14. apr 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

69. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

70. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Evaluering af street food m.m.

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Street Food m.m. Ønsker en evaluering af sagen, som udvalget behandlede i 2019".

Retsgrundlag

Ifølge forretningsordenen for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 39:

Sagen udsættes.

Jørgen Andersen har tilsendt flere oplysninger til sagens behandling:

"Jeg vil gerne, at sagen vedrørende street food evaluering bliver sat på dagsorden som en beslutningssag. Jeg er klar over, at der skal være nyt i en sag for, at den kan genoptages, og det mener jeg er tilfældet. Det nye er, at fortolkningen af salgsareal er modstridende i forhold til det, der er vedtaget. Salgsareal er det areal, kunderne har adgang til ifølge DCR Danmarks Restauranter & Cafeer.

Beslutningen i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019 omhandler ikke salgsareal incl. førerhus som nævnt i mail fra forvaltningen."

Beslutning

Udsættes til næste møde med henblik på præcisering af salgsarealet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

71. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - Multifunktionel jordfordeling

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Multifunktionel jordfordeling - drøftelse af kortlægning af interessante arealer i kommunen i relation til biodiversitet, mindsket udvaskning af næringsstoffer, kulstofbinding samt bedre arrondering omkring ejendomme. Fødevareministeriet holder workshop for medarbejdere i kommuner og Naturstyrelsens regioner om multifunktionel jordfordeling den sidste uge i februar - bør vi sende en eller to deltagere?"
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/invitation-deltag-i-workshop-om-multifunktionel-jordfordeling/

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 40:

Sagen udsættes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

72. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"BNBO - drøftelse af status på kortlægning af BoringsNære BeskyttelsesOmråder og eventuelle tiltag for indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning/forvaltning med berørte lodsejere."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 41:

Sagen udsættes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

73. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - Grøn mobilitet

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Grøn Mobilitet - vi har tidligere drøftet om de 0,5 mio. fra budget 2019 kunne bruges i forbindelse med deltagelse i EU-projektet CORA (Connecting Remote Areas). Forvaltningen ville undersøge nærmere. Ønsker en drøftelse af, hvor vi står i forhold til den undersøgelse samt om vi evt. vil/kan anvende midlerne i forbindelse med et nyt trængselsforsøg i Klitmøller til sommer."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 42:

Sagen udsættes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

74. Igangsætning af ny lokalplan 8-007 for boligområde Stågbak-Tuerbak, Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af lokalplanlægning for helårsboliger ved Stågbak-Tuerbak i Klitmøller.

Redegørelse

En gruppe lodsejere ønsker at udnytte et areal beliggende ved Stågbak til åben-lav boligbebyggelse. Det ca. 1,9 ha store område ligger centralt i Klitmøller umiddelbart nord for byens centerområde langs Ørhagevej og vest for Tuerbak, se kort over området på bilag 1. Nord for lokalplanområdet strækker kystlinjen sig. Mellem kystlinjen og lokalplanområdet ligger der en række eksisterende boliger på klittoppene. Området ligger indenfor delområde 1A jf. § 2 Byplanvedtægt nr. 6 - Klitmøller. Byplanvedtægten udlægger området til boligformål og kan først udnyttes, når der foreligger en byggeretsgivende lokalplan.

Thisted Kommune har for det samme område, den 12. november 2018, endeligt vedtaget Lokalplan nr. 8-006, Stågbak – Tuerbak, Klitmøller. Lokalplanen blev påklaget, og Planklagenævnet ophævede lokalplanen den 17. februar 2020 med den begrundelse, at der ikke var foretaget en tilstrækkelig vurdering af lokalplanens konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV-art markfirben. Derfor gælder Byplanvedtægt nr. 6 - Klitmøller igen for området.

I Klitmøller efterspørges dog stadigvæk helårsgrunde, og grundejerne ønsker at udnytte arealet for at imødekomme denne efterspørgsel. Derfor kræver en arealanvendelse til boligformål en ny lokalplan. I den nye lokalplan skal der være fokus på at indpasse bebyggelsen indenfor klitlandskabet for at bevare områdets kvaliteter, som også omfatter et øget hensyn til levesteder for blandt andet markfirben.

Plan- og Miljøafdelingen forventer at fremlægge forslag til lokalplan i efteråret 2020, når undersøgelserne for belysning af forekomsten af markfirben i området er afsluttet.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planlægning for området igangsættes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

75. Forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs og Kommuneplantillæg nr. 17

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 21-002 for boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2019 at igangsætte planlægningen med en debatfase forud for udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Boligområde ved Tømmerbyvej, Vesløs. Planområdet kan ses i bilag 1.

Debatoplægget var i offentlig høring fra den 29. november - 27. december 2019. Der indkom tre bemærkninger i debatfasen fra Thisted Vand, Museum Thy og en nabo.

 1. Håndtering af overflade- og spildevand: Thisted Vand stiller spørgsmål ved, om området skal separatkloakeres og påpeger hertil, at der så bør udpeges et areal til et regnvandsbassin. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er udført jordbundsanalyser i området for at sikre den mest hensigtsmæssige håndtering af overflade- og spildevand fra området. Derefter er der indarbejdet bestemmelser i lokalplanen om håndtering af både overflade- og spildevand fra området.
 2. Arkæologiske fund på grunden: På baggrund af en arkivalsk kontrol af projektområdet anbefaler Museum Thy, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejdets start. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen redegjort for forløbet ved fund af fortidsminder.
 3. Udsigt til Tømmerby Fjord: Afsender ønsker ikke, at der gives mulighed for bebyggelse i området. Afsender oplyser, at deres udsigt til Tømmerby Ford vil blive forringet, og at de har købt huset med forventning om, at der ikke opføres ny bebyggelse i nærheden. Plan- og Miljøafdelingen har i lokalplanen indarbejdet bestemmelser om udsigtslinjer mellem bebyggelserne, for at sikre udsigt gennem området.

Bemærkningerne er behandlet enkeltvis og kan ses i sin fulde længde med kommentar i bilag 2. Alle bemærkninger har indgået i planlægningsarbejdet for området.

Forslag til kommuneplantillægget indeholder en særlig redegørelse for behovet for nye boliggrunde i Vesløs. På det grundlag udlægges der en ny ramme til boligformål for området. Derudover tilrettes kommuneplanens retningslinje for landsbyens afgrænsning.

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 17 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1512

Lokalplanforslaget giver mulighed for 4 boliggrunde med størrelser mellem 3.000 og 4.000 m2. Der sikres vejadgang til området fra Tømmerbyvej. I lokalplanforslaget redegøres bl.a. for projektets påvirkning af kystnærhedszonen, beskyttet natur i området og håndteringen af overfladevand. Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 21-002 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=947

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 21-002 Boligområde ved Tømmerbyvej samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 vedtages og sendes i 8 ugers høring.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

76. Debatoplæg for udvidelse af slagteriet Tican i Thisted

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af planproces og godkendelse af debatoplæg før udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af slagteriet Tican Fresh Meat A/S i Thisted.

Redegørelse

Slagteriet Tican Fresh Meat A/S i Thisted ønsker at udvide slagteriet. Slagteriet oplever en øget tilgang i grise og ønsker derfor at øge produktionskapaciteten. Udvidelsen er samtidig nødvendig for at sikre overholdelse af hygiejnekrav og for at imødekomme kundekrav.

