02. sep 2020

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

128. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarked- og Kulturudvalget den 2. september 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

129. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Intet.

Til toppen

130. Udbud af danskuddannelse

Udskriv

Sagstema

DRC Dansk Flygtningehjælp har set sig nødsaget til at opsige kontrakten om levering af danskuddannelse til Thisted Kommune, hvorfor Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget skal træffe beslutning i forhold til nyt udbud af opgaven.

Redegørelse

I budgetforliget 2019 var der udtrykt politisk ønske om at se på mulighederne for at øge omfanget af konkurrenceudsættelse af udvalgte kommunale opgaver. På baggrund af situationen på Sprogcenter Thisted med blandt andet færre kursister, forventninger om merudgift og en forventning om udfordringer i forhold til at bevare og udvikle kvaliteten, besluttede Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019, at forvaltningen skulle arbejde videre med udbud af danskuddannelse.

Udbuddet blev offentliggjort og fristen for modtagelse af tilbud sat til den 3. september 2019. DRC Dansk Flygtningehjælp vandt udbuddet og overtog opgaven pr. 1. januar 2020.

DRC Dansk Flygtningehjælp har imidlertid få måneder efter start opsagt kontrakten, da de ikke kan fastholde den kvalitet og rentabilitet, som de ønsker. Kontrakten ophører den 31. marts 2021. Opsigelsen af kontrakten med Thisted Kommune er et led i, at DRC Dansk Flygtningehjælp generelt trækker sig ud af danskuddannelsesområdet.

For at sikre en fortsat drift og håndtering af opgaven i Thisted Kommune ønsker Beskæftigelsesafdelingen at undersøge mulighederne for at indgå i et samarbejde med relevante samarbejdspartnere – evt. nabokommuner - i forhold til nyt udbud af danskuddannelse. Alternativt, såfremt dette ikke viser sig holdbart, ønsker Beskæftigelsesafdelingen at sende danskuddannelsesopgaven i udbud alene ligesom i 2019.

Da det i vejledningen om udbud af danskuddannelse anbefales, at leverandør starter sine aktiviteter op enten 1. januar eller 1. august, eftersom dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til planlægning af undervisningen, ønsker Beskæftigelsesafdelingen en proces, hvor der som udgangspunkt indgås aftale om opstart af aktiviteter pr. 1. januar 2021 med en overdragelsesperiode på 3 måneder, indtil kontrakten med DRC Dansk Flygtningehjælp ophører.

Retsgrundlag

Danskuddannelsesloven

Udbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale, ligesom der vil være udgifter til konsulentbistand. Midlerne til konsulentbistand findes inden for Beskæftigelsesafdelingens eget driftsområde. De samlede udgifter afhænger af, om Thisted Kommune samarbejder med relevante samarbejdspartnere om udbuddet eller ej.

Overdragelsesperioden fra 1. januar 2021 – 31. marts 2021 kan medføre en merudgift, hvor der vil være delvis dobbeltbetaling, såfremt Beskæftigelsesafdelingen følger anbefalingen i vejledningen om udbud.

Beskæftigelsesafdelingen forventer en højere gennemsnitlig pris pr. modul fremadrettet, eftersom DRC Dansk Flygtningehjælp ved seneste udbud adskilte sig markant fra de øvrige tilbud i positiv retning i forhold til den samlede gennemsnitlige pris pr. modul.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. september 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

  1. Thisted Kommune arbejder på at sende danskuddannelse i udbud sammen med relevante samarbejdspartnere.
  2. Thisted Kommune sender danskuddannelse i udbud alene, hvis det vurderes, at et samarbejde ikke vil være tilfredsstillende.

Beslutning

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

131. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt budgetopfølgninger pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør 20,6 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som kompensation i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 21,0 mio. kr., og kompensationen fra staten er opgjort til 45,1 mio. kr. De konkrete Coronarelaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og mindre- udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og STAR bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

Mindreforbruget vedrører hovedsagelig Arbejdsmarked - overførselsindkomst.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til overførselsindkomst ikke.

KULTUR

På kulturområdet forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og budgettet.

