13. maj 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

78. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

79. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Ad C.

 • Biblioteket åbner for udlån mandag den 18. maj 2020.
 • Der afholdes temamøde onsdag den 10. juni 2020 fra kl. 15 og fremefter.

Turismeområdet drøftet.

Beskæftigelsesområdet drøftet.

Til toppen

80. Forslag til mødeplan 2021 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Mødeplan for 2021 i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget har i 2020 som udgangspunkt afholdt møde på onsdage kl. 15.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det foreslås, at ordinære møder i 2021 afholdes på følgende datoer med start kl. 15.00:

 • Onsdag den 13. januar
 • Onsdag den 3. februar
 • Onsdag den 17. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Tirsdag den 11. maj (grundet Kr. Himmelfartsdag)
 • Onsdag den 9. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. september
 • Tirsdag den 5. oktober (grundet budget)
 • Onsdag den 17. november
 • Onsdag den 8. december

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet tidspunktet for mødestart genovervejes.

Til toppen

81. Ankestatistik 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om Ankestyrelsens statistik over Beskæftigelsesafdelingens resultater i 2019.

Redegørelse

På baggrund af Ankestyrelsens statistik "Ankestatistik 2019 Thisted Kommune" gives en redegørelse af de sager, som i 2019 er hjemvist, ændret eller ophævet på Beskæftigelsesafdelingens lovområder.

Beskæftigelsesafdelingen træffer hovedsageligt afgørelser i sager efter

 • Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
 • Lov om aktiv socialpolitik (LAS)
 • Sygedagpengeloven (SDP)

I nedenstående tabel vil kolonnerne "PL", "SL" og "ØVR" ikke blive nærmere gennemgået, da afgørelserne på disse lovområder ikke er truffet af Beskæftigelsesafdelingen. Forkortelserne står for henholdsvis PL (pensionsloven), SL (serviceloven) og ØVR (øvrige).

Statistikken viser, at der i Beskæftigelsesafdelingen er en omgørelsesprocent på henholdsvis 36, 28 og 39 % efter LAB, LAS og SDP. Dette sammenholdes med landsgennemsnittet på henholdsvis 25, 32 og 18 %.

Antal afgørelser i 2019 fordelt efter sagsudfald og lovgivning:

LAB

Ud af de i alt 14 sager, som er afgjort efter LAB, har Ankestyrelsen stadfæstet samtlige sager vedrørende ressourceforløb, fleksjob og revalidering. I sager vedrørende jobafklaringsforløb har Ankestyrelsen stadfæstet 3 ud af 7 sager. De resterende 4 sager er enten ophævet eller hjemvist til kommunen til fornyet behandling.

Ankestyrelsen hjemviser typisk sager, når de ikke finder, at der er tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse på et fyldestgørende grundlag. Kommunen får derfor sagen retur med henblik på at indhente flere oplysninger inden afgørelsen træffes.

I 3 af sagerne omhandlede hjemvisningen Jobcentrets vurdering af borgerens uarbejdsdygtighed. Den sidste sag omhandlede vurderingen af, hvorvidt borgerens helbredsmæssige tilstand var stationær.

Den høje omgørelsesprocent på 36 skyldes udelukkende de 4 ophævede eller hjemviste jobafklaringssager. Der vil blive rettet et særligt fokus på at forbedre resultaterne på dette område.

LAS

Ud af de i alt 49 sager, som er afgjort efter LAS, er 34 sager stadfæstet. Omgørelsesprocenten på 28 er 4 procentpoint lavere end landsgennemsnittet på 32. Der er dog stadig plads til forbedringer på området.

Antallet af hjemviste sager ligger på 7 ud af 49 afgjorte sager, hvilket er forholdsvist højt set i forhold til tidligere år. Dette vil være et særligt fokuspunkt i det fremadrettede arbejde.

Der vil også blive arbejdet særligt på afgørelser truffet efter LAS § 34, da Ankestyrelsen på dette område ændrede 3 ud af 3 afgjorte sager. Ændringerne skyldes i to af sagerne, at tidspunkterne for den beregnede særlige støtte ikke var korrekt, samt at borgeren i den sidste sag slet ikke var berettiget til særlig støtte, hvilket Thisted Kommune ellers var kommet frem til.

SDP

Ud af de i alt 20 sager, som er afgjort efter SDP, er 13 sager stadfæstet. I 7 af sagerne har Ankestyrelsen fundet, at Jobcentret ikke har haft den fornødne dokumentation til at vurdere, at borgeren ikke længere er arbejdsdygtig eller at borgerens helbredsmæssige tilstand var stationær.

Lovgivningen på sygedagpengeområdet har en stor fortolkningsvidde, hvorfor et udsving i statistikken må forventes i resultaterne fra år til år. Sygedagpengeafdelingen har hele tiden et stort fokus på kontinuerligt at lægge den lovgivningsmæssige korrekte linje i afgørelsessagerne.

Det fremadrettede arbejde

Resultaterne fra ankestatistikken og de fremhævede opmærksomhedspunkter vil blive drøftet mellem teamledere og medarbejdere i Beskæftigelsesafdelingen og brugt til læring og udvikling i det fremadrettede arbejde.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik.

Lov om sygedagpenge.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

82. Kulturelt Samråd ansøger om fornyelse af kulturpuljen

Udskriv

Sagstema

Kulturelt Samråd (KS) i Thisted Kommune søger om en forlængelse af Kulturpuljen i 2020 samt en overførsel af restbeløb fra 2019.

Redegørelse

KS ansøger om at få bevilliget 67.000 kr. fra Thisted Kommune, således at KS fortsat kan være i stand til at uddele kulturmidler.

KS har siden 2016 fået tildelt en kulturpulje fra Thisted Kommune til at uddele efter deres egne retningslinjer. Dette fremmer armslængdeprincippet i forhold til uddeling af kulturmidler i Thisted Kommune.

Alle foreninger og interesseorganisationer må søge støtte hos KS til kulturelle formål afholdt i Thisted Kommune. Der kan maksimalt ansøges om 10.000 kr. i form af tilskud, der gives ikke underskudsgaranti. Der ydes støtte til alle kunst- og kulturgenrer såsom musik, teater, litteratur, film, billedkunst, dans og kulturarv.

I 2019 har KS givet tilskud til 11 aktiviteter og derved uddelt 77.000 kr. (se bilag oversigt 2019 samt ansøgning – bemærk to af bevillingerne står ikke i, men under den samlede oversigt) Disse bevillinger er givet:

Projekt/arrangement

Beløb udbetalt

Seminar om kvinders stilling i kunsten

8.000 kr.

Udstilling Landekending

8.000 kr.

Thy Højskole Sommerkursus

8.000 kr.

Korlederkursus børnekor Nordvest Koret

7.000 kr.

Musikcamp

5.000 kr.

Leger børn i Himlen. Filmprojekt

8.000 kr.

Udstillingshæfte Det Ny Kastet

4.000 kr.

100 års dansk keramik

7.000 kr.

Julekoncert. Nordvestjysk Pigekor

5.000 kr.

FDF – Flugten

10.000 kr.

KANT-Festival

7.000 kr.

I alt

77.000 kr.

Der er givet afslag på fire ansøgninger, som ikke levede op til kravene i KS' kulturpulje.

KS uddeler puljemidlerne 4 gange årligt med ansøgningsfrister 1. januar, 1. april, 15. juni og 1. oktober.

