13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

90. Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte til strategisk indsats og events 2020 og 2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte på 400.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

Redegørelse

Friends of Cold Hawaii søgte i foråret 2019 om støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021. Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til indsatsen i 2019. For så vidt angik eventuel støtte i 2020 og 2021, deltog Friends of Cold Hawaii ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 15. maj 2019, hvor foreningens planer blev præsenteret. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen genoptages, når den kommende masterplan for Cold Hawaii foreligger.

Masterplanen for Cold Hawaii er netop taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. Tilmed har Friends of Cold Hawaii fremsendt evaluering og regnskab for 2019-arbejdet, og evalueringen fremgår andetsteds på dagsordenen. Derfor ønsker Friends of Cold Hawaii nu ansøgningen fra 2019 genfremsendt til fornyet behandling. Nedenfor følger hovedelementerne fra deres 2019-ansøgning, ligesom bilagene fra 2019 (ansøgning og budget) på foreningens ønske genfremsendes:

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2020 og 2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen (i alt 430.000 kr. over 2019 og 2020), og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget pengene til.

Der er sammensat en frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Silicon VØ i Vorupør, hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage blandt andet følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum.
 • Arbejde med øget synlighed.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy med flere, vedrørende koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer.
 • Sparringspartner for øvrige events.
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi.
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt sikre pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week er den ny eventuge, som samler surf-eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Erhverv kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Eneste justering i forhold til ansøgningen fra 2019 er, at Friends of Cold Hawaii ikke længere planlægger at integrere hverken Cold Hawaii Film Festival eller Agger Athlon i deres arbejde. Til gengæld vil man arbejde på at genoptage det samarbejde med PWA-organisationen (international surf-organisation og tidligere samarbejdspartner på World Cups), som af økonomiske årsager i 2019 blev erstattet af et EM i regi af IFCA (international surf-organisation). Foreningen vurderer igen at have en økonomisk mulighed for at samarbejde med PWA, ligesom PWA har vist imødekommenhed i forhold til at ville opkræve et mindre beløb for samarbejdet.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag fra 2019.

Erhvervs vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010.

Den ny masterplan for Cold Hawaii, som udvalget altså besluttede at afvente, udtrykker følgende om Friends of Cold Hawaii og foreningens ønskede rolle:

Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune med det formål at udfylde rollen som arrangør af events. Events er et middel og dermed en platform for markedsføring af og kommunikation om Cold Hawaii. Der er et stort potentiale i, at Friends of Cold Hawaii indgår samarbejder med virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Friends of Cold Hawaii er medspiller i arbejdet med at realisere visionen for Cold Hawaii.

Det skal bemærkes, at Friends of Cold Hawaii i 2019 har formået at skabe et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Dette skal dog ses i lyset af en midlertidig nedskalering af ikke mindst event-omfanget, hvor PWA-event blev erstattet af en IFCA-event, med væsentlig mindre synlighed til følge. Det har således været bestyrelsens højeste prioritet at genskabe en sund foreningsøkonomi, som skal favne udviklingen af et af kommunens allerstærkeste og strategisk set vigtigste brands. Friends of Cold Hawaii kan med fordel i 2020 arbejde på at genoptage PWA-event, med større udgifter og synlighed til følge. En markant eksponering er en afgørende forudsætning for at styrke brandet. En vigtig forudsætning for at foreningen kan håndtere fremtidige events af det omfang samt en strategisk markedsføring, er en stabil økonomi.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af sagen i 2019 blev der reserveret midler som følger:

2020: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

2021: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021)

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats.
 2. Thisted Kommune også forpligter sig til at støtte foreningens arbejde i 2021 - det præcise støttebeløb afventer dog evaluering og regnskab for 2020, som foreningen indsender til kommunen.
 3. Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 12:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 58:

Udsat med henblik på at få et mere detaljeret budget for eventet.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 48:

Sagen udsættes.

Sagen genoptages

Friends of Cold Hawaii har nu i samarbejde med deres revisor opstillet et opdateret budget for 2020 og 2021, som medsendes som bilag. Samtidig har Friends of Cold Hawaii også opdateret planlægningen af indsatserne i 2020 og 2021. Dette opdaterede bilag medsendes ligeledes.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020