10. jun 2020

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

93. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

94. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Møde med Erhvervshus Nordjylland drøftet.

Ad B.

 • Lene Kjelgaard Jensen forespurgte til pulje omkring opkvalificering af medarbejdere.
 • Preben Dahlgaard orienterede om FGU

Ad C.

 • Mogens Kruse orienterede om status på beskæftigelsen som følge af Covid-19.

Til toppen

95. Forslag til mødeplan 2021 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2021 i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har i 2020 som udgangspunkt afholdt møde på onsdage kl. 15.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder i 2021 afholdes på følgende datoer med start kl. 15.00:

 • Onsdag den 13. januar
 • Onsdag den 3. februar
 • Onsdag den 17. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Tirsdag den 11. maj (grundet Kr. Himmelfartsdag)
 • Onsdag den 9. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. september
 • Tirsdag den 5. oktober (grundet budget)
 • Onsdag den 17. november
 • Onsdag den 8. december

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2021 godkendes.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 13. maj 2020, pkt. 80:

Godkendt, idet tidspunktet for mødestart genovervejes.

Genoptagelse af sag

Formanden for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget ønsker en drøftelse af starttidspunktet for udvalgets møder i 2021.

Hidtil har mødetidspunktet været kl. 15.00. Der er forslag om at ændre det til kl. 13.00 eller kl. 14.00.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

96. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb 2020 på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevilling på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område omprioriteres fra 2020 til 2021, således at beløbet er til rådighed, når anlægsprojektet forventes afviklet.

Redegørelse

I Thisted Kommune udarbejdes der to hovedbudgetopfølgninger og ni minibudgetopfølgninger på anlæg i løbet af året. Ved de to hovedbudgetopfølgninger afholder repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn møde med direktør og afdelingschefer med henblik på at kvalificere budgetopfølgningen for fagforvaltningens anlægsprojekter.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 indgår i henhold til anlægsproceduren som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I april og maj 2020 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn afholdt et hovedbudgetopfølgningsmøde med Børne- og Familieforvaltningen, hvor områdets anlægsprojekter blev gennemgået.

På mødet blev der taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2020 til 2021, således at rådighedsbeløbene de enkelte år tilpasses til det forventede forbrug.

På Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2020 reduceret netto med 5,0 mio. kr. og forøget tilsvarende i 2021. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for det samme anlægsprojekt på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, som ønskes flyttet fra 2020 til 2021, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Ændring af rådighedsbeløb

kr.

2020

2021

XA-847

Statens Museum for Kunst

U

-5.000.000

5.000.000

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløb):

 • Reduceres med 5,0 mio. kr. i 2020, og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 5,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 5,0 mio. kr. påvirker ikke anlægsrammen i 2020, idet anlægsloftet er ophævet i 2020 på grund af COVID-19. Beløbet vil dog påvirke anlægsrammen i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 2. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløb) på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område reduceres i 2020 med 5,0 mio. kr. og beløbet tilføres kassebeholdningen (kassehenlæggelse).
 2. Det under punkt 1 anlægsudgiftsbudget (rådighedsbeløb) på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område medtages med 5,0 mio. kr. i 2021 på investeringsoversigten i budget 2021-2024.

Tidligere besluttet

Direktionen, 2. juni 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

97. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør 8,6 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 21,0 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten. De konkrete Coronarelaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og STAR bevirker ændringer i arbejdsgangene med videre.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til overførselsindkomst ikke.

KULTUR

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra 2019, således der inkl. overførsler forventes balance på området.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Omkring 2/3-dele af det samlede budget på kulturområdet bruges på KulturRummet (bibliotek, musikskole og Plantagehuset). Den sidste 1/3-del af budgettet udbetales primært som tilskud til private institutioner, foreninger og øvrige aktiviteter.

ERHVERVSFREMME OG TURISME

Samlet set forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,4 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,5 mio. kr.

Puljerne på området forventes bevilget fuldt ud i 2020. Ligeledes forventes samarbejdspartnere at få fuld betaling i 2020.

ARBEJDSMARKED

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSINDKOMST

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Det forventes, at kommunerne bliver kompenseret fuldt ud for coronarelaterede merudgifter via henholdsvis beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Der er således indregnet en kompensation på 21 mio. kr.

Fokus for budgetopfølgningen har været på de områder, der, som følge af COVID-19, har oplevet en væsentlig stigning i antal tilmeldte ydelsesmodtagere. De ydelsesområder, som især har været påvirket af COVID-19 indtil nu, er A-dagpenge, Kontanthjælp og Uddannelseshjælp. Derudover er det sygedagpengeområdet, både som følge af arbejdsgivers adgang til refusion fra 1. sygedag og som følge af automatisk forlængelse af sygedagpengeforløb med 3 måneder. For de øvrige målgrupper er stigningen i antal ydelsesmodtagere ikke i et omfang, der vurderes at have så væsentlig betydning, at det ikke kan rettes op, når beskæftigelsesindsatsen ikke længere er suspenderet. Dog skal det bemærkes, at hvis relativ mange borgere i Thisted Kommune bliver smittet med COVID-19, kan det have en betydning for sygedagpengeområdet. Der er ikke foretaget nærmere beregninger på beskæftigelsesindsatsen, men det forventes, at der vil skulle gøres en ekstraordinær indsats, når det igen er muligt, og dette kan betyde øgede udgifter hertil.

Budgetopfølgningen er imidlertid betinget af en række forudsætninger:

* At suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen ophører senest juli 2020.

* At Danmark fortsætter med at åbne mere og mere op.

* At kompensationsordninger samt øvrige statslige tiltag vil have den ønskede effekt, så virksomheder klarer sig gennem COVID-19 og som følge heraf opretholder arbejdspladser.

* At der vil forekomme genansættelser i de brancher, hvor der er sket afskedigelser.

Det er vigtigt at understrege, at budgetopfølgningen er vores bedste bud med vores nuværende viden og forestilling om fremtiden. Som situationen er lige nu, er det dog vanskeligt at spå om, hvor meget og hvor længe COVID-19 vil påvirke arbejdsmarkedet.

Mindreforbruget på 8,7 mio. kr. skyldes primært integrationsområdet, hvor der pt. forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som vedrører danskuddannelse (3,1 mio. kr.), færre ydelsesmodtagere (0,9 mio. kr.), hvor der forventes 90 mod 94 budgetterede fuldtidspersoner og driftsudgifter til aktivering (1,2 mio. kr.), mens der forventes færre indtægter fra grundtilskud, hvor der forventes 698 mod 727 budgetterede grundtilskud (0,1 mio. kr.) og resultattilskud, hvor der forventes 52 mod 60 budgetterede resultattilskud (0,2 mio. kr.). Der forventes også et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger vedrørende driftsudgifter til aktivering, hvilket blandt andet skyldes, at det på tidspunktet for budgetlægningen ikke var muligt at forudsige, hvor store de kommunale udgifter ville blive efter bortfald af refusion på dette område.

Fredag den 29. maj 2020 blev aftale om kommunernes økonomi for 2021 indgået af Regeringen og KL. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give konkret bud på konsekvensen for Thisted Kommune, da det afventer yderligere materiale fra KL og herefter beregninger af Center for Økonomi og Løn.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at:

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

FINANSIERINGSTILTAG

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til budget 2020 isoleret set.

Der er overført et overskud på 2,2 mio. kr. fra 2019, så afvigelse inkl. overførsler udgør 8,6 mio. kr.

I forhold til servicerammen er der et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

98. Retænkning af bibliotekets bogbus

Udskriv

Sagstema

Nyt mobilt biblioteks tilbud i Thisted Kommune.

Redegørelse

Bibliotekets nuværende bogbus er fra 1995, og bussen er efterhånden i så ringe stand, at udgifterne til reparationer og vedligehold er store og levetiden er kort.

Der ønskes nu en drøftelse af, hvordan bibliotekets decentrale udlåns- og formidlingstilbud gennem bogbussen ønskes fremadrettet.

Bogbussen har en fast ruteplan mandag til torsdag og holder 23 steder i hele kommunen eftermiddage og aftener. Formiddage og fredage er det muligt for skoler og dagtilbud at booke bogbussen, så denne kan komme ud til den enkelte skole eller dagtilbud, ofte med materialer efter bestemte temaer.

Bogbussens bookinger til skoler og dagtilbud ligger stabilt, både i 2018 og 2019 har den været booket 50 gange om året, og de første måneder i 2020 viser samme frekvens. Bussen kan bookes 32 uger om året.

Bogbussen har et udlånstal på 29.871 fysiske udlån. Et tal som har ligget stabilt siden 2018.

Bogbussens udlånstal udgør 18 % af det samlede fysiske udlånstal i 2019 på 158.844 udlån.

