11. jun 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

81. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

82. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 • Belægningsliste 2019 på dagtilbud
 1. Forvaltningen

Beslutning

Formanden og næstformanden orienterede om møde med Danmarks Lærerforening sammen med borgmesteren.

Til toppen

83. Henvendelse fra politiker Mette Kjærulff

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra politiker Mette Kjærulff angående kriterier for 5. barn i Dagplejen.

Redegørelse

Mette Kjærulff ønsker en drøftelse af kriterierne for 5. barn i Dagplejen.
Helt specifikt vil jeg gerne vide:
1. Igennem hvor lang tid må en dagplejer have det samme 5. barn?
2. Hvor ofte må en dagplejer have skiftende 5. barn? (Eks. 1 gang i ugen)
3. Hvornår må man afvise at en dagplejer tager 5. barn? (Eks. hvis dagplejer har 2 børn under 1 år eller et barn med særlige behov i forvejen)
4. Kan der afviges fra 5. barn over en given periode, hvis det gælder søskende, og i givet fald hvor lang en periode?
Jeg vil desuden gerne, at der på sagen vedhæftes en kvalitetsstandard for dagplejen som bilag.

Forvaltningen vil hermed orientere om nuværende praksis for håndtering af 5. barns pladser i Dagplejen.

Drift af dagplejen sker med hjemmel i Dagtilbudslovens § 21. Den enkelte dagplejer kan ifølge loven modtage op til fem børn. Varetages dagplejen af flere personer, typisk ægtefæller, kan de godkendes til at modtage op til ti børn. En kommunal dagplejer er, i henhold til overenskomsten for området, ansat med en ugentlig arbejdstid på 48 timer, med indtil fire børn. Dagplejen administreres ud fra at hver dagplejer, så vidt muligt, har fire faste indskrevne børn, da dette er optimalt i forhold til at understøtte det pædagogiske læringsmiljø, sikre børnenes udvikling, læring og trivsel, sikre et godt forældresamarbejde samt at have ressourcer til at håndtere børn med eventuelle særlige behov. En dagplejer vil dog regelmæssigt have et barn i gæstepleje, i tilfælde af kollegers ferie, sygdom mv.

En dagplejer har kun i undtagelsestilfælde et femte barn indskrevet.

Det sker f.eks. når “enderne” skal nå sammen, typisk ved et overlap på en måned. Eksempelvis: Et barn stopper med udgangen af august og et andet barn begynder den 1. august. Dette udløser en femteplads i en måned.
Et andet eksempel kunne f.eks. være når en dagplejekollega er syg, på kursus eller lignende. I disse tilfælde vil børnene skulle omplaceres til kollegerne, så vidt muligt i distriktet. Dette vil ofte være et gæstebarn i en femte plads.
Et tredje eksempel kunne f.eks. være når efterspørgslen overstiger kapaciteten i et givet distrikt i en given periode, men hvor der ikke er grundlag for at ansætte en dagplejer yderligere. Dette er dog generelt problematisk i forhold til dagplejernes arbejdsmiljø og tilmed sårbart, hvis der f.eks. kommer sygemeldinger, yderligere børn til området o.l. I disse tilfælde vil det ofte være nødvendigt at tilbyde børnene gæstepleje udenfor distriktet, hvilket i sagens natur ikke er populært blandt forældrene.


Det er dagplejepædagogens vurdering, i samarbejde med lederen, om en dagplejer kan have et femte barn, og der lægges bl.a. vægt på dagplejerens erfaring, børnegruppens alder, aldersspredning og børn med særlige behov.

En dagplejer kan ikke ønske sig et femte barn og har ikke krav på et femte barn. Aftalen om at tage et femte barn sker på frivillig basis og i et samarbejde med dagplejeren. Der kan være risiko for et dårligt arbejdsmiljø, hvis en dagplejer i et distrikt går med fem børn over flere måneder og en eller flere kolleger i området f.eks. har tre børn. Der vil desuden ofte være nogle praktiske, logistiske problemer når en dagplejer med fem børn eksempelvis skal i legestue på en cykel eller barnevogn, hvor der kun er plads til fire børn.


En eventuel søskende fordel åbner ikke automatisk op for en femte plads.

Dagplejen har praksis for tæt dialog med forældre, dagplejere og administrationen i forhold til fordeling af pladser. Det vil dog ofte være et puslespil at få alle ender til at gå op.

Dagplejen har ikke udarbejdet en særlig kvalitetsstandard specifikt for Dagplejen. Der henvises derfor til Kvalitetsstrategien 2016-2020 samt tilsyn 2018 som dækker Dagtilbuddets samlede område. Derudover vil der blive udarbejdet en Handleplan for Kvalitet på Dagtilbud årligt, som beskrevet på Børne- og Familieudvalgets møde den 9. april 2019.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Et 5. barn plads udløser et løntillæg på 25% til Dagplejeren.

Udgifterne til femtebarns pladser er som følger:

2018: 456.926 kr.

2017: 345.495 kr.

