13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

81. Ankestatistik 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om Ankestyrelsens statistik over Beskæftigelsesafdelingens resultater i 2019.

Redegørelse

På baggrund af Ankestyrelsens statistik "Ankestatistik 2019 Thisted Kommune" gives en redegørelse af de sager, som i 2019 er hjemvist, ændret eller ophævet på Beskæftigelsesafdelingens lovområder.

Beskæftigelsesafdelingen træffer hovedsageligt afgørelser i sager efter

  • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
  • Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
  • Sygedagpengeloven (SDP)

I nedenstående tabel vil kolonnerne "PL", "SL" og "ØVR" ikke blive nærmere gennemgået, da afgørelserne på disse lovområder ikke er truffet af Beskæftigelsesafdelingen. Forkortelserne står for henholdsvis PL (pensionsloven), SL (serviceloven) og ØVR (øvrige).

Statistikken viser, at der i Beskæftigelsesafdelingen er en omgørelsesprocent på henholdsvis 36, 28 og 39 % efter LAB, LAS og SDP. Dette sammenholdes med landsgennemsnittet på henholdsvis 25, 32 og 18 %.

Antal afgørelser i 2019 fordelt efter sagsudfald og lovgivning:

LAB

Ud af de i alt 14 sager, som er afgjort efter LAB, har Ankestyrelsen stadfæstet samtlige sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob og revalidering. I sager vedrørende jobafklaringsforløb har Ankestyrelsen stadfæstet 3 ud af 7 sager. De resterende 4 sager er enten ophævet eller hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

Ankestyrelsen hjemviser typisk sager, når de ikke finder, at der er tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse på et fyldestgørende grundlag. Kommunen får derfor sagen retur med henblik på at indhente flere oplysninger inden afgørelsen træffes.

I 3 af sagerne omhandlede hjemvisningen Jobcentrets vurdering af borgerens uarbejdsdygtighed. Den sidste sag omhandlede vurderingen af, hvorvidt borgerens helbredsmæssige tilstand var stationær.

Den høje omgørelsesprocent på 36 skyldes udelukkende de 4 ophævede eller hjemviste jobafklaringssager. Der vil blive rettet et særligt fokus på at forbedre resultaterne på dette område.

LAS

Ud af de i alt 49 sager, som er afgjort efter LAS, er 34 sager stadfæstet. Omgørelsesprocenten på 28 er 4 procentpoint lavere end landsgennemsnittet på 32. Der er dog stadig plads til forbedringer på området.

Antallet af hjemviste sager ligger på 7 ud af 49 afgjorte sager, hvilket er forholdsvist højt set i forhold til tidligere år. Dette vil være et særligt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde.

Der vil også blive arbejdet særligt på afgørelser truffet efter LAS § 34, da Ankestyrelsen på dette område ændrede 3 ud af 3 afgjorte sager. Ændringerne skyldes i to af sagerne, at tidspunkterne for den beregnede særlige støtte ikke var korrekt, samt at borgeren i den sidste sag slet ikke var berettiget til særlig støtte, hvilket Thisted Kommune ellers var kommet frem til.

SDP

Ud af de i alt 20 sager, som er afgjort efter SDP, er 13 sager stadfæstet. I 7 af sagerne har Ankestyrelsen fundet, at Jobcentret ikke har haft den fornødne dokumentation til at vurdere, at borgeren ikke længere er arbejdsdygtig eller at borgerens helbredsmæssige tilstand var stationær.

Lovgivningen på sygedagpengeområdet har en stor fortolkningsvidde, hvorfor et udsving i statistikken må forventes i resultaterne fra år til år. Sygedagpengeafdelingen har hele tiden et stort fokus på kontinuerligt at lægge den lovgivningsmæssige korrekte linje i afgørelsessagerne.

Det fremadrettede arbejde

Resultaterne fra ankestatistikken og de fremhævede opmærksomhedspunkter vil blive drøftet mellem teamledere og medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen og brugt til læring og udvikling i det fremadrettede arbejde.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020