13. jan 2020

Deltagere:

 • Esben Oddershede (V)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (O)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Preben Holler (A)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

2. Punkt fra udvalgsmedlem Jørgen Andersen - dispensation fra Naturbeskyttelsesloven Sømærkevej 24, Stenbjerg

Udskriv

Sagstema

Medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Jørgen Andersen fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"Dispensation fra § 3 i Stenbjerg.

Sagen drejer sig om et areal på ca. 250 m2, der tidligere er benyttet som deponeringsplads for affald beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende erhvervsbygning på matr. nr. 6 f, Sømærkevej 24, Stenbjerg, 7752 Snedsted. Matriklen er i kommuneplanen/lokalplanen udlagt til blandet bolig og erhverv.

Den tidligere deponeringsplads for affald (se bilag) er over de sidste år overgroet med primært kulturgræsser, tidsler og skræpper men også enkelte bilag 4 arter. Dermed er arealet “vokset” ind i § 3 naturtype.

Thisted Kommune kan som administrativ myndighed, i særlige tilfælde, dispensere fra Naturbeskyttelseslovens § 3. I det konkrete tilfælde er der tale om et relativt lille areal på 250 m2 - i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri, der ønskes anvendt til oplagsplads for fliser, natursten og andet materiel.

I forhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3, har Kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere efter en vurdering af indgrebets omfang og erhvervsmæssige nødvendighed.

Undertegnede ønsker en politisk stillingtagen til den konkrete sag."

Plan- og Miljøafdelingens bemærkninger

Plan- og Miljøafdelingen har meddelt afslag på ansøgning om dispensation - vedhæftet.

Jævnfør vedhæftede bilag, "Juridisk redegørelse, Sømærkevej 24", er betingelserne for at meddele dispensation i den konkrete sag ikke til stede. Derudover gøres opmærksom på, at afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvilket medfører, at kommunen ikke kan genoptage evt. sagsbehandling, så længe klagen er under behandling. I øvrigt anses en genoptagelse af sagen ikke relevant i det konkrete tilfælde.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Klima-, Miljø og Teknikudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Godkendt af flertallet, at der meddeles dispensation med begrundelse, at det ansøgte areal er uden fredningsmæssig værdi. Joachim Plaetner Kjeldsen kan ikke stemme for beslutningen.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

3. Ny nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet

Udskriv

Sagstema

Nordjysk masterplan for bæredygtig mobilitet.

Region Nordjylland har fremsendt dette forslag til dagsordenspunkt til behandling i kommunerne.

Redegørelse

En administrativ mobilitetsgruppe har nu udarbejdet et forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med både en strategi- og en handlingsdel. Masterplanen skal afløse mobilitetsstrategien ”Mobilitet i Nordjylland – de regionale prioriteter” fra KKR Nordjylland (Kommunekontraktrådet i Region Nordjylland) og Region Nordjylland, der senest er opdateret i august 2017.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse har modtaget materialet den 20. december 2019 og har således ikke haft mulighed for at sagsbehandle materialet inden politisk behandling.

Udarbejdelsen af masterplanen blev besluttet af Kontaktudvalget, bestående af de 11 borgmestre og Regionsrådsformanden, den 3. april 2019. Forslaget er sendt til drøftelse i de enkelte kommuners og regionens udvalg inden godkendelse hos KKR den 7. februar 2020, Regionsrådet den 25. februar 2020 og endelig i Kontaktudvalget den 6. marts 2020.

Baggrund

Det brede nordjyske samarbejde om infrastruktur startede i 2007 med et indspil til den statsligt nedsatte Infrastrukturkommission med ønsker til udvikling af den statslige infrastruktur i Nordjylland. Et indspil som alle nordjyske kommuner og Region Nordjylland i enighed stod bag. Tankegangen var, at det er vigtigt internt at være enige om, hvad der bør prioriteres i Nordjylland, når der arbejdes for statslige infrastrukturinvesteringer.

Samarbejdet udviklede sig til, at et samlet Nordjylland i 2009 udarbejdede den første infrastrukturstrategi med ti konkrete nordjyske udmeldinger. Formålet var at skabe et overblik og et fælles grundlag for at fremme gennemførelsen af de vedtagne aktiviteter i trafikforliget ”En grøn transportpolitik” fra 2009 samt at få igangsat nye undersøgelser og puljeprojekter i Nordjylland. Siden er strategien ved flere lejligheder opdateret og har udviklet sig i retning af et bredere syn på mobilitet.

Forslag til masterplan

Efter en nordjysk sektorkonference i april 2018, arrangeret af KKR Nordjylland og Region Nordjylland, har en administrativ mobilitetsgruppe med deltagelse af 4 kommunale tekniske direktører, KKR Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab (NT), Business Region North Denmark (BRN) og Region Nordjylland samt Vejdirektoratet arbejdet med et oplæg til en afløser for mobilitetsstrategien. I processen er der i september 2019 afholdt en workshop med interessenter samt for fagfolk fra kommunerne mv. Nu foreligger forslaget ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet”. Med masterplan forstås en samlet vision for en ønsket udvikling. På den måde kan den sammenlignes med den regionale udviklingsstrategi, hvor der bygges på dialog og samarbejde om at nå målene gennem fælles indsatser.

Strategidel

Forslaget til masterplan tager udgangspunkt i en vision om bæredygtig mobilitet i 2040. Bæredygtig mobilitet handler her om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed samt at balancere disse i forhold til den geografiske kontekst.

Danmark har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050 samt en reduktion i CO2 på 70 % inden 2030. Det vil betyde store ændringer også inden for transport og mobilitet. Derfor er det nødvendigt med en langsigtet strategi, hvor fokus udvides til at være bredere end infrastruktur, men hvor der også inddrages ny teknologi bl.a. omkring førerløse køretøjer og alternative brændstoffer, der giver nye bæredygtighedsaspekter. Samtidig ligger der gevinster i at se på tværs af mobilitetsformer. Her er Nordjylland langt fremme f.eks. i NT’s omstilling fra trafikselskab til mobilitetsselskab, hvor der ses på alle aspekter af borgernes mobilitet også med andre transportformer end de traditionelle busser og tog.

Masterplanens overordnede mål er, at:
1. Forbedre fremkommeligheden og styrke opkoblingen til resten af Danmark og Europa.
2. Styrke mobiliteten lokalt og udvekslingen mellem land og by.
3. Forbedre trafiksikkerheden og sundheden og mindske belastningen af miljø og klima.

Handlingsdel

De nordjyske prioriteter fra den nuværende mobilitetsstrategi er indarbejdet i handlingsplanen og er nu sat i en ny ramme under masterplanens 3 overordnede mål. Handlingsplanen indeholder derfor både aktiviteter, som skal arbejdes videre med og forslag til nye handlinger, som kan sættes i gang. En række aktiviteter handler om på den korte bane at undersøge mulighederne for at arbejde videre med området, ligesom der foreslås partnerskaber indenfor flere indsatsområder. Der lægges op til at revidere handlingsplanen hvert andet år.

Udover handlinger knyttet til de enkelte mål er der foreslået en række tværgående handlinger, der bredt bidrager til de nordjyske mål for bæredygtig mobilitet.

Den administrative mobilitetsgruppe har dog ikke indstillet en prioritering af handlingerne, der både omhandler ny fysisk infrastruktur, nye tiltag til at påvirke mobilitetsadfærd samt tiltag til at påvirke nationale beslutninger. En evt. politisk prioritering af handlingerne er i sidste ende en beslutning i Kontaktudvalget.

Proces frem mod godkendelse

Forslag til masterplan er fremsendt til de 11 nordjyske kommuner til drøftelse i de kommunale fagudvalg forud for kommunernes behandling på KKR mødet den 7. februar 2020. Sideløbende behandles masterplanen i Regionens udvalg forud for godkendelse på Regionsrådsmødet den 25. februar 2020. Den endelige godkendelse vil finde sted på Kontaktudvalgsmødet den 6. marts 2020.

En nordjysk mobilitetskonference før sommerferien 2020 kan være det officielle startskud for opfølgningen på masterplanen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Det indstilles, at

 1. Udvalget drøfter forslag til ”Masterplan for Nordjylland – fælles om bæredygtig mobilitet” med henblik på at give kommunens input til behandling på KKR mødet 7. februar 2020.
 2. Thisted Kommune i høringssvaret gør opmærksom på, at der i fremtidige sager, som skal behandles i kommunerne, skal være ordentlig tid til administrativ sagsbehandling inden politisk behandling.

Beslutning

Ad 1: Drøftet, idet udvalget finder materialet ukonkret og mangelfuldt og har følgende ændringsforslag:

Side 6 1.2

De vestlige vejakser ændres til i prioriteret rækkefølge:

 • Fortsætter arbejdet i Komiteen for Rute 26/34. Komiteen står for den politiske interessevaretagelse over for regeringen og Folketinget. Målet er en opgradering til en 2+1 vej, som kobles på det eksisterende motorvejsnet ved Herning. Hermed forbedres både fremkommelighed og trafiksikkerhed.
 • Arbejder for en styrket forbindelse for Rute 11, Aalborg - Thisted – Holstebro som tilslutning til motorvejen, med en opgradering til minimum 2+1 vej.
 • Arbejder for at styrke vejforbindelserne Thisted – Aalborg og Fjerritslev – E45 (Hobro/ Haverslev).

Side 8 1.4

Effektiv og bæredygtig godstransport ændres til:

 • Støtter udviklingen af de nordjyske erhvervshavne og deres rolle som knudepunkter for gods ved at arbejde for god opkobling til veje og baner, så der er lette skift mellem transportformerne.
 • Arbejder for, at veje og baner til havnene har højst mulig status hos staten og i EU. Undersøger muligheder for citylogistik og effektiv godstransport til byerne.
 • At Thy-banen føres til Hanstholm med henblik på mulig godstransport.

Side 10 2.1

Den nordjyske jernbane og Thy-banen ændres til:

 • Fastholder regional togdrift og med halvtimesdrift, høj regularitet og togkørsel fra lokalbanerne uden skift i Frederikshavn og Hjørring.
 • Fastholder elektrificering og dermed miljøvenlige og hurtige tog mellem Aarhus og Frederikshavn samt Thisted og København.
 • Udnytter nyt signalsystem på strækningen Hobro-Aalborg og fastholder høj regularitet. Sikrer god sammenhæng fra Thy-banen til resten af landet ved flere direkte afgange til København og afgange med skift i Struer. Viderefører partnerskab om fremtidens jernbane og innovation i relation til fleksibilitet, drivmiddel m.m.

Generel tilføjelse, der indarbejdes:

 • KKR Nordjylland støtter op om opgraderingen af lufthavnen i Thisted til GPS flyvninger, der sikrer stabil rute for mulig gods, men også eventuel passagertransport.
 • Færgeruten Thyborøn–Agger bør indskrives som en del i forhold til, at den er en betydningsfuld infrastruktur mellem to regioner og vigtig i forhold til transporten mellem havnene på vestkysten.

Ad 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

4. Forslag til Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland samt Kommuneplantillæg nr. 10

Udskriv

Sagstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2029.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 14. januar 2019 at igangsætte myndighedsbehandling for nedslagspunkterne i projektet Cold Hawaii Inland, herunder også Synopal Havn.

Cold Hawaii Inland er en samlet vision om at udvikle Thisted Kommune som et nationalt center for vand- og friluftsaktiviteter på tværs af Thy og langs Limfjorden, herunder at skabe et fælles visuelt udtryk i projektet. En del af dispositionsforslaget for Cold Hawaii Inland omhandler byggeri og anlæg ved Synopal Havn i Thisted, som forudsætter lokalplanlægning og tillæg til kommuneplan 2017-2029. Der er derfor udarbejdet planforslag, som giver mulighed for at realisere det konkrete projekt ved Synopal Havn. Se bilag 1 for et oversigtskort over planområdet.

Kommuneplantillæg nr. 10 inddrager et større areal i en ny kommuneplanramme i forhold til den gældende kommuneplanramme. Hele landarealet og en større del af søterritoriet inddrages i kommuneplanen. Dette foreslås da projektet, som der planlægges for, går ud over den eksisterende kommuneplanramme. Kommuneplantillægget fastholder, at området skal bruges til rekreative formål, og herunder specificeres at området skal anvendes til rekreative havneformål herunder vandsports- og andre friluftsaktiviteter. Kommuneplantillægget fastlægger bebyggelsesregulerende forhold, så disse er i overensstemmelse med de maksimale bebyggelsesregulerende forhold i lokalplanen. Kommuneplantillægget tilpasser også miljøklasser i kommuneplanrammen, så disse stemmer overens med den forventede støj fra aktiviteterne og flere besøgende i området.

Se forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=1458

Lokalplanen skal muliggøre projektet, som omfatter en ny fullsize kabelbane til wakeboard, en cirkulær kabelbane på 456 m på vand til træk af personer på et bræt henover vandet og udfordringer i vandet. Lokalplanen skal også sikre faciliteter til områdets brugere og vandsportens udøvere. Formålet med lokalplanen er at sikre, at området kan anvendes til rekreative havneformål samt vandsports- og andre friluftsaktiviteter ved havnen. Derudover skal lokalplanen sikre offentlighedens adgang til havnen og kysten.

For at muliggøre projektet fastsætter lokalplanen bestemmelser for en udvidelse af havnebassinet inden for de eksisterende moler samt for terrænregulering af arealet ved den eksisterende skrænt i den vestlige del af området. Lokalplanen fastsætter blandt andet bestemmelser for placering, omfang og udseende af byggeri af faciliteter, bestemmelser for etablering af en træbrygge ved havnebassinet, og lokalplanen stiller krav til etablering af parkeringspladser. Derudover udlægges et nyt stiforløb gennem området fra vest til øst, der giver mulighed for at videreføre Den Blå Løber gennem Synopal-området.

Se forslag til Lokalplan 1-030 her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=927

Udvidelsen af havnen, terrænregulering samt etableringen af kabelbanen på søterritoriet forudsætter samtidig tilladelse fra Kystdirektoratet. Der er søgt om tilladelse ved Kystdirektoratet til udvidelse af havnen samt etablering af kabelbanen. Der er ligeledes søgt om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen for området ved Kystdirektoratet.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 1-030 Synopal Havn, Thisted, Cold Hawaii Inland samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages og sendes i 4 ugers høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

5. Forslag til Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Sennels

Udskriv

Sagstema

Forslag til Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej i Sennels.

Redegørelse

Den 7. oktober 2019 igangsatte Klima-, Miljø- og Teknikudvalget planlægningen for et boligområde ved Kaldalvej i Sennels. Lokalplanområdet ligger i byzone og er i overensstemmelse med eksisterende kommuneplanrammer.

Lokalplanområdet opdeles i fire delområder, som består af et delområde til åben-lav bebyggelse og to delområder til tæt-lav alment boligbyggeri med tilhørende fælleshus og friareal samt et delområde til rekreativt friareal uden bebyggelse. Lokalplanen fastlægger blandt andet en bebyggelsesprocent for tæt-lav på 40 og for åben-lav på 30.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 17 parcelhuse samt ca. 24 tæt-lave boligbebyggelser og sikrer vejadgang til området fra Kaldalvej, se bilag 1. Mod syd grænser planen op mod Ældrecenteret Fjordglimt, og lokalplanens bestemmelser hindrer indbliksgener ved beplantning mellem boligområdet og ældrecenteret.

Se forslag til Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej, Sennels her:

http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=944

Plan- og Miljøafdelingen har den 11. december 2019 holdt et informationsmøde om planlægningen sammen med Boligselskabet Viborg Amt. Der deltog ca. 80 borgere, og stemningen var positiv.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at forslag til Lokalplan 7-001 Boligområde ved Kaldalvej i Sennels vedtages og sendes i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-033 Boligområde ved Fårtoftvej i Thisted samt Kommuneplantillæg nr. 12

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 1-033 Boligområde ved Fårtoftvej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 12.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. oktober 2019 forslag til Lokalplan 1-033 Boligområde ved Fårtoftvej, Thisted og Kommuneplantillæg nr. 12. Planområdet fremgår af bilag 1, oversigtskort, og giver mulighed for opførelse af omkring 16 tæt-lave boliger på et ubebygget areal. Planforslagene har være i høring i perioden den 9. oktober til 6. november 2019.

Plan- og Miljøafdelingen har i høringsperioden modtaget 2 bemærkninger til lokalplanen, der er skrevet fra tilsammen 7 naboer. Bemærkningerne kan læses i deres fulde længde i bilag 2, og behandlingen af bemærkningerne fremgår af bilag 3.

De 2 bemærkninger omhandler i alt 9 forskellige emner, som Plan- og Miljøafdelingen har behandlet:

1. Ny planlægning

2. Boligtype

3. Interesse omkring matrikel 8i

4. Illustrationsplan

5. Salg af kommunens ejendom

6. Skitseprojekt fra projekthaver

7. Jordvold

8. Byggehøjde

9. Stiforløb

Emnerne 3, 5, og 6 omhandler ikke forhold, som er reguleret i planerne, og disse har derfor ikke givet anledning til ændringer, idet der i forhold til salg henvises til Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 28. maj 2019 (pkt. 130).

Plan- og Miljøafdelingen har behandlet bemærkningerne i forhold til de øvrige emner, og disse har heller ikke givet anledning til ændring.

 • Bemærkninger under emne 1 og 2 imødekommes ikke, da Thisted Kommune ønsker at sikre et bredt udvalg af boligtyper i Thisted, herunder tæt-lave boliger.
 • Bemærkninger om misvisende illustrationsplan, emne 4, giver ikke anledning til ændringer, da illustrationsplanen ikke i sig selv er bindende, men viser et forslag til et muligt projekt inden for lokalplanen.
 • Bemærkning om jordvold, emne 7, giver ikke anledning til rettelser, da Plan- og Miljøafdelingen har vurderet, at de vejledende støjgrænser ikke vil blive overskredet, hvis jordvolden fjernes.
 • Bemærkning om byggehøjde, emne 8, imødekommes ikke, da Plan- og Miljøafdelingen ønsker at fastholde muligheden for at bygge i op til 6 m inden for området.
 • Bemærkninger om stiforløb, emne 9, giver ikke anledning til ændringer, da lokalplanen ikke fastlægger bestemmelser omkring stier, og samtidig er lokalplanen ikke til hinder for etablering af stier.

Se i øvrigt Plan- og Miljøafdelingens uddybende kommentarer til bemærkninger i bilag 3, tabel 3.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 1-033 og Kommuneplantillæg nr. 12 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

7. Endelig vedtagelse af Lokalplan 12-002 Boligområde ved Søndergade, Frøstrup

Udskriv

Sagstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 12-002 Boligområde ved Søndergade, Frøstrup uden ændringer.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 11. november 2019 at udsende forslag til Lokalplan 12-002 Boligområde ved Søndergade, Frøstrup i 4 ugers offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 10 parcelhuse samt tæt-lavt boligbyggeri. Planlægningen sikrer vejadgang til området fra Søndergade samt til eksisterende landbrugsareal nord for lokalplanområdet, se bilag 1.

Planforslaget var i offentlig høring fra den 14. november til den 12. december 2019. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen.

Se den digitale lokalplan her: http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=935

Pdf'en, der kan tilgås via linket, er lokalplanforslaget, og der er ikke foretaget ændringer i planen. Den endelige PDF vil fremgå, når planen er vedtaget og offentliggjort.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Lokalplan 12-002 Boligområde ved Søndergade, Frøstrup vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

8. Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - støttebeløb fra Nordea-fonden på 450.000 kr.

Udskriv

Sagstema

Tillægsbevilling til anlægsbevilling - Områdefornyelse Klitmøller - støtte fra Nordea-fonden på 450.000 kr.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2016 at give en anlægsbevilling til Områdefornyelse Klitmøller samt en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i maj 2019, som var et tilskud fra Realdania. Områdefornyelsen forløber frem til og med 2020.

Anlægsbevillingen XA-771 - Områdefornyelse Klitmøller:

kr.

Udgifter

6.100.000

Indtægter

-3.100.000

Thisted Kommune har indledt et samarbejde med Nationalpark Thy omkring formidlingen langs Klitmøller Å. Nordea-fonden har meddelt støtte til projektet på 450.000 kr. til formidling samt til en ruteafmærkning for hele strækningen fra Ørhageområdet via Stågbak/stranden, fra åens udløb i Vesterhavet og op til Vandet Sø, en strækning på ca. 4 km. Udover stimarkering/way finding pæle indeholder projektet også etablering af en adgang til Stågbak (højeste punkt i Klitmøller).

Stien, som forlænger Ny Foreningsvej fra Klitmøller Friskole til Vandet Sø, bliver en trampesti fortrinsvist placeret, hvor der i forvejen er stier, veje eller lignende og markeret med pæle. Nationalpark Thy står for strækningen Kystvejen til Vandet Sø, mens Thisted Kommunes indsats foregår indenfor Klitmøller bys afgrænsning, som en del af områdefornyelsen.

Områdefornyelsen omfatter 3 indsatsområder:

 • Indsatsområde 1 - Indfaldsveje - trafikdæmpende foranstaltninger på Vangvej og Vangsåvej.
 • Indsatsområde 2 - Ørhageområdet ved Landingspladsen - indretning af "shared space" område med fokus på de bløde trafikanter og med begrænsning af biltrafik i den vestligste del af Ørhageområdet.
 • Indsatsområde 3 - Ny Foreningsvej - en sti langs Klitmøller Å med opholdsmuligheder på strækningen fra Spar til Klitmøller Friskole samt en forlængelse til Vesterhavet og Vandet Sø.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller forøges i 2020 med 450.000 kr., som finansieres ved støtte fra Nordea-fonden, og der søges tillægsbevilling hertil.

Anlægsbevillingen til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller er herefter:

Kr.

Anlægsbevilling

Tillægsbevilling

I alt

Udgifter

6.100.000

450.000

6.550.000

Indtægter

-3.100.000

-450.000

-3.550.000

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ingen

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, anlægsrammen vil blive påvirket med 450.000 kr., idet beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke, i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter

Afledte driftsudgifter:

Er på nuværende tidspunkt ikke opgjort

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Med forlængelsen af Ny Foreningsvej bliver der mulighed for at gå de ca. 4 km mellem Vesterhavet og Vandet Sø, fortrinsvis langs Klitmøller Å. En sådan forbindelse forventes at tiltrække såvel fastboende som gæster i Nationalparken, der med forbindelsen får rig mulighed for at besøge områder, der hidtil har henligget som private og ikke umiddelbart tilgængelige.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der til XA-771 Områdefornyelse Klitmøller gives en tillægsbevilling til både anlægsudgiftsbevillingen og anlægsindtægtsbevillingen på 450.000 kr.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

9. Principgodkendelse om opførelse af op til 17 nye familie/seniorboliger på Svanevej i Hurup

Udskriv

Sagstema

Forhåndstilkendegivelse om opførelse af op til 17 nye store familie/seniorboliger på omkring 100 m² pr. stk. på Svanevej i Hurup.

Redegørelse

Hurup Boligselskab har siden 1947 matchet borgernes efterspørgsel på tidssvarende boliger i Sydthy, og den tradition ønsker Hurup Boligselskab at fortsætte.

Hurup Boligselskab oplever en øget efterspørgsel på tidssvarende lejligheder i Hurup med et boligareal på omkring 100 m², jf. bilag 1 fra Hurup Boligselskab. Samtidig er boligselskabet med til at løfte behovet for at udvide tilbuddet af familieegnede boliger, som udtalt i Thisted Kommunes ”Helhedsplan for Hurup” fra 2018, jf. bilag 2 fra Thisted Kommune.

Behov

På boligselskabets venteliste står 147 personer anført som interesserede i boliger på omkring 100 m², jf. bilag 1 fra Hurup Boligselskab.

Placering og planforhold

Den ønskede placering er matrikel nr.: 11v, 11x, 11y, 11z, 11ab og 11ad på Svanevej i Hurup, jf. bilag 3 fra Thisted Kommune.