2016: 332.358 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

84. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger. Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

På denne baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn resultatet af opfølgningen på udvalgets område pr. 30. april 2019.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt kommentarerne til de enkelte grupper fra fagområderne.

Redegørelse

Økonomiudvalget besluttede den 20. marts 2019, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

På Børne- og familieudvalgets område er der udarbejdet en handleplan for dagtilbudsområdet. Handleplanen er efterfølgende politisk godkendt, med den tilføjelse, at såfremt der er mulighed for det, søges institutionerne helt eller delvist kompenseret for flere børn. Det er ligeledes besluttet, at der ved behandling af budgetopfølgningen i september tages stilling til flytning fra drift til anlæg, med henblik på overholdelse af servicerammen.

Den godkendte handleplan er indarbejdet i budgetopfølgningen pr. 30. april 2019. Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug på 747,4 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Fritid

På fritidsområdet er der balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsregnskab.

I Thisted Kommune drives der 3 kommunale haller og gives tilskud til 13 selvejende haller. Hallerne indeholder 4 svømmehaller, herunder 2 selvejende. Desuden gives der i 2019 tilskud til 13 aftenskoler og der drives 25 kommunale klubhuse.

Herudover gives der medlems- og lokaletilskud til omkring 230 foreninger (alle typer foreninger). Alene i idrætsforeningerne er der omkring 21.000 medlemskaber, og herudover modtager knap 1.000 børn et idrætstilbud i regi af forenings-SFO'erne.

Skoler og uddannelse

På skole- og uddannelsesområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.500 elever, heraf 1.120 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.790 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 360 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Skolerne har samlet set fået overført 3,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Overførslerne forventes brugt i 2019, således at skolerne samlet set kommer ud af 2019 med balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsforbrug.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2019 er afsat penge til 48 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 55 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 1,5 mio. kr., hvortil der kommer et overført underskud fra 2018 på 1,0 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsen forventes på længere sigt at have en positiv effekt på visitationerne til STU. Der forventes således visiteret færre elever til uddannelsen i 2019 end antallet af elever, der afsluttet den 3 årige uddannelse i 2019.

På skoleområdets fælleskonti forventes der samlet et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med Direktionens beslutning om at udskyde aktiviteter, for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen.

Børn- og Familieområdet

På Børne- og Familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget indeholder et samlet overførselsbeløb fra 2018 til 2019 på 5,1 mio. kr. - heraf er 0,6 mio. kr. projektmidler.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på anbringelser set i forhold til det oprindelige budget, fordelt på 1,2 mio. kr. på serviceudgifter samt et merforbrug på "ikke service-udgifter" på 0,4 mio.kr. Mindreforbruget er betinget af, at antallet af anbringelser forbliver på nuværende niveau, samt at den nye lovgivning vedr. bekæmpelse af ungdomskriminalitet ikke foranlediger flere dyre anbringelser.

På området for de forebyggende foranstaltninger forventes der et samlet mindreforbrug i 2019 på 4,8 mio. kr. Heraf 1,8 mio. kr. på "serviceudgifter" og 3,0 mio. kr. på "ikke serviceudgifter". Det samlede overførselsbeløb på 3 mio. kr. fra 2018 på området "anbringelser og forebyggende foranstaltninger" er indregnet fuldt ud her. Afvigelsen skyldes, ud over overførselsbeløbet, tilskuddet til uledsagede mindreårige flygtningebørn, som ikke er budgetlagt. Herudover forventes forbruget på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter også at være lavere end budgettet.

Den nye lovgivning vedr. bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som trådte i kraft 1. januar 2019, kan resultere i øgede sociale indsatser primært på Kontaktpersonordningen samt for Familiekonsulenterne. Ligeledes kan konto 6 blive belastet heraf, som følge af øget administration af indstillede sager.

Omfanget af den nye lovgivning kendes endnu ikke i tilstrækkelig grad til at kunne vurdere et forventet forbrug til at løfte opgaven.

Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset og det forventes, at 2019 resulterer i et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. Tandplejen fik i 2018 tilført budgetmidler fra anbringelsesområdet for at kunne holde budgettet.

Udgiften til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) blev i 2018 0,5 mio. kr. mindre end i budgettet. Beløbet er oprindeligt bevilget til betaling for ekstraproduktion til nedbringelse af ventelisten. Dette arbejde fortsætter i 2019.

Dagtilbud til børn

På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug på 6,0 mio. kr.

Ved budgetlægningen 2019 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.507 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.043 børn i kommunale og private tilbud. Fordelt med 1.401 børn i kommunale og 642 børn i private tilbud.

I de første 4 måneder af 2019 har der i gennemsnit været 1.453 børn i kommunale tilbud (kommunale institutioner og dagpleje) og 726 børn i private ordninger. Det skal bemærkes, at det typisk er de første 3 måneder af året, der er langt flest børn i institutionerne. Når prognosen for resten af året sammenholdes med den belægning, der har været indtil videre, så forventes der i gennemsnit at være omkring 985 børn i de kommunale institutioner. Dette svarer til 20-30 flere børn end institutionerne er normeret til. Nogle af de ekstra børn (omkring 10) har plads i institutioner med minimumsnormering, hvilket betyder, at institutionen i forvejen får ressourcer til flere børn.

