13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

91. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør

Udskriv

Sagstema

Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør skal godkendes, og det skal besluttes, om Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse til RealDania, med henblik på at få tildelt støtte til realisering af dele af planen.

Redegørelse

Partnerskab for Vestkystturismes udviklingsplan for Vestkysten blev offentliggjort i juni 2018. I kølvandet på planen åbnede RealDania en pulje, som kommunerne kunne søge, med henblik på at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for de særlige feriesteder på Vestkysten. Thisted Kommune søgte og fik bevilget 500.000 kr. fra RealDania - et beløb, som Økonomiudvalget i sit møde den 19. juni 2019 besluttede at matche med tilsvarende 500.000 kr. Den samlede projektsum var øremærket til ekstern konsulentbistand. Med det afsæt gennemførte Thisted Kommune sammen med RealDania et udbud af konsulentopgaven, og her besluttede man at indgå samarbejde med konsulentteamet Arkitema med underleverandørerne Cowi, Destination Lab samt Johansen Skovsted Arkitekter.

Det efterfølgende arbejde har taget afsæt i Thisted Kommunalbestyrelses Vision 2022, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. På trods af at kommunen rummer nogle af Vestkystens stærkeste brands - Cold Hawaii og Nationalpark Thy - har det dog hidtil været begrænset, hvor store private investeringer det har tiltrukket. Tilmed har området i dag relativt mange dagsgæster, som har et lavt døgnforbrug. Blandt årsagerne er de mange gratis naturoplevelser, et ensidigt overnatningstilbud primært i form af sommerhuse og få betalingsattraktioner. Det har udviklingsplanen til formål at ændre for at tiltrække markant flere private investeringer i oplevelser og overnatning.

Partnerskab for Vestkystturisme anbefaler netop, at kommunerne arbejder med udvikling af overnatningskapacitet (højere kvalitet og større variation), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og i sidste ende tiltrækning af flere private investeringer. I samarbejdet med Arkitema har en styregruppe med deltagelse af RealDania, Dansk Kyst- og Naturturisme, Thy Erhvervsforum samt kommunens Planafdeling og Erhvervsafdeling siden efteråret 2019 arbejdet med en udviklingsplan, som rummer netop disse greb, og som på stærkest mulig vis kan understøtte eksisterende forretningsliv.

Udviklingsplan og businesscases, der medsendes som bilag, har det ultimative mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster og fastboende, erhvervsudvikling, jobs og værditilvækst. Planen søger at imødegå de ambitiøse målsætninger, som Partnerskab for Vestkystturisme arbejder med, hvilket vil sige 45 % tilvækst på turismeforbrug og 40 % tilvækst på overnatninger. Planen udpeger meget attraktive investeringsarealer med meget central beliggenhed, som i hovedtræk ikke er begrænsede af fredninger. Enkelte af de udpegede arealer er udfordret af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, men her er der peget på ekstensive udnyttelser, som kan øge mulighederne for realisering. Kombinationen af de udpegede arealers attraktivitet og anvendelighed betyder også, at det vil være nærmest umuligt at pege på andre arealer til formålet i de to byer.

Udviklingsplanen er ikke lovbestemt, og har udelukkende et retningsgivende sigte. Derfor har der ikke i denne del af processen været gennemført borgerhøringer; men på borgermøder i november 2019 indsamledes en række udviklingsforslag fra borgerne, som Arkitema efterfølgende har kombineret med kommercielle udviklingsperspektiver. Planens overordnede formål er at skabe en vekselvirkning mellem offentlige- og fondsinvesteringer i infrastruktur og bymiljøer på den ene side samt private investeringer i overnatnings- og oplevelsestilbud på den anden side. Med det afsæt har udviklingsplanen dernæst været præsenteret på yderligere to borgermøder i februar 2020. På møderne blev der udtrykt både opbakning og skepsis, ikke mindst i forhold til de to store "reason- to-go-projekter", Natur- og Surfresort med wavepool i Klitmøller samt Havbadhotel i Vorupør. Det er styregruppens tilgang, at netop disse projekter er af meget stor vigtighed for planens gennemslagskraft. Et gennemgående fællestræk på borgermøderne var i øvrigt en bekymring for, om udviklingsplanen i tilstrækkeligt omfang tager højde for trafik- og parkeringsudfordringer i byerne. Det er styregruppens vurdering, at der i stort omfang er taget højde for netop parkerings-og færdselsforhold.

