsudgifter i alt

5.600.000

5.900.000

5.876.820

Resultat før renter

2.740.000

3.000.000

2.931.933

Renteudgifter

740.000

630.000

666.923

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

2.000.000

2.370.000

2.265.010

Resultat i alt

2.000.000

2.370.000

2.265.010

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen var på værft i 2018, hvor der var ekstra reparation af broklap. I 2020 skal færgen på værft igen, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være på niveau med 2019 omend med en lille stigning, da færgen bliver ældre og kræver mere vedligeholdelse.

Taksterne foreslås uændrede, da erfaringen viser, at stigninger af taksterne giver færre brugere.

I 2020 er der indført et rabatkort på 500 kr. for 350 kr.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakt for færgeselskabet.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

2019

2020

2021

Thisted Kommune 36 %

-1.702.073

-1.476.000

-1.692.000

Morsø Kommune 64 %

-3.025.907

-2.624.000

-3.008.000

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budget 2021 for I/S Mors-Thy Færgefart godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

115. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør

Udskriv

Sagstema

Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør skal godkendes, og det skal besluttes, om Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse til RealDania, med henblik på at få tildelt støtte til realisering af dele af planen.

Redegørelse

Partnerskab for Vestkystturismes udviklingsplan for Vestkysten blev offentliggjort i juni 2018. I kølvandet på planen åbnede RealDania en pulje, som kommunerne kunne søge, med henblik på at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for de særlige feriesteder på Vestkysten. Thisted Kommune søgte og fik bevilget 500.000 kr. fra RealDania - et beløb, som Økonomiudvalget i sit møde den 19. juni 2019 besluttede at matche med tilsvarende 500.000 kr. Den samlede projektsum var øremærket til ekstern konsulentbistand. Med det afsæt gennemførte Thisted Kommune sammen med RealDania et udbud af konsulentopgaven, og her besluttede man at indgå samarbejde med konsulentteamet Arkitema med underleverandørerne Cowi, Destination Lab samt Johansen Skovsted Arkitekter.

Det efterfølgende arbejde har taget afsæt i Thisted Kommunalbestyrelses Vision 2022, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. På trods af at kommunen rummer nogle af Vestkystens stærkeste brands - Cold Hawaii og Nationalpark Thy - har det dog hidtil været begrænset, hvor store private investeringer det har tiltrukket. Tilmed har området i dag relativt mange dagsgæster, som har et lavt døgnforbrug. Blandt årsagerne er de mange gratis naturoplevelser, et ensidigt overnatningstilbud primært i form af sommerhuse og få betalingsattraktioner. Det har udviklingsplanen til formål at ændre for at tiltrække markant flere private investeringer i oplevelser og overnatning.

Partnerskab for Vestkystturisme anbefaler netop, at kommunerne arbejder med udvikling af overnatningskapacitet (højere kvalitet og større variation), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og i sidste ende tiltrækning af flere private investeringer. I samarbejdet med Arkitema har en styregruppe med deltagelse af RealDania, Dansk Kyst- og Naturturisme, Thy Erhvervsforum samt kommunens Planafdeling og Erhvervsafdeling siden efteråret 2019 arbejdet med en udviklingsplan, som rummer netop disse greb, og som på stærkest mulig vis kan understøtte eksisterende forretningsliv.

Udviklingsplan og businesscases, der medsendes som bilag, har det ultimative mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster og fastboende, erhvervsudvikling, jobs og værditilvækst. Planen søger at imødegå de ambitiøse målsætninger, som Partnerskab for Vestkystturisme arbejder med, hvilket vil sige 45 % tilvækst på turismeforbrug og 40 % tilvækst på overnatninger. Planen udpeger meget attraktive investeringsarealer med meget central beliggenhed, som i hovedtræk ikke er begrænsede af fredninger. Enkelte af de udpegede arealer er udfordret af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, men her er der peget på ekstensive udnyttelser, som kan øge mulighederne for realisering. Kombinationen af de udpegede arealers attraktivitet og anvendelighed betyder også, at det vil være nærmest umuligt at pege på andre arealer til formålet i de to byer.