Der er optaget 58 børn på ventelisten i efteråret. Disse børn er indregnet med årsvirkning i prognosen for resten af året, sammen med de børn der er anvist pladser de kommende måneder.

Det skal samtidig bemærkes, at den enkelte institution inddrages ved optag af nye børn og at nye børn i institutionen bliver indregnet i grundlaget for næste års børnenormering. Det er derfor også forventeligt at nye børn optages løbende gennem året.

Ifølge Danmarks Statistik er børnetallet i første kvartal 2019 i aldersgruppen 0 - 5 årige 2.593 børn, hvilket er 86 flere børn end budgetteret. Stigningen skyldes både flere fødsler og tilflytninger i 2018 end forventet. Såfremt de 86 børn havde været indregnet i budgetlægningen var dagtilbudsområdet blevet tilført 5,7 mio. kr. ekstra til budget 2019.

Det forøgede børnetal vil dels betyde et pres på de kommunale institutioner, og udgifterne til tilskud til de private ordninger vil stige i forhold til det budgetterede. Også andre centrale konti vil komme under pres, eksempelvis udgifterne til friplads og søskendetilskud. Modsat vil der på forældrebetalingen komme en merindtægt.

Handleplanen indebærer, at:

 • såfremt der er mulighed for det, søges de kommunale institutioner helt eller delvist kompenseret for flere børn.
 • opbremsning og udskydelse af pædagogiske udviklingsarbejder og uddannelse for det samlede dagtilbudsområde. Dette er muligt da området til budget 2018 og 2019 fik tilført henholdsvis 1,6 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Disse beløb prioriteres anvendt i 2019, hvorfor de eksisterende midler på området kan tilbageholdes.
 • underskuddet fra 2019 indarbejdes i budgetterne 2020 og 2021. Ved fastlæggelse af normeringen/ressourceudmeldingen i efteråret 2019 for budgetåret 2020, vurderes den demografiske udvikling i forhold til dagtilbudsområdets budgetramme og udvalgets samlede budgetramme.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Handleplanen er indarbejdet i budgetopfølgningen, hvorefter udvalgets samlede resultat viser et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,7 mio. kr.

I september fremlægges en sag med henblik på overholdelse af servicerammen, hvor muligheden for at flytte mellem drift og anlæg vurderes.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 11. juni 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 24. juni 2019

Område-MED Skoler den 26. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. april 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

85. Muligt skolevægringstilbud på Ungdomsskolen

Udskriv

Sagstema

Drøftelse af muligt tilbud til elever med skolevægring på Ungdomsskolen.

Redegørelse

Den 6. marts 2019 deltog repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget, Børne- og Familieforvaltningen, Ungdomsskolen og folkeskolerne på en studietur til Viborg Kommune.

Her besøgte de Viborg Ungdomsskole, hvor der er oprettet et kommunalt tilbud, hvor man varetager undervisningen for op til 25 overbygningselever, som har meget fravær.

Dette tilbud forestår den daglige undervisning, og laver indsatser, der sigter mod, at alle elever kan få en afsluttende eksamen efter folkeskolen.

På baggrund af besøget på Viborg Ungdomsskole har Undervisningsafdelingen taget initiativ til et møde med repræsentanter fra Undervisningsafdelingen, folkeskolerne, Ungdomsskolen, Den Kommunale Ungdomsindsats (KUI) Vejledning, PPR samt Thisted Kommunes trivselsmedarbejder.

På mødet blev muligheden for oprettelse af et lignende tilbud i Thisted Kommune drøftet.

Ligeledes blev det drøftet, hvordan et nyt skolevægringstilbud vil kunne supplere de tilbud og indsatser, der allerede er igangsat.

Det drejer sig om handleplanen ”Ingen tomme stole”, fremskudt PPR’s arbejde med skolevægring, forårsstarter projektet på Campus 10 og Børne- og Familieforvaltningens trivselsmedarbejder.

På mødet blev følgende opmærksomhedspunkter drøftet:

 • Hvordan sikrer vi, at det vil være et tilbud for hele kommunen
 • Hvordan og af hvem visiteres eleverne til tilbuddet
 • Hvor skal tilbuddet fysisk placeres
 • Hvordan inddrages forældrene som centrale personer i forhold til elevernes fravær
 • Hvilken forventning er der til skolernes arbejde med meget fraværende elever
 • Hvordan kan man sikre en tilknytning til hjemskolen
 • Hvordan sikrer man, at eleverne kommer til eksamen
 • Hvordan sikrer vi brobygning og tilknytning til ungdomsuddannelserne

Vurderingen på mødet var, at der i Thisted Kommune er grundlag for et tilbud af denne art, omend ikke af samme størrelsesorden som i Viborg Kommune.

Dette vil få betydning for organisering og placering af et tilbud i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

En finansiering af tilbuddet vil skulle findes inden for Børne- og Familieforvaltningens samlede budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, om der skal arbejdes videre med et skolevægringstilbud i ungdomsskoleregi.

