23. mar 2020

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

38. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Dagsordenen godkendt.

Punkt 56 og 64 udgår.

Til toppen

39. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Ad. B.

Torben Overgaard orienterede om sag fra Eliteidrætsrådet – ansættelse af sponsormedarbejder.

Ad. C.

Taget til efterretning, at Thisted Vægttræningsforening udsætter VM til august 2020.

Til toppen

40. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Hensigten med årets første budgetopfølgning, som udarbejdes efter kun en måneds aktiviteter/forbrug, er en vurdering af årets budgetforudsætninger med fokus på eventuelle forventede udfordringer i året.

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019 på 8,1 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes overført mindreforbrug for 2019 på i alt 2,3 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.

Kolonnen "Afvigelse" viser afvigelsen i forhold til korrigeret budget, mens kolonnen "Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen.

KULTUR

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

Omkring 2/3-dele af det samlede budget på kulturområdet bruges på KulturRummet (Bibliotek, Musikskole og Plantagehuset). Den sidste 1/3-del af budgettet udbetales primært som tilskud til private institutioner, foreninger og øvrige aktiviteter.

ERHVERVSFREMME OG TURISME

Samlet forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019 og i forhold til servicerammen.

Merforbruget vedrører allerede disponerede midler, som overføres fra 2019, og vil blive udbetalt i 2020.

ARBEJDSMARKED

Samlet forventes balance mellem budget og årsforbrug.

ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSINDKOMST

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,7 mio. kr.

Dette skyldes primært integrationsområdet, hvor der pt. forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som vedrører danskuddannelse (3,1 mio. kr.), færre ydelsesmodtagere (0,9 mio. kr.), hvor der forventes 90 mod 94 budgetterede fuldtidspersoner og driftsudgifter til aktivering (1,2 mio. kr.), mens der forventes færre indtægter fra grundtilskud, hvor der forventes 698 mod 727 budgetterede grundtilskud (0,1 mio. kr.) og resultattilskud, hvor der forventes 52 mod 60 budgetterede resultattilskud (0,2 mio. kr.). Der forventes også et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på arbejdsmarkedsforanstaltninger vedrørende driftsudgifter til aktivering, hvilket blandt andet skyldes, at det på tidspunktet for budgetlægningen ikke var muligt at forudsige, hvor store de kommunale udgifter ville blive efter bortfald af refusion på dette område.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at:

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

FINANSIERINGSTILTAG

Budgetopfølgningen viser et nettomindreforbrug i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler fra 2019 på 8,1 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes overført mindreforbrug for 2019 på i alt 2,3 mio. kr., hvorefter mindreforbruget vil blive 10,4 mio. kr. Afvigelsen til servicerammen vil fortsat være et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

41. Ansøgning om midler til oprettelse af Padeltennisbane i Nors

Udskriv

Sagstema

Nors Boldklub ansøger om 150.000 kr. fra medfinansieringspuljen til oprettelse af en Padeltennisbane.

Redegørelse

Nors Boldklub ønsker at udvide mulighederne for fysisk udfoldelse i Thisted Kommune ved at etablere en padeltennis bane. Padeltennis er en blanding af squash og tennis, men er mindre krævende både fysisk og teknisk, så der åbnes op for et bredere segment i befolkningen, som kan få gavn af en padeltennisbane. Da det er en overdækket bane der ansøges om, kan der spilles på banen hele året rundt.

Padeltennis er i en rivende udvikling i Danmark. Der findes baner mange steder, og det kan ses på antallet af baner, som blev oprettet i 2019. Her er der lavet omkring 65 nye baner i Danmark. I dag er der ca. 100 baner på landsplan. Banen i Nors vil blive den første af sin slags i Thisted Kommune, og vil derfor betyde muligheden for en helt ny sportsgren til borgerne i Thisted Kommune. Banen i Nors kan også være med til at afdække muligheden for flere baner i Thisted Kommune, da brugen af denne bane kan give en indikation af interessen for padeltennis i Thisted Kommune.

Hele projektet er budgetteret til 1,2 mio. kr., hvor Nors Boldklub ansøger Thisted Kommune om 150.000 kr. igennem medfinansieringspuljen. Kriterierne for at ansøge om finansiering i medfinansieringspuljen er mødt, da ansøger selv har tilvejebragt en stor del af finansieringen.

Ved at kombinere oprettelsen af en padeltennisbane med forbedrede parkeringsforhold og en sti igennem skoven, øges trafiksikkerheden samtidigt markant for brugerne af faciliteterne omkring Nors Boldklub. Projektet betyder, at der vil blive oprettet flere parkeringspladser i nærheden af Nors Boldklub, hvilket betyder, at der ikke vil holde det antal biler i siden af vejen, som der gør i dag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Nors Boldklub ansøger om 150.000 kr., som kan finansieres via medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at projektet godkendes.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

42. Ansøgning om støtte til Forenings- & Erhvervsmesse i Østerild

Udskriv

Sagstema

Støtteforeningen Hannæs-Østerild søger om 25.000 kr. til afholdelse af en lokal Forenings- og Erhvervsmesse i Østerild Multicenter.

Redegørelse

Støtteforeningen Hannæs Østerild afholder den 28. og 29. marts 2020 en Forenings- og Erhvervsmesse med fokus på lokal udvikling i Hannæs-Østerild området. Der vil være et stand område, hvor lokale virksomheder og foreninger kan købe en standplads og deltage på messen. Derudover vil der være et oplæg af Søren Vester med efterfølgende debat omkring, hvordan Hannæs-Østerild ser ud i 2029.

Messen skal ses som en opfølgning og en videreførelse af en sundhedsmesse, som blev afholdt i 2017 i samarbejde mellem lokalområdet og Thisted Kommunes Sundhedsafdeling.

Der er et ønske fra Støtteforeningen om, at Thisted Kommune er deltagende og bredt præsenteret både politisk og administrativt, hvor kommunen via forskellige afdelinger kan præsentere projekter og ideer for Hannæs-Østerild på flere forskellige stande.

De ansøgte midler dækker over standpladser i squash området til kommunale afdelinger samt markedsføring af messen.

Ledelsessekretariatets kommentarer.

Ideen om, at skabe en lokal messe, som sætter fokus på lokal udvikling og samarbejde på tværs er god og en glimrende mulighed for at drøfte, hvor man lokalområde er på vej hen, og hvor ser vi os selv i fremtiden.

Formålet med messen er lokal udvikling på Hannæs-Østerild og Thy som ét hele. Programmet med debatter og stande fremgår dog som værende meget lokalt forankret i udviklingen af Hannæs-Østerild. Det er derfor ikke Ledelsessekretariatets vurdering, at messen vil have et dybdegående fokus på hele Thys udvikling, og vil derfor ikke appellere til mange borgere udenfor lokalområdet.

Der er afholdt et møde mellem Støtteforeningen Hannæs-Østerild og repræsentanter fra Thisted Kommune omkring messen. Her blev støtteforeningen opfordret til at kontakte de kommunale afdelinger og institutioner, de ønskede deltagelse af. Der er ikke taget en principiel beslutning i Thisted Kommune omkring medarbejderes deltagelse i lokale messer og lignede. Det er derfor op til den enkelte afdeling, om de kan og vil prioritere personaleressourcer og midler til en stand, så de kan deltage i messen. Antallet af deltagende afdelinger vil også definere behovet for standplads. Det ansøgte beløb dækker leje af hele squashområdet, hvilket ikke nødvendigvis står mål med behovet fra Thisted Kommunes side.

Den omtalte Sundhedsmesse i 2017 blev planlagt i samarbejde mellem lokalområder og Thisted Kommune, og var finansieret via puljemidler fra Ministeriet for Forebyggelse. Der var således ikke allokeret kommunale midler til afholdelsen af denne messe.

Der afholdes mange lokaler messer, markeder og andre arrangementer af lignende art, hvor der ikke gives støtte. I de tilfælde hvor der har været tale om kommunal støtte, har det været arrangementer med fokus på hele Thys udvikling og derfor et bredere kommunalt udviklings perspektiv. Det vurderes som tidligere nævnt, at denne messe er en lokal messe med fokus på udviklingen af Hannæs-Østerild og ikke hele Thy.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der kan ikke anvises finansiering, da der ikke normalt gives støtte til lokale messer og lignende. Det skal bemærkes, at puljen under lokalområdernes Udviklingsforum er oprettet til netop at støtte lokale tiltag og den lokale udvikling. Der er dog først uddeling af disse midler medio april, og altså efter messen er blevet afholdt.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget 23. marts 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Til toppen

43. Status Jobvækst Thy - Resultat 2019

Udskriv

Sagstema

Den sidste statusrapport for Jobvækst Thy forelægges til efterretning.

Redegørelse

Status Jobvækst Thy er en status på de mål, som er opsat i Jobvækst Thy for de inkluderede målgrupper. Rapporten er vedlagt som bilag.

Statusrapporten har tidligere været forelagt udvalget kvartalsvis, men dette vil ikke være tilfældet fremover; i hvert fald ikke i sin nuværende form. Årsagen hertil er, at statusrapporten tager udgangspunkt i strategiplanen Jobvækst Thy som løb i perioden fra 2016 til 2019.

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune med ikrafttræden pr. 1. januar 2020.

Til næste udvalgsmøde den 15. april 2020 har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet en ny rapport, som vil være opbygget med afsæt i den nye strategi og med et større fokus på den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges på baggrund af Budgetforliget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller punktet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

44. Jobvækst Thy KPI-opfølgning - Resultat 2019

Udskriv

Sagstema

Jobvækst Thy KPI-opfølgning - Resultat 2019.

Redegørelse

Som et led i budgetforliget for 2016 blev der aftalt en investering i Jobvækst Thy, som er en 4-årig strategiplan på beskæftigelsesområdet i perioden 2016 - 2019. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en evalueringsmodel således, at udviklingen kunne følges tæt.

Vedlagt er 2019-resultatet for Jobvækst Thy. Figuren nedenfor giver et overblik:

Figuren illustrerer, at der for de inkluderede målgrupper i Jobvækst Thy er realiseret en stigning på 30 helårspersoner, hvor der er budgetteret med en stigning på 4 helårspersoner.

På fire af områderne er resultatet bedre eller lig med den budgetterede udvikling. Dette gælder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og A-dagpengemodtagere.

På de tre øvrige områder er resultatet omvendt dårligere end den budgetterede udvikling. Beskæftigelsesafdelingen er opmærksomme herpå og har f.eks. udarbejdet en handleplan på sygedagpengeområdet, som blev vedtaget af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 7. oktober 2019.

Selvom 2019-resultatet for Jobvækst Thy er dårligere end den budgetterede udvikling, er det værd at bemærke, at der samlet set på beskæftigelsesområdet i 2019 har været 62 færre helårspersoner på offentlig forsørgelse end budgetteret. Forklaringen herpå er de gode resultater for de målgrupper, der ikke er i fokus i Jobvækst Thy. Dette fremgår også af bilaget.

Strategiens samlede resultat

Strategiplanen Jobvækst Thy løb i perioden 2016 - 2019. Hvor ovenfor vedrører resultatet for 2019, viser nedenstående figur udviklingen i antal helårspersoner de seneste 5 år.

Sammenlignes 2015 (året inden Jobvækst Thy) med resultatet for 2019 har der for de inkluderede målgrupper været en reduktion på 300 helårspersoner. Den positive udvikling kommer også til udtryk, når vi ser på strategiens faktiske provenu:

De tre øverste rækker viser investering, forventet afkast og forventet provenu som det fremgik i strategiplanen. Nederste række viser, at der samlet set har været et faktisk provenu på 41,7 mio. kr., hvilket er et væsentligt bedre resultat end forventet.

Ny strategi og derfor anderledes opfølgning fremover

KPI-opfølgningerne har tidligere været forelagt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget kvartalsvis, men dette vil ikke være tilfældet fremover - hvert fald ikke i sin nuværende form. Årsagen hertil er, at KPI-opfølgningerne tager udgangspunkt i strategiplanen Jobvækst Thy som løb i perioden 2016 - 2019.

Den 14. august 2019 vedtog Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget imidlertid en ny strategi for beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune med ikrafttræden pr. 1. januar 2020. Til udvalgsmødet den 15. april 2020 har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet en ny rapport, som vil være opbygget med afsæt i den nye strategi og med et større fokus på den generelle udvikling på beskæftigelsesområdet i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Sagen fremlægges med udgangspunkt i budgetforliget for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

45. Revisionsberetning nr. 27 - delberetning for regnskabsåret 2019

Udskriv

Sagstema

Revisionsberetning nr. 27. Bemærkning på uddannelseshjælpsområdet.

Redegørelse

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Thisted Kommune afgiver kommunens revisor, BDO, beretning om revisionsarbejder vedrørende 2019. Beretningen er vedlagt som bilag.

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Den udførte revision har dog givet anledning til en bemærkning på uddannelseshjælpsområdet. BDO anfører følgende:

”På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende uddannelseshjælp ikke fuldt ud administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Vi har foretaget gennemgang af 6 sager. I 3 sager er tilbud ikke givet rettidigt, og i 3 sager er der ikke foretaget rettidig opfølgning på uddannelsespålæg. I 2 sager er jobsamtaler ikke afholdt rettidigt. Der er herudover øvrige enkeltstående fejl”.

Som følge af revisionsbemærkningen har Beskæftigelsesafdelingen udarbejdet vedlagte handleplan, der forventes at reducere de fejl, som revisionen har påpeget, samt de fejl som vi selv har fundet i de løbende ledelsestilsyn.

En lignende handleplan blev udarbejdet i 2019 som følge af revisionsbemærkning vedrørende integrationsprogram. Denne handleplan har haft god effekt i forhold til at reducere fejl i sagsadministrationen og har sikret, at der ikke længere er bemærkning på dette område, hvorfor en lignende procedure følges i år.

Revisionsberetningen er tidligere, jævnfør Styrelseslovens bestemmelser, udsendt til Kommunalbestyrelsen.

Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2019 først er afsluttet, når BDO har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom.

Center for Økonomi og Løn har indstillet, at den samlede revisionsberetning nr. 27 og tilhørende handleplan godkendes af Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

46. Status vedr. skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet

Udskriv

Sagstema

Status vedrørende skærpet tilsyn på beskæftigelsesområdet.

Redegørelse

Kommunerne bliver underlagt et skærpet tilsyn og kan i yderste konsekvens blive sat under administration, hvis ikke den enkelte kommune lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Baggrund

Kommunerne har pr. 1. januar 2020, på baggrund af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats af august 2018, fået større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter den enkelte borgers behov.

Den øgede kommunale frihed følges af en styrket og systematisk, faglig monitorering og opfølgning på kommunernes indsats. Formålet er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne i beskæftigelseslovgivningen.

Kommuner, der ikke formår at forvalte den nye frihed i overensstemmelse med intentionerne om, at der skal gives en aktiv indsats til borgerne, underlægges et skærpet tilsyn. Hvis de ikke retter op på den manglende indsats, kan de i yderste konsekvens sættes under administration med faste krav til indsatsen.

Kommuner underlægges skærpet tilsyn, hvis kommunen:

 • Ikke opfylder resultatmålet og
 • Ikke lever op til de to fokusmål for kommunens indsats målt i gennemsnit over de seneste 12 måneder

Resultatmåling

Resultatmålingen følger Beskæftigelsesministeriets benchmarkingmodel, som sammenligner kommunens andel på offentlig forsørgelse (ydelsesgrad) med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår. En kommune opfylder resultatmålet, når kommunens faktiske andel på offentlig forsørgelse er mindre end kommunens forventede andel på offentlig forsørgelse.

Kommunens rammevilkår omfatter ca. 300 forklarende faktorer, som beskriver sammensætningen af borgere i kommunen, og hvordan det lokale arbejdsmarked ser ud.

De forskellige forsørgelsesydelser omfatter ydelser inden for dagpenge-, kontanthjælps- og sygedagpengeområdet. Inden for dagpengeområdet indgår dagpenge, inden for sygedagpengeområdet indgår sygedagpenge og jobafklaringsforløb og inden for kontanthjælpsområdet indgår kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, revalidering, forrevalidering, ledighedsydelse og ressourceforløb.

Fokusmål

For kommunernes beskæftigelsesindsats er der to fokusmål. Målene vedrører kommunens beskæftigelsesindsats i form af hhv. tilbud og samtaler.

Fokusmål 1 – Tilbud:

Den gennemsnitlige andel af personer med et ydelsesforløb af mindst 12 måneders varighed, der ikke har modtaget mindst ét aktivt tilbud eller minimum 6 ugers / 225 timers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være større end 80 pct.

Fokusmål 2 – Samtaler:

Den gennemsnitlige andel af personer med et ydelsesforløb af mindst 12 måneders varighed, som har modtaget færre end fire samtaler de seneste 12 måneder, skal være større end 80 pct.

Fokusmålene opgøres som et simpelt løbende gennemsnit for den månedlige andel i løbet af de seneste 12 måneder. Ved udvælgelsen af kommuner til skærpet tilsyn, vil det være på baggrund af opfyldelsen af fokusmål for perioden 1. januar til 31. december.

Status for Thisted Kommune i forhold til risiko for skærpet tilsyn

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har ultimo februar 2020 offentliggjort målinger for de fastsatte fokusmål samt en jobcenterindbliksrapport for hver enkelt kommune. Med disse nye værktøjer er det muligt for kommunen løbende at følge med i kommunens resultater og indsatser i forhold til skærpet tilsyn.

Rapporten gældende for Thisted Kommune er vedlagt som bilag og tabellerne fra rapporten, som er vist nedenfor, giver et overblik over, hvordan Thisted Kommune klarer sig i forhold til resultatmål, fokusmål og status i forhold til skærpet tilsyn.

Kilde: Jobcenterindbliksrapport, Thisted, december 2019

Ovenstående viser, at Thisted Kommune klarer sig flot i forhold til fokusmålene. Ses der isoleret på tal fra den seneste opgjorte måned (december 2019), så ligger Thisted Kommune på landsplan henholdsvis nr. 10 (samtaler) og nr. 18 (tilbud).

Omvendt ses det også, at resultatmålet ikke er nået. Værd at bemærke er dog, at den benchmarking, som der tages udgangspunkt i, anvender tal fra 2018. Der forventes at komme en ny benchmarking marts 2020.

På baggrund af kommunernes nuværende opfyldelse af resultat- og fokusmål betragtes kommunerne som værende én af følgende:

 • Inspirationskommune
  • Kommunen opfylder både resultatmål og fokusmål for de seneste 12 måneder. Kommunen kan opfylde fokusmålene i slutning af året ved at fortsætte den nuværende aktivitet resten af året.
 • Aktuelt ikke i risiko
  • Kommunen er aktuelt ikke i risiko for skærpet tilsyn, da kommunen kan opfylde fokusmålene i slutning af året ved at fortsætte den nuværende aktivitet resten af året.
 • Opmærksomhedskommune
  • Der er en potentiel fare for, at kommunen bliver omfattet af skærpet tilsyn, da kommunen kun kan opfylde fokusmålene i slutning af året ved at give mere end 80% af de langvarige ydelsesmodtagere mindst 4 samtaler eller mindst 1 tilbud eller 225 timers ordinær beskæftigelse. Hvis kommunen ikke opfylder resultatmålet og ikke får rettet op på fokusmålene inden udgangen af året, bliver kommunen omfattet af skærpet tilsyn.
 • Risiko for skærpet tilsyn
  • Kommunen opfylder hverken resultatmål eller fokusmål, og kan kun opfylde fokusmålene i slutning af året ved at give mere end 80% af de langvarige ydelsesmodtagere mindst 4 samtaler eller mindst 1 tilbud eller 225 timers ordinær beskæftigelse. Hvis kommunen ikke opfylder resultatmålet og ikke får rettet op på fokusmålene inden udgangen af året, bliver kommunen omfattet af skærpet tilsyn.

Thisted Kommune er kategoriseret som værende Aktuelt ikke i risiko. Kategoriseringen af alle kommuner er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet og vedlagte rapporter tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

47. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne.

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det at (vedlagt som bilag 1):

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2. Søgetallene opgøres for følgende:

 1. Erhvervsuddannelser, både EUD og EUX.
 2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
 3. Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside.

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018 (vedlagt som bilag 2), at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedrørende søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til 25 % i 2020 og 30 % i 2025 (Bilag 3). I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25 %, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning.

Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne med generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2019 var:

 • Gymnasiale uddannelser 64 %
 • Erhvervsuddannelser 27 %
 • Øvrige 9 %

Vedhæftet som bilag 4 findes yderligere diagrammer, som viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2016-2019 samt fordelingen af søgningen i 9. og 10. klasse i 2019.

Forslag til måltal for søgningen i 2021:

Målsætningen for det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever fastsættes til 92 %.

Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD fordeles med 64 % til de gymnasiale uddannelser og 28 % til erhvervsuddannelserne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at måltal for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne fastsættes til 92 % fordelt med 64 % på de gymnasiale uddannelser og 28 % på erhvervsuddannelserne.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 39:

Indstilles til godkendelse.

Casper Søe-Larsen og Per Skovmose ønsker måltallet for erhvervsuddannelser sat til 30 %.

Beslutning

Børne- og Familieforvaltningens indstilling indstilles til godkendelse.

Til toppen

48. Den lille Vilde søger om tilskud 2020

Udskriv

Sagstema

Thy Rock ansøger om 75.000 kr. i støtte til talentscenen Den lille Vilde.

Redegørelse

Talentscenen Den lille Vilde blev etableret i 2013 og har siden hen været Thy Rock festivalens tredje scene, hvor festivalgæsterne bliver præsenteret for talentfulde lokale unge, up-coming samt alternative bands og musikere, som gæster på festivalen ellers ikke ville opleve.

Den lille Vildes bidrag til Thy Rock har været at skabe plads til talenter, fornyelse og smalle genrer, set i forhold til Thy Rocks program generelt. Endvidere bidrager scenen som brobygger mellem Thy Rock og musikmiljøet omkring KulturRummet, URT og Spillestedet Thy. (Se ansøgningen i bilag)

I 2020 afholdes også en talentkonkurrence med lokale bands i KulturRummet til Talentfestival den 20. maj 2020. Vinderen får et honorarbetalt job på Den Lille Vilde 2020.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at Den lille Vilde fortsat er et relevant projekt på den årlige Thy Rock festival. Scenen er med til at opfylde kommunens målsætning om talentudvikling både med henblik på at skabe gode rammer for unges aktive kulturliv, og at unge har mulighed for at udfolde sig kunstnerisk. Scenen tilbyder Thy Rocks gæster et bredere udbud af musikalske oplevelser, og giver lokale og nationale talenter mulighed for at spille på en større festival.

Thisted Kommune understøtter scenens program med talentelever fra musikskolen, samt vinderen fra Talentfestival. Den lille Vilde understøtter dermed musikmiljøets talentudvikling og vækstlaget hertil i Thisted Kommune, og det anbefales at dette arbejde støttes.

Derudover er vurderingen taget ud fra, at der er indtægter og sponsorater flere steder fra.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgettet for Den lille Vilde 2020 vil der være udgifter for 143.281 kr.

På indtægtssiden regnes tilskud til Den lille Vilde. Heriblandt tilskud fra andre sider end Thisted Kommune, blandt andet Thisted Forsikring. Hvis det søgte beløb på 75.000 kr. fra Thisted Kommune gives, er der budgetteret med en indtægt på 124.500 kr.

Den lille Vilde har tidligere fået tildelt:

2019: 40.000 kr.

2018: 40.000 kr.

2017: 65.000 kr.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler at støtte med 20.000 kr. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Den lille Vilde giver Thy Rocks gæster mulighed for at få et bredere udvalg af musik, end hvad de kan høre på de andre scener under Thy Rock.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at talentscenen Den lille Vilde støttes med et tilskud på 20.000 kr. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

49. Nessund Vikingeskibslaug søger om tilskud 2020

Udskriv

Sagstema

Neessund Vikingeskibslaug søger om tilskud i 2020.

Redegørelse

Neessund Vikingeskibslaug søger i 2020 samlet om 9.450 kr. i tilskud.

Lauget, som har 34 medlemmer, sejler i sæsonen maj til oktober.

I sæsonen arbejder lauget på bådene én eftermiddag om ugen, hvor de fortæller interesserede om skibene. I 2020 vil de forsøge at udvide aktiviteten til også en dag i weekenden.

Der er ligeledes planer om at starte arbejdet med, at interesserede får mulighed for at prøve kræfter med bådebyggeri. Dette kræver blandt andet bygning af småramper. Se ansøgningen i bilag 1.

Lauget har tidligere lagt til i havnen ved Doverodde Købmandsgaard, men indtil et muligt byggeri med SMK og udbygning af havnen, som en del af Cold Hawaii Inland står færdigt, ligger de til i Doverodde Havn.

Lauget søger om 3.450 kr. for havneleje i Doverodde Havn.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at der ikke kan bevilliges midler til dækning af leje af havneplads fra de frie kulturmidler.

Neessund Vikingeskibslaug søger 6.000 kr. til dækning af udgifter til byggematerialer af laugets sjægt (en sprydrigget klinkbygget fiskerjolle rigget med storsejl, topsejl og fok), som blev udført i 2019. Laugets økonomi er stabil, men de søger midler i 2020 til at dække et underskud fra 2019. (se bilag 1)

Børne- og Familieforvaltningen anser Neessund Vikingeskibslaug som en spændende formidler af arrangementer i Doverodde, men jævnfør kriterierne for de frie kulturmidler kan der ikke bevilliges midler med tilbagevirkende kraft.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere givet tilskud til Neessund Vikingeskibslaug.

I 2019 blev de bevilliget 4.000 kr. i aktivitetsstøtte fra tilskudskontoen.

Lauget har en stabil økonomi, men har haft ekstra udgifter i 2019 på grund af projektet med bygning af sjægten.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Bådene kan fungere som et godt supplement til oplevelser ved Doverodde Købmandsgård, hvis havnepladsen bliver renoveret.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen afvises.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

50. Verdensballetten i Agger søger om tilskud

Udskriv

Sagstema

Verdensballetten i Agger tilskud 2020.

Redegørelse

Høfde 90 søger om 100.000 kr. i tilskud til Verdensballetten i Agger 2020.

Verdensballetten er for tredje år planlagt med en forestilling i Thisted Kommune. Den 1. august 2020 vil der være balletforestilling i verdensklasse med Vesterhavet som baggrundskulisse.

Høfde 90 har i 2018 og 2019 fået tilskud fra Thisted Kommune til at få Verdensballetten til Agger. Det er foreningens mål på sigt at være uafhængig af tilskud fra kommunal side.

I 2019 var der lidt over 1.500 gæster på stranden til forestillingen. Over hele landet bliver der solgt billetter til Verdensballetten i Agger, størstedelen er dog fra Thy (Se bilag - kortet over demografisk billetsalg i ansøgning). Dermed trækker forestillingen flere kulturinteresserede gæster til Thisted Kommune.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at Verdensballetten i Agger bidrager med en kunstnerisk oplevelse af høj kvalitet i en unik kulisse, der kun findes i Thy. Børne- og Familieforvaltningen ser gerne, Verdensballetten i Agger som en tilbagevendende begivenhed, og det vurderes derfor gavnligt for projektet at få støtte i 2020.

På baggrund af dette anbefaler Børne- og Familieforvaltningen, at der bevilliges 70.000 kr. til Høfde 90 til Verdensballetten i Agger i 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Høfde 90 har tidligere modtaget tilskud til Verdensballetten i Agger.

I 2019 søgte og fik Høfde 90 125.000 kr. og en underskudsgaranti på 75.000 kr. fra medfinansieringspuljen. Underskudsgarantien blevet ikke udbetalt.

I 2018 søgte og fik Høfde 90 220.000 kr. fra medfinansieringspuljen og 30.000 kr. fra tilskudskontoen på kulturområdet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Agger by har knap 400 indbyggere. På dagen med Verdensballetten kommer ca. 1.500 gæster til byen. Det får Agger Badehotel, Agger Købmandshandel og Feriehuse også glæde af. (Bilag - ansøgning)

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Høfde 90 bevilliges 70.000 kr. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Der gives et tilskud på 50.000 kr. og en underskudsgaranti på 100.000 kr.

Til toppen

51. Status på de frie kulturmidler

Udskriv

Sagstema

Redegørelse om status på tilskudskontoen (nuværende de frie kulturmidler) ultimo 2019.

Redegørelse

Der er i 2019 givet 308.705,23 kr. til kulturelle aktiviteter fra tilskudskontoen. Følgende har fået:

Nessund Vinkigeskibslaug

4.000,00 kr.

Foreningen Norden

50.000,00 kr.

Sydthy Kunstforening

10.000,00 kr.

Kulturelt Samråd

67.000,00 kr.

Kulturelt Samråd - medlemskontingent

20.000,00 kr.

Foreningen Opera Voce

10.000,00 kr.

Vestervig Kirke

10.000,00 kr.

Kammermusikfestival

30.000,00 kr.

Fortælleaften Lytteposten

10.000,00 kr.

Urt medlemskontingent

1.050,00 kr.

Den Lille Vilde - Thy Rock

40.000,00 kr.

Fotofestival

25.000,00 kr.

Kulturforeningen Tysted

20.000,00 kr.

Limfjordsegnens Litteraturpris - ADM bevilget

3.700,00 kr.

Thisted Gymnasium (kulturkaravanen)

1.000,00 kr.

Nordvestjysk Pigekor

1.000,00 kr.

Deltagergebyr Landsmøde - URT

1.000,00 kr.

Nationalparkfont Thy

4.955,23 kr.

Der er 73.547,19 kr. til rest fra 2019. Heraf er de 55.000 kr. givet i underskudsgaranti, men ikke kommet til udbetaling.

Efter puljeomlægningen på kulturområdet pr. 1. januar 2020, er den samlede pulje de frie kulturmidler på 600.000 kr. om året.

Der orienteres om denne pulje ca. en gang i kvartalet fremadrettet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne er anvist fra tilskudskontoen for 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Bevillingerne er givet ud fra retningslinjerne for administrative bevillinger, som er aftalt med Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget:
“Aktører, der gennem flere år har modtaget en bevilling til en specifik aktivitet, som Børne- og Familieforvaltningen vurderer, der har kulturel værdi for Thisted Kommune samt til mindre bevillingsværdige arrangementer og aktiviteter.“

Kriterierne for tilskud fra tilskudskontoen er fastlagt gennem beslutning fra 2010 i det daværende Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalg den 26. april 2010.

Derudover tages der hensyn til den gældende kulturpolitik fra 2012 samt øvrig relevant lovgivning i den faglige vurdering af de enkelte sager.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

52. Teater i Thy fra 2021

Udskriv

Sagstema

Ny teaterorganisering i Thisted Kommune på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar om ikke at genansøge en egnstateraftale med Thy Teater i perioden 2021-2024.

Redegørelse

Den 15. januar 2020 besluttede Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen, at der ikke genansøges om ny egnsteateraftale med Thy Teater.

På baggrund af dette udarbejdede Børne- og Familieforvaltningen 4 modeller for, hvordan en ny teaterstruktur i Thisted Kommune kan se ud.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 5. februar 2020, at der arbejdes videre med en model, hvor det også afsøges, hvordan der kan samarbejdes med Limfjordsteateret.

Slutteligt har sagen været behandlet af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020, hvor det blev besluttet, at indstillingen fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget godkendes med følgende supplement: "modellen åbner mulighed for en egnsteateraftale".

Børne- og Familieforvaltningen har efter den 5. februar 2020 været i kontakt med Morsø Kommune og deres egnsteater Limfjordsteateret for at afsøge muligheder for en samarbejdsaftale. Herunder også muligheden for at lave en fælles egnsteateraftale. Både Morsø Kommune og Limfjordsteateret ser positivt på et samarbejde med Thisted Kommune.
Igennem en ny organisering vil det være muligt at søge om at blive egnsteater. I så fald vil dette være i samarbejde med Limfjordsteateret.

Børne- og Familieforvaltningen anser det for fagligt afgørende, at der indgås en egnsteateraftale.

Børne- og Familieforvaltningen har på den baggrund arbejdet videre med beskrivelse af en ny struktur for en fælles egnsteateraftale; et teater-kraftcenter, der samler teateraktører i et nyt fællesskab, hvor lokal forankring og samarbejde er i fokus.
En organisering som derfor også har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune.

Formålet med en ny organisering i samarbejde med Morsø Kommune og Limfjordsteateret er både at ansøge om en ny egnsteateraftale samt have et lokalt forankret professionelt teater.

En egnsteateraftale indebærer, at der produceres egenproduktioner, og det vil derfor betyde, at borgere møder den producerende kunst på nært hold i et lokalt forankret professionelt teatermiljø.

Samtidig betyder det, at professionelle kunstnere bor i Thy under produktionen af teaterstykkerne, og derfor har mulighed for at indgå i samarbejde med lokale aktører.

I en ny egnsteateraftale med Limfjordsteateret skabes en organisation med to afdelinger, hvor begge afdelinger gør brug af hinandens ressortområder. Således at Mors fokuserer på produktion af voksenteater – mens Thisted Kommune bliver centrum for børne- og ungdomsteater. Dvs. to specialiserede enheder. Det betyder dermed ikke, at der kun spilles børneteater i Thisted Kommune og voksenteater i Morsø Kommune.

Det er forvaltningens vurdering, at borgere i Thisted Kommune vil opleve forestillinger med globalt og nationalt udsyn af kunstnerisk høj kvalitet, når flere kreative kræfter slår sig sammen. Der vil også være turnerende forestillinger, der både vil generere indtægt til lokal udvikling, og vil sætte Thy på landkortet.

Ligeledes giver samarbejdet med Limfjordsteateret fortsat mulighed for, at udbuddet af gæstespil vil være af faglig høj kvalitet og gribe ind i flere samarbejdsflader og opleves som et samlet og koordinerende teaterudbud i samarbejde med kommunen og andre teateraktører.

I en ny egnsteateraftale vil det være en forudsætning, at Limfjordsteateret er lokalt forankret i Thisted Kommune; både for at sikre et bredt samarbejde med allerede eksisterende teater-aktører og -udbydere i Thisted Kommune, og for at skabe vækstlag og talentudvikling blandt børn og unge lokalt i forskellige læringstilbud.

Den nye bestyrelse i Limfjordsteateret udvides med yderligere to medlemmer således, at der sidder to repræsentanter udpeget af Thisted Kommune. Begge medlemmer udpeges af Thisted Kommunalbestyrelse, idet det ene repræsenterer teateraktører i Thisted Kommune, mens den anden repræsentant er medlem af kommunalbestyrelsen.

En ny aftale om teater mellem Thisted Kommune og Limfjordsteateret har til formål at:

 1. Have hovedfokus på ”teaterproduktioner og aktiviteter for børn, talentudvikling og lokalt forankrede samarbejdsprojekter.”
 2. Levere et antal egenproduktioner; herunder forpligtige sig til minimum at producere 1– 2 nye forestillinger om året med målgruppen 0 – 17 år i Thy, samt producere minimum 2 – 3 nye forestillinger om året med målgruppen 16 – 99 år på Mors. Alle forestillinger spiller i begge kommuner.
 3. Have et specialiseret fokus på teater for børn og unge - herunder tilbyde børn og unge over hele Thy i alle aldre teateroplevelser af høj scenekunstnerisk kvalitet: både i dagtilbud, skole og i fritid.
 4. Have fokus på børn og unges egenproduktion af teater. Der sættes fokus på en strategisk talent- og vækstlagsudvikling gennem forskellige læringstilbud.
 5. Høre hjemme i et fast teaterhus, der bliver centrum for organisationen og driften. Som udgangspunkt fortsætter aktiviteterne i bygningen på Frederikstorv. Dette forudsætter, at der kan opnås enighed om vilkårene for huslejen.
 6. Ansætte en daglig leder og personer til at varetage driften og kunstneriske aktiviteter; i alt i omegnen af 2 – 3 årsværk placeret i Thisted Kommune.
 7. Tilbyde teateroplevelser både på professionelle scener samt decentralt i Thy; herunder både på institutioner, skoler, og på scener og lokationer i samarbejde med Thisted Kommunes institutioner.
 8. Oprette og understøtte en ny lokalforankret paraplyforening som samler teateraktører og koordinerer aktiviteter. Gæstespil udføres derfor udelukkende, når det er i samarbejde og overensstemmelse med de eksisterende teateraktører i kommunen.

Ovenstående er udtræk af en mulig udmøntning af en egnsteateraftale mellem Thisted Kommune og Morsø Kommune med Limfjordsteateret. Udkastet er vedhæftet som bilag.

Såfremt der ikke indgås en aftale om egnsteater, vil det være muligt at etablere en samarbejdsaftale med Limfjordsteateret. Arbejdet med udarbejdelsen af en samarbejdsaftale vil kunne påbegyndes efter den 1. april 2020.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst (LBK nr. 30 af 14.01.14) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (BEK nr. 1099 af 26.10.19)

Bekendtgørelse om statsrefusion (BEK. Nr. 1474 af 17.12.19)
Lejeloven og kontrakt i forhold til evt. opsigelse af Frederiksgade.

Økonomiske konsekvenser

Ved indgåelsen af en egnsteateraftale med Limfjordsteateret vil nettoudgiften for Thisted Kommune være 2.142.000 kr., hvilket betyder at det samlede tilskud for Thisted Kommune vil være 3.400.000 kr., da der kan opnås refusion på 37%, der dog først endeligt fastlægges som følge af de årlige finansloves vedtagelse, hvilket betyder at refusionsprocenten for hele aftaleperioden først kan udmeldes senere.
Refusionsprocenten kan max være 50%.

Hvis der ikke indgås en egnsteateraftale, mister teatertilbuddet i Thisted Kommune ca. 5,2 mio. kr. over en 4-årig periode.

Uden en egnsteateraftale øremærkes 1.250.000 kr. til indkøb af teater. Heraf kan indhentes refusion efter de statslige retningslinjer.

Herudover skal Thisted Kommune selv afholde huslejeudgifter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. CØL oplyser supplerende, at nettobudgettet er 2,1 mio. kr., og såfremt der indgås en ny aftale, og denne medfører merudgifter i forhold til nuværende nettobudget, vil det medføre behov for at tilrette budgettet og finde finansiering til en eventuel merudgift. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med det nuværende nettobudget på 2,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

En egnsteateraftale i samarbejde med Limfjordsteateret vil give borgere i Thisted Kommune professionelle teatertilbud af høj faglig kvalitet med et bredt nationalt og globalt udsyn.

Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at borgere i alle aldre over hele Thy vil opleve udviklende, nærværende og kordinerende teater- og scenekunstneriske tilbud med en ny egnsteateraftale i samarbejde med Limfjordsteateret. Et specialiseret og særligt fokus på teater af scenekunstnerisk høj kvalitet til børn og unge vil styrke det tværgående samarbejde om børn og unges adgang til kultur og talentudvikling.

Vælges der ikke at indgå i en samarbejdsaftale med egnsteater, anbefaler Børne- og Familieforvaltningen at indgå et samarbejde om indkøb af teater. Dog er konsekvensen så, at Thisted Kommune ikke kan tilbyde det professionelle producerende teatermiljø.

Der skal således træffes beslutning om enten en egnsteateraftale i et samarbejde med Limfjordsteateret eller udelukkende en samarbejdsaftale.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020
Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Thisted Kommune indgår et samarbejde med Limfjordsteateret.
 2. I ansøgningen indgår en fælles egnsteateraftale i periode 2021-2024.
 3. Der i egnsteateraftalen efterfølgende udvikles en lokalt forankret samarbejdsmodel med udgangspunkt i de kriterier, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Preben Dahlgaard indstiller udelukkende punkt 1.

Lene Kjelgaard Jensen stemmer imod og ønsker, at der indgås en egnsteateraftale med Thy Teater på samme niveau som tidligere.

Preben Holler, Niels Jørgen Pedersen og Torben Overgaard indstiller Børne- og Familieforvaltningens indstilling til godkendelse.

Til toppen

53. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loimaa i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er Komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen

Formanden for Foreningen Norden

Sekretærerne for venskabsbysamarbejdet

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse, at Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 54:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. marts 2020, pkt. 41:
Punktet udsættes til næste møde.

Beslutning

Lene Kjelgaard og Preben Dahlgaard deltager. Begge er villige til at lade andre tage pladsen.

Til toppen

54. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet

Redegørelse

Thy til Kunst

Den 6. februar 2020 slog KulturRummet dørene op til fernisering på værker fra 5 forskellige og spændende kunstnere. KulturRummet har nemlig ansøgt og fået tilsagn fra Statens Kunstfond om udlån af værker til musikskolebygningen i Thisted. KulturRummet har udvalgt kunst, der gør en forskel i vores nye kulturhus – vores kulturelle kraftcenter. Her hænger nu kunst, som er en synlig del af hverdagen i KulturRummet. Det er kunst med kant, der skaber eftertanke, og som både beriger og berører de mange brugere og besøgende, der hver dag kommer igennem huset.

Ferniseringsdagen bød på åbningstaler, forfriskninger, musik ved musikskolens elever og guidede rundvisning til værkerne med fortællinger om kunstnernes motivation for deres produktioner og spørgsmål fra de knap 100 deltagere, der i løbet af eftermiddagen kiggede forbi. Kunstneren Ane Henriksen, der er en af de 5 professionelle kunstnere bag værkerne, gæstede også dagen og åbnede op for tankerne bag hendes produktion under en artist talk.

I løbet af dagen kunne man også betragte værker, som KulturRummets billedskoleelever havde lavet; både de store og de små, der havde ladet sig inspirere af både Dalí og Ane Henriksens værk, der er produceret af skjorter. Der var også muligt at læse tekster til kunstværkerne fra forfatterskolens elever, gå på kunstskattejagt og høre mere om Jens Søndergaards værker på biblioteket.

Det potentielle rum

KulturRummets dramaskole og Huset på Havrevej samarbejder om projektet Det potentielle rum: et projekt der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen i en 3 årig periode. Projektet undersøger og sætter fokus på, hvordan kunst og drama kan være redskab i arbejdet med social mobilitet og empowerment blandt børn og unge i udsatte boligområder. Huset er et klubtilbud for børn og unge på Havrevej, og KulturRummets dramaskole har, gennem et tæt samarbejde med Husets pædagogiske personale, været sammen med børneklubben i den første periode af projektet. Her har de gennem leg, bevægelse og tegning sat fokus på fortællinger. Børnegruppen har sammen med pædagogerne og dramalæreren også været på biblioteket og blandt andet benyttet sig af de vinterferieaktiviteter, KulturRummet har haft. KulturRummets dramahold, der er alderssvarende til børneklubbens børn i Huset, har været med i klubtilbudet på Havrevej på udvalgte eftermiddage, så der er også åbnet op for nye kendskaber børnene i mellem.

Som en del af projektet er der et samarbejde med C:Ntact, der er en professionel konsulentfond, der både tilbyder forestillinger, workshops og kurser i arbejdet med drama og scenekunst med børn og unge. I februar blev der afholdt en heldagsworkshops med C:Ntact i Huset, hvor KulturRummets kulturfagslærere, dramalærere fra folkeskoler og Husets pædagogiske personale deltog. Her blev der både arbejdet med forskellige tiltag og pædagogiske og kunstneriske redskaber. Derudover var det en dag, hvor der blev networket internt på tværs af de aktører i kommunen, der alle arbejder med kreative og kunstneriske processer med børn og unge. Sammen med C:Ntact indkøbes der også forestillinger efter de temaer, som børnene arbejder med i projektperioden.

I efteråret sætter projektet fokus på ungegruppen i Huset i samarbejde med URT og dramaskolens ældste gruppe.

Vinterferie i KulturRummet

Uge 7 er vinterferie for de fleste børn og unge, og mange familier eller børn med bedsteforældre besøgte KulturRummets mange feriearrangementer. Også dagtilbud tog børn med og især teaterstykket Rødhætte og Ulven var en stor succes, hvor ca. 100 børn og deres familier sad tæt i Kultursalen og var en del af stykket og selv bidrog med replikker undervejs.

KulturRummets kulturfag inviterede til kreativ workshop i Plantagehuset, og på musikskolen var det muligt at komme på workshop i både blæseinstrumenter, sangskrivning og elektronisk musik.

Musikskolens workshops er et tiltag for at gøde jorden for eventuel nye fag i den kommende sæson, og elektronisk musik er der allerede så stor tilslutning til, at der er oprettet undervisningshold. Elektronisk musik og arbejdet som elektronisk professionel musiker vinder frem på den rytmiske scene - både nationalt og globalt, hvilket musikskolen som vækstlag gerne vil understøtte. Sangskriverworkshoppen er et tværfagligt samarbejde mellem forfatterskolen og musikskolen, og et af vores fokusområder på den skabende kunst, og der afholdes flere workshops i løbet af foråret.

Et nyt kalenderår for URT

URTs årlige generalforsamling finder sted i slutningen af januar, og traditionen tro afholdes begivenheden i URT-huset med kaffe, kage og debat om visionerne. Til generalforsamlingen mødte 35 unge op, og bestyrelsen blev sammensat med lige dele erfarne og nye URT-unge. 2020 byder nu velkommen til en formand, der studerer på Thisted Handelsgymnasium, og der er dermed åbnet mere op for én af visionerne: at indfange flere unge udenfor Thisted Gymnasium.

Og den nye bestyrelse har allerede erfaring med at arrangere koncerter. Turquoise Sun indtog scenen og gav ca. 50 fremmødte unge en fed koncertoplevelse i januar, og 67 unge væltede ind ad døren til koncert med GENTS i februar.

Flugten til Thy

Torsdag den 26. marts 2020 fejrer KulturRummet i Plantagehuset alle de flygtninge, der gennem tiden er kommet til Thy. Dagen er en fejring af folk fra forskellige lande med forskellige kulturer og baggrunde, som efter 2. Verdenskrig og frem til i dag har fundet vej til Thy og bosat sig her i kortere eller længere perioder.

Det hele startede med en henvendelse fra Udlændingestyrelsen til Thisted Lokalhistorisk arkiv. De ønskede en kort fortælling om historien bag Hanstholm Asylcenter, der skulle nedlægges 1. april 2018. Men i stedet for et oprids af Hanstholm Asylcenters historie førte henvendelsen til et langt større forskningsprojekt omkring flugten til Thy. Flugten til Thy er derfor resultatet af to års historisk arbejde, der nu foreligger i bogform fra det lokalhistoriske forlag Knakken.

Flugten til Thy er dog ikke bare fortællingen om alle de flygtninge, der har bosat sig her i kortere eller længere tid, men tillige historien om møder mellem kulturer, der har skabt nye fællesskaber og beriget en række lokalsamfund i Thy. Bogen giver således også et portræt af de mange thyboer, der har taget imod flygtninge og hjulpet dem på vej.

I anledning af udgivelsen afholder forlaget Knakken og KulturRummet den 26. marts 2020 et festligt og inspirerende arrangement i Plantagehuset, hvor både de mennesker, som er kommet til Thy, og de lokale, som har engageret sig i arbejdet med flygtninge, fejres. Til arrangementet vil forhenværende chefredaktør Hans Peter Kragh afholde ”Café Kragh”, hvor han inviterer relevante gæster til en uformel og upolitisk snak om modtagelse og integration af flygtninge i Thy. Ligeledes vil man kunne opleve en udstilling med billeder fra bogen.

Fejring af 75 års-dagen for Danmarks befrielse den 4. maj.
KulturRummet har taget initiativ til at samle de aktører, der den 4. og 5. maj laver aktiviteter og mindehøjtideligheder for Danmarks befrielse for 75 år siden. Disse er både blevet koordineret i fællesskab, men langt de fleste arrangementer er også skabt og udviklet i tæt samarbejde mellem kulturaktører fra både små, frivillige foreninger, institutioner, andre kulturaktører og Handelsstandsforeningen. Således er er der nu et samlet program, der byder på aktiviteter i både Hanstholm ved Bunkermuseet, i Øsløs og Vesløs og ikke mindst et større program i Thisted by.
Den 4. maj 2020 starter programmet i Thisted med åbning og fortællinger ved bunkeren i Christiansgave. I Plantagehuset er der også er mulighed for fællesspisning og oplevelse af en fotoudstilling med billeder fra Thisted under besættelsen og befrielsen. Aftenen fortsætter på Store Torv, hvor der vil være fællessang, fortællinger og koncert ved Thisteds Drenge- Mandskor, Nordvestjysk Pigekor, Nordvestkoret og Vestervig Kammerkor.

Sammen om sprog og læsning

I foråret 2020 arbejdes der tværfagligt mellem dagtilbud, skoler og biblioteket om handleplanen for indsats for sprog og læsning. Arbejdet søsættes med en konferencedag i KulturRummet, hvor bibliotekarer, lærere, sprogpædagoger i dagtilbud og pædagogiske ledere fra både de kommunale og private institutioner samles. Dagen indeholder oplæg omkring sprogudvikling af forskellige eksperter på sprog, sprogpædagogik, specialpædagogik og dansk som andetsprog.

Biblioteket spiller en vigtigt understøttende rolle i sprogudviklingen, og biblioteksfaglige medarbejdere deltager derfor i samarbejdet og bidrager med kompetent viden blandt andet om, hvordan vi styrker barnets første møde med sprog, billeder og den fysiske bog. Målet er også at åbne op for mere tværfagligt samarbejde og vise, hvad lærere, pædagoger og sprogpædagoger kan bruge deres lokale bibliotek til.

Biblioteket er ligeledes med i indsatsen omkring børns læselyst sammen med folkeskoleområdet, som er en del af det tværfaglige samarbejde om sprog og læsning på tværs af KulturRummet, PPR, sundhedsplejen, dagtilbud og skole.

Indsatsen omkring børns læselyst er en del af den nationale læsestrategi, som er udviklet af Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Især indsatsområderne, der omhandler kultur og fællesskab samt øget fokus på læsekultur i familien er områder, hvor biblioteket kan gøre en stor forskel. Her vil biblioteket blandt andet samarbejde med skolerne omkring gode læsere, som trænger til at blive udfordret og opmuntret til at fortsætte med at læse mere. Tiltaget får også betydning for biblioteks indkøb af bøger på børnenes årgange. Børnene vil gennem PLC (Pædagogisk Læringscenter / skolebiblioteket) blive tilknyttet børnebiblioteket og materialeindkøberen på folkebiblioteket, og sætte retning for, hvilke materialer der købes ind. Børnenes egne test af bøger og boganmeldelser vil danne grundlaget for materialeindkøb, og også være inspiration til jævnaldrende både lokalt på skolen, men også på folkebiblioteket.

Biblioteket vil derudover i samarbejde med skolerne oprette læseklubber for børn, hvor man mødes i en læsekreds og snakker om en bog alle i kredsen har læst, som man allerede kender det fra læsekredse for voksne.

Retsgrundlag

Biblioteksloven.
Bekendtgørelse om musikskoler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

55. Thisted Kommunes medfinansiering af turismeudvikling og markedsføring

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune skal medfinansiere Nordjysk turismemarkedsføring samt dannelse af ny destination.

Redegørelse

Thisted Kommune forventes, ifølge beslutning i Business Region North Denmark (BRN), at medfinansiere det nordjyske tiltag om turismemarkedsføring kaldet "Fælles vækst" med i alt 50.310 kr. i 2020.

Ligeledes forventes Thisted Kommune i 2020 at medfinansiere arbejdet med at etablere den nye "Destination Nordvestkysten" med op til 150.000 kr. kontant, jævnfør krav om medfinansiering af den støtte, som de fem kommuner i den ny destination har opnået fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

BRN oplyser, at på baggrund af oplæg fra partnerne bag "Alle Tiders Nordjylland", principgodkendte BRN's bestyrelse den 23. marts 2018 at bakke op om en kraftig forøgelse af den fælles turismemarkedsføring af Nordjylland i en 3-årig projektperiode 2019-2021. Formålet er at øge vækstraten og skabe flere arbejdspladser i nordjysk turisme. Målet var at øge de fælles markedsføringsmidler fra 15 mio. kr. i 2018 over en 3-årig trappemodel til 50 mio. kr. i 2021. Private midler fra turismebranchen skulle bidrage med 70 % af merinvesteringen, og offentlige midler skulle bidrage med 30 %. Sidstnævnte bidrag skulle komme fra Vækstforum, BRN's fælles midler i 2019 samt yderligere bidrag fra kommunerne og visitorganisationerne i 2019, 2020 og 2021. Principbeslutningen blev efterfølgende endelig godkendt på BRN´s bestyrelsesmøde den 22. juni 2018.

For 2019 er det lykkedes at tage første trin på ”trappen”, og den samlede nordjyske markedsføring er øget fra 15 mio. kr. i 2018 til 26 mio. kr. i 2019 via den aftalte øgede merinvestering fra erhvervslivet og det offentlige. Den øgede markedsføring er også én blandt flere årsager til, at væksten i nordjysk turisme (fra 2018 til 2019) for første gang i mange år stiger mere end væksten på landsplan.

For de sidste 2 år af den aftalte projektperiode, det vil sige 2020 og 2021 arbejdes der for at fastholde det højere markedstryk, der nu er opnået. På baggrund af blandt andet nedlæggelsen af Vækstforum og overgangen til medfinansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har BRN's bestyrelse flere gange behandlet udfordringerne med at sikre den tidligere forudsatte Vækstforum-medfinansiering. Det er lykkedes i et tilstrækkeligt omfang at få medfinansiering fra Erhvervsstyrelsen for 2020, og BRN's bestyrelse har blandt andet den 20. september 2019 bekræftet, at BRN (og alle 11 nordjyske kommuner) fortsat vil honorere tidligere beslutninger om fælles, nordjysk turismemarkedsføring i regi af VisitNordjylland, herunder bevillingen til markedsføringsprojektet ”Fælles Vækst”, indtil udgangen af 2021. Den aktuelle intention er at fastholde det højere 2019-niveau også for 2020 og 2021.

BRN har udarbejdet medsendte bilag om "Fælles vækst", som blandt andet viser, at Thisted Kommune i 2020 forventes at bidrage med 50.310 kr.

Betaling af VisitThys forventede bidrag i 2020 samt både VisitThys og Thisted Kommunes forventede bidrag for 2021 tages op senere, når der er klarhed over blandt andet Destination Nordvestkystens rolle i denne sammenhæng.

Thisted Kommune må desuden i 2020 medfinansiere den støtte, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ydet til etablering af "Destination Nordvestkysten". Thisted Kommune skal her, ligesom de fire øvrige kommuner i destinationen, bidrage med i alt 300.000 kr. som medfinansiering. Denne kan udgøres af kontant medfinansiering eller timemedfinansiering. Der er kalkuleret med, at op til 150.000 kr. består af kontant medfinansiering, jævnfør bilag. Dette skøn fra 2019 vurderes fortsat rimeligt, idet timeforbruget ved destinationsdannelsen forventeligt ikke i sig selv er tilstrækkelig medfinansiering. Derfor må der afsættes en ramme på 150.000 kr., som kan disponeres til formålet.

Den samlede udgift for begge tiltag i 2020 bliver dermed på 200.310 kr.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.310 kr. kan i 2020 dækkes via pulje til udviklingsprojekter (overflyttet fra pulje til projektet "Ocean House").

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at en samlet udgift i 2020 på 200.310 kr. finansieres via puljen til udviklingsprojekter.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

56. TFC Elite A/S søger sponsoraftale for 2020

Udskriv

Sagstema

Thisted FC Elite A/S søger Thisted Kommune om fornyelse af sponsoraftale, så denne gælder for 2020. Klubben ansøger om et sponsorat på minimum 300.000 kr.

Redegørelse

Af klubbens ansøgning fremgår i hovedtræk følgende:

Thisted FC er ved at gøre sig klar til sæson 2020, både for så vidt angår ungdom og senior, og naturligvis både drenge, piger, herrer og damer. Klubben vil derfor gerne indgå en sponsoraftale med Thisted Kommune for 2020 på minimum samme niveau som 2019.

Efter nedrykning fra 1. til 2. division i maj 2019 har klubben haft svære økonomiske betingelser. Fra den ene dag til den anden blev omsætningen reduceret med en tredjedel, og det er ikke muligt at reducere udgifterne med samme tempo. Man kommer ud af 2019 med et underskud på omkring 400.000 kr. I 2017 havde klubben et overskud på 412.000 kr. og i 2018 et underskud på 132.000 kr. Budgettet for 2020 er nu tilpasset, og man budgetterer med et overskud på 130.000 kr. Udgifterne er der styr på, men man er afhængig af at sponsorindtægterne, herunder kontrakten med Thisted Kommune, rammer det niveau, som man har budgetteret med.

Der er fortsat en meget stor og velfungerende ungdomsafdeling i klubben – uden tvivl kommunes største enkeltstående forening. Klubben mistede B-licensen for U17 og U19. I 2020 vil man arbejde for at få licensen tilbage i 2021.

Selve strukturen i klubben med en amatørafdeling og en eliteafdeling giver den udfordring, at beslutningskompetencerne i klubben ikke er entydige, med de problemer det giver. Det har en række sponsorer og interessenter påpeget overfor klubben, og derfor vil man forsøge at lave en ny struktur, som sikrer mere ensartethed - både internt i klubben og ud mod interessenterne. Beslutningskompetencen skal samles et sted, og man vil meget gerne have skabt større interesse fra relevante investorer. Man er opmærksom på, at økonomien og markedsværdien er meget større, jo bedre klubben klarer sig på ungdoms- og seniorsiden; men man ved også, at det kræver et noget bedre fundament på alle niveauer, end det man står på i dag. Opgaven med dette er stor, og kan ikke klares på kort tid; men klubben forventer, at det ved fælles hjælp kan lykkes at få landet en løsningsmodel i løbet af første halvår 2020. Klubben vil i løbet af februar og marts arbejde på at opstille et budget for hele klubben, som forhåbentlig kan danne grundlag for en langsigtet og holdbar løsning, og forhåbentlig sætte skub i den videre proces.

Klubben påpeger, at i en forening af TFC's størrelse, med mange interessegrupper, skal opgaven bundfældes, inden en ny strategi og struktur kan effektueres. Sideløbende hermed er man nødt til at holde Thys absolut største fodboldklub og forening kørende, og det er med denne baggrund, at klubben søger Thisted Kommune om at fastholde et sponsorat i 2020 på minimum 2019-niveau. Der er ingen tvivl om, at Thisted FC i hele 2020 spiller i 2. division. Klubben vurderer, at både op- og nedrykning virker usandsynligt. Derfor vil man af likviditetsmæssige årsager gerne have sponsoratet udbetalt på en gang fremfor i to halvdele.

Ansøger beskriver 2019 som et turbulent år, hvor man også har måttet sadle om i den daglige ledelse, idet der er sket udskiftning på direktørposten. Samtidig har bestyrelsen måttet påtage sig flere driftsmæssige opgaver.

Oplægget er, at der i 2020 arbejdes videre med hovedelementerne fra 2019-aftalen, hvorved aftalen i hovedtræk vil rumme følgende temaer: Thisted Kommunes synlighed på spillertøj, stadion, hjemmeside og i kampaviser, et kampsponsorat med fri adgang for tilskuere, markedsføring af www.thy360.dk samt mulighed for at trække på klubben i trænings- og markedsføringssammenhænge.

Sponsoratet vil understøtte kommunens vision 2022 inden for temaet ”Et attraktivt sted at bo”.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede i øvrigt den 16. januar 2019, at man ønsker klubbens fokus på en samlet strategisk indsats i hele TFC. Klubben har ikke fremlagt en færdig plan, men som det fremgår af ansøgningen, arbejder klubben fortsat på sagen.

Oplæg til aftale for 2020 medsendes som bilag.

Retsgrundlag

I 2007 forespurgte Thisted Kommune det kommunale tilsyn om muligheden for, at kommunen kan støtte henholdsvis Mors-Thy Håndbold A/S og Thisted Fodbold Club Elite A/S. Tilsynet konkluderede, at Thisted Kommune med hjemmel i eliteidrætslovens § 7 kan støtte klubberne.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 300.000 kr. kan finansieres via afsat budgetbeløb til TFC på 224.000 kr. samt 76.000 kr. fra puljen til erhvervsfremme, som herefter vil være på 211.000 kr. inklusive forventet overførsel fra 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der indgås sponsoraftale på 300.000 kr. for 2020.
 2. Aftalen rummer de punkter, som fremgår af medsendte bilag.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

57. Friends of Cold Hawaii - Cold Hawaii Games. Evaluering og regnskab 2019.

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii har indsendt evaluering og regnskab for Cold Hawaii Games 2019 til efterretning.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til brug for Friends of Cold Hawaii's strategiske arbejde og indsats omkring eventen Cold Hawaii Games. Det blev også besluttet, at foreningen skulle indsende forenings- og eventregnskab samt eventevaluering for 2019.

Årsregnskabet for 2019 er påtegnet af ledelsen, som konkluderer, at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019. Revisor har påtegnet regnskabet med bemærkning om, at denne udelukkende har opstillet de finansielle oplysninger, hvorfor der ikke udtrykkes nogen revisionskonklusion.

Regnskabet viser et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Regnskabet viser blandt andet, at sponsorindtægter udover støtte fra Thisted Kommune udgør 368.442 kr. Foreningen oplyser, at diverse konsulentarbejde har været bredt ud til en bred kreds af leverandører.

Evalueringen er delt op i to - dels et kort overblik over Cold Hawaii Games i tal og dels en mere kvalitativ beskrivelse af foreningens indsatser i 2019. Tallene viser, at 43 surfere deltog i IFCA Wave European Championships (hovedeventen), 120 cyklister deltog i Tour de Cold Hawaii, 20 wake boarders deltog i Cold Hawaii Inland Wakeboarding og 10 skate boarders deltog i skating-konkurrence. Cirka 800 tilskuere har kigget med, 47.000 Facebook-brugere er nået, på Instagram har man opnået 82.000 visninger af diverse indhold, og der har været 25.000 videovisninger. Mediemæssigt har man i øvrigt opnået omtale i TVNord, TVMidtVest, TV2 Sport, DR Vejret, DRP4 MidtVest, Nordjyske, riders.dk, Bådmagasinet samt i diverse internationale surf-medier. Man har først og fremmest fået kontakt til danskere og tyskere. Foreningen har ikke fået produceret en mere vidtfavnende medierapport, idet man har været tilbageholdende med udgifterne i dette første år under en ny bestyrelse.

Af den kvalitative evaluering fremgår i hovedtræk følgende:

Bestyrelsen besluttede af økonomiske årsager i 2019 at afholde det noget billigere IFCA EM i stedet for PWA Worldsurf Tour. Desuden droppede man en omfattende livestreaming af hensyn til økonomien. Droneoptagelser, videoindslag til sociale medier samt tv-stationer, opslag på sociale medier samt pressekontakt og løbende aktivering af medier blev udført som planlagt under Cold Hawaii Games.

Det lykkedes at samle den europæiske windsurf-elite, inklusive kvinder og juniorer, samt afvikle et succesfuldt EM. Ikke mindst takket være en beslutning om for første gang at gøre stævnet mobilt, så det kunne afholdes, hvor forholdene var bedst. Stævnet startede ved Middles mellem Hanstholm og Hamborg og sluttede ved Fiskemelsfabrikken ved Hanstholm.

Cykel- og wakeboard-events var for bredden, men også her kunne der produceres gode billeder til promovering af cykling i nationalparken og af wakeboarding i cableparken – Cold Hawaii Inland.

I 2019 eksponeredes Thisted Kommune som sponsor med ”Følg din natur”. Der var trykt logo på bryst, ærme og ryg, på sponsorvæg, beachflags, plakater m.v. Fotos fremgår af medsendte bilag.

Udover eventen har der været afholdt temadage i samarbejde med Thy Erhvervsforum og Food Cluster Thy, og flere virksomheder arbejder nu med Cold Hawaii-produkter. Thisted Bryghus fortsatte sin aftale med foreningen, Helligsø Teglværk indgik en aftale i 2019 og der indledtes en dialog med Mejerigaarden. En Cold Hawaii-is er undervejs, og man fortsætter dialogen med Thys erhvervsliv om andre mulige produkter.

Medlemmer af foreningens bestyrelse har desuden formidlet Cold Hawaii til amerikanske rejsebureauer, på invitation fra VisitNordjylland.

UCN og HF bruger Cold Hawaii som branding af deres uddannelser, og især HF Cold Hawaii har integreret surf i uddannelsen. Foreningens arbejde med at styrke brandet styrker dermed også indirekte uddannelserne, hvorfor der er indgået sponsoraftaler med uddannelsesinstitutionerne. I 2020 vil man søge et endnu mere systematiseret samarbejde.

Foreningen har taget initiativ til at samarbejde med Thy Erhvervsforum og event-arrangøren Vans & Waves om promovering af Thys virksomheder.

Af internationale virksomheder er det lykkedes at indgå samarbejder med Enterprise rent-a-car og Siemens. Man vil forsøge at forøge antallet af virksomheder i 2020.

I 2019 var der god synergi mellem Cold Hawaii Games og Blæst Fest. Foreningen brugte Blæst Fest og Cafe Hawgus til sponsorpleje, og Blæst Fests "efterfest" blev også benyttet af sejlerne i Cold Hawaii Games.

Cold Hawaii Games var første eksempel på, at foreningen gerne bruger så meget af Thy som muligt. Der var "gravel cykelløb" i Vorupør, wakeboard i Thisted og windsurf i Hanstholm. Cold Hawaii Games vil også i 2020 blive afholdt i september, således at der kan opnås synergi med Blæst Fest, og således at man ikke kolliderer med Thy Rock, Thy Hike, Thy Race, Alive Festival, Vinterbadefestival osv.

I 2018-regnskabet havde foreningen underskud, negativ egenkapital og et træk på kassekreditten. I 2019-regnskabet er der som nævnt overskud, positiv egenkapital og positiv likviditet. Så en væsentlig konklusion er, at man har formået at skabe en mere positiv foreningsøkonomi. Med dette afsæt vil man i 2020 forsøge at genetablere samarbejdet med PWA-organisationen, som tidligere år har stået for World Cup'en i Wave Performance. Det anser man for en mulighed, da den forsigtige økonomiske tilgang i 2019 har gjort, at foreningen nu – for første gang i lang tid – har en økonomisk buffer, og samtidig er PWA nu villig til at justere deres fee. En af fordelene ved et genoptaget samarbejde vil være, at PWA har en noget større PR-maskine, der vil kunne give endnu større eksponering end niveauet i 2019.

Samtidig vil man sætte forøget fokus på hvervning af erhvervsmedlemmer, da øgede indtægter fra kontingentbetalinger er nødvendige fra 2021, hvor tilskud fra Erhvervsstyrelsen bortfalder.

Regnskab og evalueringer medsendes som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Den bevilgede støtte for 2019 er udbetalt.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at regnskab og evaluering for 2019 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 16:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

58. Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte til strategisk indsats og events 2020 og 2021

Udskriv

Sagstema

Friends of Cold Hawaii genfremsender ansøgning om støtte på 400.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021.

Redegørelse

Friends of Cold Hawaii søgte i foråret 2019 om støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2019-2021. Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019 at bevilge 350.000 kr. til indsatsen i 2019. For så vidt angik eventuel støtte i 2020 og 2021, deltog Friends of Cold Hawaii ved Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets møde den 15. maj 2019, hvor foreningens planer blev præsenteret. Udvalget drøftede sagen og besluttede, at sagen genoptages, når den kommende masterplan for Cold Hawaii foreligger.

Masterplanen for Cold Hawaii er netop taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020. Tilmed har Friends of Cold Hawaii fremsendt evaluering og regnskab for 2019-arbejdet, og evalueringen fremgår andetsteds på dagsordenen. Derfor ønsker Friends of Cold Hawaii nu ansøgningen fra 2019 genfremsendt til fornyet behandling. Nedenfor følger hovedelementerne fra deres 2019-ansøgning, ligesom bilagene fra 2019 (ansøgning og budget) på foreningens ønske genfremsendes:

Friends of Cold Hawaii (FOCH) søger støtte til strategisk indsats samt events i perioden 2020 og 2021 med henblik på at styrke Cold Hawaii-brandet. Foreningen søger om 400.000 kr. i 2020 samt 400.000 kr. i 2021.

Kommunal støtte (medfinansiering) er en afgørende forudsætning for udbetaling af tildelt støtte fra Erhvervsstyrelsen (i alt 430.000 kr. over 2019 og 2020), og en forudsætning for at kunne igangsætte den indsats, som Erhvervsstyrelsen har bevilget pengene til.

Der er sammensat en frivillig bestyrelse i FOCH bestående af Rasmus Fejerskov, Jens Therkelsen, Martin Falslev Andersen, Henrik Christensen og Jens Jørgen Jensen.

Foreningen lejer en kontorplads i Silicon VØ i Vorupør, hvor også foreningens møder vil blive afholdt. Derudover spredes events over flere byer, så Cold Hawaii Inland og Masterplan 2.0 sættes i spil via events.

Med direkte reference til bestyrelsen aflønnes på konsulentaftale en Cold Hawaii-koordinator, som skal varetage blandt andet følgende opgaver:

 • Samarbejde med virksomheder via Thy Erhvervsforum.
 • Arbejde med øget synlighed.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
 • Samarbejde med Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum, Nationalpark Thy med flere, vedrørende koordinerede bosætnings-, rekrutterings- og uddannelsesinitiativer.
 • Sparringspartner for øvrige events.
 • Ansvarlig for FOCH's økonomi.
 • Idéudvikling og samarbejde om nye Cold Hawaii-produkter.

På konsulentbasis etableres desuden et presseteam, der skal producere for eksempel videoindslag til sociale medier og tv-stationer samt sikre pressekontakt og løbende aktivering af medier.

Også på konsulentbasis etableres en PWA-projektlederfunktion, som skal stå for samarbejdet med PWA-organisationen samt den logistiske afvikling af PWA World Cup'en, i samarbejde med primært lokale underleverandører. Til denne opgave hyres erfaren projektleder fra Waterz i Hvide Sande.

Med tiden skal Friends of Cold Hawaii vise sit og Cold Hawaii-brandets værdi overfor Thys virksomheder, som via samarbejde skal blive endnu bedre til at kapitalisere brandet. Derudover vil FOCH opdyrke et samarbejde med nationale og internationale virksomheder, som allerede nu benytter nationalparken, havet og surfsporten til markedsføring. I øjeblikket har FOCH kendskab til 5 store virksomheder, der har besøgt Thy i den anledning. FOCH's opgave bliver dermed at sørge for, at disse virksomheder giver noget tilbage til Thy via sponsorater og via kontakt til lokale virksomheder.

Cold Hawaii Week er den ny eventuge, som samler surf-eliten, publikum og breddeudøvere en uge i september. Tanken med Cold Hawaii Week er at bygge videre på PWA World Cup'en ved at tilføje både bredde og elite-events, som kan få en unik ramme på havet, på fjorden og i Nationalpark Thy. Derudover kan projektledelse, fysiske faciliteter, bespisning, koncert mv. få en større volumen og kvalitet, når flere events kan trække deltagere og publikum til. Ved at inddrage flere sportsgrene i eventet skal kendskabet hertil udbredes til nye grupper, som inspireres til at holde ferie i Thy og måske endda bosætte sig. Derfor vil erhvervslivet også blive inddraget, og vil kunne bruge eventen til at markedsføre produkter og virksomhederne som arbejdsplads.

Cold Hawaii Week vil blive afviklet sammen med en lang række organisationer af frivillige, for eksempel Klitmøller borger- og handelsstandsforening, surfklubberne NASA og Surfcompagniet, Dansk Paraglide Union, svømmeklubber, cykelklubber og Thy Cablepark. Med tiden skal endnu flere events ind under paraplyen, og samarbejdet med Thys virksomheder skal udvikles, således at der gennem et langvarigt partnerskab med erhvervslivet skabes en bæredygtig event- og kommunikationsplatform, som giver værdi tilbage til erhvervslivet i form af eksponering og omtale. Med løbende opbygning af netværk i erhvervslivet udvides medlemskredsen i Friends of Cold Hawaii, og der søges med tiden flerårige sponsorater, som sikrer, at der kan arbejdes langsigtet med konceptet.

Af foreningsbudgettet fremgår det, at man forventer indtægter på cirka 500.000 kr. hvert af årene, primært fordelt på royalties, tilskud fra Erhvervsstyrelsen, kontingenter samt tilskud fra Thisted Kommune. Man forventer udgifter på cirka samme niveau hvert af årene, primært fordelt på kontorudgifter, konsulenttimer og markedsføring. Der budgetteres med et mindre overskud, som langsomt skal medvirke til at opbygge en økonomisk buffer så foreningen bliver mere robust. I FOCH-organisationen bruges pengene ikke før der er sikkerhed for indtægterne.

Ved siden af foreningens budget opererer man med et PWA World Cup-budget på 1,2 mio. kr. Indtægter findes hos sponsorer og fonde. Udgifterne går til PWA-fee, præmiepenge og primært lokale underleverandører.

Man arbejder ud fra princippet om, at hvis der ikke opnås tilstrækkelige indtægter fra sponsorer, vil event-budgettet blive beskåret, så udgifterne vil matche indtægterne.

Dermed søges der i alt fra Thisted Kommune:

2020: 200.000 kr. til organisationsudvikling* og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

2021: 200.000 kr. til organisationsudvikling og 200.000 kr. til PWA-event, i alt 400.000 kr.

*Heraf udgør tilskuddet til organisationsudvikling i 2020 en afgørende medfinansiering, som skal sikre udbetaling af op til 430.000 kr., som Erhvervsstyrelsen har bevilget.

Erhverv kan i øvrigt tilføje, at den gennemsnitlige kommunale støtte til tidligere PWA World Cup- og ISA SUP-events i perioden 2010-2017 har været på 445.000 kr. årligt.

Eneste justering i forhold til ansøgningen fra 2019 er, at Friends of Cold Hawaii ikke længere planlægger at integrere hverken Cold Hawaii Film Festival eller Agger Athlon i deres arbejde. Til gengæld vil man arbejde på at genoptage det samarbejde med PWA-organisationen (international surf-organisation og tidligere samarbejdspartner på World Cups), som af økonomiske årsager i 2019 blev erstattet af et EM i regi af IFCA (international surf-organisation). Foreningen vurderer igen at have en økonomisk mulighed for at samarbejde med PWA, ligesom PWA har vist imødekommenhed i forhold til at ville opkræve et mindre beløb for samarbejdet.

Ansøgningen i sin fulde længde samt forenings- og PWA-budget fremgår af medsendte bilag fra 2019.

Erhvervs vurdering

Cold Hawaii-brandet har siden 2010 udviklet sig til et af Thisted Kommunes absolut stærkeste brands i forhold til såvel turisme som bosætning. Ansøgningen fra FOCH bygger videre på den store indsats, som FOCH, kommunen og private sponsorer har leveret siden gennemførelsen af den første PWA World Cup i 2010, og det nye initiativ vil i høj grad kunne bidrage til at videreudvikle brandet. Den ny bestyrelse anlægger et nyt og lidt mere kommercielt perspektiv på Cold Hawaii, blandt andet ved i højere grad at ville involvere flere private virksomheder. Desuden er der fokus på at fortsætte arbejdet med at involvere stadigt flere aktører på kyststrækningen, både som underleverandører til events, som samarbejdspartnere, sponsorer og i det hele taget som "en integreret del" af Cold Hawaii. Tilmed ses ansøgningen som endnu et skridt i retning af en professionaliseret håndtering af Cold Hawaii-brandet. Det er et helt nødvendigt tiltag, set i lyset af brandets meget markante udvikling og betydning for Thisted Kommune. Det er vurderingen, at en genoptagelse af større events er en vigtig forudsætning for at kunne fastholde og udvikle brandet. Endelig er det vigtigt, at engagementet i lokalmiljøet fastholdes og udvikles yderligere, idet en stærk lokal forankring sammen med kommunal støtte har vist sig at være en afgørende faktor for den udvikling, som er sket siden 2010.

Den ny masterplan for Cold Hawaii, som udvalget altså besluttede at afvente, udtrykker følgende om Friends of Cold Hawaii og foreningens ønskede rolle:

Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune med det formål at udfylde rollen som arrangør af events. Events er et middel og dermed en platform for markedsføring af og kommunikation om Cold Hawaii. Der er et stort potentiale i, at Friends of Cold Hawaii indgår samarbejder med virksomheder. Derfor er det vigtigt, at Friends of Cold Hawaii er medspiller i arbejdet med at realisere visionen for Cold Hawaii.

Det skal bemærkes, at Friends of Cold Hawaii i 2019 har formået at skabe et overskud på 244.796 kr. og følgelig en positiv egenkapital på 167.340 kr. Dette skal dog ses i lyset af en midlertidig nedskalering af ikke mindst event-omfanget, hvor PWA-event blev erstattet af en IFCA-event, med væsentlig mindre synlighed til følge. Det har således været bestyrelsens højeste prioritet at genskabe en sund foreningsøkonomi, som skal favne udviklingen af et af kommunens allerstærkeste og strategisk set vigtigste brands. Friends of Cold Hawaii kan med fordel i 2020 arbejde på at genoptage PWA-event, med større udgifter og synlighed til følge. En markant eksponering er en afgørende forudsætning for at styrke brandet. En vigtig forudsætning for at foreningen kan håndtere fremtidige events af det omfang samt en strategisk markedsføring, er en stabil økonomi.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med behandlingen af sagen i 2019 blev der reserveret midler som følger:

2020: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen.

2021: 400.000 kr., fordelt på 200.000 kr. fra sporteventpuljen og 200.000 kr. fra medfinansieringspuljen (forudsætter Thisted Kommunalbestyrelses godkendelse af budget 2021)

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Friends of Cold Hawaii i 2020 støttes med 400.000 kr. til event og strategisk indsats.
 2. Thisted Kommune også forpligter sig til at støtte foreningens arbejde i 2021 - det præcise støttebeløb afventer dog evaluering og regnskab for 2020, som foreningen indsender til kommunen.
 3. Thisted Kommune fortsat opnår tydelig eksponering ved events, som udgangspunkt baseret på kampagnen "Følg din natur", men i øvrigt også koordineret med Thy Erhvervsforum med henblik på at understøtte bosætning og rekruttering.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 12:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Udsat med henblik på at få et mere detaljeret budget for eventet.

Til toppen

59. Foreningen Lild Strand Landingsplads søger støtte til kystterrasser

Udskriv

Sagstema

Foreningen Lildstrand Landingsplads søger 200.000 kr. til etablering af kystterrasser.

Redegørelse

Foreningen Lildstrand Landingsplads arbejder for at få anlagt siddetrappeanlæg, såkaldte kystterrasser, nordøst og sydvest for landingspladsen. Hele projektet, inklusive rådgivning og anlæg, er af ingeniørfirmaet NIRAS estimeret til at koste 1,5 mio. kr., heraf 200.000 kr. til rådgivning/myndighedsbehandling/skitse- og detailprojektering samt udbud og 1.300.000 kr. til selve anlægget. Anlægsoverslaget er bekræftet af både lokal entreprenør Harald Pedersen og af NIRAS på basis af en fælles vurdering, og med bistand fra rådgiverteam Holstebro/Aarhus samt i kystafdelingen i Allerød.

Anlæggene skal indramme og fremhæve landingspladsens specielle halvcirkelform og give besøgende en helt særlig både arkitektonisk og naturmæssig oplevelse, hvor opholdsfaciliteterne indbyder til afslapning, leg og aktiviteter. I arbejdszonen i pladsens midte, får fiskerne plads og ro til at udøve deres arbejde, og besøgende kan slappe af på terrasserne, nyde naturen og få oplevelsen af kystfiskeri, hvor både går ud fra stranden. Kystterrasser tænkes som et behageligt og sikkert opholdssted for både børn og voksne, når spillet arbejder og traktorerne servicerer bådene. Kystterrassen mod nordøst opføres tæt på det madpakkehus, der primo 2020 vil blive opført på pladsen. Udformningen af kystterrassen mod nordøst vil blive med handicapvenlig adgang direkte fra p-plads og madpakkehus til kystterrasse og plateauer. Der er ikke tale om et kystsikringsprojekt, men et arkitektonisk, rekreativt projekt, som skal give forbedrede muligheder for ophold.

Ansøgningen er et led i bestræbelserne på at skabe en løbende udvikling, tilpasset stedets særlige kvaliteter som beskrevet i Lildstrands udviklingsplan.

Der vil blive tale om en opgradering fra få primitive bænke til indbydende, tidssvarende opholdsfaciliteter med plads til mange mennesker og forskellige aktiviteter - faciliteter, der også visuelt og funktionelt kan blive et vartegn for Lildstrand.

Projektet blev planlagt i maj 2019, og i skrivende stund har foreningen opnået en finansiering på 1 mio. kr. fra Realdanias "Underværker", jævnfør medsendte bevillingsskrivelse, ligesom man har en positiv forventning om støtte på 300.000 kr. efter dialog med LAG Thy-Mors, som behandler sagen på kommende møde. Foreningen Lildstrand Landingsplads ansøger derfor Thisted Kommune om restfinansieringen på 200.000 kr. Foreningens bestyrelse er i fuld gang med at indhente den fornødne myndighedsgodkendelse, og man er i positiv dialog herom med Erhverv. Skitseprojekt til brug for myndighedsgodkendelsen udarbejdes marts/april 2020. Landskabsarkitektfirmaet Skaarup indleder primo marts skitseprojekteringen.

Ansøger vurderer, at Thisted Kommunes fremtidige omkostninger til vedligehold af anlægget må forventes at være beskedne. Anlægget forventes at have en lang levetid på mere end 50 år. Der vil blive anvendt en betontype, som er egnet til kystforhold. Landingspladsen er desuden stenet, og der er dermed ikke problemer med sandfygning eller entreprenøromkostninger til rydning af de rekreative områder.

Kystdirektoratet konkluderer i øvrigt, at anlægget kan udføres uden yderligere sagsbehandling i direktoratet. De har tilføjet, at der muligvis er tale om en ændring af et kystbeskyttelsesanlæg, omfattet af kystbeskyttelseslovens § 3. Det er den kommunale myndighed, der administrerer denne bestemmelse, og her er man som nævnt i dialog med ansøger. I øvrigt er der hentet accept fra brugere og ejere af de to omhandlede matrikler.

Ansøger forventer projektet afsluttet ultimo 2020.

Det kan tilføjes, at RealDania forventer, at ansøger sender opdaterede skitser, tegninger, visualiseringer, kontohavererklæring med mere til fonden. Ansøger kan med fordel sende samme materialer til Thisted Kommune, ifald projektet støttes.

Det kan tilføjes, at Thisted Kommune i 2015/2016 støttede renovering af huse på landingspladsen med 500.000 kr., ligesom kommunen i 2019 bevilgede 185.000 kr. til det madpakkehus, som etableres i 2020.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.000 kr. kan finansieres via pulje til medfinansiering.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Projektet støttes med 200.000 kr. fra pulje til medfinansiering, under forudsætning af resterende myndighedsgodkendelser og fuld finansiering i øvrigt.
 2. Ansøger sender samme informations- og dokumentationsmateriale til Thisted Kommune, som de sender til RealDania.
 3. Regnskab og øvrig projektdokumentation sendes til Thisted Kommune efter projektets realisering.
 4. Ansøger løbende koordinerer selve anlægsarbejdet med Erhverv.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 11:

Ad 1- 4. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

60. Thisted Sejlklub søger støtte til VM-udtagelsesstævne

Udskriv

Sagstema

Thisted Sejlklub søger 10.000 kr. til afvikling af VM-udtagelsesstævne for H-både i maj 2020.

Redegørelse

Thisted Sejlklub ansøger om kommunal støtte til at arrangere VM-udtagelsesstævne for H-både den 15.-17. maj 2020. Klubben har gode erfaringer som arrangør af følgende tidligere stævner:

 • VM-udtagelsesstævne for H-både 2012
 • VM for H-både i 2013
 • Ligastævne i den internationale bådtype J70 hvor alle større klubber deltog

VM for H-både afholdes hvert år, men det er kun hvert 7.-8. år, at det er Danmark, der er vært. I 2021 er det igen Danmarks tur. I Thisted har man med held søgt at blive vært for et udtagelsesstævne. Dette stævne gælder som første kvalifikation til næste års VM i Struer. Klubben forventer imellem 26 og 30 både, som bemandes af 90-120 sejlere. Desuden følger en del pårørende med som gæster og tilskuere. Man forventer, at 35-40 frivillige vil hjælpe med at få stævnet til at fungere.

Støtte fra Thisted Kommune skal bidrage til at skabe et socialt arrangement i Thisted Sejlklub, som vil styrke sammenholdet på tværs af kapsejlads og turafdeling i klubben. Ligeledes vil man kunne afvikle et stævne, der igen vil skabe omtale i sejlerkredse over hele landet samt i et vist omfang i udlandet. Eventen vil skabe liv på havneområdet og give sejlerne og deres familier et indtryk af, hvad vi kan tilbyde i byen og området, med Nationalpark Thy, Cold Hawaii, fuglereservat, gågade m.m.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 10.000 kr. kan dækkes af puljen til sport events.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der på budget 2020 til sport events resterer 65.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at

 1. Stævnet støttes med 10.000 kr., finansieret af puljen til sport events.
 2. Thisted Kommune opnår synlighed med "Følg din natur" i forbindelse med stævnet samt i diverse materialer omhandlende stævnet.
 3. Thisted Sejlklub indsender regnskab og evaluering af stævnet, når dette er gennemført.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

61. Støtte til Cold Hawaii Film Festival

Udskriv

Sagstema

Cold Hawaii Surf og Film Festival (CHSFF) søger 150.000 kr. i støtte til udvikling af festival.

Redegørelse

CHSFF er en årlig event, der er startet i 2015. Det er en begivenhed baseret i Klitmøller, hvor surf- og filmentusiaster fra ind- og udland mødes til et socialt arrangement, med omdrejningspunkt om en international filmkonkurrence. Nu søger CHSFF Thisted Kommune om 150.000 kr. fordelt ud på 50.000 kr. pr. år de næste 3 år. Dette beløb skal sikre, at festivalen kan foretage de nødvendige investeringer for at udvikle sig nationalt og udvide programmet med en dag.

CHFF modtog ved opstart i 2015 25.000 kr. i støtte fra Thisted Kommune. I 2016 gav Thisted Kommune CHFF 30.000 kr. i støtte i form af en underskudsgaranti, som imidlertid aldrig blev udnyttet. Festivalen udvikler sig, og er vokset år efter år, og antallet at besøgende stiger hvert år. På opfordring af filmskabere og gæster er det besluttet at professionalisere festivalen yderligere og åbne op for film fra hele verden. Dermed påregnes det at videreudvikle festivalen til en af Europas førende surf-film festivaler og lave et 3-dages program. For yderligere at højne kvaliteten af festivalen, samarbejder ansøger med konsulent Mariette Sørensen, der er direktør for Lund International Fantastic Film Festival. Dette har medført, at der er tilmeldt flere film end nogensinde før, blandt andet fra Canada, Italien, USA, England, Norge og Afghanistan. De seneste år har der været besøg af journalister fra både nationale og lokale medier, hvor blandt andet TV2 har sendt live fra festivalen, og TV2 Nord filmene en del af deres serie “Hvem tager skraldet” til vores Trashart konkurrence.

Den øgede satsning på udvidelse af festivalen giver øgede udgifter til lyd, lys, og AV udstyr grundet højere kvalitetskrav, når internationale prisvindende film deltager. Dertil hæves præmiepengene for at gøre festivalen mere interessant for professionelle filmskabere. Tillige vil der være behov for flere ressourcer til flere frivillige, forplejning m.m.

Festivalen i 2019 var besøgt af cirka 600 gæster. Ud af de betalende gæster var 184 ikke-lokale, heraf 39 gæster fra udlandet og 145 gæster fra resten af Danmark. Ansøger oplyser, at de betalende gæster har overnattet 407 gange i lokalområdet, hvilket CHSFF estimerer til en ekstra turismeomsætning på 338.950 kr. Festivalen bliver i 2020 udvidet med en ekstra dag, hvilket bør medføre flere overnatninger. Ved samme besøgstal men med gennemsnitlig én overnatning mere vil turismeomsætningen stige til omkring 500.000 kr.

Ansøger tilbyder Thisted Kommune følgende som hovedsponsor:

 • Stor synlighed før, under og efter eventen
 • Logo på sponsorvæg, plakat og flyer
 • Mulighed for placering af strandflag ved festival-venue
 • Adgang til event-content
 • Præsentation på sociale medier
 • Separat pressemeddelelse om det længerevarende samarbejde.
 • Nævnes i lokale og nationale medier

CHFF har et samlet budget på 289.000 kr. i 2020 hvor et eventuelt overskud går til CHSFF 2021. Udover de 50.000 kr. fra Thisted Kommune søges der om fondsstøtte på 100.000 kr. fra andre fonde. Dertil foreligger der allerede tilsagn fra lokale virksomheder om 40.000 kr.

Thisted Kommune søges om støtte på 150.000 kr. fordelt over 3 år. Se bilag Budget CHFF.

Erhverv vurderer, at festivalen med det nye setup har potentiale til at udvikle sig til en endnu stærkere markedsføringsplatform for området. Desuden matcher festivalen de styrker, som kendetegner Thy og Cold Hawaii, ligesom der vil være tale om en fortsættelse af et godt samarbejde. Der er allerede opbygget en god platform for projektet, som i øvrigt også vil appellere til gruppen af potentielle tilflyttere.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven §13.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at projektet støttes med samme beløb, som pt. er hentet hos private sponsorer, 40.000 kr., som vil kunne dækkes af pulje til udviklingsprojekter (flyttet fra tidligere Ocean House-projekt).

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Projektet støttes med 40.000 kr. i 2020, under forudsætning af at festivalen kan gennemføres som beskrevet.
 2. Thisted Kommunes eksponering aftales nærmere med ansøger og med fokus på "Følg din natur".
 3. Ansøger indsender regnskab og evaluering efter endt festival.
 4. Det på baggrund erfaringerne fra 2020 besluttes, hvordan et samarbejde i 2021 kan udformes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

62. Støtte til etablering FabLab VØ

Udskriv

Sagstema

FabLab VØ søger 109.200 kr. til at etablere værksted i Vorupør.

Redegørelse

Fabrication Laboratory (FabLab VØ) bliver et højteknologisk værksted tilgængeligt for privatpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder med fokus på kreativitet og innovation. Desuden vil projektet skabe et mødested, der kan føre til samarbejder mellem disse brugere. FabLab er en forkortelse for ‘Fabrication Laboratory’, og er et værksted, hvor ideer bliver bygget til håndgribelige og funktionelle ting. Der vil blive fokus på kreativitet, innovation og prototyping. FabLab VØ vil skabe oplysning om og håndgribelige muligheder for innovation gennem teknologi. Der er blandt andet FabLabs/Makerspaces i Århus, Ålborg, Odense og i København, hvor det er attraktivt for kreative sjæle at blive/bosætte sig i Vandkantsdanmark, hvilket er en af grundene til, at man vil starte FabLab VØ.

Det er også fra disse erfaringer fra lignende værksteder, der ligger til grund for budgetestimaterne. EUC NV er en nøgle samarbejdspartner, der allerede i dag holder uddannelsesforløb i lokalerne hos Silicon VØ. Fremadrettet vil dette samarbejde blive udbygget, og en del af kursus/uddannelses - aktiviteterne forventes blive afholdt af EUC NV's egne undervisere. Udover EUC NV er der også partnerskaber med FabLab NV, København AMhub Danmark og Silicon VØ.

FabLab VØ er en del af Vorupør i Udvikling som har til opgave at bevare bygningerne, som tidligere var Vorupør Skole. Efter stiftelsen i sommeren 2016 har foreningen bidraget til opstart af iværksætterhuset "Silicon VØ", som blev etableret i de gamle skolebygninger i 2017. Dermed har FabLab VØ til formål at skabe yderligere elementer, der udbygger paletten af aktiviteter i de gamle skolebygninger, og hermed skabe yderligere grundlag for at danne nye netværk, iværksætteri og bosætning i området.

FabLab VØ vil skabe oplysning om og håndgribelige muligheder for innovation gennem teknologi. Ved at etablere FabLab som et nyt tilbud i Silicon VØ forventes det, at kontorfællesskabet vil få endnu flere brugere, da dette åbner op for, at nye grupper vil finde det interessant at benytte tilbuddet. De mere præcise formål for projektet er at:

 • Vække interesse for teknologi og produktudvikling blandt elever på folkeskole- og gymnasialt niveau gennem workshops
 • Give mulighed for at privatpersoner, heriblandt unge og studerende, kan udøve en teknologi-hobby
 • Gøre det mere attraktivt for ingeniørstuderende, designere og arkitekter at skrive speciale eller bacheloropgave i Thy
 • Tiltrække flere startups, der arbejder med produktionsudvikling, arkitektur og design til Thy
 • Facilitere udviklingen af nye startups
 • Styrke erhvervslivets kompetencer indenfor innovation, rapid-prototyping, iterativ produktudvikling samt “Industri 4.0”
 • Facilitere flere besøgende i iværksætterhuset, som kan inspireres af livsstilen og selv starte virksomhed
 • Skabe et fællesskab, hvor man kan komme og nørde med en god ide eller et hobbyprojekt, der kræver professionelt værktøj, sparring eller selskab med andre skabersjæle
 • Skabe et netværk for uddannelser, start-ups og etablerede virksomheder, så de forskellige målgrupper kan bruge hinanden i forskellige konstellationer til alt fra vidensdeling og undervisning til projektopgaver og produktudvikling

Det totale budget for projektet både med hensyn til etablering af værksted og drift over en 2-årig periode er 1.583.560,50 kr.(budget vedhæftet). Heraf søges 109.200 kr. fra Thisted Kommune, hvor beløbet går til drift i denne periode. Resterende midler kommer fra løbende indtægter, samt forventet støtte fra Real Dania og AP Møller Fonden. Her påregnes, at AP Møller Fonden støtten skal møntes på workshops for børn og unge mens at der søges støtte hos Real Dania til indkøb af materiale til etablering af FabLab VØ. Der er etableret kontakt til disse fonde, og begge virker meget åbne overfor at støtte projektet. I forbindelse med fundraisingopgaven betyder Thisted Kommunes involvering og støtte til projektet rigtig meget.

Retsgrundlag

Lov om Erhvervsfremme, § 13.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 109.200 kr. kan dækkes af puljen til erhvervsfremme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at restbeløbet på puljen i 2020 herefter vil være på ca. 100.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Thisted Kommune støtter i første omgang FabLab VØ med en interessetilkendegivelse, som åbner mulighed for fundraising hos fonde.
 2. Thisted Kommune er indstillet på, at støtte med 109.200 kr., såfremt at FabLab VØ får projektet "skåret til" i samarbejde med fonde og uddannelsesinstitutioner, samt sikrer fuld finansiering.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

63. Støtte til Thy Race 2020

Udskriv

Sagstema

Thy Race søger 62.500 kr. til aktiviteter i 2020

Redegørelse

Thy Race er en virksomhed som siden starten i 2015, har iværksat forskelligartede naturbaserede aktiviteter. Her er de større aktiviteter trailløb og adventure race, men også med mindre arrangementer på programmet som polterarbend, familiedage, vandaktiviter mm. Der søges specifikt støtte til de større arrangementer i 2020. Ansøger modtager i forvejen et sponsorat fra Nordjyske Medier og Konpap.

Aktiviteter i 2020

Februar

Thy Trail Marathon lørdag den 29. februar 2020. Marathon løb fra Lodbjerg Fyr til Klitmøller med 500 deltager på hel- og halvmarathon. Plus 250 deltagere på 11 km. fra Bøgested Rende til Klitmøller. Deltagerne kommer blandt andet fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Slovenien og Mexico . Marathon-distancen var udsolgt på 9 minutter den 1. oktober 2019. Thy Trail Marathon har i flere år sat Thy på Danmarkskortet for løbere, og flere deltagere vælgere at bruge hele weekenden i Thy. De overnatter typisk på hotel, i sommerhuse, B&B og hos private.

April

Thy Mud Race 2. påskedag den 13. april 2020. Thy Mud Race er et forhindringsløb gennem vand og mudder, over halmballer og andre forhindringer. Deltagerne løber 4 km eller 8 km på naturgrunden ved Langbjerggård Lejrskole i Vilsund. Ansøger forventer 800 - 900 deltagere fra hele Danmark. Deltagerne er både familier, motionister og eliteløber.

Juli

Sommerløb i Vorupør torsdag den 16. juli 2020. Motionsløb på 6 km og 10 km fra Vorupør til Bøgested Rende. Løbet er i uge 29, og henvender sig til turister og lokale. Man har i flere år haft deltagere fra både Danmark, Norge og Tyskland. Ansøger forventer 200 - 300 deltagere.

Oktober

Thy Challenge lørdag den 10. oktober 2020. Adventurerace for 2 - 3 personers hold fra Bulbjerg til Vorupør. Thy Challenge foregår på MTB og løb. Der er tale om et langt orienteringsløb, som bringer deltagerne rundt i en stor del af Nationalpark Thy. Deltagerne kommer fra hele Danmark.

November

Etapeløb Thy Trail 2. weekend i november 2020. Deltagerne løber et skovløb i Vilsbøl Plantage om lørdagen. Om søndagen løber de i Klitheden og stranden omkring Bøgsted Rende og Vorupør. Deltagerne løber i alt 21 km eller 42 km på denne weekend. Deltagerne kommer fra hele Danmark, og de fleste vælger at overnatte i Thy fra lørdag til søndag. Dette løber viser Nationalpark Thy frem med både, skov, søer, klithede og strand.

Thy Race trækker mange deltagere fra hele Danmark, Skandinavien og Europa til Thy. Her bliver naturen i Thy vist frem på bedste vis, ved at deltagerne oplever naturen på krop og sjæl.

Thisted Kommunes logo vil blive synlig på følgende:

 • Thy Race hjemmeside
 • Facebook. Ansøger foreslår, at Thy Race og Thisted Kommune kunne lave en bosætningskampagne.
 • Plakater
 • Deltagernes startnummer
 • Thisted Kommune er synlig i start- og målområde med blandt andet beachflag og eventuel på målportal
 • Mulighed for at få udleveret reklame til deltagerne
 • Thy Race løbsvideoer har fra 9.000 til 14.000 visninger på Facebook

Budget Thy Race løb 2020 (total budget vedhæftet)

Løb

Bemærkninger

Indtægter

Thy Trail Marathon

112.840 kr.

Thy Mud Race

15.250 kr.

Sommerløb

5.450 kr.

Thy Challenge

3.200 kr.

Etapeløb Thy Trail

21.250 kr.

Indtægter i alt

157.990 kr.

Overskud/løn samlet

Tekst

Beløb

Indtægter fra løb

157.990 kr.

Interne udgifter

55.000 kr.

Overskud

102.990 kr.

Hertil ønskes et beløb fra Thisted Kommune på 62.500 kr. Dette tal baseres på den markedsførings værdi, som Thy Race ifølge ansøger giver Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven § 13

Økonomiske konsekvenser

Konto for markedsføring og analyse for 2020 er opbrugt. Såfremt der skal bevilges midler til Thy Race, skal midlerne findes fra anden konto.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at projektet ikke støttes med henvisning til, at der er tale om et privat og overskudsgivende arrangement.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Til toppen

64. Ansøgning om overdragelse af Thisted Kunstgræsplæne til Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Thisted Kunstgræs ansøger om overdragelse af kunststofbanen til Thisted Kommune ved udgangen af 2020.

Redegørelse

Kunstgræsbanen ved Thisted FC på Lerpyttervej blev etableret i efteråret 2011. Samme år blev den erhvervsdrivende fond for Thisted Kunstgræs etableret. Fondens stiftere er Thisted FC og Thisted FC Elite A/S, og banen blev etableret med indskud og støttebeløb fra Dansk Boldspil Union (DBU), A. P. Møller og hustru Chastine Mc. Kinney Møllers Fond til almene formål, Thisted Kommune samt en del mindre men ikke uvæsentlige tilskud og sponsorater.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 6 bestyrelsesmedlemmer, og fonden tegnes af bestyrelsesformanden/næstformand og direktøren. Fonden har til formål at etablere, eje og forestå driften, herunder udlejningen af kunstgræsbanen. Udlejningen af kunstgræsbanen sker under hensyntagen til retninglinier for udlejningen, som DBU/JBU har udarbejdet. Den daglige drift og udlejning af banen varetages mod betaling af Thisted FC.

De samlede anlægsudgifter for kunststofbanen var på 3.859.903 kr. ekskl. moms, og der var ekstra udgifter på i alt 555.164 kr. ekskl. moms til tribune, ekstra sand til banen, asfalt til sti til banen og lys på gangsti. I henhold til årsrapporten for 2018 viste regnskabet et underskud på 176.957 kr. og fondens balance pr. 31. december 2018 er egenkapitalen på 2.966.374 kr. Årsrapporten for 2019 er ikke modtaget.

Kunststofbanen bruges mest af Thisted FC, men banen lejes også af for eksempel skoler, EUC Nordvest og i perioder af Thy Hallen. Kunstgræsbanen er med til at understøtte og udvikle eliteidrætten i vinterhalvåret, hvor græsbaneren ikke må benyttes.

Retsgrundlag

Det følger af fondslovens § 1, stk. 3, at væsentlige gavegivere og bidragsydere med videre sidestilles med fondens stiftere. Det følger videre af fondslovens § 1, stk. 2, at en fonds formue skal være uigenkaldeligt adskilt fra stifterens formue. Heri ligger et forbud mod, at en fonds formue ved ophør går tilbage til stifterne.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 23. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at Thisted Kunstgræs ikke overdrages til Thisted Kommune. En overdragelse anses ikke for lovlig jævnfør reglerne i fondsloven.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00