05. feb 2020

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

17. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

18. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Intet.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

19. Orientering om seniorpension

Udskriv

Sagstema

Orientering om konsekvenser ved nye regler om seniorpension.

Redegørelse

De hidtidige regler om seniorførtidspension ophørte den 31. december 2019 og blev erstattet af den nye seniorpension.

Hensigten med ændringen af reglerne er at give personer, der har mange års beskæftigelse bag sig, og er nedslidte bedre muligheder for at forlade arbejdsmarkedet.

De lempede regler indebærer bl.a., at den nye ordning giver ret til seniorpension til personer med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, der har 6 år eller mindre til folkepensionsalderen. Efter de gamle regler kunne der først ansøges om seniorførtidspension 5 år før folkepensionsalderen.

Centralt for de nye regler er også, at det er en betingelse, at borgeren skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i deres seneste job uanset branche. Vurderingen foretages på baggrund af borgerens nuværende arbejdsevne, og der kan derfor ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tiltag som f.eks. omskoling. Det betyder, at en person der er nedslidt som murer, ikke kan henvises til i stedet at arbejde i f.eks. en butik. Efter de gamle regler skulle arbejdsevnen være varigt og væsentligt nedsat i forhold til ethvert erhverv og være af et sådant omfang, at den pågældende ikke ville kunne blive selvforsørgende ved et indtægtsgivende arbejde.

Personkredsen for den nye seniorpension er derfor væsentligt udvidet i forhold til de gamle regler om seniorførtidspension.

Opgaven med tilkendelse af seniorpension placeres ved kommunen i 2020, hvorefter opgaven overgår til ATP.

Retsgrundlag

Lov om social pension.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til pension må forventes at stige som følge af den nye seniorpension. Kommuner vil dog blive kompenseret under ét via budgetgarantien.

Det forventes, at udgifterne til seniorpension kan holdes inden for kompensationen, som bliver opgjort i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020, og lov- og cirkulæreprogrammet for 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Udvidelsen af målgruppen for borgere som er berettiget til pension, vil samtidig betyde, at flere borgere forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsstyrken i Thisted Kommune forventes derfor at falde, hvilket vil få en negativ konsekvens for muligheden for rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at orienteringen om den nye seniorpension tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

20. Bevilling af pulje fra STAR til "Jobteam for seniorer"

Udskriv

Sagstema

Beskæftigelsesafdelingen har fået puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projektet Jobteam for seniorer.

Redegørelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i efteråret 2019 en pulje til særlig indsats for ledige dagpengemodtagere over 50 år. Formålet med puljen er at understøtte, at der tidligt i ledighedsperioden skabes de bedst mulige rammer for at hjælpe ledige over 50 år i risiko for langtidsledighed tilbage i job. Beskæftigelsesafdelingen har fået 1.130.000 kr. til projektet Jobteam for seniorer. Midlerne vil primært gå til ansættelse af en jobcoach/jobformidler i projektperioden. Projektperioden er fra december 2019 til december 2021.

Sammenlignet med andre aldersgrupper har ledige over 50 år ikke en større risiko for at blive ledige. Rammes denne aldersgruppe af ledighed, har de imidlertid en større risiko for at blive langtidsledige på grund af blandt andet forældede eller "niche" kompetencer, nedslidning samt vanskeligheder ved at se sig selv og egne kompetencer i nye jobsammenhænge. Derfor kan en tidlig indsats være et afgørende redskab til at hjælpe målgruppen tilbage i job.

Pr. 1. november 2019 var der 561 borgere med en aktiv dagpengesag i Thisted Kommune. Af disse borgere var 239 over 50 år svarende til 43%. 90 ud af de 239 var langtidsledige dagpengemodtagere (med mere end 26 ugers varighed). Det understøttes dermed faktuelt, at en forholdsvis høj andel potentielt er i risiko for at blive marginaliserede, ligesom mange af borgerne med en kortere varighed kan blive det.

Der vil i projektet blive etableret et jobteam for seniorer bestående af to sagsbehandlere, en jobkonsulent samt den nye jobcoach/jobformidler, jævnfør ovenfor. Dette team vil have alle ledige dagpengemodtagere over 50 år, men vil tilbyde en særlig indsats til de borgere, der vurderes i særlig risiko for langtidsledighed og til de borgere, der allerede er langtidsledige. Det er et krav fra STAR, at der er tale om et frivilligt tilbud.

Den særlige indsats tilpasses den enkelte, og der er mulighed for at lave en individuel plan for den ledige med udgangspunkt i en god relation samt kontinuerlig vurdering og tilpasning af behov for forskellige understøttende aktiviteter. For nogle vil der være behov for en fremrykket aktiv indsats bestående af f.eks. virksomhedspraktik med fokus på lønnede timer, hjælp til omskoling eller opkvalificering. Der kan desuden være tale om særlige forløb, som kan hjælpe den ledige med at se egne kompetencer og erfaringer i nye sammenhænge.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

21. Thy Teater. Evt. genansøge om egnsteateraftale 2021-2024

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thy Teater skal genansøge om egnsteateraftale 2021-2024 med ansøgningsfrist i april 2020.

Redegørelse

Hvis der skal være et egnsteater i Thisted Kommune i 2021-2024, skal Thy Teater og Thisted Kommune genansøge Slots- og Kulturstyrelsen om en ny egnsteateraftale senest den 1. april 2020.

Opsummering midtvejsevaluering

Slots- og Kulturstyrelsen har udtaget Thy Teater til midtvejsevaluering i 2019 med henblik på at medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau.

Det var evaluatorernes overordnede vurdering:

 • at det kunstneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner samlet set ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark, og at Thy Teater dermed ikke lever op til gældende egnsteateraftale og Bekendtgørelse for egnsteatres krav
 • at teatret mangler en reel kunstnerisk vision
 • at bestyrelsen mangler forståelse for et egnsteaters kerneopgave som producerende teater
 • at Thy Teater er et aktivt hus med rigtig mange besøgende
 • at teatret udbyder et omfattende gæstespilsrepertoire af scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet
 • at teatrets sekundære aktiviteter trækker for mange ressourcer fra teatrets kerneopgave, som producerende teater
 • at teatrets kunstneriske aftryk i co-produktionerne er så spinkelt, at det ikke lever op til egnsteaterbekendtgørelsens intention
 • at teaterchefen har svært ved at navigere i de omfattende forventninger og krav fra kommunen og de øvrige lokale interessenter
 • at der er en del uklarhed i teatrets kommunikation

Evaluatorerne anbefalede:

 • at teatrets bestyrelse styrker sine kompetencer på det scenekunstneriske felt med stærke kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt for, at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention
 • at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for, hvordan teatret omlægges, således at egenproduktionen kommer i fokus og reelt bliver teatrets primære aktivitet

Det er alvorlige konklusioner, som vil kræve væsentlige handlinger, hvis der i perioden efter 2020 skal være et egnsteater i Thisted Kommune:

 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg understreger, at hvis der fremadrettet skal være et professionelt producerende teater i Thisted Kommune med status som et refusionsberettiget egnsteater, er det absolut nødvendigt, at det faglige og kunstneriske niveau i teatrets egenproduktioner bliver hævet væsentligt i forhold til det nuværende niveau.
 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst eventuelle godkendelse af Thy Teater som et refusionsberettiget egnsteater i en kommende aftaleperiode fra 2021-2024 vil derfor være betinget af, at alle evalueringsrapportens anbefalinger bliver implementeret i en ny egnsteateraftale mellem kommunen og teatret. Hvis udvalget vurderer, at dette ikke tydeligt fremgår af udkastet til en ny egnsteateraftale for Thy Teater for aftaleperioden 2021-2024, vil Thy Teaters status som egnsteater ophøre ved udgangen af 2020.

Det er vigtigt at notere, at der også står i rapporten:

 • at det er projektstøtteudvalgets ønske, at teatret i Thisted Kommune i fremtiden skal fungere som et professionelt producerende egnsteater, der dels opfylder de fastlagte krav i den gældende bekendtgørelse om egnsteatre, dels opnår et fagligt og kunstnerisk niveau som ligger indenfor, hvad der generelt forventes at et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre (BEK. nr. 759 af 24.06.2014)

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune udbetaler 3.472.900 kr. til Thy Teater i 2020. Heraf får Thisted Kommune 1.337.700 kr. i refusion af Staten i kraft af egnsteateraftalen. Thisted Kommune vil derfor ikke modtage refusion, hvis der ikke foreligger en gældende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunens driftstilskud til egnsteatre.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. CØL oplyser supplerende, at nettobudgettet er 2,1 mio. kr., og såfremt der indgås en ny aftale, og denne medfører merudgifter i forhold til nuværende nettobudget, vil det medføre behov for at tilrette budgettet og finde finansiering til en eventuel merudgift. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med det nuværende nettobudget på 2,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes en ansøgning om ny egnsteateraftale 2021-2024 til Slots- og Kulturstyrelsen.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 9:

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der ikke indgås en ny egnsteateraftale med Thy Teater.

Thisted Kommunalbestyrelse, 28. januar 2020, pkt. 4:

Udgår og sendes tilbage til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Sagen genoptages

Sagen udgik fra kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2020 og behandles på ny i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

På baggrund af sagens forløb har Børne- og Familieforvaltningen arbejdet med forskellige teatermodeller, da det er vigtigt, at Thisted Kommune fremadrettet har et bredt teaterudvalg. Særligt i forhold til børn og unge, men også et generelt bredt udbud til det voksne publikum.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at der i dag er et højt fagligt niveau af indkøbte teaterforestillinger generelt i Thisted Kommune, og der er samtidig mange forestillinger, som rammer brede publikumsgrupper.

Der kan være en fordel i at samle og koordinere udvalget af og hermed indkøb af forestillinger på tværs af de forskellige teateraktører i Thisted Kommune, da man på denne måde kan styrke koordineringen af indkøb af teaterforestillinger gennem et godt samarbejde imellem teateraktørerne. Derfor kunne det også give mening at inddrage for eksempel Thy Teater, Thisted Teaterkreds, Thisted Musikteater, Thisted Kommunes børneteatergruppe og KulturRummet samt repræsentanter fra dagtilbud og skole. Man kan også overveje at inddrage de mange amatørteaterforeninger i Thy som for eksempel Fyrspillene i Sydthy og Morskabsteateret, samt foreninger og institutioner, som har mulighed for afholdelse af opsøgende teater som Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm og lignende.

Børne- og Familieforvaltningen kan se en fordel i, at man på denne måde også understøtter det rige foreningsliv, som Thisted Kommune er kendt for.

Det er dog fortsat vigtigt, lige meget hvad løsningen bliver, at Thisted Kommune beholder et stort udbud af børne- og ungeforestillinger og opsøgende voksenforestillinger samt forestillinger til ældre.

Grundlæggende er der to veje at gå i forhold til fortsat at sikre et godt, bredt og varieret teatertilbud i Thisted Kommune fra 2021 og fremover. Den ene vej tager udgangspunkt i en egnsteateraftale med tilskud fra Staten og godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Dette kan således ske sammen med det nuværende Thy Teater eller andre eksisterende teatre. Den anden vej tager udgangspunkt i at samle de teaterinteresserede borgere, der ønsker at bidrage til arbejdet. Det kan være en kombination af de foreninger, som arbejder med teater, herunder også Thy Teater. Såfremt der arbejdes denne vej skal det afklares, hvorvidt den nuværende bygning ønskes anvendt.

Børne- og Familieforvaltningen kan på denne baggrund pege på følgende mulige modeller:

 1. Oprettelse af en ny overordnet paraplyforening eller samlende forening, hvor foreningen har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune og derved koordinere et bredt udvalg af indkøb og medvirke til generel markedsføring og branding samt selv stå for indkøb af teaterforestillinger (særligt børne- og ungeforestillinger). Modellen kan varieres med at anvende en eksisterende forening, hvor vedtægterne tilpasses. Denne model er uden en egnsteateraftale.
 1. At Thy Teater kan fortsætte som en forening/selvejende institution og søge tilskud på lige fod med andre teateraktører. Denne model er uden en egnsteateraftale.
 1. At Thy Teater genansøger om ny egnsteateraftale. For at få en ansøgning godkendt vurderer Børne- og Familieforvaltningen, at det vil kræve, at teatrets bestyrelse styrker sine kompetencer på det scenekunstneriske felt yderligere, samt med kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt, for at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention. Og at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for, hvordan teatret omlægges, således at egenproduktionen kommer i fokus, og reelt bliver teatrets primære aktivitet. Denne model er med en egnsteateraftale.
 1. Der nedsættes en kommunal styregruppe, som varetager indkøb af børne- og ungeteater til skoler og dagtilbud, hvor en kommunal tovholder sikrer samarbejde og varetager indkøb, kontakt og administrative opgaver særligt i forhold til refusioner med videre. Denne model er uden en egnsteateraftale.

Uanset hvilken model der vælges, vil det forsat være muligt at søge forskellige refusionsmuligheder. For eksempel garantiordningen, refusionsordningen, formidlingsordningen og turnénetværket.

I forhold til egnsteateransøgningen vil det forsat være nødvendigt med en egentlig beslutning.

Thy Teater har til huse på Frederikstorv, hvor de årlige omkostninger ifølge Thy Teaters budget 2020 er på 492.378 kr. til husleje og dertil er der lokaleomkostninger på 100.000 kr. (el, vand, varme, vedligehold osv.). I alle modeller skal der tages stilling til anvendelsen af bygningen på Frederikstorv.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget træffer beslutning, om:

 1. Hvilken model Børne- og Familieforvaltningen skal arbejde videre med.
 2. Såfremt der ikke vælges en model med en egnsteateraftale, inviteres relevante aktører til en drøftelse af, hvordan modellen kan realiseres.

Beslutning

Der arbejdes videre med en ny model, hvor der tages udgangspunkt i model 1, og hvor det også afsøges, hvordan der kan samarbejdes med Limfjordsteateret.

Sagen sendes videre til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

22. Besøgscenter Østerild

Udskriv

Sagstema

Besøgscenter Østerild

Redegørelse

I september 2017 åbnede Besøgscenter Østerild.


Ejerforhold

Bygningen ejes af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Thisted Kommune og er finansieret af DTU, Thisted Kommune og Realdania gennem en partnerskabsaftale, som forpligter Thisted Kommune til at forestå koordinering af formidlingen. Se evt. partnerskabsaftale pkt. 4b.

Formidling

Udstillingen og formidlingen koordineres af Thisted Kommune med bidrag fra parterne i ”Formidlingsgruppen” pt. bestående af stedets interessenter bredt forstået: Thisted Kommune, DTU, Vestas, Siemens Gamesa, Wind Denmark, Naturstyrelsen Thy, Aarhus Universitet, Thy Mors Energi, Thy Turistbureau, Støtteforeningen for Hannæs Østerild og Østerild Skole. Det er parternes opgave hver især at levere indhold til udstilling og formidling. Thisted Kommunes opgave er at koordinere dette indhold.


Thisted Kommune tilbyder aktuelt rundvisning for grupper og undervisningsforløb for skoleelever. Der er udviklet skoletjenestemateriale og afholdt lærerkursus, og der samarbejdes med Naturfagslærernetværket om videreudvikling af skoletjeneste.

I sommeren 2019 har Thisted Kommune haft værter på besøgscentret til modtagelse af turister dagligt i de 10 højsæsonuger. Håbet var at finansiere dette gennem salg af kaffe og snacks samt cykeludlejning, men det har desværre ikke været muligt rent økonomisk.


Thy Mors Energi vil fra august 2020 afholde undervisningsforløb for alle 5. klasser i deres virkeområde på besøgscentret. I alt 6 poster er under udvikling i et projekt styret af Thy Mors Energi – den ene post er udarbejdet og finansieret af Thisted Kommunes Natur- og Friluftsvejledning.

Besøgstallet steg fra 30.000 i 2018 til 35.000 i 2019, hvilket tilskrives markedsføringsindsatsen over for turister. Optælling af antal besøg sker via en persontæller, som er ved hovedindgangsdøren. Der er selvfølgelig usikkerhed med denne målemetode, da folk jo kan gå ud og ind flere gange under et besøg, og folk kan forlade eller ankomme via de to andre døre. Tælleren måler ikke personer, der kun går ind på toilettet og ikke går ind i udstillingen. Tælleren måler i sagens natur heller ikke besøgende, der ikke går ind i bygningen. Der forventes 40.000 besøgende i 2020, hvilket er det oprindelige mål for 5. sæson. Målet for besøgstal er altså nået to år før forventet.

Der er afviklet 29 rundvisninger i 2019. Der er igangværende samarbejder om nye tiltag med bl.a. radarvirksomheden Terma, Campus 10 og Nyttecenter Tigervej.

Økonomi

2019 udviser i sig selv et merforbrug på ca. 222.000 kr., heraf er ca. 75.000 kr. opstået i 2019, og de resterende ca. 147.000 kr. er fra budgetåret 2018. Merforbruget i 2019 skyldes primært svigtende udlejning af cykler til turister og lokaler til andre end DTU.


Budget 2020 udviser et forventet merforbrug på ca. 65.000 kr., hvilket skyldes en mere realistisk vurdering på indtægtssiden baseret på de to første sæsoners erfaringer. Udgifterne er samtidig sat til det absolut minimale. Dog vil det kræve yderligere udlejning af lokaler og-eller reduktion af udgifter til f.eks. formidling eller vedligehold.

Det vil være muligt at øge indtjeningen på guidede ture ved at tilbyde programsatte ture i turistsæsonen. En problematik ved dette vil være, at en privat udbyder af sådanne ture kan opfatte det som konkurrenceforvridende virksomhed, på trods af at det både vil være fuldt lovligt mod opkrævning sædvanlig markedspris, og ganske naturligt for et besøgscenter at tilbyde dette. Det er beskrevet i partnerskabsaftalens pkt. 4b. Desuden ville man med samme problematik for øje kunne øge antallet af rundvisninger gennem opsøgende salg til busselskaber. Alternativt er der behov for øget rådighedsbeløb.

På baggrund af de seneste års driftserfaringer fremhæves følgende scenarier for fremtidens drift:

 1. Der fortsættes som hidtil med drift i regi af Thisted Kommune, der forestår koordinering af formidlingen. I dette scenarie skal der tages stilling til, hvordan der kan skabes balance i regnskabet.
 2. Der arbejdes på at etablere en selvejende institution, som tænkes at kunne håndtere formidlingsindsatsen og bygningsdriften til dels gennem frivillige. En selvejende institution vil kunne modtage rådighedsbeløbet som et driftstilskud, og de vil så under visse betingelser selv have mulighed for at skaffe sig yderligere indtægter f.eks. ved indtægtsgivende arrangementer. De vil have mulighed for at spare på f.eks. rengøring og vintervedligehold ved at lade dette arbejde udføre af frivillige.
 3. Der arbejdes på at udlicitere formidlingsindsatsen og dele af bygningsdriften til en ekstern erhvervsdrivende gennem en forpagtningsaftale. En erhvervsdrivende vil stå mere frit end kommunen, hvad angår mulighederne for at skabe yderligere indtægter. En erhvervsdrivende vil, afhængig af kompetencer, muligvis kunne se besparelsesmuligheder på skærmformidling, rengøring, vintervedligehold og andet.

Scenarie 2 og 3 vil kræve et grundigt udredningsarbejde i hele 2020 for at sikre, at Thisted Kommune fortsat lever op til de krav, som er stillet i partnerskabsaftalen og i andre indgåede aftaler med centrets øvrige interessenter herunder især Formidlingsgruppen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Partnerskabsaftale binder Thisted Kommune til at forestå driften, men det fremgår ikke, at denne ikke kan udliciteres. Som bilag til partnerskabsaftalen ligger et femårigt driftsbudget, som implicit forpligter Thisted Kommune på at ansætte en formidlingskoordinator for 300.000 kr. pr. år.


Under punkt 3 i partnerskabsaftalen står:
”Thisted Kommune skal redegøre for Besøgscenterets efterfølgende drift, gennem udarbejdelse af en kort strategi- og formidlingsplan samt et 5 årigt driftsbudget, der sandsynliggør en økonomisk bæredygtig drift af besøgscenteret. Thisted Kommune skal sikre projektets drift indtil det er bæredygtigt. Dette er vedlagt som bilag.”

Under punkt 4b beskrives kravene til besøgscentret:

”Besøgscenteret danner rammen om formidlingsaktiviteterne på test-centeret, herunder guidede ture rundt blandt møllerne og i naturen. Derudover skal besøgscenteret kunne anvendes som en inspirerende ramme for elever, studerende og forskere i forbindelse med opgaver, kurser, seminarer og konferencer.”

I henhold til pkt. 10.2 i partnerskabsaftalen betragtes det som misligholdelse, hvis ”bevillingens generelle bestemmelser og bevillingens forudsætninger ikke opfyldes,” hvorved Realdania (og DTU) kan kræve tilbagebetaling af udbetalte beløb (op til 5 mio. kr.).

Økonomiske konsekvenser

Der er et netto budget på i alt ca. 210.000 kr.

I 2020 er der imidlertid behov for ca. 65.000 kr. Alternativt skal indtægter øges eller udgifterne reduceres.

Derudover er der et merforbrug i 2019 på i alt 222.000 kr. Hvilket ikke umiddelbart kan nedbringes, da det svarer til et helt års budget.

Andre konsekvenser

En øget indsats for markedsføring af rundvisninger risikerer at medføre beskyldninger om konkurrenceforvridende virksomhed fra private aktører.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter redegørelsen samt beslutter, hvorvidt Børne- og Familieforvaltningen skal arbejde videre med scenarie 1, 2 eller 3.

Beslutning

Der arbejdes videre med scenarie 3.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

23. Doverodde Købmandsgård

Udskriv

Sagstema

Doverodde Købmandsgård.

Redegørelse

I sommeren 2019 overtog Thisted Kommune den daværende erhvervsdrivende fond, Nordvest Safari Thy Mors, som drev friluftsvejledning og grejbank fra Doverodde Købmandsgård.

Nu er Doverodde Købmandsgård Thisted Kommunes sektion for Natur- og friluftsvejledning, som ud over bygningsdrift på Købmandsgården har i henhold til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets beslutning af 6. december 2017 følgende aktiviteter:

1. Samarbejde med Statens Museum for Kunst (SMK)

2. Drift af ”Høkerbutik” og café

3. Samarbejde med Cold Hawaii Inland

4. Samarbejde med lokale borgere

5. Naturvejledning i henhold til aftale med Friluftsrådet

6. Spontan naturvejledning med udgangspunkt i Købmandsgården

7. Drift af Grejbank i henhold til aftale med Friluftsrådet

8. Formidlingskoordinering på Besøgscenter Østerild (eget budgetområde)

Bilag fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets beslutning 6. december 2017 er vedhæftet, hvor det er nærmere beskrevet.

Nordvest Safari har siden 2014 fået tilskud fra Erhvervsområdet til aktiviteter for Thisted Kommunes borgere. I 2017-2019 har tilskuddet været på 400.000 kr. fra medfinansieringspuljen. Disse midler har været brugt til at give natur- og friluftoplevelser for børnehavebørn, skoleelever, kroniske syge og andre målgrupper. Der har været 75 aktiviteter om året til en meget stor gruppe af borgere i alle aldersgrupper i Thisted Kommune.

Her er et udpluk af de forskelligartede opgaver, der har været udført i 2019:

Samarbejdspartner

Målgruppe

Aktivitet

Udbytte

Skole: AKT-lærer, klasselærer, skoleledelse, forældreråd

Skoleklasse, der havde dysfunktionel klassedynamik/manglede socialdynamik

Målrettet samarbejds- og friluftsaktivitet i naturen

Forbedret arbejdsklima i klassen og dermed et sundere læringsmiljø

Driv- og daghuset

Psykiske sårbare borgere

Gode natur- og personoplevelser, samt arbejde med katastrofetanker/ flytte grænser i samspil med medarbejderen

Bedre trivsel.

Bedre forudsætning for at få bevægelse, natur og friluft ind i hverdagslivet.

Øget sundhed.

Cold Hawaii-Games i samspil med projektleder og Klitmøller Water Safety

EM-deltagere og -arrangører + publikum

Sikkerhedsopgave + eventaktivitet. Water safety på vandscooter (sikkerheds- og følgefartøj) under EM

Understøttelse af muligheden for at afvikle arrangementer af denne type og størrelse i Thy.

2 skoler samt Nationalpark Thy

Skoleelever 8. og 9. klasse

Juniorranger: Teamøvelser, herunder naturformidling og naturpraktiske færdigheder

Naturoplevelse

Naturforståelse

Friluftsfærdigheder

Sammenhold/samarbejde

Alive Festival

Festivaldeltagere

Aktørstøtte til “Thy hike” med f.eks. kajak, træklatring

Grejstøtte: telte, soveposer, cykler osv..

Naturoplevelse

Naturforståelse

Friluftsfærdigheder

Branding af Thy

Thisted Ungdomsskole

Børn og unge, fra ikke ressourcestærke familier, som måske ikke kommer på ferie

Summercamp

Naturoplevelse

Naturforståelse

Friluftsfærdigheder

Sammenhold/samarbejde

Social forebyggelse

Sundhedsafdelingen Thisted Kommune

Flere målgrupper

Friluftsaktivitet med særligt tilrettelagt program med socialpædagogisk sigte

Naturoplevelse

Naturforståelse

Friluftsfærdigheder

Sammenhold/samarbejde

Thy Veteraner – i samarbejde med veterankoordinatorer

Veteraner og deres familier

Natur- og kulturformidling gennem friluftsaktivitet

Naturoplevelse

Naturforståelse

Friluftsfærdigheder

Sundhed/forebyggelse

Tilskud på 400.000 kr. er bortfaldet med udgangen af 2019. Hvilket giver udfordringer i forhold til de nævnte aktiviteter.

Mange af aktiviteterne er samtidig bundet op på aftaler med Statens Museum for Kunst (SMK) og Friluftsrådet, og resten løses i henhold til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets beslutning. Med en reduktion i budgettet på 400.000 kr. bliver det nødvendigt at reducere i aktiviteterne.

Herudover er der cafedrift. Cafeen har i 2019 været bortforpagtet. Forpagteren har ophørt aftalen om drift af cafe, og derfor planlægges det, at drive cafetilbuddet ved hjælp af frivillige. Cafédriften forventes at være i balance i 2020.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer dog, at der kan reduceres på følgende aktivitetsområder, således at vi fortsat opretholde vores eksterne forpligtelser:

1. Friluftsvejledning rettet mod svagere målgrupper

2. Friluftsvejledning rettet mod skoleelever

3. Spontan naturvejledning, hvilket vil medføre færre arrangementer for købmandsgårdens gæster

4. Administration og bygningsdrift

Således at budgettet for 2020 kan overholdes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Foreløbig samarbejdsaftale mellem Thisted Kommune og Statens Museum for Kunst

Økonomiske konsekvenser

I 2019 var der budget for Doverodde Købmandsgård 3,1 mio. kr. (heri er 700.000 kr. et ekstra tilskud i forbindelse med overtagelsen og 400.000 kr. fra medfinansieringspuljen, Erhverv)

I 2020 har Doverodde Købmandsgård et budget på 2,0 mio. kr.

Andre konsekvenser

Mindre natur- og friluftsvejledning til børn, borgere og besøgende i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter redegørelsen, og godkender forvaltningens fremadrettede aktivitetsniveau.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

24. Musikcamp Thy søger om tilskud 2020

Udskriv

Sagstema

Musikcamp Thy søger om op til 20.000 kr. i tilskud til Musikcamp 2020 i Thy.

Redegørelse

Musikcamp Thy er en del af en landsdækkende forening, hvor der i alt er fire musikcamps i Danmark. De søgte midler går udelukkende til afholdelse af den lokale camp i Thy.

Musikcamp Thy giver hvert år mange børn muligheden for at deltage i en musiksommerskolelejr, hvor børn i hyggeligt samvær prøver kræfter med at spille på instrumenter, øve og afholde koncerter. Musikcampen eksisterer på femte år. Sidste år deltog 85 børn og målet næste gang er 100 børn fra hele Thy.

Musikcamp Thy er den største af de fire musikcamps, som er i Danmark og oplever stadig større tilslutning og interesse. Musikcampen er uden brugerbetaling, hvilket giver børn lige adgang til at deltage på tværs af økonomiske skel.

Afviklingen af musikcampen sker med hjælp fra engagerede unge frivillige, og de søgte midler går således til forplejning af børn og frivillige, T-shirts til de deltagende og transport.

Der samarbejdes med Hurup Skole og KulturRummet herunder Musikskolen. KulturRummet hjælper med instrumenter, lokaler og faglig sparring omkring tilrettelæggelse og afvikling af campen.

Se bilag for ansøgning og budget 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Musikcampens samlede udgifter er på 29.373,84 kr. Der regnes ikke med overskud.

Der søges også fonde.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at musikcampen er et godt initiativ, som vækker børns interesse for musikmiljøet, og som samler børn på tværs af sociale, økonomiske og geografiske skel i kommunen. At musikcampen ledes og tilrettelægges af unge frivillige er særdeles positivt.
Et tilskud vil medvirke til, at musikcampen kan forsætte uden brugerbetaling, og med særlig stor hjælp fra Musikskolen i Thy vil udgifter til blandt lokaleleje, PR mv. nedbringes.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med et tilskud på 10.000 kr. Tilskuddet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

25. Thy Vikingemarked søger om tilskud til 2020

Udskriv

Sagstema

Thy Vikingemarked søger om 45.000 kr. til afholdelse af Thy Vikingemarked i 2020.

Redegørelse

Thy Vikingemarked blev afholdt for første gang i sommeren 2019. Det var en succes som tiltrak 2.700 turister til markedet, heraf 2.000 betalende. Man forventer en fordobling af besøgstallet i 2020.

Markedet bestod af forskellige boder, hvor man kunne opleve forskellige håndværk blive udført og få sig en snak om fremstillingen og livet i vikingetiden, falkonershows, musik, madboder, krigertræning og andet.

Formålet med markedet er "at sætte Thy på landkortet i vikingesammenhæng og formidle viden om vikingerne og vikingetiden med afsæt i Thy".

I 2020 vil foreningen forøge aktivitetsniveauet ved at fordoble antallet af vikinger på markedet med både danske og udenlandske.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at markedet, grundet at det bærer præg af at være et turisme-event, kun kan få midler til at understøtte den kulturelle formidling på markedet. Forvaltningen vil ligeledes opfordre til at samarbejde med Museum Thy med hensyn til viden og faglig sparring omkring Thy i vikingetiden.

(se bilag for ansøgning, årsregnskab 2019, budget 2020 og finansieringsplan 2020)

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Thy Vikingemarkedets samlede udgifter er på 237.660 kr. og forventede indtægter på 193.461,78 kr. Indtægter består af en kassebeholdning på 35.801,78 kr. entréindtægter, tilsagn om lokalt sponsorat mm. (se bilag finansieringsplan)

I omsætning er der budgetteret med et underskud på 44.198 kr., som svarer til det søgte beløb.

I 2019 søgte foreningen ikke midler ved Thisted Kommune, men havde flere sponsorater. Der er ikke medregnet sponsorater for budgettet 2020. Sidste års regnskab gav et overskud på 35.800 kr. uden kommunal finansiering.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Thy Vikingemarked tiltrækker turister. Både dem der allerede er i Thy, men også nogle der kommer til Thy for markedets skyld. Ifølge Thy Vikingemarked oplever den lokale vikingegruppe, Thykingerne, en stigning i deres medlemstal efter markedets afholdelse.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen delvist imødekommes med et tilskud på 5.000 kr. som tilskud til særligt den kulturelle formidling under markedet. Tilskuddet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

26. Sydthy Kunstforening søger om tilskud til 2020

Udskriv

Sagstema

Sydthy Kunstforening søger om 25.000 kr. i tilskud til aktiviteter i 2020.

Redegørelse

Sydthy Kunstforening har i 2018 og 2019 modtaget tilskud fra kulturpuljen og ansøger nu om tilskud i 2020.

I 2019 har foreningen haft et godt år med tre offentlige foredrag, en udflugt for kunstforeningens medlemmer samt to udstillinger. En forårsudstilling med fynbomaleren Jens Uffe Rasmussen og en efterårsudstilling med Dorthe Kudsk. Begge udstillinger har været afviklet med stor succes og været velbesøgte. (Bilag 1. Beretning 2019)

For 2020 vil foreningen opretholde aktivitetsniveauet med fortsat fokus på at præsentere kunst af høj kvalitet i Sydthy og have foredrag med en høj grad af faglighed. (Bilag 2. Ansøgning)

Sydthy Kunstforening har en omkostningstung udstilling i efteråret 2020 med titlen ”Jazz i kunsten”, hvor der samarbejdes med Jazz i Thy. De kan således forhåbentligt trække på hinandens publikumsgrupper.

I 2019 havde Sydthy Kunstforening 111 medlemmer, der er en tilgang til foreningen sammenlignet med 2018.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at aktivitetsstøtten har haft en positiv indvirkning på Sydthy Kunstforenings aktiviteter, og at de med støtte kan opretholde og højne det kunstneriske og faglige niveau.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sydthy Kunstforenings samlede udgifter i 2020 er på 58.000 kr. og forventede indtægter er på 30.150 kr.

I omsætning er der budgetteret med et underskud på 27.850 kr. uden tilskud.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen delvis imødekommes med et tilskud på 15.000 kr. Tilskuddet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Der bevilges 10.000 kr. Der følges op på antallet af besøgende.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

27. Fyrspillene i Sydthy søger om tilskud

Udskriv

Sagstema

Fyrspillene i Sydthy søger om 90.000 kr. i støtte til deres årlige sommerforestillinger.

Redegørelse

Fyrspillene i Sydthy søger om 90.000 kr. i støtte til deres opsætning af forestillingen Ravkongens døtre, som skal opføres i sommeren 2020. Fyrspillene skriver hvert år et nyt skuespil med udgangspunkt i en lokal historie og/eller lokalitet.

I stykket er der 45 roller, som spilles af amatører. Der deltager omkring 100 frivillige til hele opførelsen, herunder skuespillere, musikere, regifolk, kostumesyerske, sminkører og flere. De fleste medvirkende er fra den sydlige del af Thy.

Der spilles hvert år på et nyt sted med relation til historien. Stykket bliver i år opsat i en gammel sandgrav på Sindrupvej syd for Ydby, og man ønsker at drage nytte af stedet og dets omgivelser.

Hele projektet gennemføres hvert år af frivillige. Kun forfatteren modtager honorar. I løbet af året søger Fyrspillene også at udvikle deres medvirkendes færdigheder.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at Fyrspillerne i Sydthy samler lokale, skaber sammenhold og udvikler deres frivillige gennem hele året for at opnå høj kvalitet i deres forestillinger. Der er ligeledes en høj grad af lokal forankring i spillenes handling, opsætning og handling.

Fyrspillene har tidligere søgt og fået tildelt:

 • 2019: 20.000 kr. i tilskud
 • 2018: 20.000 kr. i underskudsgaranti
 • 2017: 15.000 kr. i underskudsgaranti
 • 2016: 20.000 kr. i tilskud

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Fyrspillene i Sydthy har samlede udgifter for 195.000 kr.

På indtægtssiden har de entré- og annonceindtægter for 105.000 kr. og søger således de sidste midler fra Thisted Kommune.

Der søges ikke midler andre steder.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes delvist med en underskudsgaranti på 25.000 kr. Underskudsgarantien anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt. Udvalget har bemærket, at der ikke er søgt 90.000 kr. fra Thisted Kommune.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

28. KFUM og KFUK Børnefestival 2020 søger tilskud

Udskriv

Sagstema

KFUM og KFUK søger om 140.000 kr. i tilskud til afholdelse af Børnefestival 2020 i Thy.

Redegørelse

KFUM og KFUK afholder hvert andet år en stor børnefestival i Danmark for op imod 1.200 deltagere og ledere.

Børnefestival 2020 er en festival som foregår i Thy fra den 15. til den 17. maj 2020 for børn fra hele Danmark. Børn fra 0. klasse til og med 12 år deltager (600-800 deltagere).

Festivalen arrangeres af frivillige KFUM og KFUK'ere fra lokale foreninger i Thy og på Mors og med landsorganisationen som nær samarbejdspartner.

Op imod 50 frivillige er i ca. 1½ år i gang med at planlægge festivalen, og inden den afholdes, vil over 200 lokale frivillige være involveret i projektet med planlægning, gennemførelse og evaluering af festivalen.

Fra ansøgningen:

"Aktiviteterne spænder fra lege og workshops til kristendom i børnehøjde, fra sjove fællesskabs skabende oplevelser fra scenen, til øjeblikke af nærvær med egne ledere. Vi ønsker med festivalen at tage udgangspunkt i det levede hverdagsliv, som børn (og teenagere) er en del af. Vi skaber en unik mulighed for, at børn og unge kan få en oplevelse for livet, hvor det hele menneske er i centrum. Her er plads til latter, leg, store snakke og hyggeligt fællesskab.

I et ikke konkurrerende miljø, ønsker vi at skabe rammer i forhold til at udvikle og styrke børns livsmod og handlemuligheder. Det gør vi gennem medinddragende aktiviteter - vores tilgang til børnene/de unge og de voksne ledere og frivillige imellem, alt sammen med udgangspunkt i vores kristne menneskesyn. Det er vores vision, at alle deltagerne oplever vores dejlige natur i Thy - med Vesterhavet, klitterne, skoven, fjorden og søerne, men det vil kræve, at vi kan få alle deltagere flyttet rundt i busser.

Sideløbende med festivalen er der også noget for de 13-15 årige i form af kursustilbuddet "Talentfabrikken", som arrangeres i samarbejde med KFUM og KFUK's udvalg for udvikling og uddannelse. Børnefestivalen er en non profit festival, hvor økonomien skal kunne løbe rundt, og hvor deltagerprisen ønskes at holdes økonomisk lille, da dette giver flest mulige børn muligheden for at deltage."

Ansøgningen har tidligere været behandlet på Børne- og Familieudvalget den 12. november 2019, hvor den blev afvist grundet puljeøkonomi, og ønskes nu behandlet på Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at ansøgningen er indenfor kriterierne, dog er det ansøgte beløb forholdsmæssigt højt i forhold de frie kulturmidlers samlede pulje.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af det vedhæftede budget, er der samlede udgifter på 775.200 kr., hvoraf den samlede deltagerbetaling forventes at blive 325.250 kr.

Det forventes at fonde og lignende giver 250.000 kr. Heri indgår et eventuelt tilskud fra Thisted Kommune. (se bilag budget)

De frie kulturmidler i Thisted Kommune har et samlet budget 600.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Erhvervs- og Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter om ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Der bevilges 40.000 kr. finansieret af markedsføringsmidlerne.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

29. Vestervig Kirkemusikskole søger om tilskud

Udskriv

Sagstema

Vestervig Kirkemusikskole søger om 25.000 kr. i tilskud til afholdelse af Vestervig Kirkemusikskoles 40 års jubilæum den 2. maj 2020.

Redegørelse

Den 2. maj 2020 holder Vestervig Kirkemusikskole 40 års jubilæum. Dette fejres med koncert i Vestervig Kirke, åbent hus på Vestervig Kirkemusikskole med vin og kage samt musik af skolens studerende. Dagen bliver rundet af med en middag på Thinghuskroen med jubilæumsudgivelse af kompositioner af lærere fra Vestervig Kirkemusikskole.

Der søges midler til afholdelse af koncerten i Vestervig Kirke samt jubilæumsudgivelse.

Koncerten i Vestervig Kirke er med offentlig adgang og bliver fremført af skolens studerende og lærere. Der er tale om en uropførelse af et nyt værk skrevet til lejligheden af komponist Bo Gunge over emnet ”Legenden om Liden Kirsten og Prins Buris”. Et lokalt sagn om en ulykkelig kærlighedshistorie.

Vestervig Kirkemusikskole betragter værket som en gave til byen. Se bilag for ansøgning og budget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Jubilæet har samlede udgifter for 230.840 kr. Der indgår en egenbetaling på 59.840 kr.

Der er blevet søgt og bevilliget midler fra blandt andet Region Nord, Århus Stiftsfonde, Aage og Johanne Loui-Hansens fond og Statens Kunstfond for i alt 100.000 kr.

Der er givet sponsorater for 46.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Børne- og Familieforvaltningen ser positivt på, at Vestervig Kirkemusikskole får produceret et værk, som tager udgangspunkt i sagnet om Liden Kirsten og Prins Buris. Det kan give lokal profilering og styrke fællesskab både i Vestervig samt i hele Thy, at vi fremhæver fortællinger, som er lokalt forankret til Thy.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 25.000 kr. Tilskuddet anvises fra de frie kulturmidler. Tilskuddet gives under forudsætning af, at værket også formidles efterfølgende i tæt samarbejde med KulturRummet for at sikre stor bevågenhed og bred lokal forankring.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

30. CPH:DOX on tour

Udskriv

Sagstema

Copenhagen International Film Festival (CPH:DOX ) søger om 35.000 kr. til afholdelse af en lokal film festival i marts 2020.

Redegørelse

CPH:DOX on tour søger om midler til afholdelse af lokale filmvisninger i Thisted Kommune samtidig med deres årlige filmfestival i København fra den 18. til den 29. marts 2020.

De lokale filmvisninger er et nyt tiltag som CPH:DOX startede op sidste år, hvor film blev vist i byer i otte kommuner.

Som en del af projektet hjælper CPH:DOX med lokale fremvisninger af tre film, som også vises på festivalen i København, og med markedsføring af projektet.

Til en filmvisning vil CPH:DOX hjælpe med at invitere relevante gæster til at tale om filmen eller emnet. Det kan ifølge ansøgningen være filmens instruktør, skuespillere, videnskabsfolk, lokalpolitikere, journalister eller andre kendte/mindre kendte personligheder.

CPH:DOX ønsker at filmvisninger giver mening for borgerne i lige netop den by hvori filmen bliver vist, og derved arbejder de med lokal forankring. De foreslår eksempelvis at vise filmen The Story of Plastic (om klima, miljø og forbruget i den vestlige del af verden) i Thisted. Filmvisningerne vil være offentlige. Dette ønsker de at gøre i samarbejde med lokale kræfter, såsom Kulturafdelingen i Thisted Kommune, KulturRummet, lokalforeninger og/eller andre.

På den måde håber CPH:DOX on tour at kunne udbyde et mere varieret og kvalitativt kulturudvalg for borgere i hele Danmark og ikke kun i København.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at tidsperspektivet er for kort til at indgå et samarbejde og arbejde med en god lokal forankring. Projektet foregår fra den 18. til den 29. marts 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Projektet har et samlet budget på 45.000 kr. Der indgår en egenbetaling på 10.000 kr.

Der søges ikke midler andre steder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen afvises grundet det korte tidsperspektiv.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

31. Søndags Sommersjov søger om tilskud 2020

Udskriv

Sagstema

Søndags SommerSjov ansøger om 100.000 kr. til dækning af omkostningerne i forbindelse med afvikling af årets koncerter.

Redegørelse

Søndags SommerSjov er en populær koncertrække med danske solister og orkestre om søndagen i sommermånederne. Koncerterne afvikles primært i Christiansgave, men også med enkelte koncerter i både Hanstholm, Hurup og Snedsted samt eventuelt i Frøstrup og Vorupør.

Alle koncerter vil blive afviklet på søndage mellem kl. 15.00 og kl. 17.00 og er med fri entré.

Der vil være mulighed for køb af drikkevarer. Det er dog kun salget i Christiansgave, som tilgår indtægterne. I de øvrige byer er det diverse foreninger, som står for salget og derved også indtægterne.

Søndags SommerSjov er kommet med under foreningen Vi Elsker Thy for at imødekomme de nye retningslinjer for uddelingen af de frie kulturmidler. Se bilag for foreningens vedtægter.

Ansøgningen bliver først endelig aftalt på foreningens næste bestyrelsesmøde den 4. februar 2020, men alle bestyrelsesmedlemmer har sagt god for ansøgningen.

Børne- og Familieforvaltningen vurderer, at koncertrækken fortsat er en succes og nyder stor opbakning blandt de mange besøgende hvert år. Forvaltningen anbefaler derfor at støtte Søndags SommerSjov igen i 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er ifølge budgettet samlede udgifter for 236.000 kr.

På indtægtssiden er der salg af drikkevarer (udelukkende fra koncerter i Christiansgave) på 36.000 kr.

Der søges sponsorater for 100.000 kr. og man søger Thisted Kommune for 100.000 kr. hvorved de samlede indtægter bliver 236.000 kr.

Regnskabet for Søndags SommerSjov 2019 var stort set i balance:

Indtægter: 213.594 kr.

Udgifter: 213.916 kr.

Søndags SommerSjov har tidligere fået tildelt tilskud således:

2019: 70.000 kr.

2018: 70.000 kr.

2017: 60.500 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Der er ingen entré til koncerterne, hvilket giver lige adgang uanset økonomisk baggrund.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Søndags SommerSjov støttes med 75.000 kr., under forudsætning af at ansøgningen er blevet godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 4. februar 2020. Beløbet anvises fra de frie kulturmidler.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

32. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet.

Redegørelse

Tilblivelse af Thy til Kultur i samskabelse

Thy til Kultur er navnet på et nyt koncept, som er ved at finde sin form. I en uge sættes der særligt fokus på at tilbyde borgere i alle aldre et samlet program med kulturelle aktiviteter over hele Thy. KulturRummet tog sidste år initiativ til at samle flere kulturaktøres oplevelsestilbud i samme program, så både temaer og tidspunkter på struktureret vis kan inspirere og åbne op for nysgerrighed for flere borgere. I år inviterede KulturRummet alle kulturaktører; både de frivillige, de selvejende og de kommunale til workshop i december for at idéudvikle Thy til Kultur 2020. Her mødte over 20 aktører op, og alene mødet med hinanden skabte begyndende små netværk, der arbejder videre med samarbejdet om aktiviteter til ugen. Det blev hurtigt afklaret, at Thy til Kultur i 2020 placeres i uge 22. I januar inviterede KulturRummet til endnu en workshop i Plantagehuset, og til Kulturelt Samråds nytårskur i Musikteateret, hvor ca. 40 repræsentanter fra de kulturelle foreninger mødte op, var der ligeledes fokus på at samarbejde om og samskabe aktiviteter til Thy til Kultur.
Ugen starter lørdag den 23. maj i og omkring Christiansgave, hvor KulturRummet har særligt fokus på børnefamilier. Her vil musikskolen blandt andet invitere til åbent hus, hvor det er muligt at afprøve instrumenter, få smagsprøver på undervisning og høre små koncerter. Der vil være oplevelsesløb for hele familien, og i Plantagehuset vil dørene være åbne for skabende værksteder. I et tæt samarbejde med Thisted Handelsstandsforening samarbejdes der om, hvordan handelsbyens liv åbnes op med blandt andet optog med mere mod Christiansgave denne dag.

I ugens løb vil der være aktiviteter og events over hele Thy fra morgen til aften. Fra morgensang til foredrag og workshops. Ligeledes laves der et særligt oplevelsestilbud til skoler og dagtilbud. Mandag eftermiddag den 25. maj står i den unges tegn, hvor ungdommen inviterer indenfor i Plantagehuset til dialog og åbent hus. Her fortælles der om projektet "Unge Stemmer", og der vil være mulighed for at gå rundt til og gå i dialog med forskellige unge, der repræsenterer deres ungdomsmiljø.
Ugen slutter af med uddeling af Thisted Kommunes kulturpris ved Kulturelt Samråd den 29. maj i Kultursalen. Samme weekend inviterer Statens Museum for Kunst (SMK) til temaweekend i Doverodde, og det bliver derfor en afslutning på ugen, der gerne skulle slå Thy til Kultur fast som et blivende koncept.

Det tætte samarbejde med Kulturelt Samråd gennem netværksmøderne med et bredt udsnit af kulturaktører, har ikke bare givet større kendskab til hinandens virke, men også nye relationer, som åbner op for samarbejde på andre tidspunkter end blot i uge 22.

Det er samarbejder og netværk som KulturRummet sætter stor værdi i som Thisted Kommunes kulturelle kraftcenter.

Nye brugere af Plantagehuset

Der er taget kontakt til en gruppe unge, der benytter parkeringspladsen ved Plantagehuset til skateboarding. Der er et stort ønske fra de unge om bedre forhold til skateboards og løbehjul et sted, hvor det også er mere sikkert. Plantagehuset har derfor opsat et par ramper i gården, og der er planer om at lave flere i samarbejde med de unge. I foråret sættes der gang i et samarbejde med Ungdomsskolen om at sætte redskaberne op fra Street Attack, som i samarbejde med DGI inviterede alle til at prøve kræfter med bl.a. skating, parkour, street fodbold og street basket den 23. august i Thisted midt by. Redskaber til at opstille baner til street-aktiviteterne har Ungdomsskolen, og ved opstilling af nogle af dem ved Plantagehuset, vil det åbne op for perspektiver på evt. blivende redskaber og lokal forankring.

Bøger for store og små - også de allermindste

Der er i januar igangsat et mere struktureret samarbejde med dagplejen med udgangspunkt i bøger.

Her sammensætter biblioteket i samarbejde med pædagoger kasser med ”gulvbøger”, som børnene selv kan kigge i, bladre i og tage med i leg. Målet er at give børnene et håndgribeligt begreb om dét at håndtere en bog, opdage at billederne vækker nysgerrighed og fantasi og dermed forbinde bøger med en positiv og lærende oplevelse. Bøgerne må derfor selvfølgelig håndteres af små livlige børnefingre, og er for mange børn måske deres første møde med bogen.

Derudover medfølger der også bogpakker til oplæsning for de allermindste.

Målet er, at alle 130 dagplejere hvert kvartal bytter 5 gulvbøger, og derudover får ny inspiration til højtlæsningsbøger og støtte til dialogisk læsning. I alt vil der blive byttet mindst 650 bøger ud hvert kvartal.

I hele vinterperioden (december-februar) afholdes der hver onsdag formiddag åbne oplæsninger for voksne, hvor biblioteket inviterer indenfor til en kop formiddagskaffe og en hyggelig oplevelse.

Litteraturen der læses fra, er forskellig fra gang til gang, men nøje udvalgt i forhold til Shared Reading-metoden, en model der netop nu ser kompetenceudvikling i blandt bibliotekets personale. Her inddrager oplæseren lytteren, og forskellige emner kan diskuteres. De første formiddage i januar har der været 8-9 deltagere, og metoden fungerer også særlig godt i mindre grupper.

I februar besøger bibliotekets personale Thy Hallen onsdag formiddag, hvor der hver uge er seniormotion.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om musikskoler, Biblioteksloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs- Arbejdsmarkeds - og Kulturudvalget den 5. februar 2020.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

33. Stenbjerg Læmole - Ansøgning om midler til forlængelse

Udskriv

Sagstema

Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads søger i fællesskab med lokale fiskere om støtte til forlængelse af læmolen.

Redegørelse

Thisted Kommune blev i starten af 2019 kontaktet af Aquamind A/S, der er facilitator for EU’s Hav og Fiskeriprogram. Aquamind A/S orienterede om, at de i samarbejde med fiskerne og Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads havde igangsat en proces med henblik på at bevare/retablere læmolen i Stenbjerg, jf. bilag 1.Molen i Stenbjerg er - i de seneste år - blevet mere og mere tilsandet, jf. bilag 2, og det bevirker, at fiskerne nærmest har mistet læmolen og dermed en stor del af de forventede fiskedage. Hvis der ikke i fremtiden er en læmole i Stenbjerg, vil det stort set være umuligt at bevare fiskeriet fra Landingspladsen.

Primo september 2019 afsluttede ingeniørfirmaet NIRAS et skitseprojekt for Aquamind A/S, jf. bilag 3, der beskriver en forlængelse af molen på 50 m. Drifts- og Anlægsafdelingen har gennemgået NIRAS økonomiske overslag og vurderet, at den samlede anlægssum er i underkanten. Nedenstående budget på 7,6 mio. kr. er udgangspunktet for den videre sagsbehandling.

Sum kr.

Detailprojektering og udbud

280.000

Tilsyn

50.000

Entreprenørarbejder

5.500.000

I alt

5.830.000

Usikkerhed før myndighedsprojekt, 30 %

1.750.000

Anlægssum - 50 m mole - overslagssum

7.580.000

I oktober 2019 ansøger Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads EU’s Hav og Fiskeriprogram om støtte på 3 mio. kr. til forlængelse af den eksisterende læmole, og medio december 2019 modtager foreningen oplysning om at kunne modtage 3 mio. kr. fra Fiskeristyrelsen. Beløbet vil være betinget af, at der inden for ca. tre måneder er tilsagn om restfinansieringen på knap 5 mio. kr.

Aquamind A/S har på vegne af Foreningen til bevaring af Stenbjerg Landingsplads haft kontakt til en større fond, der muligvis kunne være interesseret i at bidrage med en betydelig donation, hvis også Thisted Kommune indgår i finansieringen. I drøftelserne med fonden har usikkerheden omkring anlægsøkonomien været et centralt tema, da der i NIRAS' notat er kalkuleret med en større usikkerhed i forhold til notatets overslagssum på 6,23 mio. kr. Hvis usikkerheden skal minimeres, og usikkerheden i forhold til at få de nødvendige myndighedstilladelser skal begrænses, vil det næste trin i processen være at iværksætte arbejdet ved at udforme et "Myndighedsprojekt" til ansøgningsarbejdet og afdækning af anlægsøkonomien. Et myndighedsprojekt kan udarbejdes for 200.000 kr.

Retsgrundlag

Kystbeskyttelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ved at genetablere/forlænge læmolen i Stenbjerg vil det sikre, at de tilbageværende fiskere har mulighed for at få deres både i vandet. Ligeledes vil det sikre en bevaring af stedets autencitet, som vil være med til at fastholde og fremme turismen et af de få steder i Danmark, hvor der endnu er kystfiskeri.

Høring og sagsgang

Direktionen den 7. januar 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 13. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Udarbejdelsen af et "Myndighedsprojekt" iværksættes inden for en beløbsramme på 200.000 kr. Udgiften hertil afholdes på driften via "Driftssektion - Havn" under aktivitetsgruppen - Øvrig trafik.
 2. Thisted Kommune - under forudsætning af at den resterende finansiering er på plads - støtter med op til 3 mio. kr. til forlængelsen af Stenbjerg Læmole, og beløbet medtages ved drøftelserne af budget 2021.

Tidligere besluttet

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 5:

Ad 1. Indstilles til godkendelse.

Ad 2. Indstilles til godkendelse med den præcisering, at der ikke er taget stilling til bevillingen på nuværende tidspunkt.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 13. januar 2020, pkt. 10:

Sagen oversendes Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, idet udvalget opfatter projektet som et kultur- og turismeprojekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 13. januar 2020:

Kaj Kirk

Beslutning

Det indstilles, at der ikke gives tilskud til formålet.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

34. Udpegning af stedfortrædere til bestyrelsen for Destination Nordvestkysten

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune skal udpege stedfortrædere for to medlemmer af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse besluttede den 17. december 2019 at udpege dels formanden for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget og dels formanden for Thy Turistforening til bestyrelsen for den nye turismeorganisation, Destination Nordvestkysten. Ved samme lejlighed skulle der også have været udpeget stedfortrædere for disse to bestyrelsesmedlemmer. Det blev ikke besluttet, og derfor sendes denne del af sagen nu til beslutning.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Kommunalbestyrelsen den 25. februar 2020

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der udpeges to stedfortrædere for Thisted Kommunes medlemmer af bestyrelsen for Destination Nordvestkysten.

Beslutning

Det indstilles, at borgmester Ulla Vestergaard er stedfortræder for Niels Jørgen Pedersen, mens det indstilles, at Thy Turistforening udpeger en stedfortræder for Rasmus Fejrskov.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

35. Søsportscenter Vilsund søger støtte til havneprojekt

Udskriv

Sagstema

Søsportscenter Vilsund søger om 1.484.500 kr. til molehoved, kajanlæg og beddingsvogn.

Redegørelse

Ansøger oplyser i hovedtræk følgende:

Projektet rummer 5 delindsatser:

Nyt molehoved og spunsvæg på nordkajen (1.765.000 kr.)

Nyt betondæk samme sted (420.000 kr.)

Ny spunsvæg ved vestkajen (780.000 kr.)

Ny træbro (770.000 kr.)

Ny beddingsvogn (325.000 kr.)

Konsulentbistand (109.000 kr.)

Projektets samlede støtteberettigede budget er dermed på 4.169.000 kr. Søsportscenter Vilsund søger om halvdelen, 2.084.500 kr., fra Hav- og Fiskeriprogramspuljen "Investeringer på fiskerihavne og landingssteder" under Fiskeristyrelsen. Styrelsen har udmeldt ultimo februar 2020 som frist for en komplet finansieringsplan fra ansøger. Søsportscenteret er i en etableringsfase, og har ikke likvid kapital; men ansøger kan bidrage med en egenfinansiering på 600.000 kr. i form af et lån. Ansøger er nu afhængig af medfinansiering fra Thisted Kommune, og søger derfor det resterende beløb på 1.484.500 kr. Man har behov for en beslutning fra Thisted Kommune i februar jævnfør Fiskeristyrelsens deadline.

Ansøger vurderer, at projektet vil skabe optimale betingelser for losning af muslinger på havnen og for vedligeholdelse af fartøjer på beddingen. Ansøger vurderer, at forbedringerne vil skabe bedre besejlingsforhold. Desuden vil der for fiskerne blive tale om kortere afstande til lossemulighed, ligesom fiskerne tilbydes et lokalt alternativ til beddingerne i Thyborøn, Agger eller Hanstholm. Ifølge ansøgningen til Fiskeristyrelsen vil de erhvervsmæssige brugere af havnen og beddingen primært være fartøjer, som leverer muslinger til Vilsund Blue, men projektet vil også komme andre erhvervsaktører samt lystsejlere til gode.

For kajanlæggets vedkommende har projektet interesse for 3-5 muslingefiskere. Beddingsanlægget har interesse for 12-15 mindre fiskefartøjer fra den vestlige del af Limfjorden. Desuden vil også lystsejlere have interesse i denne del. Projektet understøtter ifølge ansøger også Vilsund-områdets målsætning om at blive et attraktivt erhvervs- og bosætningsområde. Som en del af den målsætning vil man gerne bevare og styrke fiskeriaktiviteter.

Ansøgers forventning er, at der i en forbedret havn årligt vil blive losset muslinger til en værdi af cirka 5,4 mio. kr. Dette skøn bygger på erhvervsaktørernes egne tal. Forventningen er, at der afregnes 2,5% af landingsværdien i havneafgift.

Ansøger mangler fortsat tilladelse fra Kystdirektoratet for at kunne realisere projektet. Desuden oplyser ansøger, at der skal udarbejdes miljøgodkendelse for området omkring beddingen. Desuden nævnes en enkelt risiko for projektet, nemlig den, at muslingefiskeri i Limfjorden måske reduceres eller på sigt forbydes. Ansøger vurderer dog, med henvisning til fiskeriets MSC-status (en særlig certificering af bæredygtigt fiskeri), at det næppe er sandsynligt.

Ansøger oplyser, at både Vilsund Blue, muslingefiskerne og tre producenter af linemuslinger, som ikke allerede i dag benytter havnen, efterspørger projektet. DSI Andromeda, et socialpædagogisk skibsprojekt, nævnes også som forventet bruger af anlægget, ligesom et skibsbevaringsprojekt, "Ørnen", vil benytte havnefaciliteterne.

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse vurderer, at der er tale om et fint projekt med god lokal opbakning. Projektet kan i et vist omfang understøtte såvel erhvervs-, som turisme- og bosætningsindsatser i området, og vil være i fin balance med Cold Hawaii Inland-aktiviteterne. Desuden kan projektet eventuelt tiltrække op til 2.084.500 kr. fra Fiskeristyrelsen. Omvendt vil et tilskud på knap 1,5 mio. kr. fra Thisted Kommune reducere medfinansieringspuljen til kun cirka 1,4 mio. kr. til resten af 2020, og dermed give Thisted Kommune meget begrænsede muligheder for at støtte andre områder og projekter i resten af året.

Hvis det besluttes, at Thisted Kommune støtter projektet, bør ansøger indgå aftaler med alle de erhvervsaktører, som har udtrykt opbakning til projektet - Vilsund Blue, muslingefiskerne, producenterne af linemuslinger med flere. Det vil sikre havnen det bedst mulige økonomiske grundlag, ligesom projektet dermed kommer en bred kreds af erhvervsaktører til gode. Eventuel støtte må forudsætte, at der hentes tilladelse fra Kystdirektoratet, ligesom nødvendige miljøgodkendelser skal være på plads. Og endelig må det være en betingelse for kommunal støtte, at Fiskeristyrelsen bidrager med mindst halvdelen af projektøkonomien.

Ansøgning til Thisted Kommune, ansøgning til Fiskeristyrelsen, uddybende materiale til Fiskeristyrelsen samt aktivitetsplan medsendes som bilag.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 1.484.500 kr. kan dækkes via medfinansieringspuljen, som derefter vil være reduceret til cirka 1,4 mio. kr. - heri er indregnet forventet overførsel fra 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 4. februar 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020

Økonomiudvalget den 19. februar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Det besluttes, hvorvidt Thisted Kommune støtter projektet inden for den beskrevne ramme.
 2. Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i givet fald aftaler de nærmere vilkår med ansøger.

Tidligere besluttet

Direktionen, 4. februar 2020, pkt. 2:

Ad 1-2. Direktionen indstiller, at man ikke imødekommer ansøgningen på baggrund af medfinansieringspuljens størrelse. Såfremt ansøgningen imødekommes, skal de nærmere kommercielle interesser afklares.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der ikke gives støtte på baggrund af udfordringerne omkring de kommercielle forhold ved tildeling af støtte.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

36. Ansøgning om støtte til sponsor- og eventkoordinator

Udskriv

Sagstema

En lokal erhvervsgruppe, repræsenteret af initiativtager Francois Grimal (Dolle) og Dennis René Petersen (Thisted Forsikring) søger Thisted Kommune om 400.000 kr. over to år til etablering af en stilling som sponsor- og eventkoordinator.

Redegørelse

Som baggrund for ansøgningen oplyser ansøger i hovedtræk følgende:

Virksomheder i Thy får mange henvendelser vedrørende sponsorater. Virksomhederne investerer tid i at afholde møder samt til at træffe beslutning om et sponsorat. Til tider kan det være svært at se virksomhedens reelle udbytte af sponsoraterne, da elitesportsudøverne selvsagt har et stort fokus på træning og konkurrence, og måske knap så meget på markedsføring og eventplanlægning. Erhvervslivet i Thy opfordrer derfor til at stå sammen om at støtte vores talenter og brande vores egn.

I et samarbejde mellem erhvervslivet, Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum ønsker en gruppe bestående af cirka 10 af de større lokale erhvervsdrivende derfor, at man står sammen om at ansætte en koordinator til udvikling af et nyt sponsorkoncept, der kommer både sportsudøverne og sponsorvirksomhederne til gode. Projektets koncept omhandler at samle koordinering, markedsføring og events i forbindelse med sponsorater til sportstalenter og elitesportsudøvere. Der skal udvikles en event- og markedsføringsstrategi, der kan sikre, at sponsorvirksomhederne får endnu mere ud af sponsorkronerne. På samme tid skal talenterne støttes i en mere systematisk tilgang i deres søgen efter sponsorkroner. Da talenterne gennem denne model får varetaget store dele af deres markedsføringsforpligtelse overfor sponsorerne, får de mere tid til at fokusere på deres sport. Det er derfor målet, at projektet både bliver fordelagtigt for sportstalenterne og sponsorvirksomhederne samt brander Thy som en egn, der står sammen og gør noget ekstra for sportstalenterne. Dette understøtter desuden et attraktivt ungemiljø i Thy.

Det ønskes at starte projektet op som et to-årigt pilotprojekt for at have mulighed for at lave et grundigt forarbejde, og dermed det bedste udgangspunkt for at projektet kan forsætte efter to år. Arbejdsopgaverne i dette pilotprojekt vil blandt andet være at foretage en analyse af nuværende situation, udarbejde en interessentanalyse og en markedsanalyse for sponsorgrundlaget i Thy samt en analyse af mulighederne for merværdi af sponsorkronerne. Derudover skal der udarbejdes en strategi for sponsorpleje, koordinering af indsamling af sponsorater samt sponsorevents, udarbejdes en strategi for markedsføringsplaner og en drejebog til udvikling af PR-materialer, events og kommunikation.

På baggrund af ovenstående arbejdsopgaver skal koordinatoren varetage opgaver som vedligeholdelse af sportsudøverens hjemmeside og sociale medier, arrangere og afholde møder med sponsorer, sponsorpleje samt arrangere og afholde sponsorevents.

Projektet vil kunne skabe en bedre og mere struktureret kommunikation mellem elitesportsudøveren og sponsorvirksomheder, kvaliteten af event- og sponsorpleje vil forsøges hævet, og det vil kunne påvirke positivt på tiltrækning af tilflyttere. Koordinatoren skal være selvkørende, men med mulighed for sparring fra en styregruppe bestående Francois Grimal (initiativtager fra erhvervslivet), Thomas Bruhn Helleberg (Thisted Eliteidrætsråd), samt en ansat fra Thy Erhvervsforum.

Thy Erhvervsforum har på initiativtagers vegne fået tilsagn om støtte på 300.000 kr. fordelt over en to-årig periode fra Innovationsfonden. Tilsagnet er dog kun gældende, hvis erhvervsgruppen formår at ansætte en person i denne stilling inden 3. april 2020. Gruppen af lokale erhvervsdrivende søger derfor om støtte fra Thisted Kommune på 400.000 kr. fordelt over 2020 og 2021. Øvrige bidrag til projektet er budgetlagt som følger: Thisted Eliteidrætsråd 100.000 kr., erhvervslivet i Thy 500.000 kr., samt indtægter fra koordinatorhonorar på 200.000 kr. Thy Erhvervsforum vil bidrage med timer for 150.000 kr. og skrivebordsplads for 52.800 kr.

Eliteidrætskonsulenten ved Thisted Kommune vurderer, at Thisted Kommune igennem de sidste fem år har gennemgået en transformation i forhold til eliteidræt. Kommunen er blevet optaget som elitekommune under Team Danmark, og har oprettet eliteidrætsråd, eliteidrætsklasser og partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner. Thisted Kommune har fire Team Danmark-godkendte idrætsmiljøer (håndbold, fodbold, svømning og badminton), og dertil har Thisted Kommune godkendt tre lokalprioriterede idrætsgrene (surfing, volleyball og styrkeløft). Der er afsat en såkaldt aktivitetspulje, som kan understøtte tiltag og ansøgninger primært fra de syv etablerede og godkendte eliteidrætsmiljøer. Puljen kan ikke bruges til at finansiere løn, rejseudgifter eller anden form for aktivitet, som ikke er direkte foreningsrelateret. Af samme årsag har Thisted Kommune ikke muligheder for at støtte op om de individer, der dyrker individuelle idrætsgrene, og som rækker ud over de lokale foreninger.

Ansøgers vurdering er, at de syv nuværende eliteidrætsklubber ville kunne gøre brug af koordinatorfunktionen i forhold til at kvalificere deres arbejde med sponsorer. Udover disse klubber, er det en håndfuld individuelle idrætsudøvere, som vil kunne nyde godt af dette projekt. Oplagte aktører i målgruppen er Malthe Jakobsen (racerkører), Christian Andersen (Standup Paddle-surfer), Karoline Kuntzel (Standup Paddle-surfer), Kristian Lauridsen (danser), talenterne i Thy Squash samt en gruppe af "sub-eliteudøvere", som alle ville kunne have gavn af at kunne tilgå nogle af projektets tilbud.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.000 kr. i 2020 vil kunne finansieres af konto til markedsføring og analyse, som derefter vil være på cirka 10.000 kr.

Også i 2021 vil en udgift på 200.000 kr. kunne finansieres af denne konto, som derefter vil være på cirka 330.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller sagen til drøftelse.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 16:
Udvalget afventer Eliteidrætsrådets indstilling.

Eliteidrætsrådet har behandlet sagen, og har besluttet, at "Ansøgningen sendes tilbage til ansøger med henblik på at få tilknyttet en detaljeret projektbeskrivelse. Ydermere indbydes projektansøger til næstkommende eliteidrætsrådsmøde 10. marts 2020 med henblik på at fremlægge projektet for eliteidrætsrådet."

Det vil i praksis betyde, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget tidligst vil kunne behandle sagen igen den 18. marts 2020. Ansøger oplyser hertil, at man har behov for at kunne handle hurtigere i sagen, idet Thy Erhvervsforum på initiativtagers vegne har fået tilsagn om støtte på 300.000 kr. fra Innovationsfonden. Dette tilsagn er dog kun gældende, hvis erhvervsgruppen formår at ansætte en person i koordinatorstillingen inden 3. april 2020.

Og det vil kun være en mulighed, hvis Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget behandler sagen allerede den 5. februar 2020. Samtidig arbejdes der på, at Eliteidrætsrådet holder deres møde tidligere end 10. marts 2020.

Thy Erhvervsforum foreslår derfor, at Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 5. februar 2020 kan træffe beslutning om at støtte projektet under forudsætning af, at Eliteidrætsrådet ligeledes beslutter at bevilge støtte. Dermed vindes nogen tid, som gør det muligt at overholde Innovationsfondens betingelser. Sagen sendes med dette afsæt til fornyet behandling i udvalget.

Beslutning

Torben Overgaard deltager i behandlingen i Eliteidrætsrådet. Beslutningen fra Eliteidrætsrådet følges af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

37. Masterplan Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii foreligger til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af ny masterplan for Cold Hawaii. Desuden har flere private aktører bidraget med støtte til planens udarbejdelse, så det samlede budget nåede 491.000 kr. Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2018 blev der lagt vægt på, at en ny masterplan skal favne ikke bare surf-aktiviteter men også friluftsaktiviteter i bredere forstand. Ligeledes blev der lagt op til, at planen skal gøde jorden for et tættere samspil mellem Cold Hawaii og Nationalpark Thy, en tættere forbindelse mellem kystbyerne, en stærkere kommerciel udnyttelse af brandet Cold Hawaii samt et link til Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii Rådet, bestående af repræsentanter fra Surfklubben NASA, Surfcompagniet Nr. Vorupør, Dansk Sejlunion, Dansk Surf- og Rafting Forbund, Thy Turistforening, Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum og Nationalpark Thy, besluttede på baggrund af indhentede tilbud at bede et rådgiverteam bestående af LabLand, Rjohnsen og Rambøll om at udarbejde den ny masterplan. Dette team har i processen inddraget relevante, lokale aktører, og har løbende koordineret og sparret med Cold Hawaii Rådet. Gennem dette samspil er den ny masterplan blevet til, og den foreligger nu til godkendelse.

Masterplanens struktur og indhold

Masterplanen rummer et tilbageblik på den hidtidige udvikling med afsæt i den første masterplan, et blik frem på det kommende ti år, vision, strategiske målsætninger, indsatsområder, samt en række prioriterede projekter for Hanstholm, Agger, Vorupør, Klitmøller og Stenbjerg.

Som supplement til de overordnede strategiske indsatser er der indarbejdet en række konkrete anbefalinger fra Cold Hawaii Rådet:

 • Sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og uddannelse bør fortsat være i fokus.
 • Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune, med det formål at udfylde rollen som arrangør af events, som en platform for markedsføring af Cold Hawaii.
 • Det er en central opgave at skabe sammenhæng mellem Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland.
 • Det er væsentligt, at Cold Hawaii-symbolet og inspiration til brug heraf er tilgængeligt på Cold Hawaii Rådets hjemmeside.
 • Eksisterende designguide og kommunikationsplan for Cold Hawaii bør implementeres. Der skal tages stilling til eventuel anvendelse af Cold Hawaii-symbolet som element i Thisted Kommunes inventar i kystbyerne.
 • Det er væsentligt at sikre, at lokale virksomheder og andre aktører i Thisted Kommune fortsat får glæde af varemærket Cold Hawaii, og benytter det i den positive ånd, som det oprindeligt var tænkt.
 • Friends of Cold Hawaii kan med fordel dokumentere al brug af Cold Hawaii-navnet, sådan at de erhvervede navnerettigheder lettere kan bevares.
 • Rådet opfordrer til, at alle som benytter varemærket Cold Hawaii i kommercielle sammenhænge, indgår aftale om at støtte Friends of Cold Hawaii eller andre foreninger, som yder en markant indsats for at levendegøre navnet.

Visionen for de kommende ti år er at skabe "Et helstøbt Cold Hawaii", hvilket ligger op til otte strategiske målsætninger:

1. Særlige stedbundne kvaliteter med betydning for surfing og kystnære friluftsaktiviteter skal løfte hele Vestkysten i Thy.

2. Der skal arbejdes for, at initiativer, som kan skabe bedre forhold for surfing og kystnære friluftsaktiviteter får positiv betydning for lokalsamfundene.

3. Der skal arbejdes for sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og særligt surfing, herunder en tættere kobling mellem surf og Nationalpark Thy.

4. Der skal arbejdes for at fremme langsigtede og bæredygtige løsninger for surfing og kystnære friluftsaktiviteter. Det handler om både at udvikle nye tiltag samt at vedligeholde eksisterende værdier.

5. Der skal arbejdes for at sikre et åbent og inkluderende miljø, hvor både lokale og besøgende involveres i en proces, der sikrer et godt miljø for de stadig flere surfere, der deles om plads og bølger.

6. Der skal skabes flere attraktive indgange, som gør det muligt at surfe og arbejde i Thy. Det skal være nemt at gennemskue de muligheder der findes, og de ting man får adgang til.

7. Der skal arbejdes for Cold Hawaii som løftestang for en bæredygtig vækst inden for erhverv, særligt turisme og oplevelse. Formidling, tilgængelighed og oplevelsesudbud skal udvikles.

8. Der skal arbejdes for en gennemskuelig adgang til surfing for børn og unge i Thy. Der skal være muligheder for dem, som vil til tops inden for sporten.

Planen lægger op til at have fokus på de størst mulige, fælles mål og den mindst mulige målgruppe - her oplagt de, der brænder for det kystnære friluftsliv. Det handler om fortsat at udvikle Vorupør og Klitmøller, men i endnu højere grad om at sikre bedre udnyttelse af potentialerne i Agger, Stenbjerg og Hanstholm. Her ses sammenhængen til "Thy på forkant", hvor friluftsbyerne skal kunne tilbyde helt særlige muligheder for at leve et aktivt liv tæt på naturen.

Planens hovedgreb tager afsæt i "Trædestensmodellen", som også anvendes i Nationalpark Thy. Modellen beskriver hvordan man i et større naturområde kan arbejde helhedsorienteret med faciliteter, viden om og motiv til at bevæge sig i naturen. Målet er at skabe nye stærke koblinger mellem steder med særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser. Inden for denne "trædestensmodel" arbejdes der med begreberne "formidlingspunkter" og "interessepunkter".

Trædestenene er de særligt interessante knudepunkter, hvor der kommer mange besøgende. Formidlingspunkterne er de naturlige start- og slutsteder for kortere ture ud i naturen. Og interessepunkterne er de nedslag, hvor der er noget særligt interessant at opleve.

Med begrebet "Den tredje aktivitet" lægger planen op til, at faciliteter og information rettet mod surfing fremover knyttes sammen med de faciliteter og den information, som er rettet mod cykling og vandring. Dermed forbindes surfing med de to store satsninger inden for friluftsliv i Nationalpark Thy. Derfor anbefales det også i planen, at man ved en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy overvejer, om brændingen på Vestkysten i Thy kan og skal inkluderes i nationalparken, så surfing reelt kan foregå i selve nationalparken.

Trædestensmodellen vil gøre det muligt at kommunikere og samarbejde mere entydigt på tværs af alle relevante aktører, som arbejder for at gøre naturen mere tilgængelig. Tilmed er der sammenfald mellem en række af de eksisterende trædesten og formidlingspunkter samt væsentlige surfspots (Agger, Stenbjerg, Vorupør, Bøgsted Rende og Klitmøller). En del af disse punkter fungerer allerede som ankomststed for surfere. Dertil ses der et stort sammenfald mellem surfere, cyklister og vandrere. Derfor kan der med fordel tænkes i information og faciliteter til alle tre grupper ved trædesten, formidlings- og interessepunkter. Grupperne efterspørger langt hen ad vejen de samme faciliteter i form af for eksempel bad, omklædning, borde, bænke, læ og oversigtskort.

Planen anbefaler, at der skelnes mellem blå og grønne trædesten samt blå og grønne formidlingspunkter. Ved de blå trædesten kommer mange besøgende i kraft af stedets egenart, og her favnes både vandring, cykling og surfing. Ved blå formidlingspunkter understøtter en række faciliteter også alle tre brugergrupper (parkering, tilrigning, skylleplads, læ, bad og omklædning mm.). Ved de grønne trædesten og formidlingspunkter er der udelukkende fokus på vandring og cykling. Arkitektur og indretning ved trædesten og formidlingspunkter anbefales at være af en kvalitet, der tydeligt viser, at stedet er noget særligt.

Inden for den ramme er der behov for et brugervenligt vejfindingssystem, herunder stier inddelt i by- og natursløjfer. Der tages i videst muligt omfang afsæt i eksisterende stier.

Efter præcisering af hovedgrebet med trædesten og formidlingspunkter, som planen i øvrigt også anbefaler gennemført i forhold til Cold Hawaii Inland - følger en række meget konkrete indsatser, som er afstemt med borgergrupper i de berørte områder. Fokus er rettet mod Hanstholm, Agger, Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller, og det anbefales, at der åbnes med indsatser i Hanstholm og Agger. De væsentligste forslag listes her, mens resten (typisk ruteomlægninger og rutemarkeringer) kan ses i selve planen:

Hanstholm: Etablering af blåt formidlingspunkt ved surfspottet Middles (opgradering af servicebygning), reetablering af klitareal samme sted, etablering af "surf-trappe" for at skabe forbindelse mellem Middles og området ovenfor skrænten, etablering af "surf-sti" fra "surf-trappens" øverste del, etablering af 9 km rekreativ rundstrækning langs byens seværdigheder (skitseret i tidligere RealDania projekt), etablering af "havne-bro" som forbindelse mellem havn og by samt etablering af "museums-korridor" (fritlægning af gammel forsyningsvej).

Agger: Etablering af blåt formidlingspunkt for enden af Vesterhavsvej (opgradering af servicebygning), etablering af strandtorv i samme område (shared space for biler, cykler og fodgængere m.m.), etablering af "Haw-trappe" (område til ophold og læ for vinden) samt etablering af befæstet sti til spidsen af Høfde 90.

Vorupør: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen og det kommende Nationalparkcenter, sikring af "Cigarbakken" (udsigtspunkt) som interessepunkt, sikring af "Krater-klitten" (udsigtspunkt) som interessepunkt.

Klitmøller: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen, etablering af blåt formidlingspunkt ved Trøjborg og opgradering af toiletbygning samme sted, udvidelse og renovering af P-område ved Trøjborg samt etablering af naturlegeplads ved det gamle skydeterræn.

Stenbjerg: Etablering af blåt formidlingspunkt ved landingspladsen og eventuelt etablering af badehus for surfere, cyklister og fodgængere.

Budgetoverslag for de væsentligste anlægsprojekter kan læses i planen.

Initiativet til realisering af planen ligger som udgangspunkt i Cold Hawaii Rådet, mens det vil kræve et samarbejde mellem mange forskellige aktører at gennemføre planens delprojekter.

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii fremsendes til medlemmer af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af det medsendte regnskab, er den kommunale bevilling på 300.000 kr. brugt, og projektet som helhed overholder budgettet.

Masterplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Først i det øjeblik man vælger at igangsætte anbefalede aktiviteter, vil der skulle træffes beslutning om finansiering af disse aktiviteter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii tages til efterretning.
 2. Projektregnskabet tages til efterretning.
 3. Cold Hawaii Rådet følger op på gennemførelse af anbefalede tiltag i masterplanen, i tæt samarbejde med relevante forvaltninger og øvrige interessenter.

Tidligere besluttet

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 15. januar 2020, pkt. 14:

Udsat med henblik på at planen præsenteres af Cold Hawaii Rådet på kommende udvalgsmøde.

Den 5. februar 2020 kl. 17.00 vil Rasmus Johnsen og Stian Eide præsentere Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii for Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget - 5. februar 2020:

Preben Holler

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00