Beslutning

Der arbejdes videre med sagen.

Til toppen

86. Ansøgning fra Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Ansøgning fra Sennels Børnehave vedrørende udvidelse.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget en ansøgning fra Sennels Børnehaves forældre og medarbejdere vedrørende udvidelse.

Ansøgning fra henholdsvis forældre og medarbejdere er vedhæftet sagen som bilag.

I ansøgningen nævnes støjudfordringer i institutionen samt toilet- og køkkenforhold som udfordrende i dagligdagen. Derudover opleves personalemæssige udfordringer med at have 2 fysiske huse. Ved arbejdsmiljøgennemgang er det indskærpet, at der skal være personalefaciliteter, således at hver ansat har mulighed for en aflåselig garderobe, hvilket ikke er muligt i de eksisterende bygninger, ligesom det heller ikke er muligt at tilvælge madordning i de eksisterende rammer. Der opleves desuden et øget pres på de eksisterende m2 på grund af et stigende børnetal og forældrene oplever en positiv tilvækst til området og de ønsker at der bliver set på alle aspekter og behov for børnehavens fysiske rammer.

Børne- og Familieforvaltningen anerkender, at institutionen er af ældre dato og der kan være behov for renovering af eksisterende bygninger samt en eventuel kobling/sammenbygning af de 2 huse. Dette af hensyn til hverdagens pædagogiske tilrettelæggelse samt udnyttelse af personaleressourcer. Med baggrund i den fremsendte ansøgning vil det være nødvendigt med en yderligere dialog med forældre og medarbejdere omkring de beskrevne forhold i Børnehaven. Der er derfor behov for en afklaring af, om det er muligt at sammenbygge de to nuværende bygninger, ligesom behovet for en opdatering af køkken, badeværelser og personaleforhold skal vurderes. I forbindelse med en eventuel renovering af eksisterende bygninger samt en kobling/sammenbygning af de 2 huse kan man også overveje muligheden for at etablere en integreret institution.

Børnehaver der er indrettet med fokus på læringsmiljøer giver høj kvalitet i Dagtilbud. Indretning af læringsmiljøer kan gøres på forskellige måder for at understøtte kvaliteten, herunder børnenes udvikling, læring og trivsel.

Nedenstående tabel viser normeringen i Sennels Børnehave i perioden 2012-2019:

De nyeste befolkningsprognose for 2019 - 2024 viser, at der fremover er nedenstående forventninger til antal 0 - 5 årige i Sennels skoledistrikt:

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien til udvidelse og forbedringer af Børnehaven foreslås at indgå i drøftelserne for budget 2020.

Jvf. det vedhæftede materiale vurderes det at koste ca. 3,0 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, om ansøgningen skal indgå i drøftelserne for budget 2020.

Beslutning

En forbedring af de fysiske rammer i Sennels Børnehave søges indarbejdet i de kommende overslagsår.

Til toppen

87. Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter Budgetønske 2020

Udskriv

Sagstema

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter ønsker på budget 2020 afsat midler til asfaltering af vej op til hallen.

Redegørelse

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter har indsendt ansøgning til budget 2020 om støtte til asfaltering på vejen fra Ydbyvej og op til hallen.

Hallen begrunder ønsket med, at det vil gøre adgangsforholdene mere handicapvenlige, og samtidig undgå støvgener for vore naboer, herunder legepladsen på Boddum-Ydby friskole.

I ansøgningen skrives der bl.a.:

"Boddum-Ydby Skytte & Fritidscenter er "base" for aktive foreninger som:

Boddum-Ydby IF., Boddum-Ydby Skytteforening, Boddum-Ydby seniorer, og Thy BMX der alle yder en kæmpe indsats i området. Dertil kommer centrets egne kulturevents, som ofte trækker mange folk til centret, og belaster vejen.

Med en asfaltbelægning, vil centret kunne spare en del penge, og vore frivillige en del arbejde med vedligeholdelse af vejen."

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter søger om 204.680 kr. til asfaltering samt 26.600 kr. til forberedelse til asfaltering. (Tilbud findes i bilag)

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i projektet ser således ud:

Afretning til asfaltering

26.600 kr.

Asfaltering

204.680 kr.

I alt - Tilskud fra Thisted Kommune

231.280 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, da der ikke på Kultur- og Fritidsområdet er anlægsmidler, der kan anvendes til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, om ansøgningen skal indgå i drøftelserne for budget 2020.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget kan ikke anvise finansiering til ansøgningen.

Til toppen

88. Sjørring Idræts- og Kulturcenter - ansøgning om anlægstilskud til modernisering/ombygning af 4 gl. omklædningsrum samt kældergang.

Udskriv

Sagstema

Sjørring Idræts- og Kulturcenter søger om anlægstilskud og lån til modernisering og ombygning af fire omklædningsrum og kældergang

Redegørelse

Sjørring Idræts- og Kulturcenter gjorde i forbindelse med Thisted Kommunes Halanalyse i 2015 opmærksom på, at der er en renoveringsopgave i forbindelse med deres fire omklædningsrum og kældergang.

De har nu fået opgaven beskrevet og udviklet, så den også rummer en ny opdeling af omklædningsrummene, så de efter centrets opfattelse bedre lever op til den brug, der er af faciliteten.

Den ændrede opdeling betyder, at to af de eksisterende store omklædningsrum vil blive delt i fire små. Det medfører bl.a., at der skal flyttes en del skillevægge

Der er udarbejdet beregninger, tegninger og overslag over projektet.

Ansøgning, tegning og overslag er vedhæftet som bilag.

Det samlede projekt koster, ifølge overslaget, 2.210.000 kr. ekskl. moms. eller 2.762.000 kr. inkl. moms. Sjørring Idræts- og Kulturcenter oplyser, at omklædningsrummene ikke vil være momsfradragsberettigede, hvorfor de også skal have finansieret momsen.

De oplyser, at arbejdet kan deles på to anlægs år, så arbejdet kan starte i 2020 og afsluttes i 2021.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der ved lignende sager tidligere er stillet som forudsætning, at den selvejende institution selv finansierer 20 % af prisen.

Sjørring Idræts- og Kulturcenter søger anlægstilskud på de 80 % samt om et rentefrit lån på egenbetalingen på 20 %, som kan afdrages over 10 år med første termin den 1. februar 2023. På det tidspunkt har Sjørring Idræts- og Kulturcenter tilbagebetalt lånet, de fik i forbindelse med renovering af deres svømmebassin.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Overslag:

Modernisering

2.050.000 kr.

Teknikerhonorar

80.000 kr.

Inventar

70.000 kr.

Entrepriseforsikring

5.000 kr.

Byggetilladelse

5.000 kr.

I alt ekskl. moms

2.210.000 kr.

I alt inkl. moms

2.762.000 kr.

Sjørring Idræts- og Kulturcenter søger altså om et anlægstilskud på 2.209.600 kr. inkl. moms samt et rentefrit lån på 552.400 kr. inkl. moms.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af projektet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ønsket tages med til budgetforhandlingerne for budget 2020.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget kan ikke anvise finansiering til ansøgningen.

Til toppen

89. Referater fra diverse råd, nævn, udvalg og institutioner

Udskriv

Sagstema

Referater fra diverse råd, nævn, udvalg og institutioner.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at referaterne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Det vurderes hvordan referater prioriteres fremadrettet.

Til toppen

90. Budget 2020 - statusorientering

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status for arbejdet med Direktionens forslag til budget 2020 (-23).

Redegørelse

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 20. februar 2019 proceduren for arbejdet med budget 2020 (-23), og udvalget besluttede i den forbindelse bl.a. at

 • Direktionen på Kommunalbestyrelsens budgetseminaret i august skal fremlægge et budgetoplæg med balance mellem udgifter og indtægter, dog under hensyntagen til Kommunalbestyrelsens beslutning om at bruge 100 mio. kr. af kassen i 2018-2020
 • udvalgene i juni orienteres om forslagene for deres område

På den baggrund forelægges denne orientering.

Det økonomiske udgangspunkt

Ved behandlingen af budgetproceduren i februar var det forventet, at det ajourførte overslagsbudget for 2020 (-23) ville vise balance mellem udgifter og indtægter. Efterfølgende har Danmarks Statistik offentliggjort de enkelte kommuners befolkningstal pr. 1. januar 2019, og Thisted Kommune har fået lavet en ny befolkningsprognose. Beregninger baseret på de to ting viser, at:

 • Befolkningstallet for Thisted Kommune er faldet mindre end forventet
 • Skoler, dagtilbud, ældreinstitutioner og en række andre aktivitetsområder efter kommunens regler for demografiregulering derfor skal tilføres i alt omkring 15 mio. kr. i 2020
 • Thisted Kommune på grund af en række paradoksale mekanismer i det statslige tilskudssystem vil modtage ca. 20 mio. kr. mindre end tidligere forventet i statstilskud i 2020, og at det vil ske på trods af, at kommunen efter hovedintentionerne bag systemet og den forventede befolkningsudvikling burde få et større tilskud end forudsat i februar

Alt i alt ser udgangspunktet derfor nu ud til at blive op til 35 mio. kr. dårlige end forventet i februar, og for arbejdet med budgetforslaget har det betydet, at det er blevet nødvendigt at se på spare-/råderumsforslag. Det arbejde er p.t. ikke afsluttet, men de foreløbige forslag fremgår i overordnet form (se nedenfor om materiale).

Tekniske korrektioner og drøftelse af servicejusteringer

Ud over de befolkningsbaserede beregninger har Direktionen gennemgået de enkelte serviceområder og drøftet, om der er områder, hvor der er

 • ubalance mellem de nuværende aktivitetsmål og budgettet
 • særlige forhold, som peger på et behov for en fornyet politisk drøftelse af serviceniveauet

Punkterne har resulteret i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner og behov, men også et supplerende beredskab af råderumsforslag, som kan inddrages i det omfang, nye forslag til ajourføring af budgettet og servicejusteringer skal finansieres.