Omkring 2/3-dele af det samlede budget på kulturområdet bruges på Kulturrummet (bibliotek, musikskole og Plantagehuset). Den sidste 1/3-del af budgettet udbetales primært som tilskud til private institutioner, foreninger og øvrige aktiviteter.

ERHVERVSFREMME OG TURISME

Samlet set forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,4 mio. kr. fra 2019, så samlet set forventes balance mellem budget og årsforbrug.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,4 mio. kr.

Puljerne på området forventes bevilget fuldt ud i 2020. Ligeledes forventes samarbejdspartnere at få fuld betaling i 2020.

ARBEJDSMARKED

Der forventes balance mellem budget og årsforbrug.

ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSINDKOMST

Der forventes et mindreforbrug på 20,5 mio. kr., som hovedsagelig skyldes, at kompensationen, opgjort i midtvejsreguleringen for 2020, er meget højere end de forventede merudgifter.

Fokus for budgetopfølgningen har været på de områder, der, som følge af Corona, har oplevet en væsentlig stigning i antal tilmeldte ydelsesmodtagere. De ydelsesområder, der især har været påvirket af Corona indtil nu, er A-dagpenge, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Sygedagpenge. For de øvrige målgrupper er stigningen i antal ydelsesmodtagere ikke i et omfang, der vurderes at have så væsentlig betydning, at det ikke kan rettes op med beskæftigelsesindsatsen genåbnet. Der er ikke foretaget nærmere beregninger på beskæftigelsesindsatsen, men det forventes, at der vil skulle gøres en ekstraordinær indsats, når det igen er muligt, og dette kan betyde øgede udgifter hertil.

Budgetopfølgningen er imidlertid betinget af en række forudsætninger:

* At Danmark fortsætter med at åbne mere og mere op.

* At kompensationsordninger samt øvrige statslige tiltag vil have den ønskede effekt, så virksomheder klarer sig gennem Coronakrisen, og som følge heraf opretholder arbejdspladser.

* At der vil forekomme genansættelser i de brancher, hvor der er sket afskedigelser.

* At der ikke kommer yderligere afskedigelser, når kompensationsordningerne ophører

Det er vigtigt at understrege, at budgetopfølgningen er vores bedste bud med vores nuværende viden og forestilling om fremtiden. Som situationen er lige nu, er det dog vanskeligt at spå om, hvor meget og hvor længe Corona vil påvirke arbejdsmarkedet.

Der forventes et mindreforbrug på Integrationsområdet på 3,2 mio. kr., grundet færre ydelsesmodtagere (1,7 mio. kr.), hvor der forventes 79 mod 93 budgetterede fuldtidspersoner og driftsudgifter til aktivering (0,3 mio. kr.),
og resultattilskud, hvor der forventes 89 mod 60 budgetterede resultattilskud (1,6 mio. kr.). mens der forventes færre indtægter fra grundtilskud, hvor der forventes 573 mod 727 budgetterede grundtilskud (0,4 mio. kr.)

Der forventes merudgifter til førtidspension på 9,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til bevilling af de nye seniorpensioner. Ordningen er først blevet vedtaget efter budgetlægningen for 2020, hvorfor området ikke er budgetlagt. Fra januar til maj 2020 er der bevilget 60 seniorpensioner. Desuden har der været en større afgang fra ressourceforløb, hvor der forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

På Sygedagpengeområdet er der Coronarelaterede merudgifter på 6,3 mio. kr. blandt andet som følge af arbejdsgivers adgang til refusion fra 1. sygedag, og da retten til sygedagpenge i marts blev forlænget med tre måneder under Coronakrisen. Der er indgået en aftale om, at ordningen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udfases ved, at ordningen forlænges med tre måneder. Det vil indebære, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020. Der forventes derfor et mindreforbrug på jobafklaringsforløb på 2,9 mio. kr.

Merudgifter til kontant- og uddannelseshjælp forventes at være på 2,3 mio. kr., hvor antallet af ydelsesmodtagere er steget som følge af Corona. Tidligere er også 225-timersreglen blevet suspenderet. Suspendering er ligeledes blevet forlænget med aftalen, så den følger dagpengene. 225-timersreglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere kan få færre penge i kontanthjælp, eller hjælpen ophører, hvis ikke de har arbejdet 225 timer i de foregående 12 måneder.

Der forventes et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger vedrørende driftsudgifter til aktivering, hvilket blandt andet skyldes, at det på tidspunktet for budgetlægningen ikke var muligt at forudsige, hvor store de kommunale udgifter ville blive efter bortfald af refusion på dette område. Dertil blev beskæftigelsesindsatsen suspenderet som følge af Corona, og det har betydet, at udgifter til aktivering har været meget begrænset i denne periode. Der vil højst sandsynlig komme en stigning i udgifter de kommende måneder for at understøtte borgernes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Det forsikrede område er hårdest ramt som følge af Covid-19. Det såkaldte dagpenge ur sættes på pause i yderligere to måneder. Med aftalen er den periode, hvor dagpengemodtagerens tid som ledig ikke tæller med, forlænget til udgangen af august. Aftalen indebærer også, at selvstændige får adgang til dagpenge, selv om de ikke har været medlem af en a-kasse i 12 måneder, som det ellers er krævet.
Adgangen for selvstændige er dog forudsat, at man lukker virksomheden ned og sælger alle aktiver.

På nuværende tidspunkt forventes 23,1 mio. kr. i merudgifter.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at:

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør 20,6 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. september 2020.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

132. Elever fra Den Danske Filmskole søger midler

Udskriv

Sagstema

Elever fra Den Danske filmskole søger midler til at støtte optagelser af deres afgangsfilm på Hanstholm Havn.

Redegørelse

Et hold af elever fra Den Danske Filmskole, hjemhørende i København, ønsker at optage deres afgangsprojekt ”Frie mænd” i og omkring Hanstholm Havn.

Filmen omhandler to bedste venner, som kommer i problemer på deres arbej-de, hvilket tvinger dem til at genoverveje, hvordan de ønsker at leve deres liv. Den ene ønsker at leve uafhængig og frit, mens den anden ønsker at leve i en tryg og genkendelig hverdag. Fil-men omhandler således valget mellem sin bedste ven og et liv i ”hamsterhjulet” og ensom frihed. Se mere uddybende om filmens historie i bilag Projektbeskrivelse under ”short synop-sis”. Det bliver en 30-40 min. kortfilm under genren arthouse comedy (underspillet sort hu-mor).

Holdet ønsker at inddrage den lokale befolkning både til visning af film, men også undervejs i optagelserne både foran og bagved kameraet. Samt at optagelserne foregår hovedsageligt i og omkring Hanstholm, så de derved kan aktivere og inddrage lokalbe-folkningen. De har allerede været på locations tur til Hanstholm og været i kontakt med Nordjyske, som kan fungere som hjælp til anskaffelse af statister og lokale unge kræfter.

De planlægger, at optagelserne finder sted den 29. september – den 2. ok-tober 2020. Filmen vil få premiere i juni 2021, hvor den vil blive distribueret både på natio-nale og internationale filmfestivaler. Holdet ønsker også at indgå samarbejde om at akti-vere lokale og om visning af film med KulturRummet, Kulturafdelingen og øvrige relevante samar-bejdspartnere.

Holdet bag filmen vil gerne bryde traditionen, med at filmoptagelser som hovedregel foregår i København og omegn, og ønsker derfor at optage så mange som mulige scener i Thisted Kommune. Grunden til at valget er faldet på Hanstholm Havn er, at in-struktøren er fra Island og har søgt et fiskerimiljø, der var autentisk til hans historie og egen baggrund fra Island.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler at støtte holdet og filmen, såfremt dele af filmen optages i og omkring Hanstholm havn som planlagt samt op-retholder fokus på samarbejde med lokale aktører.

Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Budget for Frie mænd

Udgifter i alt

388.629 kr.

Indtægter i alt

388.629 kr.

Herunder

Støtte fra Den Danske Filmskole

337.795 kr.

Ansøgt beløb Thisted Kommune

30.000 kr.

Tilskud fra produktionsselskaber (endnu ikke bekræftet)

20.834 kr.

For udførligt budget se bilag Budget og finansieringsplan.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. september 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen bevilliges og at midlerne anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

133. Lukket sag: Eventuel køb af ejendom

Til toppen

134. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Sensommernyt fra KulturRummet.

Redegørelse

Hold Hjernen Frisk - et projekt i samarbejde med biblioteket og foreninger om aktive seniorer

KulturRummet har søgt midler i puljen ”Hold Hjernen Frisk – Kulturen i bevægelse, bevægelse i kulturen”, som er et nationalt projekt lavet i samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Sangens Hus, Dansekapellet samt DGI.

Målgruppen er seniorer mellem 60 og 75 år, og formålet er at udbrede forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet og omsætte denne viden i engagerende, sansende og fællesskabsgenererende aktiviteter. Målet er, at flere seniorer kan holde hjernen frisk i længere tid ved at leve et aktivt liv.

KulturRummet har fået tilsagn om 35.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen og vil i løbet af september og oktober afholde 8 aktiviteter rundt i Thy, hvor kunst og motion smelter sammen. Vi vil introducere deltagerne for forskellige kunstneriske værker, der har et stedbundet forhold til Thy, og samtidig lade dem møde forskellige fritidsforeninger, der holder kroppen i gang. Forløbet bliver dermed en indgang til, hvilke motionsformer og kunstneriske/kulturarvsmæssige potentialer, der er i deltagernes nærområde. Tanken er, at deltagerne efterfølgende selv kan blive en del af og dykke mere ned i den palet af aktiviteter, de er blevet præsenteret for.

Til hver aktivitet vil der være tilknyttet en ekstern samarbejdspartner, der kan stå for den fysiske aktivitet og introducere de deltagende til deres forening. Derudover vil KulturRummet ved hvert delforløb introducere en kunstner af den ene eller anden art med et tilhørsforhold til Thy.

En aktivitet er for eksempel i samarbejde med Aagaard Tekstil og Håndværk. Dette forløb foregår på Aagaard i Sydthy, som også er vært for rundvisning og fortælling om uld. Derudover skal de deltagende prøve at stoppe strømper, mens KulturRummet læser ”Hosekræmmeren”. Der vil også blive serveret en fedtemad, som også beskrives i værket.

Af andre aktiviteter kan nævnes, at de deltagende møder inspirerende tango-dansere fra Argentina, lytter til lidenskabelig musik og prøver selv dansetrinnene af sammen med Thy Tango. Der vil også blive sunget i både Christiansgave og Nationalpark Thy sammen med Thy Sangskole samt fortælles om vikingegrave, mens der spises grød fra tiden i samarbejde med Museum Thy. Jens Søndergaard vil blive emnet, når vi drager ud i naturen i Thy og fortæller om hans elskede steder, og J. P. Jacobsens skolegang vil blive fortalt i Plantagehuset og under en byvandring rundt i Jacobsens Thisted, sammen med J. P. Jacobsen Selskabet.

Musikcamp Thy 6. - 7. august i Sydthy

Musikcamp Thy i 2020 har endnu en gang været en stor succes. 85 børn fra lokalområdet fik de bedste rammer til at prøve kræfter med at spille musik. Under campen fik de også en smagsprøve på, hvad det vil sige at øve og optræde sammen med andre. Alt sammen helt gratis takket være de 35 dygtige frivillige. Musikcamp Thy, der eksisterer på femte år, er den største af de i alt fire musikcamps i Danmark, og den vokser fortsat. Dette takket været en stor lyst blandt de unge i det lokale musikmiljø til at bakke op om projektet og melde sig som frivillige instruktører, samt mange engagerede børn. Musikcamp har haft et tæt samarbejde med KulturRummet, der har stillet lokaler, instrumenter, PR og viden til rådighed. Musikcamp Thy modtog midler fra De Frie Kulturmidler.

Åbent hus i musikolens afdelinger

Den 8. og 9. august var der åbent hus på musikskolen i henholdsvis Thisted og i Hurup. Målet var at åbne en ny undervisningssæson ved at slå dørene op for nye mulige elever og andre interesserede. I Thisted var det også muligt at møde kulturfagene. Udover at være et klassisk åbent hus-arrangement, hvor aspirerende elever havde mulighed for at prøve instrumenter, var der også flere atypiske musik-tiltag, som fx værksteder, hvor det var muligt at lave sin egen fløjte, prøve elektronisk musik, male på bananer mm. Det var ikke kun i musikskolens lokaler, der var liv: Rundt omkring i Thy kunne man møde musikskolens lærere; blandt andet i Thisted gågade, i Klitmøller og ved Nors Sø.

Borgermøde for børn og deres familier

Den 22.- 23.- og 24. september inviterer KulturRummets biblioteker alle børn og deres familier indenfor til borgermøde: en spændende og inddragende workshop. Her har børn og deres familier mulighed for at sætte deres præg på både indretning af børnebiblioteket samt indkøb af børnematerialer.

Eftermiddagen starter med, at familierne bliver budt velkommen, og herefter er der aktiviteter for børnene, mens den ældre del af familien hører oplæg fra relevante eksperter om vigtigheden af læsning for og med børn. De voksne har mulighed for at give deres bud på fremtidens familiebibliotek og gå i dialog om, hvad der er en god læsesituation for dem i deres familie.

Undervejs i programmet er der familievenlig aftensmad fra Madværkstedet, og herefter går alle rundt og giver deres bud på, hvad de ønsker biblioteket skal optimere i de fysiske rum. Dagene bliver afholdt på alle bibliotekerne i både Thisted, Hurup og Hanstholm, så alle i kommunen har mulighed for at deltage.

Børnene og deres familier får desuden præsenteret KulturRummets nye inddragende koncept: "Influencer-familier". Som det moderne navn antyder, så bliver familierne "testpersoner" og får medinflydelse på, hvilke materialer, biblioteket skal købe ind, ud fra hvad der har størst interesse i familien. De tilmeldte familier modtager som influencer hver måned en test-bogpakke, specielt pakket til dem for at teste nye bøger og materialer. Familierne melder herefter tilbage til biblioteket med en vurdering af de enkelte materialer. Biblioteket får på denne måde en indsigt i børnenes behov og subjektive meninger om materialerne, og kan bedre målrette den del af materialeindkøbet, der retter sig efter efterspørgslen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. september 2020.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

135. Besøgscenter Østerild

Udskriv

Sagstema

Besøgscenter Østerild - Formidlingsstrategi 2021-2025.

Redegørelse

I september 2017 åbnede Besøgscenter Østerild.

Ejerforhold

Bygningen ejes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Thisted Kommune og er finansieret af DTU, Thisted Kommune og Realdania gennem en partnerskabsaftale, som forpligter Thisted Kommune til at forestå koordinering af formidlingen. Se evt. partnerskabsaftale pkt. 4b.

Formidling

Udstillingen og formidlingen koordineres af Thisted Kommune med bidrag fra parterne i ”Formidlingsgruppen” pt. bestående af stedets interessenter bredt forstået: Thisted Kommune, DTU, Vestas, Siemens Gamesa, Wind Denmark, Naturstyrelsen Thy, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet (DCE), Thy-Mors Energi, Thy Turistbureau, Støtteforeningen Hannæs-Østerild og Hannæs-Østerild Skole. Det er parternes opgave hver især at levere indhold til udstilling og formidling. Thisted Kommunes opgave er at koordinere dette indhold.

Thisted Kommune tilbyder aktuelt rundvisning for grupper og undervisningsforløb for skoleelever. Der er udviklet skoletjenestemateriale og afholdt lærerkursus, og der samarbejdes med Naturfagslærernetværket om videreudvikling af skoletjeneste.

Besøgstallet steg fra 2018 til 2019 til 35.000 besøgende. Grundet COVID-19 og den heraf følgende nedlukning af besøgscentret, er det oprindelige mål for 2020 på 40.000 besøgende ikke realistisk, hvorfor det nye mål for 2020 er 35.000 besøgende.

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en udlicitering af formidlingsindsatsen og dele af bygningsdriften til en ekstern erhvervsdrivende gennem en forpagtningsaftale. Efterfølgende blev der gennemført et forhandlingsforløb med Thy-Mors Energi med henblik på at få dem til at forpagte hele driften af besøgscentret mod at modtage et beløb svarende til Thisted Kommunes afsatte årlige budget på 210.000 kr. pr. år.

Forløbet er endt med, at Thy-Mors Energi har valgt ikke at gå ind i en forpagterrolle, da de ikke kan se dette som en del af deres kerneopgave.

Formidlingsstrategi 2021-2025

På baggrund af ovenstående har forvaltningen og formidlingsgruppen i samarbejde arbejdet videre med en ny plan for fremtidens drift af Besøgscenter Østerild, som blandt andet indbefatter indgåelsen af et forpligtende samarbejde i formidlingsgruppen, hvorfor der er afholdt møder om dette. Arbejdet indbefatter individuelle møder med hver part i formidlingsgruppen, som hver især har gjort opmærksom på deres egne tanker om egen rolle i gruppen, samt hvad hver part forventer af de andre i gruppen og af kommunen. Herefter blev disse betragtninger fremlagt og diskuteret på et fællesmøde i formidlingsgruppen, hvor det videre arbejde blev fremlagt for hele gruppen. Derudover er der nedsat en mindre arbejdsgruppe bestående af DTU, Thy-Mors Energi og Thisted Kommune. Arbejdsgruppen har til opgave at udarbejde plan og proces for udviklingen af selve formidlingen, inde som ude.

Dette arbejde indgår i udarbejdelsen af en ny formidlingsstrategi af besøgscenteret fremadrettet. Formidlingsstrategien 2021-2025 kommer derfor til at danne grundlag for den fremtidige drift, indsatser, markedsføring og formidlinger i og ved Besøgscenter Østerild.

Udkastet til formidlingsstrategien 2021-2025 er vedlagt som bilag, og det ønskes drøftet politisk, således udkastet og eventuelle politiske bemærkninger kan tilgå formidlingsgruppen på det næste møde. Herefter skal formidlingsstrategien rettes til, således den sendes til politisk godkendelse den 2. december 2020.

Forventningen er, at formidlingsstrategien dermed har virkning fra den 1. januar 2021 og fem år frem.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse af lov om testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild, LBK nr. 1069 af 21. august 2018.

Økonomiske konsekvenser

År 2019 udviser i sig selv et merforbrug på ca. 222.000 kr., heraf er ca. 75.000 kr. opstået i 2019, og de resterende ca. 147.000 kr. er fra budgetåret 2018. Merforbruget i 2019 skyldes primært svigtende udlejning af cykler til turister og lokaler til andre end DTU.

Budget 2020 udviser et forventet merforbrug på ca. 100.000 kr., hvilket dels skyldes en mere realistisk vurdering på indtægtssiden baseret på de to første sæsoners erfaringer og dels på manglende indtægter fra rundvisning og øgede udgifter til rengøring grundet COVID-19. Udgifterne er samtidig sat til det absolut minimale. Dog vil det kræve yderligere udlejning af lokaler og -eller reduktion af udgifter til f.eks. formidling eller vedligehold.


Formidlingsgruppen har besluttet, at der for private udbydere af rundvisninger opkræves 10 kr. pr. deltager pr. rundvisning. Dette er der indgået aftale med én privat udbyder om.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Thy-Mors Energi vil fra den 20. august 2020 afholde undervisningsforløb for alle 5. klasser i deres virkeområde på besøgscentret. I alt 6 poster er udviklet i et projekt styret af Thy-Mors Energi – den ene post er udarbejdet og finansieret af Thisted Kommunes Natur- og Friluftsvejledning. Thy-Mors Energi har planlagt to dage med stor mediedækning. Første dag er den 20. august 2020, hvor de har indkaldt store lokale medier som Nordjyske og TV Midt/Vest. Her er fokus på undervisningsforløbene. Anden dag afventer fortsat pga. COVID-19, men det forventes at kunne tiltrække større nationale medier. Her er fokus på Besøgscenter Østerild og den samlede fortælling om vindenergi og natur, hvorunder der lægges fokus på forskning, undervisning og turisme. Nærmere informationer vedrørende program med videre vil tilgå senere.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. september 2020

Formidlingsgruppen Besøgscenter Østerild den 3. november 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 2. december 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter redegørelsen samt tager punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00