Udviklingsplanen er ikke lovbestemt, og har udelukkende et retningsgivende sigte. Derfor har der ikke i denne del af processen været gennemført borgerhøringer; men på borgermøder i november 2019 indsamledes en række udviklingsforslag fra borgerne, som Arkitema efterfølgende har kombineret med kommercielle udviklingsperspektiver. Planens overordnede formål er at skabe en vekselvirkning mellem offentlige- og fondsinvesteringer i infrastruktur og bymiljøer på den ene side samt private investeringer i overnatnings- og oplevelsestilbud på den anden side. Med det afsæt har udviklingsplanen dernæst været præsenteret på yderligere to borgermøder i februar 2020. På møderne blev der udtrykt både opbakning og skepsis, ikke mindst i forhold til de to store "reason- to-go-projekter", Natur- og Surfresort med wavepool i Klitmøller samt Havbadhotel i Vorupør. Det er styregruppens tilgang, at netop disse projekter er af meget stor vigtighed for planens gennemslagskraft. Et gennemgående fællestræk på borgermøderne var i øvrigt en bekymring for, om udviklingsplanen i tilstrækkeligt omfang tager højde for trafik- og parkeringsudfordringer i byerne. Det er styregruppens vurdering, at der i stort omfang er taget højde for netop parkerings-og færdselsforhold.

Det er ikke forventningen, at samtlige udviklingstiltag i planen vil kunne realiseres i forholdet 1:1. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke (frivillighed), investorernes interesse i at købe ind på idéerne samt - i få tilfælde - mulighederne for at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Mere specifikt er der i Klitmøller fokus på udvikling omkring landingspladsen, byforskønnelse ved Ørhage, supersti mellem campingplads og Ørhage og i forhold til private investeringer guesthouse og butikker ved Ørhage, Natur- og Surfresort med wavepool samt Naturhotel Tjaldur. I Vorupør er der fokus på udvikling omkring torv og foreningsvej, nye muligheder ved havbad og mole samt oplevelser omkring VØ Borgerhus. I forhold til private investeringer er der fokus på Vorupør Havbadhotel, hotellejligheder, butikker, restauranter, omdannelse af Vesterhavsgården og nyt sommerhusområde ved Sdr. Vorupør. Endelig viser businesscases for henholdsvis Havbadehotel samt Natur- og Surfresort realistiske investeringsscenarier, som vil blive viderebearbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme. Planen vil blive forankret i Thisted Kommunes planstrategi, hvilket også er forventningen fra RealDania.

RealDania har åbnet mulighed for, at der senest den 29. maj kan bydes ind på en pulje til realisering af udvalgte dele af udviklingsplanen. RealDania har afsat 15 mio. kr. til at støtte 3-4 realiseringsprojekter langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum, og kommunen vil skulle bidrage med øvrige 50 %. Derfor skal det besluttes, om Thisted Kommune vil indsende en interessetilkendegivelse til RealDania, og herunder afsætte en ramme på op til 5 mio. kr. som medfinansiering. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse medsender som bilag oplæg til interessetilkendegivelse samt budget- og tidsplan, hvor der er fokus på torvet foran Nationalpark Thys velkomstcenter i Vorupør (cirka 5 mio. kr.), strandtorv i Klitmøller på del af parkeringspladsen (cirka 3 mio. kr.) og en del af strækningen på det nederste af Ørhagevej i forhold til shared space (cirka 2 mio. kr.). I fald RealDania imødekommer en interessetilkendegivelse, skal endelig ansøgning indsendes senest den 16. september 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

De udvalgte dele af anlægsprojektet, som Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse for til RealDania, udgør 10,0 mio. kr. Langt størstedelen af anlægsprojektet i samarbejde med RealDania må forventes at skulle udføres i 2021 og Thisted Kommunes medfinansiering forventes at udgøre op til 5,0 mio. kr. For at Thisted Kommune kan komme i betragtning ved tildeling af tilskuddet, skal der foreligge en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om, at der er afsat et beløb på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af de udvalgte dele af planen.

Det foreslås derfor, at der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

På nuværende tidspunkt er der i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 – 2023 på projekt XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021 afsat 10,5 mio. kr. Der søges først om frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling), når et evt. tilskud fra RealDania er bevilliget.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er indeholdt i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 - 2023

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

For 2021 kendes på nuværende tidspunkt ikke reglerne/retningslinjerne for en evt. anlægsramme