Forslag

Samlet er arbejdet med oplægget til budget 2020 (-23) udmøntet i en række foreløbige forslag til tekniske korrektioner, behov og råderum. De foreløbige forslag følger dette punkt.

Administrationen vil arbejde videre med forslagene, frem til mappen til Kommunalbestyrelsens budgetseminar udsendes.

Det videre forløb

Omkring 1. juli 2019 modtager kommunen den endelige udmelding fra staten om indtægterne fra skatter og statstilskud, og Direktionen vil herefter opstille et forslag til et samlet budget, hvor de tekniske korrektioner er indarbejdet, og hvor der skabes balance ved i nødvendigt omfang at medtage råderumsforslag. Forslaget vil sammen med behovsforslagene og de yderlige råderumsforslag indgå i det samlede budgetmateriale, som udsendes til Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 29.-30. august 2019.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 11. juni 2019

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 18. juni 2019

Økonomiudvalget den 19. juni 2019

Område-MED Kultur og fritid den 24. juni 2019

Område-MED Drift og anlæg den 25. juni 2019

Område-MED Sundhed og Ældre den 25. juni 2019

Område-MED Skoler den 26. juni 2019

Område-MED Administrationen den 26. august 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 11. juni 2019, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

91. Status på KL Konsulenternes anbefalinger vedrørende specialundervisningstilbud

Udskriv

Sagstema

Orientering om Undervisning, Dagtilbud og PPR's videre arbejde med KL Konsulenternes anbefalinger på specialundervisningsområdet, vedrørende visitationer.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede, på mødet den 4. september 2018, med afsæt i budgetbemærkningen for 2018, at der skulle udarbejdes en analyse af taksterne i Thisted Kommunes specialundervisningstilbud. Analysen blev lavet i samarbejde med KL Konsulenterne (KLK). I samme analyse kom KLK med nogle anbefalinger vedrørende procedurer og kvalitet i visitationsprocesserne.

KLK's vurdering og anbefaling

KLK vurderede, at det i dag er svært for visitationsudvalget at foretage kvalificerede vurderinger af revisitationerne, og ligeledes svært for distriktsskolerne at vurdere om eleven profiterer af det pågældende specialundervisningstilbud.

KLK anbefaler, at der i høringsskemaerne skal fremgå tydelige mål for - og forventninger til elevens progression i læring og trivsel, for det kommende skoleår. De anbefaler endvidere, at fastsættelsen af mål sker i dialog med forældremyndighedsindehaveren.

Eleven og forældrene inddrages til fastsættelse af udviklingsmål i forbindelse med revisitationer

Foranlediget af KLKs anbefalinger til specialundervisningsområdet i Thisted Kommune har Undervisning, Dagtilbud og PPR sat fokus på, at opkvalificere høringsskemaerne i forbindelse med revisitationer.

I dag revisiteres elever til specialundervisningstilbud af visitationsudvalget.

Forud for en revisitation afvikles et høringsmøde, med deltagelse af skoleleder fra specialtilbud, psykolog fra PPR, forældre, evt. repræsentant fra distriktsskoleteamet samt øvrige fagpersoner. På høringsmødet gennemgår specialundervisningstilbuddet de enkelte elever.

Høringsskemaet udfyldes i dag af PPR, og udgør referatet fra høringsmødet.

Undervisning, Dagtilbud og PPR har derfor valgt at højne kvaliteten af høringsskemaerne, og deraf revisitationerne, gennem en øget dialogisk tilgang. I denne forbindelse har Undervisning, Dagtilbud og PPR igangsat udarbejdelsen af en handleplan for Dialogisk visitation.

Handleplanen har fokus på den dialogiske tilgang, hvor eleven og forældrene inddrages i fastsættelsen af udviklingsmål.

Der er udarbejdet seks pejlemærker, som kommer til at indgå i det reviderede høringsskema, og som parterne på høringsmødet arbejder sammen om at beskrive. Målet er, at pejlemærkerne tydeliggør overfor visitationsudvalget, hvilket undervisningstilbud, der bedst understøtter den målsatte udvikling for eleven.

Hermed involveres eleven, forældre, PPR og skolen i forbindelse med en fælles fastsættelse af, hvilke mål og indsatser, der skal arbejdes med i den fremadrettede periode.

I arbejdet med at sikre en dialogisk tilgang, der understøtter en højere grad af elev- og forældreinddragelse, har Thisted Kommune indgået et samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). STUK har udbudt netværket Dialogisk Visitation som Thisted Kommune deltager i. Netværket blev nedsat som en opfølgning på inklusionseftersynets anbefalinger om, at visitation i højere grad skal være dialogbaseret, så de personer - herunder elev og forældre - der indgår i visitationen, også indgår i realiseringen af indsatsen.

For at sikre en yderligere kvalificering af materialet, sendes handleplanen for Dialogisk visitation og høringsskemaet til revisitationer ud til Område-Med Skoler, Område-Med Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, Lokal-MED, Skolebestyrelser og PPR.

Det bemærkes, at kvalificeringen af revisitationerne får indflydelse på administrationsgrundlaget for skolerne i Thisted Kommune, som på sigt derfor skal revideres.

Handleplanen sendes til endelig godkendelse den 8. oktober til Børne- og Familieudvalgsmøde.

Dialog med forældre vedrørende kvalificering af nyvisitationsafgørelser

For at anlægge en mere dialogisk tilgang i forbindelse med ny-visitationerne, har Undervisning, Dagtilbud og PPR besluttet at afprøve et pilotprojekt. Pilotprojektet giver visitationsudvalget - til de kommende opsamlende nyvisitationer i 3. kvartal 2019 - mulighed for at invitere forældre ind til dialog i de sager, hvor det vurderes, at der er et behov for at kvalificere afgørelsen vedrørende behov for specialpædagogisk bistand til barnet. Dette for at indhente erfaringer med denne procedure.

Det er visitationsudvalget, der på mødet vedrørende opsamlende nyvisitationer, vurderer hvilke familier, der inviteres til dialog for at kvalificere afgørelsen yderligere. Hermed åbnes der op for en revurdering af afgørelsen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til barnet, efter dialogen og mødet med forældrene.

Beslutningskompetencen vedrørende tildeling af specialpædagogisk bistand tilfalder stadig visitationsudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Område-Med Skoler - høring - den 26. juni 2019

Område-Med Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - høring - den 28. august 2019

Lokal-MED Skolebestyrelser og PPR - høring - fra den 14. juni 2019 til fredag den 6. september 2019.

Børne- og Familieudvalget den 8. oktober 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Orienteringen om processen vedrørende udarbejdelse af Handleplan for Dialogisk Visitation tages til efterretning.
 2. Orienteringen om pilotprojekt i forbindelse med opsamlende nyvisitationer i 3. kvartal 2019 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Der gives en status på Børne- og Familieudvalgets juni møde i 2020.

Til toppen

92. Undervisningseffekt 2017/2018 på kommuneniveau

Udskriv

Sagstema

Undervisniningseffekt (UE) for skoleåret 2017/2018

Redegørelse

Cepos har for skoleåret 2017/2018 beregnet kommunernes undervisningseffekt. Undervisningseffekten er et udtryk for skolernes og kommunernes evne til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socioøkonomiske baggrund.

Thisted Kommune har for skoleåret 2017/2018 en Undervisningseffekt - for Folkeskoler på 0,20. Jo højere tallet er over nul, jo bedre vurderes kommunen til at udvikle eleverne fagligt. Thisted Kommune er placeret som nr. 14 ud af landets 98 kommuner i forhold til undervisningseffekten.

Kommunernes og de enkelte skolers Undervisningseffekt kan tilgås via dette link:

https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler/find-din-kommunes-1

Beregning af undervisningseffekt

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennem en årrække beregnet såkaldte socioøkonomiske referencer for grundskolerne i Danmark. Disse tal sammenstiller elevernes præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse med et udtryk for elevernes socioøkonomiske baggrund. Den socioøkonomiske baggrund hos afgangseleverne på de enkelte skoler omsættes her til et udtryk for forventede karakterpræstationer ved afgangsprøverne, givet at skolen giver eleverne et gennemsnitligt fagligt løft set i forhold til et større antal socioøkonomiske karakteristika. På nogle skoler leverer eleverne rent faktisk bedre afgangsresultater end forventet, og man kan da tale om, at skolen har en positiv undervisningseffekt. På andre skoler gør det modsatte sig gældende. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udarbejdet en fyldig teknisk redegørelse for metoden til beregning af de socioøkonomiske referencetal.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Til toppen

93. Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet - opfølgning

Udskriv

Sagstema

Status på udmøntning af administrationsgrundlag.

Redegørelse

Den 13. november 2018 vedtog Børne- og Familieudvalget det nye administrationsgrundlag på Dagtilbudsområdet i forhold til anvisning af pladser til kommunale dagtilbud m.v.

I den forbindelse vedtog udvalget, at tilbyde 30 timers pladser til alle de forældre, der ønsker det. Desuden besluttede udvalget at tilbyde forældre tilskud til pasning af egne børn. Endelig er fleksibel pasningsordning, hvor man kan kombinere et dagtilbud med privat pasning for de, der har ubekvemme arbejdstider, også indarbejdet i det nye administrationsgrundlag.

Efter ønske fremsendes hermed opgørelse over fordeling af pladser.

Opgjort medio maj 2019 er efterspørgslen efter de nye muligheder følgende:

Kombinationstilbud (fleksibel pasning): 0 børn.

30 timers pasning: 24 børn.

Tilskud til pasning af egne børn: 15 børn.

30 timers pladser:

De 24 børn fordeler sig med 5 i dagplejen, 13 i vuggestue /integreret daginstitution samt 6 i børnehave.

Tilskud til pasning af egne børn:

De 15 børn fordeler sig med 11 børn på 0 - 2 år samt 4 børn på 3 - 4 år. Langt de fleste forældre har ansøgt om en tilskudsperiode på 12 måneder mens enkelte har ansøgt om tilskud i kortere perioder.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangen af april måned 2019 er der forbrugt 283.000 kr. og budgettet er på 1,0 mio. kr.

Andre konsekvenser

intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

94. Kommunefordelte tal for regeringens mål for social mobilitet

Udskriv

Sagstema

Orientering om seneste kommunefordelte opgørelse vedrørende regeringens fastsatte 10 mål for social mobilitet på socialområdet.

Redegørelse

Regeringen fastsatte i 2016 de ”10 mål for social mobilitet”, som den ønsker skal præge arbejdet på socialområdet, se bilag 1. Sigtet med målene er, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. Midlerne til at nå de sociale mål er viden og samarbejde. Målene skal udgøre baggrundstæppet for udviklingen af samlede indsatser, der skaber social mobilitet med viden som drivkraft.

Regeringen forfølger de 10 mål for social mobilitet og offentliggør en overordnet status på målene med den årlige socialpolitiske redegørelse, som Børne- og Socialministeriet udgiver, se bilag 2 for seneste redegørelse, hvor opmærksomheden henledes på sammenfatningen på side 11-13.

Det er aftalt mellem regeringen og KL, at KL bidrager til at formidle de kommunefordelte tal for de enkelte mål, hvoraf seneste kommunefordelte opgørelse er vedlagt, se bilag 3. Opgørelsen over de kommunefordelte tal udgør 7 af de 10 mål, da det foreløbigt kun er muligt at kommunefordele statussen på dem. Forvaltningen har skåret tabellerne i bilag 3 til i et nyt bilag 4, således sammenligningen mellem Thisted Kommune og gennemsnittet for hele landet hurtigere kan tilgås. Konklusionerne i forhold til sammenligningen kan opsummeres således:

 • MÅL 2: Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  • Thisted og hele landet har haft en nedadgående kurve fra 2014-2016, hvor Thisteds dog har været lidt mere nedadgående. I Thisted var der et fald på 12 procentpoint fra 2014 til 2015 og en stigning på 2 procentpoint fra 2015 til 2016, men altså sammenlagt et fald på 10 procentpoint. Hele landet har et sammenlagt fald på 4 procentpoint.
 • MÅL 3: Flere personer, som får en social indsats som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Der er ingen data for Thisted for årene 2014 og 2015, men i 2016 ligger andelen højere end landsgennemsnittet.
 • MÅL 4: Flere personer, som modtager en indsats for sociale problemer eller psykiske vanskeligheder efter serviceloven, skal i uddannelse og beskæftigelse.
  • Der er ingen data for Thisted for årene 2014 og 2015, men i 2016 ligger andelen højere end landsgennemsnittet.
 • MÅL 6: Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.
  • Thisted ligger i alle årene 2014-2016 under landsgennemsnittet.
 • MÅL 7: Færre skal være hjemløse.
  • Thisted har i perioden fra 2015 til 2017 haft et fald i antallet, hvor landsgennemsnittet har været let stigende.
 • MÅL 8: Flere af de personer, der afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug, skal være stoffrie eller have et reduceret eller et stabiliseret stofmisbrug.
  • Thisted ligger i begge årene, 2016 og 2017, højere end landsgennemsnittet.
 • MÅL 9: Flere personer i offentlig alkoholbehandling skal afslutte et behandlingsforløb som alkoholfri, med en reduktion i alkoholforbruget eller med relevant henvisning.
  • Thisted ligger i alle årene, 2013-2017, højere end landsgennemsnittet.

Konklusionen er, at Thisted Kommune ligger bedre end landsgennemsnittet i forhold til 6 af de 7 mål (mål nr. 3, 4, 6, 7, 8, 9) og dårligere end landsgennemsnittet i forhold til 1 mål (mål nr. 2).

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Handicaprådet - orientering - den 27. juni 2019

Udsatterådet - orientering - den 27. august 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

95. Handleplan for implementering af ungestrategi

Udskriv

Sagstema

Handleplan for implementering af ungestrategien, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Redegørelse

Den vedtagne ungestrategi rummer en række ambitiøse strategiske målsætninger for indsatsen over for Thisted Kommunes unge. Målsætningerne går på tværs af forvaltningsområder, og succes med ungestrategien forudsætter derfor, at implementeringen sker på en måde, så strategien forankres bredt.

Der er derfor udarbejdet en handleplan for implementering af ungestrategien, hvor der nedsættes seks arbejdsgrupper med deltagere fra både Thisted Kommune og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsgrupperne skal udfolde strategiens ni målsætninger i praktiske handlinger, der kan være styrende for det daglige arbejde med kommunens unge.

Forslag fra de indkomne høringssvar til ungestrategien drøftes i de relevante grupper.

Arbejdsgrupperne afrapporterer til en styregruppe bestående af fire ledelsesrepræsentanter fra den koordinerede ungeindsats – 2 fra Undervisningsafdelingen og 2 fra Beskæftigelsesafdelingen.

Styregruppen fremlægger materialet for Uddannelsesgaranti Thy (UGT), Chef– og direktørnetværket, med henblik på drøftelse. Herefter fremsendes materialet til Direktionen med henblik på endelig beslutning.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. juni 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. juni 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen