13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

84. Musikskolens takster 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Musikskolen under KulturRummet har indsendt forslag til takstblad for sæson 2020/2021 til godkendelse.

Redegørelse

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne skal godkendes af det daværende Børne-, Familie- og Kulturudvalg, nu Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som kulturområdet hører under.

Musikskolens ledelse har justeret taksterne for den kommende sæson 2020/2021 og disse sendes nu til godkendelse.

Brugerbetalingen er som udgangspunkt justeret og afrundet til hele tal, og prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er justeret således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.

Derudover tilbydes der i næste sæson også undervisningstilbud i flere kulturfag, som Musikskolen har tilbudt siden sæson 2018/2019. Således er der tilføjet en pris på både billedskole, dramaskole og to forfatterskoler (aldersopdelt) for sæson 2020/2021.

Der er hidtil blevet givet søskenderabat og det vil der forsat være. Ved første barn betales der fuld pris ved et fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag. Rabatten er tænkt sådan, at der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25%.

Med udvidelsen af de øvrige kulturfag blev der i sæson 2018/2019 indført flerfagsrabat på 25%.

Elever, der går til soloundervisning kan gratis deltage i sammenspilsundervisning.

Denne rabatordning fortsætter.

I den indeværende sæson er der i alt 83 elever, der går til flere fag:

58 elever går til 2 fag

18 elever går til 3 fag (heri tæller aspiranteleverne)

6 elever går til 4 fag (heri tæller fokuseleverne)

1 elev der går til 5 fag

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder. For at sikre progression og som middel til fastholdelse af eleverne, ændres reglerne for udmeldelse, så eleven ved udmeldelse betaler for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven.

Ved framelding betales for den påbegyndte periode. Frameldelse skal ske senest 14 dage inden periodens udløb.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag)

Priserne afspejler, at Musikskolen ønsker, at eleverne tager flere fag, samt at der er et øget fokus på samspilsfagene.

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Tiltag og fokusområderne for rekruttering af flere og nye elever drøftes

2. Musikskolens takster for 2020/2021 godkendes.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. april 2020, pkt. 73:

Udsat med henblik på at komme med forslag til hvordan der kan rekrutteres flere elever til Musikskolen. Optag til Musikskolen udsættes til 15. maj 2020.

Lokal-MED KulturRummet, 28. april 2020, pkt. 7:

Der er et stort fokus på børn og børnefamilier, fællesskaber og Åbent Hus i hele KulturRummet, der tværfagligt understøttet arbejdet med målgruppen fra alle KulturRummets miljøer.

Børne- og Familieforvaltningen orienterer herunder om nye tiltag med henblik på at rekruttere nye og flere elever til musikskolen.

Elevtal Musikskolen i Thy:

*elevtallet for sæson 2019/2020 er optalt pr. 1. februar 2020, og erfaringen viser, at der er elevtilgang over hele året, hvorfor det derfor ikke skal ses som det endelige elevtal for indeværende sæson.

Flere fag:

I den indeværende sæson 2019/2020 er der i alt 83 elever, der går til flere fag:

58 elever går til 2 fag

18 elever går til 3 fag (heri tæller aspiranteleverne)

6 elever går til 4 fag (heri tæller fokuseleverne)

1 elev der går til 5 fag

*optællingen er pr. 1. februar, og det skal bemærkes, at det dermed ikke er det endelige antal elever med flere fag pr. år.

Udover det ovennævnte er der særlige tilbud til de elever, der går på aspirant- og fokuslinjen, som er musikskolens talentlinjer.

Eleverne på aspirant- og fokuslinjerne får undervisning i 2 instrumenter, hørelære samt fællesfag for fokuslinjen, hvor der kun betales kun for den dyreste soloundervisning.

Rabatten er et tiltag som sikrer, at det er talentet og ikke økonomien der afgør om man kan vælge dette tilbud. Aspirant- og fokuslinjen er gennem de sidste tre år støttet af Slots- og Kulturstyrelsens talentudviklingspuljen for børn og unge med hhv. 130.000 - 100.000 pr. år. Talentudviklingspuljen bortfalder fra 2021, hvorfor der bør findes en anden medfinansiering til støtte af talentudviklingen på musikskolen, såfremt der fortsat ønskes et strategisk talentfokus på musikskolen.