Afledte driftsudgifter:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Udviklingsplanen vil påvirke byernes udvikling såvel trafikalt som oplevelsesmæssigt. Derfor vil der skulle udarbejdes lokalplaner og gennemføres borgerhøringer i forbindelse med hvert enkelt tiltag i udviklingsplanen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. april 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Turismeudviklingsplan og businesscases godkendes.
 2. Turismeudviklingsplanen indgår som fremtidig del af Thisted Kommunes planstrategi.
 3. Thisted Kommune senest den 29. maj 2020 sender interessetilkendegivelse til RealDania om at ville søge op til 5 mio. kr. til realisering af udvalgte dele af planen.
 4. Der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. april 2020, pkt. 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 4: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

116. Lukket punkt: Projekttilpasning

Til toppen

117. Lukket punkt: Godkendelse af salgspriser

Til toppen

118. Lukket punkt: Udbudssag - Center for Sundhed/Thy Hallen

Til toppen

119. Lukket punkt: Salg af ejendomme

Til toppen

120. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter marts 2020

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 1. kvartal 2020.

Redegørelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af 3 forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilag viser status på udførte ekstraarbejder pr. 17. februar 2020 samt de igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse starter først op til maj. Ekstra opgaver er listet med vandløbsnavn og type af indsats.

Status på regulativrevision

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres. Det forberedende arbejde, med at sikre at vandløbene overleveres i regulativmæssig stand, er i gang. Sideløbende indsamles data nødvendig for sagsbehandling i forbindelse med omklassificering og regulativrevision.

Minivådområder

Bilagets side 3 viser minivådområder ansøgt og screenet frem til dags dato samt status for behandlingen af sagen.

Povl Bojer og Karl Thingstrup møder som repræsentanter for Sperring Sø Kanal's Pumpelaug kl. 13.30.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb, hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 37:

Sagen udsættes.

Sagen fremsendes til behandling på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 14. april 2020, der deltager ikke gæster i punktets behandling.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 14. april 2020, pkt. 95:

Taget til efterretning.

Sagen genoptages

En medarbejder fra Plan- og Miljøafdelingen vil på mødet orientere om vandløb.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

121. Kollektiv trafik - resultat af udbud på telebusser

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har gennemført udbud af 18 busser og 18 telebusruter i Thisted Kommune med kørselsstart august 2020. Udbuddet er godkendt af NT's bestyrelse den 31. marts 2020.

Redegørelse

Den afholdte licitation har for Thisted Kommunes vedkommende betydet en prisstigning på 16 %, hvilket betyder en beregnet prisstigning på 1,8 mio. kr./år.

 • Nuværende udgift: 10,8 mio. kr./år.
 • Nye satser: 12,6 mio. kr./år.

Ruterne er af NT udbudt i pakker, der naturligt hører sammen eller alternativt i en kombinationspakke, hvor der gives en samlet tilbudspris på alle ruterne.

Morsø Taxi og Turisttrafik var lavestbydende på kombinationspakken med en samlet pris på de 18 ruter.

NT har set en stor variation i prisudviklingen fra kommune til kommune både i forhold til enkeltpakkerne og for pakkekombinationerne. Det er ikke muligt at pege på entydige faktorer, der forklarer prisudsvingene udover den almindelige pris- og lønudvikling. En mulig indvirkning på prisstigningen kan skyldes, at NT har indført et krav om en maksimal busalder på 16 år, hvor der i foregående udbud ikke har været stillet krav til busalder og bemaling, så busser, der kører for NT, er ens og let genkendelige.

I 2018/19 er der i Thisted Kommune gennemført et koordineringsprojekt, hvor formålet var at finde besparelser i den kollektive trafik. Der er efterfølgende i 2019 foretaget store nedskæringer på rutenettet, herunder nedlægning af aften- og weekendbetjeningen. For at kunne opnå besparelser der modsvarer meromkostningerne, vil der skulle ske en reduktion i antallet af ruter og afgange, der kører i Thisted Kommune.

Befordring af de kørselsberettigede folkeskoleeleverblev ligeledes gennemgået i forbindelse med koordineringsprojektet og reduceret til den nødvendige kørsel, i henhold til lov om befordring af folkeskoleelever og de vedtagne retningslinjer i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommunes bidrag til NT vil i 2020 stige med ca. 800.000 kr.

I 2021 og fremadrettet med ca. 1,6 mio. kr./år med baggrund i den afholdte licitation.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Licitationsresultatet tages til efterretning.
 2. Merudgiften drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Godkendt, idet merudgiften skal findes inden for kollektiv trafik.

Til toppen

122. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

123. Lukket efterretningssag: Orientering om tilsyn

Til toppen

124. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen