15. jan 2020

Deltagere:

 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Torben Overgaard (C)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget samt de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Orientering fra formanden, medlemmerne og direktøren

Udskriv

Sagstema

A. Formanden.

B. Øvrige medlemmer.

C. Direktøren.

Beslutning

Torben Overgaard orienterede om status på Rotunden, hvor der fortsat er problemer med udlejen.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgsmødet i marts starter kl. 12.30 og kobles sammen med en temaeftermiddag omkring kulturområdet.

Til toppen

3. Forslag til ændret organisering i Børne- og Familieforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Forslag til ændret organisering i Børne- og Familieforvaltningen.

Redegørelse

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at nedlægge stillingen som kultur- og fritidschef er der behov for at ændre i organiseringen, således opgaverne på kultur- og fritidsområderne placeres hos øvrige chefer.

Forvaltningen er i dag bygget op omkring fire afdelinger, som således bliver til tre. Herudover er Center for IT, Digitalisering og Borgerservice tilknyttet direktørens samlede ansvarsområde. De fire områder ser pt. således ud:

Undervisning med 15 folkeskoler, Kommunikationscenter Thisted (inkl. STU 1 og STU 2), Kommunal Ungeindsats vejledning og Ungdomsskolen. Hertil kommer fællesfunktionerne placeret på Rådhuset.

Børne- og Familierådgivning med sektion for myndighed og familieindsatser, sektion for klub, døgn- og behandlingsindsatser samt sektion for børnesundhed. Hertil kommer stabsmedarbejderen placeret på Rådhuset

Dagtilbud og PPR med Dagplejen, 20 dagtilbud og PPR. Hertil kommer pladsanvisning placeret i Skolegade og fællesfunktioner på Rådhuset.

Kultur og Fritid med KulturRummet, kommunale haller og naturformidling. Hertil kommer fællesfunktioner placeret i Asylgade 22.

For at få kultur- og fritidsområderne bedst placeret adskilles de to områder, således at kulturområdet og naturformidling (Doverodde Købmandsgård) lægges sammen med dagtilbud og PPR. Fritidsområdet lægges sammen med Undervisning. Afdelingerne hedder fremadrettet ”Dagtilbud, Kultur og PPR” og ”Undervisning og Fritid”. For så vidt angår kulturområdets fælles funktioner placeres disse fremadrettet under KulturRummet, således at det samlede Kulturområde ledes af én sektionsleder under afdelingschefen.

Der sker ingen ændringer i Børne- og Familierådgivningen.

Begrundelsen for netop denne ændring sker dels for at skabe den bedst mulige helhedsbetragtning på områderne. Herudover vil der være synergier i forhold til Skoler og Fritid, som traditionelt har et tæt samarbejde. Endelig vil kulturområdet sammen med Dagtilbud og PPR kunne få et stærkt ledelsesmæssigt fokus.

Besparelser og organisationsændringer i Center for IT, Digitalisering og Borgerservice sker i et særskilt forløb.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der ikke sker ændringer i den politiske tilknytning af områderne. Chefen for Undervisning og Fritid vil være ansvarlig for sagerne i Børne- og Familieudvalget under sit område, mens chefen for Dagtilbud, Kultur og PPR vil få ansvaret for sager i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget for så vidt angår kulturområdet, mens de øvrige områder hører under Børne- og Familieudvalget.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen den 16. december 2019

Område-MED Kultur den 16. december 2019

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 3. januar 2020

Direktionen den 7. januar 2020 - til efterretning

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020 - til efterretning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020 - til efterretning

Indstilling

Direktøren indstiller, at den nye organisering godkendes.

Tidligere besluttet

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 16. december 2019, pkt. 1:

Godkendes efter høring i de relevante MED-udvalg.

Område-MED for kultur og Fritid 2018-2021, 16 december 2019, pkt. 2:

Kultur- og Fritidschef-stillingen nedlægges. Der orienteres om ny struktur for hhv. Kultur og for Fritid med det opmærksomhedspunkt, at der er fokus på, at KulturRummet er meget mere end sammenlægningen af de traditionelle kulturinstitutioner:

"KulturRummet er Thisted Kommunes kulturelle kraftcenter. Et grønt og åbent kulturhus, hvor kulturaktiviteter har vide rammer og frit spil. Et kreativt lærings- og oplevelsesrum for folk i alle aldre, der er helt speciel for Thy.

Et oplevelses- og skabelsesrum, som nedbryder grænserne mellem centrale kulturmiljøer – en repos for det fysiske og mentale kulturliv. I de kommende år vil det udgøre epicenteret for den nye kulturdynamo, der har som mål at fremme sammenhæng, samarbejde og samskabelse på tværs af hele kommunen.

KulturRummet er fremtidens proaktive facilitator og medskaber af gedigne kulturtilbud til glæde for alle thyboer."

https://kulturrummet.dk/dit-groenne-og-aabne-kulturhus/

Nyt sundhedscenter ved Thy Hallen:
Der er et positivt samarbejde med nye aktører.

Fraværende i område-MED Kultur og Fritid den 16. december 2019:

Dorthe Marlene Jørgensen.

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 3. januar 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning

Fraværende i Lokal-MED Børne og familie 3. januar 2020:

Gesela H. Hansen, Anaa Ramadan; Cathy Brown Stummann

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 14. januar 2020, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

4. Biblioteket i Thy

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en drøftelse af foreløbige tanker om udviklingen af bibliotekstilbuddet i Thisted Kommune.

Redegørelse

Biblioteket har til formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, som det fremgår i biblioteksloven. Her har alle borgere gratis adgang til bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer; internet og multimedier.

Udover materialerne er biblioteket også et centralt mødested for borgere i alle aldre og et sted, som rummer fagligt uddannet personale, der kan vejlede, inspirere og guide borgere. Her er rammerne for debat, oplysning og oplevelser.

I takt med digitaliseringen de seneste år er der blevet et større fokus på, hvordan biblioteket iscenesættes som centralt mødested og som uundværlig vidensbank.

Temaerne for årets Bibliotekspolitiske Topmøde den 16. og 17. april 2020 er derfor også: Biblioteket, demokratiet, teknologien og medborgerskabet.

Biblioteket som en del af KulturRummet

Konstellationen i KulturRummet, hvor biblioteket både fysisk og organisatorisk smelter sammen med både Musikskolen, Plantagehuset og URT, har været fremsynet allerede ved beslutningen om KulturRummets tilblivelse. Her understøtter forskellige fagligheder og tætte samarbejdsrelationer mellem kulturaktører samskabelse på tværs.

På tværs af fagligheder blandt fagprofessionelle og kulturaktører og på tværs af borgeres kulturelle, sociale og økonomiske baggrunde. Her mødes mennesker på kryds og tværs, her findes roen og inspirationen, samtalerne og oplevelserne. Biblioteket i KulturRummet understøtter på denne måde tankerne om, hvordan fremtidens bibliotek ser ud.

KulturRummet ønsker at sætte fokus på de foreløbige tanker om en række udviklingsperspektiver og fokusområder, som skal højne bibliotekets tilbud i Thisted Kommune.

Læsekultur i familier

Fokus på lystlæsning for børn er et nationalt indsatsområde fra ”Tænketanken Fremtidens Biblioteker” (https://www.db.dk/nationalstrategi)

Derfor bør der også være en lokal forankring, som forholder sig til den nationale læsestrategi. Her spiller biblioteket en væsentlig rolle i forhold til læselyst.