Slagteriet har købt flere af boligejendommene langs Strandvejen og Vegendalvej, der grænser op til virksomheden. Slagteriet ønsker at udnytte ejendommene til erhverv i forbindelse med udvidelsen.

Den ønskede udvidelse omfatter blandt andet nye bygninger nordøst for den eksisterende bebyggelse, der hvor Strandvejen ligger i dag og på ejendommene nord for Strandvejen. Strandvejen nedlægges som følge af den bygningsmæssige udvidelse af slagteriet.

De nye bygninger vil være på ca. 4.000 m² opført i højder mellem 8,5 og 10 m. Derudover vil den nye planlægning også omhandle et nyt manøvreareal for lastbiler i forbindelse med en ny indfryser samt løsninger til håndtering af overfladevand. I forbindelse med udvidelsen anlægges et nyt stiforløb nord om slagteriet for at sikre forbindelse mellem Thisted midtby og Thisted øst for bløde trafikanter.

Udvidelsen af slagteriet forudsætter ny planlægning af området. Retningen for udvidelsen er vist på bilag 1, og den endelige afgrænsning af planlægningen fastlægges i den kommende planproces. En ny planlægning omfatter både kommuneplantillæg, lokalplan og en forudgående debatfase, som indkalder til idéer og forslag til planlægningen. Oplæg til debatfasen ses i bilag 2.

Mindre dele af projektet, herunder stiforløbet, kan realiseres med den gældende planlægning. Disse dele kan dermed påbegyndes samtidig med planprocessen. Tiltagene vil blive videreført i den nye planlægning.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at planprocessen igangsættes, og debatoplægget sendes i offentlig høring i 2 uger.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

77. Kystbeskyttelse Lild Strand

Udskriv

Sagstema

Hård kystbeskyttelse af det kommunale areal i Lild Strand.

Redegørelse

Thisted Kommune har en offentlig parkeringsplads ud mod kysten ved Lild Strand, som ikke er kystbeskyttet. Konsekvensen er derfor, at der løbende vil ske en erosion af kommunens areal.

I 2019 udførte nogle private lodsejere hård kystbeskyttelse foran deres ejendomme, og de private lodsejere ønsker, at kommunens også udfører hård kystbeskyttelse langs med det kommunale areal.

I forbindelse med budget 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at det skal undersøges igen, om kommunen bør deltage i den samlede løsning, så der er sammenhængende hård kystbeskyttelse langs hele kysten ved Lild Strand.

En af de private lodsejere ved Lild Strand har tilbudt at være tovholder for kommunens andel. Lodsejeren foreslår, at kommunen etablerer hård kystbeskyttelse tilsvarende den kystbeskyttelse, som de private lodsejere fik udført i 2019. Ifølge lodsejeren vil Thisted Kommunes udgift være ca. 1,25 mio. kr. excl. moms for at anlægge den hårde kystbeskyttelse. Ydermere vil Thisted Kommune skulle forpligte sig til løbende at betale for strandfodring, idet dette vil være et vilkår for at få tilladelsen til at udføre den hårde kystbeskyttelse.

Den lokale ildsjæl i Lild Strand har kontaktet nogle af beboerne og sommerhusejere i Lild Strand for at høre, om de vil bidrage til hård kystbeskyttelse langs Thisted Kommunes ejendom.

11 grundejere har efterfølgende indsendt tilsagn om en samlet medfinansiering på 508.000 kr., jf. kortbilag 1.

Derudover har grundejeren af den ubebyggede grund tilkendegivet, at de vil betale 206.000 kr. til kystsikring af egen grund.

Tilkendegivelserne er dog betinget af følgende krav:

 • Ingen fremtidig strandfodring
 • Ingen tinglysning
 • Ral (stenmaterialer) fra landingsplads kan benyttes.

Drifts- og Anlægsafdelingen finder det usandsynligt, at der kan opnås tilladelse til at udføre den hårde kystbeskyttelse uden betingelse om, at Thisted Kommune skal udføre strandfodring løbende efterfølgende. Derfor kan betingelserne fra beboerne og sommerhusejerne ikke opfyldes.

Drifts- og Anlægsafdelingen har haft rådgivende ingeniørfirma Niras til at vurdere:

1. De udførte skråningsbeskyttelser

2. Strandfodring

3. Prisoverslag på den fremtidige strandfodring.

Det skal bemærkes, at de private grundejerne - ved de bebyggede ejendomme – ikke har færdigmeldt den hårde kystbeskyttelse, der blev udført i 2019. Grundejerne har heller ikke opfyldt kravet i tilladelsen om standfodring. Anlægget er heller ikke blevet tinglyst endnu.

Ad 1 – De udførte skråningsbeskyttelser, jf. bilag 2.

Rapporten fra Niras omfatter en vurdering af, om de to nyopførte skråningsbeskyttelser ved Lild Strand er udført korrekt i henhold til det indsendte ansøgningsmateriale og tilladelser fra Thisted Kommune.

Generelt konstateres det, at den hårde kystbeskyttelse ikke er udført i overensstemmelse med det godkendte projekt. Kystbeskyttelsen er ikke placeret korrekt, og den er højere end ansøgt.

Opmålingerne viser, at dækstene er betydelige mindre end i det godkendte projekt, hvilket betyder, at skråningsbeskyttelserne ikke har den beregnede styrke. Thisted Kommune skal forvente unødige ekstraudgifter til reparationer, hvis der udføres hård kystbeskyttelse tilsvarende de privates.

Ad 2 - Strandfodring, jf. bilag 3.

Det er et vilkår i tilladelsen, at de private lodsejere løbende skal strandfodre, idet strandfodring reducerer eller stopper tilbagerykning af stranden og kystprofilet samt reducerer eller stopper læsideerosion nedstrøms for hård kystbeskyttelse (kronisk erosion).

Der er kun krav til strandfodring langs de nyetablerede hårde kystbeskyttelser. Der er ingen krav og strandfodring til den gamle kystbeskyttelse, der blev udført i 1986. Derfor vil strandfodring foran de to nye skråningsbeskyttelser ikke stoppe den kroniske erosion på strækningen men vil medvirke til at formindske erosionen af den kommunale og private grund mellem de 2 nyanlagte kystbeskyttelsesanlæg.

Vælges det at anlægge skråningsbeskyttelse, og den anbefalede strandfodring foretages, vil parkeringspladsen og vejen kunne bevares.

I tilfælde af at der ikke udføres storskala strandfodring, vil stranden foran skråningsbeskyttelserne forsvinde og herved forhindres adgang langs stranden, og de rekreative værdier af området reduceres.

En større strandfodring af stranden i Lild, vil kunne ske ved iværksættelse af et kommunalt fællesprojekt i henhold til Lov om kystbeskyttelse, hvor kommunen har mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen af fodringen. Dette strider mod de private bidragsyderes krav til eventuel medfinansiering.

Ad 3 - Prisoverslag på den fremtidige strandfodring, jf. bilag 4.

Hvis der udføres kystbeskyttelsesanlæg ud for det kommunale areal, og kravet om strandfodring er de samme som kravet i tilladelserne for de private arealer, vil udgiften for det kommunale anlæg være - 143 m x 50 kr./m/år = ca. 80.000 kr./år.

Retsgrundlag

Lov om kystbeskyttelse - lovens formål med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelse samt ejendom mod oversvømmelse og nedbrydninger fra havet, fjorde eller andre del af søterritoriet.

Økonomiske konsekvenser

Besluttes det at udføre den hårde kystbeskyttelse tilsvarende med det private, er udgiften ca. 1,25 mio. kr. excl. moms. Det skal dog bemærkes, at stensætningen ikke er stærk nok, jf. Niras udtalelse. Hvis projektet skal udføres i overensstemmelse med Niras anbefaling, er Thisted Kommunes udgift ca. 2,9 mio. kr. jf. Kommunalbestyrelsens behandling den 30. oktober 2018.

Bidrag fra private lodsejere kan ikke medregnes til kystbeskyttelse foran kommunes plads, da de ikke accepterer betingelsen om strandfodring.

Thisted Kommunes udgift til strandfodring vil årligt ca. være 80.000 kr.

Andre konsekvenser

Iværksættelse af en kap. 1a - sag vil medføre udgifter for lodsejere, der både ligger i første række og for lodsejere i baglandet. Den præcise afgrænsning kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Den tidligere beslutning om, at der ikke udføres hård kystsikring fastholdes.
 2. Anbefalingerne om total strandfodring langs hele kyststrækningen ved Lild Strand tages til efterretning, og at der iværksættes forslag til proces og konstruktion af et eventuelt senere fællesprojekt i henhold til Lov om Kystbeskyttelse (kap. 1a).

Beslutning

Ad 1: Tilbagesendes med henblik på yderligere oplysninger. Beslutning skal træffes senest på mødet i juni måned 2020.

Ad 2: Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

78. Gebyr for lovliggørende byggetilladelser

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling ved lovliggørelsessager, samt godkendelse af betalingsvedtægt.

Redegørelse

Siden 2014 har byggesagsbehandling været gratis i Thisted Kommune. I mellemtiden har Vurderingsstyrelsen i forbindelse med udvikling af et nyt vurderingssystem, gjort geokodning af alle landets bygninger obligatorisk, og erhvervsenheder skal derfor registreres mere detaljeret i BBR. Dette medfører, at Vurderingsstyrelsen i øjeblikket laver en granskning af samtlige erhvervsenheder i Danmark, og på sigt forventes dette også gjort for samtlige boligers vedkommende (se bilag 1).

Det vurderes samlet, at ca. 4.600 ulovlige byggerier vil komme til kommunens kendskab over en ikke-defineret årrække. Til sammenligning behandles ca. 900 almindelige byggesager pr. år i Thisted Kommune.

Helt konkret screener Vurderingsstyrelsen 4.663 erhvervsejendomme i Thisted Kommune, som er det antal ejendomme, der indgår i nyregistreringsprojektet. Det vurderes, at ca. 360 heraf skal have en lovliggørende byggetilladelse. Når Vurderingsstyrelsen har gennemgået alle erhvervsejendomme, så forventes det, at almindelige boliger efterfølgende også vil blive screenet. Dette medfører en forventet screening af ca. 23.350 ejendomme, hvor af ca. 4.240 sager vurderes at skulle have lovliggørende byggetilladelse.

Plan- og Miljøafdelingen har erfaring for, at lovliggørelsessager er mere administrativt ressourcekrævende at behandle, i forhold til de sager, hvor der søges inden byggeriet er opført. I yderste konsekvens kan disse sager ende med en nedrivning.

For at fastholde en sikker drift og servicering af borgere, håndværkere og virksomheder, som indsender ansøgning om byggetilladelse, vil der fremadrettet være et behov for at se på ressourcer til byggesagsbehandling øremærket til lovliggørelsessager i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen foreslå derfor, at der pr. 1. maj 2020 indføres et byggesagsgebyr, jf. betalingsvedtægt (se bilag 2) efter medgået tid på lovliggørelser. Timeprisen bliver 547 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler), som ligger tæt på landsgennemsnittet (som er 610 kr. pr. time). Det vurderes, at opkrævning af et gebyr i lovliggørelsessager vil virke forebyggende, så borgerne fremover søger tilladelse på forhånd, og derved får Plan- og Miljøafdelingen muligheden for at vejlede ansøgerne hen imod et godt og lovligt byggeri. Da Vurderingsstyrelsen endnu ikke har meldt ud, hvor hurtigt de mange sager skal håndteres i fremtiden, vurderes det, at brugerbetaling er det mest fleksible for at imødekomme fremtidens krav og sikre en stabil drift.

Retsgrundlag

Byggeloven.

Bygningsreglement BR18.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om 200 - 400 byggesager med en gennemsnitlig indtægt på 2.500 kr. pr. sag svarende til 500.000 kr. - 1.000.000 kr.

Andre konsekvenser

Brancheorganisationen Dansk Byggeri og Dansk Industri er grundlæggende imod gebyrer men har meldt ud, at gebyr på lovliggørelsessager ikke tæller negativt i deres statistik, og at begge ønsker kommunen prioriterer nye byggesager frem for lovliggørelsessager.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres gebyr på lovliggørende tilladelser.
 2. Betalingsvedtægt godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 48:

Sagen udsættes.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

79. Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger med fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe ønsker Boligselskabet Viborg Amt at ansøge om principgodkendelse for opførsel af 12 nye familie/seniorboliger samt et 100 m2 fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Boligselskabet har de sidste 20 år arbejdet med seniorboliger i Thisted, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Med baggrund i boligselskabets erfaring på området og egen behovsundersøgelse i Hanstholm vurderer boligselskabet, at der findes et tilstrækkeligt grundlag for et nyt projekt placeret med udsigt ud over nationalparken.

Behov

Boligselskabet har modtaget 41 svarskrivelser, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt:

 • 20 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 2-3 år.
 • 11 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 3-5 år.
 • 10 svar siger, at lejeboligen ønskes om 5 år eller senere.

I februar måned var der 7 ledige almennyttige boliger i Hanstholm, hvilket giver en lokal ledighedsprocent på 3,4 %, jf. bilag 3Landsbyggefondens opgørelse.

Placering og planforhold

Projektet ønskes opført som tæt/lav boligbebyggelse i materialer af normal kvalitet.

Bebyggelsen opføres som familieboliger, men Boligselskabet Viborg Amt agter at søge om lov til at skærpe tildelingsreglerne, så borgere over 55 år får fortrinsret, jf. bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Den ønskede placering er matr.nr. 1es Hansted By, Hansted, som er ejet af Thisted Kommune, jf. bilag 4 fra Thisted Kommune.

Arealet er beliggende i byzone og er udlagt som blandet boligområde i henhold til kommuneplanramme 3.B.4.

Der er ingen lokalplan for området, og Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

En del af arealet er udpeget som kulturarvsarealer, hvilket betyder, at der i området er en særlig risiko for at finde fortidsminder.

Boligselskabet er villige til at afholde udgiften ved at lave en forundersøgelse af grunden for at sikre sig mod at støde på eventuelle fortidsminder.

