15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

  • Lene Kjelgaard Jensen (C)
  • Niels Jørgen Pedersen (V)
  • Preben Dahlgaard (A)
  • Preben Holler (A)
  • Torben Overgaard (C)

71. Status på den nye seniorpension

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på den nye seniorpension.

Redegørelse

Baggrund

De hidtidige regler om seniorførtidspension ophørte den 31. december 2019 og blev erstattet af den nye seniorpension.

Hensigten med ændringen af reglerne er at give personer, der har mange års beskæftigelse bag sig og er nedslidte, bedre muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Reglerne er med andre ord blevet lempet.

De lempede regler indebærer blandt andet, at den nye ordning giver personer med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, ret til seniorpension. Efter de gamle regler kunne der først ansøges om seniorførtidspension fem år før folkepensionsalderen.

Centralt for de nye regler er desuden, at det er en betingelse, at borgeren skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i deres seneste job uanset branche. Vurderingen foretages på baggrund af borgerens nuværende arbejdsevne, og der kan derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag som for eksempel omskoling. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde for eksempel i en butik. Efter de gamle regler skulle arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat i forhold til ethvert erhverv og være af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville kunne blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde.

Status medio marts 2020

Vi kan allerede nu se effekten af de lempede regler. I 2020 har 31 indtil videre således søgt om seniorpension i Thisted Kommune, hvor alle har fået det bevilget. Til sammenligning blev der tilsammen bevilget 11 seniorførtidspensioner i årene 2017, 2018 og 2019.

Det var dog forventeligt, at der ville blive bevilget relativt mange seniorpensioner i starten, da personkredsen pr. 1. januar 2020 blev udvidet væsentligt som følge af de lempede regler, jævnfør ovenfor. Med andre ord må vi forvente en kurve, som stiger meget i starten, men som med tiden vil flade mere ud, da personkredsen ikke i samme grad vil ændre sig løbende, som den har gjort ved årsskiftet.

Værd at bemærke er desuden, at det er muligt at arbejde og modtage seniorpension samtidigt, så længe arbejdsevnen er på 15 timer eller mindre. Der er eksempelvis borgere, der på ansøgningstidspunktet er i fleksjob, som påtænker at fortsætte deres ansættelse samtidigt med seniorpensionen - dog som et småjob i stedet for et fleksjob, da sidstnævnte ikke er muligt.

Opgaven med tilkendelse af seniorpension placeres ved kommunen i 2020, hvorefter opgaven overgår til ATP.

Retsgrundlag

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set stiger udgifterne til pension som følge af den nye seniorpension. Kommuner vil dog blive kompenseret under ét via budgetgarantien.

Det forventes, at udgifterne til seniorpension kan holdes inden for kompensationen, som bliver opgjort i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, og lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Udvidelsen af målgruppen for borgere, der er berettiget til pension, vil betyde, at flere borgere forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Thisted Kommune forventes derfor at falde, hvilket vil få en negativ konsekvens for muligheden for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 69:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020