13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

87. Thisted Musikteater ansøger om støtte til renovering og tilbygning

Udskriv

Sagstema

Thisted Musikteater anmoder om at komme i betragtning til at få renovering af Thisted Musikteater på budgettet 2021.

Redegørelse

Bestyrelsen for Thisted Musikteater ønsker at udvikle huset, således det fortsat kan danne ramme om en bred vifte af kulturbegivenheder og andre arrangementer. Musikteatret ønsker at bidrage til den udvikling, der allerede er i gang med at udvikle Thy og Thisted Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde i.

Musikteatret har 80-90 arrangementer om året, og et budget på ca. 1 mio. kr. årligt. Indtægterne stammer fra tilskud fra Thisted Kommune på ca. 500.000 kr. og egen indtjening for resten. Der er samlet set ansat, hvad der svarer til 0,8 stilling til at drive og vedligeholde huset. Musikteatret har en kapital på 160.000 kr.

Der er gennem de seneste år gennemført diverse vedligeholdelsesopgaver over driftsbudgettet (vinduesudskiftninger og andet vedrørende klimaskærmen), så huset har kunnet holde en fornuftig bygningsmæssig standard.

Huset bliver brugt meget og er flere steder slidt, og enkelte steder bærer det tydeligt præg af at være af ældre dato. Det bevirker, at en del arbejdsgange er meget tunge, og der kan være betænkeligheder ved sikkerheden omkring ind- og udlastning af grej og sceneteknik.

Der forventes skrappere myndighedskrav til sikkerheden på scenen i de kommende år.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet dette forslag med fire delprojekter, der hver især og samlet vil forbedre forholdene i huset, både for ansatte og brugere af det:

 • Udvendig vedligeholdelse af scenetårnet, der vil sikre tårnet en levetid på yderligere 15 til 20 år.
 • Nye krav til sikkerhed på scenen peger på udskiftning af hejseværk, som er utidssvarende.
 • Adgangsforholdene til scenen ude fra gadeniveau er ikke lavet til de større og større læs, som teatrene og musikerne bringer med. Det kræver en ombygning/tilbygning med blandt andet en rampe og en stor vareelevator.
 • Lys- og lydforholdene i salen ønskes ændret, så salen kan leve op til de krav og forhold, der er ved koncerter og lignende, hvor der kommer op til 500 gæster.

Bestyrelsen har opdelt det samlede projekt i fire delområder med henblik på, at det samlede projekt kan virkeliggøres over 2 til 4 år.

Projekterne er nærmere defineret og illustreret i vedhæftede bilag TMT sceneforhold.

Musikteaterets bestyrelse sendte en lignende ansøgning i foråret 2019.

Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at sceneadgangen bør forbedres. Det skyldes arbejdsmiljøforholdene omkring ramper ved trapperne og at den eksisterende elevator til scenen er meget nedslidt. Der er kunstnere, der ikke kan optræde på Musikteatret på grund af de uhensigtsmæssige adgangsforhold til scenen.

Hvis sceneadgangen bliver renoveret som beskrevet, er det forventeligt, at der vil komme flere aktiviteter i huset, da det så bliver et scenerum, som lever op til dagens standard.

Thisted Musikteater beder om at ansøgningen bliver tænkt ind i det kommunale budget 2021.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker, at udvalget drøfter, hvorvidt ansøgningen kan komme med i budgetforhandlingerne til budget 2021, eventuelt i kommende overslagsår.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hele renoveringsprojektet anløber en værdi af 6.106.350 kr. og foreslås at foregå over en flerårig periode. Derfor er budgettet også delt op i følgende delprojekter:

 • Udvendig vedligeholdelse af scenetårnet: 738.450 kr.
 • Krav til sikkerhed på scenen: 1.120.500 kr.
 • Adgangsforhold til scene: 3.962.400 kr.
 • Lys- og lydforhold i salen: 285.000 kr.

Thisted Musikteater har årlige indtægter på ca. 1.000.000 kr. Heraf 500.000 kr. i tilskud fra Thisted Kommune og resten er egen indtjening.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har ingen bemærkninger til sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen drøftes og det besluttes, hvorvidt Thisted Musikteaters ansøgning kan imødekommes i et fremtidigt anlægsbudget.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. april 2019, pkt. 61:

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019, pkt. 98:

Udvalget anerkender, at der er behov for modernisering og vedligeholdelse af Thisted Musikteater.

Endvidere ser udvalget investeringen ske over en årrække med scenen som det første, sceneadgang som det andet og endelig renovering af scenetårn som det sidste.


Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 18. juni 2019 :
Lene Kjelgaard Jensen (C)

Beslutning

Drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020