CORONA - seneste nyt:

Se dagens smittetal og de aktuelle restriktioner

14. apr 2021

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

57. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget de 14. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

58. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Ad B. Preben Holler orienterede om Integrationsrådet og valgdeltagelse samt møde i Friends of Cold Hawaii.

Til toppen

59. Udpegning til bestyrelsen i Destination Nordvestkysten

Udskriv

Sagstema

Udpegning af nyt medlem til Destination Nordvestkystens bestyrelse.

Redegørelse

Niels Jørgen Pedersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten, hvorfor der skal ske en ny udpegning.

Ledelsessekretariatet foreslår, at suppleant Ulla Vestergaard indtræder i bestyrelsen i stedet for Niels Jørgen Pedersen. Ligeledes indstilles Preben Dahlgaard til ny suppleant for bestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægter for Destination Nordvestkysten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at:

 1. Ulla Vestergaard indtræder som nyt medlem af Destination Nordvestkystens bestyrelse.
 2. Preben Dahlgaard erstatter Ulla Vestergaard som ny suppleant.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

60. Regnskab for 2020 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2020 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

Regnskab 2020 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område viser et samlet budget på 762,3 mio. kr. og et samlet forbrug på 712,1 mio. kr. I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 50,2 mio. kr.

Der var mindreforbrug på samtlige aktivitetsområder, fordelt på Arbejdsmarked - overførselsindkomst med 44,9 mio. kr., Erhvervsfremme og turisme med 2,6 mio. kr., Kulturområdet med 1,9 mio. kr. og Arbejdsmarked med 0,8 mio. kr.

1. Bemærkninger til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

KULTUR

Nettoforbruget blev 1,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på KulturRummet på 1,6 mio. kr., et mindreforbrug på Kulturelle tilskud på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på Kulturprojekter på 0,1 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på Teatre på 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget dækker hovedsagelig over vakante stillinger i KulturRummet og udskudte arrangementer og ikke udbetalte tilskud som følge af Covid-19.

Merforbruget på Teatre dækker over flere udgifter og mindre refusion på Egnsteater.

ERHVERVSFREMME OG TURISME

Nettoforbruget blev 2,6 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget skyldes, at flere bevilgede beløb først vil blive udbetalt i 2021 grundet Covid-19, og at der på flere puljer er ikke-disponerede beløb, som forventes overført til 2021.

ARBEJDSMARKED

Nettoforbruget blev 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dette skyldes færre udgifter til Kulturværkstedet (0,4 mio. kr.), midlertidig boligplacering (0,2 mio. kr.) og færre ansatte i kommunale løntilskud (0,2 mio. kr.)

ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSINDKOMST

Nettoforbruget blev 44,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget kan opdeles på følgende områder:

 • 17,5 mio. kr. vedrørende drifts- og aktiveringsudgifter,
 • 15,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige,
 • 6,8 mio. kr. på ressourceforløb og jobafklaringsforløb,
 • 6,4 mio. kr. på integrationsområdet,
 • 3,4 mio. kr. på fleksjobområdet
 • 1,4 mio. kr. på revalidering
 • 0,9 mio. kr. på kontant- og uddannelseshjælp

I den modsatte retning trak merforbrug til sygedagpengeområdet på 8 mio. kr.

Der blev i forbindelse med økonomiaftalen indgået i juni 2020 tilført 45,1 mio. kr. som følge af midtvejsregulering og Covid-19-kompensation.

Mindreforbruget skyldes både færre ydelsesmodtagere samlet set og færre aktiveringsudgifter. For de fleste målgrupper var der således færre ydelsesmodtagere end antaget i forbindelse med økonomiaftalen. Det har været vanskeligt at iværksætte den nødvendige aktivering på grund af Covid-19 og de deraf følgende restriktioner på beskæftigelsesområdet. Det er dog ikke tilfældet for sygedagpengeområdet, som grundet de forskellige tiltag grundet Covid-19 har haft et øget pres gennem hele 2020.

Det forventes, at midtvejsreguleringen i 2021 vil resultere i tilbagebetaling for 2020. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om beløbets størrelse, da det afhænger af udgiftsniveauet for hele landet.

2. Redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 30. marts 2021 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2020-regnskabets overskud og underskud til 2021. Sagen følger med få undtagelser kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til blandt andet indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 3,8 mio. kr. Heraf er der et overskud på 2,2 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter og puljer. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et overskud på 1,6 mio. kr. Største post er et overskud på Erhvervsfremme og turisme, hvor der overføres et overskud på 2,6 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. vedrører overførsel på projekter og puljer. Herudover er der overskud på Kulturområdet på 1,7 mio. kr. og et underskud på Arbejdsmarked på 0,5 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 procent af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 procent.

Regnskabsresultatet for 2020 betyder, at i alt to budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for underskud over 5%, mens en budgetansvarlig har skullet redegøre for overskud over 5 procent.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af bilag.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet og de fremlagte redegørelser tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

61. Budgettilpasning på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Beslutning om budgettilpasning som følge af en positiv udvikling på integrationsområdet og ønske om øget digitalisering af beskæftigelsesindsatsen.

Redegørelse

Udviklingen på integrationsområdet

Beskæftigelsesafdelingen har de seneste år oplevet en positiv udvikling på integrationsområdet, hvilket figuren nedenfor illustrerer:

Kilde: Jobindsats.dk

Note: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode.

Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse (tidligere integrationsydelse). Som det fremgår, har der i Thisted Kommune de seneste år været et markant fald i antal fuldtidspersoner pr. år med færrest i 2020.

På integrationsområdet har der ligeledes de seneste år været et stort fald i antallet af flygtninge, der bliver visiteret til kommunerne af Udlændingestyrelsen. I 2015 modtog kommunerne knap 10.600 nye flygtninge, men siden er tallet faldet løbende. I 2020 modtog kommunerne knap 500, hvoraf blot 2 blev visiteret til Thisted Kommune. Landstallet for 2021 er skønsmæssigt fastsat til 600 flygtninge, og det er af Udlændingestyrelsen beregnet, at Thisted Kommune vil modtage 13 af disse. Der er ikke medregnet kvoteflygtninge.

Udviklingen på integrationsområdet har medført personalereduktion og sidenhen en sammenlægning af medarbejdergrupper således, at der i Beskæftigelsesafdelingen ikke længere er en særskilt medarbejdergruppe, som arbejder med integrationsborgere. I tråd hermed har Beskæftigelsesafdelingen nu et budget til ”Kulturværksted - integration”, som ikke længere er behov for. Derudover er der et budget til ”Boligplacering - integration”, hvori der kan reduceres. Budgetterne hører under Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets aktivitetsområde ”Arbejdsmarked". I 2020 var budgetterne samlet på 592.846 kr., og forbruget var på ca. 2.000 kr.

Ønske om øget digitalisering

Selvom der ikke længere er behov for midlerne særskilt på integrationsområdet, så er billedet et andet, når der ses på beskæftigelsesområdet mere generelt. På beskæftigelsesområdet er der efterhånden kommet en række digitale muligheder, som kan styrke beskæftigelsesindsatsen, og der er flere på vej. For eksempel har Kommunernes Landsforening (KL) foreslået Virtuelt Jobunivers, og Beskæftigelsesafdelingen er lige nu ved at se på potentialet i virtual reality. Der er meget, der tyder på, at området i de kommende år bliver mere og mere digitalt, og Beskæftigelsesafdelingen ønsker at være proaktiv i forhold til denne tendens, hvilket også fremgår af Beskæftigelsesplan 2021.

Der er mange årsager til, at netop øget digitalisering er i fokus disse år. For eksempel bliver der løbende lavet nye digitale løsninger på området, og også COVID-19 har medført mere brug af de digitale muligheder. Derudover er der en række fordele ved øget digitalisering såsom øget effektivitet og mere fleksibilitet, tilgængelighed og inddragelse i beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesafdelingen har allerede gode erfaringer med øget digitalisering, og det ses, at der er et hidtil uudnyttet potentiale.

Endvidere kan øget digitalisering bidrage til at tilvejebringe de kommende besparelser på området, således det så vidt muligt sikres, at besparelserne ikke får væsentlige negative konsekvenser i forhold til serviceniveau og resultater. Med kommende besparelser henvises der til ”Aftale om ret til tidlig pension” (”Arne-pensionen”), som blandt andet skal finansieres gennem ændringer af den kommunale beskæftigelsesindsats. Samlet set skal der tilvejebringes en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. Aftalepartierne vil i løbet af 2021 aftale den konkrete udmøntning, hvorfor kommunerne på nuværende tidspunkt ikke ved, hvor meget hver enkel kommune skal spare.

Budgettilpasning

Det kræver investeringer i udvikling og i digitale løsninger, hvis Beskæftigelsesafdelingen skal være organisatorisk klar til at følge med udviklingen, og hvis afdelingen skal kunne imødekomme de besparelser som vides, at vil komme. Beskæftigelsesafdelingen ønsker, at investeringerne finansieres af midler fra de to ovennævnte budgetter. Ved at gøre dette vil Beskæftigelsesafdelingen få midler til at investere i øget digitalisering uden, at investeringen er på bekostning af indsatsen over for nogle målgrupper eller virksomheder.

Dette kræver dog budgettilpasning, hvor midlerne overføres til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer fra 2021 og fremefter. I forhold til budgettet ”Kulturværksted - integration”, så ønskes det fulde budget overført. I 2021 drejer det sig om 453.000 kr. I forhold til budgettet ”Boligplacering - integration”, så ønsker Beskæftigelsesafdelingen at overføre 156.000 kr. ud af 256.000 kr., hvormed 100.000 kr. fastholdes på budgettet med henblik på at dække udgifterne til de flygtninge, der forventes at komme til kommunen, jævnfør ovenfor.

Midlerne vil primært blive brugt til afprøvning og implementering af digitale løsninger for både borgere, virksomheder og medarbejdere. Der vil være fokus på at implementere de løsninger, som giver mening og har en effekt.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

453.000 kr. (det fulde budget) overføres fra budget for ”Kulturværksted - integration” under aktivitetsområdet ”Arbejdsmarked” til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer under aktivitetsområdet ”Fællesudgifter og administration” fra 2021 og fremefter.

156.000 kr. overføres fra budget vedrørende ”Boligplacering - integration” under aktivitetsområdet ”Arbejdsmarked” til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer under aktivitetsområdet ”Fællesudgifter og administration” fra 2021 og fremefter.

Samlet overføres der 609.000 kr. (2021-beløb) fra 2021 og fremefter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 25. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at der foretages budgettilpasning mellem aktivitetsområderne ”Arbejdsmarked” og ”Fællesudgifter og administration” ved at overføre midler fra ”Kulturværksted - integration” og ”Boligplacering - integration” til Beskæftigelsesafdelingens budget til IT-systemer fra 2021 og fremefter som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 25. marts 2021, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

62. Fremtidig anvendelse af Det Gl. Rådhus på Store Torv i Thisted

Udskriv

Sagstema

Den fremtidige brug af Det Gl. Rådhus, Store Torv i Thisted.

Redegørelse

Det Gamle Rådhus er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og opført i 1853. Bygningsanlægget blev fredet i 1978. I 2007 blev bygningen købt af Realea A/S i dag Realdania Byg, som startede en gennemgående renovering i 2008.


Efter endt restaurering blev bygningen i 2010 udlejet til Thisted Kommune til anvendelse for turistkontor, administration, udstillings- og mødefaciliteter.

Lejekontrakten mellem Realdania Byg og Thisted Kommune kan tidligst opsiges ved udgangen af 2059. Lejekontrakten betinger ligeledes, at bygningen skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Der henvises til bilag 1 – Lejekontrakt med Realea.

Husets stueetage har fra 2010 og frem til medio 2020 være udlejet til Thy Turistforening, som har betalt omkring 210.000 kr. i husleje om året. De 2 øverste etager har været anvendt til udstillinger af Det Ny Kastet og andre repræsentative formål, som f.eks. borgerlige vielser. Der har ikke været betalt husleje af de øverste etager.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget (EAKU) behandlede den 13. januar 2021 en ansøgning fra Det Ny Kastet om mulighederne for at anvende hele bygningen til udstilling. Udvalget gav afslag på ansøgningen, idet der ikke kunne anvises finansiering af projektet, herunder betaling af husleje. Der henvises til bilag 2 - beslutning fra EAKU den 13. januar 2021.

Der arbejdes derfor videre med at finde andre lejere eller anvendelse af bygningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

I lejekontrakt mellem Realdania Byg og Thisted Kommune fremgår det af § 2.1., at huset skal anvendes til kontor- og eller repræsentative formål. Yderligere fremgår det af § 5.1., at fremlejevilkår skal godkendes af udlejer, forinden fremlejemålet kan træde i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Der budgetteres med en lejeindtægt på 210.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 1. februar 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Klima-, Miljø og Teknikudvalget godkender, at der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 1. februar 2021, pkt. 39:

Udsat til næste møde, hvor udvalget ønsker en økonomisk oversigt over lejen for hele bygningen.

Sagen genoptages

Sagen er nu tilføjet bilag 3 - regnskabsresultat for Det Gl. Rådhus, hvor den økonomiske oversigt for lejen for hele bygningen fremgår.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har, siden Turistforeningen flyttede ind i bygningen, ydet et ekstra tilskud til Turistforeningen på 140.000 kr. pr. år (prisniveau 2021) til betaling af huslejen. Beløbet foreslås overført til bygningsbudgettet under Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 15. marts 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 17. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.
 2. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 15. marts 2021, pkt. 78:

Tilbagesendes til administration idet opsigelsesmulighederne på 1. sal undersøges.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 17. marts 2021, pkt. 42:

Udsat, indtil der er en nærmere afklaring om lejekontrakt.

Sagen genoptages

Redegørelse

Der foreligger ingen skriftlige lejeaftaler for brugen af 1. sal i det Gl. Rådhus. Det Ny Kastet har benyttet lokalerne på 1. sal vederlagsfrit siden 1998 til deres udstillinger.

I 2012 godkendte Økonomiudvalget et aftaleforslag for brugen af Det Gl. Rådhus. Formålet med aftalen er, at foreninger hjemhørende i Thisted Kommune vederlagsfrit kan anvende lokalerne på 1. og 2. sal. Lokalerne skal fortrinsvis anvendes til udstillingsaktiviteter, foredrag/oplæsning, officielle receptioner, bryllupper og andre ceremonielle tiltag efter byrådets nærmere afgørelse. Aftalen er vedlagt som bilag 4 - Aftale om brugen af Det Gl. Rådhus.

Idet der er tale om udlån af lokalerne og ikke et lejemål, er der ikke fastsat et varsel for, hvornår aftalen slutter. En løbende aftale om udlån af lokalerne kan opsiges med et passende varsel, her kan der findes inspiration i erhvervslejelovens regler, der bruger et opsigelsesvarsel på 3 måneder som udgangspunkt.

Andre konsekvenser

Hvis udlånet af lokalerne ophører, vil Det Ny Kastet have brug for andre lokaler til deres aktiviteter.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

1. Der arbejdes videre med at finde egnede lejere til stueetagen.

2. Hvis der findes en ny lejer, der ønsker at benytte flere etager i bygningen, opsiges det nuværende lokaleudlån med 3 måneders varsel.

3. Der overføres 140.000 kr. fra aktivitetsgruppen Erhvervsfremme og Turisme til Jordforsyning og Ejendomme.

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 107:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse idet der arbejdes videre med at finde egnede lejere til hele bygningen.

Beslutning

Ad 1-2. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget tager en dialog med Klima-, Miljø- og Teknikudvalget omkring den fremtidige anvendelse forinden der arbejdes videre med nye lejere.

Ad 3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

63. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det, at:

§ 29: Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2: Søgetallene opgøres for følgende:

1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.

2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.

3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30: Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31: Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32: Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside."

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og at Kommunalbestyrelsen årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025. I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25%, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune, vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2020/21 er foreløbigt:


Gymnasiale uddannelser: 70 %

Erhvervsuddannelser: 24 %

Øvrige: 6 %


Ovenstående tal skal ses i lyset af to særlige skoleår, hvor eleverne har været hjemsendt på online-undervisning, og alle uddannelsesafklarende aktiviteter i udskolingen har været afviklet under andre vilkår.

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning, at:

 • Der er en større søgning til 10. klasse.
 • Andelen af ”Øvrige” vil stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
 • Den store søgning til gymnasiale uddannelser skyldes øget opmærksomhed på elevernes retskrav på optagelse ved rettidig ansøgning.
 • Der må forventes flere omvalg.
 • Der i år vil være større forskel på søgningen til ungdomsuddannelser og det reelle optag. Dette sætter KUI Vejledning fokus på i halvårsrapporten i oktober 2021.

Det foreslås derfor, at man fastholder måltallene fra 2021 i 2022.

Vedhæftet findes yderligere diagrammer, der viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2018-2021 samt for fordelingen af søgningen i 9.- og 10. klasse i 2020/21.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget tirsdag den 13. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget onsdag 14. april 2021

Kommunalbestyrelsen tirsdag den 27. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes i 2022 til 92 %.
 2. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2022 fastsættes til 64 % for de gymnasiale uddannelser og 28 % for erhvervsuddannelserne.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 48:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

64. Musikskolens takster 2021/2022

Udskriv

Sagstema

Musikskolen i Thy i KulturRummet har indsendt forslag til takstblad for sæson 2021/2022.

Redegørelse

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne for fremtiden skulle godkendes af det daværende Børne- og Familie- og Kulturudvalg, nu Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Musikskolens ledelse har udarbejdet taksterne for den kommende sæson 2021/2022, og disse sendes nu til godkendelse.

Brugerbetalingen er som udgangspunkt den samme som sidste år og afrundet til hele tal. Prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er fortsat således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.

Elever, der går til soloundervisning, kan gratis deltage i sammenspilsundervisning.

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder afhængigt af hvilke fag, der er tale om.

Eleven betaler ved udmeldelse for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven. Udmeldelse skal ske senest 14 dage inden næste periodes start.

Derudover tilbydes der i næste sæson også undervisning i flere kulturfag, som har været en del af Musikskolens tilbud siden sæson 2018/2019. Der er derfor også tilføjet pris på billedskole, keramikskole og forfatterskole for sæson 2021/2022. Der arbejdes på, også at kunne oprette en medieskole.

Med udvidelsen af de øvrige kulturfag blev der i sæson 2018/2019 indført flerfagsrabat på 25%. Denne rabatordning fortsætter. Rabatten er tænkt således, at der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25%.

Der er hidtil blevet givet søskenderabat og det vil der forsat være. Ved første barn betales fuld pris ved dyreste fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag.

Eleverne på aspirant- og fokuslinjerne får undervisning i to instrumenter, hørelære samt fællesfag for fokuslinjen, hvor der kun betales kun for den dyreste soloundervisning.

Alle musikskolens elever har mulighed for at få en nøglebrik til KulturRummet, så de i aftalte tidsrum udenfor undervisningen og i weekenden har mulighed for frit at komme og øve sig på Musikskolen, hvor både instrumenter og lokaler er til rådighed. Det er særdeles attraktivt for elever, der måske ikke har de optimale øveforhold derhjemme, eller elever der ønsker at sidde sammen med venner under uformelle forhold og spille musik.

Musikskolen har siden januar 2020 tilbudt et nyt fag: Elektronisk musik (kaldet e-musik). Her er det muligt for elever at indspille, producere og komponere musik gennem digitale musikprogrammer.

Der tilbydes i 2021/2022 også familiehold. Her kan en familie samlet gå til musik, enten på hver sit instrument eller forskellige. Dette aftales med underviseren.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag).

Status og nye tiltag

Det sidste år har Musikskolens aktiviteter været udfordret af Covid-19 restriktioner og nedlukninger. Fra marts 2020 til marts 2021 har der været 6,5undervisningsmåneder med lukkede døre på musikskolen. Musikskolen har i denne periode fjernundervist eleverne. Dog har det ikke været muligt at fjernundervise sammenspilshold. Det har også været svært at lave rekrutteringstiltag.

Mange elever har valgt at fortsætte med at være tilknyttet Musikskolen, men der er et fald i elevtallet pr. 1. marts på 22%.

Musikskolen åbner op for tilmelding til ny sæson pr. 1. maj 2021, og med en gradvis genåbning i sigte søsættes en række rekrutteringstiltag:

 • Samarbejde med skoler

Musikskolen i Thy forsætter samarbejdet mellem skoler og dagtilbud. Her har Musikskolen sit vækstlag, og mødet med Musikskolen gennem dagtilbud og skole giver mange børn interesse for at bruge fritiden på Musikskolen.

Herudover afholder Musikskolen kursusdag for musiklærere fra folkeskolerne i uge 31. Kursusdagen vil blive brugt til at planlægge undervisning, udbygge kompetencer samt opbygge tættere faglige relationer mellem musikskolens undervisere og skolernes musiklærere.

 • Fællesskaber

I sæson 21/22 oprettes flere hold. Særligt er det, at begynderelever også sammensættes i hold i mindre musikalske 'laboratorier' med andre begyndere, hvor leg og eksperimenter med musik og rytme er i centrum. Målet er at facilitere musikalske venskaber og fællesskaber, som forhåbentlig er katalysator og motivation for vedholdende at øve sig og lære nyt. Således er sammenspilshold ikke længere udelukkende for øvede.

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

I Lov om musik, kapitel 2 a fremgår:

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.
Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.
Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.
Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.
Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.
Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.
Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.
Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Musikskolens takster for 2021/2022 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

65. Sydthy Kunstforening ansøger om aktivitetsstøtte for 2021

Udskriv

Sagstema

Sydthy Kunstforening søger om 15.000 kr. til udstillings- og foredragsaktiviteter til efteråret 2021.

Redegørelse

Sydthy Kunstforening ansøger om en fornyelse af deres aktivitetsstøtte til 2021. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er vedhæftet som bilag 1 og 2.

I 2020 har foreningen på trods af Corona haft et godt år med afvikling af to velbesøgte foredrag samt foreningens efterårsudstilling. Sæsonprogrammet har været med nye tiltag. Blandt andet med et samarbejdet med Jazz i Thy. To yderligere foredrag og foreningens forårsudstilling måtte dog aflyses.

I 2021 planlægges det, at afvikle alle foreningens aktiviteter i efteråret grundet Corona. Således har foreningen aflyst forårsudstillingen og to af de årlige fire foredrag. I efteråret byder foreningen på to foredrag og en udstillinger med mere kendte foredragsholdere og kunstnere. Programmet er vedhæftet i bilag 3.

Sydthy Kunstforening er en ca. 30 år gammel forening. Foreningen har til formål at fremme interessen og forståelsen for kunst og kunsthistorie ved at afholde kunstudstillinger, foredrag, museumsbesøg og lignende aktiviteter. Til dette formål har Sydthy Kunstforening en aftale med Heltborg Museum om at låne lokaler til udstillinger og foredrag i museet, mens museet så hjælper med at drive udstillingen i museets åbningstid. Heltborg Museum modtager ligeledes alle entréindtægter ubeskåret. Medlemstallet har været faldende fra 111 medlemmer i 2019 over 92 i 2020 til 85 medlemmer pr. februar 2021.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at Sydthy Kunstforening er en velfungerende forening med fokus på en gennemgående lokal vinkling i deres udstillings- og foredragsaktiviteter. Ud fra en samlet vurdering anbefaler Børne- og Familieforvaltningen derfor fortsat at støtte foreningens aktiviteter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sydthy Kunstforening ansøger Thisted Kommune om 15.000 kr. i støtte til foreningsaktiviteterne i efteråret 2021.

Foreningen har udelukkende indtægter fra medlemskontingenter og salg af kunstværker ved udstillinger. Foreningen oplyser, at egenkapitalen er med udgangen af 2020 på 66.451 kr. Budgettet for 2021 er inkluderet i projektbeskrivelsen i bilag 2.

Foreningen har siden 2018 modtaget støtte og i 2020 var det på 10.000 kr., hvorfor Børne- og Familieforvaltningen anbefaler at støtte med 5.000 kr. fra de frie kulturmidler for 2021, idet foreningen kun afholder 50% af deres aktiviteter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Siden Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde i februar måned er ovenstående tabel justeret i forhold til forventninger om udbetalinger af bevillinger givet i 2020.

Andre konsekvenser

Med sine foreningsaktiviteter bidrager Sydthy Kunstforening til et bredt kunstnerisk udbud i Thisted Kommune med forankring i Sydthy.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at støtte Sydthy Kunstforening med 5.000 kr. fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

66. Kirsten Kjærs Museum ansøger om Corona-støtte

Udskriv

Sagstema

Kirsten Kjærs Museum ansøger Thisted Kommune om 100.000 kr. i Corona-støtte.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget en henvendelse fra Kirsten Kjærs Museum, som på grund af Covid-19 nedlukningen i 2020 mangler indtægter til at dække driftsbudgettet. Kirsten Kjærs Museum oplyser, at de ikke er omfattet af de gældende ordninger for mulige hjælpepakker fra staten. Museet ansøger derfor Thisted Kommune om ekstraordinært Corona-tilskud på 100.000 kr. til at dække nogle af museets faste driftsomkostninger.

Ansøgningen om Corona-tilskud findes i bilag 1.

Kirsten Kjærs Museum blev indviet i 1981, og har som sin væsentligste aktivitet en samling af Kirsten Kjær billeder. Derudover afholder museet kunstudstillinger af danske og udenlandske kunstnere, afholder koncerter og bidrager til naturoplevelser i området (jævnfør vedhæftede vedtægter i bilag 2).

Thisted Kommune støtter Kirsten Kjærs Museum som en del af kommunens faste kulturtilskud, hvor museet i 2020 modtog 29.400 kr.

Børne- og Familieforvaltningen har indhentet yderligere oplysning, end de der fremgår af det fremsendte: Bestyrelsen oplyser, at de arbejder på at finde frem til tiltag, som i løbet af 2021 skal forbedre museets likviditet. Derudover oplyses det, at de ikke har kunnet nedbringe fast udgifter og opretholde indtægterne. Som bilag er vedlagt årsregnskabet for 2019 og 2020 (afventer bestyrelsen godkendelse) i bilag 3 og 4, nøgletalsoversigt for 2019 og 2020 i bilag 5 samt budgetter i bilag 6.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge den fremsendte årsregnskab for 2020 har Kirsten Kjærs Fond haft et driftsunderskud på 528.100 kr. I 2019 havde Kirsten Kjærs Fond et overskud på 3.429.977 kr., men skyldes salg af ejendom, hvor fonden har fået 3.933.911 kr., så reelt har fonden haft et driftsunderskud på 500.372 kr.

De ansøgte 100.000 kr. ved Thisted Kommune skal være med til at dække nogle af museets faste driftsudgifter, heriblandt lønudgifter og omkostninger i forbindelse med ejendommen.

Bestyrelsen har ikke kunne fremsende et budget for 2020, og Børne- og Familieforvaltningen kan derfor ikke afgøre, om der er tale om et forventeligt driftsunderskud.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen om Corona-tilskud ikke imødekommes.

Beslutning

Børne- og Familieforvaltningen anmodes om, at der tages initiativ til en dialog med Kirsten Kjærs Museum omkring fremtidig drift.

Til toppen

67. Nordvestjysk Pigekor ansøger om underskudsgaranti til jubilæumskoncert

Udskriv

Sagstema

Nordvestjysk Pigekor ansøger Thisted Kommune om en underskudsgaranti til jubilæumskoncert med Nordvestjysk Pigekor og DR Pigekor.

Redegørelse

Nordvestjysk Pigekor har 25-års jubilæum, som koret ønsker at fejre med en jubilæumskoncert i Vestervig Kirke den 4. september 2021 sammen med DR Pigekor. Koret budgetterer med at dække udgifterne til koncerten gennem billetindtægten, som særligt nu i Corona-tiden er usikker grundet mulige restriktioner og forsamlingsforbud.

Derfor ansøger koret Thisted Kommune om en underskudsgaranti, såfremt indtægter fra billetsalget ikke dækker korets omkostninger i forbindelse med koncerten. Ansøgningen og projektbeskrivelsen er vedhæftet i bilag 1 og 2.

Nordvestjysk Pigekor er en frivillig forening med hjemsted i Thisted og ca. 55 medlemmer fra Thy og Mors fordelt over tre kor; pigekoret på højt niveau samt en korskole og et spirekor. Foreningens formål er at drive korvirksomhed på eliteniveau, det vil sige undervisning, optræden og socialt samvær jævnfør vedtægterne i bilag 3.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at korkoncerten vil være et godt supplement til kommunens musikalske oplevelser og der må forventes nationalt opmærksomhed på aktiviteten gennem samarbejdet med DR Pigekor og deres dirigent Phillip Faber, der pt. har været fremtrædende på DR's programmer med blandt andet en dokumentarserie om koret. På denne baggrund anbefaler Børne- og Familieforvaltningen at bakke op omkring initiativet med den ansøgte underskudsgaranti.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Jubilæumskoncerten har et budget på 58. 872 kr., hvoraf de fleste udgifter går til honorar og transport af DR Pigekor. Koncerten forventes finansieret gennem billetindtægter. I tilfælde af Corona-restriktioner begrænser billetsalget, vil koret stå med en estimeret underskud på 18.872 kr., som foreningen vil have svært ved at dække. Jævnfør bilag 4, 5 og 6 for koncertens budget, finansieringsplan samt regnskabet for 2020.

Nordvestjysk Pigekor modtager medlemstilskud efter Folkeoplysningsloven til godkendte folkeoplysende foreninger.
Jubilæumskoncerten er en ekstraordinær foreningsaktivitet og publikumsrettet, således anbefaler Børne- og Familieforvaltning at støtte med en underskudsgaranti på op til 15.000 kr. fra de frie kulturmidler i 2021. Ifølge korets årsregnskab fra 2020 er der et overskud på 16.200,83 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Siden Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde i februar måned er ovenstående tabel justeret i forhold til forventninger om udbetalinger af bevillinger givet i 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Nordvestjysk Pigekor støttes med en underskudsgaranti på op til 15.000 kr. fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

68. Fortællecaféen Lytteposten søger om støtte til sæson 2021/2022

Udskriv

Sagstema

Fortællecafeen Lytteposten søger om 16.000 kr. i støtte til foreningens aktiviteter til sæsonen 2021/2022.

Redegørelse

Fortællecafeen Lytteposten ansøger Thisted Kommune om støtte til afholdelse af foreningens fortællesøndage på Frøstrup Gl. Kro i sæsonen 2021/2022. Ansøgningen er vedhæftet som bilag 1.

Foreningen Fortællecafeen Lytteposten er en nyere frivillig forening fra 2019 med hjemsted i Han Herred og har til formål at udbrede og styrke den mundtlige fortælletradition uden manuskript (jævnfør vedtægter i bilag 2). Alle foreningens aktiviteter afholdes på Frøstrup Gl. Kro med fire til fem fortællearrangementer pr. sæson, hvor hver fortællecafe har sit eget tema med inviterede fortællere samt fællessang eller musik. Som noget nyt vil foreningen i sæsonen 2021/2022 præsentere lokale fortællere fra området. Arrangementerne er gratis, men foreningen tjener lidt ved salg af kaffe og kage. Se projektbeskrivelsen med sæsonprogrammet i bilag 3.

Arrangementerne besøges af 20-50 gæster fra hele Thy og Jammerbugt Kommune.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at foreningens aktiviteter bidrager til kommunens kulturelle diversitet og geografiske spredning af kulturoplevelser. Endvidere ses der positivt på, at foreningen i deres nye sæson sætter fokus på lokale historier og fortællere, hvorfor Børne- og Familieforvaltningen anbefaler fortsat at støtte foreningens aktiviteter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Fortællecafeen Lytteposten ansøger Thisted Kommune om 16.000 kr. til sæsonen 2021/2022 jævnfør budgettet og finansieringsplanen for sæsonen i bilag 4 og 5.

Foreningen har udelukkende udgifter til honorar og lokaleleje. Arrangementerne er gratis, mens foreningen tjener lidt på salg af kaffe og kage. Årsregnskabet for sæsonen 2019/2020 er vedhæftet i bilag 6. Sæson 2020/2021 er pga. Corona endnu ikke afsluttet.

Foreningen har til deres sæson 2019/2020 og 2020/2021 modtaget støtte på 10.000 kr.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler at støtte foreningen med samme beløb på 10.000 kr. fra de frie kulturmidler 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

CØL oplyser supplerende, at status på De Frie Kulturmidler er:

Siden Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde i februar måned er ovenstående tabel justeret i forhold til forventninger om udbetalinger af bevillinger givet i 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives et tilskud på 10.000 kr. til Fortællecafeen Lytteposten fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

69. Thy til Kultur i uge 18

Udskriv

Sagstema

Thy til Kultur i uge 18 - et mangfoldigt kulturprogram over hele Thy.

Redegørelse

I juni 2018 slog KulturRummet for første gang dørene op for et åbningsarrangement, hvor alle miljøer i KulturRummet bød indenfor i de nybyggede rammer i og omkring Christiansgave. Det blev startskuddet til den årligt tilbagevende begivenhed; Thy til Kultur. Her er det muligt for alle Thisted Kommunes kulturaktører at gå sammen om at skabe en bred palette af kulturtilbud over hele Thy og for hele Thy.

Thy til Kultur indeholder dog også en grundtanke om samskabelse. Derfor er der én gang årligt en fælles planlægningsworkshop, hvor kulturaktører og kulturskabere får et fællesrum til at idéudvikle og planlægge arrangementer.

Under en samlet markedsførings- og kommunikationslinje bliver Thy til Kultur derved et showroom for kulturaktørerne i kommunen til at vise, hvor meget kultur Thy har at byde på.

I 2020 betød nedlukningen af Danmark på grund af Covid-19 imidlertid, at årets Thy til Kultur måtte aflyses. Planlægningsworkshoppen til Thy til Kultur 2021 kunne heller ikke afholdes som oprindeligt tænkt. Da det ikke var muligt at mødes fysisk i slutningen af 2020, blev der i stedet afholdt en digital workshop. Her deltog 18 kulturaktører, og årets Thy til Kultur er skabt ud fra tankerne "sammen hver sig" og "Thy til digital kultur". Derfor bærer programmet i år også præg af udendørsarrangementer samt event og aktiviteter, som tager højde for eventuelle Covid-19-restriktioner. Det skal hertil nævnes, at det stadig er uvist, hvordan genåbningen af Danmark kommer til at forløbe, og derved også hvilken grad af deltagelse, der bliver mulig under Thy til Kultur 2021.

I 2021 er Thy til Kultur placeret i uge 18 og de omkringliggende weekender; den 1. maj - 8. maj 2021.

Her følger et udvalg af arrangementer og aktiviteter:

 • Forskellige skattejagter i Christiansgave, som efter åbningen af dem under Thy til Kultur kan benyttes frit uden tilmelding. Her samarbejder KulturRummet blandt andet med Lokalhistorisk Arkiv og Besættelsestidshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred,
 • Cykelture med oplevelser i det Thyske landskab - både Museum Thy og KulturRummet arrangerer ture,
 • Befrielseskoncerter i Vestervig og Thisted Kirke sammen med Thy Sangskole,
 • KulturRummet lancerer podcastserien "Sjælen marineret" omhandlende madkultur; madkulturmøder og egnsretter samt naturmad. Der bliver også åbnet for en musikquiz, hvor der alle hverdage i uge 18 bliver lagt et nyt quiz-afsnit ud. Ved at tilbyde podcast og video-quiz får KulturRummet en digital forbindelse med borgere, som det er svært at nå ud til på grund af restriktionerne. Derudover er det nutidige kulturkoncepter, der i fremtiden når ud til borgerne uafhængig af tid og sted.
 • Limfjordsteatret tager teaterforestillingen 'Træt lever, tungt hjerte' med på en Thy-turné på fem forskellige lokationer i kommunen,
 • Biblioteket i Thy inviterer børnefamilier til udendørs oplæsning og snobrødsbagning,
 • Ungdomsskolen samarbejder med Plantagehuset om endnu en omgang Street Attack,
 • Statens Museum for Kunst (SMK) holder oplæg på Doverodde Købmandsgård,
 • Spillestedet Thy har booket Fribytterdrømme,
 • Thisted Kommune uddeler i samarbejde med Kulturelt Samråd året kulturpris
 • Thy til Ord – forår for klimaet. Der vil være foredrag og forfattersamtaler på Besøgscenter Østerild. Bogcafé med Ø-mærket litteratur på biblioteket i Hurup samt livestream af foredrag og samtaler fra Besøgscenter Østerild. I Plantagehuset vil der blive serveret bæredygtig frokost i Madværkstedet, afholdt bogcafé med Ø-mærket litteratur, livestreamet foredrag og samtaler fra Besøgscenter Østerild, udstilling af ”Klimaalliancen Thy” og deres arbejde. Derudover vil der være oplæg og klimavenlig aftensmad i Madværkstedet i samarbejde med den lokale grøntsagsvirksomhed Thykassen.
 • og meget mere....

Se fuld program i bilag "Thy til Kultur 2021".

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

70. Status på de frie kulturmidler 1. kvartal 2021

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på de frie kulturmidler og bevillinger givet i perioden 1. kvartal 2021.

Redegørelse

Der er i perioden fra januar til marts 2021 givet følgende bevillinger fra de frie kulturmidler:

Det Nordatlantiske Fyr Corona-støtte

212.000 kr.

Gårsangerne fra Thy

14.350 kr.

CPH:ON TOUR

10.000 kr.

Symphonic Collaboration

75.000 kr.

TCMA (Thy Center for Musical Arts)

50.000 kr.

Between Music

25.000 kr.

KS (Kulturelt Samråd) kulturpulje

67.000 kr.

Hertil kommer bevillinger givet i 2020:

Den Kongelige Ballet i Nationalparken Thy

50.000 kr.

Fyrspillene i Sydthy

Underskudsgaranti på 25.000 kr.

Søndags Sommer Sjov

75.000 kr.

De frie kulturmidler udgør årligt 600.000 kr.

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for uddeling af de frie kulturmidler, som er aftalt med udvalget:

Retningslinjer for uddeling af Kulturmidler:

Hvad

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer – gælder dog ikke de faste tilskud.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende – også af de frie kulturmidler.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem

 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune.

Kriterierne for tilskud fra de frie kulturmidler er fastlagt gennem beslutning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. november 2019.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Bevillinger og underskudsgarantier er anvist fra de frie kulturmidler.

Der er således bevilliget 436.390 kr. til udbetaling som tilskud. Der er ligeledes reserveret 0 kr. til underskudsgarantier i 2021.

På de frie kulturmidler er der i alt :

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

71. Deltagelse i Danmarks vildeste kommune

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thisted Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks vildeste kommune", som Miljøministeriet har inviteret alle danske kommuner til at deltage i.

Redegørelse

For at sætte fokus på og understøtte kommunernes indsats for øget biodiversitet har Miljøministeren udskrevet en konkurrence om at blive "Danmarks Vildeste Kommune", hvor kommunerne opfordres til at igangsætte tiltag på kommunale og private arealer og formidle indsatserne for den vilde natur og biodiversitet - se bilag.

Med udgangen af 2022 kåres Danmarks vildeste kommune, hvor hovedpræmien er 1 mio. kr. fra Den Danske Naturfond til gennemførelse af et naturprojekt. I løbet af projektperioden vil Morten DD og Frank Eriksen (Bonderøven) sammen med et TV hold besøge de kommuner, der har de vildeste projekter. I 2023 sendes en udsendelse på DR om konkurrencen, hvor de bedste, vildeste og mest nytænkende tiltag vises. Konkurrencens dommerpanel består af Miljøminister Lea Wermelin, Morten DD og Frank Eriksen.

Det er et krav, at de tilmeldte kommuner undervejs i processen, formidler indsatsen via en hjemmeside, og at tiltagene lægges på Miljøministeriets nyoprettede side www.dkvild.dk,

Konkurrencens fokus er:

Store projekter, Vedvarende projekter/tiltag, Intelligente løsninger og Nytænkning/Nye samarbejder samt borgerinddragelse og formidling.

Thisted Kommune er Danmarks største naturkommune målt på areal registreret natur, med deltagelse i denne konkurrence kan vi gøre dette mere synligt i hele landet og skabe ejerskab og stolthed hos vores borgere og erhvervslivet.

Thisted Kommunes indsats er tænkt baseret på en handleplan med tre indsatser for Natur og Biodiversitet:

 1. Formidling og synliggørelse af tiltag og indsatser for at øge biodiversiteten
 2. Indsatsen for den vilde natur
 3. Skole – og undervisningsområdet.

Indsatserne skal løftes i samarbejde på tværs af forvaltningsgrene og i samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger. Vi bestemmer selv ambitionsniveau samt hvilke indsatser, vi vil arbejde med som kommune.

Konkurrencen skal ikke forveksles med Natur på tværs i Nordjylland, Wild Life osv.

Thisted Kommune er tilmeldt konkurrencen med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke pt. idet der fremsendes en bevillingssag til senere beslutning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 12. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kommune tilmelder sig "Danmarks vildeste kommune" konkurrencen.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 12. april 2021, pkt. 99:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

72. Anlægsbevilling - Ansøgning om støtte til Bryggekulturens Hus

Udskriv

Sagstema

Styregruppen for Bryggekulturens Hus ansøger om støtte på 5 mio. kr. til etablering af Bryggekulturens Hus samt om kommunens deltagelse i styregruppen.

Redegørelse

Styregruppen, bestående af direktøren for Thisted Bryghus, direktøren for Bryggeriforeningen samt erhvervschefen fra Thy Erhvervsforum, har sendt ansøgning, projektskitse, anlægsbudget, driftsbudget, budgetgrundlag og finansieringsbudget til Thisted Kommune. Samtlige bilag er medsendt, og essensen heraf er som følger:

En kommunal støtte på nuværende tidspunkt forventes at have stor betydning for det videre arbejde med at rejse kapital til projektet hos eksterne fonde. Byggeriet har samlet set et estimeret anlægsbudget på 29,2 mio. kr. eksklusiv moms og eksklusive udgifter til indretning og udstilling. Udover kommunal støtte på 5 mio. kr. ønsker man kommunens hjælp til de planlægningsmæssige rammer omkring byggeriet, herunder p-pladsforhold, samt at projektet kobles bedst muligt til øvrige byudviklings- og infrastrukturelle projekter. Hvis ansøgningen imødekommes, anmoder ansøger om, at kommunen stiller med en repræsentant i projektets styregruppe, og her peger styregruppen på direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Med projektet ønsker man at fremme viden om og interesse for bryggekulturen i Danmark. Igennem en årrække har der nationalt og internationalt set været en stigende interesse for bryggekultur, og der ses desuden et øget fokus på naturen som ressource og smagsgiver. Bryggekulturens Hus skal favne og udvikle denne tendens. Huset skal særligt være med til at fremme viden om teknikker og råvarer, at understøtte udviklingen af en fælles dansk bryggekulturfortælling, at understøtte og udvikle nye og styrkede lokale værdikæder, samt at understøtte udviklingen af en bæredygtig, vidensbaseret og nydelsesorienteret alkoholkultur.Huset vil rumme formidlingsaktiviteter, laboratorium, kursuslokaler, gastrokøkken og butik. Bryggekulturens hus er for turister, lokalområdets erhvervsaktører samt amatørbryggere, og man ønsker at udvikle samarbejde med blandt andre Foreningen for Danske Ølentusiaster, lokale og regionale fødevarefællesskaber, landbrugssektoren, turismesektoren samt ungdomsuddannelser m.fl.

Thisted Bryghus har en historie på 120 år og er flere år i træk udnævnt til danske ølentusiasters foretrukne bryggeri. Bryggeriet ligger dør om dør med råvareproducenter og naturen som spisekammer, hvilket giver unikke muligheder for at uddybe forståelsen for forbindelsen mellem råvarerne, producenterne og det færdige produkt. Thisted Bryghus lagde sidste hånd på et nyt bryggeri i 2020, og det gamle bryggeri er dermed funktionstømt. Bryggeriet har besluttet, at man gerne donerer bygningen til en selvstændig fond, hvis den kan bruges til et værdigt formål inden for bryggekultur. Den gamle bygning har et samlet areal på omkring 1.900 m2 fordelt på fem plan. Man vil derfor kunne disponere huset med spise-etage, smage-etage, lære-etage, prøve-etage og se-etage, men det endelige oplevelsesdesign udvikles først senere i processen. Huset skal efter planen være åbent året rundt og tilbyde udstillinger, guidede ture, oplæg, workshops, kurser og smagsoplevelser.

Bryggekulturens Hus etableres med en bygningsfond, som har til formål at udføre ombygningen og eje bygningerne, og en driftsfond der skal leje bygningerne. Huset er tænkt som en selvejende enhed, der geninvesterer overskuddet i huset og uddeler en fast procentdel af overskuddet til almennyttige formål. Styregruppen fortsætter i øvrigt sit arbejde, indtil der etableres en endelig juridisk enhed for projektet.

Driftsøkonomien i huset vil forventeligt basere sig på entreindtægter, aktivitets- og salgsindtægter, lejeindtægter samt fonds- og projektmidler. Der stiles efter, at huset kan være i drift medio 2023. Driftsbudgettet for det første år viser indtægter på 5,4 mio. kr. og udgifter på 4,8 mio. kr. og dermed 0,6 mio. kr. i forventet overskud for driftsselskabet. For fonden bag huset viser driftsbudgettet indtægter på 1,1 mio. kr. og udgifter på 0,9 mio. kr. og dermed forventet overskud på 0,2 mio. kr. De nærmere forudsætninger for budgetterne fremgår af bilag 4, budgetgrundlag.

Finansiering af anlægsprojektet baseres på lånoptag, støtte fra kommune og fonde, sponsorater og crowdfunding - og kan ses i bilag 5, notat vedrørende finansieringsbudget. Styregruppen forventer desuden etableringsomkostninger til indretning og interiør, mikrobryggeri, formidlings- og udstillingskoncept, anslået til mellem 15.000 kr. og 20.000 kr. pr. m2., som ligeledes vil bygge på fondsfinansiering.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven. Inden for denne ramme sikres det, at kommunal støtte udelukkende tilgår lovlige kommunale formål.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 5 mio. kr. til etablering af Bryggekulturens Hus i Thisted, og da der ikke kan anvises finansiering, skal udgiften afholdes af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 5 mio. kr. i 2021.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Bryggekulturens Hus ydes et tilskud på 5 mio. kr. finansieret af kassen.
 2. Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indtræder i styregruppens videre arbejde.
 3. Der via kommunens deltagelse i styregruppen tages hånd om lokalplan- og parkeringsforhold såvel som koordinering med øvrige igangværende byudviklingsprojekter.
 4. Styregruppen orienterer om projektets status forud for anlægsprojektets påbegyndelse samt undervejs i anlægsprocessen.
 5. Styregruppen sender regnskab og samlet status, efter anlægsprojektets gennemførelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 6:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

73. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00