Der ønskes en drøftelse af, hvordan der sættes et særligt fokus på læsekultur i familien. Forældre spiller en stor rolle i at skabe en positiv læsekultur. Men mange forældre mangler inspiration og viden om, hvordan de styrker deres børns læsning. Gennem biblioteket kan de oplyses med vejledning, viden, inspiration og konkrete redskaber, der gør en forskel for børnenes læselyst. Gennem dialog og i samskabelse med borgere i Thisted Kommune ønskes der en udvikling af biblioteket i Thy som uundværlig katalysator for familiens læsekultur og børns udvikling af sprog og læsning.

Tættere samarbejde med skoler og dagtilbud om læsning

Børne- og Familieudvalget godkendte den 3. december 2019 handleplan for sprog og læsning 0-18 år. Her er folkebiblioteket en tæt faglig samarbejdspartner til at styrke børns sprog og læsning. Der er brug for en læsefokuseret rød tråd fra hjem, folkebibliotek og dagtilbud over indskoling og mellemtrin til udskoling og ungdomsuddannelse. Det kræver tættere samarbejde og opkvalificering af de fagprofessionelle samarbejder, så børnenes læsekompetencer udvikles kontinuerligt gennem hele barndommen.

Der ønskes derfor en drøftelse af, hvordan biblioteket i Thy kan spille en større afgørende rolle i at styrke børn og unges læsning i tæt samarbejde med skoler og dagtilbud, så der sikres en kontinuitet i læseindsatsen hos fagprofessionelle.

Biblioteket og som scene for demokrati og debat

En af bibliotekets kerneopgaver er at fremme folkeoplysning, og i de senere år er biblioteket som neutral arena blevet en vigtig del af retten til at ytre sig frit og ikke mindst holde en ordentlig tone, når der diskuteres – uanset hvilket udgangspunkt, der diskuteres fra. I denne sammenhæng er biblioteket en arena for alle borgere, uanset politisk standpunkt, baggrund og sociale forudsætninger.

Der er derfor også et ønske om at sikre lokal forankring i at forstå biblioteket som scene for demokrati og debat. Gennem borgermøder og i tæt samarbejde med allerede etablerede debataktører ønskes der at sætte fokus på alt fra lokal udvikling til FNs verdensmål; klima, bæredygtighed, madspild, fattigdom og ligestilling - blandt andet Demokratour; et lokalt ungdomsorgan, der sætter fokus på demokratisk dialog, oplysning og debat.

Det ønskes nu at drøfte de foreløbige tanker om, hvordan folkebiblioteket i Thisted Kommune forholder sig til behovet for og udviklingen af bibliotekstilbuddene.

Leder af KulturRummet Eva Sjælland deltager i behandling af punktet.

Retsgrundlag

Biblioteksloven (LBK nr. 100 af 30/01/2013).

Af lovbekendtgørelsens kapitel 1, § 1 fremgår det, at folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

5. Unge Stemmer

Udskriv

Sagstema

Orientering om arbejdet med revitalisering af ungerådet i Thisted Kommune.

Redegørelse

Erhvervs- Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget besluttede den 14. august 2019 at afsætte 60.000 til en ung proceskonsulent med tilknytning til KulturRummet som et led i en revitalisering af Thisted Kommunes Ungeråd. Formålet er at binde Demokratour tættere sammen med Thisted Kommunes kommunalpolitikere gennem demokratiske dialog. At styrke dialogen mellem unge mennesker i Thisted Kommune og det politiske og administrative niveau i Thisted Kommune. Der ønskes samtidig et bredere udsnit af unge i Thisted Kommune, der medinddrages.

Demokratour så dagens lyd for 3 år siden, hvor en gruppe unge, primært fra Thisted Gymnasium, frivilligt tog initiativ til at skabe debatarrangementer for andre unge.

Demokratours egen beskrivelse af deres organisering, formål og aktivitetsplan kan se i medfølgende bilag.


For at sikre dialogen mellem de unge og dialogen mellem de unge og de kommunale beslutningstagere, har den unge proceskonsulent til opgave først og fremmest at kortlægge de ungemiljøer, som er bygget op om demokratiske ungdomsfællesskaber i Thisted Kommune. Konsulenten har en tæt tilknytning til Demokratour og skal forsøge at udarbejde en model for, hvordan Demokratour og Thisted Kommunes nuværende ungepolitik kan samtænkes og revitaliseres.

Mange unge er i organiserede skabende fællesskaber, og med ønsket om at inddrage et bredere udsnit af de unge i Thisted Kommune - både i Demokratour og i demokratisk dialog, er opgaven i første omgang at kortlægge og gå i dialog med unge i de forskellige fællesskaber.

I perioden september 2019 til juni 2020 arbejder den unge medarbejder med projektet ”Unge stemmer”, der giver udvalgte øjebliksbilleder fra 15 forskellige ungdomsmiljøer i Thy. I mødet med de andre unge oplyses der om Demokratour og om visionen om en styrket ungepolitik. Udvalgte unge interviewes i det miljø, de begår sig i. Projektet tager pulsen på, hvordan det er at være ung i Thisted Kommune, og hvad de unge savner, for at kunne være mere deltagende. Derudover skal projektet også kunne give politikere og borgere et øjebliksbillede af, hvem kommunens unge mennesker er, hvad de kan og drømmer om. Hvad laver de? Hvad mener de? Hvordan definerer de et godt ungdomsliv?
Herfra kan man begynde at samarbejde om, hvordan man skaber de bedste rammer for de unge, så det giver grobund for mere demokratisk deltagelse.

I maj 2020 lanceres et brochureagtigt produkt, der beskriver projektet og kortlægningen af ”Unge Stemmer”. Her vil man blandt andet kunne se de forskellige interviews og samtaler med kommunens unge, mens der også vil være en oversigt over det, som kan beskrives som ungeaktører. Det være sig ungdomsforeninger og organisationer, der er med til at skabe liv og udvikling blandt kommunens unge. Kortlægningen skal danne grobund for det videre arbejde med revitaliseringen af Thisted Kommunes ungepolitik.

Produktet ferniseres til et åbent hus arrangement den 25. maj 2020 i KulturRummet i forbindelse med Thy til Kultur. Arrangementet planlægges og tilrettelægges af unge, der derfor står for både planlægning, program og afvikling.

Her inviteres unge, politikere og alle interesserede borgere indenfor hos ungdommen. Til arrangementet vil arbejdet og resultaterne af projektet ”Unge Stemmer” præsenteres, mens det også vil være muligt at møde ungdommen i aktion. Således vil man kunne gå rundt og opleve aktører som URT og Demokratour folde sig ud i musik og debat.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

6. Nyt fra KulturRummet

Udskriv

Sagstema

Nyt fra KulturRummet

Redegørelse

URT – med national bevågenhed

URT er et af i alt 17 ungdomshuse, som i 2019 har modtaget hver 50.000 kr. i donation af Roskilde Festival. Donationen har de fået på baggrund af deres alsidige og i den grad ambitiøse og fyldte program i løbet af et år, hvor der både inviteres til madarrangementer, brætspil, karaokeaften, banko, julearrangement med gløgg og æbleskiver – og ikke mindst 10 koncerter om året med et særligt fokus på musik med rødder i det lokale. Ikke mindst står de 15 mennesker, der udgør bestyrelsen, i spidsen for at give unge plads til selv at skabe forandring og på den måde deltage og engagere sig i deres lokalsamfund og samfundet generelt. Et samfund, der i høj grad er præget af et stort fokus på præstationer, mål og resultater efter fastlagte strukturer, giver kun begrænset plads til udfoldelse, deltagelse og medbestemmelse for unge.

Det var også disse temaer, der var fokus på, da udvalgte unge fra URT, Alive og Demokratour gik i dialog med undervisnings- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen under hendes besøg i Thisted. I samme uge bragte P4 også et længere indslag om det helt særlige fællesskab, der er omkring URT.

https://www.roskilde-festival.dk/da/years/2020/news/ungdomshuse/?fbclid=IwAR0S34RANkgg2PjAA1XgL1o-mmeXhK7hJIDtxjEsfuVI_013AN33KuuKBVg

Samlingspunkter i Madværkstedet og Plantagehuset

Med vinterens mørke og et nyt bryghus på vej i 2019, satte KulturRummet fokus på øl fra Thy gennem et fællesspisningsarrangement, hvor Madværkstedet lavede retter med øl i, biblioteket præsenterede bøger om den gyldne drik og historien bag, og en repræsentant fra danske ølentusiaster guidede publikum gennem smagsprøver, der skulle akkompagnere retterne fra forret til dessert.

43 gæster nød både menu, historie og smagsprøver.

Plantagehuset og Madværkstedet sørgede for, at december blev fyldt med julehygge for både husets faste brugere og for nye gæster. Fredag eftermiddage i julemåneden har medborgerhuset og caféen haft musikalske indslag til fyraftenshygge, hvor tre af KulturRummets musiklærere slog tonen an til blues for de 52 fredagsglade gæster, mens Plantagehusets faste besøgende fra harmonikaklubben sluttede december af med folkemusik.

Det klassiske danske julekøkken var omdrejningspunktet for fællesspisning hver torsdag. I december har torsdagenes fællesspisning huset henholdsvis 42, 64 og slutteligt hele 102 gæster, der samlede sig om både julesange og hygge. Den sidste fællesspisning var optakten til en sangaften i Plantagehusets sal i tæt samarbejde med Thy Sangskole, hvor 139 sang julesange fra både Danmark, Norge, Sverige og England med små fortællinger til sangteksterne.

Der har været stor efterspørgsel på Plantagehusets nyeste tiltag; åbent keramikværksted, så det kreative tilbud udvides efter nytår med et formiddagshold. Her mødes kreative frivillige, hvor de i fællesskab inspirerer, vidensdeler og udvikler kunstfærdige værker.

Smart Parat Svar

Smart Parat Svar er en landsdækkende læsequiz for børn i 6. klasse. Quizzen er et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og landets børnebiblioteker, og formålet er at sætte fokus på læsning og læselyst. Litteraturen er grundlaget for quizzen, såvel skøn- som faglitteratur. Der medtages desuden andre emner, hvor man kan vise, man er ekspert. Det kan f.eks. være politik, spil eller sport. Det overordnede mål med projektet er således at fremme og fastholde større børns læselyst i et bredt perspektiv, men også at vise, at det er sejt at være ekspert på et område. Smart Parat Svar er med til at stimulere det gode samarbejde mellem biblioteker og skoler. Quizzen er en holdkonkurrence med fem deltagere fra hver klasse, der kan supplere hinanden og samarbejde om at finde de rigtige svar. KulturRummets dramaskoleunderviser ledte showet igennem som inspirerende quizmaster i tæt samarbejde med bibliotekets personale. 148 friske 6. klasses elever fra fire skoler sad derfor spændte og forberedte i Kultursalen, da quizzen løb ad stablen.

Årets vinder var 6. klasse fra Tilsted Skole, og de går videre til den regionale runde efter nytår, og slutteligt afholdes den nationale finale i Odense i foråret.

Oplæsning holder minderne ved lige og hjernen frisk

Gennem højtlæsning sættes der fokus på fortællinger, da biblioteket tre dage i december besøgte plejehjemmet Vibedal. Her læste bibliotekets personale højt fra Johannes Møllehave og Jeppe Aakjær, og efter oplæsningerne blev der sunget fællessang. Fortællinger, oplæsning og sange er et vigtigt redskab for ældre for at holde liv i minder og hjernen frisk.

Tiltaget er en del af KulturRummets og bibliotekets vision om at nå ud til alle borgere også til dem, der ikke selv har mulighed for at komme ind i bibliotekets fysiske rum. Et tiltag som videreudvikles på i løbet af foråret.

Kreative læringsrum.

November har været fyldt af aktivitet i alle lokalerne på Musikskolen, og der er øvet i alle hjørner af KulturRummets musiske skaberrum; fra Klitmøller Friskole til Hanstholm Fyr og i lokalerne i Hurup og i Thisted. Samarbejdet med folkeskolerne om "Musik i Hverdagen" gav mulighed for at afholde lokale koncerter på flere af folkeskolerne i forbindelse med julens musikalske traditioner.

Sæsonens midte er også lig med julekoncerter i KulturRummet, hvor forældre, bedsteforældre og andre interesserede nød de 5 større koncerter i Thisted og i Hurup i løbet af december. 146 af musikskolens elever i alle aldre spillede og sang for de mange gæster, der kom og nød koncerterne. I Hurup mødte henholdsvis 42 og 65 glade gæster op, mens der i Thisted i starten af december mødte henholdsvis 43 og 55 besøgende op. Lige inden juleferien toppede KulturRummets musikalske miljø med den største julekoncert, hvor 152 gæster fik oplevelser fra både dramaskolen, forfatterskolens elever, mini-rockbands, sangelever og andre smagsprøver på elevernes talenter.

Forfatterskolen, dramaskolen og billedskolen åbnede dørene til en kreativ lørdag sidst i november, hvor børn og deres voksne var inviteret indenfor. I løbet af dagen var der værksteder, hvor alle besøgende havde mulighed for at få fingrene i kreative produkter og selv skabe værker, og knap 130 gæster – store som små – besøgte i løbet af lørdagen Plantagehusets kreative loftrum, som dagligt fungerer som undervisningslokaler.

Udover at stimulere skabertrangen var der også mulighed for at se billedskoleelevernes værker, høre forfatterskolens værker blive læst op og se dramaskoleeleverne fremføre monologer.

Med inspiration fra Tove Ditlevsens digt “Barndommens gade” fik forfatterskolens elever til opgave at skrive et brev til det sted, de er vokset op. En af forfatterskolens elever sendte efterfølgende sin tekst ind til Dansk Forfatterforenings skrivekonkurrence "Hvem er Danmark", og juryen udvalgte teksten som én af 10 vindere. I alt deltog 500 elever i 7. til 9. klasse fra 20 forskellige byer landet over.

For alle tre kulturfag er der et stort fokus på at få formidlet de nye undervisnings- og læringsmuligheder, der er i KulturRummet. Derfor besøger Forfatterskolens underviser en række klasser på mellemtrinet i starten af 2020, hvor der i sammensmeltning med danskundervisningen laves kreative ord-værker. Forløbene er et begyndende tiltag på nye Åben Skole-tilbud, hvor kunstneriske greb tænkes sammen med den faglige undervisning.

Retsgrundlag

Biblioteksloven (LBK nr. 100 af 30/01/2013).

Bekendtgørelse om musikskoler (LBK nr. 32 af 14/01/2014).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

7. Spillestedet Thy

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af ansøgning for Spillestedet Thy som regionalt spillested for perioden 2021-2024.

Redegørelse

Spillestedet Thy er udpeget som regionalt spillested i perioden 2017-2020.

Som regionalt spillested skal man fremme formidling, præsentation, profilering og udvikling af det rytmiske musikliv lokalt, regionalt og nationalt. De regionale spillesteder skal fremstå og virke som dynamiske og kompetente knudepunkter, som formidler, præsenterer, profilerer og udvikler en mangfoldighed af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i hele landet.

Statens Kunstfond har afholdt midtvejsevalueringsmøder i maj 2019. Midtvejsevalueringen var meget positiv.

Hvis der fortsat skal være et regionalt spillested i Thy i perioden 2021-2024, skal der indsendes en ansøgning inden udgangen af februar måned 2020.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Udvalget bedes især lægge mærke til Thisted Kommunes forventninger til Spillestedet Thy udformet af Børne- og Familieforvaltningen.

Thisted Kommune forventer, at Spillestedet Thy:

 • styrker og videreudvikler musikmiljøet i Thisted Kommune.
 • forbliver en aktiv medspiller i KulturRummet og ligeledes en central aktør i kommunens øvrige kulturliv.
 • tilbyder borgere i såvel Thisted Kommune, som i begrænset omfang i Nordvestjylland, mødet med alsidige musikalske genrer både lokalt, nationalt og internationalt.
 • inddrager ungemiljøer samt støtter de unge og yngre menneskers engagement som aktive medborgere inden for musiklivet.
 • indgår i kommunens musikpædagogiske indsats og strategien om talentudvikling.
 • tilbyder en platform for vækstlaget og smalle genrer i Thisted Kommune.
 • i dialog med Thisted Kommune midtvejsevaluerer og eventuelt justerer de kommunale mål.

Retsgrundlag

Følgende love og bekendtgørelser gør sig gældende i forbindelse med udpegningen:

 • Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 • Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 • Lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014, også kendt under navnet ”Musikloven”.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i indeværende periode afsat 1 mio. kr. om året til Spillestedet Thy, som derudover har fået 1 mio. kr. af Statens kunstfond. Det er det mindste beløb, man kan betale for at være med i ordningen.

Der er givet tilsagn til 1 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedhæftede ansøgning godkendes og sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

8. Orientering om Thy Teaters budget og aktivitetsplan for 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om Thy Teaters budget og aktivitetsplan for 2020.

Redegørelse

I henhold til egnsteateraftalen skal budget og aktivitetsplan for det kommende budgetår fremsendes til kommunen til orientering. Budget og aktivitetsplanen tjener som informations- og styringsmateriale internt og i forhold til kommunen og andre tilskudsgivere og samarbejdspartnere.

Egnsteatertilskud er på 3,4 mio. kr. i 2020.

Tidligere års regnskab viser i 2018 et underskud på minus 225.857 kr. og i 2017 et overskud på 10.633 kr.

Budget og aktivitetsplan for 2020 for Thy Teater er gennemgået af Børne- og Familieforvaltningen.

Bemærkninger til budget 2020

Budgettet er på 5.057.403 kr. og svarer i det store hele til sidste års aktiviteter, med den væsentlige ændring, at der er afsat 400.000 kr. til ekstra kunstnerisk personale og 100.000 kr. ekstra til sceneteknik. Ændringer sker på baggrund af et større fokus på egenproduktioner qua den tidligere evaluering af egnsteatret foretaget på foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen. De ekstra penge forventes hentet ind igennem fonde og puljer ifølge budgettet. (Bilag 1 Budget)

Bemærkninger til aktivitetsplan 2020

Aktivitetsplanen for 2020 svarer ligeledes til sidste års aktiviteter. Der er planlagt 57 opførelser af egenproduktioner/samproduktioner og 73 opførelser af gæstespil. Egenproduktionerne sættes i fokus i forhold til sidste år. Evaluators anbefalinger er forsøgt implementeret – blandt andet ved at bringe scenekunstfaglighed ind i bestyrelsen og afsatte midler til kunstnerisk personale, der kan højne kvaliteten af egenproduktionerne. (Bilag 2 Aktivitetsplan)

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre (BEK. nr. 759 af 24.06.2014 ) samt egnsteateraftalen §11 Budget, årsregnskab og årsberetning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarked og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om Thy Teaters budget og aktivitetsplan 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

9. Thy Teater. Evt. genansøge om egnsteateraftale 2021-2024

Udskriv

Sagstema

Beslutning om Thy Teater skal genansøge om egnsteateraftale 2021-2024 med ansøgningsfrist i april 2020.

Redegørelse

Hvis der skal være et egnsteater i Thisted Kommune i 2021-2024, skal Thy Teater og Thisted Kommune genansøge Slots- og Kulturstyrelsen om en ny egnsteateraftale senest den 1. april 2020.

Opsummering midtvejsevaluering

Slots- og Kulturstyrelsen har udtaget Thy Teater til midtvejsevaluering i 2019 med henblik på at medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau.

Det var evaluatorernes overordnede vurdering:

 • at det kunstneriske kvalitetsniveau på Thy Teaters egenproduktioner samlet set ikke lever op til det generelle niveau for egnsteatre i Danmark, og at Thy Teater dermed ikke lever op til gældende egnsteateraftale og Bekendtgørelse for egnsteatres krav
 • at teateret mangler en reel kunstnerisk vision
 • at bestyrelsen mangler forståelse for et egnsteaters kerneopgave som producerende teater
 • at Thy Teater er et aktivt hus med rigtig mange besøgende
 • at teatret udbyder et omfattende gæstespilsrepertoire af scenekunst med høj kunstnerisk kvalitet
 • at teatrets sekundære aktiviteter trækker for mange ressourcer fra teatrets kerneopgave, som producerende teater
 • at teatrets kunstneriske aftryk i co-produktionerne er så spinkelt, at det ikke lever op til egnsteaterbekendtgørelsens intention
 • at teaterchefen har svært ved at navigere i de omfattende forventninger og krav fra kommunen og de øvrige lokale interessenter
 • at der er en del uklarhed i teatrets kommunikation

Evaluatorerne anbefalede:

 • at teatrets bestyrelse styrker sine kompetencer på det scenekunstneriske felt med stærke kræfter, der kan og vil tage de nødvendige skridt for at teatret fremover kan leve op til bekendtgørelsens krav og intention
 • at bestyrelsen og kommunen i fællesskab udarbejder en plan for hvordan teatret omlægges således at egenproduktionen kommer i fokus og reelt bliver teatrets primære aktivitet

Det er alvorlige konklusioner, som vil kræve væsentlige handlinger, hvis der i perioden efter 2020 skal være et egnsteater i Thisted Kommune:

 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg understreger, at hvis der fremadrettet skal være et professionelt producerende teater i Thisted Kommune med status som et refusionsberettiget egnsteater, er det absolut nødvendigt, at det faglige og kunstneriske niveau i teatrets egenproduktioner bliver hævet væsentligt i forhold til det nuværende niveau.
 • Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst eventuelle godkendelse af Thy Teater som et refusionsberettiget egnsteater i en kommende aftaleperiode fra 2021-2024 vil derfor være betinget af, at alle evalueringsrapportens anbefalinger bliver implementeret i en ny egnsteateraftale mellem kommunen og teatret. Hvis udvalget vurderer, at dette ikke tydeligt fremgår af udkastet til en ny egnsteateraftale for Thy Teater for aftaleperioden 2021-2024, vil Thy Teaters status som egnsteater ophøre ved udgangen af 2020.

Det er vigtigt at notere, at der også står i rapporten:

 • at det er projektstøtteudvalgets ønske, at teatret i Thisted Kommune i fremtiden skal fungere som et professionelt producerende egnsteater, der dels opfylder de fastlagte krav i den gældende bekendtgørelse om egnsteatre, dels opnår et fagligt og kunstnerisk niveau som ligger indenfor, hvad der generelt forventes at et refusionsberettiget egnsteater i Danmark.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om egnsteatre (BEK. nr. 759 af 24.06.2014)

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune udbetaler 3.472.900 kr. til Thy Teater i 2020. Heraf får Thisted Kommune 1.337.700 kr. i refusion af Staten i kraft af egnsteateraftalen. Thisted Kommune vil derfor ikke modtage refusion, hvis der ikke foreligger en gældende egnsteateraftale med Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunens driftstilskud til egnsteatre.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. CØL oplyser supplerende, at nettobudgettet er 2,1 mio. kr. og såfremt der indgås en ny aftale og denne medfører merudgifter i forhold til nuværende nettobudget, vil det medføre behov for at tilrette budgettet og finde finansiering til en eventuel merudgift. Såfremt der ikke indgås en ny aftale, skal der tages stilling til, hvad der skal ske med det nuværende nettobudget på 2,1 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes en ansøgning om ny egnsteateraftale 2021-2024 til Slots- og Kulturstyrelsen.

Beslutning

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der ikke indgåes en ny egnsteateraftale med Thy Teater.

Til toppen

10. Vejledning for ansøgning til Lokalområdernes Udviklingsforum 2020

Udskriv

Sagstema

Der ønskes en godkendelse af vejledningen til at ansøge midler fra Lokalområdernes Udviklingsforum (LUF) i 2020.

Redegørelse

Den 29. januar 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen oprettelsen af Lokalområdernes Udviklingsforum, hvor medlemmerne blev direkte udpeget af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget. Samtidigt blev det godkendt, at der flyttes 500.000 kr. fra medfinansieringspuljen over under LUF, som er deltagende i at udvælge projekter, som kan støttes under puljen. LUF indstiller udvalgte projekter til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalgets godkendelse.

Første ansøgningsrunde er fra 16. januar til 15. april 2020 og anden runde er fra 16. april til 7. september 2020.

Alle opfordres til at søge, men LUF vil i begge runder have et særligt fokus, som de ønsker særlig opmærksomhed på. For den første runde gælder det, at der ønskes fokus på events, som styrker fællesskaberne i byen, og meget gerne events, som går på tværs af byerne. I anden runde er der fokus på grøn omstilling og bæredygtighed, som læner sig op ad FN´s verdensmål.

Som bilag er vejledningen til at ansøge til puljens to runder i 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 500.000 kr. fra medfinansieringspuljen til Lokalområdernes Udviklingsforum, som uddeler midlerne til projekter i lokalområderne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Lokalområdernes Udviklingsforum indstiller, at vejledningen for 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Projekt Vækst Via Viden 2.0

Udskriv

Sagstema

Beslutning om placering af tovholderfunktionen i Thisted Kommune i forbindelse med projektet Vækst Via Viden 2.0.

Redegørelse

For at sikre udvikling og vækst, nu og i fremtiden, er der behov for, at de nordjyske virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for herunder højtuddannet arbejdskraft. Selvom der årligt dimitterer et stort antal fra de videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, oplever virksomhederne, at det kan være vanskeligt at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Dette er en udfordring for virksomhederne, for kommuner og for Nordjylland.

Derfor har Kommunekontaktråd Nordjylland (KKR) og Business Region North Denmark (BRN) igangsat projektet Vækst via Viden 2.0, der løber fra medio 2020 til medio 2023, og som bygger videre på Vækst Via Viden 1.0, der løb fra 2016 til 2019.

Formålet med Vækst Via Viden 2.0 er, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres vækst- og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Vækst Via Viden 2.0 er et samarbejdsprojekt, der har fokus på koordinering og samskabelse på tværs af alle projekt- og samarbejdspartnere, der har interesse i at bidrage til den fælles dagsorden.

Projektpartnere:

 • Akademikernes A-kasse
 • Erhvervshus Nordjylland
 • Magistrenes A-kasse
 • Nordjyske Erhvervskontorer
 • Nordjyske jobcentre
 • Professionshøjskolen University College Nordjylland
 • Aalborg Universitet

Samarbejdspartnere (ikke udtømmende):

 • Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
 • Akademikernes Centralorganisation
 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • Region Nordjylland

Aktiviteter:

 • Primæraktivitet: Match mellem højtuddannede og virksomheder i hele Nordjylland (2.000 matches i form af studentersamarbejder og jobmatch)
 • Videreførelse af Nordjysk Vækstpilotordning
 • Understøttende aktiviteter rettet mod alle målgrupper, f.eks.:
  • Rekrutteringsservices
  • Skabe flere møder mellem virksomheder og højtuddannede, bl.a. via jobmesser eller lokale projekt-, praktik- og studiejobbørser samt brobygningsarrangementer
  • Markedsføringsplatform med cases
  • Oversættelse af kompetencer og kompetencebehov
 • Understøttende aktiviteter rettet mod systemerne, f.eks.:
  • Temadage vedrørende vækst og højtuddannede
  • Bedre flow og samarbejde mellem systemerne

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at tovholderfunktionen i Thisted Kommune skal ligge i Virksomhedsservice under Beskæftigelsesafdelingen, men opgaven udføres i samarbejde med Thisted Kommunes erhvervsafdeling og Thy Erhvervsforum.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

12. Status på straksaktivering - ultimo 2019

Udskriv

Sagstema

Straksaktivering af borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Redegørelse

I henhold til Thisted Kommunes aktiveringsstrategi mødes jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere med et krav om straksaktivering ved første henvendelse i jobcentret.

Som straksaktivering bruges enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Enkeltudplaceringer i virksomhedspraktik anvendes ofte, hvor virksomhedspraktikken indgår som en del af borgerens vej tilbage på arbejdsmarkedet. Aktivering i nytteindsats sker typisk på de Nyttecentre, hvor borgere kan påbegynde en nyttepraktik med kort varsel. Indholdet af nytteaktivering er opgaver, som ligger uden for det eksisterende serviceniveau. For nuværende er det reelt kun Nyttecenter Tigervej, der kan benyttes til straksaktivering. Dette skyldes, at det er det eneste af de nuværende nyttecentre, der med dags varsel og uden et foregående møde kan tage ydelsesansøgere i nytteaktivering.

Det overordnede formål med straksaktivering er at sikre, at borgere i de ovennævnte målgrupper aktiveres fra starten af deres ydelsesforløb. Nytteaktivering kan derimod ske under hele en borgers ydelsesforløb og er blot betinget af, om borgeren tilhører en målgruppe, som skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Aktivering i nyttecentre har som det primære formål at sikre, at borgere på ydelse ikke passivt modtager offentligt forsørgelse, men i et vist omfang bidrager tilbage til samfundet. I relation til straksaktivering gælder det for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og de åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Disse kan uanset hvad aktiveres fra dag ét af deres ydelsesforløb.

Den koordinerede ungeindsats og Jobcenter Thisted har pr. 1. marts 2019 ændret registreringen af straksaktiverede borgere, hvorfor opgørelsen kun medtager de sager, som er opstartet mellem den 1. marts 2019 og den 30. november 2019.

Der er i alt indgivet 96 ansøgninger om udbetaling af uddannelseshjælp af unge, der er vurderet som åbenlyst uddannelsesparate. Af disse er 19 unge ikke mødt op til visitationssamtalen. Unge, der ikke møder op til visitationssamtalen, vurderes som udgangspunkt at være åbenlyst uddannelsesparate. Da der ikke kan iværksættes straksaktivering uden fremmøde, iværksættes i stedet rådighedsvurderinger og partshøring med henblik på at stoppe udbetalingen af ydelsen.

På kontanthjælpsområdet er der i alt opstartet 168 sager, der er visiteret som jobparate. Nedenfor følger en opgørelse over antal opstartede sager, samt hvor mange borgere i hver målgruppe, der er straksaktiveret.

Status på straksaktivering forelægges udvalget kvartalsvis.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om aktiv socialpolitik (sanktionering).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

13. Lukket punkt: Virksomhedscentre

Til toppen

14. Masterplan Cold Hawaii

Udskriv

Sagstema

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii foreligger til efterretning.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. maj 2018 at bevilge 300.000 kr. til udarbejdelse af ny masterplan for Cold Hawaii. Desuden har flere private aktører bidraget med støtte til planens udarbejdelse, så det samlede budget nåede 491.000 kr. Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2018 blev der lagt vægt på, at en ny masterplan skal favne ikke bare surf-aktiviteter men også friluftsaktiviteter i bredere forstand. Ligeledes blev der lagt op til, at planen skal gøde jorden for et tættere samspil mellem Cold Hawaii og Nationalpark Thy, en tættere forbindelse mellem kystbyerne, en stærkere kommerciel udnyttelse af brandet Cold Hawaii samt et link til Cold Hawaii Inland.

Cold Hawaii Rådet, bestående af repræsentanter fra Surfklubben NASA, Surfcompagniet Nr. Vorupør, Dansk Sejlunion, Dansk Surf- og Rafting Forbund, Thy Turistforening, Thisted Kommune, Thy Erhvervsforum og Nationalpark Thy, besluttede på baggrund af indhentede tilbud at bede et rådgiverteam bestående af LabLand, Rjohnsen og Rambøll om at udarbejde den ny masterplan. Dette team har i processen inddraget relevante, lokale aktører, og har løbende koordineret og sparret med Cold Hawaii Rådet. Gennem dette samspil er den ny masterplan blevet til, og den foreligger nu til godkendelse.

Masterplanens struktur og indhold

Masterplanen rummer et tilbageblik på den hidtidige udvikling med afsæt i den første masterplan, et blik frem på det kommende ti år, vision, strategiske målsætninger, indsatsområder, samt en række prioriterede projekter for Hanstholm, Agger, Vorupør, Klitmøller og Stenbjerg.

Som supplement til de overordnede strategiske indsatser er der indarbejdet en række konkrete anbefalinger fra Cold Hawaii Rådet:

 • Sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og uddannelse bør fortsat være i fokus.
 • Det er væsentligt, at Friends of Cold Hawaii eksisterer og støttes af Thisted Kommune, med det formål at udfylde rollen som arrangør af events, som en platform for markedsføring af Cold Hawaii.
 • Det er en central opgave at skabe sammenhæng mellem Cold Hawaii og Cold Hawaii Inland.
 • Det er væsentligt, at Cold Hawaii-symbolet og inspiration til brug heraf er tilgængeligt på Cold Hawaii Rådets hjemmeside.
 • Eksisterende designguide og kommunikationsplan for Cold Hawaii bør implementeres. Der skal tages stilling til eventuel anvendelse af Cold Hawaii-symbolet som element i Thisted Kommunes inventar i kystbyerne.
 • Det er væsentligt at sikre, at lokale virksomheder og andre aktører i Thisted Kommune fortsat får glæde af varemærket Cold Hawaii, og benytter det i den positive ånd, som det oprindeligt var tænkt.
 • Friends of Cold Hawaii kan med fordel dokumentere al brug af Cold Hawaii-navnet, sådan at de erhvervede navnerettigheder lettere kan bevares.
 • Rådet opfordrer til, at alle som benytter varemærket Cold Hawaii i kommercielle sammenhænge, indgår aftale om at støtte Friends of Cold Hawaii eller andre foreninger, som yder en markant indsats for at levendegøre navnet.

Visionen for de kommende ti år er at skabe "Et helstøbt Cold Hawaii", hvilket ligger op til otte strategiske målsætninger:

1. Særlige stedbundne kvaliteter med betydning for surfing og kystnære friluftsaktiviteter skal løfte hele Vestkysten i Thy.

2. Der skal arbejdes for, at initiativer, som kan skabe bedre forhold for surfing og kystnære friluftsaktiviteter får positiv betydning for lokalsamfundene.

3. Der skal arbejdes for sammenhængen mellem kystnære friluftsaktiviteter og særligt surfing, herunder en tættere kobling mellem surf og Nationalpark Thy.

4. Der skal arbejdes for at fremme langsigtede og bæredygtige løsninger for surfing og kystnære friluftsaktiviteter. Det handler om både at udvikle nye tiltag samt at vedligeholde eksisterende værdier.

5. Der skal arbejdes for at sikre et åbent og inkluderende miljø, hvor både lokale og besøgende involveres i en proces, der sikrer et godt miljø for de stadig flere surfere, der deles om plads og bølger.

6. Der skal skabes flere attraktive indgange, som gør det muligt at surfe og arbejde i Thy. Det skal være nemt at gennemskue de muligheder der findes, og de ting man får adgang til.

7. Der skal arbejdes for Cold Hawaii som løftestang for en bæredygtig vækst inden for erhverv, særligt turisme og oplevelse. Formidling, tilgængelighed og oplevelsesudbud skal udvikles.

8. Der skal arbejdes for en gennemskuelig adgang til surfing for børn og unge i Thy. Der skal være muligheder for dem, som vil til tops inden for sporten.

Planen lægger op til at have fokus på de størst mulige, fælles mål og den mindst mulige målgruppe - her oplagt de, der brænder for det kystnære friluftsliv. Det handler om fortsat at udvikle Vorupør og Klitmøller, men i endnu højere grad om at sikre bedre udnyttelse af potentialerne i Agger, Stenbjerg og Hanstholm. Her ses sammenhængen til "Thy på forkant", hvor friluftsbyerne skal kunne tilbyde helt særlige muligheder for at leve et aktivt liv tæt på naturen.

Planens hovedgreb tager afsæt i "Trædestensmodellen", som også anvendes i Nationalpark Thy. Modellen beskriver hvordan man i et større naturområde kan arbejde helhedsorienteret med faciliteter, viden om og motiv til at bevæge sig i naturen. Målet er at skabe nye stærke koblinger mellem steder med særlige natur- og kulturhistoriske oplevelser. Inden for denne "trædestensmodel" arbejdes der med begreberne "formidlingspunkter" og "interessepunkter".

Trædestenene er de særligt interessante knudepunkter, hvor der kommer mange besøgende. Formidlingspunkterne er de naturlige start- og slutsteder for kortere ture ud i naturen. Og interessepunkterne er de nedslag, hvor der er noget særligt interessant at opleve.

Med begrebet "Den tredje aktivitet" lægger planen op til, at faciliteter og information rettet mod surfing fremover knyttes sammen med de faciliteter og den information, som er rettet mod cykling og vandring. Dermed forbindes surfing med de to store satsninger inden for friluftsliv i Nationalpark Thy. Derfor anbefales det også i planen, at man ved en eventuel udvidelse af Nationalpark Thy overvejer, om brændingen på Vestkysten i Thy kan og skal inkluderes i nationalparken, så surfing reelt kan foregå i selve nationalparken.

Trædestensmodellen vil gøre det muligt at kommunikere og samarbejde mere entydigt på tværs af alle relevante aktører, som arbejder for at gøre naturen mere tilgængelig. Tilmed er der sammenfald mellem en række af de eksisterende trædesten og formidlingspunkter samt væsentlige surfspots (Agger, Stenbjerg, Vorupør, Bøgsted Rende og Klitmøller). En del af disse punkter fungerer allerede som ankomststed for surfere. Dertil ses der et stort sammenfald mellem surfere, cyklister og vandrere. Derfor kan der med fordel tænkes i information og faciliteter til alle tre grupper ved trædesten, formidlings- og interessepunkter. Grupperne efterspørger langt hen ad vejen de samme faciliteter i form af for eksempel bad, omklædning, borde, bænke, læ og oversigtskort.

Planen anbefaler, at der skelnes mellem blå og grønne trædesten samt blå og grønne formidlingspunkter. Ved de blå trædesten kommer mange besøgende i kraft af stedets egenart, og her favnes både vandring, cykling og surfing. Ved blå formidlingspunkter understøtter en række faciliteter også alle tre brugergrupper (parkering, tilrigning, skylleplads, læ, bad og omklædning mm.). Ved de grønne trædesten og formidlingspunkter er der udelukkende fokus på vandring og cykling. Arkitektur og indretning ved trædesten og formidlingspunkter anbefales at være af en kvalitet, der tydeligt viser, at stedet er noget særligt.

Inden for den ramme er der behov for et brugervenligt vejfindingssystem, herunder stier inddelt i by- og natursløjfer. Der tages i videst muligt omfang afsæt i eksisterende stier.

Efter præcisering af hovedgrebet med trædesten og formidlingspunkter, som planen i øvrigt også anbefaler gennemført i forhold til Cold Hawaii Inland - følger en række meget konkrete indsatser, som er afstemt med borgergrupper i de berørte områder. Fokus er rettet mod Hanstholm, Agger, Stenbjerg, Vorupør og Klitmøller, og det anbefales, at der åbnes med indsatser i Hanstholm og Agger. De væsentligste forslag listes her, mens resten (typisk ruteomlægninger og rutemarkeringer) kan ses i selve planen:

Hanstholm: Etablering af blåt formidlingspunkt ved surfspottet Middles (opgradering af servicebygning), reetablering af klitareal samme sted, etablering af "surf-trappe" for at skabe forbindelse mellem Middles og området ovenfor skrænten, etablering af "surf-sti" fra "surf-trappens" øverste del, etablering af 9 km rekreativ rundstrækning langs byens seværdigheder (skitseret i tidligere RealDania projekt), etablering af "havne-bro" som forbindelse mellem havn og by samt etablering af "museums-korridor" (fritlægning af gammel forsyningsvej).

Agger: Etablering af blåt formidlingspunkt for enden af Vesterhavsvej (opgradering af servicebygning), etablering af strandtorv i samme område (shared space for biler, cykler og fodgængere m.m.), etablering af "Haw-trappe" (område til ophold og læ for vinden) samt etablering af befæstet sti til spidsen af Høfde 90.

Vorupør: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen og det kommende Nationalparkcenter, sikring af "Cigarbakken" (udsigtspunkt) som interessepunkt, sikring af "Krater-klitten" (udsigtspunkt) som interessepunkt.

Klitmøller: Etablering af blå trædesten ved landingspladsen, etablering af blåt formidlingspunkt ved Trøjborg og opgradering af toiletbygning samme sted, udvidelse og renovering af P-område ved Trøjborg samt etablering af naturlegeplads ved det gamle skydeterræn.

Stenbjerg: Etablering af blåt formidlingspunkt ved landingspladsen og eventuelt etablering af badehus for surfere, cyklister og fodgængere.

Budgetoverslag for de væsentligste anlægsprojekter kan læses i planen.

Initiativet til realisering af planen ligger som udgangspunkt i Cold Hawaii Rådet, mens det vil kræve et samarbejde mellem mange forskellige aktører at gennemføre planens delprojekter.

Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii fremsendes til medlemmer af Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af det medsendte regnskab, er den kommunale bevilling på 300.000 kr. brugt, og projektet som helhed overholder budgettet.

Masterplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Først i det øjeblik man vælger at igangsætte anbefalede aktiviteter, vil der skulle træffes beslutning om finansiering af disse aktiviteter.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Masterplan 2019-2029 Cold Hawaii tages til efterretning.
 2. Projektregnskabet tages til efterretning.
 3. Cold Hawaii Rådet følger op på gennemførelse af anbefalede tiltag i masterplanen, i tæt samarbejde med relevante forvaltninger og øvrige interessenter.

Beslutning

Udsat med henblik på at planen præsenteres af Cold Hawaii Rådet på kommende udvalgsmøde.

Til toppen

15. Ansøgning og årsrapport fra Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond

Udskriv

Sagstema

Nr. Vorupør Fiskercompagni og Fiskeriforenings Fond søger Thisted Kommune om støtte til 2019 på 150.000 kr. til drift og vedligehold af ophalingsspillet ved Vorupør Landingsplads.

Fonden har sammen med sin ansøgning indsendt årsregnskabet for 2018.

Redegørelse

Ansøger gør opmærksom på, at man ved en fejl først har fået ansøgt om støttebeløbet ultimo november 2019.

Revisor og ledelse konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret. Revisor har påtegnet regnskabet uden bemærkninger.

Regnskabet viser et overskud efter skat på 84.455 kr. Overskuddet tilgår en konsolideringsfond, som derefter er på 943.644 kr. Den samlede egenkapital er på 1.734.579 kr. Likvide beholdninger udgør 643.776 kr.

Der er medsendt specifikationer til årsregnskabet, og revisors gennemgang heraf har ikke ført til anmærkninger. Af specifikationerne fremgår det, at udgifter til spilmand har udgjort 109.800 kr., vedligehold 177.645 kr. og traktor 10.100 kr. De samlede omkostninger til spildrift udgiftsført i resultatopgørelsen er opgjort til 297.545 kr. Det skal sammenholdes med, at det kommunale tilskud i 2018 udgjorde 150.000 kr. til dette formål.

Det er opgjort, at en spilmand har passet spillet i 75 hverdage og 21 søndage.

Forvaltningen kan konkludere, at kommunen gennem en årrække har ydet økonomisk støtte til drift af landingspladsens ophalingsspil ud fra betragtningen om, at en aktiv landingsplads er en afgørende forudsætning for turismen. Da Vestkyst-turismen også fremover vil have stor betydning for Nr. Vorupør og Thisted Kommune, bør kommunen fortsat engagere sig i arbejdet med at fastholde en aktiv landingsplads.

Desuden har ansøger tidligere oplyst, at det vil være en forudsætning for at fastholde redningsbåden i Nr. Vorupør, at spillet fortsat er i drift. Thisted Kommune har i den sammenhæng tidligere overbevist Farvandsvæsenet om, at netop redningsbåden skal forblive ved landingspladsen.