Sammenlignet med biblioteksfilialen i Hurup, som har et fysisk udlånstal på 30.109 og biblioteksfilialen i Hanstholm som har et fysisk udlånstal på 9.483 samt Hovedbiblioteket i Thisted som har et fysisk udlånstal på 89.381 i 2019.

Bogbussen har et gennemsnitlig besøgstal på 420 borgere pr. uge i de uger, hvor der ikke er skoleferier og helligdage.

Bogbussen er karakteriseret som en "filial", hvor relationen til brugerne er meget tættere og uformel sammenlignet med de faste filialer. En tættere relation nævnes af personalet som den eneste egentlige forskel på biblioteksarbejdet i bussen og filialerne. Hertil har Bogbussen også en funktion som "omvandrende opslagstavle" og nævnes af både ledelse, bibliotekarer og ambassadørprofiler som en slags indgang og oplysning om biblioteksvæsenet i kommunen, især for børn og bevægelseshæmmede.

Bogbussen leverer ikke blot en service om afhentning af bestilte materialer til borgere på det stoppested, borgeren har ønsket, men leverer også en formidlings- og vejledningsopgave til de borgere, der besøger bogbussen. Derfor er der fokus på, at bogbussens materialer udskiftes ofte, så besøgende oplever at blive inspireret med nyt på hylderne.

Bogbussen favner Thisted Kommunes geografiske struktur og giver borgere mulighed for at benytte sig af bibliotekets tilbud, uden at skulle til Hurup, Hanstholm eller Thisted.

Bogbussen spiller også en væsentlig rolle som KulturRummets mobile tilbud, og rummer ofte ikke kun biblioteksopgaver, men giver også KulturRummet mulighed for at formidle med andre fagligheder decentralt. Således bruges bogbussen også til arrangementer, hvor musiklærere og bibliotekspersonale i samarbejde laver forløb for børn. Forløbet Halfdansk, hvor Halfdan Rasmussens rim og remser både bliver læst op og sunget og spillet til for børn i bussen, har været en stor succes. Ligeledes har bogbussen med både musikalske og bibliotekstilbud deltaget i Dagplejernes dag på Storetorv og til Stafet for Livet.

Der er altså et stort formidlingspotentiale for KulturRummet i at have en rullende station, der samtidig imødekommer Thisted Kommunes geografiske struktur med store afstande.

Nyt mobilt biblioteks tilbud

Børne- og Familieforvaltningen anser det for afgørende for borgere i Thisted Kommune, at der fortsat er et mobilt bibliotekstilbud. Derfor har mulighederne for etablering af et nyt mobilt tilbud været undersøgt ud fra følgende kriterier:

Ved produktion/indkøb af en bogbus, er der en række foranstaltninger, der skal tages hensyn til:

 • Adgangsforhold

Lav indstigning og adgangsforhold for alle typer borgere samt gode adgangsforhold ved af- og pålæsning af materialer.

 • Indretning og belysning

Brugervenlig indretning med mulighed for at præsentere materialerne på en indbydende og overskuelig måde. Fleksibelt inventar, der er let at håndtere i forhold til ændring af materialetyper og formater. En løsning som sikrer materialerne under kørsel vægtes også. Indretningen af biblioteksrummet skal tage hensyn til, at arbejdspladsen er ergonomisk korrekt og at pladsen udnyttes optimalt. Belysningen skal sikre, at borgerne har de optimale forhold til at se materialerne. Derudover skal belysningen tage hensyn til arbejdsmiljøet og give en indbydende bogbus.

 • Arbejdsmiljø

Bogbussen skal være stabil og let at køre. Indretningen skal tage højde for at skabe et behageligt arbejdsmiljø, både sommer og vinter og i al slags vejr, med hensyn til opvarmning, ventilation og isolering af biblioteksrummet.

 • Design

Bogbussen skal være indbydende og let genkendelig i landskabet. Biblioteksrum der er lyst, venligt og let at overskue samt føles indbydende. og indretningen åbner op for multifunktionalitet, så indholdet af bogbussen kan tilpasses de fremtidige tendenser og behov for et moderne bibliotekstilbud.

Der er forskellige modeller for indkøb af en ny bogbus, og ved følgende modeller er der udregnet en overslagspris, som er sat efter et skøn på baggrund af andre bibliotekers udgifter til lignende modeller eller på baggrund af indhentede tilbud.

Alle tre muligheder placerer sig indenfor samme prisleje.

1. Lastbil med fokus på tværfaglig formidling

Ved indkøb af en lastbil, hvor lastbilens ende vogn indrettes efter de opstillede kriterier, er der mulighed for at indrette anderledes og løbende have muligheder for at ændre indretningen uden at udskifte selve køretøjet. Det giver en række muligheder for nytænkning: Lastbilen kan for eksempel åbnes op som scene, den kan indrettes som tech-lab (IT-laboratorie) i samarbejde med skoler og dagtilbud med mere, samtidig med at lastbilen stadig indeholder biblioteksmaterialer.
Formidlingsmæssigt er der mange muligheder for tværfaglig udfoldelse særligt i tilbud til børn og unge.

Reservedele og vedligehold er billigere på en lastbil end på en bus, og der vil være mulighed for lokal forankring i alt fra udbud til indretning og design. Der ønskes en hybridløsning, og biblioteket har allerede laderstation.
Det kræver kompetenceudvikling af personalet, der skal have lastbilkørekort.

Indkøb og ombygning af lastbil med vinduer og kørestolslift anslås til 2,9 mio. kr. Heri indgår både indretning og udsmykning, installering og anlæg af IT, diverse samt uforudsete udgifter.

Driftsudgifterne svarer til nuværende bogbus.

2. Helt ny bogbus som produceres efter bestilling

Der produceres ganske få bogbusser på verdensplan.

Der er efterspurgt pris på to bogbusser. Priserne ligger på mellem 3,2 mio. kr. og 3,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til udvendig design samt indretning, anlæg af IT og udstyr på 400.000 kr.

Modellen giver muligheden for at designe det mobile tilbud efter behov, da bussen specialfremstilles efter ønske.

3. Leasing af bogbus

Der kan oprettes en leasingaftale.

En leasingmodel løber over 15 til 20 år. Her anslås det, at der er leasingudgifter på ca. 160.000 til 200.000 kr. om året i 20 år. Hertil kommer en startudgift på udsmykning, indretning, anlæg af IT med mere.

Ved leasing kan der være mange års binding, hvilket også kan betyde, at formidlingstilbuddet og behovet for multifunktionel indretning ikke kan forny sig.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler model 1, da den giver flest muligheder for at fremtidssikre bibliotekets tilbud samt flest muligheder for tværfagligt samarbejder for flere borgere i kommunen. Den helt klare fordel er, at det er muligt at udskifte dele af det mobile tilbud uden at udskifte hele køretøjet.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler derfor, at mulighederne drøftes og det herefter indarbejdes i de kommende overslagsår.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Bogbussen har stor værdi for borgere i Thisted Kommune, der ikke har mulighed for at komme ind til hovedbiblioteket i Thisted eller filialerne i Hanstholm og Hurup. Bogbussens udlåns- og besøgstal danner grundlag for, hvordan bogbussens køreplan sammensættes.
Skoler og dagtilbuds muligheder for at booke bogbussen i formiddagstimerne har stor værdi i ønsket om tværfagligt samarbejde om børn og unge.

Høring og sagsgang

Lokal-MED KulturRummet den 26. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Modellerne for et fremtidigt mobilt bibliotekstilbud drøftes og det besluttes, hvilken model der skal arbejdes videre med.
 2. Den model der peges på, søges indarbejdet i de kommende overslagsår.

Tidligere besluttet

Lokal-MED KulturRummet den 26. maj 2020, pkt. 4:

Drøftet med følgende bemærkninger:

 • Bogbussen er garant for at alle kommunens borgere har adgang til et bibliotekstilbud, herunder børn og ældre, der ofte ikke har mulighed for at transportere sig til Hovedbiblioteket i Thisted eller til en af de to filialer i Hurup og Hanstholm.
 • Bogbussens store styrke er fleksibiliteten. Et mobilt tilbud, der nedbryder afstand og har mulighed for at komme ud i hjørnerne af landdistrikterne for at møde borgerne der, hvor de er, både som kulturbrugere og medborgere, og som kan ændre tilbud i forhold til, hvad der rører sig lokalt.
 • Bogbussen kan være det synlige udtryk for et kommunalt ønske om at være til stede overalt og tilbyde mulighed for information og oplevelser.
 • Bogbussen betyder rigtig meget for lokalsamfundet. Børn, ældre, unge og børnefamilier venter hver uge på dens ankomst. Udover at være et bibliotekstilbud gør bussen også en forskel som samlingspunkt, kulturhus og socialt mødested. Den understøtter og formidler hvad Biblioteket i Thy og Kulturrummet kan både fysisk og digitalt.
 • For børnene betyder bogbussen, at de vænner sig til et bibliotekstilbud, hvilket kommer dem til gavn i hele deres skoleforløb og videre frem i livet.
 • Der er et stort potentiale for mere tværfagligt samarbejde og et særligt potentiale for at et fremtidigt mobilt tilbud også indeholder muligheder for elevkoncerter og instrumentlaboratorium for at inspirere og vække lysten til at spille et instrument.
 • I et nyt tilbud, der favner tankerne om fremtidens bibliotek og rummer tilbud fra ikke bare biblioteket med fra hele KulturRummet, påpeger bibliotekets fagpersonale, at en mindre materialebestand i et nyt mobilt tilbud ikke betyder serviceforringelse for borgere, der ønsker fysiske materialer, da disse så oftere og løbende udskiftes sammen med et øget fokus på borgernes bestillinger af bestemte titler og emner.