Der er et restbeløb på 4.648,74 kr. fra KS kulturpulje 2019.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at KS får overført restbeløbet til deres kulturpulje 2020.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at forlænge puljen i 2020 på 40.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Prøveordningen i 2016 var på 60.000 kr. og blev forlænget i 2017 med et beløb på 67.500 kr. samt i 2018 og 2019 med et beløb på 67.000 kr.

KS har i 2019 i alt uddelt 77.000 kr.

Da KS i 2019 ligeledes fik overført et restbeløb fra 2018 har de haft en lille kassebeholdning. Dette giver dem et restbeløb på 4.648,74 kr. fra kulturpuljen 2019, som de ønsker overført til kulturpuljen 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kulturelt Samråd tildeles en ny kulturpulje for 2020 på 40.000 kr. fra de frie kulturmidler.
 2. Kulturelt Samråd får overført restbeløb fra 2019 til puljen i 2020.

Beslutning

Der bevilges 67.000 kr.

Fremover skal ansøgningen fremsendes til Børne- og Familieforvaltningen inden den 1. januar det pågældende år.

Til toppen

83. Fortællecaféen Lytteposten søger om midler til sæson 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Fortællecafeen Lytteposten søger for anden gang om støtte ved de frie kulturmidler til sæson 2020/2021.

Redegørelse

Fortællecafeen Lytteposten søger om 21.600 kr. fra de frie kulturmidler til sæson 2020/2021.

I Lyttepostens fortællecafeer fortælles der i en mundtlig fortælleform uden manuskript. Det er en fortælleform, som findes hos Evald Tang Kristensens fortællere, men der er også mere moderne forbilleder, som Dario Fo og Vigga Bro. I fortællecafeen bliver der både fortalt selvoplevede historier og bearbejdet litterære tekster, for eksempel Martin Andersen Nexø og Johan Skjoldborg.

Lytteposten blev oprettet i efteråret 2017, og i sæson 2017/2018 blev der afholdt seks arrangementer. I sæsonen 2018/2019 blev der afholdt fire arrangementer. Alle på Frøstrup Gl. Kro. I sæsonen 2019/2020 fik foreningen tilskud fra Thisted Kommune for første gang. De fik 10.000 kr. i tilskud. I sidste sæson blev der planlagt fire arrangementer, hvoraf den sidste er udskudt grundet situationen med Covid-19. Den skulle have været afholdt den 15. marts 2020, men er udskudt til den 16. august 2020.

I Lytteposten har man tidligere hentet fortællere fra Hune, Skive, Viborg og Aarhus, både professionelle og amatørfortællere. Det er sket på folks velvilje, og sidste år med et beskedent honorar. Lytteposten søger nu om forøget støtte til projektet, da de sidste år gav honorar under det gængse i det professionelle fortællemiljø. (se bilag ansøgning)

Der er mellem 20 til 50 gæster til hver fortællecafe. Arrangementerne er gratis.

Lytteposten søger om 21.600 kr. som svarer til det beløb, de har udgifter for til honorar og lokaleleje ved Frøstrup Gl. Kro.

Lytteposten har selv stået for indkøb og salg af kaffe/te og kage til fortællecafeerne i de foregående sæsoner. Der vil ligeledes være salg af kaffe/te og kage i sæsonen 2020/2021, hvis myndighederne tillader det grundet situationen med Covid-19.

Fortællecafeen Lytteposten sæson 2020-2021: Søndage kl. 14 til 16 på Frøstrup Gl. Kro.

Den 27. september 2020

Fortællere: Lene Lømmel Lømmelsen (Christiania) og Connie Anette Nordholt (Vesten Bjerget)

Fortællinger: Livets Puslespil

Den 15. november 2020

Fortællere: Peter Barner (Spjald) og Anne Mette Nielsen (Fjeldstervang)

Fortælling: Nordiske folkeeventyr og egne historier

Den 24. januar 2021

Fortællere: Ingegerd Auken (Nordjylland)

Fortælling: Selma Lagerløf ”Gøsta Berlings Saga”

Den 14. marts 2021

Fortællere: Thomas Kirk (Aarhus) og Ejvind Winther (Klim)

Fortælling: Sagaer og eventyrligere fortællinger

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler at støtte med 10.000 kr. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Budget for Fortællecafeen Lytteposten sæson 2020-2021:

Udgift til fortællere: Honorarer: 4 x 5.000 kr.

20.000 kr.

Lokaleleje: 4 x 400 kr.

1.600 kr.

I alt

21.600 kr.

Der er en lille indtægt ved salget, som går til foreningsudgifter, såsom netbanksgebyrer, indkøb til salg og blæk og papir til sanghæfter til arrangementerne. (se bilag kaffekassen). Dette er den eneste indtægt, da arrangementet er gratis.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at der gives et tilskud på 10.000 kr. til Fortællecafeen Lytteposten. Midlerne anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

84. Musikskolens takster 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Musikskolen under KulturRummet har indsendt forslag til takstblad for sæson 2020/2021 til godkendelse.

Redegørelse

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne skal godkendes af det daværende Børne-, Familie- og Kulturudvalg, nu Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som kulturområdet hører under.

Musikskolens ledelse har justeret taksterne for den kommende sæson 2020/2021 og disse sendes nu til godkendelse.

Brugerbetalingen er som udgangspunkt justeret og afrundet til hele tal, og prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er justeret således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.

Derudover tilbydes der i næste sæson også undervisningstilbud i flere kulturfag, som Musikskolen har tilbudt siden sæson 2018/2019. Således er der tilføjet en pris på både billedskole, dramaskole og to forfatterskoler (aldersopdelt) for sæson 2020/2021.

Der er hidtil blevet givet søskenderabat og det vil der forsat være. Ved første barn betales der fuld pris ved et fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag. Rabatten er tænkt sådan, at der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25%.

Med udvidelsen af de øvrige kulturfag blev der i sæson 2018/2019 indført flerfagsrabat på 25%.

Elever, der går til soloundervisning kan gratis deltage i sammenspilsundervisning.

Denne rabatordning fortsætter.

I den indeværende sæson er der i alt 83 elever, der går til flere fag:

58 elever går til 2 fag

18 elever går til 3 fag (heri tæller aspiranteleverne)

6 elever går til 4 fag (heri tæller fokuseleverne)

1 elev der går til 5 fag

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder. For at sikre progression og som middel til fastholdelse af eleverne, ændres reglerne for udmeldelse, så eleven ved udmeldelse betaler for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven.

Ved framelding betales for den påbegyndte periode. Frameldelse skal ske senest 14 dage inden periodens udløb.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag)

Priserne afspejler, at Musikskolen ønsker, at eleverne tager flere fag, samt at der er et øget fokus på samspilsfagene.

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Tiltag og fokusområderne for rekruttering af flere og nye elever drøftes

2. Musikskolens takster for 2020/2021 godkendes.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. april 2020, pkt. 73:

Udsat med henblik på at komme med forslag til hvordan der kan rekrutteres flere elever til Musikskolen. Optag til Musikskolen udsættes til 15. maj 2020.

Lokal-MED KulturRummet, 28. april 2020, pkt. 7:

Der er et stort fokus på børn og børnefamilier, fællesskaber og Åbent Hus i hele KulturRummet, der tværfagligt understøttet arbejdet med målgruppen fra alle KulturRummets miljøer.

Børne- og Familieforvaltningen orienterer herunder om nye tiltag med henblik på at rekruttere nye og flere elever til musikskolen.

Elevtal Musikskolen i Thy:

*elevtallet for sæson 2019/2020 er optalt pr. 1. februar 2020, og erfaringen viser, at der er elevtilgang over hele året, hvorfor det derfor ikke skal ses som det endelige elevtal for indeværende sæson.

Flere fag:

I den indeværende sæson 2019/2020 er der i alt 83 elever, der går til flere fag:

58 elever går til 2 fag

18 elever går til 3 fag (heri tæller aspiranteleverne)

6 elever går til 4 fag (heri tæller fokuseleverne)

1 elev der går til 5 fag

*optællingen er pr. 1. februar, og det skal bemærkes, at det dermed ikke er det endelige antal elever med flere fag pr. år.

Udover det ovennævnte er der særlige tilbud til de elever, der går på aspirant- og fokuslinjen, som er musikskolens talentlinjer.

Eleverne på aspirant- og fokuslinjerne får undervisning i 2 instrumenter, hørelære samt fællesfag for fokuslinjen, hvor der kun betales kun for den dyreste soloundervisning.

Rabatten er et tiltag som sikrer, at det er talentet og ikke økonomien der afgør om man kan vælge dette tilbud. Aspirant- og fokuslinjen er gennem de sidste tre år støttet af Slots- og Kulturstyrelsens talentudviklingspuljen for børn og unge med hhv. 130.000 - 100.000 pr. år. Talentudviklingspuljen bortfalder fra 2021, hvorfor der bør findes en anden medfinansiering til støtte af talentudviklingen på musikskolen, såfremt der fortsat ønskes et strategisk talentfokus på musikskolen.

Børne- og Familieforvaltningen har indhentet følgende udtalelse fra Center for Økonomi og Løn som supplerende kan oplyse:

I Lov om musik, kapitel 2 a fremgår:

§ 3 c. Staten yder delvis refusion af kommuners eller andres udgifter til lærerlønsudgifter i forbindelse med driften af musikskoler, jf. dog stk. 4.
Stk. 2. Refusionsprocenten beregnes som forholdet mellem statens på finansloven fastsatte bevilling og de samlede tilskud til lærerlønsudgifter ved musikskoler fra kommuner eller andre.
Stk. 3. Kommuner eller andre kan maksimalt få refunderet 25 pct. af udgifterne til musikskolelærerlønningerne.
Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion efter stk. 1, at musikskoleelevernes betaling for undervisningen ikke overstiger 1/3 af bruttoudgiften ved skolens drift.
Stk. 5. Staten udbetaler en foreløbig refusion i henhold til stk. 1. Den beregnes på grundlag af budgetter, der er godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse. Refusionen udbetales ratevis forud.
Stk. 6. Endelig beregning af refusion i henhold til stk. 3 foretages på grundlag af regnskaber. Regnskaberne skal være godkendt af vedkommende kommunalbestyrelse og skal indeholde dokumentation for den samlede elevbetaling. Den endelige refusion kan dog ikke overstige den foreløbigt udbetalte refusion.
Stk. 7. For meget udbetalt refusion i et regnskabsår modregnes i refusionen for det følgende år.
Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner m.v. fravige bestemmelserne i stk. 1-7.
Stk. 9. Kommunen kan tilbyde børn og unge musikskoleundervisning gratis eller til nedsat betaling.

Slots- og Kulturstyrelsen har på baggrund af det indsendte budget beregnet refusionsprocenten til 12,9 % af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2020.

I det omfang der vælges en nedsættelse af elevbetalingstaksterne til børn og unge jvf. stk. 9 vil der skulle findes finansiering hertil.

Nye tiltag

På baggrund af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets bemærkning på udvalgsmødet den 13. april 2020, ønskes der en drøftelse af følgende nye tiltag med henblik på rekruttering af flere elever til musikskolen.

Børne- og familieforvaltningen kan oplyse, at der er et stort fokus at rekruttere nye og flere elever til musikskolen. Der er særligt fokus på følgende tiltag:

Fokus på målgruppen 6 - 13 år

Aldersgruppen er musikskolens fødekæde og vækstlag i forhold til kontinuerligt at være elev på musikskolen i hele barndommen. Det er fra starten af skolealderen, der skiftes fra musikpædagogiske lege til et mere individuelt fokus på musikalsk indlæring. Der vil i løbet af skoleåret 20/21 være tiltag i samarbejde med skolernes yngste klasser og SFO, der gør opmærksom på musikskolens tilbud til denne aldersgruppe og giver mulighed for musik på skolen i det kendte lokalmiljø. Ligeledes vil der i tæt samarbejde med KulturRummets andre faglige miljøer sættes særligt fokus på tilbud til børnefamilierne i fritiden, hvor musikskolens tilbud kan afprøves.

Fællesskaber

I sæson 20/21 oprettes flere hold. Særligt er det, at begynderelever også sammensættes i hold i mindre musikalske laboratorier med andre begyndere, hvor leg og eksperimenter med musik og rytme er i centrum. Målet er at facilitere musikalske venskaber og fællesskaber, der forhåbentlig er katalysator og motivation for vedholdende at øve sig og lære nyt. Således er hold ikke længere udelukkende sammenspilshold for øvede.
Sideløbende tilbydes der åbne musikværksteder, hvor elever kan mødes på musikskolen og jamme og øve selv i det mere frie og uformelle rum. Idéen udvikles i samarbejde med Spillestedet og elever, der bliver pionerer for værkstederne.

Alle musikskolens elever har mulighed for at få en nøglebrik til KulturRummet, så de i aftalte tidsrum uden for undervisningen og i weekenden har mulighed for frit at komme og øve sig på musikskolen, hvor både instrumenter og lokaler er til rådighed. Det er særdeles attraktivt for elever, der måske ikke har de optimale øve forhold derhjemme, eller elever der ønsker at sidde sammen med andre venner under uformelle forhold og spille musik.

Åbent hus:

1-2 gange om året åbner KulturRummet til åbent hus. Her er musikskolens undervisningslokaler også åbne, og det er muligt for alle - store som små - at komme og afprøve et instrument eller en undervisningssituation. Åbent hus foregår både i Thisted og i Hurup.

Derudover tilbydes alle begyndere en gratis prøvetime på bestilling, så det er muligt at vælge det rette instrument eller tilbud inden tilmelding.
Åbent hus var planlagt under Thy til Kultur og inden sæsontilmelding.

Nye fag

Musikskolen har siden januar 2020 tilbudt et nyt fag: Elektronisk musik (kaldet e-musik). Her er det muligt for elever at indspille, producere og komponere musik gennem digitale musikprogrammer. Der har i løbet af vinterhalvåret været afholdt workshops i weekender og skoleferie med henblik på at rekruttere elever til det nyoprettede hold. Der er planlagt et øget fokus på PR for faget, så der skabes opmærksomhed på det nye tilbud.

I sæson 20/21 tilbydes flere sang- og korhold.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag).

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

85. Museum Thy søger om tilskud

Udskriv

Sagstema

Museum Thy og Hawboernes foreningen søger om 69.250 kr. i tilskud til publikation af "Lild Strand - Fortællinger fra et fiskerleje".

Redegørelse

Museum Thy har henover sommeren 2019 foretaget en historiefaglig undersøgelse af Lild Strand og denne publiceres og formidles. Der søges om støtte til projektet.

Der blev indsamlet fortællinger, anekdoter, fotografier og andet i samarbejde med de lokale borgere om, hvordan livet har udspillet sig i Lild Strand i "mands minde". Lild Strand har en spændende og unik historie, men befolkningstallet i Lild Strand er også i kraftig tilbagegang. (se bilag Lild Strand Publikation)

I samarbejde med Hawboernes Forening i Lild Strand, søger Museum Thy tilskud til medarbejdertimer til at forfatte manuskriptet og tilskud til tryk af bogen om Lild Strand. Undersøgelsen, som ligger til grund for bogen, er lavet med en borgerinddragende tilgang, inspireret af principperne i "citizen science". ("Borgervidenskab" er forskningsprojekter, som inddrager almindelige borgere i indsamlingen af data)

Bogen vil blive på ca. 100 sider, og indeholde billeder og fortællinger fra Lild Strands nyere historie - ca. fra 1945 til i dag. Med bogen, ønsker Museum Thy og Hawboernes forening, Lild Strand, at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for offentligheden.

Den primære målgruppe til bogen er lokale borgere i Thy og Han Herred, samt de mange turister, der hvert år besøger Lild Strand og Thys nordlige kyststrækning. Men også andre med interesse for historie og kystkultur vil være i målgruppen. Bogen vil være opdelt i 11 temaer, blandt andet fiskeri, husholdning og ungdom. Hvert tema vil blive introduceret med en informativ tekst, hvorefter billedmaterialet og billedtekster præsenteres i et scrapbogslignende format.

Børne- og Familieforvaltningen anser publikation som en vigtig del af museets arbejde. Der er for museer stadig fokus på at indsamle og bevare immateriel kulturarv, her i form af samfundsminder og fortællinger fra de levede liv. Livet ved kysterne er en stor del af Thisted Kommunes historier, og en bog lavet i samarbejde med borgerne hjælper med at bevare erindringen om de små samfund, som er i fare for at forsvinde.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at publikationen støttes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse om museumsloven

Økonomiske konsekvenser

Udgifter

Lønudgifter

48.000 kr.

Trykning af bog jævnfør tilbud

66.250 kr.

I alt

114.250 kr.

Indtægter

Salg af bøger estimeret

40.000 kr.

Tilskud til bogen fra Hawboernes Forening, Lild Strand

5.000 kr.

I alt

45.000 kr.

På baggrund af ovenstående søger Museum Thy om følgende:

Løn til udarbejdelse af manuskript: 48.000 kr.

Tilskud til trykning af publikation: 21.250 kr.

Ansøgning i alt: 69.250 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Udover formidlingen af fiskerlejets historie, bidrager en bog om Lild Strand også til fornyet opmærksomhed på Lild Strand og Vester Han Herred. Samtidig har arbejdet med indsamling af fortællingerne og det videre arbejde med udgivelse af bogen kørt som et borgerinddragende projekt med Borgerforeningen i Lild Strand "Hawboernes forening".

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes delvis med et tilskud på 21.250 kr. til publikationen. Midlerne anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

86. Proces for ny Kulturaftale i Region Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Status på Kulturaftalesamarbejdet i Kulturregion Nordjylland. Thisted Kommunes tilslutning til ny kulturaftale 2021-2024.

Redegørelse

KulturKANten 2017-2020, som er Nordjyllands 5. kulturaftale, udløber ved udgangen af 2020. (se bilag 1)
Der er både i den administrative og politiske styregruppe påbegyndt et arbejde med at udarbejde en ny kulturaftale for periode 2021-2024.

Nuværende kulturaftalen har tre indsatsområder og for hvert indsatsområde, er der defineret nogle mål, som er realiseret gennem tre store projekter:

 • Nye møder og fællesskaber: Kulturmødet Mors
 • Mangfoldig kultur der rykker: Kulturkaravanen
 • Muligheder for dannelse og talent: Børn, Unge & Talent

I indeværende aftale søsatte man KulturKaravanen, som har til formål at involvere det lokale, regionale og nationale kulturliv og sikre nem adgang til kultur af høj kvalitet i alle kommuner og for alle borgere. Kulturkaravanen har besøgt alle kommuner i alle år under forskellige organiseringer. I Thisted Kommune kunne vi således i efteråret 2019 blandt andet opleve balletopførsel og -undervisning i Thisted Kirke, Aalborg Symfoniorkester i J.P. Jacobsencentret og meget andet i Thisted bymidte. I efteråret 2020 kommer KulturKaravanen til Snedsted, hvor de sammen med den kommende 6. klasse på Snedsted Skole, Utzon Center og Det Hem'lig Teater skal arbejde med byens rum, historie og lys.

Derudover blev der i den nuværende kulturaftale prioriteret en udviklingsindsats på børne-, unge- og talentområdet. Indsatsområdet udmøntes i en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er en videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og tilbud. Således fortsatte den kendte og populære ordning Børns Møde Med Kunsten (BMMK) også i indeværende aftale, mens der som noget nyt blev oprettet en ordning, som sigter mod at facilitere Unges Møde Med Kunsten (UMMK). Ungdomssymfoniorkestrene og Orkesterskolen samt Brønderslev Forfatterskole er blevet udpeget som talentforløb, og der skal endvidere udvikles nye tiltag til at fremme talentudvikling i Nordjylland.

Udover indsatsområderne, indeholder kulturaftalen 2017-2020 også tværgående projektpuljer.

Der er to tværgående projektpuljer, som kan søges af kulturaktører i aftaleperioden:

 • KAN-puljen til større kulturprojekter i regionen
 • Ud-over-KANten-puljen, hvor det kulturelle vækstlag kan søge mindre beløb

Der er lavet en foreløbig evaluering, som samler op på de tre indsatsområder. Her er det tydeligt at samarbejdet på tværs i det regionale kulturliv er blevet forøget. Der er skabt et forum for faglig sparring og erfaringsudveksling på tværs af kommunegrænser. De oprettede puljer i forbindelse med kulturaftalen søges bredt. Der er dog her plads til forbedringer, da enkelte kommuner ikke søger puljerne. Særligt de unge har opnået selvstændige møder med kunst og kultur igennem BMMK og UMMK som mange foreninger og skoler i Thisted Kommune har samarbejde med. (se bilag udkast til slutevaluering)

Det er enestående sammenlignet med landets øvrige kulturregioner, at alle kommuner i Region Nordjylland er med i kulturaftalen. Dermed vil arbejdet med en kommende kulturaftale også stå på et stærkt fundament af eksisterende samarbejdsrelationer og velvilje blandt kommuner, kulturaktører og kulturforbrugere.

I løbet af 2020 skal KulturKANtens politiske og administrative styregrupper, på baggrund af grundig evaluering og med inddragelse af regionens kulturaktører, udarbejde en ny vision og nye indsatsområder med henblik på at fortsætte samarbejdet i en ny 4-årig aftale med Kulturministeriet.

Der er planlagt et visionsseminar den 17. og 18. juni 2020, hvor der skal arbejdes med de kommende temaer. (se bilag Foreløbigt program for visionseminar)

Ligeledes skal den politiske styregruppe i løbet af foråret tage stilling til regionens økonomiske bidrag til Kulturmødet 2020, som er ved at tage stilling til aflysninger og/eller afholde enkelte arrangementer digitalt, grundet situationen med Covid-19.

Efter visionsseminar afholdes efterfølgende forhandlinger med Kulturministeriet om en ny kulturaftale. Endelig godkendelse af kulturaftalen 2021-2024 samt tilslutning til denne forventes fremlagt til politisk behandling i Thisted Kommune ultimo 2020.

Processen med udformningen af den nye kulturaftale 2021-2024 styres af Seismonaut - strategisk og digitalt rådgivningsfirma.

Der ønskes nu en lokal politisk drøftelse af, hvilke indsatsområder en ny regional kulturaftale kan indeholde forud for visionsseminariet, hvor indsatsområdet defineres i regionalt fællesskab.

For eksempel har emnerne: Kunst og sundhed, miljø, fortsat fokus på børn, unge og talentudvikling samt et forsat samarbejde med Kulturmødet på Mors været drøftet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter mulige temaer til indhold i en ny kulturaftale.

Beslutning

Processen godkendt.

Til toppen

87. Thisted Musikteater ansøger om støtte til renovering og tilbygning

Udskriv

Sagstema

Thisted Musikteater anmoder om at komme i betragtning til at få renovering af Thisted Musikteater på budgettet 2021.

Redegørelse

Bestyrelsen for Thisted Musikteater ønsker at udvikle huset, således det fortsat kan danne ramme om en bred vifte af kulturbegivenheder og andre arrangementer. Musikteatret ønsker at bidrage til den udvikling, der allerede er i gang med at udvikle Thy og Thisted Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde i.

Musikteatret har 80-90 arrangementer om året, og et budget på ca. 1 mio. kr. årligt. Indtægterne stammer fra tilskud fra Thisted Kommune på ca. 500.000 kr. og egen indtjening for resten. Der er samlet set ansat, hvad der svarer til 0,8 stilling til at drive og vedligeholde huset. Musikteatret har en kapital på 160.000 kr.

Der er gennem de seneste år gennemført diverse vedligeholdelsesopgaver over driftsbudgettet (vinduesudskiftninger og andet vedrørende klimaskærmen), så huset har kunnet holde en fornuftig bygningsmæssig standard.

Huset bliver brugt meget og er flere steder slidt, og enkelte steder bærer det tydeligt præg af at være af ældre dato. Det bevirker, at en del arbejdsgange er meget tunge, og der kan være betænkeligheder ved sikkerheden omkring ind- og udlastning af grej og sceneteknik.

Der forventes skrappere myndighedskrav til sikkerheden på scenen i de kommende år.

Bestyrelsen har derfor udarbejdet dette forslag med fire delprojekter, der hver især og samlet vil forbedre forholdene i huset, både for ansatte og brugere af det:

 • Udvendig vedligeholdelse af scenetårnet, der vil sikre tårnet en levetid på yderligere 15 til 20 år.
 • Nye krav til sikkerhed på scenen peger på udskiftning af hejseværk, som er utidssvarende.
 • Adgangsforholdene til scenen ude fra gadeniveau er ikke lavet til de større og større læs, som teatrene og musikerne bringer med. Det kræver en ombygning/tilbygning med blandt andet en rampe og en stor vareelevator.
 • Lys- og lydforholdene i salen ønskes ændret, så salen kan leve op til de krav og forhold, der er ved koncerter og lignende, hvor der kommer op til 500 gæster.

Bestyrelsen har opdelt det samlede projekt i fire delområder med henblik på, at det samlede projekt kan virkeliggøres over 2 til 4 år.

Projekterne er nærmere defineret og illustreret i vedhæftede bilag TMT sceneforhold.

Musikteaterets bestyrelse sendte en lignende ansøgning i foråret 2019.

Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at sceneadgangen bør forbedres. Det skyldes arbejdsmiljøforholdene omkring ramper ved trapperne og at den eksisterende elevator til scenen er meget nedslidt. Der er kunstnere, der ikke kan optræde på Musikteatret på grund af de uhensigtsmæssige adgangsforhold til scenen.

Hvis sceneadgangen bliver renoveret som beskrevet, er det forventeligt, at der vil komme flere aktiviteter i huset, da det så bliver et scenerum, som lever op til dagens standard.

Thisted Musikteater beder om at ansøgningen bliver tænkt ind i det kommunale budget 2021.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker, at udvalget drøfter, hvorvidt ansøgningen kan komme med i budgetforhandlingerne til budget 2021, eventuelt i kommende overslagsår.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hele renoveringsprojektet anløber en værdi af 6.106.350 kr. og foreslås at foregå over en flerårig periode. Derfor er budgettet også delt op i følgende delprojekter:

 • Udvendig vedligeholdelse af scenetårnet: 738.450 kr.
 • Krav til sikkerhed på scenen: 1.120.500 kr.
 • Adgangsforhold til scene: 3.962.400 kr.
 • Lys- og lydforhold i salen: 285.000 kr.

Thisted Musikteater har årlige indtægter på ca. 1.000.000 kr. Heraf 500.000 kr. i tilskud fra Thisted Kommune og resten er egen indtjening.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har ingen bemærkninger til sagen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen drøftes og det besluttes, hvorvidt Thisted Musikteaters ansøgning kan imødekommes i et fremtidigt anlægsbudget.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 10. april 2019, pkt. 61:

Udsat med henblik på nærmere undersøgelse.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 10. april 2019:

Niels Jørgen Pedersen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019, pkt. 98:

Udvalget anerkender, at der er behov for modernisering og vedligeholdelse af Thisted Musikteater.

Endvidere ser udvalget investeringen ske over en årrække med scenen som det første, sceneadgang som det andet og endelig renovering af scenetårn som det sidste.


Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 18. juni 2019 :
Lene Kjelgaard Jensen (C)

Beslutning

Drøftes i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Til toppen

88. Kulturarrangementer, der har modtaget støtte og må aflyses grundet Covid-19

Udskriv

Sagstema

Status på kulturarrangementer, som har modtaget støtte fra Thisted Kommune til kulturarrangementer i 2020.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet en oversigt over hvilke foreninger og deres arrangementer, som har modtaget støtte fra de frie kulturmidler i Thisted Kommune i 2020, og hvad disse foreninger planlægger at gøre med deres arrangement grundet situationen med Covid-19.

Der ønskes en drøftelse af, hvorvidt støtten fortsat skal udbetales som oprindeligt ansøgt.

I kronologisk rækkefølge

Forening/aktivitet

Oprindelig dato

Ny dato/aflyst

Støttebeløb tildelt af Thisted Kommune

Lytteposten (fortællecafé på Frøstrup Kro)

Den 15. marts 2020

Den 16. august 2020

10.000 kr. i tilskud til fire arrangementer

Vestervig Kirkemusikskole 40 års jubilæum samt værkopførelse

Den 2. maj 2020

Den 4. oktober 2020

25.000 kr. i tilskud

KFUM og KFUK Børnefestival

Den 15. – 17. maj 2020

Den 2. – 4. oktober 2020

40.000 kr. (markedsføringsmidler)

Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy

Juni 2020

Aflyst i 2020, afvikles i juni 2021

50.000 kr. i tilskud

Den lille Vilde

Den 26. – 27. juni 2020

Aflyst i 2020, afvikles i juni 2021

20.000 kr. i tilskud

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm ”Lighthouses”

30. juni – 5. juli 2020

September 2020

15.000 kr. i underskudsgaranti

Fyrspillene i Sydthy (Ravkongens døtre)

Den 1. – 5. juli 2020

Aflyst i 2020, afvikles den 30. juni – 4. juli 2021

25.000 kr. (underskudsgaranti)

Thy Vikingemarked

Den. 11. – 12. juli 2020

Planlægges afholdt, men planlægges efter de gældende forsamlingsregler på indeværende tidspunkt.

5.000 kr. i tilskud

Verdensballetten i Agger

Den 1. august 2020

Afventer.

50.000 kr. i tilskud og

100.000 kr. i underskudsgaranti

Musikcamp Thy

Den 6. – 7. august 2020

Afventer.

10.000 kr. i tilskud

Søndags Sommersjov

Søndage over sommeren

Afventer.

75.000 kr. i tilskud

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Arrangementer som afholdes som planlagt eller senere i 2020, beholder deres tilskud og/eller underskudsgaranti uændret.
 2. Arrangementer som ikke afvikles i 2020 modtager ikke støtte.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Det præciseres at arrangementer, som ikke afvikles i 2020, modtager som udgangspunktikke støtte.

Til toppen

89. Bogposer til udlån i en Corona-tid

Udskriv

Sagstema

Biblioteket i en Corona-tid: Bogposer to-go i samarbejde med lokale dagligvarebutikker.

Redegørelse

I nedlukningsperioden grundet Covid-19 gør biblioteket i Thisted det muligt at møde nogle af borgernes behov ved at oprette konceptet med bogposer to-go.

Dette gør det muligt for bibliotekslånere at bestille poser med biblioteksmaterialer. Disse bliver herefter pakket på Hanstholm, Thisted eller Hurup Bibliotek og kørt ud til henholdsvis Fakta i Hanstholm, Føtex i Thisted og Vilh. Nielsens Isenkram i Hurup. Poserne afleveres samme sted, som de er blevet afhentet.

Poserne bliver sammensat ud fra temaer, som borgeren kan vælge i mellem ved bestilling. Poserne bliver herefter pakket med bøger og materiale i det pågældende tema. I øjeblikket kører biblioteket med disse temaer:

 • Krimi
 • Kærlighed
 • Børn > 0 - 2 år
 • Børn > 2 - 4 år
 • Børn > 5 - 6 år
 • Børn > Skolestart
 • Børn > Læs selv
 • Engelsk litteratur
 • Socialrealisme
 • Nordisk
 • Hyggelig bøger
 • Chick-lit
 • Filosofi/psykologi
 • Klassikere
 • Fantasy (børn og voksne)
 • Blandede fagbøger
 • Store bøger
 • Opskrifter og madbøger

Processen foregår, ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer der er. To biblioteksmedarbejdere finder materialer og pakker poserne på hvert bibliotek.

Medarbejderne arbejder med to meters afstand og enten med handsker på eller ved at vaske hænder og spritte efter hver afsluttet pose er pakket.

Medarbejderne arbejder kun med de materialer, som står på hylderne og bøger i sorteringsrummet, der er afleveret. Der arbejdes kun med materialer, som ikke har været lånt ud i 14 dage.

Aflevering af poser foregår ved at materialerne afleveres i posen, i den butik de blev afhentet i på den dag, hvor de skal afleveres ifølge udlånskvitteringen. Dagen efter hentes alle materialerne igen af pedeller.

Hermed står alle afleverede poser klar til afhentning efter aflevering, præcis som de stod klar til afhentning ved udlån.

Pedellerne bruger ligeledes handsker eller vasker hænder eller spritter før og efter arbejdet med poserne.

Bogposerne bliver afleveret og hentet i butikkerne tirsdage og torsdage og første gang var tirsdag den 21. april 2020.

I perioden fra den 17. april til den 28. april 2020 har biblioteket modtaget 137 bestillinger.

92 bogposer har været til afhentning i Thisted, 38 bogposer til afhentning i Hurup og 7 bogposer til afhentning i Hanstholm.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Bogposer er en god mulighed for at kunne opfylde et behov for lån af fysiske bøger for borgerne i Thisted Kommune. Især grundet det digitale samvær under situationen med Covid-19, giver bogposer to-go en følelse af, at der stadig er mennesker bag bibliotekets mure, der er villige til at hjælpe borgerne i Thisted Kommune. Bogposer hjælper samtidig biblioteket med at holde en kontakt til deres brugere, mens der er lukket på de fysiske placeringer.

Når posen er pakket og stillet frem i butikken, hæfter biblioteket for posen og dens indhold. Når borgerne har hentet posen med indhold, hæfter borgeren. Ligesom ved normal udlåningspraksis.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

90. Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte til strategisk indsats og events 2020 og 2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte på 400.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

Redegørelse

Friends of Cold Hawaii søgte i foråret 2019 om støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021. Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til indsatsen i 2019. For så vidt angik eventuel støtte i 2020 og 2021, deltog Friends of Cold Hawaii ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 15. maj 2019, hvor foreningens planer blev præsenteret. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen genoptages, når den kommende masterplan for Cold Hawaii foreligger.

Masterplanen for Cold Hawaii er netop taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. Tilmed har Friends of Cold Hawaii fremsendt evaluering og regnskab for 2019-arbejdet, og evalueringen fremgår andetsteds på dagsordenen. Derfor ønsker Friends of Cold Hawaii nu ansøgningen fra 2019 genfremsendt til fornyet behandling. Nedenfor følger hovedelementerne fra deres 2019-ansøgning, ligesom bilagene fra 2019 (ansøgning og budget) på foreningens ønske genfremsendes:

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2020 og 2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen (i alt 430.000 kr. over 2019 og 2020), og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget pengene til.

Der er sammensat en frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Silicon VØ i Vorupør, hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage blandt andet følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum.
 • Arbejde med øget synlighed.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy med flere, vedrørende koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer.
 • Sparringspartner for øvrige events.
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi.
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt sikre pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week er den ny eventuge, som samler surf-eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Erhverv kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Eneste justering i forhold til ansøgningen fra 2019 er, at Friends of Cold Hawaii ikke længere planlægger at integrere hverken Cold Hawaii Film Festival eller Agger Athlon i deres arbejde. Til gengæld vil man arbejde på at genoptage det samarbejde med PWA-organisationen (international surf-organisation og tidligere samarbejdspartner på World Cups), som af økonomiske årsager i 2019 blev erstattet af et EM i regi af IFCA (international surf-organisation). Foreningen vurderer igen at have en økonomisk mulighed for at samarbejde med PWA, ligesom PWA har vist imødekommenhed i forhold til at ville opkræve et mindre beløb for samarbejdet.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag fra 2019.

Erhvervs vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010.

Den ny masterplan for Cold Hawaii, som udvalget altså besluttede at afvente, udtrykker følgende om Friends of Cold Hawaii og foreningens ønskede rolle:

Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune med det formål at udfylde rollen som arrangør af events. Events er et middel og dermed en platform for markedsføring af og kommunikation om Cold Hawaii. Der er et stort potentiale i, at Friends of Cold Hawaii indgår samarbejder med virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Friends of Cold Hawaii er medspiller i arbejdet med at realisere visionen for Cold Hawaii.

Det skal bemærkes, at Friends of Cold Hawaii i 2019 har formået at skabe et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Dette skal dog ses i lyset af en midlertidig nedskalering af ikke mindst event-omfanget, hvor PWA-event blev erstattet af en IFCA-event, med væsentlig mindre synlighed til følge. Det har således været bestyrelsens højeste prioritet at genskabe en sund foreningsøkonomi, som skal favne udviklingen af et af kommunens allerstærkeste og strategisk set vigtigste brands. Friends of Cold Hawaii kan med fordel i 2020 arbejde på at genoptage PWA-event, med større udgifter og synlighed til følge. En markant eksponering er en afgørende forudsætning for at styrke brandet. En vigtig forudsætning for at foreningen kan håndtere fremtidige events af det omfang samt en strategisk markedsføring, er en stabil økonomi.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af sagen i 2019 blev der reserveret midler som følger:

2020: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

2021: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021)

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats.
 2. Thisted Kommune også forpligter sig til at støtte foreningens arbejde i 2021 - det præcise støttebeløb afventer dog evaluering og regnskab for 2020, som foreningen indsender til kommunen.
 3. Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 12:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 23. marts 2020, pkt. 58:

Udsat med henblik på at få et mere detaljeret budget for eventet.

Økonomiudvalget, 25. marts 2020, pkt. 48:

Sagen udsættes.

Sagen genoptages

Friends of Cold Hawaii har nu i samarbejde med deres revisor opstillet et opdateret budget for 2020 og 2021, som medsendes som bilag. Samtidig har Friends of Cold Hawaii også opdateret planlægningen af indsatserne i 2020 og 2021. Dette opdaterede bilag medsendes ligeledes.

Beslutning

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

91. Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør

Udskriv

Sagstema

Turismeudviklingsplan for Klitmøller og Vorupør skal godkendes, og det skal besluttes, om Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse til RealDania, med henblik på at få tildelt støtte til realisering af dele af planen.

Redegørelse

Partnerskab for Vestkystturismes udviklingsplan for Vestkysten blev offentliggjort i juni 2018. I kølvandet på planen åbnede RealDania en pulje, som kommunerne kunne søge, med henblik på at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for de særlige feriesteder på Vestkysten. Thisted Kommune søgte og fik bevilget 500.000 kr. fra RealDania - et beløb, som Økonomiudvalget i sit møde den 19. juni 2019 besluttede at matche med tilsvarende 500.000 kr. Den samlede projektsum var øremærket til ekstern konsulentbistand. Med det afsæt gennemførte Thisted Kommune sammen med RealDania et udbud af konsulentopgaven, og her besluttede man at indgå samarbejde med konsulentteamet Arkitema med underleverandørerne Cowi, Destination Lab samt Johansen Skovsted Arkitekter.

Det efterfølgende arbejde har taget afsæt i Thisted Kommunalbestyrelses Vision 2022, hvori det fremgår, at Thisted Kommune skal rumme Danmarks førende naturoplevelser, og at Cold Hawaii og Nationalpark Thy skal spille en central rolle inden for bosætning, turisme og branding af Thisted Kommune. På trods af at kommunen rummer nogle af Vestkystens stærkeste brands - Cold Hawaii og Nationalpark Thy - har det dog hidtil været begrænset, hvor store private investeringer det har tiltrukket. Tilmed har området i dag relativt mange dagsgæster, som har et lavt døgnforbrug. Blandt årsagerne er de mange gratis naturoplevelser, et ensidigt overnatningstilbud primært i form af sommerhuse og få betalingsattraktioner. Det har udviklingsplanen til formål at ændre for at tiltrække markant flere private investeringer i oplevelser og overnatning.

Partnerskab for Vestkystturisme anbefaler netop, at kommunerne arbejder med udvikling af overnatningskapacitet (højere kvalitet og større variation), etablering af flere oplevelser, mere interessante bymiljøer og i sidste ende tiltrækning af flere private investeringer. I samarbejdet med Arkitema har en styregruppe med deltagelse af RealDania, Dansk Kyst- og Naturturisme, Thy Erhvervsforum samt kommunens Planafdeling og Erhvervsafdeling siden efteråret 2019 arbejdet med en udviklingsplan, som rummer netop disse greb, og som på stærkest mulig vis kan understøtte eksisterende forretningsliv.

Udviklingsplan og businesscases, der medsendes som bilag, har det ultimative mål at skabe mere attraktive bymiljøer året rundt til gavn for både gæster og fastboende, erhvervsudvikling, jobs og værditilvækst. Planen søger at imødegå de ambitiøse målsætninger, som Partnerskab for Vestkystturisme arbejder med, hvilket vil sige 45 % tilvækst på turismeforbrug og 40 % tilvækst på overnatninger. Planen udpeger meget attraktive investeringsarealer med meget central beliggenhed, som i hovedtræk ikke er begrænsede af fredninger. Enkelte af de udpegede arealer er udfordret af beskyttelse i henhold til naturbeskyttelsesloven, men her er der peget på ekstensive udnyttelser, som kan øge mulighederne for realisering. Kombinationen af de udpegede arealers attraktivitet og anvendelighed betyder også, at det vil være nærmest umuligt at pege på andre arealer til formålet i de to byer.

Udviklingsplanen er ikke lovbestemt, og har udelukkende et retningsgivende sigte. Derfor har der ikke i denne del af processen været gennemført borgerhøringer; men på borgermøder i november 2019 indsamledes en række udviklingsforslag fra borgerne, som Arkitema efterfølgende har kombineret med kommercielle udviklingsperspektiver. Planens overordnede formål er at skabe en vekselvirkning mellem offentlige- og fondsinvesteringer i infrastruktur og bymiljøer på den ene side samt private investeringer i overnatnings- og oplevelsestilbud på den anden side. Med det afsæt har udviklingsplanen dernæst været præsenteret på yderligere to borgermøder i februar 2020. På møderne blev der udtrykt både opbakning og skepsis, ikke mindst i forhold til de to store "reason- to-go-projekter", Natur- og Surfresort med wavepool i Klitmøller samt Havbadhotel i Vorupør. Det er styregruppens tilgang, at netop disse projekter er af meget stor vigtighed for planens gennemslagskraft. Et gennemgående fællestræk på borgermøderne var i øvrigt en bekymring for, om udviklingsplanen i tilstrækkeligt omfang tager højde for trafik- og parkeringsudfordringer i byerne. Det er styregruppens vurdering, at der i stort omfang er taget højde for netop parkerings-og færdselsforhold.

Det er ikke forventningen, at samtlige udviklingstiltag i planen vil kunne realiseres i forholdet 1:1. Planen skitserer tiltag, som er realistiske og interessante i et byudviklings- og investorperspektiv, og der er tale om projekter med tilstrækkelig volumen og kvalitet, som i høj grad efterspørges af turisterne. En realisering af planen vil særligt afhænge af grundejernes interesse i at medvirke (frivillighed), investorernes interesse i at købe ind på idéerne samt - i få tilfælde - mulighederne for at opnå dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Mere specifikt er der i Klitmøller fokus på udvikling omkring landingspladsen, byforskønnelse ved Ørhage, supersti mellem campingplads og Ørhage og i forhold til private investeringer guesthouse og butikker ved Ørhage, Natur- og Surfresort med wavepool samt Naturhotel Tjaldur. I Vorupør er der fokus på udvikling omkring torv og foreningsvej, nye muligheder ved havbad og mole samt oplevelser omkring VØ Borgerhus. I forhold til private investeringer er der fokus på Vorupør Havbadhotel, hotellejligheder, butikker, restauranter, omdannelse af Vesterhavsgården og nyt sommerhusområde ved Sdr. Vorupør. Endelig viser businesscases for henholdsvis Havbadehotel samt Natur- og Surfresort realistiske investeringsscenarier, som vil blive viderebearbejdet af Dansk Kyst- og Naturturisme. Planen vil blive forankret i Thisted Kommunes planstrategi, hvilket også er forventningen fra RealDania.

RealDania har åbnet mulighed for, at der senest den 29. maj kan bydes ind på en pulje til realisering af udvalgte dele af udviklingsplanen. RealDania har afsat 15 mio. kr. til at støtte 3-4 realiseringsprojekter langs Vestkysten. Der kan støttes med op til 50 % af den samlede realiseringssum, og kommunen vil skulle bidrage med øvrige 50 %. Derfor skal det besluttes, om Thisted Kommune vil indsende en interessetilkendegivelse til RealDania, og herunder afsætte en ramme på op til 5 mio. kr. som medfinansiering. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse medsender som bilag oplæg til interessetilkendegivelse samt budget- og tidsplan, hvor der er fokus på torvet foran Nationalpark Thys velkomstcenter i Vorupør (cirka 5 mio. kr.), strandtorv i Klitmøller på del af parkeringspladsen (cirka 3 mio. kr.) og en del af strækningen på det nederste af Ørhagevej i forhold til shared space (cirka 2 mio. kr.). I fald RealDania imødekommer en interessetilkendegivelse, skal endelig ansøgning indsendes senest den 16. september 2020.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

De udvalgte dele af anlægsprojektet, som Thisted Kommune vil indsende interessetilkendegivelse for til RealDania, udgør 10,0 mio. kr. Langt størstedelen af anlægsprojektet i samarbejde med RealDania må forventes at skulle udføres i 2021 og Thisted Kommunes medfinansiering forventes at udgøre op til 5,0 mio. kr. For at Thisted Kommune kan komme i betragtning ved tildeling af tilskuddet, skal der foreligge en beslutning fra Kommunalbestyrelsen om, at der er afsat et beløb på 5,0 mio. kr. til medfinansiering af de udvalgte dele af planen.

Det foreslås derfor, at der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

På nuværende tidspunkt er der i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 – 2023 på projekt XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021 afsat 10,5 mio. kr. Der søges først om frigivelse af rådighedsbeløbet (anlægsbevilling), når et evt. tilskud fra RealDania er bevilliget.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er indeholdt i budget 2020 på investeringsoversigten for 2020 - 2023

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

For 2021 kendes på nuværende tidspunkt ikke reglerne/retningslinjerne for en evt. anlægsramme

Afledte driftsudgifter:

Kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Udviklingsplanen vil påvirke byernes udvikling såvel trafikalt som oplevelsesmæssigt. Derfor vil der skulle udarbejdes lokalplaner og gennemføres borgerhøringer i forbindelse med hvert enkelt tiltag i udviklingsplanen.

Høring og sagsgang

Direktionen den 28. april 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Økonomiudvalget den 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Turismeudviklingsplan og businesscases godkendes.
 2. Turismeudviklingsplanen indgår som fremtidig del af Thisted Kommunes planstrategi.
 3. Thisted Kommune senest den 29. maj 2020 sender interessetilkendegivelse til RealDania om at ville søge op til 5 mio. kr. til realisering af udvalgte dele af planen.
 4. Der i budget 2021 på investeringsoversigten afsættes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til Turismeudvikling – Klitmøller/Vorupør finansieret af XA-946 Ikke disponeret anlæg – 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 28. april 2020, pkt. 3:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 11. maj 2020, pkt. 115:

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-4. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

92. Ansøgning om ekstrabevilling fra Destination Nordvestkysten

Udskriv

Sagstema

Destination Nordvestkysten søger om ekstrabevilling på mindst 150.000 kr. til styrket turismeindsats.

Redegørelse

Efter aftale med borgmestrene i Holstebro og Jammerbugt Kommuner sender direktøren for Destination Nordvestkysten ansøgning til de fem kommuner i destinationen om en ekstrabevilling på minimum 150.000 kr. pr. kommune.

Af ansøgningen fremgår det, at kigger man rundt i landet, så ses det, at flere kommuner begynder at give ekstrabevillinger til turismeområdet. Eksempelvis er Aarhus Kommune gået sammen med Salling Fondene om en turismepulje på 75 mio. kr., og senest har byrådet i Hedensted Kommune godkendt en kommunal hjælpepakke til turismeområdet på 4,3 mio. kr. alt sammen i tillæg til de respektive kommuners basisbevillinger.

Destinationen beder nu om hjælp til at gribe de midler, som staten i øjeblikket sender i retning af turismeerhvervet. Mere konkret er følgende i spil (en uddybning fremgår af medsendte bilag):

 • Danmarkskampagne til 20,6 mio. kr., hvoraf 500.000 kr. er øremærket til Destination Nordvestkysten (DNVK). Der kræves en medfinansiering fra DNVK på 350.000 kr.
 • Strakspuljen på 15 mio. kr., hvor der kræves en medfinansiering på 50 %, og hvoraf minimum halvdelen skal være i kontanter. Sammen med resten af Vestkystsamarbejdet søger DNVK 3,75 mio. kr. Der kan forventes svar indenfor de kommende to uger, og får man godkendt ansøgningen, vil man få 1,25 mio. kr. i statsstøtte til straks-initiativer i DNVK.
 • Destinationspuljen (lokale og tværgående turismeprojekter) på 14,7 mio. kr., hvor der kræves 50 % medfinansiering - her har man ikke specificeret, hvor meget af medfinansieringen der skal være timer henholdsvis kontanter. Samtidig strækker dette projekt sig ind i 2021, hvilket giver andre muligheder for finansiering. DNVK søger sammen med resten af Vestkystsamarbejdet om 3,75 mio. kr. i denne pulje, og godkendes ansøgningen, vil man også her modtage 1,25 mio. kr. i statsstøtte til udviklingstiltag og til international markedsføring. Der kan forventes svar på ansøgningen ultimo juni.
 • Kickstart af nærmarkederne. VisitDenmark arbejder i øjeblikket på et kommunikativt beredskab til det tidspunkt, hvor grænserne begynder at åbne til nærmarkederne, således at man sikrer, at åbne grænser tiltrækker internationale gæster til Danmark. Uden at DNVK er garanteret noget, er det DNVKs forståelse, at der vil være en chance for at få en vis grad af medfinansiering på destinationens egne midler til international markedsføring. Her er der ikke tale om en minimumsgrænse, men et spørgsmål om at samle mest muligt, så man sammen med resten af Vestkystsamarbejdet og VisitDenmark kan sikre et markedstryk på vores prioriterede markeder, når de åbner igen.

Ud fra DNVKs beregninger kan man gribe alle fire bolde, såfremt alle fem kommuner - hver især - godkender en ekstrabevilling på 150.000 kr. Der er tale om et minimumsbeløb, og kan der findes endnu flere midler, som eksempelvis yderligere 100.000 kr. pr. kommune, så kan der gøres endnu mere for erhvervet – især hvad angår destinationsmarkedsføringen. ”Frie midler" i DNVK er inkluderet i regnestykket.

DNVK orienterer om, at borgmestrene i Jammerbugt og Holstebro Kommuner allerede har tilkendegivet, at de er positive overfor ansøgningen, hvorfor nu også Lemvig, Thisted og Hjørring Kommuner ansøges.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 150.000 kr. kan dækkes via budget til udviklingsprojekter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Der må forventes en tæt koordinering af indsatser mellem Destination Nordvestkysten og Thy Turistforening.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. maj 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget ønsker ikke at give tilskud.

Til toppen

Opdateret 14-05-2020