15. apr 2020

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00
 

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

65. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

66. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Ad C - Direktøren orienterede om:

 • Plan for bogpakker fra Biblioteket. Der indføres snarest et koncept "Bøger to go".
 • Der arbejdes i øjeblikket på at få en oversigt over de arrangementer, som har fået tilskud. Udgangspunktet bliver, at man søger arrangementet afholdt i 2021 for det samme tilskudsbeløb, som allerede er givet.

Til toppen

67. Udarbejdelse af fornyet samarbejdsaftale

Udskriv

Sagstema

Udarbejdelse af ny samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri Thy/Mors, EUC Nordvest og Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 25. marts 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen et forslag til en samarbejdsaftale mellem Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri Thy/Mors, EUC Nordvest og Thisted Kommune med gyldighed indtil 31. marts 2016. Samarbejdsaftalen er sidenhen blevet forlænget, men udløb den 31. oktober 2019. Beskæftigelsesafdelingen ønsker imidlertid at indgå en fornyet samarbejdsaftale, da forvaltningen har gode erfaringer med den tidligere samarbejdsaftale.

Vedlagt er et forslag til en fornyet samarbejdsaftale, hvor essensen er den samme som i den tidligere aftale. Eksempelvis er de overordnede formål stadig, at:

 1. Flere kvalificerede unge påbegynder en erhvervsuddannelse
 2. Der oprettes tilstrækkelig med praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne blandt virksomhederne i Thy
 3. Flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse

Der er dog en enkelt væsentlig ændring i forslaget:

 • Aftalen har ikke en udløbsdato, men kan i stedet opsiges af parterne

Samarbejdsaftalen skal være medvirkende til en positiv erhvervsudvikling i Thisted Kommune gennem styrkelse af kompetenceniveauet i arbejdsstyrken. Intentionen er at sikre virksomhederne den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft - nu såvel som i fremtiden.

I samarbejdsaftalen er fokus rettet mod indsatser på ungeområdet med henblik på at styrke udbuddet af erhvervsfagligt uddannet arbejdskraft.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkender, at der arbejdes på at indgå en fornyet samarbejdsaftale med ovennævnte parter med udgangspunkt i vedlagte forslag.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

68. Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet - april 2020

Udskriv

Sagstema

Ny opfølgning på beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

Ny rapport

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Beskæftigelsesafdelingen har udarbejdet rapporten Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet (bilag 1) med afsæt i den nye strategi og med et større fokus på den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune end tidligere.

Politisk ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget kvartalsvis og erstatter KPI-rapporten og statusrapporten, der begge tog udgangspunkt i Jobvækst Thy som løb i perioden 2016-2019. Hvor de to tidligere rapporter havde fokus på nogle bestemte målgrupper, adskiller den nye rapport sig blandt andet ved at inkludere samtlige målgrupper i jobcentret.

Værd at bemærke i rapporten er, at der ikke er indregnet eventuelle afledte virkninger af COVID-19 i forventet forbrug for 2020. På landsplan såvel som i Thisted Kommune ser vi dog allerede nu, at COVID-19 medfører en stor stigning i antal ledige. For eksempel kom der 169 nye dagpengesager i uge 12 i år. Til sammenligning kom der 27 nye dagpengesager i uge 12 i 2019 og 32 nye dagpengesager i uge 12 i 2018.

Jobcenterindbliksrapport

Som en del af den løbende opfølgning på beskæftigelsesområdet forelægges udvalget desuden den nyeste jobcenterindbliksrapport for Thisted Kommune (bilag 2) samt en oversigt over alle kommuners status i forhold til resultat- og fokusmål (bilag 3).

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Bilag 1 godkendes som den nye måde at lave opfølgning på.
 2. Bilag 2 og 3 tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Taget til efterretning.

Til toppen

69. Regnskab for 2019 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2019 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område inkl. oplysninger vedrørende overførsler af over-/og underskud til 2020.

Redegørelse

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet og det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Regnskab 2019 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område viser et samlet budget på 692,1 mio. kr. og et samlet forbrug på 667,2 mio. kr.

I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 24,9 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var fordelt på:

 • Arbejdsmarked - overførselsindkomst med 22,4 mio. kr.,
 • Erhvervsfremme og turisme med 2,4 mio. kr. og
 • Arbejdsmarked med 0,2 mio. kr.

I modsat retning trak et merforbrug på 0,2 mio. kr. på Kulturområdet.

1. Bemærkninger til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor:

KULTUR

Nettoforbruget blev 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

Nettotallet dækker over et merforbrug på teatre med 0,4 mio. kr., som skyldes ikke opnået refusion på dels børneteater og egnsteateraftalen samt et merforbrug på Besøgscenter Østerild med 0,2 mio. kr.

I den modsatte retning trak et mindreforbrug i Kulturrummet (Musikskolen, Biblioteket og Plantagehuset) med 0,2 mio. kr. og diverse kulturelle tilbud med 0,2 mio. kr.

ERHVERVSFREMME OG TURISME

Nettoforbruget blev 2,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på pulje til udviklingsprojekter (tidligere Danish Ocean House) på 1,5 mio. kr. Derudover var der på erhvervsudvikling et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes tilskud bevilliget i 2019, som først vil blive udbetalt i 2020. Derudover var der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på projekt ”Stærkere turismeudbytte – Nationalpark Thy/Cold Hawaii”.

ARBEJDSMARKED

Nettoforbruget blev 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret.

Dette skyldes primært, at der har været færre forsikrede ledige ansat i kommunen med løntilskud end forudsat i budgettet (3 mod 6).

ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSINDKOMST

Nettoforbruget blev 22,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Mindreforbruget kan opdeles på følgende områder:

 • 18,3 mio. kr. vedrørende drifts- og aktiveringsudgifter
 • 6,6 mio. kr. på integrationsområdet
 • 2,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige
 • 2,3 mio. kr. på revalidering
 • 0,4 mio. kr. på kontant- og uddannelseshjælp
 • 0,3 mio. kr. vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb
 • 0,3 mio. kr. på fleksjobområdet
 • 0,2 mio. kr. vedrørende sociale formål.

I den modsatte retning trak merforbrug til 4,9 mio. kr. på sygedagpengeområdet samt 3,8 mio. kr. på førtidspensionsområdet.

Mindreforbruget på drifts- og aktiveringsudgifter skyldtes blandt andet, at der var færre ydelsesmodtagere i 2019 end budgetteret, og at det på tidspunktet for budgetlægning ikke var muligt at forudsige, hvor store de kommunale udgifter ville blive efter bortfald af direkte refusion på området.

Mindreforbruget på integrationsområdet skyldes både færre nyankomne flygtninge og familiesammenførte, og effekten af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats har bevirket, at flere er kommet i selvforsørgelse - enten i job eller i en SU-berettiget uddannelse.

Der var budgetteret med 141 ydelsesmodtagere mod 104. Desuden blev resultattilskud for ordinær beskæftigelse og påbegyndt kompetencegivende uddannelse væsentlig større end budgetteret (97 mod 56). Budgettet på dette område var baseret på regeringens forudsætninger.

Mindreforbruget på forsikrede ledige skyldes færre på såvel ydelse (486 mod 503) som i løntilskud (4 mod 17) end budgetteret. Budgettet på det forsikrede område var baseret på regeringens forudsætninger.

Mindreforbruget på revalidering skyldes færre fuldtidspersoner end budgetteret (69 mod 82). Mindreforbruget på kontant- og uddannelseshjælp skyldes færre udgifter til særlig støtte end budgetteret. Mindreforbruget på ressource- og jobafklaringsforløb skyldes færrefuldtidspersoner end budgetteret (399 mod 402). Mindreforbruget på fleksjobområdet skyldes primært forskydning mellem fleksjob efter ny ordning og fleksjob omfattet af overgangsordningen. Mindreforbruget vedrørende sociale formål skyldes primært færre udgifter til enkeltudgifter.

Merforbruget på sygedagpengeområdet skyldes primært flere fuldtidspersoner end budgetteret (598 mod 561). Merforbruget på førtidspension skyldes primært flere fuldtidspersoner end budgetteret (1839 mod 1807).

2. Overførsel af over- og underskud samt eventuelle redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 31. marts 2020 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2019-regnskabets overskud og underskud til 2020. Sagen følger kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til blandt andet indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 2,3 mio. kr. Heraf er der et overskud på 2,9 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et underskud på 0,7 mio. kr. Største post er et overskud på aktivitetsområde Erhvervsfremme og turisme, hvor der overføres et overskudskud på 2,4 mio. kr., som vedrører såvel disponerede bevillinger, som vil blive udbetalt i 2020 som restbeløb på puljer, som forventes bevilget i 2020. Der overføres underskud på aktivitetsområde Kultur på 0,2 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end fem procent af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling. For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger fem procent.