Her har Thisted Kommune igennem længere tid haft parcelhusgrunde til salg uden at få dem solgt. De seneste grunde er solgt 15. august 2015 og 1. november 2017.

Projektet ønskes opført som tæt lav bebyggelse. For visualisering se bilag 4 fra Hurup Boligselskab.

Situationsplan fremgår af bilag 5 fra Hurup Boligselskab.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at projektet kræver udarbejdelse af en ny lokalplan. Vedtagelse af forhåndstilkendegivelsen vil samtidig godkende igangsættelse af lokalplansændringer.

Boliger og anlægsøkonomi

Boligerne er fordelt på to typer: jf. bilag 1, 6 og 7 fra Hurup Boligselskab.

 • 10 type 1 på 115 m² - forventet husleje 7.929 kr. pr. måned.
 • 7 type 2 på 95 m² - forventet husleje 6.550 kr. pr. måned.

Samlet boligareal ekskl. vognly/depot er 1.815 m².

Det gennemsnitlige boligareal er 106,7 m².

Maksimumbeløb

Boligselskabet ansøger om at udnytte maksimumbeløbsgrænsen for alment byggeri i provinsen.

Maksimumsbeløbet pr. kvadratmeter udgør for 2020

19.250 kr.

Muligt energitilskud som for 2020 udgør

1.040 kr.

Maksimumsbeløb pr. kvadratmeter i alt for 2020

20.290 kr.

Maksimumsbeløb pr. bolig 20.290 x 103 kvadratmeter

2.166.256 kr.

Maksimumsbeløb for 17 boliger

36.826.350 kr.

Finansieringen af almene boliger efter den 1. januar 2019, med et gennemsnits boligareal over 105 m², er som følger:

Lånebeløb 86%

Beboerindskud 2%

Kommunal grundkapital 12%

Den stipulerede kommunale grundkapital lyder således på 4.419.162 kr.

Ud over den kommunale grundkapital betyder et tilsagn, at der skal stilles en kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi – markedsværdien.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41 i forhold til garantistillelsen.

Almenboligloven § 118 a i forhold til grundkapital.

Økonomiske konsekvenser

Der er for Thisted Kommune ingen direkte økonomiske konsekvenser ud over udarbejdelse af lokalplan for området. Hvis Kommunalbestyrelsen senere godkender skema A, vil Thisted Kommune skulle stille med grundkapital og garanti.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune giver Hurup Boligselskab en positiv forhåndstilkendegivelse således, at der kan arbejdes videre med projektet med henblik på en egentlig ansøgning om godkendelse af Skema A.
 2. Udarbejdelse af en ny lokalplan iværksættes.

Beslutning

Ad 1 - 2: Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

10. Stenbjerg Læmole - Ansøgning om midler til forlængelse

Udskriv

Sagstema

Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads søger i fællesskab med lokale fiskere om støtte til forlængelse af læmolen.

Redegørelse

Thisted Kommune blev i starten af 2019 kontaktet af Aquamind A/S, der er facilitator for EU’s Hav og Fiskeriprogram. Aquamind A/S orienterede om, at de i samarbejde med fiskerne og Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads havde igangsat en proces med henblik på at bevare/retablere læmolen i Stenbjerg, jf. bilag 1.Molen i Stenbjerg er - i de seneste år - blevet mere og mere tilsandet, jf. bilag 2, og det bevirker, at fiskerne nærmest har mistet læmolen og dermed en stor del af de forventede fiskedage. Hvis der ikke i fremtiden er en læmole i Stenbjerg, vil det stort set være umuligt at bevare fiskeriet fra Landingspladsen.

Primo september 2019 afsluttede ingeniørfirmaet NIRAS et skitseprojekt for Aquamind A/S, jf. bilag 3, der beskriver en forlængelse af molen på 50 m. Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået NIRAS økonomiske overslag og vurderet, at den samlede anlægssum er i underkanten. Nedenstående budget på 7,6 mio. kr. er udgangspunktet for den videre sagsbehandling.

Sum kr.

Detailprojektering og udbud

280.000

Tilsyn

50.000

Entreprenørarbejder

5.500.000

I alt

5.830.000

Usikkerhed før myndighedsprojekt, 30 %

1.750.000

Anlægssum - 50 m mole - overslagssum

7.580.000

I oktober 2019 ansøger Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads EU’s Hav og Fiskeriprogram om støtte på 3 mio. kr. til forlængelse af den eksisterende læmole, og medio december 2019 modtager foreningen oplysning om at kunne modtage 3 mio. kr. fra Fiskeristyrelsen. Beløbet vil være betinget af, at der inden for ca. tre måneder er tilsagn om restfinansieringen på knap 5 mio. kr.

Aquamind A/S har på vegne af Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads haft kontakt til en større fond, der muligvis kunne være interesseret i at bidrage med en betydelig donation, hvis også Thisted Kommune indgår i finansieringen. I drøftelserne med fonden har usikkerheden omkring anlægsøkonomien været et centralt tema, da der i NIRAS' notat er kalkuleret med en større usikkerhed i forhold til notatets overslagssum på 6,23 mio. kr. Hvis usikkerheden skal minimeres, og usikkerheden i forhold til at få de nødvendige myndighedstilladelser skal begrænses, vil det næste trin i processen være at iværksætte arbejdet ved at udforme et "Myndighedsprojekt" til ansøgningsarbejdet og afdækning af anlægsøkonomien. Et myndighedsprojekt kan udarbejdes for 200.000 kr.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ved at genetablere/forlænge læmolen i Stenbjerg vil det sikre, at de tilbageværende fiskere har mulighed for at få deres både i vandet. Ligeledes vil det sikre en bevaring af stedets autencitet, som vil være med til at fastholde og fremme turismen et af de få steder i Danmark, hvor der endnu er kystfiskeri.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Udarbejdelsen af et "Myndighedsprojekt" iværksættes inden for en beløbsramme på 200.000 kr. Udgiften hertil afholdes på driften via "Driftssektion - Havn" under aktivitetsgruppen - Øvrig trafik.
 2. Thisted Kommune - under forudsætning af at den resterende finansiering er på plads - støtter med op til 3 mio. kr. til forlængelsen af Stenbjerg Læmole, og beløbet medtages ved drøftelserne af budget 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 5:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med den præcisering, at der ikke er taget stilling til bevillingen på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Sagen oversendes Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, idet udvalget opfatter projektet som et kultur- og turismeprojekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

11. Ny anvendelse af Landlyst Stadion

Udskriv

Sagstema

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at det skal undersøges, om det gamle atletikstadion Landlyst kan anvendes til bebyggelse.

