12. aug 2020

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

108. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

109. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Strategimøde i Thy Erhvervsforum drøftet.

Til toppen

110. Forslag til mødeplan 2021 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2021 i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har i 2020 som udgangspunkt afholdt møde på onsdage kl. 15.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder i 2021 afholdes på følgende datoer med start kl. 15.00:

 • Onsdag den 13. januar
 • Onsdag den 3. februar
 • Onsdag den 17. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Tirsdag den 11. maj (grundet Kr. Himmelfartsdag)
 • Onsdag den 9. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. september
 • Tirsdag den 5. oktober (grundet budget)
 • Onsdag den 17. november
 • Onsdag den 8. december

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2021 godkendes.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. maj 2020, pkt. 80:

Godkendt, idet tidspunktet for mødestart genovervejes.

Genoptagelse af sag

Formanden for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget ønsker en drøftelse af starttidspunktet for udvalgets møder i 2021.

Hidtil har mødetidspunktet været kl. 15.00. Der er forslag om at ændre det til kl. 13.00 eller kl. 14.00.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. juni 2020, pkt. 95:

Udsat.

Beslutning

Møder starter fremover kl. 14.00.

Til toppen

111. Ansøgning om tilskud til videreføring af Aagaard

Udskriv

Sagstema

Der er indkommet en ansøgning om økonomisk støtte til videreføring af Aagaard og revitalisering af de fysiske rammer.

Redegørelse

Projektet Videreføring af Aagaard søger Thisted Kommune om 449.375 kr. til at revitalisere de fysiske rammer på Aagaard. Fremadrettet skal Aagaard omdannes til en non-profit organisation med fokus på videreføring og bevaring af det klassiske håndværk som for eksempel tekstil, træ, metal og så videre.

En eventuel bevilling fra Thisted Kommune skal anvendes til at energioptimere bygningerne og gøre Aagaard mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig i driftsfasen. Projektet har allerede opnået støtte fra Realdania på 1.000.000 kr. Midlerne fra Realdania skal anvendes til at ombygge de to staldlænger til et multiværksted samt forbedring af lyd - og brandkrav.

Projektets formål er at gennemføre ikke kommercielle aktiviteter samt at udvikle og bevare Aagaard som et samlingssted, hvor foreningens aktiviteter kan udfolde sig og udvikle sig. Aagaard skal være en håndværksgård, hvor mennesker, der ønsker at fordybe sig i et håndværk, kunst eller design, kan mødes og dele viden. Aagaard skal være et videnscenter, hvor der er kurser og uddannelsestilbud, hvor Thisted Kommunes skoler på sigt kan tænkes ind. Aagaard vil være nationalt og internationalt kendt som et kraftcenter for bevaring og udvikling af traditionelt håndværk.

Vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt er foreningens ansøgning om støtte, skitsetegninger af multiværkstedet samt aktivitetskalender og årshjul. Her findes yderligere oplysninger omkring projektet og visionerne herfor.

Ledelsessekretariatets kommentarer

Ledelsessekretariatet har gennemgået ansøgningen og finder projektet meget interessant og nyskabende, og som værende en ansøgning omkring et projekt, der ikke allerede eksisterer i Thisted Kommune. Thisted Kommune vil ved dette projekts realisering få et tilbud, der appellerer til et segment af borgere, som i dag ikke har et samlingssted.

Hvis Aagaards vision om at blive et nationalt og internationalt kraftcenter for klassisk håndværk realiseres, vil det sætte Thisted Kommune på landkortet som værende en kommune, der værner om traditionerne og arbejder proaktivt med klassisk håndværk.

Thisted Kommune har i flere år haft fokus på klima og bæredygtighed, og her har Aagaard et interessant perspektiv omkring dette, hvor man kan ser de traditionelle byggemetoder som en måde, hvorpå man kan anskue klimaudfordringerne.

Aagaard tilbyder derfor både et tilbageskuende perspektiv, hvor man værner om traditionerne, samt et udviklingsorienteret perspektiv, hvor man ser på løsninger af nuværende problemstillinger ved at lære af historien og bringe traditioner i spil.

Alt i alt er det et meget interessant projekt, som har potentialet til at udvikle sig til noget, der kan gavne Thisted Kommune i form af turisme og positiv branding.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen kan finansieres via medfinansieringspuljen med 449.375 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at ansøgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

112. Samarbejdsaftale mellem Thisted kommune og Aalborg Universitet 2021 og 2022

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har de seneste år haft et formaliseret samarbejde med Karrierecenteret ved Aalborg Universitet. Den nuværende partnerskabsaftale udløber den 31. december 2020, hvorfor en eventuel ny aftaleindgåelse nu skal godkendes.

Redegørelse

Samarbejdets overordnede hensigt er at synliggøre Thisted Kommune på Aalborg Universitet. Synliggørelsen vedrører både det geografiske område, virksomheder i Thisted Kommune og Thisted Kommune som arbejdsplads. Herunder er der fokus på at øge samarbejdet mellem studerende i praktikker eller studiejobs. Hensigten hermed er at fremme vidensudveksling og styrke den fremtidige rekruttering til Thisted Kommune og kommunens virksomheder. Gennem aftalen tilbydes kommunens virksomheder at deltage i en række events og arrangementer, som både synliggør karriere- og bosætningsmulighederne og er en rekrutteringskanal. Ligeledes giver aftalen mulighed for, at Thisted Kommune kan initiere og afholde arrangementer på universitets adresser.

Det er vurderingen, at Thisted Kommune har draget stor nytte af samarbejdet i de forgangne år, hvor de studerendes interesse for Thisted Kommune har været stigende. Thisted Kommune har med samarbejdet skabt en velfungerende platform for synliggørelse af Thisted Kommune, lokale virksomheder og Thy som område i forhold til studerende og medarbejdere på Aalborg Universitet, som hermed bidrager til at tale job- og karrieremulighederne i Thy op. I 2019 og 2020 har kommunen gjort brug af samarbejdsaftalen i form af deltagelse i en række arrangementer, fået sendt direct mails (kampagne- eller reklameform hvor der sendes (adresserede) breve, brochurer, kataloger eller lignende ud til en afgrænset målgruppe) ud til udvalgte studerende, samt afholdt og vil afholde karriererelevante arrangementer på universitetet. Virksomhedsservice og Thy Erhvervsforum har været inviteret med til arrangementer og gjort brug af aftalen til arrangementer og tilbud som for eksempel ”fra Bybo til Thybo”, partnerjob og CV-rundsending.

Aftalen inkluderer, at Thisted Kommune deltager i karrieremesserne i Aalborg og Aarhus i 2021 og 2022 med henholdsvis fire og to stande. På karrieremesserne deltager repræsentanter fra relevante enheder i Thisted Kommune (HR, Ledelsessekretariatet, Kultur, Virksomhedsservice, Erhverv med flere) og fire til seks virksomheder fra Thy og Thy Erhvervsforum. I 2020 deltog fem virksomheder og Thy Erhvervsforum ved arrangementet i Aalborg, og tre virksomheder i Aarhus. Til Karrieremessen i 2021 og 2022 vil Thisted Kommune også invitere virksomheder med som deltagere i Karrieremesserne i Aalborg og Aarhus. Thisted Kommune samarbejder med Morsø Kommune om messerne, og opnår synergi ved at have et ”samlet” Thy/Mors-område, hvor vi brander områderne og karrieremulighederne sammen.

Retsgrundlag

Ifølge bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme § 13 kan kommunen iværksætte blandt andet udviklingsaktiviteter i yderområderne.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 500.000 kr. til ny aftale inklusiv nødvendige annonceringsomkostninger vil dække 2021 og 2022.

Udgiften foreslås finansieret af puljen til ”Erhvervsfremmende indsats” med 250.000 kr. i 2021 og 250.000 kr. i 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Det er vurderingen, at samarbejdet med Aalborg Universitet understøtter det overordnede mål i Vision 2022 om at gøre Thisted Kommune til et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Høring og sagsgang

Direktionen den 23. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at aftalen godkendes og finansieres med 250.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022 fra pulje til ”Erhvervsfremmende indsats”.

Tidligere besluttet

Direktionen, 23. juni 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

113. Udarbejdelse af fornyet samarbejdsaftale

Udskriv

Sagstema

Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri Thy/Mors, EUC Nordvest og Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 25. marts 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen et forslag til en samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri Thy/Mors, EUC Nordvest og Thisted Kommune med gyldighed indtil 31. marts 2016. Samarbejdsaftalen er sidenhen blevet forlænget, men udløb den 31. oktober 2019. Beskæftigelsesafdelingen ønsker imidlertid at indgå en fornyet samarbejdsaftale, da afdelingen har gode erfaringer med den tidligere samarbejdsaftale.

Vedlagt er et forslag til en fornyet samarbejdsaftale, hvor essensen er den samme som i den tidligere aftale. Eksempelvis er de overordnede formål stadig:

 1. Flere kvalificerede unge påbegynder en erhvervsuddannelse.
 2. Der oprettes tilstrækkelig med praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne blandt virksomhederne i Thy.
 3. Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse.

Der er dog en enkelt væsentlig ændring i forslaget:

 • Aftalen har ikke en udløbsdato, men kan i stedet opsiges af parterne.

Samarbejdsaftalen skal være medvirkende til en positiv erhvervsudvikling i Thisted Kommune gennem styrkelse af kompetenceniveauet i arbejdsstyrken. Intentionen er at sikre virksomhederne den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft - nu såvel som i fremtiden.

I samarbejdsaftalen er fokus rettet mod indsatser på ungeområdet med henblik på at styrke udbuddet af erhvervsfagligt uddannet arbejdskraft.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender, at der arbejdes på at indgå en fornyet samarbejdsaftale med ovennævnte parter med udgangspunkt i vedlagte forslag.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. april 2020, pkt. 67:

Godkendt.

Sagens genoptages

Efter Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets godkendelse af, at der arbejdes på at indgå en fornyet samarbejdsaftale med ovennævnte parter med udgangspunkt i det dengang gældende forslag, har Beskæftigelsesafdelingen givet parterne mulighed for at kommentere og komme med input til samarbejdsaftalen, inden den sendes til endelig godkendelse og underskrift. Der er kommet enkelte forslag til ændringer, hvor alle er imødekommet i den reviderede aftale (fremhævet med rød skrift i bilag 2). I forhold til det oprindelige forslag er det især værd at bemærke, at den reviderede aftale har en udløbsdato.

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender, at der indgås en fornyet samarbejdsaftale med ovennævnte parter med udgangspunkt i den reviderede aftale (bilag 2).

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

114. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet - august 2020

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på beskæftigelsesområdet forelægges til orientering.

Redegørelse

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget" Strategi for beskæftigelsesindsatsen" med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Med afsæt i denne strategi har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet rapporten "Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet". Rapporten er vedlagt og indeholder blandt andet:

 • Budgetopfølgning
 • Udvikling og status på beskæftigelsesområdet
 • Afsnit der fokuserer på hver af de enkelte målgrupper

COVID-19 har medført, at ikke alt data til rapporten er blevet opdateret som normalt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), hvilket har betydning for de perioder, som fokuseres på. STAR har ligeledes suspenderet Jobcenterindbliksrapporten, som ellers planmæssigt ville være vedlagt som en del af den løbende opfølgning på området. Der er ikke kommet en nyere Jobcenterindbliksrapport, end den der var vedlagt punkt 68 til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet den 15. april 2020.

COVID-19 har stor indflydelse på resultaterne

Det er ingen hemmelighed, at COVID-19 har haft stor indflydelse på beskæftigelsesområdet, som efter flere års positiv udvikling har fået et alvorligt tilbageslag. Dette kommer til udtryk i rapporten, hvor mange af resultaterne er påvirket af COVID-19.

I Thisted Kommune begynder vi dog at se tendenser til, at udviklingen ikke er så negativ, som den har været. Dette ses for eksempel i den løbende regionale overvågning af situationen på arbejdsmarkedet. I tabellen nedenfor fremgår det således, at Thisted Kommune regionalt ligger i midten, når det kommer til ændring i tilmeldte på Jobnet i perioden fra den 9. marts til den 28. juni 2020 med en ændring på 18,8 %. Dette efter en periode som den kommune i regionen med den størst negative procentvise udvikling. I perioden fra den 9. marts til den 1. juni 2020 havde Thisted Kommune eksempelvis en ændring på 44,8 %.

Tabel: Nytilmeldte og afmeldte ledige fra den 9. marts til den 28. juni 2020. Samlet antal tilmeldte pr. 28. juni 2020. Udvikling i antal tilmeldte siden 8. marts 2020 sammenholdt med den gennemsnitlige udvikling i samme periode 2015-2019. Fordelt på kommuner i RAR Nordjylland.

Kilde: Jobindsats.dk

Note: Ledige omfatter her dagpengemodtagere, jobparate, åbenlyst uddannelsesparate samt modtagere af selvforsøgelses- og hjemrejseydelse (det vil sige primært borgere tæt på arbejdsmarkedet).

COVID-19 initiativer på beskæftigelsesområdet

Folketinget har vedtaget flere initiativer på beskæftigelsesområdet, som også har indvirkning på resultaterne i vedlagte rapport. Af særlig betydning kan nævnes, at anciennitetstællingen i dagpengesystemet er sat på pause til og med den 31. august 2020 samt retten til forlængelse af sygedagpenge, så ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til og med den 30. september 2020.

Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget kvartalsvis.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

115. Brugerundersøgelse på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Beskæftigelsesafdelingen gennemfører brugerundersøgelser til efteråret.

Redegørelse

Med inspiration fra andre kommuner vil Beskæftigelsesafdelingen til efteråret lave en brugerundersøgelse blandt henholdsvis borgere og virksomheder. Brugerundersøgelse blandt virksomheder er velkendt i Thisted Kommune, eftersom det har været en del af opfølgningen på den tidligere strategi på området, Jobvækst Thy. Planen er at fortsætte med den samme undersøgelse som de forrige år.

Brugerundersøgelse blandt borgere er derimod helt nyt på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune. Beskæftigelsesafdelingen er derfor i gang med at udarbejde et spørgeskema til formålet. Spørgeskemaet udarbejdes med afsæt i Strategi for beskæftigelsesindsatsen, men vil have et særligt fokus på borgernes oplevelser og tilfredshed samt kommunikationen mellem Beskæftigelsesafdelingen og borgerne.

Undersøgelsen skal for det første give en aktuel og dækkende status på borgernes oplevelse af jobcentret: Er der kvalitet i indsatsen? Brugerundersøgelser måler dog kun ét aspekt af kvaliteten, og Beskæftigelsesafdelingens kvalitetsopfattelse skal ikke altid være den samme som borgerens. Brugertilfredshed beskriver alene brugernes oplevede kvalitet, hvilket ikke nødvendigvis er lig med faglig eller organisatorisk kvalitet. Derudover er indsatsen på beskæftigelsesområdet kompliceret og handler om såvel service som myndighedsudøvelse, hvorfor det ikke kan forventes, at alle er tilfredse. Som minimum giver brugertilfredsheden dog altid en pejling, som Beskæftigelsesafdelingen kan bruge til at indrette servicen mest muligt i overensstemmelse med brugernes ønsker. Man skal heller ikke undervurdere betydningen af "bløde" områder såsom kommunikation og samspillet mellem borgere og medarbejdere for effekten af beskæftigelsesindsatsen.

For det andet skal undersøgelsen udpege væsentlige problemstillinger og give anledning til organisatorisk eller faglig udvikling. Brugerundersøgelsen skal med andre ord betragtes som en proces, et led i det løbende arbejde med kvalitetsudvikling. Spørgeskemaet vil indeholde spørgsmål, som relaterer til forskellige dele af den samlede opgaveportefølje, og sammenligning af sådanne svar kan bruges til at øge vores viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der fungerer mindre godt. Undersøgelsen skal ikke anvendes til at give karakter til beskæftigelseslovgivningen, men vil have fokus på, om dét vi gør inden for lovgivningen - eksempelvis samtaler - udføres på en optimal måde.

Endeligt skal undersøgelsen bruges til at sammenligne både internt på tværs af teams men også over tid. Den første undersøgelse vil være en såkaldt nulpunktsanalyse og for at kunne vurdere udviklingen og niveauet i brugertilfredsheden, er det først og fremmest sammenligninger, man kan bruge til noget. Her vil det også være muligt at se om initiativer, som sigtede mod kvalitetsforbedringer, kan aflæses i brugertilfredsheden.

Begge brugerundersøgelser vil blive gennemført to gange årligt, og hovedresultaterne vil efterfølgende forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

116. Fokusrevision vedrørende jobafklaring og ressourceforløb

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har været udvalgt til fokusrevision vedrørende jobafklaring og ressourceforløb.

Redegørelse

Thisted Kommune har ligesom 24 andre kommuner været udvalgt til fokusrevision vedrørende jobafklaring og ressourceforløb.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering igangsatte i november 2019 en fokusrevision vedrørende områderne for jobafklaring og ressourceforløb. Formålet med fokusrevisionen har været at efterprøve, om kommunernes forvaltning af områderne vedrørende jobafklaringsforløb og ressourceforløb stemmer overens med lovgivningen og intentionerne bag.

Fokusrevisionen er gennemført ved gennemgang af 15 jobafklaringssager og 15 ressourceforløbssager for hver af de udvalgte 25 kommuner. Stikprøverne er udtaget med udgangspunkt i aktive sager i 2019, hvilket betyder, at de udtagne sager kan være bevilget i tidligere år. Rapporteringen for Thisted Kommune er vedlagt som bilag.

Fem hovedspørgsmål har været styrende for fokusrevisionen:

 • Får borgeren den indsats, som borgeren har krav på eller stilles i udsigt?
 • Er indsatsen tværfaglig, tilbuddene parallelle og koordineret for borgere, der har brug for det?
 • Inddrages borgeren, og foretager kommunen løbende opfølgning?
 • Virker den nye struktur for indhentning af sundhedsfaglige oplysninger?
 • Har kommunen forretningsgange for ledelsestilsyn, der understøtter det rette fokus og fremdrift?

Overordnet set er Thisted Kommunes resultater på de fire første spørgsmål ofte bedre eller tæt på gennemsnittet for de udvalgte kommuner. For eksempel kan det for de udtrukne sager vedrørende ressourceforløb og jobafklaring konstateres, at Thisted Kommune iværksætter flere indsatser end gennemsnittet af de til fokusrevisionen udvalgte kommuner.

Der er dog plads til forbedringer, og Beskæftigelsesafdelingen vil derfor have et særligt fokus på at optimere forvaltningen af de pågældende områder. For eksempel viser fokusrevisionen, at kommunen i højere grad bør dokumentere konkrete job- eller uddannelsesmål, men det gælder også for de øvrige kommuner. I forhold til det femte spørgsmål gælder følgende generelt for de udvalgte kommuner, herunder også Thisted:

 1. Der er hverken fra STAR, Indenrigsministeriet eller andre udarbejdet vejledninger til, hvad et kontrolmiljø eller ledelsestilsyn skal indeholde.
 2. Resultatet af fokusrevisionen er, at kommunernes tilgange til risikostyring, kontrolmiljø og ledelsestilsyn er meget forskellige. Det skyldes, jf. ovenstående punkt, at reglerne på området ikke er defineret, hvilket giver en stor autonomi i forhold til designet. Det er helt op til den enkelte kommune af fastlægge ledelsestilsyn.
 3. I tre af kommunerne arbejdes der systematisk med risikovurderinger. I de øvrige kommuner sker dette ikke systematisk, men der arbejdes ubevidst eller indirekte i større eller mindre omfang med risikovurderinger.
 4. Fælles for kommunerne gælder det, at de skal blive bedre til at dokumentere de risikovurderinger, der foretages, især i forbindelse med fravalg og nedskalering af risikoområder. Risikovurderingerne skal justeres løbende, blandt andet med resultatet af ledelsestilsynet.
 5. Det er Deloittes opfattelse, at kommunerne helt overordnet overholder det lovgrundlag, som er gældende.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

117. Thy Sangskole søger om driftsstøtte

Udskriv

Sagstema

Thy Sangskole afrapporterer for 2019 og søger om fortsat driftsstøtte.

Redegørelse

Thy Sangskole afrapporterer for 2019 samt ansøger om fortsat driftsstøtte i form af en permanent driftsbevilling på 350.000 kr. fra 2021.

Thy Sangskole er en selvejende institution, som arbejder for at udvikle sang på eliteniveau og i bredden i hele Thy. Sangskolen blev stiftet i 2012 som ét af 10 sangkraftcentre i Danmark, som har til opgave at udvikle sang inden for både klassisk og rytmisk sang og korsang, dansk og nordisk musik og sange fra Højskolesangbogen. Gennem et tæt samarbejde med Sangens Hus i Herning deltager Thy Sangskole også i nationale projekter for udvikling af sang hos børn og unge over hele landet.

Formålet med Thy Sangskole er at give alle borgere i kommunen mulighed for at opleve glæden ved at synge, at være en del af et sangfællesskab og at kunne vælge at dygtiggøre sig med stemmen som instrument uanset alder og forudsætning.

Thy Sangskole startede i 2019 det toårige projekt ”Kom så i sang”. Målet var at få så mange thyboer som muligt til at synge og at skabe en varig forankring og et markant løft af sangen i Thy. Indtil videre er projektet nået ud til mere end 3.000 borgere. Som en effekt af dette projekt beretter Thy Sangskole blandt andet om en øget efterspørgsel på fællessang, sangundervisning, sangindslag ved arrangementer og bistand ved koncerter samt henvendelser fra folkeskoler, privatskoler og uddannelsesinstitutioner om at indgå samarbejde med Thy Sangskole om sangudvikling med mere.

Hovedpunkter for 2019:

 • 2.500 thyboer har direkte været involveret i projekt ”Kom så i sang”.
 • To officielt certificerede ”Sangglad Børnehave” efter to års musikalsk og musikpædagogisk kompetenceløft for pædagoger og medhjælpere.
 • Solosangsundervisning og node- hørelære for sangere i Thisted Drenge-Mandskor.
 • ”Syng minderne frem” på fem ældrecentre. Meget vellykkede fællessangsarrangementer for beboere og pårørende.
 • 300 elever fra kommunens 3. klasser har været til heldags ”Syng Dansk” workshop med efterfølgende 2 koncerter for knap 600 publikummer.
 • Fem fællessangsaftener rundt i kommunen - blandt andet i Kultursalen, Madværkstedet og Hanstholm Fyr.
 • EMU-kursus med sangmusikalsk opkvalificering af 80 lærere og pædagoger fra kommunens skoler.
 • Facilitering af korledernetværk med deltagelse af korledere fra 25 forskellige kor i kommunen.
 • Sangere og publikummer til heldags sangmaraton i Thisted Musikteater med deltagelse af 13 forskellige, lokale kor fra børnekor til seniorkor.
 • Aktiviteter og samarbejde i Syng Danmark netværket - Sangens Hus

Se bilag Thy Sangskole årsberetning 2019 for uddybning af punkter.

2020

Grundet situationen med Covid-19 har en lang række aktiviteter i 2020 måttet aflyses. Finansieringen af en del af projektomkostningerne vil derfor mangle fremadrettet. For at mindske den negative økonomiske virkning har sangskolens daglige leder været hjemsendt i en kortere periode, men er nu i gang igen. Det fulde overblik over de økonomiske konsekvenser har Thy Sangskole endnu ikke, men arbejder på at kunne tilpasse aktiviteterne til den økonomi, de har til rådighed.

Fremadrettet

I de kommende år ønsker Thy Sangskole at udvide og udbygge samarbejder med kommunale og private institutioner og virksomheder samt det øvrige foreningsliv i Thy.

Samtidig vil Thy Sangskole gerne afsætte de nødvendige ressourcer til at imødekomme den øgede efterspørgsel på sangskolens ydelser. Thy Sangskole kan som et af landets nu 11 sangkraftcentre og som selvejende institution samarbejde uafhængigt på tværs af disse flader herunder fortsat arbejde for at trække ekstern finansiering hjem til projekter.

I juni 2020 er der nedfældet et samarbejdskommissorium imellem KulturRummet, Musikskolen i Thy og Thy Sangskole, med det formål at udvide det allerede gode samarbejde med KulturRummet og Musikskolen i Thy, så Thy Sangskole bedst muligt understøtter Thisted Kommunes aktiviteter indenfor kulturområdet.

Derudover ønsker Thy Sangskole at samarbejde yderligere med Thisted Kommune om sangaktiviteter, som giver livsglæde, livskvalitet og fællesskab og som understøtter kommunens virke inden for social- og sundhedsområdet såvel som uddannelses- og fritidsområdet.

Thy Sangskole ønsker fortsat at kunne tilbyde Thisted Kommune blandt andet:

 • et stærkt netværksarbejde for alle kor i Thy
 • at understøtte og udvikle en god sangkultur gennem sangaktiviteter for alle børn, unge og ældre - herunder i børnehaver, på skoler og på plejecentre
 • et understøttende arbejde for kommunens to kulturelle fyrtårne; Thisted Drenge- Mandskor og Nordvestjysk Pigekor
 • udvikling af et godt talentmiljø for unge sangere i kommunen
 • et tæt og konstruktivt samarbejde med Musikskolen i Thy samt KulturRummet
 • at kunne trække nationalt dækkende projekter til vores region via vores tilknytning til Sangens Hus
 • et sangkraftcenter med stort nationalt netværk
 • at arbejde videre med rekrutteringsarbejdet til elitekormiljøet
 • at tilbyde medarbejdere på skoler og institutioner videreuddannelse af høj kvalitet
 • et mangfoldigt samarbejde, hvor vi kan inddrage og invitere på tværs
 • at bidrage positivt til kommunens rige kulturliv
 • at gøre kommunen god, ved at gøre borgerne i Thisted Kommune gode gennem sangglæde og sangfællesskaber for alle aldre

Der ligger en stor arbejdsindsats fra den daglige leder og bestyrelse for at skaffe den nødvendige finansiering fra fonde samt lokale virksomheder og samarbejdspartnere. En afgørende forudsætning for at kunne søge den nødvendige finansiering af aktiviteter hos fonde og virksomheder er, at tilskuddene ikke skal anvendes til at dække institutionens driftsomkostninger, men udelukkende bruges på aktiviteter.

Dette oplever Thy Sangskole som en stigende udfordring i 2019 og 2020, hvor det kommunale driftstilskud er reduceret og ikke kan dække institutionens grundlæggende drift. Skal Thy Sangskole fortsat kunne opretholde det høje aktivitetsniveau, udvikle nye projekter og tiltrække ekstern finansiering til disse, er det derfor afgørende, at der findes en mere robust og fremtidssikret løsning på finansieringen af sangskolens grundlæggende drift.

Med en permanent årlig driftsstøtte på 350.000 kr. kan Thy Sangskole arbejde langsigtet og målrettet for at skabe og finansiere projekter, som kan udvikle sangen og kulturlivet i hele kommunen.

Thy Sangskole har i 2019 været støttet af blandt andet Det Obelske Familiefond, Nordea-Fonden, A.P. Møller Fonden, Bornerups Fond, Oticon Fonden, Region Nordjylland, Thisted Forsikring, Sparekassen Thy, Thy-Mors Energi, Dolle, NetIP, Thisted Kirke samt flere lokale samarbejdspartnere.

Thisted Kommune har tidligere støttet Thy Sangskole således:

 • 2016: 170.000 kr.
 • 2017: 170.000 kr.
 • 2018 til 2020 blev der som en del af budgetforliget 2018, tilført ialt 750.000 kr., fordelt over årene:
  • 2018: 300.000 kr.
  • 2019: 250.000 kr.
  • 2020: 200.000 kr.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at støtte Thy Sangskole med driftsstøtte fremadrettet, idet forvaltningen dog ikke kan pege på en finansiering.
På denne baggrund fremsendes ansøgningen til drøftelse i udvalget med henblik på om der skal gives en permanent driftsstøtte, og i givet fald hvordan det finansieres.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thy Sangskole har i 2019 haft:

Indtægter for 533.129 kr. Herunder driftstilskud fra Thisted Kommune på 250.000 kr. og tilskud fra virksomheder og fonde på 206.250 kr.

Udgifter for 529.209 kr. Herunder driftsomkostninger for 368.000 kr. Til daglig ledelse, kommunikation, markedsføring, fundraising, projektstyring, lokaler, administration mv. 291.000 kr. Hvilket giver et mindre underskud på 2.797 kr.

Lønudgifter vil være højere fremadrettet, da der i 2019 kun har været lønudgifter de første 10 måneder grundet lederskifte.

Ved udgangen af 2019 havde Thy Sangskole en egenkapital på -42.428 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Grundet det eksterne fondstilskud fordelt via Sangens Hus vil Thy Sangskoles samlede aktivitetsværdi af afholdte projekter i 2019 kunne opgøres til 431.406 kr. Det vil sige, at Thy Sangskole skaber aktiviteter for mere end de midler de selv hjemhenter ifølge årsregnskabet.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter:

 1. Hvorvidt der skal gives permanent støtte til Thy Sangskole.
 2. Hvordan støtten eventuel finansieres.

Beslutning

Det ansøgte beløb søges indarbejdet i budget 2021 og ovetslagsårene, idet Sangskolen evalueres hvert andet år.

Til toppen

118. Godkendelse af regnskab 2019 for Museum Thy

Udskriv

Sagstema

Museum Thy har fremsendt regnskab for 2019, der er godkendt af museets bestyrelse juni 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i 2019 ydet driftstilskud på 5.169.175 kr. og et amtstilskud på 84.000 kr. Altså et samlet tilskud på 5.253.175 kr. i 2019 til Museum Thy.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at 2019 var det andet år efter fusion af Museumscenter Hanstholm med Museum Thy. Året har været præget af konsolidering på især personalenormering.

Af udgifter i forbindelse med 2019 nævner ledelsesberetningen renoveringen af Jernbanegade 6 til nye samlingslokaler og kontorer for de arkæologiske medarbejdere, fremstilling af handicapvenlig togvogn og affugtningssystem i Hanstholm samt udvikling af Nyt Thisted Museum.

Museum Thy har fået tilført 499.653 kr. fra de nu lukkede Bevaringscenter Skive. Beløbet er indgået som indtægt i regnskabsåret, men beløbet skal udgiftsføres over de næste fem år til bevaringsopgaver udført hos Museum Salling, jf. kontrakt mellem de to institutioner.

Museets økonomi følges nøje fra ledelses side, idet museet stadig er under opbygning i sin nye form og så er der fremadrettet nye magasinlokaler og projektering af Nyt Thisted Museum.

Museet havde ved udgangen af 2019 en egenkapital på 22.423.243 kr.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019, samt at resultatet af museets aktiviteter for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2018 er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Museet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Museum Thy har i 2019 haft indtægter for 19.072.521 kr. og udgifter for 19.078.438 kr.

Dette giver et mindre underskud på 5.917 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at årsregnskabet 2019 for Museum Thy godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

119. Orientering om kulturprisuddelingen 2020

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes kulturprisuddeling i samarbejde med Kulturelt Samråd.

Redegørelse

Orientering om Thisted Kommunes kulturprisuddeling i samarbejde med Kulturelt Samråd. Prisuddelingen finder sted fredag den 28. august 2020 og i år sker det for niende gang. På grund af Covid-19 ligger Kulturprisuddelingen i august og ikke som tidligere år før sommerferien.

Thisted Kommunes Kulturpris går hvert år til en forening, institution eller aktør, som har ydet en fremragende indsats. Prismodtageren udvælges efter nedenstående kriterier:

 • Modtageren har ydet en fremragende amatør- eller professionel indsats inden for billedkunst, drama, musik eller andet kunstnerisk område.
 • Har fremmet og synliggjort kulturelle aktiviteter i Thisted Kommune.
 • Udvist kulturelt mod og nytænkning.
 • Taget initiativer og virket som igangsætter og inspirator på det kulturelle område.

Alle borgere kan indtil den 1. august 2020 indstille kandidater til Kulturprisen 2020. Se bilag for indstillingsplakat.

Vinderen af årets kulturpris udvælges fra de indstillede kandidater af en
dommerkomité. Denne består af to repræsentanter for Kulturelt Samråd, udvalgsformanden for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, direktøren for Børne- og Familieforvaltningen og sektionsleder for kultur samt en konsulent.

Selve kulturprisuddelingen afholdes i Kultursalen på Tingstrupvej, hvorfor KulturRummet også er en samarbejdspartner, som hjælper med lokale, opstilling og servicepersonale. Maden bestilles ligeledes fra Madværkstedet i Plantagehuset.

Den festlige dag arrangeres i samarbejde med Kulturelt Samråd. Som optakt til den officielle del af kulturprisoverrækkelsen vil dagen byde på kulturelle smagsprøver fra foreninger under Kulturelt Samråd og musiske indslag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune og Kulturelt Samråd deler udgifterne til prisuddelingen ligesom i det forgangne år.

Thisted Kommunes udgifter holdes inden for tidligere års budgetramme med udgifter til max. 15.000 kr., som er afsat under faste tilskud.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

120. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Sommerferieaktiviteter i KulturRummet.

Redegørelse

Regeringen har den 9. juni 2020 indgået aftale med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, de frie grønne løsgængere og Partiet Fremad om initiativer, som skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. I aftalen afsættes ialt 200 mio. kr. til fordeling i landets 98 kommuner til sommeraktiviteter for børn og unge i alderen fra 6 til 17 år i 2020. Midlerne udmøntes via en direkte tildelingspulje, hvor midlerne fordeles til kommuner uden forudgående ansøgning. Kommuner har mulighed for at frabede sig tilskuddet.

Aftalen indebærer, at midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen fra 6 til 17 år, som det fremgår af Danmarks Statistiks opgørelse af folketallet i 1. kvartal 2020.

Thisted Kommune har fået tildelt 1,5 mio. kr. og disse er i et tæt samarbejde mellem Fritid, Natur, Kultur og Ungdomsskolen brugt til sommerferieaktiviteter i for børn og unge i hele Thy.

På kulturområdet har det åbnet for nye samarbejder med eksterne kulturaktører:

 • Kirsten Kjærs Museum i Frøstrup hvor en række kunstnere i løbet af juni og august vil tage børn og unge i alderen fra 6 til 17 år med på opdagelse i Kirsten Kjærs værker og motivverden og med tråd, saks, papir og ler omsætte det til egne kunstværker og keramiske skulpturer.
 • Aagaard i Sydthy der i løbet af juli, august og september tilbyder arrangementer og workshops for børn og unge i alderen fra 3 til 18 år, hvor fokus er at formidle og overlevere traditionelt håndværk.

Man kan:

 • lære at strikke til en Strikkecafé
 • se fårene blive klippet
 • deltage i Børnefilteworkshop
 • opleve et ”levende bibliotek” fortælle historien om Tornerose og flette den sammen med sin egen viden om det at spinde ved rok og gøre fårets uld klar til garn
 • prøve at stoppe en sok eller filte en lille lap til Repaircafe
 • snitte sin egen ske eller et fabeldyr til Snitteworkshop
 • deltage i plantefarvning af uld
 • Biblioteket i Thisted, Hurup og Hanstholm viser den 16. og 17. juli involverende Hatteteater for børn i alderen fra 4 til 10 år.
 • Kunstneren Mormor og fotografen Rune Slettemås’ kunsterworkshop tager den 29. og 30. juli børn og unge i alderen fra 10 til 15 år med på en vandring i byen og i naturen i Thisted og på vejen giver dem en masse viden om at finde inspiration, lave skitser, tage flotte fotografier og skabe kunst sammen.
 • Billedkunstner og underviser Henrik Kramer Westergaard inviterer børn og unge i alderen fra 10 til 17 år ind i Christiansgave i Thisted for at lære en masse om keramik og landart. Fra den 3. til den 7. august vil de omdanne byparken til et eksperimentarium for ler og skabe en masse sjove og spændende kunstinstallationer.
 • Frank Megabody vil på plænen foran Musikskolen i Hurup den 4. august og på Friluftsscenen i Christiansgave den 5. august levere musisk læring med sine egne sange, som er lavet til og i samarbejde med folkene bag Peddersen og Findus.

Derudover afholdt Musikskolen og kulturfagene sommerskole i uge 27. Her kunne hele familien deltage i instrumentworkshop, hvor store og små over 2 dage afprøvede forskellige instrumenter og sluttede af med en mindre koncert. Forfatterskolen, billedskolen og dramaskolen inviterede til "Kulturkarusellen", hvor de deltagende børn i alderen fra 9 til 14 år prøvede forskellige aktiviteter fra de 3 fag.

Ca. 35 deltog i aktiviteterne i den første sommerferieuge.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Med puljen åbnes der op for samarbejde med eksterne kunstnere og mindre foreninger, som ellers ikke havde ressourcer til at lave sommerferieaktiviteter for børn og unge uden betaling. Aktiviteterne er forsøgt spredt ud på kulturelle genre, geografi og aldersgrupper, så flere børn forhåbentlig får mulighed for at deltage i sommerferieaktiviteter.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

121. Aftale med Thy Turistforening 2020

Udskriv

Sagstema

Vilkårene for et samarbejde i 2020 mellem Thisted Kommune og Thy Turistforening.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 aftalegrundlaget for etableringen af Destination Nordvestkysten, herunder økonomi og vedtægter. Beslutningen blev tilføjet en forventning om, at der også fremadrettet bliver en lokal forankring i arbejdet med turisme. Derfor sendes hermed oplæg til aftale om samarbejde mellem Thisted Kommune og Thy Turistforening for 2020.

I forhold til en fremtidig lokal turismeindsats, fremgår det af dokumentet "Implementering af den politiske aftale mellem regeringen og KL på turismeområdet" fra januar 2019, at et destinationsselskab ikke er ansøgningsberettiget til den nationale destinationsudviklingspulje, hvis de deltagende kommuner parallelt med engagementet i destinationsselskabet opretholder andre lokale selskaber, som arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Thisted Kommune har allerede, sammen med de fire øvrige kommuner i destinationssamarbejdet, modtaget støtte fra denne nationale pulje, hvorfor kommunen også er underlagt bestemmelsen om ikke at måtte opretholde en lokal turistforening. Af samme KL-notat fremgår dog også, at konsolideringen omvendt ikke er ekskluderende i forhold til, at kommunerne fortsat kan have lokale turismeserviceaktiviteter og give projekttilskud til eksempelvis kulturmøder, markedsdage, sportsevents, folkemøder, byfester og festivaler. Destination Nordvestkysten har desuden påpeget, at lokal gæsteservice også er en kommunal opgave.

Da det må konstateres, at Thy Turistforening består som en selvstændig enhed baseret på lokale medlemmer og indtægter fra medlemskontingenter, salg af lokale produkter med mere, har kommune og turistforening med dette afsæt sammen udarbejdet det medsendte oplæg til aftale for 2020. I det fælles oplæg er der netop fokus på ovennævnte type af lovlige kommunale aktiviteter, og der er skarpt fokus på at holde de af kommunen tilkøbte aktiviteter helt adskilt fra turistforeningens øvrige aktiviteter, herunder foreningens daglige driftsudgifter, kommercielle aktiviteter med mere.

Omdrejningspunktet for aftalen er dermed, at kommunen bestiller turistforeningen til at løse opgaver, som kommunen ellers selv lovligt ville kunne udføre, men ikke har ansatte til at løse. Hverken mere eller mindre. Det betyder også, at de kommunale midler ikke kan gå til eksempelvis overordnet turismemarkedsføring, produktudvikling med mere, som fremover ligger hos destinationen.

En klar og tydelig adskillelse af aktiviteter vil blive dokumenteret ved årets udgang i form af afrapportering, regnskab og revisorerklæring fra Thy Turistforening til Thisted Kommune. Heraf skal det fremgå, at kommunale midler kun har været anvendt til de bestilte opgavetyper. Herunder skal der sikres et konkret registreret timeforbrug pr. indsats, sådan at kommunale midler ikke, udover de konkret aftalte opgavetyper, understøtter foreningens ansættelse af personale. Tilmed skal de opgaver, som turistforeningen løser for kommunen som udgangspunkt være "hvile i sig selv-aktiviteter", som ikke genererer et overskud, og dermed en indirekte driftsstøtte til turistforeningen.

Aftaleoplægget er drøftet på et møde mellem Thy Turistforening, Destination Nordvestkysten og Thisted Kommune den 30. juni 2020, og oplægget er justeret på en måde, så der ikke sker overlappende aktiviteter mellem destinationsselskab og turistforening. En intention med det nye erhvervsfremmesystem er netop at undgå sådanne overlap. Fokus har været rettet mod, at kommunens samarbejde med turistforeningen og dermed de kommunalt tilkøbte aktiviteter i turistforeningen i videst muligt omfang skal styrke destinationens indsatser, og på ingen måde være i konflikt eller konkurrence hermed. Selve opgavelisten, bestående af de fem punkter i medsendte oplæg, har ikke givet anledning til umiddelbare indsigelser fra Destination Nordvestkysten i mødet den 30. juni 2020.

De mere præcise opgaver, som kommunen køber hos turistforeningen samt rammerne herfor fremgår af medsendte aftaleoplæg, men hovedoverskrifterne i opgaverne vil være:

 • Thy Turistforening må være bindeled mellem det lokale erhvervsliv og Destination Nordvestkysten, sådan at der lokalt kan afsættes timer til at bidrage til realisering af destinationstiltag i lokalområdet, og sådan at viden fra det lokale erhverv kan skubbes opad til destinationen med henblik på nye tværkommunale og fælles indsatser. En løbende dialog er omdrejningspunktet.
 • Thy Turistforening skal sikre planlægning og gennemførelse af et antal kulturmøder, markedsdage, sportsevents, folkemøder, byfester, festivaler eller andet, som falder klart inden for KL's rammer. Aktiviteter på dette niveau må også gerne markedsføres af Thy Turistforening i rimelig skala.
 • Thy Turistforening yder gæsteservice, baseret på det koncept, som Destination Nordvestkysten på sigt forventes at udvikle.
 • Thy Turistforening varetager repræsentative opgaver i lokale fora og projekter som for eksempel Cold Hawaii Rådet med flere, hvor en lokal erhvervsvinkel er efterspurgt. For at sikre bedst mulig koordinering, inviteres også Destination Nordvestkysten med i de samme relevante fora.

Oplægget er, at den helt præcise anvendelse af de kommunale midler på de nævnte opgaver løbende aftales i et samarbejde mellem Thy Turistforening og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse. Det vil give en vigtig fleksibilitet i løbet af året, sådan at opgaveløsningen til enhver tid kan tilpasses efterspørgsel og muligheder.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven samt dokumentet "Implementering af den politiske aftale mellem regeringen og KL på turismeområdet" fra januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

I det kommunale budget er der afsat 1,66 mio. kr. i 2020, og 1,27 mio. kr. i 2021 og fremadrettet til turismeaktiviteter. Oplægget er, at kommunen hos Thy Turistforening kan købe aktiviteter op til maksimalt dette beløb, samt at kommunen betaler for den leverede ydelse, i takt med at turistforeningen løser de aftalte opgaver.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Aftalen forpligter Thy Turistforening på en meget tæt koordinering med Destination Nordvestkysten, sådan at alle aktiviteter er koordinerede, gensidigt supplerende og ikke i konkurrence. Fokus er rettet mod samarbejde og synergi mellem organisationerne.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Medsendte aftaleoplæg godkendes.
 2. Der træffes beslutning om aftalens præcise økonomiske omfang for resten af 2020, inden for en ramme på maksimalt 1,66 mio. kr.
 3. Thy Turistforening efter aftaleperioden sender afrapportering, regnskab og revisorerklæring til Thisted Kommune, som dokumenterer, at kommunale midler kun har været anvendt til de bestilte og lovlige kommunale opgavetyper, herunder at der er registreret et konkret timeforbrug for hver af de af kommunen tilkøbte indsatser.

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet tilskuddet udbetales via. månedlige tilskud.

Til toppen

122. Ansøgning om støtte til realisering af Showroom Hanstholm

Udskriv

Sagstema

Styregruppen bag projektet "Showroom Hanstholm" har sendt ansøgning om støtte til realisering af dele af dette projekt.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 8. februar 2017 at støtte forprojektet "Showroom Hanstholm" med 55.500 kr. Afrapporteringen fra forprojektet blev taget til efterretning. I juli 2019 lancerede Realdania puljen “Vestkysten viser vejen”, hvor Hanstholm Rådet søgte ind på en pulje på 10 mio. kr. til tre nye attraktioner langs Vestkysten. Rådets ansøgning blev udvalgt. Bevillingen fra Realdania var på 200.000 kr. som blev matchet med 90.000 kr. fra Hanstholm Industristøtte og 10.000 kr. fra Hanstholm Fiskeauktion. Den 23. oktober 2019 godkendte Økonomiudvalget med dette afsæt at medfinansiere forprojektet med 100.000 kr. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at der ikke med denne støtte var taget stilling til kommunens involvering i en eventuelt senere realisering af projektet.

Midlerne er nu anvendt til et konsulentteam bestående af Rasmus Johnsen, LOOP Architects, JAC Studioes og oplevelsesøkonomisk ekspert Lars Bernhard Jørgensen. Der foreligger derfor nu et prospekt (medsendt), som også er sendt til Realdania.

Baggrund for projektet

Havnen skal i det 21. århundrede være for alle, og således på lige fod med Nationalpark Thy og Cold Hawaii indgå i en samlet portefølje af stedbundne attraktioner, som gør Thy til noget helt særligt. Idéen er spundet sammen med Hanstholm Rådets udviklingsplan “Hanstholm – Toppen af Thy” samt handlings- og idekataloget ”Hanstholm og Havnen”, som Thisted Kommune udarbejdede i 2018 sammen med Realdania.


Projektets styregruppe består i øvrigt af en række centrale aktører: Hanstholm Rådet, Hanstholm Havn, Hanstholm Fiskeauktion, Hanstholm Fiskeriforening, Bunkermuseum Hanstholm og Thy Turistforening. Thisted Kommune har fungeret som sparringspartner for styregruppen.

Prospektet bygger på havnens eksisterende strukturer til at skabe overblik og forbindelse mellem havnen og byen og dermed den allerede eksisterende turisme i området. Et Showroom for Fiskeriet har indledningsvis fokus på målgruppen 50+, der også har høj købekraft. Gruppen interesserer sig for Nationalpark Thy og Bunkermuseum Hanstholm. Gruppen vokser i Danmark og Tyskland og dermed de primære markeder for Vestkysten i Thy.

Realiseringen af Showroom for Fiskeriet præsenteres i form af tre scenarier, som er internt forbundne: (detaljerne kan ses i medsendte prospekt, og budget fremgår af særskilt medsendt bilag)

Scenarie 1, Wayfinding, ruter og pladser samt maling af tagflader: Vejmaling, hvid maling på tagflader, Porten ved "Kapsel Hill" (Kunstbygningen), Bølgebryderbalkon på Vestre Tværmole (kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, der pt. ikke er søgt), Udsigtstårnet på pier 5, "Nedgangen", Bænken på pier 4. Samlet for scenarie 1, ekskl. moms men inkl. rådgiverhonorar 25%, 8.341.250 kr.

Finansieringsplan: Realdania 4.170.625 kr. ekskl. moms og Thisted Kommune 4.170.625 kr. ekskl. moms.

Scenarie 2, Porten ved Pynten samt Havnebroen. Samlet for scenarie 2, ekskl. moms men inkl. rådgiverhonorar 25%, 8.166.090 kr.

Finansieringsplan: Realdania 4.083.045 kr. ekskl. moms og Thisted Kommune 4.083.045 kr. ekskl. moms.

Samlet for scenarie 1 og 2, ekskl. moms men inkl. rådgiverhonorar 25%, 16.507.340 kr.

Finansieringsplan scenarie 1 og 2 samlet: Realdania 8.253.670 kr. ekskl. moms og Thisted Kommune 8.253.670 ekskl. moms.

Scenarie 3 ligger et par år ude i fremtiden, da ønsket er, at det kommer til at ligge i Fiskeriets Hus. Derfor er tallene her ikke endelige, men ansøger tager det med, for at give en ide om prisniveau:

Velkomstcenter, Bygning 500 m² i Fiskeriets Hus, ialt 6.500.000 kr. ekskl. moms. Udendørs plads, 700 m2 ved Fiskeriets Hus, ialt 385.000 kr. ekskl. moms. Velkomstcenter, udstilling ialt 6.600.000 kr. ekskl. moms.

Samlet for scenarie 3, ekskl. moms men inkl. rådgiverhonorar 25%, 16.856.250 kr.

Finansieringsplan scenarie 3: Realdania 30%, A.P. Møller fonden 25%, Færchfonden 25%, Thisted Kommune 20%.

Generelt er udgifter til projektleder ikke indregnet i scenarierne.

Driftsbudget scenarie 1 og 2: Vedligehold af ruter, installationer mv. årligt beløb, anslået 30.000 kr. ekskl. moms / rensning/algefjerning af tage (1 gang årligt), 2 kr. pr. m2 + lift en dag (3.500 kr.) ex. moms / Snerydning (Thisted Kommune/Hanstholm Havn), tømning af skraldespande (Thisted Kommune/Hanstholm Havn), rengøring toiletter (Thisted Kommune/Hanstholm Havn). Ønsket er, at Thisted Kommune påtager sig driftsopgaven, indtil scenarie 3 er realiseret. Thy Turistforening har tilbudt at være koordinator på de guidede ture.

Driftsbudget scenarie 3: Med etableringen af scenarie 3 vil der kunne genereres indtægter ved entré, og overskuddet fra fiskeauktioner samt evt. guidede ture kan tilgå Showroomet. Da der fortsat er mange ubekendte ved scenarie 3, er der ikke udarbejdet driftsbudget for dette. Nuværende styregruppe vil etablere sig som en forening, hvis formål er at tilvejebringe midler til fase 3 i samarbejde med Thisted Kommune. Driftsudgifter til Foreningen Showroom for fiskeriet anslået 132.000 kr. og indtægter på samme niveau.

Styregruppen oplyser, at Realdania har opstillet en række forventninger, der skal opfyldes for at kunne modtage midler fra den 10 mio. kr. store realiseringspulje:

- ansøgningen skal indeholde en dybdegående beskrivelse af projektet, herunder præcisering af, hvilke scenarier der søges til

- det skal præciseres, hvorvidt dette projekt er prioriteret (økonomisk) i kommunen, herunder også med blik for at Thisted Kommune har flere projekter i spil som åbningstræk for de strategisk-fysiske udviklingsplaner (Vorupør og Klitmøller)

- ansøgningen skal beskrive planen på lidt længere sigt: Hvordan og hvornår søges resten af projektet realiseret?

- ansøgningen skal indeholde en driftsgaranti fra Thisted Kommune

- der skal ligge en positiv interessetilkendegivelse fra Havnen om deltagelse i projektet

- kommunen skal bidrage til finansiering af anlæg, og denne medfinansiering skal være besluttet

- det vil blive vægtet positivt, hvis ansøger kan vise erfaringer fra rundvisninger på havnen og dermed også kan demonstrere at interessen for rundvisninger er til stede hos de besøgende

- Thisted Kommune skal være afsender af ansøgningen om midlerne - fristen for indsendelse af ansøgning er 16. September 2020.

Som punkterne viser, vil det - udover økonomisk støtte - også kræve en mængde arbejdstimer fra Thisted Kommune at udforme en ansøgning på den korte tid frem til 16. september 2020, ligesom det vil kræve en mængde ressourcer at sikre en eventuel følgende realisering af projektet.

Ved seneste behandling af sagen i 2019 anførte Erhverv en række specifikke punkter (vedrørende entré priser, formidlingskoncept, efterspørgsel, anlægs- og driftsbudgetter, kommunal medfinansiering, forretningsplan med mere), som ansøger blev bedt om at håndtere. Erhverv vurderer, at det netop gennemførte Realdania projekt har taget hånd om disse spørgsmål.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Der skal overordnet tages stilling til, om Thisted Kommune vil afsætte en ramme i 2021-budgettet til hel eller delvis realisering af projektets scenarie 1 og 2.

Thisted Kommunes anslåede andel af det samlede scenarie 1-budget er på 4.170.625 kr. ekskl. moms.

Kommunens anslåede andel af det samlede scenarie 2-budget er på 4.083.045 kr. ekskl. moms.

Det er optimistisk at antage et tilsvarende bidrag på godt 8 mio. kr. fra Realdania, idet Realdania i så fald skulle anvende langt størstedelen af de udmeldte fondsmidler alene i Thisted Kommune.

CØL oplyser, at man ikke skal påtegne sagen, idet punktet ikke rummer en specifik bevilling, og fordi der ikke i indstillingen anmodes om konkret beløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller:

 1. At der tages stilling til, hvorvidt der i budget 2021 afsættes en ramme til hel eller delvis realisering af projektets scenarie 1 og 2.
 2. At der som konsekvens af punkt 1 tages stilling til Thisted Kommunes overtagelse af ansvar for dels at udarbejde og indsende endelig realiseringsansøgning til Realdania med frist den 16. september 2020 og dels overtagelse af den eventuelle efterfølgende projektetledelse.

Beslutning

Udvalget finder, at projektet skal afvente den endelige færdiggørelse af erhvervsdelen på Hanstholm Havn.

Til toppen

123. Ansøgning fra Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond om støtte for 2020

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings fond.

Redegørelse

Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings fond søger om 150.000 kr. til drift og vedligehold af ophalingsspil i 2020.

Fonden har sammen med sin ansøgning indsendt årsregnskabet for 2019.

Revisor og ledelse konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret. Revisor har påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

Regnskabet viser et overskud efter skat på 88.254 kr. Til sammenligning var overskuddet i 2018 på 84.455 kr. Overskuddet overføres til posten "overført resultat". Den samlede egenkapital er på 1.822.833 kr. Likvide beholdninger udgør 737.735 kr.

Der er medsendt specifikationer til årsregnskabet, og revisors gennemgang heraf har ikke ført til anmærkninger. Af specifikationerne fremgår det, at udgifter til spilmand har udgjort 91.675 kr., vedligehold af spil 60.493 kr. og traktor 14.356 kr. De samlede omkostninger til spildrift udgiftsført i resultatopgørelsen er opgjort til 166.524 kr. Det skal sammenholdes med, at det kommunale tilskud i 2019 udgjorde 150.000 kr. til dette formål.

Det er opgjort, at en spilmand i 2019 har passet spillet i 63 hverdage og 16 søndage. I 2018 var det 75 hverdage og 21 søndage.

Erhverv kan konkludere, at kommunen gennem en årrække har ydet økonomisk støtte til drift af landingspladsens ophalingsspil ud fra betragtningen om, at en aktiv landingsplads er en vigtig forudsætning for turismen. Da Vestkyst-turismen også fremover vil have stor betydning for Nr. Vorupør og Thisted Kommune, bør kommunen fortsat engagere sig i arbejdet med at fastholde en aktiv landingsplads. Desuden har ansøger tidligere oplyst, at det vil være en forudsætning for at fastholde redningsbåden i Nr. Vorupør, at spillet fortsat er i drift. Thisted Kommune har i den sammenhæng tidligere overbevist Farvandsvæsenet om, at netop redningsbåden skal forblive ved landingspladsen.

Under hensyn til at de samlede udgifter til spildrift- og vedligehold fortsat ligger over det kommunale tilskud til denne aktivitet, vurderer Erhverv, at der med fordel kan ydes støtte i uændret omfang for 2020. Over de kommende år kan det vurderes, om de årlige overskud og de likvide beholdninger når et omfang, der berettiger et faldende kommunalt tilskud.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der i budgettet er afsat 156.600 kr. til drift at spillet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller:

 1. At årsregnskabet for 2019 tages til efterretning.
 2. At Thisted Kommune yder et tilskud for 2020 på 150.000 kr. via afsat budgetbeløb, udelukkende til spildrift ved Vorupør Landingsplads.
 3. At revisorpåtegnet regnskab skal fortsat årligt sendes til Thisted Kommune, og den præcise anvendelse af kommunens tilskud skal særskilt fremgå af regnskabet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

124. Limfjordsrådet søger støtte til "Havørred Limfjorden" 2021-2023

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Limfjordsrådet til udvikling af projektet "Havørred Limfjorden".

Redegørelse

Limfjordsrådet søger 88.000 kr. til hvert af årene 2021-2023 (ialt 264.000 kr.) til udvikling af projektet "Havørred Limfjorden".

Ansøgningen ligger dermed i forlængelse af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets beslutning fra 8. november 2017, hvor man besluttede at bidrage med 68.000 kr. årligt i perioden 1. december 2017 til 31. december 2020, og dermed i alt 204.000 kr.

Limfjordsrådet har nu til de ti kystkommuner omkring Limfjorden sendt en anmodning om finansiel støtte til videreudvikling af det fælles Havørred Limfjorden-projekt i perioden 2021-2023. Projektet har, som navnet indikerer, Limfjorden og udvikling i kystkommunerne i centrum. Fjorden, og dermed projektet, går på tværs af kommunegrænserne, og ansøger påpeger derfor vigtigheden af, at alle kystkommunerne står sammen, og fortsat er med i forhold til at løfte fjorden som lystfiskerdestination.

Projektets formål er at sikre, at vandplanindsatserne giver øgede erhvervsmuligheder. De gode historier fra Limfjordsrådets og kommunernes miljøarbejde bruges i promoveringen og markedsføringen af Limfjorden og det bæredygtige fiskeri her. Limfjorden gøres lettere tilgængelig og attraktiv for lokale samt tilrejsende lystfiskere, og skaber grobund for vækst hos erhvervsaktørerne i Limfjordslandet. Projektet er således et eksempel på grøn omstilling, hvor investeringer i et godt miljø også potentielt kan skabe økonomisk vækst.

Ti af Danmarks mest produktive havørred-åer har deres udløb i Limfjorden, og derfor trækker et stort antal fisk gennem fjorden hvert år som en del af deres livscyklus. Med Havørred Limfjorden sikrer en certificeringsordning, at lystfiskere, der besøger Limfjorden, kan få kvalificeret hjælp til fiskeriet. Pt. er 7 grejbutikker, 40 overnatningssteder, 3 båd/kajakudlejere og 6 lokale guider certificeret som særligt lystfiskervenlige, og flere er på vej. Ansøger oplever stor opbakning fra erhvervsaktører til projektet.

Omdrejningspunktet for Limfjorden som lystfiskerdestination er hjemmesiden www.havørredlimfjorden.dk. Denne blev relanceret i 2019, og besøgstallet er markant stigende. De første 6 måneder af 2020 har der været over 40.000 besøg på siden. Formidling på de sociale medier er kraftig øget, og rigtig mange følger vandløbsindsatsen via nyheder og videoklip, der synliggør det kommunale arbejde med vandløbsprojekter.

Det nuværende projekt Havørred Limfjorden løber indtil udgangen af 2020, og ovenstående giver anledning til at få fastlagt projektets videre forløb. På baggrund af erfaringer beskrevet i evalueringen af indeværende projektperiode (medsendt) lægges der op til, at Havørred Limfjorden fortsætter arbejdet med følgende fokusområder:

 • Grundproduktet - sikre havørredens gyde- og levesteder og vandmiljøet i øvrigt
 • Erhvervsudvikling – sikre en god service og attraktive oplevelser (produkter)
 • Branding og markedsføring – sikre en autentisk fortælling om Limfjordens bæredygtige, vilde og naturlige havørreder

Ansøger fremhæver, at de tre fokusområder hænger tæt sammen, og erfaringerne viser, at der er stor synergi i, at de konkrete indsatser i de tre områder sammentænkes.

Limfjordsrådet er projektejer. Destinationsselskaber omkring Limfjorden er samarbejdspartnere, og de har alle erklæret, at de støtter op omkring projektet og i større eller mindre grad ønsker at indgå i et partnerskab med Limfjordsrådet om brandingarbejdet. Det forventes, at destinationsselskaberne bidrager med medfinansiering.

Det etablerede erhvervsnetværk består p.t. af 56 certificerede partnere på tværs af Limfjorden, fordelt på overnatningssteder, båd/kajakudlejere, lystfiskerguider og grejbutikker. I certificeringen ligger en række forpligtelser for virksomhederne, blandt andet til at samarbejde med netværket om at udbrede kendskabet til fjordens fiskeri, henvise til projektets partnere og markedsføre fiskeriet via egne kanaler.

Fire LAG/FLAG’er (Thy-Mors, Jammerbugt-Vesthimmerland, Skive-Viborg og Småøerne) har givet tilsagn om at medfinansiere videreudvikling af projektet med hver 150.000 kr. Miljøstyrelsen har via Strandoprydningspuljen desuden givet tilsagn til en medfinansiering på omkring 242.000 kr., og endelig bidrager Interreg med 220.000 kr. Med den foreløbige projektbeskrivelse forventes et nyt 3-årigt projekt for perioden 2021-2023 budgetmæssigt at være på minimum 3.821.488 kr. Ved deltagelse af de ti kystkommuner svarer dette til, at hver deltagende kommune betaler 88.000 kr. årligt.

Ansøger tilføjer, at en havørred fanget af en lystfisker har en samfundsøkonomisk værdi på ca. 2.500 kr. pr. kilo, når man tæller de penge med, der bliver brugt på transport, grej, overnatning m.v.

Erhverv har følgende bemærkninger:

Projektet tog sin begyndelse allerede i 2015, og Thisted Kommune har været med fra begyndelsen. Med den store opbakning fra både kommuner, LAG'er med flere, er der god grund til fortsat at bakke op om projektet. Der er tale om en god sammenhæng mellem kommunernes arbejde med vandløb og vandmiljø på den ene side og en erhvervsmæssig udvikling på den anden side. Retfærdigvis må det, på baggrund af den medsendte evaluering, dog også siges, at erhvervseffekterne fortsat er ret små. I forsøgsområde Vilsund er for eksempel 15 små aktører med i projektet, heraf 12 overnatningssteder og 3 grejbutikker. De viser generelt opbakning til at projektet fortsættes, men ønsker ikke selv at bidrage med mere end 500 til 1.000 kr. (6 deltagere) henholdsvis 1.000 til 2.000 kr. (3 deltagere). Flere påpeger behovet for en styrket markedsføring af projektet for at opnå synlige effekter. Her vil de nye destinationer kunne spille en rolle i den kommende periode. De lokale deltagere fremgår af side 33 i bilaget "Endelig evaluering".

Som sådan er en af de største effekter indtil videre en øget viden og netværksdannelse blandt de deltagende aktører samt en mindre udbygning af erhvervsaktørernes faciliteter. Der må forventes et langt sejt træk, for at skabe markante erhvervsmæssige resultater. Og man er godt i gang med alt fra vandløbsrestaurering til skiltning, formidling og netværksdannelse.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 88.000 kr. i hvert af årene 2021-2023 kan finansieres af budget til erhvervsfremmeindsats, under forudsætning af Kommunalbestyrelsens budgetgodkendelse for hvert af årene.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller:

 1. At Projektet Havørred Limfjorden støttes med i alt 264.000 kr. fordelt med 88.000 kr. pr. år i perioden 2021-2023, finansieret af budget til erhvervsfremmeindsats, under forudsætning af at samtlige kommuner i Limfjordsrådet støtter på lignende vis.
 2. At ansøger også i årene fremover indsender evaluering af indsatsen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

125. Revideret 2020 ansøgning fra Friends of Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii søger om godkendelse af ændret anvendelse af den kommunale støtte til Cold Hawaii games 2020.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 18. maj 2020, at Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats, først og fremmest med henblik på at styrke bosætning og rekruttering. Støtten blev fordelt med 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen, sidstnævnte også med henblik på at medfinansiere et tilskud på 172.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen.

Friends of Cold Hawaii begrunder ny ansøgning med, at Corona-situationen har medført, at de fleste events, blandt andet i Hvide Sande og Sylt i Tyskland, er aflyst. Sammen med rejserestriktioner og risiko for karantæne gør dette, at de bedste atleter indenfor windsurf efter ansøgers vurdering, ikke vil deltage i et PWA-mesterskab i Klitmøller, sådan som det var forudsat, da kommunen bevilgede støtte. Et PWA-mesterskab vil stadig kunne afholdes,
men ansøger vurderer på baggrund af ovenstående, at udbyttet ikke vil være optimalt. Generelt er mange atleter strandet i deres hjemlande, men idet Danmark og Thy har verdensklasseatleter indenfor junior windsurf, Stand Up Paddle (SUP) og Kitesurf, ses der en unik og interessant mulighed, nu hvor atleterne er på dansk grund. Derfor foreslår man at reducere PWA i windsurf til et Junior-PWA. Desuden foreslås det at supplere med tre arrangementer, nemlig "Cold Hawaii Big Air" (kitesurf), "Cold Hawaii SUP Shark Hunt" samt et alternativt windsurf event, nemlig "Down The Line". De tre nye arrangementer åbner også op for at sprede flere events ud på flere kystbyer og derved få flere områder og publikummer i spil til Cold Hawaii Games.

"Cold Hawaii Big Air" vil blive et kite-arrangementet i et samarbejde mellem Friends of Cold Hawaii og den danske kitesurf-atlet Nick Jacobsen. Big Air-konkurrencen vil være seværdig, og har bred appel, da den i sin enkelthed
går ud på at hoppe højest som regel 30-40 meter. Nick Jacobsen er en af verdens førende kitesurf-atleter, og har blandt andet vundet titlen som verdens bedste kitesurfer tre gange i træk. Han har også verdensrekorden i
højeste kite-hop.

I "Cold Hawaii Shark Hunt" jagter verdensmesteren Casper Steinfath mange SUP motionister på sit board. Motionisterne får et tidsmæssigt forspring på en forhindringsbane, hvorefter de bliver jagtet
af den seksdobbelte SUP verdensmester.

"Down The Line" er et lokalt forankret windsurf-arrangement, som tidligere har haft deltagelse af nogle af de bedste europæiske windsurf atleter samt lokale talenter.

Med de foreslåede events vil man efter ansøgers vurdering ramme bredt, med lokationer i Hanstholm, Vorupør og Klitmøller. Man vil være publikumsvenlige samt skabe noget, som både surfer-verdenen og thyboerne vil
snakke om. Friends of Cold Hawaii håber på det grundlag, at Thisted Kommune vil fastholde sit sponsorat på 400.000 kr. i 2020. Cold Hawaii Games i Coronatilpasset form har et lidt større budget end tidligere sendt til kommunen.

Ansøger har medsendt vedhæftede budget for Junior-PWA, Big Air-event samt totalbudget for 2019, 2020 og 2021. Sidstnævnte følger i hovedtræk det budget, som var til behandling i maj (også vedhæftet som bilag), dog med ekstra tilføjelse af det nye samlede budget for Cold Hawaii Games inklusive de nye eventforslag "Cold Hawaii Big Air", "Cold Hawaii Shark Hunt" og "Down The Line".

Erhverv har følgende bemærkninger:

Grundet sen modtagelse af ansøgningen har det ikke været muligt at indgå i en dybere drøftelse med ansøger. På trods af dette sendes ansøgningen til stillingtagen, idet ansøger planlægger events til gennemførelse allerede i september.

Helt overordnet anses det for vigtigt, at der også i 2020 kan skabes liv i og omtale af Cold Hawaii-miljøet. Her kan der med fordel være fokus på først og fremmest de indsatser, som i størst muligt omfang kan tilgodese den kommunale interesse i at understøtte bosætning og rekruttering. Ud fra ansøgers beskrivelser af de foreslåede events vurderes et Junior-PWA at være et oplagt eventområde med henblik på at opnå eksponering af kommunen - budgettet for dette event er 81.500 kr. Friends of Cold Hawaii fremhæver desuden "Cold Hawaii Big Air-eventen" som eksponeringsvenlig, idet nogle af de absolut førende atleter vil stille op - atleter, som har endnu større eksponering på de sociale medier end PWA-atleterne. Friends of Cold Hawaii vurderer derfor, at denne event vil opnå mindst samme grad af eksponering som det oprindeligt planlagte PWA. Big Air-eventen har særskilt et budget på 313.000 kr. Ansøger oplyser, at man er i forhandling med en stor international sponsor i forhold til denne event. Derfor kan kun udgiftsbudgettet p.t. medsendes. Ansøger vurderer dog, på baggrund af dialogen med omtalte sponsor, at et kommunalt tilskud på anslået 50.000 kr. vil kunne sikre realisering af også denne event.

Med det afsæt vurderer Erhverv, at det først besluttede sponsorat på 400.000 kr. med fordel kan tilpasses som følger:

 • 172.000 kr. til medfinansiering af midler fra Erhvervsstyrelsen fastholdes, sådan at pengene fra styrelsen fortsat hentes hjem (organisations-, brand- og eventudvikling m.m.)
 • 81.500 kr. bevilges til junior-PWA
 • 50.000 kr. som bidrag til realisering af "Cold Hawaii Big Air" drøftes

Dermed foreslås det at reducere 2020-sponsoratet fra 400.000 kr. til enten 253.500 kr. - eller 303.500 kr., hvis "Cold Hawaii Big Air" også ønskes realiseret, hvilket ifølge Friends of Cold Hawaii vil styrke områdets eksponering markant.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning fra maj er der allerede afsat 400.000 kr. til 2020-sponsoratet. Et reduceret sponsorat vil derfor fortsat kunne dækkes via medfinansieringspuljen (172.000 kr.) og sporteventpuljen (81.500 kr. eller 131.500 ved inkludering af Big Air-event), i alt 253.500 kr. eller 303.500 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller:

 1. At der bevilges 253.500 kr. af det oprindeligt bevilgede sponsorat, specifikt til gennemførelse af Junior-PWA samt til medfinansiering af støtte fra Erhvervsstyrelsen.
 2. At det drøftes, om Thisted Kommune vil bidrage med yderligere 50.000 kr. for realisering af Big Air-event, og dermed i alt 303.500 kr. for 2020.
 3. At Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, baseret på kommunens ny "Thy-fortælling".
 4. At Friends of Cold Hawaii indsender evaluering og regnskab for 2020 til Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 9:

Ad 1-4 Indstilles til godkendelse med bemærkning om, at Friends of Cold Hawaii fremadrettet skal aflevere bedre budgetmateriale og, at materiale skal afleveres i så god tid, at Thisted Kommune kan lave en ordentlig sagsbehandling.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse med en samlet støtte på kr. 253.500, der kan disponeres inden for de tre projekter, der er beskrevet i materialet.

Til toppen

126. Energipunkt Frøstrup ansøgning om tilskud til isolering af hal

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Foreningen Hannik til isolering og tilpasning af hal.

Redegørelse

Foreningen Hannik søger støtte på 250.000 kr. fra medfinansieringspuljen til at supplere 200.000 kr., som er indstillet fra LAG. Støtten skal bruges til isolering og tilpasning af en hal ved Energipunkt Frøstrup. Der er indhentet to tilbud, hvoraf den laveste pris lyder på 400.000 kr. plus moms. Langt hovedparten af budgettet går til isolering.

Isolering af hallen vil gøre hallen brugbar også i vintermånederne. Energipunkt Frøstrup har undertitlen ”Demohus for Energiløsninger”, og der er i øjeblikket udstillet 4 til 6 varmepumpeanlæg til demonstration.

Foreningen Hannik er desuden støttet af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til projektet ”Udvikling af prototyper for bæredygtig energi og ressourceanvendelse”, og en isolering af hallen vil give foreningen flere måneder, hvor de kan arbejde med projektet i hallen. I projektet kan privatpersoner og virksomheder samarbejde om udvikling af energiløsninger primært på husstandsniveau.

Derudover vil en isolering af hallen gøre den brugbar også i de kolde måneder til besøg af skoleklasser og afholdelse af genbrugsmarkeder og events med reparation og upcycling af materialer.

Foreningen planlægger en ugentlig dag, hvor hallen er åben for arbejde med klimaprojekter og en ugentlig dag, hvor hallen er åben for skoleklasser.

Derudover planlægges fire årlige events, for eksempel:

 • varmepumpedag i samarbejde med udstillere
 • genbrugskunst og anvendelse af genbrugsmaterialer til nye formål
 • transportløsninger
 • den bæredygtige familie
 • andre events, hvis nogle henvender sig med ideer.

Ifølge foreningen Hannik er alle ovenstående aktiviteter afhængige af isolering af hallen, da foreningen anfører, at det er typiske efterårs- og vinteraktiviteter.

Foreningen Hannik forventer, jævnfør LAG-ansøgning, at gennemføre projektet indenfor 2 år med hovedaktiviteten (isolering af hallen) inden sommeren 2021.

Erhverv vurderer, at effekten af isoleringen af bygningen er begrænset i forhold til yderligere erhvervsudvikling i området, dertil er det ikke sandsynliggjort, at isoleringen vil øge aktivitetsniveauet i forhold til de aktiviteter, Foreningen Hannik beskriver primært vil foregå i efterårs- og vintermånederne. Der er for eksempel ikke redegjort for forventede måltal for besøg af skoleklasser, afholdelse af genbrugsmarkeder, events med reparation og upcycling af materialer. Erhverv bemærker derfor, at dette projekt i højere grad kan betegnes som et landdistriktsprojekt.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 250.000 kr. vil kunne finansieres via medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at såfremt der bevilges 250.000 kr., vil der herefter restere 720.000 kr. på medfinansieringspuljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 6. august 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Økonomiudvalget den 19. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at bevillingen til Foreningen Hannik indstilles til drøftelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 6. august 2020, pkt. 10:

Direktionen indstiller, at der ikke gives bevilling, idet Erhverv vurderer, at effekten af isoleringen af bygningen er begrænset i forhold til aktivitetsniveauet i området.

Beslutning

Direktionens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

127. Samarbejdsaftale 2020 mellem Thisted Kommune og Erhvervshus Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Samarbejdsaftale for 2020 mellem Thisted Kommune og Erhvervshus Nordjylland.

Redegørelse

Visionen er at skabe et stærkt og sammenhængende erhvervsfremmesystem i Nordjylland, hvor de forskellige aktører, herunder den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Nordjylland arbejder sammen i et tæt, tillidsfuldt og værdiskabende samarbejde. Der vil være fokus på temaerne kvalificeret arbejdskraft, iværksætteri, grøn omstilling, innovation, digitalisering og internationalisering. Den fælles nordjyske indsats skal bidrage til at løfte produktiviteten i de nordjyske virksomheder. Særlige nordjyske prioriteringer vil være digitalisering, energi og grøn omstilling, maritime erhverv, fiskeri og turisme.

Virksomhederne har behov for sparring, vejledning og rådgivning i deres strategi- og forretningsudvikling i forhold til at vurdere muligheder og potentialer for deres udvikling. Derudover kan virksomhederne i forlængelse heraf have behov for vejledning i de seks drivkræfter beskrevet ovenfor. Endvidere er det helt centralt at yde vejledning til de nordjyske virksomheders arbejde med ledelse og organisation, salg og markedsføring samt finansiering og dermed vil indsatserne være tæt forbundet med Thy Erhvervsforums arbejde.

Der vil være fokus på et erhvervsfremmesystem, der tager afsæt i virksomhedernes behov, og et sammenhængende erhvervsfremmesystem i Nordjylland med en koordineret og samarbejdsbaseret indsats mellem den lokale erhvervsservice og Erhvervshus Nordjylland. Hos den lokale erhvervsservice skal lokalkendskabet og den nære kontakt til virksomhederne, via opsøgende kontakt, sikre afdækning af virksomhedernes behov og vejledning om muligheder for virksomheden, mens Erhvervshus Nordjyllands specialiserede kompetencer skal bringes i spil på baggrund heraf eller ved direkte kontakt med virksomhederne.

I forhold til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) på indtil 250 medarbejdere tager de lokale erhvervskontorer sig af den opsøgende indsats i forhold til den generelle vejledning, mens Erhvervshus Nordjylland tager sig af den opsøgende indsats i forhold til specialiseret vejledning.

Erhvervshus Nordjylland vil fortsætte det gode samarbejde mellem Erhvervshuset og Thy Erhvervsforum, og herunder styrke dialogen med Erhvervsafdelingen i Thisted Kommune. Der sættes fokus på dette gennem at Thy Erhvervsforum og Erhvervsafdelingen i Thisted Kommune får større indsigt i hvilke tilbud, ydelser og programmer, som ligger bag Erhvervshusets otte fagområder. Udvikling af ydelser i forhold til fødevarer, detail og turisme anses for at være central.

Aftalen er medsendt som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 12. august 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at aftalen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00