Regnskabsresultatet for 2019 betyder, at ingen budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for overskud/underskud over 5%.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

70. Status på straksaktivering - ultimo februar 2020

Udskriv

Sagstema

Straksaktivering af borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Redegørelse

I henhold til Thisted Kommunes aktiveringsstrategi mødes jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, åbenlyst uddannelsesparate og uddannelseshjælpsmodtagere med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i jobcentret. Som straksaktivering bruges virksomhedspraktik eller nytteindsats.

I tabellen nedenfor er medtaget de sager, som er opstartet mellem den 1. marts 2019 og den 29. februar 2020.

Der er i alt indgivet 123 ansøgninger om udbetaling af uddannelseshjælp af unge, der er vurderet åbenlyst uddannelsesparate. I 44 sager har der været straksaktivering.

På kontanthjælpsområdet er der i alt opstartet 218 sager, der er visiteret som jobparate. I 104 af disse sager har straksaktivering fundet sted.

Værd at bemærke ved tabellen er, at mange borgere ikke er i målgruppen for straksaktivering. Det skyldes blandt andet, at relativt mange sager bliver lukket inden for 14 dage.

Status på straksaktivering forelægges udvalget kvartalsvis.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik (sanktionering).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

71. Status på den nye seniorpension

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på den nye seniorpension.

Redegørelse

Baggrund

De hidtidige regler om seniorførtidspension ophørte den 31. december 2019 og blev erstattet af den nye seniorpension.

Hensigten med ændringen af reglerne er at give personer, der har mange års beskæftigelse bag sig og er nedslidte, bedre muligheder for at forlade arbejdsmarkedet. Reglerne er med andre ord blevet lempet.

De lempede regler indebærer blandt andet, at den nye ordning giver personer med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, ret til seniorpension. Efter de gamle regler kunne der først ansøges om seniorførtidspension fem år før folkepensionsalderen.

Centralt for de nye regler er desuden, at det er en betingelse, at borgeren skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i deres seneste job uanset branche. Vurderingen foretages på baggrund af borgerens nuværende arbejdsevne, og der kan derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag som for eksempel omskoling. Det betyder, at en person, der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde for eksempel i en butik. Efter de gamle regler skulle arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat i forhold til ethvert erhverv og være af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville kunne blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde.

Status medio marts 2020

Vi kan allerede nu se effekten af de lempede regler. I 2020 har 31 indtil videre således søgt om seniorpension i Thisted Kommune, hvor alle har fået det bevilget. Til sammenligning blev der tilsammen bevilget 11 seniorførtidspensioner i årene 2017, 2018 og 2019.

Det var dog forventeligt, at der ville blive bevilget relativt mange seniorpensioner i starten, da personkredsen pr. 1. januar 2020 blev udvidet væsentligt som følge af de lempede regler, jævnfør ovenfor. Med andre ord må vi forvente en kurve, som stiger meget i starten, men som med tiden vil flade mere ud, da personkredsen ikke i samme grad vil ændre sig løbende, som den har gjort ved årsskiftet.

Værd at bemærke er desuden, at det er muligt at arbejde og modtage seniorpension samtidigt, så længe arbejdsevnen er på 15 timer eller mindre. Der er eksempelvis borgere, der på ansøgningstidspunktet er i fleksjob, som påtænker at fortsætte deres ansættelse samtidigt med seniorpensionen - dog som et småjob i stedet for et fleksjob, da sidstnævnte ikke er muligt.

Opgaven med tilkendelse af seniorpension placeres ved kommunen i 2020, hvorefter opgaven overgår til ATP.

Retsgrundlag

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set stiger udgifterne til pension som følge af den nye seniorpension. Kommuner vil dog blive kompenseret under ét via budgetgarantien.

Det forventes, at udgifterne til seniorpension kan holdes inden for kompensationen, som bliver opgjort i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, og lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Udvidelsen af målgruppen for borgere, der er berettiget til pension, vil betyde, at flere borgere forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Thisted Kommune forventes derfor at falde, hvilket vil få en negativ konsekvens for muligheden for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 14. april 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. april 2020, pkt. 69:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

72. Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm søger om tilskud til teater

Udskriv

Sagstema

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm søger om tilskud til opsøgende voksenteater-forestilling.

Redegørelse

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm søger om tilskud, så de kan få teaterforestillingen Lighthouses til at spille på fyret fra den 30. juni til den 2. juli 2020 eller fra den 3. juli til den 5. juli 2020. En aftenforestilling og en eftermiddagsforestilling.

"Lighthouses - historier fra havet" er en produktion af Teatret OM, som har spillet på fire andre fyrtårne i Danmark løbet af 2019.

Forestillingen tager udgangspunkt i migration og lokalsamfund, og består af maskefigurer, levende musik og sang, installationer og musiske kompositioner specielt skrevet til afspilning i et fyrtårnsrum. Der bliver spillet udendørs og hvert sted forestillingen spiller, bliver unik, idet omgivelserne bliver en del af forestillingen.

Temaet er aktuelt og gennemlevet for befolkning i Hanstholmegnen, hvorfor Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm også tror på mange solgte billetter, sammen med at det også ligger i en sommerferieperiode.

Teatret Om og Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm er i gang med samarbejde om at få lokale leverandører til at levere en to retters middagsmenu i forbindelse med aftenforestillingen. Dette vil også give publikum mulighed for at tale om forestillingen og hilse på skuespillerne og holdet bag forestillingen. Derved skabes en mere helstøbt oplevelse, selvom forestillingen også kan stå alene.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at temaet for forestillingen giver mening at opleve i Hanstholm. Samtidig vurderer forvaltningen at aktiviteten ligger så meget udenfor Det Nordatlantiske Fyrs andre aktiviteter, at det er værd at støtte i forhold til retningslinjerne for uddeling af de frie kulturmidler. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler derfor at støtte ”Lighthouses - historier fra havet” på det Nordatlantiske fyr i Hanstholm i 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Scenekunstloven

Bekendtgørelse af statsrefusion af kommuners udgifter ved køb af refusionsberettigede forestillinger af børneteater og opsøgende scenekunst.

Økonomiske konsekvenser

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm foreslår, at Thisted Kommune kan støtte på en af to måder:

 1. Thisted Kommune indkøber begge forestillinger til 35.000 kr. og søger refusion. Thisted Kommune kan søge om 50 % refusion af beløbet ekskl. moms, hvilket vil give kommunen en udgift på 17.500 kr.
 2. Thisted Kommune bevilliger en underskudsgaranti på 26.250 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet.

Andre konsekvenser

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm foreslår, at Thisted Kommune også kan få billetindtægterne. Disse ville i så fald skulle trækkes fra det beløb, som Thisted Kommune kan søge refusion for. Dette vil give et uvist beløb Thisted Kommune reelt kommer til at støtte med, da vi ikke ved hvor mange billetter, der bliver solgt.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm støttes med en underskudsgaranti på 15.000 kr. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

73. Musikskolens takster 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Musikskolen under KulturRummet har indsendt forslag til takstblad for sæson 2020/2021.

Redegørelse

Den 29. april 2008 besluttede Thisted Byråd, at taksterne for fremtiden skal godkendes af det daværende Børne-, Familie- og Kulturudvalg, nu Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, som kulturområdet hører under.

Musikskolens ledelse har justeret taksterne for den kommende sæson 2020/2021.

Brugerbetalingen er som udgangspunkt justeret og afrundet til hele tal, og prisforskellen mellem soloundervisning på 20, 30 og 40 minutters undervisning er justeret således, at der opnås en rabat ved at vælge mere undervisningstid.

Derudover tilbydes der i næste sæson også undervisningstilbud i flere kulturfag, som Musikskolen har tilbudt siden sæson 2018/2019. Således er der tilføjet en pris på både billedskole, dramaskole og to forfatterskoler (aldersopdelt) for sæson 2020/2021.

Der er hidtil blevet givet søskenderabat og det vil der forsat være. Ved første barn betales der fuld pris ved et fag. Ved tilmelding af søskende gives der 50 % rabat ved første hold/fag. Rabatten er tænkt sådan, at der betales fuld pris for det dyreste fag (solofag), mens de øvrige fag vil opnå en rabat på 25%.

Med udvidelsen af de øvrige kulturfag blev der i sæson 2018/2019 indført flerfagsrabat på 25%. Denne fortsætter.

I den nuværende sæson er der i alt 83 elever, der går til flere fag:

58 elever går til 2 fag

18 elever går til 3 fag (heri tæller aspiranteleverne)

6 elever går til 4 fag (heri tæller fokuseleverne)

1 elev der går til 5 fag

Undervisningsåret er delt i to eller fire perioder. For at sikre progression og som middel til fastholdelse af eleverne, ændres reglerne for udmeldelse, så eleven ved udmeldelse betaler for den betalingsperiode, der er i gang. Denne løsning vælges, da det i højere grad fastholder eleven.

Ved framelding betales for den påbegyndte periode. Frameldelse skal ske senest 14 dage inden periodens udløb.

Takstbladet fremsendes til udvalgets godkendelse (se bilag).

Priserne afspejler, at Musikskolen ønsker, at eleverne tager flere fag, samt at der er øget fokus på samspilsfagene.

Retsgrundlag

Lov om Musik: Lovbekendtgørelse nr. 184 af 3. januar 2008 med de ændringer der følger af §21 i Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og §15 i Lov nr. 458 af 8. maj 2013.

Økonomiske konsekvenser

Elevbetalingen er en del af budgetgrundlaget for musikskolen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Musikskolens takster for 2020/2021 godkendes.

Beslutning

Udsat med henblik på at komme med forslag til hvordan der kan rekrutteres flere elever til Musikskolen. Optag til Musikskolen udsættes til 15. maj 2020.

Til toppen

74. Status på de frie kulturmidler 1. kvartal 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om status på de frie kulturmidler og bevillinger givet i perioden 1. kvartal 2020.

Redegørelse

Der er i perioden fra januar til marts 2020 givet følgende bevillinger fra de frie kulturmidler:

Sydthy Kunstforening

10.000 kr.

Musikcamp Thy

10.000 kr.

Søndags Sommersjov

75.000 kr.

Thy Vikingemarked

5.000 kr.

Vestervig Kirkemusikskole jubilæum

25.000 kr.

Den lille Vilde

20.000 kr.

Verdensballetten i Agger

50.000 kr.

Hertil kommer en bevilling givet i 2019

Den Kongelige Ballet i Nationalpark Thy (Tilskud givet tilsagn om i 2019)

50.000 kr.

Der er reserveret følgende i underskudsgarantier i 2020:

Doverodde Købmandsgårds venner: Beethoven koncertrække (Underskudsgaranti givet i 2018)

20.000 kr.

Fyrspillene i Sydthy

25.000 kr.

Verdensballetten i Agger

100.000 kr.

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for uddeling af de frie kulturmidler, som er aftalt med udvalget:

Retningslinjer for uddeling af Kulturmidler:

Hvad

 • Der gives kun tilskud til kulturelle formål.
 • Der prioriteres nye tiltag, som foreningen eller institutionen ikke har prøvet før.
 • Der prioriteres initiativer for, med og af børn og unge.
 • Der gives normalt ikke til årligt tilbagevendende arrangementer – gælder dog ikke de faste tilskud.
 • Der kan gives tilskud over en kortere årrække, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for arrangementets mulighed for at blive selvfinansierende – også af de frie kulturmidler.
 • Større projekter og ideer kan støttes med et beløb, som kan afføde flere midler fra f.eks. fonde.
 • Gives der tilskud fra andre puljer i Thisted Kommune, vil det kunne påvirke muligheden for at få tilskud.
 • Foreningens/institutionens økonomi vil vægte i behandlingen af ansøgningen.

Hvem

 • Det er udelukkende foreninger eller institutioner, som kan søge om tilskud.
 • Kommunale og selvejende institutioner kan som udgangspunkt kun søge, hvis de indgår i samarbejde med andre.
 • Privatpersoner kan ikke søge.
 • Institutionen eller foreningen skal som udgangspunkt være hjemmehørende i Thisted Kommune.

Kriterierne for tilskud fra de frie kulturmidler er fastlagt gennem beslutning i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. november 2019.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Bevillinger og underskudsgarantier er anvist fra de frie kulturmidler.

Der er således bevilliget 245.000 kr. til udbetaling som tilskud. Der er ligeledes reserveret 145.000 kr. til underskudsgarantier i 2020.

Til rest på de frie kulturmidler er der i alt 210.000 kr. i 2020 pr. 24. marts 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

75. Projekt Unges fællesskaber i en Corona-tid

Udskriv

Sagstema

Demokratour, Ungdomsuddannelserne og KulturRummet samarbejder om projektet "Beretninger fra unge i en Corona-tid".

Redegørelse

Projekt ”Unges beretninger i en Corona-tid” sætter fokus på unges demokratiske selvtillid og fællesskabers betydning i en tid med Corona-karantæner.

Projektet indebærer indsamling af beretninger fra unge om vigtigheden af fællesskaber i en helt særlig tid samt produktion af en plancheudstilling, som kan vises på uddannelsesinstitutioner, når samfundet engang igen åbner sig mod verden. Hensigten er at udvide jævnaldrendes horisont, ved at lade de unges egne fortællinger om vigtige samfundsspørgsmål i en helt særlig tid blive indsamlet og senere udstillet.

Målet med projektet er at klæde de unge på med så meget demokratisk selvtillid, at de fremover vil have lettere ved at deltage og blande sig i den demokratiske debat og tage del i de demokratiske fællesskaber.

Projektet har nedsat en styregruppe bestående af unge fra Demokratour og ungdomsuddannelserne. Styregruppen vil gennem fire uger indsamle unges oplevelser af, hvad fællesskaber betyder for dem i en tid med fysisk adskillelse. Beretningerne vil blive brugt i undervisningen. Udvalgte vil blive udgivet i lokale medier, og de samlede beretninger vil blive gemt for eftertiden. Udvalgte vil blive udstillet på ENIGMA- Museum for post, tele og kommunikation i København og indgå i den plancheudstilling, der også udstilles lokalt både på ungdomsuddannelserne og i KulturRummet.

På den anden side af Corona-pandemien forventes det, at der i samarbejde mellem Demokratour, KulturRummet, ENIGMA og ungdomsuddannelserne i Thisted afholdes et arrangement, hvor de deltagende unge mødes og viser deres beretninger frem.

Eventet med de fysiske fællesskaber skal dermed også være kontrasten til de distancerede digitale fællesskaber under Corona-tiden.

Samarbejdspartnerne til Demokratours projekt er:

 • ENIGMA - Museum for post, tele og kommunikation
 • KulturRummet/Thisted kommune
 • Thisted Gymnasium
 • Thisted Handelsgymnasium
 • Thisted Tekniske Gymnasium
 • Room of Solutions

Tuborgfondet har den 25. marts 2020 valgt at støtte projektet med 100.000 kr.

Projektbeskrivelse med budget samt tilsagnsskrivelse fra Tuborgfondet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune støtter projektet gennem KulturRummet.
Der er derfor ikke ekstra udgifter forbundet med projektet for Thisted Kommune.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

76. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet i en nedlukningsperiode.

Redegørelse

Kulturtilbud på afstand.

Selvom KulturRummets døre er låste, så arbejdes der stadig med formidling, inspiration og undervisning på distance.

På musikskolen er det kun i de fysiske lokaler aktiviteten er lukket ned. Alle undervisere har på kreativ vis bedrevet virtuel undervisning til eleverne gennem alt fra Skype, Facetime, telefonopkald, musikplatforme, optagelser af videoer med mere. Målet har ikke blot været kun at vedligeholde tekniske musiske færdigheder, men også at holde fast i de relationer, der er mellem underviserne og deres elever og forældre.
Selvom det aldrig kan erstatte det fysiske møde og de fællesskaber, der er et omdrejningspunkt for musikskolen, så giver det alligevel både erfaring og perspektiv på eventuelle nye tiltag. Blandt andet elevernes og undervisernes optagelser af øvesessioner har givet gode erfaringer. Her kan både elever og underviser stoppe filmen, hvis der er teknikker, der skal spoles tilbage og afprøves igen, og at kunne se og høre sin egen performance, er et godt redskab til evaluering.

Derudover er alle undervisere i gang med at læse Kristoffer Henriksens bog ”Talentudviklingsfællesskaber i verdensklasse” som et led i en intern kompetenceudvikling. Der bliver nemlig i den kommende sæson et større fokus på at skabe rum og mulighed for musikalske og kulturelle fællesskaber, og netop i denne tid, hvor de fysiske møder ikke er muligt, er det tydeligt for alle, at dét at mødes i fællesskaber er en vigtig motivation for musikalsk udvikling.

Til stor frustration for alle læseglade borgere er bibliotekets døre også låste som følge af COVID-19 udbruddet, og det er ikke muligt at låne fysiske materialer. Bibliotekets digitale tjenester er dog som altid døgnåbent, og gennem vores digitale platforme, har bibliotekets personale anbefalet gode digitale e-bøger, lydbøger, artikler, film og podcast. Der er her også en række særlige anbefalinger til børn og deres familier, der i nedlukningsperioden har haft ekstra brug for inspiration til højtlæsning, let-læsebøger og oplevelser hjemme i stuerne.

Kvindelige forfattere på Biblioteket i Thy

Der har på biblioteket været sat fokus på 4 kvindelige forfattere i første kvartal af 2020.

Januar startede med Karin Michäelis’ forfatterskab, og hun besøgte biblioteket i Thisted den 22. januar 2020, og satte her lokalt punktum for hendes forfatterskab, beskrevet i TV-udsendelsen ”Øgendahl og de store forfattere” fra DR.

Allerede den 28. januar 2020 fik vi besøg af den næste forfatter; Ane Riel, der var på turne i Nordjylland som optakt til hendes deltagelse i ”Ordkraft” - Nordjyllands Ordfestival i Aalborg. Ane Riel fik både svaret på spørgsmål om sig selv og om indholdet i sine romaner. Særligt om sin roman ”Harpiks”, der i perioden havde sin biografdebut i alle landets biografer.

Birgithe Kosovic var hovedpersonen den 27. februar 2020, hvor hun fortalte om sit forfatterskab, og ikke mindst om sin bog ”Den inderste fare”, som handler om et Danmark, der bevæger sig fra enevælde til demokrati, og har Scavenius som hovedperson. Birgithe Kosovic har i den grad viden om Erik Scavenius, og hun var i perioden også aktuel i programmet om Frederik IX på DR, og kunne med sit oplæg sætte gang i vores fejring af 75-året for Danmarks befrielsen.

Alle arrangementerne har været velbesøgt, og i alt har 105 borgere deltaget i arrangementerne.

Som følge af nedlukningen af biblioteket under COVID-19 udbruddet, er foredraget med den sidste kvindelige forfatter Sara Bouchet udskudt. Hun skulle den 25. marts 2020, have holdt foredrag om sin nye roman ”Min mands elskerinde”, som sætter fokus på identitet og erindring og på, hvad man egentlig ved om sine nærmeste?

Samarbejde mellem pædagoguddannelsen og biblioteket

Samarbejdet mellem biblioteket og pædagoguddannelsen har i årets første måneder blandt andet budt på formidling for de pædagogiske assistent-studerende. Her satte bibliotekets personale spot på børnelitteraturen, som inspiration til både studiernes empiri og ikke mindst de studerendes fremtidige virke. Her havde de 12 studerende og deres underviser en grundig rundvisning i børnelitteraturen, samt en samtale og refleksion over den indkøbte litteratur.

Bibliotekets personale satte særligt fokus på de nyeste tendenser i litteraturen, om klima-litteratur, biografiske portrætter, far-litteratur samt populære billedbøger ”Kendt fra TV”.

Her udbredtes strategien for biblioteket indkøb, og hvilke kompromiser ethvert bibliotek må indgå. Derudover fik de studerende beskrevet god børnelitteratur til flere aldre, og kunne alle låne bøger med hjem til videre arbejde på studiet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Det skal bemærkes, at det samlede fysiske udlånstal på alle landets biblioteker bliver påvirket negativt som følge af nedlukningen.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

77. Ledelse af Thisted Kommunes erhvervsafdeling

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommunes erhvervsafdeling skal have ny ledelsesmæssig reference.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2019, punkt 276, at lederstillingen af erhverv ikke genbesættes, hvilket vil kræve en omorganisering af erhvervsområdet i Thisted Kommune.

Derfor kan afdelingen med fordel fremover referere til lederen af Virksomhedsservice under Jobcenteret.

Der ses en parallel mellem de to afdelingers ansvarsområder i kraft af arbejdet med en udviklende indsats for kommunens erhvervsliv.

Dermed vil alle daglige, ledelsesmæssige forhold få en klar og tydelig placering i forhold til alt, der vedrører opgaveansvar- og fordeling i afdelingen, ansættelser, MUS-samtaler m.m.

Erhvervsafdelingens medarbejdere vil stadig have en faglig dialog med direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i konkrete sager; men de mere administrative dele af ledelsesopgaven henlægges til lederen for Virksomhedsservice.

Tilmed vil erhvervsafdelingen bliver mindre sårbar ved at være tilknyttet en anden, lidt større administrativ enhed.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at kommunens erhvervsafdeling fremover refererer til lederen af Virksomhedsservice.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 8:

Taget til efterretning. Sagen sendes til efterretning i EAKU.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 16-04-2020