Fraværende Lokal-MED KulturRummet den 26. maj 2020: Cathy Brown Stummann.

Beslutning

Godkendt, idet der arbejdes videre med model 1.

Til toppen

99. Madværkstedet

Udskriv

Sagstema

Madværkstedet. Evalueringsrapport og fremtidig drift.

Redegørelse

Som afslutningen på Madværkstedets projektperiode er der udarbejdet vedhæftede rapport til Nordea Fonden, der i 2016 støttede projektet med 1,3 mio. kr. til en projektperiode på 3 år.

Målet med projektet var at få cafeen til at løbe rundt og samtidig få skabt en ny rummelig arbejdsplads, hvor der kunne oprettes mindre flexstillinger, hvilket der er mangel på i området og samtidigt lave gode erhvervspraktikker for borgere langt fra arbejdsmarkedet.

I projektperioden var ønsket, at kommunen skulle udvikle og afprøve formatet for forhåbentligt, hvis projektet havde den ønskede effekt over for borgere og brugere, at kunne forpagte virksomheden til en ikke-kommunal tredjepart.

Rapporten er todelt i en intern afrapportering, som er beregnet til at sikre Nordea Fondens dokumentation for, at den bevilgede støtte til projektet Madværkstedet er brugt efter hensigten. Den anden del af rapporten er beregnet på at sikre vidensdelingen af projektet Madværkstedet.

Rapporten vurderer, at projektet i høj grad har opfyldt de arbejdsmarkedsrelaterede målsætninger. Dog er det ikke lykkedes at tilgodese alle de oprindelige målgrupper for projektet. Det fungerer godt at have en rummelig arbejdsplads i KulturRummet. Det har understøttet det, man vil i andre miljøer.

Særligt synergieffekten til KulturRummets andre miljøer har været givende. Madværkstedet har på mange måder fungeret som et slags fælles tredje for KulturRummets øvrige miljøer, og der er opstået spændende nye arrangementsformer på baggrund af dette. Særligt fællesspisning vurderes som noget meget positivt både for borgere, Plantagehuset og som synergi til de øvrige kulturelle aktiviteter i KulturRummet.Arbejdet med mad som et kulturelement, blandt andre kulturelementer, har været meget vellykket.

Flere unge begyndte at bruge biblioteket/cafeen i denne periode, som et samlingssted/lektiested inden bussen gik hjem. Aldersgennemsnittet er faldet betragteligt og målgruppen er i den grad udvidet på grund af cafeen. Vurderingen er, at det er cafeens fortjeneste, at dette sker.

Økonomisk set har projektet i 2017 givet et overskud på ca. 600.000 kr., hvilket tilskrives, at fonds- og kommunale midler fra blandt andet beskæftigelsesområdet var højere. I 2018 var fonds- og kommunale midler lavere, mens der var højere udgifter til lønninger, hvilket gav et merforbrug på ca. 400.000 kr. I 2019 var der ingen fondsfinansiering, men højere kommunalt støtte, her medfinansierede beskæftigelsesområdet ikke længere. Samtidig var lønudgifterne lavere. 2019 har derfor et merforbrug på ca. 400.000 kr. Caféindtægterne har været stabile alle tre år.

Overordnet sethar Madværkstedet som projekt vist,at det afprøvede koncept ikke er bæredygtigt i den afprøvede form.

Vigtigste begrundelser:

 • Uhensigtsmæssige åbningstider.
 • Store udgifter til personale.
 • Mange ressourcer til personaleledelse og mentoropgaver i forhold til antal medarbejdere.
 • Store hensyn til det etablerede forretningsliv for at undgå oplevet konkurrence. Blandt andet har man fravalgt catering og reklame samt sparsomme åbningstider.

Overordnet set vurderes det, at projektets faglige målsætninger i høj grad er opfyldt, men at det har krævet en del justeringer i forhold det oprindelige koncept at skabe et økonomisk bæredygtigt projekt.

I rapportens 2. del konkluderes det, at arbejdet med socialøkonomi i kommunalt regi er tids- og ressourcekrævende, og det koster ressourcer at starte en socioøkonomisk virksomhed. Samtidig er det også lykkedes at skabe en arbejdsplads med meget stor rummelighed, som har været med til at give de ansatte og praktikanterne en øget tilknytning til arbejdsmarkedet og en stærkere identitet som aktiv på arbejdsmarkedet. Derudover påpeges der også, at det er en stor udfordring at skabe og drive en overskudsskabende forretning uden at konkurrere med de øvrige restauratører i byen.

Der har siden oktober 2019været offentlige opslag om, at Madværkstedet søger en forpagter. Opslagene har været i Thisted Posten, Thisted Dagblad, på KulturRummets hjemmeside og på Facebook.

Der har ligeledes været et samarbejde med Thisted Detail- og Handelsforening og Thy Erhvervsforum om at lede efter en mulig forpagter.

Der har været dialog med 23 mulige forpagtere, hvoraf 4 til 5 har været særligt interesseret og gået i yderligere dialog. Det har dog ikke været muligt at finde en forpagter, der alle giver afslag på grund af manglende overskud til ekstra driftsopgaver samt tvivl på muligheden for at drive rentabel forretning. Thisted Kommune må efter forsøget på at bortforpagte caféen godt drive stedet selv.

Fra 1. januar 2020 er de ansatte medarbejdere i små flexstillinger ikke blevet genansat efter projektets afslutning, og KulturRummet har drevet stedet videre i begrænset version med én ordinært ansat og hjælp fra de øvrige medarbejdere i KulturRummet.

Rapporten afslutter med følgende overvejelser over, hvilke modeller der kunne være mulige, hvis Madværkstedet skal drives videre:

Model 1

Caféen drives af Thisted Kommune - KulturRummet.

Der afsættes driftsmidler til to fuldtidsansatte og et fast korps af frivillige i samarbejde med Spillestedet Thy, løbende praktikanter og jobprøvninger.

Med to fast ansatte vil det være muligt både at bemande åbningstiden, udvikling af menu og koncepter, frivillig koordinering og mentorordning for praktikanter. De fast ansatte indgår dermed i naturlige kollegiale tværfaglige teams med resten af KulturRummets personale. Arrangementer, koncepter og events er en naturlig daglig arbejdsgang. Her kan ansatte i andre miljøer også varetage driftsopgaver, der hører til caféen: Konceptudvikling, PR og presse, økonomistyring, rengøring, vareafhentning med videre. Alt fra kommunikationsmedarbejdere, servicepersonale og andre faggrupper vil derfor naturligt og uopdelt bidrage til caféens liv og salg.

Caféen bør have åbent fra kl. 10.00 til ca. kl. 19.00 alle hverdage og fra kl. 10.00 til kl. 14.00 eller kl. 15.00 om lørdagen. Her matcher åbningstiden KulturRummets aktivitetstidsrum og i særdeleshed Plantagehusets flow af brugere. Der vil være mulighed for ”hverdags aftensmad”, dagens ret alle hverdage, frokost og eftermiddagskaffe om lørdagen.

Der vil i denne model også kunne samarbejdes med private aktører, der ved større arrangementer kan ”overtage” menuen og salg i samarbejde med Madværkstedets personale og dermed fungere som kompetenceudvikler for Madværkstedets personale, mens den private aktør vil blive eksponeret i en anden ramme.

Model 2

Caféen drives delvist sammen med en ekstern mad aktør.

Her er der stadig behov for driftsmidler til 1 til 1,5 eller 2 medarbejdere.

Enmad aktør leverer hovedmåltiderne: Frokost og aftensmåltidet, som sælges gennem caféen.

Det fritager ressourcer til madproduktion i køkkenet, tab og fortjeneste ved madproduktion ligger hos den eksterne aktør.

Konsekvensen ved denne model er dog, at den sanselige del ved caféen gennem dufte fra køkkenet forsvinder. Ligeledes vil ejerskabet for maden, som sælges naturligt forsvinde, når personalet skal sælge mad, de ikke selv har udviklet eller produceret. Modellen foreslås udelukkende, hvis der er færre ressourcer til rådighed end model 1 kræver. Her skal det også bemærkes, at det kræver en samarbejdsaftale, der stadig sikrer Madværkstedet en indtægt ved salg.

Model 3

Forpagte caféen ud til en privat aktør.

Forpagtningsaftalen har været offentliggjort i udbud, og der har været samtaler med 23 forskellige aktører. 4 til 5 af disse har været meget interesseret. Det har dog ikke været muligt at lukke en aftale, da konceptet er økonomisk for sårbart for en privat aktør at overtage.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringsrapportens konklusioner, at Madværkstedet drives af KulturRummet som beskrevet i model 1.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

I projektets sidste år regulerede man lidt på åbningstiderne, således at der var en enkelt aftenåbning om ugen, sideløbende med at man forsimplede menuen og reducerede den socialpædagogiske støtte, hvilket samlet set skabte balance i projektets økonomi, men dog ikke fornødent til at indhente efterslæb fra projektets første år.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der i budgettet er afsat 1.015.100 kr. til kommunal medfinansiering af Madværkstedet og at der er overført et underskud fra 2019 på 433.648 kr. Underskuddet forventes afviklet med 50% i 2020, jævnfør KulturRummets budgetopfølgning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

 1. Godkender rapporten.
 2. Godkender, at Børne- og Familieforvaltningen arbejder videre med model 1 for Madværkstedets fremtidige drift.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Der arbejdes videre med model 1, idet der fokuseres yderligere på beskæftigelsesområdets involvering.

Til toppen

100. Teatersamarbejde

Udskriv

Sagstema

Teatersamarbejde fra januar 2021. Proces- og handleplan samt udpegelse af bestyrelsesmedlemmer.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020 Børne- og Familieforvaltningens indstilling om at;

 1. Thisted Kommune indgår et samarbejde med Limfjordsteatret
 2. I ansøgningen indgår en fælles egnsteateraftale i periode 2021-2024.
 3. Der i egnsteateraftalen efterfølgende udvikles en lokalt forankret samarbejdsmodel med udgangspunkt i de kriterier, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Ansøgningen er sendt til Slots- og Kulturstyrelsen den 11. maj 2020. Herefter bliver ansøgningen gennemgået af Slots- og Kulturstyrelsen, hvorefter den bliver fremlagt for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Ansøgningens endelige godkendelse meddeles kommunerne senest den 1. september 2020. Bilag med ansøgning er vedlagt.

Slots- og Kulturstyrelsen har beregnet minimumsprocenterne for den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til egnsteatre for de kommende fire år henholdsvis 2021, 2022, 2023 og 2024. Det kan forventes, at staten i 2021 som minimum kan refundere 36 % af de kommunale driftstilskud til egnsteatre. I 2022 vil refusionsprocenten ligeledes være minimum 36 %, og i 2023 og 2024 minimum 35 %.

På baggrund af beslutningen den 31. marts 2020 i Kommunalbestyrelsen afholder Børne- og Familieforvaltningen løbende møder med Bestyrelsen i Thy Teater vedrørende nedlukning af Thy Teater som egnsteater, og hvor den fremtidige brug af bygningen på Frederikstorv samt overlevering af inventar/udstyr med videre fra januar 2021 drøftes. Lejekontrakten vedrørende bygningen er opsigelig i 8 år, og kan tidligst opsiges med virkning pr. 1. januar 2022, og derfor forventer forvaltningen også, at der vil være teateraktivitet i bygningen fortsat i 2021. Arbejdet med nedlukningen og overdragelse med videre vil pågå fortsat og frem mod nedlukningen ultimo 2020.

Som beskrevet i redegørelsen fra den 31. marts 2020, skal der udpeges to nye bestyrelsesmedlemmer til Limfjordsteatret, således at der sidder to repræsentanter med i bestyrelsen, der er udpeget af Thisted Kommune.

Begge medlemmer udpeges af Thisted Kommunalbestyrelse, idet det ene repræsenterer teateraktører i Thisted Kommune, mens den anden repræsentant er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Der skal derfor udpeges to repræsentanter til bestyrelsen i forhold til det kommende arbejde, som vil være i løbet af efteråret 2020.

Limfjordsteatret vil samtidig ændre deres vedtægter, hvor det vil fremgå, at der skal udpeges to medlemmer for 4 år, og hvor de følger valgperioden.

Som en del af arbejdet med et fremtidigt teatersamarbejde blev det ligeledes besluttet, at der skal arbejdes videre med beskrivelse af en ny struktur, som samler teateraktører i et nyt fællesskab og netværk, hvor lokal forankring og samarbejde er i fokus. Det vil sige en organisering som også har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune.

Børne- og Familieforvaltningen har løbende dialog og arbejdsmøder med Limfjordsteatret om dette, og vedlagt er derfor en tids- og procesplan for arbejdet med at etablere denne struktur med opstart januar 2021.

Som det første fra januar 2021 vil Limfjordsteatret sammen med Thisted Kommune indkalde teaterforeninger og -aktører til et fælles samarbejdsseminar. Udover det fælles opstartsseminar, vil der være individuelle møder mellem de enkelte aktører, Limfjordsteatret og Thisted Kommune, hvor målet er at få kendskab til aktørernes virke, visioner og behov. På baggrund heraf udarbejdes der en samarbejdsaftale, som teateraktørerne får til gennemsyn inden den forventes sendt til godkendelse i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i marts 2021.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14.01.14) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26.10.19).

Bekendtgørelse om statsrefusion (BEK. Nr. 1474 af 17.12.19).

Egnsteater aftale mellem Thy Teater og Thisted Kommune.
Lejekontrakt vedr. bygningen på Frederiksgade 5.

Thy Teater vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Kommunalbestyrelsen den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen

 1. Udpeger to repræsentanter til Bestyrelsen i Limfjordsteateret.
 2. Godkender Tids- og Procesplanen vedrørende fremtidigt teatersamarbejde.

Beslutning

Ad 1. Det indstilles at Niels Jørgen Pedersen udpeges som medlem af Bestyrelsen i Limfjordsteateret. Det andet medlem udpeges blandt interessenter på teaterområdet. Pågældende udpeges af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i foråret 2021.

Ad 2. Tids- og Procesplanen indstilles til godkendelse.

Til toppen

101. Unge Stemmer

Udskriv

Sagstema

Unge stemmer - hvad er det gode ungdomsliv i Thy?

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 14. august 2019 at afsætte midler til en ung proceskonsulent med tilknytning til KulturRummet som et led i en revitalisering af Thisted Kommunes Ungeråd. Formålet er at styrke dialogen mellem unge og det politiske og administrative niveau i Thisted Kommune. Der ønskes samtidig et bredere udsnit af unge i Thisted Kommune, der medinddrages i samarbejdet med og om unge.

For at sikre dialogen mellem de unge og de kommunale beslutningstagere, har den unge proceskonsulent til opgave først og fremmest at kortlægge de ungemiljøer, som er bygget op om demokratiske ungdomsfællesskaber i Thisted Kommune. Det er blevet til projektet "Unge Stemmer".

Projektets formål har i første omgang været at få overblik over den farverige og mangfoldige ungdom i Thisted Kommune. En del af ”Unge Stemmer” er derfor en række korte interviews med unge thyboer i alderen 14 til 21 år med forskellige udgangspunkter. Fra den 14-årige ungdomspolitiker fra Ørum over til den 19-årige gymnasiepige fra Koldby til den 21-årige elektrikerlærling fra Vorupør, der alle kommer med deres bud på, hvad det gode ungdomsliv i Thisted Kommune er.

Projektet sætter samtidig fokus på det, man kan kalde ”ungeaktører”. Det vil sige alle de foreninger og organisationer (URT, Alive, KFUM & KFUK's ungdomsgruppe, Demokratour med flere) med unge mennesker, der på den ene eller anden måde er med til at skabe liv og kultur blandt kommunens unge.

Alt i alt giver ”Unge stemmer” på den måde en oversigt over ungdomslivet i Thisted Kommune, der kan give politikere såvel som borgere og de unge selv et øjebliksbillede af, hvem de unge er, og hvad de mener om at være ung i vores kommune. Forhåbentligt giver det en platform at arbejde videre fra. At bringe ungdommen og politikkerne tættere sammen er et så langsigtet projekt, at man er nødt til at give det tid, hvis man for alvor vil høste frugterne af arbejdet.

Projektet konkluderer:

 • Uanset hvilket erhverv eller hvilken uddannelse man tager, peger stort set alle, som har deltaget i projektet, på, at deres sociale fællesskaber er den vigtigste faktor for, om de har det godt.
 • Det gode ungdomsliv udspringer af fællesskabet med andre unge mennesker, som man har i klasseværelserne, foreningerne, sportsklubberne og så videre. Hvis man som kommune vil skabe de bedst mulige rammer for unge, handler det altså om at skabe et miljø, hvor eksisterende fællesskaber trives og nye har mulighed for at opstå.
 • Den vigtigste anbefaling er derfor, at man i arbejdet med ”Unge Stemmer” i Thisted Kommune fortsat skal ud til de unge og møde dem dér, hvor de er og skabe nye forbindelser og netværk. Man skal hele tiden have fingeren på pulsen, holde sig opdateret på de allerede etablerede ungdomsmiljøer og ikke mindst opsøge de nye spirende kræfter. Man skal kort sagt konstant sørge for at være en del af de unge og deres mange fællesskaber. Det er et stort arbejde, fordi ungdommen altid er ny og kommer i mange farver.

Ungekonsulenten kommer på baggrund heraf med tre helt konkrete forslag, som man kan gå videre med:

 • Oplægsturné på folkeskolerne

Øget oplysning hos de ældste klasser i vores folkeskoler, hvor man kunne tage rundt med små oplæg om de lidt ældre unges arbejde i foreninger som URT og Alive. På den måde ville man skabe en bedre struktur for det mere entreprenante ungdomsliv i kommunen, og det ville give en tydeligere ”fødekæde” i forhold til elevråd, foreninger og Demokratour. I sidste ende vil det styrke forholdet mellem ungdommen og politikkerne, hvis flere kender til samarbejdet.

 • Skabelsen af en ny ungepolitik eller et ungekommissorium

En del af arbejdet med oplægsturnéen kunne være at begynde arbejdet med en ny ungepolitik. Den nuværende ungepolitik stammer helt tilbage fra 2013 og trænger i den grad til en kærlig hånd. Det er helt oplagt, at fremover skal arbejdes strategisk med at facilitere dette arbejde, hvor både de unge og byrådet skal høres. Først og fremmest skal man arbejde med at opbygge et dialogisk rum, hvor samtalen kan fortsætte, så fornyelsen af ungepolitikken sker løbende. En vigtig pointe at have for øje i den sammenhæng er nemlig, at et ungdomsliv har en kortere cyklus end kommunens ofte mere langsigtede arbejde.

 • Indstillingen af Thisted Kommune som årets ungekommune

Selvom der er plads til forbedringer, så er Thisted Kommune en god ungekommune. Derfor bør der fremover også sættes fokus på det gode arbejde, der allerede gøres, ved at skrive en indstilling og dokumentere alle de
fantastiske ting, der bliver skabt af de unge, og de nye tiltag, der bliver sat i verden for at give bedre rammer for os unge. En indstilling, de unge selv bør være med til at forme og beskrive.

Produktet uddeles på mødet.

Produktet skulle have været lanceret under Thy til Kultur, men lanceres nu i stedet i digitalt format.

Ungekonsulenten og borgmesteren samtaler om hovedkonklusionerne i produktet, og samtalen optages og produceres til en kort film, som offentliggøres på KulturRummets hjemmeside og sociale medier. Derudover optages samtalen også med lydteknisk udstyr, som efterfølgende klippes sammen i podcast-format. Lydfilen planlægges udgivet offentligt i efteråret 2020, når KulturRummets podcastkanal er etableret.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Thisted Kommunes nuværende Ungepolitik er fra 2013, og der er et ønske fra både unge og politikere at revitalisere ungerådet og skabe et nyt kommissorium for samarbejdet med unge i kommunen. Med et nyt kommissorium og tættere kobling til de unge i deres miljøer, vil der være grobund for, at inddragelsen af unge i kommunen vil nå bredere ud og skabe mere gensidig dialog.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

102. Helshagevej 53 - videre proces

Udskriv

Sagstema

Status og orientering vedrørende kommunal grund ved Helshagevej 53 i Hanstholm.

Redegørelse

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget behandlede på mødet den 11. juni 2018 som punkt 128 sagen om grunden på Helshagevej 53. Her indstillede udvalget:

 1. At bygningen beliggende på Helshagevej 53 i Hanstholm rives ned, og midlerne tages fra allerede eksisterende anlægsbevilling XA-729 Indsats mod farlige og forfaldne ejendomme.
 2. At der arbejdes videre med projektudvikling af et hus til kultur og natur.

Dette blev endeligt besluttet af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. juni 2018 som punkt 132.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 3. september 2018 som punkt 182:

 1. At nedrivning af ejendommen iværksættes.
 2. At der udarbejdes en proces for indkaldelse af idéer og forslag til brug i denne og lignende sager.

I efteråret 2018 oprettede Teknik og Erhverv en hjemmeside med fakta omkring ejendommen og opfordrede til indsendelse af idéer og forslag. Den online dialogproces blev gennemført i perioden fra den 22. oktober til den 9. november 2018. Resultaterne fra dialogprocessen blev præsenteret for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i marts 2019 og for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i april 2019. Resultaterne viste, at de hyppigste emner blandt forslagene havde fokus på noget, som bidrager til kultur, fællesskab og turisme i området. (Se Bilag A)

Konkrete eksempler fra de indkommende forslag er:

 • Udsigtstårn (3 forslag)
 • Folkehus/ungehus (3 forslag)
 • Musik-kultur sted (3 forslag inkl. et forslag, der ikke længere er aktuelt)
 • De Nordatlantiske Skure
 • Øvrige (8 forslag)

Yderligere oplysninger om de indkommende forslag i efterår 2018 kan findes i Bilag D.

Projektforslag ”De Nordatlantiske Skure”, hvor en gruppe har forslået et kunstnerisk og kulturelt samarbejde mellem Grønland, Island, Færøerne, Norge og Danmark. Idéen trækker på at Hanstholm igennem århundreder har været bindeled mellem andre nordatlantiske lande og stadig er det. Grønland, Island, Færøerne, Norge og Danmark skal præsenteres igennem hvert sit skur.

Idéoplægget beskriver ”De Nordatlantiske Skure” på denne måde: De fem Skure placeres på skrænten ovenfor havnen. Dette enestående sted mellem havn og by kræver bygninger udført i et højt arkitektonisk niveau. Husene anvendes som udstillings- og atelierområde. Husene udføres i et materiale, der skaber relationer til det enkelte lande. Skurene skal fungere som udstillingsplatforme af nordisk kunst og kultur med udgangspunkt i de enkelte landes karakterer. Hvert land vil altså være involveret i og ansvarlig for indholdet i og driften af hvert sit skur. (Se Bilag B for idéoplæg)

Ideen med at have fokus på Hanstholms beliggenhed og forbindelse til de nordatlantiske lande findes allerede i 2006 i rapporten ”Atlantisk Hanstholm – En bosætningsstrategi for Hanstholm”. Rapporten anbefalede at arbejde videre med ”Opførsel af Nordatlantens Hus på skrænten ovenfor havnen. Dette enestående sted mellem havn og by kræver et enestående projekt. En arkitektkonkurrence bør udskrives med internationale deltagelse.” (Se side 14 og 20 i Bilag C). Det er dog ikke nævnt præcist i rapporten, at beliggenhed af Nordatlantens Hus skal være Helshagevej 53.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 10. april 2019 som punkt 69, at Børne- og Familieforvaltningen skulle arbejde videre med sagen. Sagen blev genoptaget af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i november 2019, hvor punktet blev udsat.

Siden dialogprocessen i efterår 2018 er der kommet fokus på området omkring Helshagevej 53 i Cold Hawaii Masterplan 2.0. Et af forslagene i Cold Hawaii Masterplan 2.0 er en 9 km rekreativsti ”Herlige Hanstholm”. Ønsket om etablering af et attraktiv stiforløb gennem byen kan også findes i bosætningsstrategi for Hanstholm fra 2006. Den præcise placering af ”Herlige Hanstholm” er stadig i proces. Hanstholm Rådet arbejder nu på udformning af rutens placering sammen med blandt andet konsulent Rasmus Johnsen og Naturstyrelsen Thy. I Cold Hawaii Masterplan 2.0 anbefales det, at ”omdrejningspunkt for realiseringen af hovedgrebet for Cold Hawaii i Hanstholm tager afsæt i “Herlige Hanstholm” og dermed en rekreativ sti, som skaber synlighed og sammenhæng mellem surfspottet Middles og Hawskoven, Museumscenter Hanstholm, Hanstholm Kunstbygning, Pynten, Hanstholm Fyr, Brunbjergskrænten og dermed udsigten over Hanstholm Reservatet” (Se Bilag E, side 78-81 for en beskrivelse og kort over stien ”Herlige Hanstholm”)

Et eventuelt projekt i området bør tage i betragtning de nuværende diskussioner om området lokalt samt de følgende fakta om grunden og dens omkringliggende arealer.

 • Grundens areal er 2.133 m2.
 • Arealerne omkring er ejet af Naturstyrelsen.
 • Der må ikke etableres boliger/overnatning. I kommuneplanen er udlagt en konsekvenszone (bufferzone) omkring Hanstholm Havn for at beskytte virksomhederne for at sikre fremtidige drift og udvidelsesmuligheder med hensyn til støj, lugt og anden luftforurening.
 • Der findes en sjældent (dog ikke fredet eller rødlistet) blomst på området, der hedder Filtet Klokke.
 • Udvikling og etablering af en ny bygning på området vil kræve, at der udarbejdes en lokalplan og kommuneplantillæg.
 • Et eventuelt projekt bør overveje, at byggefelt/bygninger placeres længst fra skrænten for at vise hensyn til naturen.
 • På baggrund af grundens beliggenhed omringet af Natur2000 arealer og derfor kan adgangsvej og parkering blive en begrænsende faktor i et eventuelt projekt. (Se Bilag F. Natura2000 arealer på kortet er indikeret i grøn)

Børne- og Familieforvaltningen ønsker, at udvalget drøfter mulig brug af Helshagevej med udgangspunkt i ovenstående.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke tomgangsdrift på matriklen, udover aflæsning af vand, da vandstik ikke er nedtaget i forbindelse med nedrivningen.

Andre konsekvenser

Kommunalbestyrelsens besluttede den 26. juni 2018, at ejendommen på Helshagevej 53 skulle nedrives. Dette er sket i perioden fra maj til juni 2019.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

 1. Drøfter mulig brug af Helshagervej.
 2. Tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Drøftet. Sagen behandles på ny til efteråret.

Til toppen

103. Godkendelse af årsregnskab 2019 for Thy Teater

Udskriv

Sagstema

Thy Teater har fremsendt regnskabet for 2019. Det er godkendt af teatrets bestyrelse i april 2020.

Redegørelse

Som en del af aftalen mellem Thy Teater, Thisted Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen fremlægges hermed Thy Teaters årsregnskab 2019 til kommunal godkendelse og efterfølgende indsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen.

Som det fremgår af vedhæftede revionserklæring, er der følgende konklusioner:

Årsregnskabet for Den selvejende institution Thy Teater er revideret for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2019, som omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter (side 13 til 22). Årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revionserklæringens konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til revision af årsregnskabet er ledelsesberetningen læst af uafhængig revisor, som i den forbindelse vurderer, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller om viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Revionserklæringen konkluderer, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav.

Baseret på det udførte arbejde er det den uafhængige revisors opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Der er ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Thisted Kommune har indgået en egnsteateraftale med Thy Teater gældende for perioden 2018 – 2020.

Thy Teaters ledelsesberetning for året 2019 afspejler nøje indholdet i denne egnsteateraftale. I 2019 har Thy Teater fremført otte forestillinger af egen produktion, hvoraf fem var samproduktioner efter evaluators anbefaling i den daværende gældende evaluering. Herudover arrangerede Thy Teater løbende gæstespil i henhold til egnsteateraftalen, således at alle aldersgrupper og scenekunstneriske genrer i Thisted Kommune er blevet tilgodeset.

I beretningen fremgår det ligeledes, at der i 2019 var 73 opførelser af egenproduktioner/samproduktioner og 108 opførelser af gæstespil. Thy Teater havde 13.322 betalende teatergæster og 106 inviterede (fri) teatergæster til forestillingerne. Tre af forestillingerne var planlagt således, at de blev spillet på decentrale spillesteder, så forestillingerne kom ud i hele Thisted Kommune (Vorupør, Tvorup, Øsløs, Østerild, Hundborg, Hurup, Snedsted og Sennels). Til øvrige teateraktiviteter (dramaundervisning, aftertalks, børnekulturnat og udstillingsgæster) var der i alt 1.098 teatergæster.

Thy Teaters forestillinger og øvrige aktiviteter har været jævnt fordelt hen over året. Til alle forestillinger og øvrige aktiviteter har der i alt været 14.526 teatergæster.

Thy Teater har i 2019 modtaget statslig udviklingstilskud til at afprøve nye tiltag. Thy Teater har i den forbindelse afprøvet nye tiltag inden for fem områder:

 1. Udvikling af ny kunstnerisk profil for Thy Teater
 2. Yderligere udvikling af potentialet i Nationalparkkonceptet
 3. Styrket indsats overfor nye publikumsgrupper (friskole/privatskole)
 4. Udvikling af særforestilling for udsatte publikumsgrupper (demens)
 5. Udvikling af nyt børnepublikum (9 – 12 årige)

I foråret 2019 var Thy Teater i dialog med Kulturministeriet angående formidlingstilskuddet. Dette medførte korrektion af billettilskud til visse spillesteder, og påvirkede formidlingstilskudsregnskabet. I forbindelse med udarbejdelsen af tilskudsregnskab 2018/2019 blev det konstateret, at der var indregnet et forbrug af formidlingstilskud på kr. 135.080 for meget i årsrapporten for 2018, som istedet blev forbrugt i 1. halvår 2019.

Det er revisors opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er vedlagt sagen som bilag.

Børne- og Familieforvaltningen bemærker, at Thy Teater har søgt og fået dispensation for sine to årlige egenproduktioner på grund af situationen med Covid-19.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at årsrapporten godkendes og videresendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14.01.14) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26.10.19)

Bekendtgørelse om statsrefusion (BEK. Nr. 1474 af 17.12.19)

Økonomiske konsekvenser

Thy Teater har i 2019 haft samlede indtægter på 5.330.943 kr.

Heraf bidrager kommunen med et tilskud på 3.421.200 kr.

Andre tilskud: 808.403 kr.

Billetindtægter: 1.096.426 kr.

samt andre mindre beløb.

Der har været udgifter for 4.874.817 kr.

Regnskabet viser et overskud på 456.126 kr. for 2019.

Thy Teater havde ved afslutningen af 2019 en egenkapital på 1.309.643 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thy Teaters årsregnskab 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

104. Godkendelse af årsregnskab 2019 for Spillestedet Thy

Udskriv

Sagstema

Spillestedet Thy har fremsendt regnskabet for 2019, som er godkendt af spillestedets bestyrelse.

Redegørelse

Som en del af aftalen mellem Spillestedet Thy, Thisted Kommune og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik fremlægges hermed Spillestedet Thys årsregnskab 2019 til kommunal godkendelse og efterfølgende indsendelse til Statens Kunstfond.

Af ledelsesberetningen fremgår, at Spillestedet Thy brugte 2019 til at opbygge organisationen og udbyde koncerter og arrangementer fordelt over hele Thy. I 2019 har Spillestedet Thy således afviklet 102 koncerter eller arrangementer, heraf 88 koncerter med betalende publikum. Spillestedet har i 2019 solgt færre billetter end i 2018, hvilket skyldes et mindre udbud af koncerter på store scener med mulighed for store publikumstal. Der har derimod været fokus på små og mellemstore koncerter. Der har i 2019 været et gennemsnit over 80 betalende gæster pr. koncertdag.

Koncerterne fordeler sig i 2019 som følgende:

 • 36 K1 (små koncerter)
 • 31 K2 (mellemstore koncerter)
 • 21 K3 (store koncerter)

I alt er blevet solgt 6.261 billetter i 2019. Det er 552 færre end i 2018.

Ledelsen beretter, at der i 2019 er investeret en del mere i scene, lyd og lys. Der er således opbygget en anlæg, som har højere kvalitet og som kan reducere udgifterne til teknisk medhjælp ved de enkelte koncerter.

Økonomisk beretter ledelsen om et budgetmæssig underskud igennem hele året, som løbende er blevet korrigeret for, og dermed kunne underskuddet begrænses. Der er således blevet opsagt aftale med et kommunikationsfirma og indhentet billigere hjælp med afregning på timebasis og indgået fastprisaftaler med teknikere og lys- og lydleverandører.

Spillestedet Thy har i 2019 overtaget flere centrale administrative opgaver i forbindelse med arrangørforeningernes afvikling af koncerter. Dette for at styrke sammenholdet og kvaliteten mellem de forskellige arrangørforeninger under Spillestedet Thy. Tilpasningen af det enkelte arrangements økonomi, kræver mange ressourcer fra den daglige ledelse.

Spillestedet Thy har arbejdet med et økonomisk mål om at tilskuddet fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik skal tilbage til kunsten. Det vil sige, at der i 2019 blev udbetalt 1.008.124 kr. i honorar til kunstnere. Det årlige tilskud fra Statens Kunstfond var på 990.825 kr.

Spillestedet Thy har i 2019 modtaget tilskud fra Tuborg Fondet og Sparekassen Thy til Klitmøller ”Garage” Festival. Der vil over de næste år forsat være fokus på at sikre midler fra fonde og sponsorer.

Grundet Covid-19 forventer Spillestedet Thy et større underskud for 2020. Det oprindeligt budget have et overskud på 80.000 kr. Et nyt budget vil blive fremlagt på bestyrelsesniveau, når der er afklaring på, hvornår og hvordan der kan afvikles koncerter igen.

Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af spillestedets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af spillestedets aktiviteter for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2019.

Årsregnskabet er vedlagt sagsfremstillingen.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Spillestedet Thys årsregnskab for 2019 godkendes og videresendes til Statens Kunstfond.

Retsgrundlag

Årsregnskabsloven og bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Spillestedet har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 indarbejdet budgettal for regnskabsåret i resultatopgørelsen. Disse budgettal har ikke været underlagt revision.

Økonomiske konsekvenser

Spillestedet Thy har i 2019 haft samlede indtægter på 2.742.681 kr.

Heraf bidrager kommunen med et tilskud på 1.022.200. kr.

Statens Kunstfond med 990.825 kr.

Billetindtægter 567.719 kr.

Derudover har der været en egenindtægt på diverse salg.

Der har været udgifter for 2.815.940 kr.

Regnskabet viser et underskud på 74.250 kr. før skat for 2019.

Regnskabet viste et lignende overskud for 2018.

Spillestedet havde ved afslutningen af 2019 en egenkapital på 16.522 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Revisionen påpeger en usikkerhed i den forsatte drift af Spillestedet Thy grundet Covid-19 og nedlukningen af Danmark. Det er dog ledelsens vurdering, at den iværksatte tilpasning af institutionens omkostninger og ressourcer, sammenholdt med forsættende tilskud vil give den fornødende effekt.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Spillestedet Thys årsregnskab for 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

105. KANT Festival søger tilskud

Udskriv

Sagstema

KANT Festival (tidligere Fotofestival) ansøger om økonomisk støtte på 50.000 kr. til afholdelse af KANT Festival 2020.

Redegørelse

KANT Festival er et naturfoto-event om natur og fotografi med foredrag, udstillinger, fotoworkshops og konkurrencer. Festivalen afvikles for 13. gang og finder sted fra den 2. til den 4. oktober 2020 i Thisted. (Se ansøgning i bilag)

Festivalen har igennem de seneste år opbygget stor erfaring samt netværk og arbejder med at gøre naturfotografering mere tilgængeligt og mangfoldigt. Der udstilles fotografier af både lokale, nationale og internationale fotografer. I 2020 deltager blandt andet spanske Xavi Bou og hollandske Jan Van der Greef.

Som noget nyt ønsker KANT at etablere en udendørsudstilling i 2020. Dette mener både KANT og Børne- og Familieforvaltningen er et godt tiltag, som også gør det lettere at tage højde for eventuelle Covid-19 restriktioner.

I afviklingen satser foreningen på et bredt samarbejde med lokale aktører og virksomheder. Der er eksempelvis for 3. år i træk en fotoweekend i Nationalpark Thy for unge naturfotografer.

Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at festivalens udstillinger bidrager til diversitet blandt kulturtilbuddene. Derudover er festivalen med til at skabe national og international bevågenhed på natur og naturaktiviteter i Thy og understøtter på denne måde kommunens mål om, at kommunens store naturområder skal være katalysator for mødet mellem kunst og natur. Festivalen og de mange aktiviteter er endvidere med til at give såvel det professionelle som det amatørbaserede fotomiljø i kommunen en platform.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at støtte KANT Festival 2020 med 25.000 kr. idet kommunal støtte også gives gennem lokaleleje i KulturRummet. Derudover henvises der til et mindreforbrug i 2019.

Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

I 2020 er der budgetteret med udgifter på 363.505 kr.

Ud af disse er 90.000 kr. en værdiansættelse af frivilligt arbejde, disse modregnes derfor under indtægter.

En anden post er honorar til foredragsholdere samt transport.

Der regnes med indtægter på 363.505 kr.

Entrebilletter, dagskort og lignede 90.250 kr.

Frivilligt arbejde er værdiansat til 90.000 kr.

Annoncesalg i magasin 50.000 kr.

Tilskud fra fonde og indtægt fra sponsorater på i alt 83.255 kr.

Samt ansøgningen til Thisted Kommune om 50.000 kr.

Der budgetteres med at festivalen kan løbe rundt uden underskud.

Fotofestival.dk havde en egenkapital på 48.553 kr. ved udgangen af 2019.

Afsluttende regnskab og evaluering af festivalen 2019 er vedhæftet som bilag.

KANT Festival har tidligere modtaget fra Thisted Kommune:

 • I 2018 20.000 kr.
 • I 2019 25.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at KANT Festival 2020 støttes med 30.000 kr. Bevillingen anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt. Der støttes med 30.000 kr.

Til toppen

106. Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om Børnekulturnatten i Thy, som afholdes den 11. september 2020 med temaet "Porten til Eventyr".

Redegørelse

Årets Børnekulturnat bliver den 20. i rækken og løber af stablen fredag aften den 11. september 2020 i Thisted by. En bred vifte af foreninger og institutioner samarbejder om at åbne deres døre for børn mellem 4 og 12 år og deres familier for at vise byens kulturelle muligheder til et brag af en aften i børnehøjde.

Børnekulturnatten er et fælles projekt for så forskellige aktører som museet, spejder- og FDF-grupperne, pædagoguddannelsen, kirken, musikteateret, Thisted Teaterkreds, biografen, og KulturRummet med biblioteket, musikskolen, Plantagehuset og Christiansgave. Kultur og KulturRummet er tovholder for Børnekulturnatten, der dermed også varetager PR, kommunikation og overblik over de mange aktiviteter og aktører, der alle bidrager til planlægningen. Arbejdet med Børnekulturnatten samler derfor såvel frivillige, mindre foreninger, selvejende institutioner og kommunale kulturaktører i et fællesskab om både at skabe rammerne og afvikle Børnekulturnatten.

Temaet i år er "Porten til Eventyr" og er udviklet af 5. klasses elever på Hanstholm Skole i samarbejde med Billedskolen i KulturRummet. Her har eleverne arbejdet med tryk og farver, og billedet, som bærer årets tema, indeholder både broer, bjerge, byer og en luftballon.

En håndfuld børnejournalister har været på opdagelse under sidste års børnekulturnat, hvor temaet var ”Fantasiens Øje”. Børnene har samlet deres oplevelser i en lille film, som man kan se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CqZtk2UjLb0&feature=youtu.be

KulturRummet vil igen i år stå for at hverve en ny omgang børnejournalister. Med dokumentation af børnenes oplevelser set og filmet med børnenes egne ’øjne’ bringes børnene selv også på banen som vigtige medskaber af Børnekulturnatten. En tanke der i arbejdsgruppen fortsat arbejdes på at videreudvikle.

Siden 2016 afholdes "Mød en kunstner" som temauge i uge 37 i dagtilbud og skoler, hvor professionelle kunstnere sammen med børnene udforsker årets børnekulturnatstema. Uge 37 skaber på den måde en optakt til Børnekulturnatten, så tilbuddet om en æstetisk oplevelse når alle elever og ikke kun de familier, der deltager i Børnekulturnatten. Optakten med et kunstnerforløb på én dag tilbydes til alle kommunale dagtilbud og skoler, hvor kunstnerne møder børnene i deres vante rammer med henblik på at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser. Således får børn decentralt i kommunen også en kunstnerisk og lærerig oplevelse, selvom de måske ikke har mulighed for at deltage i børnekulturnatten i Thisted by.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy finansieres i dag på følgende måde:

 1. Alle deltagende foreninger og institutioner afholder selv udgifterne til deres egne aktiviteter.
 2. Fællesudgifterne til fredag aften dækkes af kommunen, hvor der er afsat op til 14.000 kr. under de faste tilskud til formålet. Fællesudgifter dækker eksempelvis køb af fakler eller transportudgifter til bus, som kører i pendulfart mellem Thisted midtby og UCN.
 3. Forløbet "Mød en kunstner" i uge 37 finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. juni 2020, pkt. 111:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

107. Ansøgning om støtte til platform for salg og markedsføring af Thy

Udskriv

Sagstema

Thy Turistforening, Thy Detailforum og Thy Erhvervsforum søger involvering og finansiel støtte (1.500.000 kr.) fra Thisted Kommune til "Tour de Thy" – et aktivitetskatalog og en fælles markedsføringsplatform, hvor målet er at skabe vækst i hele Thy.

Redegørelse

I dag kan gæster ikke finde et samlet overblik over mulighederne i Thy. Projektet skal derfor udvikle og sikre drift af en fælles platform for salg af produkter samt for markedsføring og branding af Thy. Indsatsen skal understøtte både erhverv og bosætning i kommunen samt sikre gennemførelse af aktiviteter, som skaber et stærkt lokalt detail- og turisterhverv i Thy. Projektet skal præsentere Thy på en ny og samlende måde. Det hele præsenteres igennem syv temaer – et tema til hver ugedag, og med gentagelse hver uge i en testperiode på 21 uger frem til oktober 2020. Konkret søger man om involvering i projektet fra Thisted Kommune i form af styregruppedeltagelse og finansiel støtte på 1.500.000 kr.

Ansøgers motivation for projektet er, at handels- og turisterhvervene er nogle af de områder, der har været hårdest ramt af den aktuelle nedlukning som følge af Covid-19. Og ikke mindst detailhandlen har allerede forud for Covid-19 krisen været udfordret af ændrede forbrugsmønstre. Den aktuelle situation må vurderes at kunne accelerere behovet for tilpasning af de enkelte virksomheders forretningsmodeller. Området har desuden en central position i den lokale erhvervsstruktur med mere end 15% af arbejdspladserne i Thy. Samtidig er turist- og detailhandlen en vigtig faktor for lokalsamfundets udviklingsmuligheder, herunder som grundlag for bosætning og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Den 8. juni 2020 udløber de nationale hjælpepakker, og det kan resultere i fyringer, konkurser og lukning af turisme- og detailerhverv i Thy. Forårets indtjening er stærkt reduceret, og højsæsonen vil blive påvirket af regeringens retningslinjer for genåbning. Ansøger har foretaget analyser, som viser, at især den lokale detailhandel og turismebranche vil være særligt udfordret både på omsætning og ændret købsadfærd. På landsplan er detailhandlens omsætning nede på index 50, mens en analyse af Thisteds detailerhverv indikerer et endnu lavere index på mellem 25 og 38. Ved at gennemføre projektet er målet, at detail- og turismeerhvervene i Thy rammer index 100 i uge 45.

Ansøger har opbakning fra flere foreninger og aktører, der står klar til at byde ind med et væld af aktiviteter. Blandt andet har Vildmarksdagen, Thy Rock, Thisted Handelsstandsforening, Hanstholm By og Handelsbyen Hurup henvendt sig med aktiviteter til kataloget. Det er erhvervsaktørerne, der arrangerer og afholder aktiviteterne, og det er deres ansvar, at arrangementerne forløber som planlagt. Ansøger vil selv lægge mange timer i projektet, og har fået tilsagn fra lokale aktører, der vil bidrage med timer til at støtte projektgruppen med den massive koordineringsopgave.

Platformen kan skabe forbindelse mellem sociale medier, turistaktører, diverse webshops, booking af overnatning samt banner/sponsorbidrag fra lokale erhvervsaktører. Der kan oprettes sprogversioneringer og kundeservicefunktion. Desuden kan platformen fungere som dataanalyseværktøj, hvor vi sammen får adgang til en stor pulje data om gæsterne. Ansøger vil også gerne åbne for muligheden for et samarbejde med Thy360.dk.

De tre foreninger og alle erhvervsaktørerne vil bruge deres sociale media platforme til at gøre opmærksom på Thy og på platformen – men for at dette projekt skal blive en succes, skal ansøger benytte medier, som bevirker, at vi sammen kan tiltrække gæster fra hele Danmark. Med Thisted Kommunes finansielle opbakning kan der skabes økonomisk råderum i projektet til løsning af den opgave. Ansøger forventer, at samarbejdet i Destination Nordvestkysten bidrager til markedsføring af destinationen som helhed og i et samarbejde mellem de fem kommuner, men ansøger har et ønske om en mere målrettet, supplerende og lokal kommunikationsindsats om Thy.

Den konkrete opgave om etablering og markedsføring af platformen lægges ud til de tre foreninger, og kommunen inviteres til at medvirke i styregruppen med henblik på at opnå størst mulig synergi og koordination til kommunens løbende kommunikation og branding. Thy Turistforening, Thy Detailforum og Thy Erhvervsforum varetager projektledelse og koordination af det samlede aktivitetskatalog og formidlingen af dette. Desuden koordinerer de tre foreninger en landsdækkende kommunikationsindsats for at tiltrække gæster i 2020. Virksomhederne udvikler og udbyder de konkrete tilbud, og forestår også markedsføring heraf. Desuden bidrager deres brug af platformen til vedligehold af denne. Ansøger anslår en indtægt fra erhvervsaktørernes brug af platformen på 250.000 kr. i 2020. Desuden vurderer ansøger, at erhvervslivet kan blive tema-sponsor på platformen. Sådanne sponsorater vil ifølge ansøgers forventning kunne matche den årlige udgift til vedligehold af platformen.

Budgettet viser samlede udgifter for 3 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. fra Thisted Kommune til markedsføring og platform, 850.000 kr. og timer fra de tre ansøgere samt 650.000 kr. fra erhvervet.

Projektgruppen vil sammenfatte en analyse efter uge 44. Der er sideløbende en analyse i gang fra Realdania, hvor man i uge 21 og i uge 45 måler på detailudviklingen målt på CVR-numre i Thisted by og sammenligner målingerne med uge 21 næste år. De data, som er indhentet i uge 45, vil indgå i ansøgers evaluering.

De tre ansøgende foreninger er enige om, at projektet gennemføres uanset Thisted Kommunes beslutning om økonomisk opbakning og involvering. Dog vil det selvsagt have meget stor indflydelse på, hvor store muskler Thy kan spille med for at tiltrække gæster og brande Thy.

Medsendte bilag rummer, udover selve ansøgningen, eksempler på oplevelser, som skal udbydes og markedsføres.

Erhverv vurderer, at projektet er nyskabende, og der tænkes i helheder på tværs af Thy og på tværs af brancher. Det vil kunne bidrage til nye forretningsmodeller, og potentielle gæster vil kunne opnå et bedre overblik over de mange muligheder i Thy. Det vil kunne styrke både tiltrækningskraft og salg, ikke bare i denne særlige krise men også på længere sigt. Forude ligger dog også en krævende opstartsproces, hvor mange aktører skal samle og koordinere deres arbejde på meget kort tid, og der må forventeligt her være fokus på at skabe en særlig disciplin og kultur, hvor erhvervsaktørerne i høj grad selv bidrager til platformens indhold. Arbejdet med thy360.dk har vist, at det er en svær proces, hvorfor det er meget kort tid til at opbygge dette nye setup og samtidig fange potentielle gæsters opmærksomhed i forhold til sæsonen 2020. Derfor er det også en ambitiøs målsætning at nå index 100 i testperioden. Hvis projektet støttes, kunne det derfor også være med det kommunale formål at skabe nye samarbejder og gevinster på lidt længere sigt.

Støttes projektet, kan ansøger med fordel rette opmærksomhed mod en bearbejdelse af forretningsplan, sådan at den efterfølgende driftsmodel bliver tydelig. Projektet kan med fordel suppleres af en opsøgende indsats i forhold til de deltagende erhvervsaktører, hvor disse inspireres med viden om udvikling af egne forretningsplaner. Det vil kunne skabe en balance mellem projektets markedsføring på den ene side og udvikling af egen forretning på den anden side. Desuden bør der arbejdes på en meget tæt koordinering med Destination Nordvestkysten. For eksempel er der på nationalt plan og med deltagelse af destinationsselskaberne iværksat initiativer til markedsføring af danske destinationer overfor danske gæster samt til styrkelse af turismebranchen for i alt godt 50 mio. kr. Hvis det besluttes at støtte projektet, vil det være meget vigtigt, at projektet kan supplere sådanne nationale- og destinationstiltag, herunder at det lokale-, destinations- og nationale niveau i turismefremmeindsatsen supplerer hinanden, som forudsat i den nye erhvervsfremmestruktur. Endelig kunne det overvejes at aftale med ansøger, i fald projektet støttes, hvor stor en andel af virksomhederne i detail- og turismebrancherne, der bør medvirke, for at yde et kommunalt tilskud på 1,5 mio. kr. Et sådant mål vil også kunne bidrage til at øge erhvervslivets motivation for deltagelse, hvilket kan styrke selve produktet.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Der ses to muligheder for at bidrage med 1,5 mio. kr. til projektet - enten via Medfinansieringspuljen, hvor restbeløbet herefter vil udgøre 700.000 kr. eller finansiering via kassen.

Projektet lever op til medfinansieringspuljens kriterier på følgende områder:

 1. Projektet skal kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 2. Projektet skal som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25%. Når det drejer sig om tilstedeværelsen af en forretningsplan for den efterfølgende drift, ses nok konturerne heraf; men her vil ansøger kunne styrke projektet.

Center for Økonomi og Løn gør opmærksom på, at hvis projektet skal finansieres af kassen, skal der søges en tillægsbevilling, som skal behandles i Kommunalbestyrelsen.

Tillægsbevillingen vil samtidig også påvirke servicerammen på driften.

Center for Økonomi og Løn har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 9. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Økonomiudvalget den 17. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere besluttet

Direktionen, 9. juni 2020, pkt. 5:

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der bevilges 300.000 kr. til en fælles it-platform, som understøtter den kommunale platform. Herudover bevilges 500.000 kr. til markedsføring finansieret af Medfinansieringspuljen.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00