Under hensyn til at de samlede udgifter til spildrift- og vedligehold ligger væsentligt over det kommunale tilskud til denne aktivitet, vurderer forvaltningen, at der med fordel kan ydes støtte i uændret omfang for 2019.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomiske konsekvenser

Der var i budget 2019 afsat 150.000 kr. til spildrift ved Vorupør Landingsplads. En udgift til støtte vedrørende 2019 kan finansieres af det til 2020 overførte budgetbeløb.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Årsregnskabet for 2018 tages til efterretning.
 2. Thisted Kommune yder et tilskud for 2019 på 150.000 kr. via overført budgetbeløb, udelukkende til spildrift ved Vorupør Landingsplads.
 3. Revisorpåtegnet regnskab skal fortsat årligt sendes til Thisted Kommune, og kommunens tilskud skal klart fremgå af regnskabet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

16. Ansøgning om støtte til sponsor- og eventkoordinator

Udskriv

Sagstema

En lokal erhvervsgruppe, repræsenteret af initiativtager Francois Grimal (Dolle) og Dennis René Petersen (Thisted Forsikring) søger Thisted Kommune om 400.000 kr. over to år til etablering af en stilling som sponsor- og eventkoordinator.

Redegørelse

Som baggrund for ansøgningen oplyser ansøger i hovedtræk følgende:

Virksomheder i Thy får mange henvendelser vedrørende sponsorater. Virksomhederne investerer tid i at afholde møder samt til at træffe beslutning om et sponsorat. Til tider kan det være svært at se virksomhedens reelle udbytte af sponsoraterne, da elitesportsudøverne selvsagt har et stort fokus på træning og konkurrence, og måske knap så meget på markedsføring og eventplanlægning. Erhvervslivet i Thy opfordrer derfor til at stå sammen om at støtte vores talenter og brande vores egn.

I et samarbejde mellem erhvervslivet, Thisted Kommune og Thy Erhvervsforum ønsker en gruppe bestående af cirka 10 af de større lokale erhvervsdrivende derfor, at man står sammen om at ansætte en koordinator til udvikling af et nyt sponsorkoncept, der kommer både sportsudøverne og sponsorvirksomhederne til gode. Projektets koncept omhandler at samle koordinering, markedsføring og events i forbindelse med sponsorater til sportstalenter og elitesportsudøvere. Der skal udvikles en event- og markedsføringsstrategi, der kan sikre, at sponsorvirksomhederne får endnu mere ud af sponsorkronerne. På samme tid skal talenterne støttes i en mere systematisk tilgang i deres søgen efter sponsorkroner. Da talenterne gennem denne model får varetaget store dele af deres markedsføringsforpligtelse overfor sponsorerne, får de mere tid til at fokusere på deres sport. Det er derfor målet, at projektet både bliver fordelagtigt for sportstalenterne og sponsorvirksomhederne samt brander Thy som en egn, der står sammen og gør noget ekstra for sportstalenterne. Dette understøtter desuden et attraktivt ungemiljø i Thy.

Det ønskes at starte projektet op som et to-årigt pilotprojekt for at have mulighed for at lave et grundigt forarbejde, og dermed det bedste udgangspunkt for at projektet kan forsætte efter to år. Arbejdsopgaverne i dette pilotprojekt vil blandt andet være at foretage en analyse af nuværende situation, udarbejde en interessentanalyse og en markedsanalyse for sponsorgrundlaget i Thy samt en analyse af mulighederne for merværdi af sponsorkronerne. Derudover skal der udarbejdes en strategi for sponsorpleje, koordinering af indsamling af sponsorater samt sponsorevents, udarbejdes en strategi for markedsføringsplaner og en drejebog til udvikling af PR-materialer, events og kommunikation.

På baggrund af ovenstående arbejdsopgaver skal koordinatoren varetage opgaver som vedligeholdelse af sportsudøverens hjemmeside og sociale medier, arrangere og afholde møder med sponsorer, sponsorpleje samt arrangere og afholde sponsorevents.

Projektet vil kunne skabe en bedre og mere struktureret kommunikation mellem elitesportsudøveren og sponsorvirksomheder, kvaliteten af event- og sponsorpleje vil forsøges hævet, og det vil kunne påvirke positivt på tiltrækning af tilflyttere. Koordinatoren skal være selvkørende, men med mulighed for sparring fra en styregruppe bestående Francois Grimal (initiativtager fra erhvervslivet), Thomas Bruhn Helleberg (Thisted Eliteidrætsråd), samt en ansat fra Thy Erhvervsforum.

Thy Erhvervsforum har på initiativtagers vegne fået tilsagn om støtte på 300.000 kr. fordelt over en to-årig periode fra Innovationsfonden. Tilsagnet er dog kun gældende, hvis erhvervsgruppen formår at ansætte en person i denne stilling inden 3. april 2020. Gruppen af lokale erhvervsdrivende søger derfor om støtte fra Thisted Kommune på 400.000 kr. fordelt over 2020 og 2021. Øvrige bidrag til projektet er budgetlagt som følger: Thisted Eliteidrætsråd 100.000 kr., erhvervslivet i Thy 500.000 kr., samt indtægter fra koordinatorhonorar på 200.000 kr. Thy Erhvervsforum vil bidrage med timer for 150.000 kr. og skrivebordsplads for 52.800 kr.

Eliteidrætskonsulenten ved Thisted Kommune vurderer, at Thisted Kommune igennem de sidste fem år har gennemgået en transformation i forhold til eliteidræt. Kommunen er blevet optaget som elitekommune under Team Danmark, og har oprettet eliteidrætsråd, eliteidrætsklasser og partnerskabsaftaler med uddannelsesinstitutioner. Thisted Kommune har fire Team Danmark-godkendte idrætsmiljøer (håndbold, fodbold, svømning og badminton), og dertil har Thisted Kommune godkendt tre lokalprioriterede idrætsgrene (surfing, volleyball og styrkeløft). Der er afsat en såkaldt aktivitetspulje, som kan understøtte tiltag og ansøgninger primært fra de syv etablerede og godkendte eliteidrætsmiljøer. Puljen kan ikke bruges til at finansiere løn, rejseudgifter eller anden form for aktivitet, som ikke er direkte foreningsrelateret. Af samme årsag har Thisted Kommune ikke muligheder for at støtte op om de individer, der dyrker individuelle idrætsgrene, og som rækker ud over de lokale foreninger.

Ansøgers vurdering er, at de syv nuværende eliteidrætsklubber ville kunne gøre brug af koordinatorfunktionen i forhold til at kvalificere deres arbejde med sponsorer. Udover disse klubber, er det en håndfuld individuelle idrætsudøvere, som vil kunne nyde godt af dette projekt. Oplagte aktører i målgruppen er Malthe Jakobsen (racerkører), Christian Andersen (Standup Paddle-surfer), Karoline Kuntzel (Standup Paddle-surfer), Kristian Lauridsen (danser), talenterne i Thy Squash samt en gruppe af "sub-eliteudøvere", som alle ville kunne have gavn af at kunne tilgå nogle af projektets tilbud.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomiske konsekvenser

En udgift på 200.000 kr. i 2020 vil kunne finansieres af konto til markedsføring og analyse, som derefter vil være på cirka 10.000 kr.

Også i 2021 vil en udgift på 200.000 kr. kunne finansieres af denne konto, som derefter vil være på cirka 330.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning

Udvalget afventer Eliteidrætsrådets indstilling.

Til toppen

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00