16. mar 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

35. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

36. Lukket punkt: Boligprojekt

Til toppen

37. Status for vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter marts 2020

Udskriv

Sagstema

Status på vandløbsvedligeholdelse og vandløbsprojekter 1. kvartal 2020.

Redegørelse

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse fremlægger status for vandløbsvedligeholdelsen, vandløbsprojekter samt vådområdeprojekterne hvert kvartal.

Thisted Kommune vedligeholder ca. 100 offentlige vandløb fordelt på ca. 300 km vandløb. Vedligeholdelsen foretages af 3 forskellige entreprenører: Sloths Naturpleje, HedeDanmark og Jens Iver Klavsen. Mindre opgaver, som ikke er omfattet af entrepriserne, udføres af bl.a. Thisted Kommunes egen driftsafdeling.

Bilag viser status på udførte ekstraarbejder pr. 17. februar 2020 samt de igangværende vandløbs- og vådområdeprojekter. Den ordinære vandløbsvedligeholdelse starter først op til maj. Ekstra opgaver er listet med vandløbsnavn og type af indsats.

Status på regulativrevision

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 11. juni 2019, hvilke vandløb der skal omklassificeres. Det forberedende arbejde, med at sikre at vandløbene overleveres i regulativmæssig stand, er i gang. Sideløbende indsamles data nødvendig for sagsbehandling i forbindelse med omklassificering og regulativrevision.

Minivådområder

Bilagets side 3 viser minivådområder ansøgt og screenet frem til dags dato samt status for behandlingen af sagen.

Povl Bojer og Karl Thingstrup møder som repræsentanter for Sperring Sø Kanal's Pumpelaug kl. 13.30.

Retsgrundlag

Vandløbsregulativ (en beskrivelse for det enkelte vandløb, hvor det bl.a. fremgår, hvordan vandløbet skal vedligeholdes).

Vandløbsloven og naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

38. Status på tiltag på nedbringelse af maddiker i renovationsbeholderne

Udskriv

Sagstema

Orientering om den nuværende status for tiltag for nedbringelse af maddiker for sommeren 2020.

Redegørelse

Siden orienteringen på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 11. november 2019, om tiltag til sommeren 2020 for nedbringelse af maddiker i renovationsbeholdere, har Drifts- og Anlægsafdelingen arbejdet videre med et nyt koncept omkring informationsmateriale og vask af renovationsspande.

Thisted Kloakservice er i gang med at undersøge, om der er grundlag for at indkøbe en mobil spandevasker. Forvaltningen vil på udvalgsmødet orientere om Thisted Kloakservices prisniveau for vask af affaldsspande og omkring udarbejdelsen af et system, hvor borgerne kan bestille en vask via appen eller på Thisted Kommunes hjemmeside.

Drifts- og Anlægsafdelingen har i samarbejde med kommunikationsfirmaet Tankegang udarbejdet en medieplan. Medieplanen indeholder radiospot, avisannoncer, en digital folder og hængeskilte med information til affaldscontaineren. Der er desuden udarbejdet 7 tips til Facebook samt en biografreklame.

På udvalgsmødet vil der kl. 13.45 være en gennemgang af mobilvaskeren, medieplanen samt de 7 Facebook tips af sektionsleder Søren Funder Larsen.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen og retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

39. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - Evaluering af street food m.m.

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Street Food m.m. Ønsker en evaluering af sagen, som udvalget behandlede i 2019".

Retsgrundlag

Ifølge forretningsordenen for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

40. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - Multifunktionel jordfordeling

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Multifunktionel jordfordeling - drøftelse af kortlægning af interessante arealer i kommunen i relation til biodiversitet, mindsket udvaskning af næringsstoffer, kulstofbinding samt bedre arrondering omkring ejendomme. Fødevareministeriet holder workshop for medarbejdere i kommuner og Naturstyrelsens regioner om multifunktionel jordfordeling den sidste uge i februar - bør vi sende en eller to deltagere?"
https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/invitation-deltag-i-workshop-om-multifunktionel-jordfordeling/

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

41. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO)

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"BNBO - drøftelse af status på kortlægning af BoringsNære BeskyttelsesOmråder og eventuelle tiltag for indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning/forvaltning med berørte lodsejere."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

42. Punkt fra udvalgsmedlem Joachim Plaetner Kjeldsen - Grøn mobilitet

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Joachim Plaetner Kjeldsen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Grøn Mobilitet - vi har tidligere drøftet om de 0,5 mio. fra budget 2019 kunne bruges i forbindelse med deltagelse i EU-projektet CORA (Connecting Remote Areas). Forvaltningen ville undersøge nærmere. Ønsker en drøftelse af, hvor vi står i forhold til den undersøgelse samt om vi evt. vil/kan anvende midlerne i forbindelse med et nyt trængselsforsøg i Klitmøller til sommer."

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

43. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loimaa i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen

Formanden for Foreningen Norden

Sekretærerne for venskabsbysamarbejdet

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Til toppen

44. Anlægsbevilling - Vejanlæg

Udskriv

Sagstema

Prioritering og frigivelse af rådighedsbeløbet på "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb".

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2020 er der til "XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb" i 2020 afsat 4,0 mio. kr.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse foreslår anvendelse af midlerne, som angivet herunder og nævnt under økonomiske konsekvenser.

1. Trafiksikkerhedsmæssige tiltag

Den 27. august 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen trafiksikkerhedsplan og tilhørende projektkatalog for Thisted Kommune. Drifts- og Anlægsafdelingen har i 2019 gennemført de projekter med højeste indeks (dvs. hvor der opnås mest trafiksikkerhed for pengene) og anbefaler, at trafiksikkerhedsplanen følges, og der derfor udføres de projekter, som nu har højeste indeks. Til de projekter, der foreslås udført i 2020, afsættes der 1,3 mio. kr. - projekterne fremgår af bilag 1.

Bemærk særligt, at Skovgade i Thisted foreslås ensrettet, jf. side 9 på bilag 1.

2. Kastet, Thisted - afvandingsprojekt i samarbejde med Thisted Vand

Ved større regnskyl er det kendt i Thisted, at Nørretorv oversvømmer. Thisted Vand og Thisted Kommune har undersøgt problemet, og dette kan løses ved at ændre kloaksystemet og ændre vejens udformning på Kastet, bilag 2.

Thisted Varmeforsyning planlægger at udføre arbejde på lokaliteten (Kastet og Korsgade) i 2020, og det er derfor hensigtsmæssigt at udføre arbejdet i samarbejde med Thisted Vand og Thisted Varmeforsyning. Thisted Kommunes udgift er ca. 1,2 mio. kr.

3. Sti langs Strandvejen mellem Thisted Midtby og Thisted Østby.

Strandvejen er lukket for trafik på grund af Ticans udvidelsesplaner. I den forbindelse skal der laves en ny stiforbindelse på strækningen imellem Thisted Midtby og Vegendalvej.

Drifts- og Anlægsafdelingen er i dialog med Tican om linjeføringen, men denne er endnu ikke afklaret. Det forventes, at linjeføringen bliver i stil med bilag 3, dog med blødere kurve i den vestlige ende.

Drifts- og Anlægsafdelingen har fokus på trafiksikkerhed og tryghed i denne sammenhæng.

Tican er indforstået med, at de skal betale for anlæggelsen af stien udført som en "standard-sti". Drifts- og Anlægsafdelingen anser stien som en væsentlig forbindelse mellem Thisted Østby og Thisted Midtby, og stien indgår som en del af den rekreative rute i Cold Hawaii Inland projektet. Derfor foreslår Drifts- og Anlægsafdelingen, at stien opgraderes med belysning, belægning og eventuelle trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Vegendalvej. Belægningen kan for eksempel udføres i stil med den nye faste belægning på stien mellem Thisted Camping og Synopal Havn, bilag 4.

Der afsættes 0,5 mio. kr. til projektet.