Børne- og Familieforvaltningen har indhentet følgende udtalelse fra Center for Økonomi og Løn som supplerende kan oplyse:

I Lov om musik, kapitel 2 a fremgår:

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.
Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.
Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.
Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.
Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.
Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.
Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.
Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af det indsendte budget beregnet refusionsprocenten til 12,9 % af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2020.

I det omfang der vælges en nedsættelse af elevbetalingstaksterne til børn og unge jvf. stk. 9 vil der skulle findes finansiering hertil.

Nye tiltag

På baggrund af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets bemærkning på udvalgsmødet den 13. april 2020, ønskes der en drøftelse af følgende nye tiltag med henblik på rekruttering af flere elever til musikskolen.

Børne- og familieforvaltningen kan oplyse, at der er et stort fokus at rekruttere nye og flere elever til musikskolen. Der er særligt fokus på følgende tiltag:

Fokus på målgruppen 6 - 13 år

Aldersgruppen er musikskolens fødekæde og vækstlag i forhold til kontinuerligt at være elev på musikskolen i hele barndommen. Det er fra starten af skolealderen, der skiftes fra musikpædagogiske lege til et mere individuelt fokus på musikalsk indlæring. Der vil i løbet af skoleåret 20/21 være tiltag i samarbejde med skolernes yngste klasser og SFO, der gør opmærksom på musikskolens tilbud til denne aldersgruppe og giver mulighed for musik på skolen i det kendte lokalmiljø. Ligeledes vil der i tæt samarbejde med KulturRummets andre faglige miljøer sættes særligt fokus på tilbud til børnefamilierne i fritiden, hvor musikskolens tilbud kan afprøves.

Fællesskaber

I sæson 20/21 oprettes flere hold. Særligt er det, at begynderelever også sammensættes i hold i mindre musikalske laboratorier med andre begyndere, hvor leg og eksperimenter med musik og rytme er i centrum. Målet er at facilitere musikalske venskaber og fællesskaber, der forhåbentlig er katalysator og motivation for vedholdende at øve sig og lære nyt. Således er hold ikke længere udelukkende sammenspilshold for øvede.
Sideløbende tilbydes der åbne musikværksteder, hvor elever kan mødes på musikskolen og jamme og øve selv i det mere frie og uformelle rum. Idéen udvikles i samarbejde med Spillestedet og elever, der bliver pionerer for værkstederne.

Alle musikskolens elever har mulighed for at få en nøglebrik til KulturRummet, så de i aftalte tidsrum uden for undervisningen og i weekenden har mulighed for frit at komme og øve sig på musikskolen, hvor både instrumenter og lokaler er til rådighed. Det er særdeles attraktivt for elever, der måske ikke har de optimale øve forhold derhjemme, eller elever der ønsker at sidde sammen med andre venner under uformelle forhold og spille musik.

Åbent hus:

1-2 gange om året åbner KulturRummet til åbent hus. Her er musikskolens undervisningslokaler også åbne, og det er muligt for alle - store som små - at komme og afprøve et instrument eller en undervisningssituation. Åbent hus foregår både i Thisted og i Hurup.

Derudover tilbydes alle begyndere en gratis prøvetime på bestilling, så det er muligt at vælge det rette instrument eller tilbud inden tilmelding.
Åbent hus var planlagt under Thy til Kultur og inden sæsontilmelding.

Nye fag

Musikskolen har siden januar 2020 tilbudt et nyt fag: Elektronisk musik (kaldet e-musik). Her er det muligt for elever at indspille, producere og komponere musik gennem digitale musikprogrammer. Der har i løbet af vinterhalvåret været afholdt workshops i weekender og skoleferie med henblik på at rekruttere elever til det nyoprettede hold. Der er planlagt et øget fokus på PR for faget, så der skabes opmærksomhed på det nye tilbud.

I sæson 20/21 tilbydes flere sang- og korhold.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag).

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020