15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

69. Regnskab for 2019 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2019 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område inkl. oplysninger vedrørende overførsler af over-/og underskud til 2020.

Redegørelse

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet og det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Regnskab 2019 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område viser et samlet budget på 692,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 667,2 mio. kr.

I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 24,9 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var fordelt på:

 • Arbejdsmarked - overførselsindkomst med 22,4 mio. kr.,
 • Erhvervsfremme og turisme med 2,4 mio. kr. og
 • Arbejdsmarked med 0,2 mio. kr.

I modsat retning trak et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Kulturområdet.

1. Bemærkninger til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor:

KULTUR

Nettoforbruget blev 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Nettotallet dækker over et merforbrug på teatre med 0,4 mio. kr., som skyldes ikke opnået refusion på dels børneteater og egnsteateraftalen samt et merforbrug på Besøgscenter Østerild med 0,2 mio. kr.

I den modsatte retning trak et mindreforbrug i Kulturrummet (Musikskolen, Biblioteket og Plantagehuset) med 0,2 mio. kr. og diverse kulturelle tilbud med 0,2 mio. kr.

ERHVERVSFREMME OG TURISME

Nettoforbruget blev 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på pulje til udviklingsprojekter (tidligere Danish Ocean House) på 1,5 mio. kr. Derudover var der på erhvervsudvikling et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes tilskud bevilliget i 2019, som først vil blive udbetalt i 2020. Derudover var der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projekt ”Stærkere turismeudbytte – Nationalpark Thy/Cold Hawaii”.

ARBEJDSMARKED

Nettoforbruget blev 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dette skyldes primært, at der har været færre forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud end forudsat i budgettet (3 mod 6).

ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSINDKOMST

Nettoforbruget blev 22,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget kan opdeles på følgende områder:

 • 18,3 mio. kr. vedrørende drifts- og aktiveringsudgifter
 • 6,6 mio. kr. på integrationsområdet
 • 2,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige
 • 2,3 mio. kr. på revalidering
 • 0,4 mio. kr. på kontant- og uddannelseshjælp
 • 0,3 mio. kr. vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • 0,3 mio. kr. på fleksjobområdet
 • 0,2 mio. kr. vedrørende sociale formål.

I den modsatte retning trak merforbrug til 4,9 mio. kr. på sygedagpengeområdet samt 3,8 mio. kr. på førtidspensionsområdet.

Mindreforbruget på drifts- og aktiveringsudgifter skyldtes blandt andet, at der var færre ydelsesmodtagere i 2019 end budgetteret, og at det på tidspunktet for budgetlægning ikke var muligt at forudsige, hvor store de kommunale udgifter ville blive efter bortfald af direkte refusion på området.

Mindreforbruget på integrationsområdet skyldes både færre nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og effekten af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats har bevirket, at flere er kommet i selvforsørgelse - enten i job eller i en SU-berettiget uddannelse.

Der var budgetteret med 141 ydelsesmodtagere mod 104. Desuden blev resultattilskud for ordinær beskæftigelse og påbegyndt kompetencegivende uddannelse væsentlig større end budgetteret (97 mod 56). Budgettet på dette område var baseret på regeringens forudsætninger.

Mindreforbruget på forsikrede ledige skyldes færre på såvel ydelse (486 mod 503) som i løntilskud (4 mod 17) end budgetteret. Budgettet på det forsikrede område var baseret på regeringens forudsætninger.

Mindreforbruget på revalidering skyldes færre fuldtidspersoner end budgetteret (69 mod 82). Mindreforbruget på kontant- og uddannelseshjælp skyldes færre udgifter til særlig støtte end budgetteret. Mindreforbruget på ressource- og jobafklaringsforløb skyldes færrefuldtidspersoner end budgetteret (399 mod 402). Mindreforbruget på fleksjobområdet skyldes primært forskydning mellem fleksjob efter ny ordning og fleksjob omfattet af overgangsordningen. Mindreforbruget vedrørende sociale formål skyldes primært færre udgifter til enkeltudgifter.

Merforbruget på sygedagpengeområdet skyldes primært flere fuldtidspersoner end budgetteret (598 mod 561). Merforbruget på førtidspension skyldes primært flere fuldtidspersoner end budgetteret (1839 mod 1807).

2. Overførsel af over- og underskud samt eventuelle redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 31. marts 2020 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2019-regnskabets overskud og underskud til 2020. Sagen følger kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til blandt andet indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 2,3 mio. kr. Heraf er der et overskud på 2,9 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et underskud på 0,7 mio. kr. Største post er et overskud på aktivitetsområde Erhvervsfremme og turisme, hvor der overføres et overskudskud på 2,4 mio. kr., som vedrører såvel disponerede bevillinger, som vil blive udbetalt i 2020 som restbeløb på puljer, som forventes bevilget i 2020. Der overføres underskud på aktivitetsområde Kultur på 0,2 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end fem procent af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling. For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger fem procent.

Regnskabsresultatet for 2019 betyder, at ingen budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for overskud/underskud over 5%.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020