4. Amtoft Havn.

Anlægsarbejderne på Amtoft Havn er påbegyndt. Det er forudsat i projektet, at uddybningsmaterialet skal genindbygges i kernen af den nye mole, men det har desværre vist sig, at noget af materialet ikke er egnet til genindbygning. Projektet fordyres med ca. 1,0 mio. kr., hvilket nødvendiggør en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til anlægsudgiftsbevillingen XA-778 Amtoft Havn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling/tillægsbevilling til anlægsbevilling til følgende projekter:

Nr.

Projektforslag

Anlægsbevilling

kr.

Tillægsbevilling til anlægsbevilling

kr.

I ALT

kr.

1

Trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2020

1.300.000

1.300.000

2

Kastet, Thisted - vej- og afvandingsprojekt i samarbejde med Thisted Vand

1.200.000

1.200.000

3

Sti langs Strandvejen mellem Thisted Havn og Vegendalvej

500.000

500.000

4

Udvidelse af Amtoft Havn *)

1.000.000

1.000.000

I ALT

3.000.000

1.000.000

4.000.000

Projektforslagene kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. til XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb. Beløbet er afsat på investeringsoversigten i budget 2020.

*) Anlægsbevillingen (rådighedsbeløbet) til XA-778 Amtoft Havn udgør herefter 7,0 mio. kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Nævnte projektforslag godkendes.

2. Der i henhold til ovennævnte tabel gives anlægsudgiftsbevillinger til projekterne 1 - 3 på i alt 3,0 mio. kr. og tillægsbevilling til anlægsudgiftsbevilling til projekt 4 på 1,0 mio. kr.

3. Anlægsbevillingerne/tillægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på XA-565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb.

Beslutning

Ad 1 - 3: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

45. Fornyet høring af Lokalplanforslag 3-007 - Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af revideret forslag til Lokalplan nr. 3-007 for Hanstholm Havn. Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på optimering af anvendelserne i havnens bagland og skal i fornyet høring på grund af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indsigelse i den første offentlige høring.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 14. januar 2019 at udsende forslag til Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn i 4-ugers høring.

Lokalplanen har til formål at nyordne havnens baglandsareal for at tilpasse planforholdene til ændrede rammebetingelser for Hanstholm Havn og dermed give rum for en fortsat positiv forretningsudvikling af havnen.

Planforslaget har været i høring i perioden fra den 15. januar - 14. februar 2019.

Plan- og Miljøafdelingen modtog i høringsperioden indsigelse fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (staten), som medfører et veto mod lokalplanforslaget, hvilket betyder, at planforslaget ikke kan vedtages, før der er opnået enighed om ændring af planen, hvormed staten ophæver sit veto (planlovens § 28, stk. 3).

Baggrunden for statens veto er, at lokalplanens højde- og etagebestemmelser for bebyggelse m.v. kan have indflydelse på Redningsstation Hanstholms telekommunikationsmast samt Forsvarets kystradar.

Ændringer medfører krav til ny høring

Plan- og Miljøafdelingen har sammen med Hanstholm Havn været i fortløbende forhandlinger med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og der er den 29. januar 2020 indgået en aftale mellem Hanstholm Havn og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Forsvarsministeriets indsigelse og dermed vetoet bortfalder, hvis Thisted Kommune tilføjer ændringer til lokalplanen, som sikrer, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres et radaranlæg med tilhørende antenneanlæg.

Ændringen medfører en tilføjelse til planforslagets formålsparagraf (§ 1), og derfor skal planen jf. planlovens §2 7, stk. 2 i fornyet 4-ugers høring.

Indhold af Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn

Lokalplanen omfatter et område på ca. 188 ha og ligger i byzonen. Lokalplanens afgrænsning er overvejende i overensstemmelse med afgrænsningerne af Lokalplan 3-005 fra 2017 samt kommuneplanens rammer. Dog er det ca. 2,8 ha store område øst for rensningsanlægget ikke omfattet af Lokalplan 3-007.

Lokalplanområdet består af den del af havnen, som pt. er under opførelse samt den eksisterende havn med havneaktiviteter, værfter og erhverv i form af blandt andet fiskemelsfabrik, røgeri, akvakultur samt import- og eksportvirksomheder. Lokalplanen indeholder bestemmelser for 7 delområder, som regulerer bl.a. anvendelser, miljøklasser og bebyggelsens omfang og højde.

Se den digitale lokalplan her: http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=950

Ændringer siden den første fremlæggelse af forslag til Lokalplan 3-007 Hanstholm Havn

Siden den sidste behandling af planforslaget den 14. januar 2019 er der foretaget følgende ændringer:

 • Formålsparagraffen (§ 1.1) ændres, og der tilføjes et nyt delområde B3 for at muliggøre etablering af antennemast for et radarsystem.
 • Delområde G og I, det ca. 2,8 ha store naturområde øst for rensningsanlægget, er ikke længere omfattet af Lokalplan 3-007. Området behandles i en særskilt planlægningsproces med henblik på at imødekomme intentionerne i Cold Hawaii Masterplan 2.0 for Hanstholm, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020. Det gøres for at holde havneerhverv og rekreative anvendelser adskilt.
 • Som følge omdøbes delområde H til delområde G.
 • Lokalplanafgrænsning tilpasses i mindre grad i forhold til forslaget til lokalplan fra 2019 ved delområde C. Dermed udvides delområde C med ca. 500 m2 for at imødekomme en bemærkning fra den første høring fra en lokal erhvervsdrivende.
 • I delområde D og E gives der mulighed for akvakultur. Det fører til, at område D1 og D sammenføres, da anvendelsesbestemmelserne er identiske. Dermed omdøbes delområde D2 til D1 og delområde D3 til D2.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at forslag til Lokalplan nr. 3-007 Hanstholm Havn vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

46. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland samt Kommuneplantillæg nr. 10

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland samt Kommuneplantillæg nr. 10.

Redegørelse

Den 13. januar 2020 godkendte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forslag til Lokalplan 1-030 og Kommuneplantillæg nr. 10 samt at sende planforslagene i fire ugers offentlig høring. Planerne muliggør en del af Cold Hawaii Inland projektet ved Synopal Havn. Planområdet fremgår af bilag 1.

Planforslagene var i høring fra den 14. januar - 12. februar 2020, og der er indkommet 2 bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening Thy og 10 naboer. Bemærkningerne kan læses i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

For at afklare bemærkningernes emner, muligheder for at imødekomme bekymringer og besvare spørgsmål, har Plan- og Miljøafdelingen været i dialog med dem, som har indgivet bemærkningerne.

De 2 bemærkninger omhandler 5 emner:

1. Strandbeskyttelseslinje: Spørgsmål til om kommunen har sendt en ny ansøgning til Kystdirektoratet, efter Kystdirektoratet har afgjort, at strandbeskyttelseslinjen ikke kan ophæves ved Synopal Havn. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at der er fremsendt en ny ansøgning til Kystdirektoratet. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at forhold om strandbeskyttelseslinje og ansøgninger tydeliggøres i planernes redegørelse, ellers giver bemærkningen ikke anledning til ændringer i planerne.

2. Planernes afgrænsning: Spørgsmål til hvorfor planlægningen omfatter søterritorie, og om det er i overensstemmelse med Planloven. Plan- og Miljøafdelingen har undersøgt lovgivning og klagenævnsafgørelser om planlægning for søterritoriet. Det vurderes, at der ikke kan planlægges for søterritoriet ved Synopal Havn. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at planernes afgrænsninger ændres, så de ikke omfatter søterritoriet. Ændringen har primært betydning for kort over planområderne samt lokalplanens bestemmelser § 7 og § 7.2. Titlen på § 7 ændres fra ”Vandområde” til ”Havneområde”, og § 7.2 ”Kabelbane” udgår. Ændringen af afgrænsningen vil ellers ikke have betydning for planerne eller projektet, da planlægning for søterritorie ikke vil have virkning.

3. Miljøvurdering: Spørgsmål til hvem der har foretaget miljøscreeningen, afgørelse om at der ikke laves miljøvurdering samt hvilke berørte myndigheder, der er indhentet udtalelser fra. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at det er Thisted Kommunes Plan- og Miljøafdelingen, der har afgjort, at planerne ikke vil påvirke miljøet i så væsentlig grad, at planerne er omfattet af krav om miljøvurdering. Ingen af de hørte berørte myndigheder har indgivet bemærkninger til afgørelsen. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer i planerne.

4. Støj: Det er en bekymring, at naboer vil få støjgener, og det foreslås at forbyde anvendelse af musik- og højtaleranlæg. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at det er vurderet, at anvendelsen af området ved byggeriet og havneområdet ligger i en passende afstand til nærmeste naboer i forhold til den støj, der kan forventes fra aktiviteterne. Det bemærkes, at det ikke er muligt med planlægningen at forbyde musik- og højtaleranlæg. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at det præciseres i lokalplanens redegørelse, hvad afstanden til nærmeste boliger er, samt at det er vurderet, at dette er en passende afstand i forhold til den forventede støj.

5. Byggehøjder: Det bemærkes, at kommuneplanen fastsætter en maksimal byggehøjde på 8,5 m, og lokalplanen fastsætter en maksimal byggehøjde på 6 og 5 m. Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at kommuneplanen altid må give bredere rammer end lokalplanen, og at det er den gældende lokalplan, som byggeriet skal følge. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer.

Ændringerne omfatter samlet set oversigtskort, kortbilag og sproglige præciseringer gennem både lokalplan og kommuneplantillæg. Alle ændringer er beskrevet i bilag 4.

Se det digitale kommuneplantillæg her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1458

Se den digitale lokalplan her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=927

Bemærk at PDF-filen, der kan tilgås via ovenstående digitale plan, er lokalplanforslaget, som blev vedtaget den 13. januar 2020. PDF af Lokalplan 1-030 til endelig vedtagelse kan ses her:

https://dokument.plandata.dk/20_9707630_1583070612903.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Lokalplan 1-030 og Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages endeligt med de beskrevne ændringer.

Beslutning

Esben Oddershede ønsker sin habilitet prøvet. Udvalget finder ikke Esben Oddershede inhabil.

Godkendt.

Til toppen

47. Endelig vedtagelse af Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Sennels

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Sennels.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 13. januar 2020 forslag til Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Sennels. Planforslaget var i høring den 15. januar til 12. februar 2020, hvor der blev modtaget 3 bemærkninger. Planområdet fremgår af bilag 1, og planen giver mulighed for opførelse af omkring 24 tæt-lav boliger og 17 åben-lav boliger.

Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne samt rettelser til lokalplanen fremgår af bilag 3.

Generelt er planforslaget positivt modtaget og øvrige bemærkninger omhandler:

1. Stiforbindelser og fællesarealer: forslag om, at kommunen inkluderer sti fra boligområdet til skoven i dispensationsansøgning fra Provst Exner fredning for så vidt angår delområde D.

Plan- og Miljøafdelingen bemærker, at lokalplanens indhold ikke kræver en dispensation, da stiforbindelsen ikke indgår i planen. Kommunen har ikke igangsat en dispensationsansøgning. Lokalplanen er dog ikke til hinder for stier til skoven, hvis borgerne selv ansøger om dispensation og anlægger stien efterfølgende. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.

2. Delområder og beplantningszone: forslag om at ændre afgrænsningen for delområde B og C, så arealet til beplantningszonen ikke skal opkøbes, men kan overføres til kommende grundejerforening.

Plan- og Miljøafdelingen har undersøgt forholdene for kommende grundejerforening og vurderer, at ændring af delområde kan imødekommes, da det vil tydeliggøre fordelingen af fællesarealerne mellem kommunen og grundejerforeningen. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at der oprettes et selvstændigt delområde for beplantningszonen. Ændringen har indvirkning på, hvordan arealet opdeles og ikke på, hvordan det anvendes. Lokalplanen er konsekvenstilrettet i tekst og kortbilag til at indeholde delområde F i samtlige bestemmelser, herunder indsættes anvendelsesbestemmelsen:

"§ 3.5 Delområde F - Rekreativt fællesareal

Delområde F må kun anvendes til beplantningszone, håndtering af overfladevand, fritidsinteresser og andre rekreative aktiviteter.

Beplantningszonen skal etableres som vist på Kortbilag 2 - Arealanvendelse, hvor der også må etableres håndtering af overfladevand inden for zonen. Det resterende areal kan anvendes til f.eks. fælleshaver og opholdssteder med borde og bænke."

3. Spildevand og regnvandshåndtering: bemærkning om, at lavtliggende arealer vil blive overbelastet ved ekstremregn, hvis overfladevandet ikke håndteres på egen grund.

Plan- og Miljøafdelingen er opmærksom på problematikken og vil informere fremtidig bygherre. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.

4. Trafikal adgang til boligområdet: bemærkningen giver udtryk for bekymring for øget trafik i området og belastning af det eksisterende vejnet.

Plan- og Miljøafdelingen tager højde for det i lokalplanen ved at skabe muligheder for at ændre og forbedre trafikforhold. Det vil være en konkret vurdering at igangsætte et vejprojekt, når lokalplanen er udnyttet. Bemærkningen giver ikke anledning til ændringer.

5. Materialer til bebyggelse: forslag om, at udvide muligheden for en bredere variation af materialer til redskabsskure og carporte.

Plan- og Miljøafdelingen har undersøgt muligheden og vurderer, at det ikke er en væsentlig ændring, og at bemærkningen kan imødekommes. Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at der foretages følgende ændringer for at imødekomme bemærkningen med følgende tilføjelse til § 6.1 Facade og ydervægge:

"....

Delpartier, mindre bygningsdele, redskabsrum og carporte kan udføres i andre materialer som glas, træ, fibercement, beton, metalplader og lign."

Ændringer omfatter samlet set kortbilag 1 og 2, tilføjelse af "redskabsrum og carporte" til opførsel i andre materialer, tilføjelse af delområde F med bestemmelser herfor samt konsekvenstilretning og sproglige præciseringer gennem hele lokalplanen. Alle ændringer er beskrevet i bilag 3.

Se den digitale lokalplan her: http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=944

Det bemærkes, at PDF-filen, der kan tilgås via ovenstående digitale plan, er lokalplanforslaget, som blev vedtaget den 13. januar 2020. PDF af Lokalplan 17-003 til endelig vedtagelse kan ses her: https://dokument.plandata.dk/20_9710664_1583486015242.pdf

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalsvej, Sennels vedtages endeligt med de beskrevne ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Gebyr for lovliggørende byggetilladelser

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling ved lovliggørelsessager, samt godkendelse af betalingsvedtægt.

Redegørelse

Siden 2014 har byggesagsbehandling været gratis i Thisted Kommune. I mellemtiden har Vurderingsstyrelsen i forbindelse med udvikling af et nyt vurderingssystem, gjort geokodning af alle landets bygninger obligatorisk, og erhvervsenheder skal derfor registreres mere detaljeret i BBR. Dette medfører, at Vurderingsstyrelsen i øjeblikket laver en granskning af samtlige erhvervsenheder i Danmark, og på sigt forventes dette også gjort for samtlige boligers vedkommende (se bilag 1).

Det vurderes samlet, at ca. 4.600 ulovlige byggerier vil komme til kommunens kendskab over en ikke-defineret årrække. Til sammenligning behandles ca. 900 almindelige byggesager pr. år i Thisted Kommune.

Helt konkret screener Vurderingsstyrelsen 4.663 erhvervsejendomme i Thisted Kommune, som er det antal ejendomme, der indgår i nyregistreringsprojektet. Det vurderes, at ca. 360 heraf skal have en lovliggørende byggetilladelse. Når Vurderingsstyrelsen har gennemgået alle erhvervsejendomme, så forventes det, at almindelige boliger efterfølgende også vil blive screenet. Dette medfører en forventet screening af ca. 23.350 ejendomme, hvor af ca. 4.240 sager vurderes at skulle have lovliggørende byggetilladelse.

Plan- og Miljøafdelingen har erfaring for, at lovliggørelsessager er mere administrativt ressourcekrævende at behandle, i forhold til de sager, hvor der søges inden byggeriet er opført. I yderste konsekvens kan disse sager ende med en nedrivning.

For at fastholde en sikker drift og servicering af borgere, håndværkere og virksomheder, som indsender ansøgning om byggetilladelse, vil der fremadrettet være et behov for at se på ressourcer til byggesagsbehandling øremærket til lovliggørelsessager i Thisted Kommune.

Plan- og Miljøafdelingen foreslå derfor, at der pr. 1. maj 2020 indføres et byggesagsgebyr, jf. betalingsvedtægt (se bilag 2) efter medgået tid på lovliggørelser. Timeprisen bliver 547 kr. pr. time (beregnet efter gældende regler), som ligger tæt på landsgennemsnittet (som er 610 kr. pr. time). Det vurderes, at opkrævning af et gebyr i lovliggørelsessager vil virke forebyggende, så borgerne fremover søger tilladelse på forhånd, og derved får Plan- og Miljøafdelingen muligheden for at vejlede ansøgerne hen imod et godt og lovligt byggeri. Da Vurderingsstyrelsen endnu ikke har meldt ud, hvor hurtigt de mange sager skal håndteres i fremtiden, vurderes det, at brugerbetaling er det mest fleksible for at imødekomme fremtidens krav og sikre en stabil drift.

Retsgrundlag

Byggeloven.

Bygningsreglement BR18.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at det årligt drejer sig om 200 - 400 byggesager med en gennemsnitlig indtægt på 2.500 kr. pr. sag svarende til 500.000 kr. - 1.000.000 kr.

Andre konsekvenser

Brancheorganisationen Dansk Byggeri og Dansk Industri er grundlæggende imod gebyrer men har meldt ud, at gebyr på lovliggørelsessager ikke tæller negativt i deres statistik, og at begge ønsker kommunen prioriterer nye byggesager frem for lovliggørelsessager.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indføres gebyr på lovliggørende tilladelser.
 2. Betalingsvedtægt godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

49. Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger på Fyrvej i Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Skal sagen evt. udsættes yderligere? 17.03.2020 Lise

Principgodkendelse om opførelse af 12 nye familie/seniorboliger med fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Redegørelse

I samarbejde med en lokal beboergruppe ønsker Boligselskabet Viborg Amt at ansøge om principgodkendelse for opførsel af 12 nye familie/seniorboliger samt et 100 m2 fælleshus på Fyrvej i Hanstholm.

Boligselskabet har de sidste 20 år arbejdet med seniorboliger i Thisted, bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Med baggrund i boligselskabets erfaring på området og egen behovsundersøgelse i Hanstholm vurderer boligselskabet, at der findes et tilstrækkeligt grundlag for et nyt projekt placeret med udsigt ud over nationalparken.

Behov

Boligselskabet har modtaget 41 svarskrivelser, bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt:

 • 20 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 2-3 år.
 • 11 svar siger, at man ønsker en lejebolig inden for 3-5 år.
 • 10 svar siger, at lejeboligen ønskes om 5 år eller senere.

I februar måned var der 7 ledige almennyttige boliger i Hanstholm, hvilket giver en lokal ledighedsprocent på 3,4 %, bilag 3Landsbyggefondens opgørelse.

Placering og planforhold

Projektet ønskes opført som tæt/lav boligbebyggelse i materialer af normal kvalitet.

Bebyggelsen opføres som familieboliger, men Boligselskabet Viborg Amt agter at søge om lov til at skærpe tildelingsreglerne, så borgere over 55 år får fortrinsret, bilag 1-2 fra Boligselskabet Viborg Amt.

Den ønskede placering er matr.nr. 1es Hansted By, Hansted, som er ejet af Thisted Kommune, bilag 4 fra Thisted Kommune.

Arealet er beliggende i byzone og er udlagt som blandet boligområde i henhold til kommuneplanramme 3.B.4.

Der er ingen lokalplan for området, og Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet er lokalplanpligtigt.

En del af arealet er udpeget som kulturarvsarealer, hvilket betyder, at der i området er en særlig risiko for at finde fortidsminder.

Boligselskabet er villige til at afholde udgiften ved at lave en forundersøgelse af grunden for at sikre sig mod at støde på eventuelle fortidsminder.

Hvis der under forundersøgelsen findes fortidsminder, eller jordbundprøverne afdækker problemer i forhold til bunkere, vil det give boligselskabet yderligere udgifter.

Sker dette, er der en stor sandsynlighed for, at projektet ikke kan fortsætte. Derfor ønsker Boligselskabet mulighed for at stoppe projektet helt, hvis omkostningerne overskrider deres risikopulje.

Boligselskabet er indforstået med, at udgravningen er for egen risiko, og at kommunen derfor skal holdes skadesløs, bilag 5.

Med denne principgodkendelse accepterer Kommunalbestyrelsen, at Boligselskabet Viborg Amt fortager en arkæologisk forundersøgelse på en kommunalejet grund.

Vedtagelse af principgodkendelsen vil godkende, at der igangsættes udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Arbejdet med udarbejdelse af en ny lokalplan opstartes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

En principgodkendelse er ikke omfattet af reglen om, at ledighedsprocenten i almene boliger skal være under 2 % ved godkendelse af nye projekter.

Men ved eventuel skema A-ansøgning er reglen gældende. Til orientering var ledighedsprocenten i februar måned 2,21 %, bilag 6Landsbyggefondens opgørelse.

Bilag IV

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der laves en foreløbig konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området og bilag-IV-arter, jf. habitatbekendtgørelsen.

Der er en bunker på arealet, hvor der i det fremsendte materiale er tegnet en vej. Bunkeren er potentielt levested for en række flagermusarter og vil umiddelbart skulle friholdes fra påvirkning fra et eventuelt byggeprojekt.

Der kan være andre bilag-IV-arter, som kan give anledning til projekttilpasninger eller afværgeforanstaltninger.

Bolig og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på fire typer, bilag 1-2, Boligselskabet Viborg Amt samt bilag 7 Boligselskabet Viborg Amt:

 • 2 stk. type 1 på 75 m² - forventet husleje 6.400 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 2 på 93 m² - forventet husleje 7.300 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 3 på 101 m² - forventet husleje 7.700 kr. pr. måned.
 • 3 stk. type 4 på 112 m² - forventet husleje 8.330 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.243 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 103,6 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i

provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103,6 kvadratmeter

2.102.044 kr.

Maksimumsbeløb for 12 boliger

25.220.470 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal på 103,5 m², er som følger:

 • Lånebeløb 88 %
 • Beboerindskud 2 %
 • Kommunal grundkapital 10 %

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 2.522.047 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området.

Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Hvis projektet realiseres, vil der komme en ansøgning om anlægsbevilling på indtægter for grundsalg.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Boligselskabet Viborg Amt en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af skema A.
 2. Thisted Kommune godkender, at Boligselskabet Viborg Amt kan igangsætte arkæologisk forundersøgelse på kommunens grund.
 3. Udarbejdelsen af en ny lokalplan iværksættes, når Museum Thy har frigivet området efter endt undersøgelse, og når Boligselskabet Viborg Amt har meddelt, at man fortsat ønsker at arbejde videre med den aktuelle grund.

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på yderligere analyse af udlejningsudfordringerne i området.

Til toppen

50. Kanon på Pynten

Udskriv

Sagstema

Placering af kanon opstillet på Pynten i Hanstholm.

Redegørelse

Formanden for Klima, Miljø og Teknikudvalget (KMTU) har den18. februar 2020 modtaget en mail fra en borger iHanstholm. Borgeren opfordrer KMTU til at genoverveje placeringen af en kanon opstillet på Pynten, bilag 1.

KMTU har tidligere drøftet sagen under meddelelser på udvalgsmødet den 2. september 2019, efter henvendelse fra samme borger. På daværende tidspunkt var kanonen ikke opstillet, og drøftelserne gav ikke anledning til at ændre placeringen af kanonen.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse blev den 12. juli 2019 kontaktet af samme borger. Her giver borgeren udtryk for utilfredshed med opsætningen af en kanon på Pynten i Hanstholm og kan ikke se formålet med at ’sende et krigssignal til omverden', som han udtrykker det.

Det er ikke Teknik, Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at beboerne i Hanstholm generelt deler den negative holdning. Den 28. september 2019 var borgeren i TV MidtVest for at dele sin bekymringer om at sætte en kanon op ved Pynten i Hanstholm. Indslaget blev delt på Facebook, hvilket gav anledning til stor debat. Af de cirka 80 kommentarer som kom på Facebook, er det Teknik, Erhverv og Beskæftigelses vurdering, at hovedparten af kommentarerne var positive over, at der skulle opstilles en kanon på Pynten.

På baggrund af henvendelsen fra borgeren satte Teknik, Erhverv og Beskæftigelse arbejdet med opsætningen af kanonen i bero. Efterfølgende blev en undersøgelse af borgernes holdning til kanonen igangsat.

Undersøgelsen blev gennemført med udgangspunkt i lokale foreninger:

 • Hanstholm Borgerforening
 • Hanstholm Rådet
 • Bunker Museum Hanstholm

Alle foreninger har meldt positivt tilbage i forhold til at fortsætte opsætningen af kanonen på Pynten, bilag 2.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har ikke modtaget andre henvendelser om, at man ikke ønsker en kanon opstillet på Pynten.

Opsætning af en kanon på Pynten i Hanstholm er en del af forskønnelsen af området og er sket i samarbejde med Bunker Museum Hanstholm og Madbaren. Forud for forskønnelsen kontaktede Teknik, Erhverv og Beskæftigelse Bunker Museum Hanstholm med henblik på en vurdering af bunkerne på parkeringspladsen samt fredningsstatus for disse.

I dialogen med museumsinspektøren hos Bunker Museum Hanstholm fremkom ønske om, at Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indarbejder bunkerne i forskønnelsen. Bunkerne er en del af et landskabsbillede, som er helt specifikt for Hanstholm og en vigtig del af områdets historie og fortælling.

For at imødekomme Hanstholm Madbars ønske om flere parkeringspladser blev den ene bunker dækket til. Til gengæld blev den andet bunker gravet fri, så konturen af denne nu står tydeligere frem. Samtidig blev en kanon genplaceret på lokaliteten i samarbejde med Bunker Museum Hanstholm. Kanonen skaber blikfang og udgør en attraktion for området, der viser, hvordan lokaliteten blev brugt under 2. Verdenskrig.

Hensigten er at formidle områdets historie på en interessant og autentisk måde, som giver anledning til at debattere, huske og ikke mindst lære af vores fælles fortid, bilag 3.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen omkostninger forbundet med at lade kanonen forblive på den nuværende placering.

Det skønnes at koste ca. 25.000 kr., hvis kanonen skal flyttes til en anden placering i Hanstholm. Udgiften hertil kan afholdes inden for den allerede givne anlægsbevilling til XA-882 Forskønnelse af "Pynten", Hanstholm.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at kanonens placering ikke ændres.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

51. Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021. Sydhavnsvej, Thisted.

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021. Sydhavnsvej, Thisted.

Redegørelse

Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplanen vedrører fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Sydhavnsvej, kloakopland T211A. Tillægget sikrer overensstemmelse mellem spildevandsplanen og lokalplan 1-021 for området. Projektet forventes påbegyndt i sommeren 2020. Tillæg nr. 10 til spildevandsplanen og miljøscreeningen er vedlagt som bilag 1 og 2.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitler 3 og 4.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til etablering og drift af det nye separatsystem afholdes af Thisted Vand A/S. Udgifter til etablering og drift af regnvandssystem inden for egen grund afholdes af grundejer.

Andre konsekvenser

I forbindelse med arbejdet kan der være trafikgener i området, mens arbejdet står på.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Plan- og Miljøafdelingen indstiller, at forslag til tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2016-2021. Sydhavnsvej, Thisted, vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

52. Generalforsamling - Danske Havne

Udskriv

Sagstema

Deltagelse i generalforsamlingen i Danske Havne 2020.

Redegørelse

Der er indkaldt til generalforsamling i Danske Havne den 23. april 2020 kl. 12.05 i Musikkens Hus i Aalborg, bilag 1. Repræsentanten, der skal repræsentere de Mindre Havne, som Thisted Kommune er en del af - vælges på et møde forud for generalforsamlingen. Mødet afholdes den 22. april 2020 fra kl. 09.00 til 10.00 i Musikkens Hus i Aalborg.

Jf. Danske Havnes vedtægter § 5 kan alle medlemshavne være til stede på generalforsamlingen med det antal repræsentanter, de selv ønsker, jf. bilag 2. De mødeberettigede skal have status af ejer-repræsentant, havneudvalgs- eller havnebestyrelsesmedlem, direktionsmedlem eller ledende medarbejder. Thisted Kommune har 1 stemme til generalforsamlingen.

Der skal på generalforsamlingen vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Der er 3 opstillede:

 • Jens Peder Hedevang, Skive Havn
 • Poul A. Larsen, Vordingborg Havn
 • Jesper Schrøder, Helsingør Havn

Tidligere har Thisted Kommune bakket op om repræsentanter, der er hjemmehørende i Limfjordshavnene.

Indkaldelse og præsentation af de opstillede er vedhæftet, jf. bilag 3.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udpeges et medlem, der kan deltage i mødet den 22. april 2020.

Beslutning

Godkendt, at Esben Oddershede deltager.

Til toppen

53. Forslag til indsatser i Vandområdeplanen 3

Udskriv

Sagstema

Plan og Miljø har i samarbejde med den lokale arbejdsgruppe for Vandrådet (bilag 1) udarbejdet forslag til vandløbsrestaureringsindsatser i næste Vandplanperiode 2021-2027 (VP3).

Redegørelse

I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021 - 2027 nedsættes vandrådene igen for at medvirke til lokal inddragelse i vandplanlægningen. Thisted Kommune er omfattet af to hovedvandoplande Limfjorden og Nordlige Kattegat-Skagerrak (bilag 2). For Limfjordsoplandet er der opstartet arbejdsgrupper i kommunerne under Vandråd Limfjorden. Arbejdsgrupperne har fulgt "Vejledning til kommuner og vandråd om arbejdet med forslag til indsatsprogrammet for Vandløbsindsatsen 2021-2027" - udsendt af Miljøstyrelsen. Vandrådene skal løse følgende opgave:

 • Udvælge, hvilke vandområder, der skal indgå i indsatsplanlægningen for næste vandplanperiode, VP3 (2021-2027).
 • Udarbejde forslag til, hvilke virkemidler som skal anvendes i de vandområder, der er i risiko for ikke at opnå miljømålet "God Økologisk Tilstand" i næste vandplanperiode.

Derudover kan der meldes supplerende oplysninger ind af relevans for vandplanlægningen for konkrete vandområder.

Forslag til indsatsprogram (bilag 3) i Thisted Kommune ser ud som følger:

 • Udpegning af 45,5 km vandløb til vandløbsrestaurering.
 • Fjernelse af 21 spærringer.
 • Foreløbig rammeøkonomi på 13,4 mio. kr. til ovenstående indsatser.

Forslagene vil efter godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget blive sendt til sekretariatskommunerne, som varetager indsatsplanlægningen for hovedvandopland 1.2 Limfjorden og hovedopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak (hhv. Limfjordsrådet ved Aalborg Kommune samt Hjørring Kommune). Det samlede forslag til indsatsprogram for hovedvandoplandene vil blive behandlet i vandrådene og sendt tilbage til godkendelse hos kommunerne i perioden juli-september 2020. Når der er opnået godkendelse i kommunerne, vil forslagene til indsatsprogrammet blive sendt til Miljøstyrelsen, der indarbejder kommunernes forslag til vandløbsindsatser i det samlede indsatsprogram for tredje Vandplanperiode (2021-2027). Det samlede indsatsprogram skal efter planen sendes i offentlig høring i december 2020.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af 26. januar 2017 samt Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger samt bidrag til miljørapport, BEK nr. 1060 af 22. oktober 2019.

Vandrammedirektivet er vedtaget af EU og implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven "Lovbekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand" samt lov om vandplanlægning, lovbekendtgørelse nr. 126 af 26. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt er vandløbsrestaureringsprojekter i forbindelsen med vandplanerne fuld statslig finansieret.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Juli-september: forslag til indsatsplan for hovedvandoplandene sendes til godkendelse i kommunerne

Den 22. september: sidst frist for indmelding af forslag til indsatsplanerne til Miljøstyrelsen

December 2020: indsatsplanerne i VP3 udsendes i offentlig høring.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til indsatsprogram for Vandplanperiode 3, 2021-2027, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

54. Thisted Sejlklub - forslag til revideret arealdisponering

Udskriv

Sagstema

Thisted Sejlklub har den 17. februar 2020 fremsendt ønske om en fremtidig arealdisponering ved Thisted Sejlklub.

Redegørelse

Gennem længere tid har der været drøftelser med Thisted Sejlklub om, hvilke fremtidige ønsker de har til arealer og herefter, hvordan disse harmonerer med Thisted Kommunes beslutning om, dels at bebygge en del af sydhavnen samt Cold Hawaii Inland med især etableringen af "Den blå løber".

Der er udarbejdet et oplæg om tillæg til lejekontrakten, hvor der er en indtegning af den fremtidige mastehal samt en angivelse af frirum til ”offentligheden”, bilag 1. På bilag 2 er der angivet de arealer, som klubben i dag lejer.

På et møde den 21. januar 2020, med deltagelse af repræsentanter for Sejlklubben, plan- og miljøchefen samt drifts- og anlægschefen, fremsatte Thisted Sejlklub et ønske om, at de samlede planer blev drøftet – herunder den tidligere godkendte placering af mastehallen, bilag 3 samt øvrige ønsker.

Konklusionen på mødet blev, at Thisted Kommune skulle få en landinspektør til at verificere skellinjer mod vest, og på baggrund af disse skulle Sejlklubben udarbejde deres ønsker til en arealdisponering.

Den 17. februar 2020 modtog Thisted Kommune en plan med ønsker om "Udvidelse af sejlklubbens arealer", bilag 4 - herefter har Drifts- og Anlægsafdelingen kopieret planen over på orthofoto sammen med Cold Hawaii Inland for nemmere at have det samlede overblik over nuværende og fremtidige arealer, bilag 5.

Teknik- og Erhvervs kommentarer til den ønskede arealdisponering er, at der savnes en bedre adgang for offentligheden langs især den sydlige del af matr. 1257. Sejlklubben har et fremtidigt ønske om supplerende haller langs det vestlige skel af matr. 1257, og skal dette imødekommes, skal der sandsynligvis udarbejdes en ny lokalplan. En adgang for offentligheden fra Sydhavnsvej/Dokken til vandet kan løses via matr. 1256 østlige skel.

Retsgrundlag

Planloven samt kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Sejlklubs ønsker om en fremtidig arealdisponering drøftes.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

55. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Byggemodning af boliggrunde i Klitmøller

Udskriv

Sagstema

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til tillægsbevilling til anlægsbevilling vedr. byggemodning af boliggrunde på Vangvej i Klitmøller.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse meddelte den 27. august 2019 anlægsudgiftsbevilling på 3,8 mio. kr. og anlægsindtægtsbevilling på 4,8 mio. kr.

Af sagsfremstillingen fremgik det, at grundvandet stod ca. 60-80 cm. under terrænet, og at der ville blive udført prøvegravninger for at undersøge forholdene nærmere. Som det fremgår af bilag 1, bekræfter efterfølgende prøvegravninger desværre, at grundvandsstanden er høj, og at det derfor ikke er muligt at nedsive overfladevandet på arealet.

Der er den 2. december 2019 vedtaget tillæg til spildevandsplan for området, hvor det fremgår, at overfladevandet fra grundene skal håndteres ved afledning til rørbassin under vejen, og at der skal oprettes et regnvandslaug.

Drifts- og Anlægsafdelingen har med jævne mellemrum holdt området under observation, og det fremgår af dronefotos på bilag 1, at der står overfladevand på arealerne. Rådgivende ingeniørfirma MOE anbefaler, at grundene hæves med sand for derved at undgå overfladevand direkte på arealerne, se bilag 1.

Den høje grundvandsstand skyldes ikke kun den megen nedbør, der er faldet i de seneste 4-5 måneder, det gælder for store dele af Klitmøller og de øvrige kystbyer, at grundvandsspejlet generelt står meget højt og derved vanskeliggør tilfredsstillende afløbsmuligheder for overfladevand.

Hvis det besluttes at undlade hævning af arealet, vil der være overfladevand på arealerne store dele af året, hvilket formentlig vil vanskeliggøre grundsalget.

Ejendomsmægler Hanne & Hugo Larsen vurderer, at en hævning af terrænet samt planering af arealet vil have en gunstig effekt på mulighederne for at få grundene solgt, bilag 1.

Entreprisen omfatter byggemodning af 12 byggegrunde, bilag 2, på den tidligere campingplads på Vangvej i Klitmøller.

Udgifterne til at hæve grundene og udvide rørbassinet i vejen, så overfladevandet fra grundene kan afledes, udgør 2,5 mio. kr., som der søges en tillægsbevilling til udgiftsanlægsbevillingen. Samtidig søges der om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til indtægtanlægsbevillingen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift for at kunne hæve grundene samt øge dimensionen på rørbassinet under vejen udgør 2,5 mio. kr., og samtidig forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr.

Der søges derfor om tillægsbevillinger i henhold til nedenstående tabel til XA-939 Byggemodning Klitmøller, som finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - pulje.

Projektets samlede anlægsbevilling (rådighedsbeløb) er herefter således:

(kr.)

Nuværende

anlægsbevilling

XA-939

Tillægsbevilling

Samlet

anlægsbevilling

XA-939

Udgifter

3.800.000

2.500.000

6.300.000

Indtægter

-4.800.000

-1.500.000

-6.300.000

I alt

-1.000.000

1.000.000

0

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, idet beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal, uanset hvilken model der vælges

Øvrige bemærkninger:

Køb af grund i Klitmøller er ikke medregnet i udgifterne (de samlede udstykningsomkosterninger)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udgiftsanlægsbevillingen og en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til anlægsindtægtsbevillingen. Tillægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbene på XA-274 Byggemodning - Pulje.
 2. Teknik og Erhverv bemyndiges til at antage lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer givet af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Til toppen

56. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Midlertidig pavillonløsning ved Sennels børnehave.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen vedr. anlæg i Sennels Børnehave den 14. januar 2020.

Børne- og Familieudvalget godkendte forvaltningens anbefaling, dvs. midlertidig opsætning af pavillon, og at der skal arbejdes videre med nybygning, dvs. opførsel af ny Børnehave.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et planforslag med opstilling af to pavilloner, der sættes sammen med den eksisterende børnehave. Denne løsning kan løse det akutte behov, se situationsplan. Fra afgivelse af ordre til leverandør til pavillonerne kan tages i brug vil der gå seks til otte uger.

Ved leje over fire år vil de samlede omkostninger for pavillonerne være:

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Leje fire år i alt

360.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

565.000 kr.

I forhold til bygningsreglementet vil det være tilladt at have pavillonerne stående i fem år, det vil sige, at ét ekstra år vil koste 90.000 kr. i leje.

Ved køb med tilsvarende funktioner, koster

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Køb af to pavilloner

470.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

675.000 kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler at vælge lejeløsningen, da det vil kræve forholdsvis mange ressourcer at renovere og ombygge pavilloner til en anden anvendelse efter endt brug i Sennels.

Udover ovenstående pavillon løsning, så vil det samtidig være nødvendigt at skabe læringsmiljøer inden for de eksisterende rammer. Anslået til ca. 75.000kr som kan afholdes af områdets fællesudgifter.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat drifts- eller anlægsmidler til formålet i budget 2020. Forvaltningen skal derfor anbefale at udgiften i 2020 afholdes af dagtilbudsområdets fælleskonto for pædagogisk arbejder og uddannelse. Kontoen omfatter forskellige fællesudgifter på dagtilbudsområdet, herunder midler til kompetenceudvikling, pædagogiske temadage og andre mindre fællesudgifter. Det samlede budgetbeløb på fælleskontoen er i 2020 på kr. 1.050.000.

For så vidt angår udgiften i 2021 og fremover søges disse indarbejdet ved den kommende budgetlægning.

CØL har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 3. marts 2020 - orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Pavillonen lejes for en fireårig periode.
 2. Finansieringen på kr. 255.000 i 2020 afholdes på dagtilbudsområdets fælleskonto for udviklingsarbejde/uddannelse.
 3. Udgifterne for 2021 og fremefter fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 30:

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på køb af pavillon.

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 3:

Det er ærgerligt, at Dagtilbud ikke har en anlægspulje der kan tages af, hvilket i dette tilfælde betyder, at der tages af udviklingspuljen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Beslutning

Tilbagesendes Børne- og Familieudvalget til afgørelse.

Til toppen

57. Strategi for Bygningsoptimering, Investering og Udvikling

Udskriv

Sagstema

Strategi for Bygningsoptimering, Investering og Udvikling.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018 Politik for Byggeri og Anlæg, som er én af i alt otte politikker i Thisted Kommune. Politikken indeholder seks politiske målsætning, bilag 1. Ud af de seks politiske målsætninger er det besluttet at arbejde videre med fire ud af seks - dette ud fra en afvejning af, at de sidste to målsætninger behandles i "Strategi for Energi og Ressourcer" tilknyttet Politik for Klima og Energi.

Nedenstående oplistning viser de fire udvalgte politiske målsætninger, som denne strategi tager afsæt i:

 • Sætte helhedsplanlægning og samskabelse i højsædet og inddrage kunst og kreativitet i forbindelse med forbedringer og forskønnelser af kommunens offentlige arealer og bygninger.
 • Skabe forskellige bosætningsområder og bytyper, som er attraktive, levende, grønne og funktionelle for borgere, virksomheder og gæster.
 • At ”grønne løsninger” og bæredygtige multifunktionel arkitektur spiller en væsentlig rolle i fremtidens byggerier og anlægsprojekter.
 • Arbejde for at fremtidssikre bygninger og anlæg, herunder forberedelser til nye innovative løsninger.

Ud over at forholde sig til de politiske målsætninger tager strategien også afsæt i to af FN's verdensmål, bilag 2.

Mål nummer 9 ”Industri, Innovation og Infrastruktur” handler om at ”Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation”,

Mål nummer 11 - ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” handler om at ”gør[e] byer, lokale samfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”.

I arbejdet med at indfri de ovenstående politiske målsætninger, vil Drifts- og Anlægsafdelingen udarbejde en strategi for Bygningsoptimering, Investering og Udvikling. Strategien skal beskrive, hvad der skal gøres for at opnå de politiske ambitioner og mål, som de fire politiske målsætninger udfolder.

Styregruppen har på det første møde lavet en indledende øvelse omkring begrebsdefinition af begreberne ”Bygningsoptimering”, ”Investering” og ”Udvikling” i relation til politikken. På mødet blev begreberne foldet ud, og styregruppen arbejdede sig hen mod en fælles forståelse af begreberne.

Styregruppen valgte mellem tre og fem beskrivelser til hvert begreb, som arbejdsgruppen skal arbejde videre med således, at der opnås en konkret begrebsdefinition af de tre. Ligeledes var der fra styregruppen et ønske om at tilføje ordet anlæg til begrebet bygningsoptimering, så dette nu er indbefattet fremover i begrebet – ”bygnings- og anlægsoptimering”. Herfor følger der også en ændring i strategiens titel, som fremover lyder strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling.

Temaerne i strategien vil derfor være:

 • Bygnings- og Anlægsoptimering
 • Investering
 • Udvikling

Ud over at skulle begrebsdefinere ovenstående ord i strategien, ligger der også en opgave i at definere begreberne social, økonomisk- og miljømæssige bæredygtighed. Dette ud fra en forståelse af at begreberne er vigtige variable i alle fire målsætninger og er nævnt, som essentielle begreber i Politik for Byggeri og Anlæg.

Organisering

Drifts- og Anlægsafdelingen har det primære ansvar for udarbejdelsen af Strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling, mens Plan og Miljø er vigtige bidragsydere i udarbejdelsen af strategien.

Det foreslås at etablere en styregruppe bestående af:

 • Drifts- og Anlægschef
 • Sektionsleder for Affald og Ejendomme
 • Sektionsleder for Anlæg og Infrastruktur
 • Sektionsleder for Byg og Byfornyelse

Af hensyn til planlægning foreslås det at nedsætte en mindre arbejdsgruppe bestående af:

 • Bæredygtighedsmedarbejder fra Affald og Ejendomme
 • Bygningsmedarbejder fra Affald og Ejendomme
 • Anlægskonstruktør fra Anlæg og Infrastruktur
 • Byfornyelsesmedarbejder fra Byg og Byfornyelse
 • Tovholder - udviklingskonsulent fra Drift og Anlæg.

Som alternativ til en stor arbejdsgruppe planlægges det at drage nytte af allerede eksisterende fora og bruge disse som referencegruppe. Ligeledes planlægges det at afholde fx fokusgruppeinterview med relevante interessenter for at indhente vigtige input til strategiens indhold, dette for at sikre en bred faglig involvering.

Tids- og procesplan

De indledende forberedelser blev igangsat i februar 2020. Første møde i styregruppen har været afholdt med fokus på udvalgte politiske målsætninger, udvælge medlemmer til arbejdsgruppen samt rammesætte indholdet for procesbeskrivelsen.

Fasen omkring ”Input og Udarbejdelse” igangsættes til april og forventes afsluttet primo juli 2020, hvor relevante interessenter høres og bistår med input til, hvad der bidrager til at indfri de fastsatte politiske målsætninger.

Grundet sommerferie i juli 2020 opstarter høringsperioden i august 2020 og varer til primo september 2020. Forventningen er at sende strategien til politisk godkendelse i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 5. oktober 2020, og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020 således, at strategien kan træde i kraft den 1. november 2020.

Der er udarbejdet en tids- og procesplan for det kommende strategiarbejde, bilag 3. Heri findes en mere detaljeret beskrivelse af selve processen og dens delelementer samt en tidslinje for de forskellige delelementers udførelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at processen for udarbejdelse af Strategi for Bygnings- og Anlægsoptimering, Investering og Udvikling godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

58. Agger Beboerhus søger om tilladelse til salg af ejendommen matr.nr. 18 i Agger by

Udskriv

Sagstema

Den Selvejende Institution Agger Beboerhus søger om tilladelse til at sælge ejendommen beliggende Vesterhavsvej 35, Agger, 7770 Vestervig.

Redegørelse

Agger Beboerhus søger om tilladelse af Thisted Kommunalbestyrelse til at sælge ejendommen, da dens nuværende stand af bygningen er meget dårlig, bilag 1.

I slutsedlen ved handlen betinger sælger (Thisted Kommunalbestyrelse) i § 1, at ved salg af ejendommen matr.nr. 18i, Agger by, Agger, forpligtiger køber (Agger Beboerforening) til ikke at pantsætte eller sælge nævnte ejendom uden skriftlig godkendelse fra sælger (Thisted Kommunalbestyrelse), bilag 2.

Beboerhusets bestyrelse anslår, at en renovering af bygningerne vil overstige 1,0 mio. kr. Renoveringsarbejdet omfatter udskiftning af tag, reparation af murværk og fuger, udskiftning af punkterede ruder, renovering af køkken samt maling af vægge og lofter, bilag 3.

Foreningen skønner, at det ikke er muligt at finde midlerne til renovering af bygningen ud fra den nuværende omsætning ved beboerhuset. Ved et afholdt borgermøde var det heller ikke muligt at finde den nødvendige lokale arbejdskraft eller finansiering til renovering af Borgerhuset.

Et eventuelt provenue ved salg af ejendommen skal overføres til et nystartet projekt Kulturcenter "De Sorte Huse". For beskrivelse af projektet se bilag 4.

Beboerhuset forventer at kunne overføre ca. 400.000 kr. fra salg og likvid kapital fra foreningen til Kulturcenter "De Sorte Huse".

Når projektet "De Sorte Huse" skal realiseres, vil Thisted Kommune modtage en ansøgning fra Kulturcenteret "De Sorte huse" om økonomisk støtte.

Retsgrundlag

Købsaftale/slutseddel.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives tilladelse til, at Agger Beboerhus må sælge ejendommen Vesterhavsvej 35, Agger, 7770 Vestervig, matr.nr. 18i, Agger by, Agger.
 2. Hvis projektet for Kulturcenter "De Sorte Huse" ikke realiseres, tilbageføres salgsprovenuet til Thisted Kommune.

Beslutning

Ad 1: Indstilles til godkendelse på den betingelse, at salgssummen tilfalder Thisted Kommune.

Ad 2: Indstilles til godkendelse, at Thisted Kommune bevilger salgssummen i op til 5 år til Kulturcenter - De sorte Huse.

Til toppen

59. Støtte til etablering af toiletbygning på Hanstholm Havn

Udskriv

Sagstema

Etablering af en toiletbygning på Hanstholm Havn.

Redegørelse

Hanstholm Bådlaug har ad flere omgange henvendt sig til Thisted Kommune med et ønske om, at Thisted Kommune etablerer en toiletbygning i den østlige del af Hanstholm Havn til brug for lystsejlere og lystfiskere, bilag 1. Toilettet skal servicere Hanstholm Bådlaugs cirka 320 medlemmer samt "Det Gule Revs" 5 både, som årligt har flere tusinde lystfiskere med på fisketure.

Toiletbygningen skal erstatte et tidligere toilet, som er blevet fjernet i forbindelse med havneudvidelsen.

Der findes i dag toiletter i Auktionshallerne samt på Auktionsgade. Disse toiletter er efter Bådlaugets mening langt under den standard, som i dag bør stilles til rådighed for turisterne, der kommer på havnen i Hanstholm.

Bådlauget har ansøgt Hanstholm Havn, om de ville etablere et nyt toilet til erstatning for den nedrevne bygning, men ansøgningen blev afslået.

Hanstholm Bådlaug er af Hanstholm Havn blevet tilbudt et areal, hvor de for egne midler selv kan opføre og drive en toiletbygning, men Bådlauget kan ikke selv håndtere den økonomiske del ved denne konstruktion.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for opførelse af en toiletbygning med et handicaptoilet og et øvrigt toilet vil beløbe sig til ca. 700.000 kr. i opførsel (eksklusive omkostninger til grund) samt ca. 70.000 kr. i årlige driftsomkostninger (rengøring, vand og el).

Andre konsekvenser

Bedre toiletforhold for lystfiskere og turister som benytter Hanstholm Havn.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at etableringen af en toiletbygning på Hanstholm Havn tages med i budgetforhandlingerne for 2021.

Beslutning

Sagen udsættes.

Til toppen

60. Anlægsregnskab - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for - Udvendig bygningsvedligeholdelse 2019.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 18. december 2018 i alt 2.600.000 kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2019.

Projekterne er nu afsluttede med følgende forbrug på de enkelte projekter:

 • Tagrenovering Koldby skole - 350.882 kr., bilag 1.
 • Hurup Bibliotek renovering af trappe - 148.032 kr., bilag 2.
 • Renovering af elevator Kristianslyst - 160.294 kr., bilag 3.
 • Facaderenovering Asylgade 30, Thisted - 356.230 kr., bilag 4.
 • Udskiftning af tag på Snedsted Børnehave - 1.019.942 kr., bilag 5.
 • Sydthy Svømmebad, Kloranlæg - 567.250 kr., bilag 6.

Anlægsregnskab for XA-904 – Udvendig vedligeholdelse 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

61. Anlægsregnskab - Energimæssige investeringer 2019

Udskriv

Sagstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Energimæssige investeringer i 2019.

Redegørelse

Den 18. december 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen anlægsbevilling til Energimæssige investeringer i 2019.

Kommunalbestyrelsen har for årene 2009 – 2019 bevilget sammenlagt 53 mio. kr. Bevillingerne er givet på grundlag af overordnede informationer om, hvilke områder der skulle satses på.

I 2019 blev der iværksat energioptimeringsopgaver inden for følgende områder:

Belysningsprojekter, udskiftning af gasfyr til varmepumper, VVS- og ventilationsprojekter, energistyringsprojekter, isoleringsprojekter og projekter til bedre udnyttelse af fjernvarme (bedre afkøling), jf. bilag 1.

Resultatet af periodens energiinvesteringer er opgjort således:

År

Beregnet årlig besparelse

Tilbagebetalingstid

kr.

kg CO2

år

2009

600.000

232.000

5,8

2010

790.000

320.000

5,9

2011

720.000

180.000

6,9

2012

830.000

260.000

6,0

2013

700.833

189.000

7,1

2014

655.000

207.000

7,6

2015

762.000

205.000

6,5

2016

540.000

152.000

7,3

2017

1.037.908

337.445

6,0

2018

549.908

119.760

9,1

2019

436.518

79.735

11,8

Kommentar til 2019:

CO2-besparelsen i 2019 er lavere end forrige år, da der er lavet en del besparelser på fjernvarme, som har en lav CO2-udledning. Ligeledes er udledningen for el lavere end før på grund af højere andel af vedvarende energi i elproduktionen generelt.

Tilbagebetalingstiden i 2019 er højere end i de forrige år, men levetiden for de igangsatte projekter i 2019 har et gennemsnit på 19 år, hvilket giver en højere rentabilitetsfaktor. Rentabilitetsfaktor er de antal gange, investeringen tjener sig hjem, før den skal genanskaffes. Faktoren for projekterne i 2019 er 2,5.

Den akkumulerede besparelse - fordelt på energiformer som følge af energiinvesteringerne i 2009 – 2019 på bygningsområdet - kan opgøres således:

Art

Mængde

Enhed

El

19.321.060

kWh

Olie

1.176.748

liter

Gas

1.555.048

m3

Fjernvarme

1.455.384

kWh

Anlægsregnskab for XA-903 Energimæssige investeringer - 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

62. Lukket punkt: Afklaring af kendelse

Til toppen

63. Lukket punkt: Delvis kondemnering af ejendom

Til toppen

64. Påbud til virksomhed

Til toppen

65. Lukket punkt: Handleplan for strategisk byggemodning

Til toppen

66. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

67. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 for Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Hensigten med årets første budgetopfølgning, der udarbejdes efter kun en måneds aktiviteter/forbrug, er en vurdering af årets budgetforudsætninger med fokus på eventuelle forventede udfordringer i året.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019, og i forhold til servicerammen, på 1,6 mio. kr.

Der forventes overført merforbrug for 2019 på i alt 1,1 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen.

Jordforsyning og ejendomme

Samlet set forventes balance mellem budget og forbrug.

Natur og miljø

Samlet forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019 og i forhold til servicerammen.

Mindreforbruget er i tråd med handleplanen om at reducere det overførte underskud på området, som opstod i 2018. Det forventes således, at underskuddet er endelig indhentet med udgangen af 2021.

Forsyningsområdet

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

Området er brugerfinansieret.

Kollektiv trafik

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

Øvrig trafik

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

Ældreboliger

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

Området er brugerfinansieret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at: "Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Finansieringstiltag

Budgetopfølgningen viser et nettomindreforbrug i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, og i forhold til servicerammen på 1,6 mio. kr.

Der forventes overført merforbrug for 2019 på i alt 1,1 mio. kr., hvorefter mindreforbruget vil blive 0,5 mio. kr. Afvigelsen til servicerammen vil fortsat være et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Område-MED Drift og Anlæg den 19. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

68. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Til toppen