Det er ikke forventningen, at samtlige udviklingstiltag i planen vil kunne realiseres i forholdet 1:1. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke (frivillighed), investorernes interesse i at købe ind på idéerne samt - i få tilfælde - mulighederne for at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Mere specifikt er der i Klitmøller fokus på udvikling omkring landingspladsen, byforskønnelse ved Ørhage, supersti mellem campingplads og Ørhage og i forhold til private investeringer guesthouse og butikker ved Ørhage, Natur- og Surfresort med wavepool samt Naturhotel Tjaldur. I Vorupør er der fokus på udvikling omkring torv og foreningsvej, nye muligheder ved havbad og mole samt oplevelser omkring VØ Borgerhus. I forhold til private investeringer er der fokus på Vorupør Havbadhotel, hotellejligheder, butikker, restauranter, omdannelse af Vesterhavsgården og nyt sommerhusområde ved Sdr. Vorupør. Endelig viser businesscases for henholdsvis Havbadehotel samt Natur- og Surfresort realistiske investeringsscenarier, som vil blive viderebearbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme. Planen vil blive forankret i Thisted Kommunes planstrategi, hvilket også er forventningen fra RealDania.

RealDania har åbnet mulighed for, at der senest den 29. maj kan bydes ind på en pulje til realisering af udvalgte dele af udviklingsplanen. RealDania har afsat 15 mio. kr. til at støtte 3-4 realiseringsprojekter langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum, og kommunen vil skulle bidrage med øvrige 50 %. Derfor skal det besluttes, om Thisted Kommune vil indsende en interessetilkendegivelse til RealDania, og herunder afsætte en ramme på op til 5 mio. kr. som medfinansiering. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse medsender som bilag oplæg til interessetilkendegivelse samt budget- og tidsplan, hvor der er fokus på torvet foran Nationalpark Thys velkomstcenter i Vorupør (cirka 5 mio. kr.), strandtorv i Klitmøller på del af parkeringspladsen (cirka 3 mio. kr.) og en del af strækningen på det nederste af Ørhagevej i forhold til shared space (cirka 2 mio. kr.). I fald RealDania imødekommer en interessetilkendegivelse, skal endelig ansøgning indsendes senest den 16. september 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

De udvalgte dele af anlægsprojektet, som Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse for til RealDania, udgør 10,0 mio. kr. Langt størstedelen af anlægsprojektet i samarbejde med RealDania må forventes at skulle udføres i 2021 og Thisted Kommunes medfinansiering forventes at udgøre op til 5,0 mio. kr. For at Thisted Kommune kan komme i betragtning ved tildeling af tilskuddet, skal der foreligge en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om, at der er afsat et beløb på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af de udvalgte dele af planen.

Det foreslås derfor, at der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

På nuværende tidspunkt er der i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 – 2023 på projekt XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021 afsat 10,5 mio. kr. Der søges først om frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling), når et evt. tilskud fra RealDania er bevilliget.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er indeholdt i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 - 2023

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

For 2021 kendes på nuværende tidspunkt ikke reglerne/retningslinjerne for en evt. anlægsramme

Afledte driftsudgifter:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Udviklingsplanen vil påvirke byernes udvikling såvel trafikalt som oplevelsesmæssigt. Derfor vil der skulle udarbejdes lokalplaner og gennemføres borgerhøringer i forbindelse med hvert enkelt tiltag i udviklingsplanen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. april 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

  1. Turismeudviklingsplan og businesscases godkendes.
  2. Turismeudviklingsplanen indgår som fremtidig del af Thisted Kommunes planstrategi.
  3. Thisted Kommune senest den 29. maj 2020 sender interessetilkendegivelse til RealDania om at ville søge op til 5 mio. kr. til realisering af udvalgte dele af planen.
  4. Der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. april 2020, pkt. 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 115:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020