Hvis der under forundersøgelsen findes fortidsminder, eller jordbundprøverne afdækker problemer i forhold til bunkere, vil det give boligselskabet yderligere udgifter.

Sker dette, er der en stor sandsynlighed for, at projektet ikke kan fortsætte. Derfor ønsker Boligselskabet mulighed for at stoppe projektet helt, hvis omkostningerne overskrider deres risikopulje.

Boligselskabet er indforstået med, at udgravningen er for egen risiko, og at kommunen derfor skal holdes skadesløs, jf. bilag 5.

Med denne principgodkendelse accepterer Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet Viborg Amt fortager en arkæologisk forundersøgelse på en kommunalejet grund.

Vedtagelse af principgodkendelsen vil godkende, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan opstartes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

En principgodkendelse er ikke omfattet af reglen om, at ledighedsprocenten i almene boliger skal være under 2 % ved godkendelse af nye projekter.

Men ved eventuel skema A-ansøgning er reglen gældende. Til orientering var ledighedsprocenten i februar måned 2,21 %, jf. bilag 6Landsbyggefondens opgørelse.

Bilag IV

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der laves en foreløbig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området og bilag-IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.

Der er en bunker på arealet, hvor der i det fremsendte materiale er tegnet en vej. Bunkeren er potentielt levested for en række flagermusarter og vil umiddelbart skulle friholdes fra påvirkning fra et eventuelt byggeprojekt.

Der kan være andre bilag-IV-arter, som kan give anledning til projekttilpasninger eller afværgeforanstaltninger.

Bolig og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på fire typer, jf. bilag 1-2, Boligselskabet Viborg Amt samt bilag 7 Boligselskabet Viborg Amt:

 • 2 stk. type 1 på 75 m² - forventet husleje 6.400 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 2 på 93 m² - forventet husleje 7.300 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 3 på 101 m² - forventet husleje 7.700 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 4 på 112 m² - forventet husleje 8.330 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.243 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 103,6 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i

provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103,6 kvadratmeter

2.102.044 kr.

Maksimumsbeløb for 12 boliger

25.220.470 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal på 103,5 m², er som følger:

 • Lånebeløb 88 %
 • Beboerindskud 2 %
 • Kommunal grundkapital 10 %

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 2.522.047 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Hvis projektet realiseres, vil der komme en ansøgning om anlægsbevilling på indtægter for grundsalg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Boligselskabet Viborg Amt en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af skema A.
 2. Thisted Kommune godkender, at Boligselskabet Viborg Amt kan igangsætte arkæologisk forundersøgelse på kommunens grund.
 3. Udarbejdelsen af en ny lokalplan iværksættes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 49:

Sagen udsættes med henblik på yderligere analyse af udlejningsudfordringerne i området.

Thisted Bolig er bekymrede over yderligere lejeboliger i Hanstholm, da de på nuværende tidspunkt har tab på de boliger, som de har til udleje i Hanstholmområdet, jf. bilag 8.

Boligselskabet Viborg Amt har fremsendt brev den 1. april 2020. Boligselskabets vurdering er, at projektet supplerer boligudbuddet i Hanstholm i stedet for at konkurre med de ledige lejeboliger. Projektet rummer muligheder for dels at have de samme forhold som parcelhuset i en mindre udgave, som er tilpasset lejers behov, som primært vil være ønsket om samme forhold som tidligere, blot i en mindre udgave. Den enkelte bolig består af en lejlighed på i gennemsnit ca. 100 m2 (boliger fra 75 m2 til 115 m2), som har carport og egen lille have. Desuden planlægges med et fælleshus med henblik på at øge det sociale sammenhold i bebyggelsen, jf. bilag 9.

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

80. Solkrogen 2, Thisted. Nedlæggelse af vejareal

Udskriv

Sagstema

Nedlæggelse af tidligere legepladsområde Solkrogen 2, Thisted, da arealet er udlagt som offentligt vejareal. Arealet skal nedlægges som vejareal og ændres til ordinær matrikel.

Redegørelse

En sag om salg af grunden har tidligere været behandlet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 10. april 2012 som punkt 518. Her blev det besluttet at bevare arealet i sin nuværende form af hensyn til bevarelse af grønne områder i midtbyen.

Thisted Kommune har modtaget en henvendelse fra en gruppe borgere fra området. Disse borgere ønsker det grønne areal nedlagt og solgt som byggegrund, da de er generet af unge mennesker, som holder til på området og larmer med knallertkørsel - bilag 1.

Solkrogen 2 i Thisted er beliggende på hjørnet af Solkrogen og Solbakkevej, der begge er kommuneveje - bilag 2.

Solkrogen munder ud i den syd- østlige ende tæt på Østre Skole, der har adresse på Kronborgvej 26. Det er de store elever herfra, der antages at holde til på området.

Solkrogen 2 har tidligere være legeplads for områdets børn. Legepladsen blev i 2006 nedlagt, og arealet blev herefter henlagt som grønt område. Området vedligeholdes af Thisted Kommune på et minimalt niveau (græsslåning og hækklipning).

Hvis det besluttes at nedlægge vejarealet og ændre det til ordinær matrikel med henblik på salg, vil grunden skulle sælges ved offentligt udbud.

Det er lovbestemt, at beslutningen om nedlæggelse af kommuneveje skal offentliggøres (internettet).

De berørte ejendomme tilskrives om den påtænkte nedlæggelse, og der oplyses om 8 ugers frist for indsigelser. Herefter fremlægges sagen endnu en gang for Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje. Bekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 §§ 15 og 124, stk. 6 og 7.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til matrikulær udskillelse af det nedlagte vejareal skønnes til ca. 20.000 kr., som finansieres af driften.

Andre konsekvenser

Det grønne islæt ved et friareal i området forsvinder.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. november 2019

Økonomiudvalget den 20. november 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. november 2019

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at processen om nedlæggelse af en del af vejareal, hvorved Solkrogen 2 i Thisted ændres til friareal, igangsættes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. november 2019, pkt. 267:

Indstilles til godkendelse.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 264:

Indstilles til godkendelse.

Thisted Kommunalbestyrelse, 26. november 2019, pkt. 222:

Godkendt.

Sagen genoptages

Nedlæggelse af grunden Solkrogen 2 som vejareal har været i den lovpligtige høring. Høringen er sket på Thisted Kommunes hjemmeside samt med brev sendt til e-Boks til grundejere i det berørte område ved Solkrogen, Vegendalvej, Kronborgvej og Solbakkevej. Høringsperioden har været fra den 29. november 2019 til den 3. februar 2020. Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen indsigelser mod nedlæggelse af området med legepladsen som vejarealdel af Solkrogen i Thisted.

Ny sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Solkrogen 2, Thisted, nedlægges som vejareal og udstykkes som selvstændig matrikel.

2. Solkrogen 2, Thisted, herefter udbydes til salg som byggegrund.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

81. Støtte til asfaltarbejder

Udskriv

Sagstema

Støtte til asfaltarbejder til institutioner.

Redegørelse

Drifts- og Anlægsafdelingen modtager løbende henvendelser fra institutioner, som anmoder om, at afdelingen finansierer asfaltarbejder. Til dato har budgettet for asfaltarbejder været prioriteret til asfaltering af offentlige veje, hvor der primært prioriteres efter trafiksikkerhed og trafikmængde.

Konkret er der modtaget henvendelser fra følgende:

1. Sjørring Hallen

Ønsker asfaltering af eksisterende grusvej,jf.bilag 1. Sjørring Hallen har ansøgt om asfaltering en del gange. Der er desuden gang i et større projekt med etablering af en skulptur ud for Sjørring Hallen. Thisted Kommune skal i den forbindelse etablere ny belægning i vejareal og på P-plads - det indgår ikke som en del af denne økonomi. Disse arbejder finansieres af Drifts- og Anlægsafdelingens driftsbudget.

Drifts- og Anlægsafdelingen finder eksisterende adgangsforhold til skole og hal gode og tilstrækkelige. Hvis der skal ske en asfaltering af grusvejen, henviser afdelingen til, at det betales af hallens eget budget alternativt en bevilling fra Børne- og Familieudvalget.

2. Vestervig Hallen

Ønsker at Teglgårdsvej udvides med 1,5 m, jf. bilag 2. Vejen ønskes udvidet, så der er mulighed for passage med to busser.

Skolebusserne har i dag ikke mulighed for at aflevere eleverne til Vestervig Skole ad anden vej, hvorfor eleverne afleveres via busserne ad Teglgårdsvej. Derfor finder Drifts- og Anlægsafdelingen det rimeligt at prioritere en udvidelse af Teglgårdsvej.

3. Østerild Multicenter

Arbejder på asfaltering af eksisterende grusvej og ønsker i den forbindelse 250.000 kr. af Thisted Kommune, jf. bilag 3.

Østerild Multicenter har selv søgt og opnået eksterne midler til at finansiere deres projekt og har udarbejdet en ansøgning til Thisted Kommune, der har indgået i budgetforhandlinger begge gange. Ansøgning vedhæftet som bilag 4.

Drifts- og Anlægsafdelingen anerkender, at Østerild Multicenter kan have behov for en forbedring af vejen, men finder ikke at anmodningen til asfalteringen kan imødekommes inden for bevillingen til asfalteringen af offentlige veje.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Groft prisoverslag er som følgende:

1. Sjørring Hallen

Samlet overslag på asfaltering af grusvej: 260.000 kr.

2. Vestervig Hallen

Samlet overslag på udvidelse af vejen: 190.000 kr.

3. Østerild Multicenter

Samlet overslag på asfaltering af grusvej: 309.952,50 kr.

Ønsker 250.000 kr. af Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Udvidelsen af Teglgårdsvej finansieres af driftsbudgettet for renoveringer af veje og pladser.
 2. Ansøgningerne fra Sjørring Hallen og Østerild Multicenter oversendes til Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Ad 1 - 2: Godkendt, at projekterne indarbejdes i den samlede oversigt vedrørende 5 mio. kr. puljen. Som en alternativ løsning skal 50 % af projekterne finansieres af Børne- og Familieudvalget.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

82. Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021. Spildevandskloakering ved Tømmerbyvej, Vesløs.

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021, Tømmerbyvej, Vesløs.

Redegørelse

Forslag til tillæg nr. 11 til spildevandsplanen vedrører fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Tømmerbyvej, kloakopland Ø120A. Tillægget sikrer overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplan 21-002 for området. Projektet forventes påbegyndt tidligst i efteråret 2020. Tillæg nr. 11 til spildevandsplanen og miljøscreeningen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af det nye spildevandssystem afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af kloaksystemet inden for egen grund afholdes af grundejer.

Andre konsekvenser

I forbindelse med arbejdet kan der være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2016-2021, Tømmerbyvej, Vesløs, vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

83. Projektforslag. Kollektiv varmeforsyning. fjernvarmeforsyning af Aflastningsområde Thisted Øst. Område 1.C.162.

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Område 1.C.162 i Aflastningsområde Thisted Øst.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2019 Kommuneplanramme 1.C.162, Aflastningsområde Thisted Øst, der er lokaliseret nordvest for Østerbakken og Leopardvej. Området 1.C.162 er udlagt til centerformål for udvalgsvarebutikker med særligt pladskrævende varegrupper og tankstationer. Harald Nyborg har anmodet om at blive tilsluttet fjernvarmenettet, og da Thisted Varmeforsyning (TV) forventer, at kommende butikker i området ligeledes ønsker fjernvarme, ønsker TV, at hele området udlægges til fjernvarmeforsyning. Ved etablering af fjernvarmeforsyning til området kan TV fremover sikre høj forsyningssikkerhed og levere miljørigtig fjernvarme til fremtidige udvalgsvarebutikker.

På vegne af TV har PlanEnergi fremsendt et projektforslag, der redegør for, at fjernvarmeforsyning til området er den samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske mest fordelagtige opvarmningsform. Beregningerne er vurderet i forhold til et alternativ, hvor området er udlagt til individuel forsyning med varmepumper.

Ved forsyning af området med fjernvarme viser beregninger, at der på sigt (ved fuld udnyttelse) vil opnås en selskabsøkonomisk nettobesparelse på 149.000 kr. årligt og et samfundsøkonomisk overskud på 590.000 kr. over 20 år i forhold til alternativet med individuel forsyning med varmepumper.

Ligeledes viser følsomhedsberegninger, som tager udgangspunkt i, at Harald Nyborg bliver den eneste forbruger, positive samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske fordele, med selskabsøkonomisk nettobesparelse på 38.000 kr. årligt og et samfundsøkonomisk overskud på 210.000 kr. over en beregningsperiode på 20 år.

Projektet har været i høring i perioden den 17. februar 2020 til og med 16. marts 2020. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 64 af 21. januar 2019.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, nr. 1792 af 27. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomhedsoptagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv varmeforsyning. Hvis Thisted Varmeforsyning A.M.B.A. anmoder om en kommunegaranti, vil det blive behandlet i en separat sagsfremstilling.

Andre konsekvenser

Forsyningsledningen etableres efter ”gæsteprincippet”. Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgifter til arbejde på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektforslag for fjernvarmeforsyning af Område 1.C.162 i Aflastningsområde Thisted Øst godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

84. Grøn omstilling - Thisted Kommunes deltagelse i udbud for busdrift

Udskriv

Sagstema

Nordjyllands Trafikselskabs (NT's) udbud til grøn omstilling. For Thisted Kommune drejer det sig om 10 busser.

Redegørelse

I NT's grønne strategi er ambitionen, at NT's busser på ruter, der kører på A-kontrakter skal være fossilfrie fra 2025 og emissionsfrie fra 2030, jf. bilag 1.

Ruter der kører på A-kontrakter, er ruter;

 • der som udgangspunkt kun kører på store ruter f.eks. bybusser, regionalruter og større lokalruter.
 • der indgår i NT’s bonusmodel, hvor entreprenørerne honoreres ud fra en række fastsatte kriterier i forhold til blandt andet kundetilfredshed.
 • hvor kontraktlængden som udgangspunkt er 8 år for fossile drivmidler og 10 år for grønne drivmidler med option på op til 6 års forlængelse.
 • der i NT’s strategi for drivmidler indgår i en målsætning om, at alle A-kontraktruter er fossilfrie senest i 2025, og emissionsfrie senest i 2030.
 • hvor A-kontrakterne sikrer, at den maksimale alder på materiellet max. må være 12 år i kontraktperioden.
 • der stilles generelt højere krav til kvalitet og indretning af materiellet, blandt andet er der krav om infoskærme i busserne.

NT er netop nu ved at planlægge udbud af bustrafik med 76 A-kontrakter, hvoraf de 10 busser finansieres af Thisted Kommune. Det er bybusserne i Thisted by, rute 313 (Thisted/Vorupør/Stenbjerg), rute 320 (Thisted/Hurup), rute 321 (Hurup/Vestervig/Agger) og rute 322 (Thisted/Klitmøller).

I henhold til NT's vedtagne grønne strategi bør Thisted Bybusser udbydes med et krav om emissionsfri kørsel og de øvrige ruter med et krav om fossilfri kørsel. Det vil sandsynligvis betyde, at byderne vil tilbyde kørsel med elbusser på bybusserne og biogas eller syntetisk biodiesel på de øvrige ruter.

NT oplyser, at som det er nu, må det forventes, at omstilling til biogas eller syntetisk biodiesel vil øge omkostningerne.

NT kan ikke forudsige, hvad priserne vil blive med traditionel diesel og derfor heller ikke priserne ved et udbud med krav om biogas eller biodiesel.

Den generelle vurdering i branchen er at drift med el-busser ligger 5-15 % over tilsvarende drift med diesel, og drift med biogasbusser ligger 5-10 % over diesel.

Hvis det antages, at el-drift på Thisted Bybusser øger omkostningerne med 10 %, vil det svare til ca. 300.000 kr. årligt, og hvis det antages, at drift med biogas på de øvrige busser øger omkostningerne med 7,5 %, vil det svare til ca. 900.000 kr. årligt.

Det vil sige en samlet øget driftsudgift på ca. 1,2 mio. kr. årligt for en grøn omstilling af de 10 busser, der kører i Thisted Kommune.

I finansloven for 2020 er der afsat en pulje på 75 mio. kr. til grønne busser, jf. bilag 2 s. 16. På nuværende tidspunkt vides ikke, hvordan puljen udmøntes.

Danske Regioner, KL og trafikselskaberne har foreslået, at der gives en præmie pr. fossilfri bus, som er med i udbud, hvor kontrakt underskrives i 2020, og at pengene tildeles Trafikselskaberne (så kommunernes serviceramme ikke påvirkes, og den enkelte kommune ikke skal ansøge).

Det er NT's vurdering, at 308 busser i 2020 vil være berettigede til at få andel i puljen, og det giver et tilskud pr. bus på ca. 243.000 kr. som et engangsbeløb.

Hvis den centrale pulje i 2020 til grøn omstilling bliver udmøntet som skitseret ovenfor, vil Thisted Kommune - for 10 busser - modtage op til 2,4 mio. kr. fra puljen, som kan dække de forventede merudgifterne i de første 2 år.

Med henvisning til Thisted Kommunes budgetforlig 2020: "Forligskredsen ønsker at sætte et stærkere fokus på den grønne omstilling i Thisted Kommune. Det gælder både i forhold til energi og ressourcer, hvor Thisted Kommune bør have en ambitiøs målsætning om grøn omstilling i samarbejde med relevante parter. Thisted Kommune bør også have fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i forhold til fødevarer og øvrige forbrugsvarer.", jf. bilag 3.

Ligeledes henvises der til den vedtagne Politik "Klima og Energi", som blandt andet har en målsætning om, at "Thisted Kommune vil øge andelen af den vedvarende energi og reducere fossile brændsler.", jf. bilag 4.

Drifts- og Anlægsafdelingen anser et udbud, tilsvarende ovenstående med grøn omstilling af udvalgte busruter, som værende i overensstemmelse med det politisk vedtagne på området.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Merudgiften ved et udbud, med krav om elbusser på bybusnettet og biogas eller syntetisk biodiesel på de udbudte ruter, vil efter beregninger fra NT være ca. 1,2 mio. kr. pr. år.

Merudgiften kan ikke indeholdes i det nuværende driftsbudget til kollektiv trafik, hvorfor området skal tilføres yderligere driftsmidler.

Hvis den centrale pulje udmøntes - som ønsket af trafikselskaberne - vil Thisted Kommune modtage 2,4 mio. kr. fra puljen, som eventuelt kan dække merudgifterne de første 2 år.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen. CØL oplyser, at i sager der vedrører budgettet for 2021, skal finansieringen indgå i drøftelserne for budgetlægningen.

Andre konsekvenser

Vil bidrage til at reducere kommunens CO2 udledning og gøre den kollektive trafik mere grøn i Thisted kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 31. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune går med i NT's udbud om grøn omstilling af busdriften for 10 busser på A-kontrakter
 2. Eventuelle meromkostninger indarbejdes i budget 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 31. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med den tilføjelse, at eventuelle merudgifter skal finansieres af kollektiv trafik.

Beslutning

Ad 1: Indstilles til godkendelse.

Ad 2: Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

85. Thisted Sejlklub - forslag til revideret arealdisponering

Udskriv

Sagstema

Thisted Sejlklub har den 17. februar 2020 fremsendt ønske om en fremtidig arealdisponering ved Thisted Sejlklub.

Redegørelse

Gennem længere tid har der været drøftelser med Thisted Sejlklub om, hvilke fremtidige ønsker de har til arealer og herefter, hvordan disse harmonerer med Thisted Kommunes beslutning om, dels at bebygge en del af sydhavnen samt Cold Hawaii Inland med især etableringen af "Den blå løber".

Der er udarbejdet et oplæg om tillæg til lejekontrakten, hvor der er en indtegning af den fremtidige mastehal samt en angivelse af frirum til ”offentligheden”, bilag 1. På bilag 2 er der angivet de arealer, som klubben i dag lejer.

På et møde den 21. januar 2020, med deltagelse af repræsentanter for Sejlklubben, plan- og miljøchefen samt drifts- og anlægschefen, fremsatte Thisted Sejlklub et ønske om, at de samlede planer blev drøftet – herunder den tidligere godkendte placering af mastehallen, bilag 3 samt øvrige ønsker.

Konklusionen på mødet blev, at Thisted Kommune skulle få en landinspektør til at verificere skellinjer mod vest, og på baggrund af disse skulle Sejlklubben udarbejde deres ønsker til en arealdisponering.

Den 17. februar 2020 modtog Thisted Kommune en plan med ønsker om "Udvidelse af sejlklubbens arealer", bilag 4 - herefter har Drifts- og Anlægsafdelingen kopieret planen over på orthofoto sammen med Cold Hawaii Inland for nemmere at have det samlede overblik over nuværende og fremtidige arealer, bilag 5.

Teknik- og Erhvervs kommentarer til den ønskede arealdisponering er, at der savnes en bedre adgang for offentligheden langs især den sydlige del af matr. 1257. Sejlklubben har et fremtidigt ønske om supplerende haller langs det vestlige skel af matr. 1257, og skal dette imødekommes, skal der sandsynligvis udarbejdes en ny lokalplan. En adgang for offentligheden fra Sydhavnsvej/Dokken til vandet kan løses via matr. 1256 østlige skel.

Retsgrundlag

Planloven samt kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Sejlklubs ønsker om en fremtidig arealdisponering drøftes.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 54:

Sagen udsættes.

Beslutning

Godkendt, at Thisted Sejlklub ikke overdrages yderligere arealer.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

86. Støtte til etablering af toiletbygning på Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Etablering af en toiletbygning på Hanstholm Havn.

Redegørelse

Hanstholm Bådlaug har ad flere omgange henvendt sig til Thisted Kommune med et ønske om, at Thisted Kommune etablerer en toiletbygning i den østlige del af Hanstholm Havn til brug for lystsejlere og lystfiskere, bilag 1. Toilettet skal servicere Hanstholm Bådlaugs cirka 320 medlemmer samt "Det Gule Revs" 5 både, som årligt har flere tusinde lystfiskere med på fisketure.

Toiletbygningen skal erstatte et tidligere toilet, som er blevet fjernet i forbindelse med havneudvidelsen.

Der findes i dag toiletter i Auktionshallerne samt på Auktionsgade. Disse toiletter er efter Bådlaugets mening langt under den standard, som i dag bør stilles til rådighed for turisterne, der kommer på havnen i Hanstholm.

Bådlauget har ansøgt Hanstholm Havn, om de ville etablere et nyt toilet til erstatning for den nedrevne bygning, men ansøgningen blev afslået.

Hanstholm Bådlaug er af Hanstholm Havn blevet tilbudt et areal, hvor de for egne midler selv kan opføre og drive en toiletbygning, men Bådlauget kan ikke selv håndtere den økonomiske del ved denne konstruktion.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for opførelse af en toiletbygning med et handicaptoilet og et øvrigt toilet vil beløbe sig til ca. 700.000 kr. i opførsel (eksklusive omkostninger til grund) samt ca. 70.000 kr. i årlige driftsomkostninger (rengøring, vand og el).

Andre konsekvenser

Bedre toiletforhold for lystfiskere og turister som benytter Hanstholm Havn.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at etableringen af en toiletbygning på Hanstholm Havn tages med i budgetforhandlingerne for 2021.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 59:

Sagen udsættes.

Peter Nymann, teknisk chef ved Hanstholm Havn har oplyst, at Hanstholm Havn er i gang med at opføre en toiletbygning for lystfiskerne, som benytter havnen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

87. Anlægsregnskab for Asfalt - 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab for "Asfalt 2018".

Redegørelse

Der blev den 30. januar 2018 givet en anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til asfaltopgaver i 2018.

Efterfølgende blev der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for 2018 den 30. april 2019 givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 7.773.000 kr. som følge af, at udgiften blev flyttet fra drift til anlæg.

Asfaltopgaverne er udført i 2018.

Anlægsregnskabet for XA-862 Asfalt 2018 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

88. Anlægsregnskab - Tigervej 6

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - opførsel af hal på Tigervej 6, Thisted.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. juni 2019 1.184.000 kr. til opførelse af ny maskinhal på Tigervej 6, Thisted, bilag 1, som erstatning for Park og Vejs nedbrændte maskinhal på Glentevej, Thisted. Den samlede udgift til byggeriet var budgetteret til 2.284.000 kr., hvoraf den forventede erstatning fra forsikringen udgjorde 1.100.000 kr.

Anlægsregnskabet for XA-934 Opførsel af hal på Tigervej 6, Thisted, er således:

Årsagen til merforbruget er ekstra udgifter i forbindelse med oversvømmelse af byggefelt samt udskiftning af bundsikring for terrændæk pga. regn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget – 14. april 2020:

Jørgen Andersen

Til toppen

89. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom med påbud om nedrivning

Til toppen

90. Lukket punkt: Kondemnering af ejendom med påbud om nedrivning

Til toppen

91. Lukket punkt: Handleplan for strategisk byggemodning

Til toppen

92. Referat fra Det Grønne Råd

Udskriv

Sagstema

Referat fra mødet i Det Grønne Råd den 6. marts 2020.

Redegørelse

Referater fra Det Grønne Råds møder skal forelægges til orientering for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Det Grønne Råd, afsnittet rådets opgaver, hvor det står skrevet, at referater fra rådets møder forelægges til orientering for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

93. Regnskab for 2019 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2019 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område. Desuden forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Regnskab 2019 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område viser et samlet budget på 104,9 mio. kr. og et samlet forbrug på 103,5 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var på Forsyningsområdet med 3,8 mio. kr., Øvrig trafik med 2,2 mio. kr. og Kollektiv trafik med 0,7 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 3,4 mio. kr. på Natur og Miljø, 1,3 mio. kr. på Jordforsyning og ejendomme samt 0,6 mio. kr. på Ældreboliger.

1. Bemærkninger til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor:

Jordforsyning og ejendomme

Nettoforbruget blev 1,3 mio. kr. større end budgetteret. Årsagen hertil er et merforbrug på 0,7 mio. kr. til vedligeholdelse af bygninger og et merforbrug på 0,6 mio. kr. til byfornyelse og støttet byggeri.

Natur og miljø

Nettoforbruget blev 3,4 mio. kr. større end budgetteret. Merforbruget består af et merforbrug på 3,3 mio. kr. på naturområdet, som hovedsagelig skyldes, at der i høj grad er udført projekter, som videreføres ind i 2020 og som i langt de fleste tilfælde finansieres med 50 % fra EU, Naturstyrelsen eller andre tilskudsydere. Indtægterne indgår dog først, når det enkelte projekt er færdigt. Derudover var der et merforbrug på 3,2 mio. kr. på miljøgodkendelser og tilsyn, som bl.a. kan forklares med, at der er gjort en ekstra indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiderne. På skadedyrsbekæmpelse er der et merforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes øgede udgifter i forbindelse med rottebekæmpelse. Endelig er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende redningsberedskab.

I modsat retning trak et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende den helhedsorienterede energi- og ressourcepolitik og et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. til grundvandsbeskyttelse, hvor opgaven først forventes udført i 2020.

Forsyningsområdet

Nettoforbruget blev 3,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen er, at der har været en bedre indtjening på genanvendelige produkter og mindreudgifter i forbindelse med afsætning af genanvendelige produkter samt færre udgifter til kørsel med container. Mindreforbruget opspares og anvendes i henhold til investeringsplanen for affaldsområdet, som er beskrevet i ”Affaldshåndteringsplanen for Thisted Kommune 2014 – 2018”, der er gældende til udgangen af 2020.

Kollektiv trafik

Nettoforbruget blev 0,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til skole- og specialkørsel på 1,6 mio. kr.

I modsat retning trak et merforbrug til færgedrift på 0,9 mio. kr.

Øvrig trafik

Nettoforbruget blev 2,2 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. fordelt på park og vej (2,1 mio. kr.) samt vintertjeneste (0,5 mio. kr.).

I modsat retning trak et merforbrug på strandrensning og kystbeskyttelse på 0,4 mio. kr.

Ældreboliger

Nettoforbruget blev 0,6 mio. kr. større end budgetteret. Merforbruget fordeler sig bredt mellem ældreboliger på ældreområdet og på socialområdet og skyldtes hovedsageligt periodeforskydninger mellem årene i forbindelse med betaling for el, vand, varme og antennebidrag.

