13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

86. Proces for ny Kulturaftale i Region Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Status på Kulturaftalesamarbejdet i Kulturregion Nordjylland. Thisted Kommunes tilslutning til ny kulturaftale 2021-2024.

Redegørelse

KulturKANten 2017-2020, som er Nordjyllands 5. kulturaftale, udløber ved udgangen af 2020. (se bilag 1)
Der er både i den administrative og politiske styregruppe påbegyndt et arbejde med at udarbejde en ny kulturaftale for periode 2021-2024.

Nuværende kulturaftalen har tre indsatsområder og for hvert indsatsområde, er der defineret nogle mål, som er realiseret gennem tre store projekter:

  • Nye møder og fællesskaber: Kulturmødet Mors
  • Mangfoldig kultur der rykker: Kulturkaravanen
  • Muligheder for dannelse og talent: Børn, Unge & Talent

I indeværende aftale søsatte man KulturKaravanen, som har til formål at involvere det lokale, regionale og nationale kulturliv og sikre nem adgang til kultur af høj kvalitet i alle kommuner og for alle borgere. Kulturkaravanen har besøgt alle kommuner i alle år under forskellige organiseringer. I Thisted Kommune kunne vi således i efteråret 2019 blandt andet opleve balletopførsel og -undervisning i Thisted Kirke, Aalborg Symfoniorkester i J.P. Jacobsencentret og meget andet i Thisted bymidte. I efteråret 2020 kommer KulturKaravanen til Snedsted, hvor de sammen med den kommende 6. klasse på Snedsted Skole, Utzon Center og Det Hem'lig Teater skal arbejde med byens rum, historie og lys.

Derudover blev der i den nuværende kulturaftale prioriteret en udviklingsindsats på børne-, unge- og talentområdet. Indsatsområdet udmøntes i en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er en videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og tilbud. Således fortsatte den kendte og populære ordning Børns Møde Med Kunsten (BMMK) også i indeværende aftale, mens der som noget nyt blev oprettet en ordning, som sigter mod at facilitere Unges Møde Med Kunsten (UMMK). Ungdomssymfoniorkestrene og Orkesterskolen samt Brønderslev Forfatterskole er blevet udpeget som talentforløb, og der skal endvidere udvikles nye tiltag til at fremme talentudvikling i Nordjylland.

Udover indsatsområderne, indeholder kulturaftalen 2017-2020 også tværgående projektpuljer.

Der er to tværgående projektpuljer, som kan søges af kulturaktører i aftaleperioden:

  • KAN-puljen til større kulturprojekter i regionen
  • Ud-over-KANten-puljen, hvor det kulturelle vækstlag kan søge mindre beløb

Der er lavet en foreløbig evaluering, som samler op på de tre indsatsområder. Her er det tydeligt at samarbejdet på tværs i det regionale kulturliv er blevet forøget. Der er skabt et forum for faglig sparring og erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser. De oprettede puljer i forbindelse med kulturaftalen søges bredt. Der er dog her plads til forbedringer, da enkelte kommuner ikke søger puljerne. Særligt de unge har opnået selvstændige møder med kunst og kultur igennem BMMK og UMMK som mange foreninger og skoler i Thisted Kommune har samarbejde med. (se bilag udkast til slutevaluering)

Det er enestående sammenlignet med landets øvrige kulturregioner, at alle kommuner i Region Nordjylland er med i kulturaftalen. Dermed vil arbejdet med en kommende kulturaftale også stå på et stærkt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og velvilje blandt kommuner, kulturaktører og kulturforbrugere.

I løbet af 2020 skal KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, udarbejde en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

Der er planlagt et visionsseminar den 17. og 18. juni 2020, hvor der skal arbejdes med de kommende temaer. (se bilag Foreløbigt program for visionseminar)

Ligeledes skal den politiske styregruppe i løbet af foråret tage stilling til regionens økonomiske bidrag til Kulturmødet 2020, som er ved at tage stilling til aflysninger og/eller afholde enkelte arrangementer digitalt, grundet situationen med Covid-19.

Efter visionsseminar afholdes efterfølgende forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale. Endelig godkendelse af kulturaftalen 2021-2024 samt tilslutning til denne forventes fremlagt til politisk behandling i Thisted Kommune ultimo 2020.

Processen med udformningen af den nye kulturaftale 2021-2024 styres af Seismonaut - strategisk og digitalt rådgivningsfirma.

Der ønskes nu en lokal politisk drøftelse af, hvilke indsatsområder en ny regional kulturaftale kan indeholde forud for visionsseminariet, hvor indsatsområdet defineres i regionalt fællesskab.

For eksempel har emnerne: Kunst og sundhed, miljø, fortsat fokus på børn, unge og talentudvikling samt et forsat samarbejde med Kulturmødet på Mors været drøftet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter mulige temaer til indhold i en ny kulturaftale.

Beslutning

Processen godkendt.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020