Redegørelse

Stadionområdet er ikke lokalplanlagt men ligger i byzone. Området er udlagt til rekreative formål i kommuneplanen og en udnyttelse til andet formål og kræver derfor en ny planlægning for området.

Området kan udnyttes til boligbebyggelse ved en ændret planlægning, hvor bl.a. bebyggelsestæthed og højde på byggeri fastlægges. Oplagt er, at byggeri placeres på fladen, som udgør boldbanen i dag - se bilag 1. Dette areal er ca. 12.000 m2.

Projektområdet er smukt beliggende i ca. kote 10,5, mens den bagvedliggende boligbebyggelse mod vest ligger i kote ca. 19,5, og det vil derfor være muligt at udnytte området uden at tage udsigten i væsentlig grad fra dette område. Bilag 2 viser billeder fra området.

Da området i dag fremstår som et åbent grønt areal, vil det være oplagt, at en ny bebyggelsesplan tager hensyn til, at området opretholdes som relativt åbent, og umiddelbart vurderes det, at en udstykning til parcelhusbyggeri derfor ikke vil være oplagt, da disse områder med tiden ofte får en meget lukket karakter. Men det er dog en mulighed, og en beregning viser, at hvis området udstykkes til parcelhusgrunde, vil der vanskeligt kunne udstykkes mere end ca. 12 parceller grundet områdets ovale form, som heller ikke giver en optimal facon på grundene.

Det er oplagt at planlægge for en samlet boligbebyggelse enten i form af punkthuse (2-3 etager) eller en lav bebyggelse, som tilpasser sig områdets beliggenhed.

Da Thisted Kommune ejer området, kan kommunen vælge selv at stå for udarbejdelse af bebyggelsesplan, byggemodning og salg, men mere oplagt er det at lave et udbud af grunden, hvor der i udbudsmateriale er fastlagt nogle retningslinjer for tæthed og højde på byggeriet.

Der kan opstilles flere alternativer:

 1. Kommunen udvikler selv
 2. Området udvikles af privat bygherre
 3. Området udvikles af boligselskab
 4. En kombination af ovenstående, hvor en del af området udlægges til tæt-lave boliger.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse vil anbefale, at der laves et åbent udbud med en områdeafgrænsning som vist på bilag 1, og der fastlægges en bebyggelseshøjde med det højeste byggeri på maksimalt 3 etager (ca. 9,5 m.) længst mod vest og faldende mod øst - ud mod fjorden. Der kan fastlægges vejledende zoner på kortbilag til udbudsmaterialet, som skal være overholdt.

Området skal undersøges nærmere for evt. forurening (byzone), og der skal laves geotekniske boringer for at undersøge fundering af byggeri og andet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 2. december 2019

Økonomiudvalget den 11. december 2019

Kommunalbestyrelsen den 17. december 2019

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der udarbejdes udbudsmateriale til godkendelse i Kommunalbestyrelsen med bl.a. fastlæggelse af bygningshøjder, maksimal bebyggelsesprocent m.v.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 2. december 2019, pkt. 291:

Indstilles til godkendelse af flertallet, og at ca. 1/3 af arealet mod vest anvendes til rekreativt formål.

Imod stemte Jørgen Andersen, som ønsker udbuddet udsat.

Økonomiudvalget, 11. december 2019, pkt. 287:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets flertalsindstilling indstilles til godkendelse af flertallet.

Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker borgerinddragelse og igangsætning af debatfase med undersøgelse af andre muligheder end byggeri.

Fraværende i Økonomiudvalget - 11. december 2019:

Ib Poulsen

Thisted Kommunalbestyrelse, 17. december 2019, pkt. 246:

Ændringsforslag fra Kris Yde:

”Sagen tilbagesendes til Miljø og Teknik med henblik på en revurdering af fremgangsmåden herunder igangsætning af borgerinddragelse og debatfase”

For stemmer:

Jørgen Andersen, Morten Bo Bertelsen, Henning Holm, Lene Kjelgaard Jensen, Kaj Kirk, Joachim P. Kjeldsen, Mette Kjærulff, Jens Otto Madsen, Torben Overgaard, Jane Rishøj, Per Skovmose, Casper Søe-Larsen, Peter Sørensen og Jens Kr. Yde.

Imod stemmer:

Peter Uno Andersen, Preben Dahlgaard, Henrik Gregersen, Preben Holler, Peter Larsen, Peter Skriver Nielsen, Esben Oddershede, Ida Pedersen, Niels Jørgen Pedersen, Ib Poulsen, Kristian Tilsted, Ulla Vestergaard og Søren Kanne Zohnesen.

Ændringsforslaget vedtaget.

Genoptagelse af sag:

Plan- og Miljøafdelingen foreslår, at der fremsendes et debatoplæg til Kommunalbestyrelsens vedtagelse i februar med en beskrivelse af de gældende planforhold for området, og hvor borgere m.fl. inviteres til at komme med bemærkninger og kommentarer til budgetbeslutningen om, at det skal undersøges, om området kan anvendes til bebyggelse.

Når høringsperioden er gennemført, fremsendes bemærkninger til politisk stillingtagen om det videre forløb.

Beslutning

Godkendt, idet debatfasen ikke kun skal være med anvendelse til bebyggelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

12. Anlægsbevilling - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb - Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020.

Redegørelse

Indsatsen mod farlige og forfaldne ejendomme i Thisted Kommune er fortsat meget vigtig for at opretholde det gode liv i Thisted Kommune og sikre borgernes ejendomsværdi. Antallet af henvendelser fra lejere, der bor i dårlige ejendomme bl.a. med skimmelvækst, er stigende.

I 2018 og 2019 har strategien for "Pulje til Landsbyfornyelse" været at arbejde for en helhedsindsats, hvor Thisted Kommune også skaber nye byrum og grønne opholdsmuligheder, der hvor gamle huse er nedrevet.

På nuværende tidspunkt er der ca. 45 huse på venteliste til nedrivning, og der er stadig mange dårlige ejendomme, der kommer på tvangsauktion.

Bevillingen på investeringsoversigten rækker dog kun til at nedrive ca. 20 ejendomme og hverken til opkøb af dårlige ejendomme f.eks. på tvangsauktion eller etablering af byrum, hvor nedrivning har fundet sted. Dette kan medføre, at ejendomsspekulanter får frit spil i Thisted Kommune ved tvangsauktioner.

Der er fortsat refusion på udgifter til køb af dårlige ejendomme, nedrivning samt indretning af offentlige tilgængelige byrum. Refusionsprocenten er 60 %, og de uforbrugte statslige rammer til Thisted Kommune er på ca. 6 mio. kr., hvortil der kommer en forventet ramme på 4 mio. kr. i 2020. På investeringsoversigten for budget 2020 er der afsat 3.825.000 kr. i anlægsudgifter og 2.200.000 kr. i anlægsindtægter til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020, hvilket betyder, at Thisted Kommune ikke udnytter den statslige pulje.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, Lov om byfornyelse og udvikling af byer med ændringslov nr. 1562 af 19. december 2017.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne og indtægterne til indsats mod farlige og forfaldne ejendomme 2020 kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten XA-818 - Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Rådighedsbeløbene til Indsats farlige/forfaldne ejendomme 2020 kan herefter specificeres således:

Udgift

3.825.000 kr.

Indtægt

-2.200.000 kr.

Netto (kommunal medfinansiering)

1.625.000 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 3.825.000 kr. og anlægsindtægtsbevilling på 2.200.000 kr. til Indsats mod farlige/forfaldne ejendomme 2020 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på XA-818 Pulje, farlige og forfaldne ejendomme.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, at den uforbrugte statslige ramme udnyttes fuldt ud. Det vil sige, at den kommunale medfinansiering hæves fra 1,625 mio. kr. til 4 mio. kr. Restbeløbet på 2,375 mio. kr. finansieres af kassen.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

13. Anlægsbevilling - Forlængelse af Slyngborgvej

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb og anlægsbevilling (rådighedsbeløb) for salg af jord i forbindelse med forlængelse af Slyngborgvej til det nye genbrugscenter i Sydthy.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. november 2019, at det nye genbrugscenter i Sydthy skal etableres på Slyngborgvej i Hurup. Genbrugscenterets størrelse bliver ca. 18.000 m2. For at kunne etablere genbrugscentret skal Slyngborgvej forlænges med ca. 220 m, som også vil give adgang til en facadegrund øst for genbrugscentret, jf. bilag 1.

Vejen etableres som eksisterende vej, dvs. 6,5 m bred asfalteret vej og rabatter i begge sider på 2,75 m.

Eksisterende Slyngborgvej er etableret som adgangsvej til erhvervsområdet, men området er ikke byggemodnet. Derfor er der ikke forsyningsledninger i erhvervsområdet. Området er frigivet af museet.

Det er nødvendigt at fremføre forsyningsledninger til genbrugscentret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Eftersom Slyngborgvej ikke er byggemodnet, foreligger der på nuværende tidspunkt ikke godkendte salgspriser. Nybolig Thisted har værdiansat arealerne og vurderer, at salgspriserne kan fastsættes til 25 kr. pr. m2 excl. moms for bagvedliggende arealer og til 40 kr. pr. m2 excl. moms for facadearealer. Dette svarer til prisfastsættelsen ved Industrivangen i Hanstholm.

Drifts- og Anlægsafdelingen vurderer, at beliggenheden for genbrugscenteret på Slyngborgvej kan anses som værende bagvedliggende arealer dvs. 25. kr. pr. m2.

Den forventede salgsindtægt forventes dermed at blive ca. 18.000 m2 x 25 kr. = 450.000 kr. excl. moms.

Køber af grunden (Thisted Kommune) skal betale samtlige tilslutningsbidrag.

Forlængelse af Slyngborgvej samt salgsomkostninger udgør 1.850.000 kr. excl. moms.

For salget af arealet til genbrugscenteret i Sydthy søges der anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000 kr., og beløbet vil tilgå kassen.

Til forlængelse af Slyngborgvej søges der en anlægsudgiftsbevilling på 1.850.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 XA-274 Byggemodning - pulje.

Forpagtningsaftalen - hvor Slyngborgvej og genbrugsstationen skal placeres - skal reduceres. Beløbet for forpagtningens reduktion udgør ca. 10.500 kr.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, der vil tilgå kassen 450.000 kr. Udgiften på 1.850.000 kr. til forlængelse af Slyngborgvej er afsat i budget 2020 via rådighedsbeløbet til XA-274 Byggemodning - pulje

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

De samlede indtægter for udlejning af jord og arealer vil blive reduceret i 2020 og årene fremover med ca. 10.500 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Salgsprisen fastsættes til 25 kr. pr. m2 excl. moms for bagvedliggende arealer og 40 kr. pr. m2 excl. moms for facadearealer.
 1. Der gives en anlægsindtægtsbevilling (rådighedsbeløb) på 450.000 kr. til salg af arealet til genbrugscenteret i Sydthy, og beløbet vil tilgå kassen.
 1. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 1.850.000 kr. til forlængelse af Slyngborgvej finansieret af rådighedsbeløbet på XA-274 Byggemodning-pulje.

4. Drifts- og Anlægsafdelingen bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør under forudsætning af, at de økonomiske rammer godkendt af Kommunalbestyrelsen overholdes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 4:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1 - 4. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

14. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde i 2020.

Redegørelse

I budgettet for 2020 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede erhvervsgrunde.

Der søges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje

Anlægsindtægt

-2.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede erhvervsgrunde 2020 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 2.000.000. kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2020 finansieret af rådighedsbeløbene på XA 709 - Salg af byggemodnede erhvervsgrunde - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

15. Anlægsbevilling - Salg af byggemodnede boliggrunde 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde i 2020.

Redegørelse

I budgettet for 2020 er der på investeringsoversigten optaget rådighedsbeløb vedr. salg af byggemodnede boliggrunde.

Der ansøges om frigivelse af følgende rådighedsbeløb:

XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje

Anlægsindtægt

-1.000.000 kr.

Anlægsudgift

200.000 kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingerne til salg og afholdelse af udgifter vedr. byggemodnede boliggrunde 2020 kan finansieres af rådighedsbeløbene på anlægsprojekt XA-708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 1.000.000 kr. og en anlægsudgiftsbevilling på 200.000 kr. til salg af byggemodnede boliggrunde finansieret af rådighedsbeløbene på XA 708- Salg af byggemodnede boliggrunde - Pulje.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

16. Anlægsbevilling - Udvendig vedligeholdelse af ejendomme 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb på 8,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme 2020.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der på investeringsoversigten afsat 8,5 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme. I samme budgetforlig blev diverse puljer under de enkelte fagudvalg også samlet under overskriften "Udvendig bygningsvedligeholdelse". Thisted Kommunes chefgruppe har efterfølgende drøftet, hvilke ejendomme der har de største behov for udvendige vedligholdelsesarbejder. Med baggrund i de drøftelser er der enighed i chefgruppen om, at de anbefalinger, som Drifts- og Anlægsafdelingen har, følges. Det betyder, at det anbefales, at puljen for udvendig vedligeholdelse anvendes til følgende projekter:

 • Tagrenovering af Tingstrup skole, Bedsted skole, Ældrecenter Kløvermarken, Doverodde Købmandsgaard, kommunal ejendom (udlejet til synshal, Poppelvej 6, Hurup), Aktivitetshuset Limfjorden (Poppelvej 8, Hurup), Plantagehuset og Limfjordsbørnehaven.
 • Facaderenovering af Vesløs Skole, Frøstrup Skole, Hanstholm Brandstation og Thisted Rådhus.
 • Etablering af ventilationsanlæg på Sjørring Skole.
 • Udskiftning af tagrender på Sydthy Erhvervs- og Uddannelsescenter samt på Thisted Rådhus.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til projektet kan finansieres af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse - som er afsat i budget 2020 på investeringsoversigten.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Der opnås et bedre indeklima til gavn for brugere af bygningerne.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 8,5 mio. kr. til udvendig ejendomsvedligeholdelse finansieret af rådighedsbeløbet på XA-775 - Udvendig ejendomsvedligeholdelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

17. Anlægsbevilling - Asfalt 2020

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til asfaltbelægninger i 2020.

Redegørelse

På investeringsoversigten i budget 2020 er der afsat 11,5 mio. kr. til asfaltbelægninger.

Følgeomkostninger - som sætning af svingsten, udskiftning af vejbrønde/riste, rabatforstærkning, stribearbejde m.v. - er indeholdt i det afsatte beløb.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til asfaltbelægninger mv. på 11,5 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2020 - XA-710 Pulje til Asfaltbelægning.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der gives en anlægsbevilling til asfaltbelægninger på 11,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på XA-710 - Pulje til Asfaltbelægning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

18. Asfaltprogram 2020 - 2022

Udskriv

Sagstema

Asfaltprogrammet for 2020 - 2022.

Redegørelse

I budget 2020 er der afsat drifts- og anlægsmidler til asfaltarbejder. Der er udarbejdet en selvstændig ansøgning om anlægsbevilling til asfaltarbejderne, som behandles i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020, jf. dagsordenspunkt "Anlægsbevilling - Asfalt 2020".

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet udkast til asfaltprogram 2020 - 2022, jf. bilag.

Siden 2017 har konsulentfirmaet Sweco udført skades- og tilstandsregistreringer af kommunens ca. 1.300 km. veje. Registreringerne er indarbejdet i en database, hvor der kan udtrækkes forslag til asfaltprogram ud fra valgte parametre. I udkastet til asfaltprogrammet for 2020 - 2022 er det valgt, at trafikmængden skal have stor betydning for udvælgelsen. Dette betyder, at veje med lav trafikmængde (f.eks. boligvej) ikke vil blive prioriteret.

Af det samlede budgetbeløb er der reserveret ca. 1,5 mio. kr. til samgravning/renovering i forbindelse med ledningsejeres arbejder.

Generelt skal asfaltarbejderne koordineres med ledningsejere og andre aktører i de givne områder, hvorfor der kan ske ændringer i rækkefølgen af de planlagte asfalteringer.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat følgende midler til asfaltarbejder

År

Driftsmidler (mio. kr.)

Anlægsbudget (mio. kr.)

I alt (mio. kr.)

2020

8,0

11,5

19,5

2021

8,0

11,5

19,5

2022

8,0

11,5

19,5

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhvervs og Beskæftigelse indstiller, at asfaltprogrammet godkendes, og at arbejderne planlagt for 2020 igangsættes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget henleder opmærksomheden på den manglende bevilling på området blandt andet til de større vejstrækninger fra eksempelvis Klitmøller til Hanstholm.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

19. Sagsbehandlingstider - Teknik og Erhverv

Udskriv

Sagstema

Status for sagsbehandlingstider i Plan- og Miljøafdelingen.

Redegørelse

Sagsbehandlingstiderne opgøres månedsvis i henhold til lovbundne, centralt aftalte og af kommunen fastsatte servicemål. Opgørelserne vedrører byggetilladelser, miljøgodkendelser (industri og husdyr) og behandling af overtrædelsessager på naturområdet affødt af den opdatering, som staten har foretaget på området.

Sagsbehandlingstiderne fremgår af bilaget, og opgøres ved udgangen af hver måned. Der, hvor der er lovbundne eller centralt aftalte (Regering og KL) servicemål, er de angivet i kolonnen mærket "A". De måltal, der er angivet i kolonnerne mærket "Q", er de mål, Teknik og Erhverv har fastsat.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen

20. Lukket punkt: Politianmeldelse

Til toppen

21. Lukket punkt: Politianmeldelse

Til toppen

22. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktør

Udskriv

Sagstema

A. Formanden

B. Øvrige medlemmer

C. Direktøren

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Til toppen