2. Overførsel af over- og underskud samt eventuelle redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde i marts 2020 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2019-regnskabets overskud og underskud til 2020. Sagen følger kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et underskud på 1,2 mio. kr. Heraf er der et overskud på 1 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et underskud på 2,1 mio. kr. Største post er et underskud på aktivitetsområde Natur og Miljø, hvor der overføres et underskud på 3,4 mio. kr. og et underskud på aktivitetsområde Jordforsyning og Ejendomme på 1,3 mio. kr. Der overføres overskud på aktivitetsområde Øvrig trafik på 2,8 mio. kr. og på aktivitetsområde Kollektiv trafik på 0,7 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 procent af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling. For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 procent.

Regnskabsresultatet for 2019 betyder, at der skal afgives en redegørelse på aktivitetsområde Natur og Miljø, hvor der var et merforbrug på 4,4 mio. kr., der er omfattet af overførselsreglerne.

Underskuddet er formindsket i forhold til 2018, hvor der var et underskud på 5 mio. kr.

Reduktionen af underskuddet skyldes primært et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende naturbeskyttelse og vandløb, som delvis opvejes af merforbrug vedrørende miljøgodkendelser og tilsyn.

Underskuddet vil blive nedbragt ved hjælp af tilpasninger og optimeringer på Natur og Miljøområdet i løbet af årene 2020-2021.

Regnskabsresultatet for 2019 betyder, at der skal afgives en redegørelse på aktivitetsområde Jordforsyning og ejendomme, hvor der var et merforbrug på 1,3 mio. kr., der er omfattet af overførselsreglerne.

Underskuddet er forøget i forhold til 2018, hvor der var et underskud på 0,6 mio. kr.

Forøgelsen af underskuddet skyldes primært et merforbrug på 0,5 vedrørende byfornyelse og støttet byggeri samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende bygningsvedligehold.

Underskuddet vil blive nedbragt ved at neddrosle aktiviteten på de enkelte områder og forventes afviklet med udgangen af 2021.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

94. Anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. afsluttet i 2019

Udskriv

Sagstema

Årsoversigt over anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr. afsluttet i 2019.

Redegørelse

I henhold til gældende kompetenceplan skal der udarbejdes en årsoversigt over anlægsregnskaber mellem 1,0 og 2,0 mio. kr.

Resultatet er som følgende:

Projekt

Projektnavn

Bevilling

kr.

netto

Regnskab

kr.

netto

Afvigelse kr.

- = mindreforbrug

+ = merforbrug

XA-681

Asylgade - Tilgængelighed, elevator

1.626.000

1.632.104

6.104

XA-769

Trafikafvikling ved Kulturrummet

1.300.000

1.307.693

7.693

XA-812

Bibliotekspladsen, Thisted - Renovering

2.000.000

1.973.673

-26.327

XA-859

Totalrenovering af legepladser 2018

1.000.000

1.037.764

37.764

XA-895

Energimæssig renovering - Hurup Kirkevej

1.900.000

1.931.556

31.556

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at årsoversigten tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

95. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter marts 2020

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 1. kvartal 2020.

Redegørelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af 3 forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilag viser status på udførte ekstraarbejder pr. 17. februar 2020 samt de igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse starter først op til maj. Ekstra opgaver er listet med vandløbsnavn og type af indsats.

Status på regulativrevision

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres. Det forberedende arbejde, med at sikre at vandløbene overleveres i regulativmæssig stand, er i gang. Sideløbende indsamles data nødvendig for sagsbehandling i forbindelse med omklassificering og regulativrevision.

Minivådområder

Bilagets side 3 viser minivådområder ansøgt og screenet frem til dags dato samt status for behandlingen af sagen.

Povl Bojer og Karl Thingstrup møder som repræsentanter for Sperring Sø Kanal's Pumpelaug kl. 13.30.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb, hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 37:

Sagen udsættes.

Sagen fremsendes til behandling på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 14. april 2020, der deltager ikke gæster i punktets behandling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

96. Tilsynsindberetning 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om Plan- og Miljøafdelingens indsats med miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder og landbrug i 2019.

Redegørelse

Tilsynsberetning 2019

Alle kommuner skal hvert år indberette oplysninger til Miljøstyrelsen om miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Tilsynsindberetningen skal bl.a. vise, at kommunen overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten.

Thisted Kommune overholder det årlige mål for tilsynsaktiviteten i 2019. Tilsynsindberetning for 2019 ses i bilag 1.

Tilsynskampagner 2019

Alle kommuner skal udføre to tilsynskampagner om året. Plan- og Miljøafdelingen i Thisted Kommune valgte følgende kampagner i 2019:

Fokus på farligt affald

Tilsynskampagnen havde til formål at sætte fokus på farligt affald i forhold til sortering, håndtering, opbevaring og bortskaffelse. Dette fordi der fortsat ved de regelmæssige tilsyn ses uhensigtsmæssig opbevaring af f.eks. spildolie på nogle af virksomhederne i Thisted Kommune. Kampagnen indebar tilsyn på fem forskellige typer af anmeldevirksomheder.

Resultatet af tilsynskampagnen var, at der for tre af virksomhederne blev konstateret overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven. Ved to af virksomhederne blev der givet henstillinger om at dunke, med henholdsvis svovlsyre og rengøringsmidler, skal opbevares på spildbakke. Ved den tredje virksomhed var der flere overtrædelser, der udløste en indskærpelse, en henstilling og en bemærkning.

Konklusionen af tilsynskampagnen var, at det er et område, som der til stadighed skal være fokus på, da der let kan ske menneskelige fejl, såsom at en medarbejder sætter en dunk uden for spildbakken. Overordnet set var der styr på opbevaringen og håndteringen af det farlige affald, og dialogen med virksomhederne og tilsynsmedarbejderen var åben og imødekommende.

Mindre hestehold

Tilsynskampagnen på mindre hestehold havde til formål at undersøge, om der i Thisted Kommune er mindre hestehold, som kræver regelmæssigt miljøtilsyn. Derudover var der fokus på opbevaring af husdyrgødning og placering af læskure.

Kampagnen havde to dele, henholdsvis vejledning og tilsyn. I februar og marts blev der i samarbejde med Morsø Kommune udarbejdet en brochure med vejledning om hestehold. Denne brochure blev omdelt ved et informationsmøde, som blev afholdt i samarbejde med LandboThy. I november-december blev der gennemført 10 miljøtilsyn på ejendomme med mindre hestehold. Tre ud af de 10 tilsyn viste, at der var mere end fire heste, hvilket kræver regelmæssigt tilsyn. Der blev henstillet til, at husdyrgødning skulle overdækkes på to ejendomme. I to tilfælde var der placeret læskure i strid med lovgivningens afstandskrav. Alle tilsyn blev gennemført i god dialog med generel vejledning om miljølovgivningen.

Tilsynsindberetningen samt konklusionerne på tilsynskampagner skal offentliggøres på Digital MiljøAdministration. Tilsynsindberetningen skal indberettes til Miljøstyrelsen. Begge dele er udført.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tilsynsindberetning og tilsynskampagnerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

97. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

98. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen