14. maj 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

64. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Beslutning

Per Skovmose ønsker, at punkt 66 udgår af dagsordenen.

Til toppen

65. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 1. Forvaltningen
 • Dagsorden til Kvartalsmøde på skoleområdet den 4. juni
 • Projekt kend dit land

Beslutning

Casper Søe-Larsen gjorde opmærksom på problemer med legepladsen i Nors Børnehus.

Mette Kjærulff orienterede om CTN - Det blev aftalt, at lederen deltager på et af de kommende udvalgsmøder.

Jane Rishøj orienterede om FGU-tilbuddet. Der er undervisning i Thisted i campus-området.

Kvartalsmøder på skoler og dagtilbud skal evalueres - deltagerne høres.

På grund af Folketingsvalget udsættes kvartalsmødet på skoleområdet.

Per Skovmose spurgte til IT i forbindelse med afholdelse af terminsprøver.

Til toppen

66. Handleplan for områder med underskud i forhold til budget 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Handleplan for afvikling af underskud på Børne- og Familieudvalgets område i 2019.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget fik den 11. marts 2019 forelagt budgetopfølgningen for udvalgets område pr. 31. januar 2019 til efterretning.

Budgetopfølgningen viste et forventet merforbrug på udvalgets område på 1,0 mio. kr., når overførslerne fra 2018 var indregnet.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2019 en tilsvarende sag for kommunens samlede budgetopfølgning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 14 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

Handleplan

Udvalget har et område med forventet merforbrug i 2019, idet dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 7,0 mio. kr. inklusiv et overført underskud fra 2018 på 1,5 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget er en stigning i børnetallet. Ved budgetlægningen for 2019 var der en forventning om 2.507 0-5 årige 1. januar 2019, det faktiske antal viste sig at være 2.593 børn. Stigningen skyldes både flere fødsler og tilflytninger i 2018 end forventet, og en stor andel af de yderligere 86 børn forventes at skulle have et pasningstilbud i 2019.

Handleplanen anviser følgende tiltag, for igen at få balance i økonomien på dagtilbudsområdet:

 • Opbremsning og udskydelse af aktiviteter/udviklingsprojekter for det samlede dagtilbudsområde (fælleskonti).
 • Der passes flere børn i de kommunale institutioner, end der er budgetteret med i 2019, og der tildeles ikke yderligere ressourcer til dette.
 • Serviceniveauet i 2020/2021 nedjusteres i de kommunale tilbud (medfører også lavere tilskud til de private tilbud), så det resterende underskud kan hentes.

Handleplanen for dagtilbudsområdet er vedhæftet.

Servicerammen

Der arbejdes med at reducere forbruget inden for servicerammen ved at udskyde aktiviteter til næste år og flytte anlægslignende projekter/aktiviteter fra driftskonti til anlægskonti.

Reduktion af forbrug i 2019:

 • Sprogundervisningsområdet 0,5-1,0 mio. kr.
 • Dagtilbud 0,5-1,0 mio. kr.
 • Øvrige områder er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. januar

Fra drift til anlæg:

 • IT på skoleområdet 3,0 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Kompetenceudvikling dagtilbud 3,2 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Vedligeholdelsesprojekter på skoleområdet 2-3 mio. kr.
 • Vedligeholdelsesprojekter på fritidsområdet 0,5-1,5 mio. kr.

Øvelsen med at flytte fra drift til anlæg kræver en anlægsbevilling, der finansieres af driften (det vil sige driftsbudgettet nedsættes tilsvarende).

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for servicerammen blive reduceret.
 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for anlægsrammen stige. Ifølge kommunens forretningsgang for anlægssager skal der anvises rådighedsbeløb eller bevillinger til finansiering af en anlægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 29. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Handleplanen for dagtilbudsområdet godkendes.
 2. Arbejdet omkring reduktion af serviceudgifterne tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 49:

Ad 1. Handleplanen på dagtilbudsområdet kan ikke godkendes, idet udvalget under ét forventes at overholde bevillingen, således merforbruget på dagtilbud dækkes af mindreforbrug på øvrige områder. Endelig bemærker udvalget, at der i forvejen mangler budgetdækning på 5. mio. kr. på dagtilbud.

Ad 2. Der rejses en sag efter sommerferien i forhold til flytning mellem drift og anlæg.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 23. april 2019, pkt. 8:

Drøftet.

Medarbejderne er bekymrede for serviceniveauet.

Område-MED Skoler, 24. april 2019, pkt. 7:

Område-MED Skoler bakker op om BFU's beslutning, om at der bør kompenseres for manglende demografiregulering.

Fraværende i Område-MED Skoler - 24. april 2019:

Karen Johansen, Elin Hove, Lars Munch Jørgensen og Charlotte Holst Høybye.

Økonomiudvalget, 24. april 2019, pkt. 89:

Ad 1. Udvalget tager til efterretning, at Børne- og Familieudvalget løser udfordringerne inden for eget område.

Ad 2. Tages til efterretning.

Beslutning

Per Skovmose foreslog, at sagen tages af dagsordenen og udsættes til efteråret. De øvrige fastholder, at sagen behandles.

Søren Zohnesen, Jane Rishøj og Mette Kjærulff godkender handleplanen, idet budgetopfølgning behandles i september sammen med flytningen fra drift til anlæg. Såfremt der er mulighed for det, søges institutionerne helt eller delvist kompenseret for flere børn.

Casper Søe-Larsen ønsker påkrævede besparelser indfriet ved at reducere udgiften til administrative ydelser/ansatte/projektansatte fremfor pædagogisk personale.

Per Skovmose stemte imod, idet han ikke kan bakke handleplanen op med henvisning til de flere børn i daginstitutionerne.

Til toppen

67. Ressourcetildelingsmodel - Socioøkonomi

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. marts 2019, at der udarbejdes en analyse af, hvordan socioøkonomiske forhold eventuelt kan indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen for Folkeskoler, med start 1. januar 2020.

Redegørelse

Socioøkonomi er et udtryk, der refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund.

Som grundlag for beregningerne er et standardudtræk fra Danmarks Statistik benyttet, hvor elevernes baggrund vurderes i 6 kategorier:

1. Familietype

2. Herkomst

3. Uddannelsesniveau

4. Arbejdsmarkedstilknytning

5. Indkomstniveau

6. Offentlig forsørgelse.

Hvis en elev markeres som udfordret i 3 af de 6 kategorier, indgår pågældende som udfordret i statistikken.

I Thisted Kommune er der i alt 9 % af eleverne (svarende til 494 ud af 5.477), der, ifølge analysen, slår ud som udfordrede.

En analyse af denne art egner sig bedst til store grupper, og resultatet giver derfor anledning til en vis usikkerhed.

For eksempel vil en familie med 3 børn, der slår ud som udfordret, på en lille skole med 100 elever, flytte resultatet med 3 %.

Andelen af elever, med mindst 3 kriterier som udfordret, er sat ind herunder. (Campus 10 er ikke medtaget i opgørelsen).

Skolerne er i denne opgørelse anonymiserede, og sat ind i rækkefølge efter, hvor mange procent af eleverne, der slår ud som udfordrede. Tallet i procent angiver, hvor stor en andel af alle elever på skolen, der slår ud på 3 af de 6 kriterier i udtrækket fra Danmarks Statistik:

Oplysninger om familietype, herkomst, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning er dateret den 1. januar 2018.

Oplysninger om indkomstniveau og offentlig forsørgelse er for kalenderåret 2016.

På grund af diskretionshensyn foretages beregningen kun, såfremt der er minimum 20 børn i et område.

Børne- og Familieforvaltningen peger på 4 forskellige principper for at inddrage socioøkonomi i ressourcetildelingsmodellen:

Principmodel 1 – Inddeling i 3 grupper

Skolerne inddeles i 3 grupper:

Gruppe 1: 0-7 procent

Gruppe 2: 7-15 procent

Gruppe 3: 15 procent og over

De 3 grupper bliver, i forbindelse med ressourcetildelingen, tildelt en andel af den økonomiske pulje, der afsættes til socioøkonomi.

Inddelingen i grupper vil kunne minimere usikkerheden af, at en enkelt familie vil kunne flytte tildelingen markant. Dog vil en enkelt elev, eller ganske få elever, stadig kunne flytte skolerne mellem de 3 grupper.

Principmodel 2 – Tildeling til skole 14

Her laves der udelukkende en tildeling til Skole 14, som, med 18,8 %, afviger markant fra de andre skoler. Dette gøres da puljen, der eventuelt skal bruges til socioøkonomi, prioriteres ud fra de eksisterende ressourcer.

Denne model medfører, at der prioriteres en pulje til skole 14, inden den resterende del af ressourcerne til undervisning tildeles alle skoler.

Principmodel 3 – Alternativ: Tildeling til klasser med mange tosprogede

De klasser i skolevæsnet, hvor der er mange tosprogede elever, oplever særlige udfordringer. En del af disse elever – men ikke alle – tæller også som udfordrede i socioøkonomien.

Denne model opgør antallet af tosprogede elever i alle klasser i hele skolevæsnet.

Herefter tildeles der midler til de klasser, der f.eks. består af mere end 25 % tosprogede elever.

Principmodel 4 – Yderligere analyse

Der laves en yderligere analyse, som går mere i dybden end det Børne- og Familieforvaltningen, i samarbejde med Center for Økonomi og Løn, har udregnet, på baggrund af standardudtrækket fra Danmarks Statistik.

Her er der mulighed for at opnå viden om, hvordan andre kommuner bruger socioøkonomi samt at gå i dybden med de forskellige kriterier, der ligger til grund for beregningerne.

Herunder vil der blive gennemarbejdet, hvordan og hvor meget de skal vægte i forhold til hinanden.

En analyse af dette vil formentlig koste mellem 200.000 og 300.000 kr.

Såfremt socioøkonomi indføres, som en del af ressourcetildelingsmodellen, er det nødvendigt, at den procentvis opgørelse af udfordrede elever bliver opdateret hvert år, således at fordelingen af økonomien også følger det børnegrundlag, der er på den enkelte skole.

Børne- og Familieforvaltningen bemærker, at i de kommuner, hvor man i dag arbejder med socioøkonomi som en del af ressourcetildelingen, har man også en udlægningsmodel for specialundervisning.

Endvidere bemærkes det, at hvis socioøkonomi indføres som en del af ressourcetildelingsmodellen, bør det overvejes om der skal laves en lignende model på Dagtilbud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle ændringer er udgiftsneutrale, idet en pulje til socioøkonomi vil fragå den resterende del af ressourcerne til undervisningen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En omfordeling af økonomi omkring socioøkonomi vil kunne give en flytning af personale mellem skolerne.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

68. Frigivelse af anlægsbevilling - Indretning og forbedring af Huset

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsbevilling til indretning og forbedring af Huset på Havrevej i Thisted.

Redegørelse

I forbindelse med udvidelse af behandlingstilbuddene i Huset ønskes der en opgradering af Husets lokaler på Havrevej 35 og 37, således de er tidssvarende.

Gennem de sidste par år er de opgaver, som Huset løfter vokset, i form af nye opgaver omkring Step Up og U-Turn Thisted. Dette betyder et pres på vores nuværende lokaler, hvor Husets klubtilbud alene har ca. 40 børn og unge besøgende hver dag. Derudover har kontaktpersonskorpset tilknyttet ca. 85 unge, som også gør brug af lokalerne. Endvidere benytter Familieindsatser og Sundhedsplejen lokalerne til forskellige tilbud.

Vi ønsker derfor at skabe hyggelige og hjemlige rammer, hvor de mest udsatte børn og unge vil føle sig trygge og tilpasse. Vi ønsker, at lokalerne blandt andet skal males i varme og indbydende farver og generelt indrettes således, at børn og unge ønsker at være der. Atmosfæren i lokalerne skal gøre, at børn og unge finder en sikker base, hvor de er trygge og kan udvikle sig.

Vi tror på, at de fysiske rammer skal være uformelle og give et indtryk af omsorg, hygge og imødekommenhed. Indgangen, møblerne og belysningen skal bryde med det måske forventede billede af en kommunal institution, hvor stearinlys, frugt, kaffe/te skal byde alle velkomne. Det er vores overbevisning, at netop det første indtryk er utroligt vigtigt. Derfor vil vi have fokus på at gøre skridtet ind over dørtærsklen så behageligt som muligt, så børn, unge, forældre og samarbejdspartnere straks føler sig velkommen.

Beløbet forventes anvendt således:

 • Maling - 80.000 kr.
 • El - 30.000 kr.
 • Gamer-rum - 10.000 kr.
 • Projekter + lærred - 10.000 kr.
 • TV+tilbehør - 10.000 kr.
 • Diverse indretning - 35.000 kr.

Total - 175.000 kr.

Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Det nævnte projekt i redegørelsen kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "XA-897 Børne- og Familieområdet - pulje".

Der er i alt 500.000 kr. i rådighedsbeløb på "XA-897 Børne og Familieområdet - pulje" i 2019.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. november 2018 godkendt, at der frigives 325.000 kr. af ovennævnte anlægsbevilling.

Med denne sagsfremstilling ønskes det resterende rådighedsbeløb i 2019 frigivet: 175.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til etablering af udearealer omkring Huset. Beløbet finansieres af rådighedsbeløbet på XA-897.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

69. Fordeling af anlægspulje ( 1 mio. kr.) 2019 til de selvejende haller.

Udskriv

Sagstema

Fordeling af anlægsmidler til de selvejende haller fra anlægspulje xa-542, hvor der i 2019 er et rådighedsbeløb på 1 mio. kr.

Redegørelse

Der er på investeringsoversigten for 2019 afsat 1 mio. kr. til renovering af de 13 selvejende haller.

Ved renoveringsprojekter, som får tilskud fra anlægspulje xa-542, skal den enkelte hal selv finansiere mindst 20 % af omkostningerne jf. strategi vedrørende anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune. (Bilag)

Samtlige selvejende haller har haft mulighed for at søge puljen. Der er indkommet ønsker til puljen fra 12 af hallerne. Sjørring Kultur og Idrætscenter har ikke søgt, da de har lavet en selvstændig ansøgning til budget 2020 på renovering og nyindretning af omklædningsrum. Hørdum og Nordthy Hallen har efterfølgende valgt at udskyde deres ansøgning, da de ikke mener at kunne nå det i indeværende år.

Udspillet til fordeling af midlerne er lavet på baggrund af "Strategi vedrørende anlægstilskud samt kommunale lån og lånegarantier til de selvejende haller i Thisted Kommune". (Se bilag)

I fordelingen er der taget højde for, at nogle haller er momsregistrerede, nogle delvis momsregistrerede mens andre ikke er momsregistrerede.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der igen i år er ønsker fra hallernes side om støtte til projekter væsentlig udover den afsatte million. Samtidig er der også fra flere haller indkommet forventede ønsker for både 2020 og 2021.

Renoveringspuljen foreslås fordelt således:

Anlægsmidlerne udbetales således, at hallerne modtager halvdelen af beløbet forud og resten af beløbet, når der foreligger dokumentation for udgifternes afholdelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Strategi og retningslinjer vedr. anlægsbevillinger og lån til de selvejende idrætshaller besluttet af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten for 2019 (XA-542) afsat 1 mio. kr. til renovering af de 13 selvejende haller.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen, der gives tilskud til selvejende haller

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen, der gives tilskud til selvejende haller

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af pulje XA-542. Bevillingen fordeles til de selvejende haller som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Folkeoplysningsudvalget, 6. maj 2019, pkt. 17:

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Folkeoplysningsudvalget den 6. maj 2019:

Steffen Kjær Thiesen

Jonas Jensen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

70. Godkendelse af sundhedsaftale 2019

Udskriv

Sagstema

I hver valgperiode skal der udarbejdes en sundhedsaftale mellem kommuner og region, som overordnet set fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Under inddragelse af bl.a. kommunale høringssvar har Sundhedskoordinationsudvalget udarbejdet en sundhedsaftale, som forelægges til godkendelse.

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som via en vision, bærende principper og 5 pejlemærker med politiske målsætninger sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. De konkrete indsatser, der skal til for at udmønte sundhedsaftalen, er ikke fastlagt i sundhedsaftalen, men vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden.

I forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen er der derudover behov for at udpege politiske repræsentanter til de politiske klynger, som er en del af organiseringen omkring sundhedsaftalen.

Redegørelse

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en regionalt dækkende sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der dækker hele Nordjylland og fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte version af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som fremsendes til godkendelse i de 11 nordjyske kommuner og hos Region Nordjylland. Sundhedsaftalen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra de nordjyske kommuner i forbindelse med en høring i december 2018 – januar 2019.

Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR. KKR behandlede den 26. april 2019 sundhedsaftalen og besluttede at anbefale Sundhedsaftalen til godkendelse i de nordjyske kommuner.

Kort om sundhedsaftalens indhold

Visionen i sundhedsaftalen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Bedre forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Mindre rygning vil give flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalens målgruppe er hele den nordjyske befolkning, men aftalen har særligt fokus på tre målgrupper i form af børn og unge med særlige udfordringer, borgere med psykisk sygdom samt borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger.

I arbejdet med at indfri den kommende sundhedsaftale er der i sundhedsaftalen opstillet en række bærende principper. Principperne er den fælles grundforståelse, som parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstiller aftalen ikke på forhånd konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil i stedet blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne og med bred inddragelse.

Udpegning til politisk organisering

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske klynger bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum kaldet ”Sundhedspolitisk Samling”.

Da det første møde i den politiske del af organiseringen allerede vil blive afholdt den 20. september 2019, anmodes der om, at der i forbindelse med godkendelse af sundhedsaftalen udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger. Der forventes repræsentation af udvalgsformænd/næstformænd fra social-, sundheds- og evt. beskæftigelsesområdet samt fra den kommunale del af Sundhedskoordinationsudvalget (dvs. i alt 2-4 politiske repræsentanter fra hver kommune).

Videre proces

Når Sundhedsaftalen er godkendt af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, vil Sundhedsaftalen senest ved udgangen af juni 2019 blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen. Den nye sundhedsaftale vil træde i kraft den 1. juli 2019. Arbejdet med at implementere sundhedsaftalen vil derefter blive igangsat – bl.a. med en politisk drøftelse på møde i Sundhedspolitisk Samling den 20. september 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven og Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 14. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 21. maj 2019

Økonomiudvalget den 22. maj 2019

Handicaprådet - orientering - den 23. maj 2019

Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. At Sundhedsaftalen 2019 godkendes.
 2. At der udpeges politiske repræsentanter til de politiske klynger.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2019, pkt. 102:

Ad 1.

Udvalget indstiller Sundhedsaftalen til godkendelse.

Ad 2.

Udvalget ønsker at pege på formanden for Børne- og Familieudvalget Søren Zohnesen, formanden for Social- og Sundhedsudvalget Ida Pedersen, næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget Henrik Gregersen og medlem af Social- og Sundhedsudvalget Jens Otto Madsen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

71. Henvendelse fra Casper Søe-Larsen

Udskriv

Sagstema

Politiker Casper Søe-Larsen har fremsendt følgende punkt til dagsordenen:

"På næste møde ønsker jeg, at BFU drøfter, informerer og opfordrer vores lokale skolebestyrelser til at søge om deltagelse i frihedsforsøget lanceret af Undervisningsministeriet den 1. marts.

Jeg ønsker, at vi i BFU og fra kommunens side er proaktive og imødekommende overfor de skolebestyrelser der måtte finde muligheden interessant og ikke afvisende overfor nye tiltag.

Jeg mener, at vores kommune og skoler på mange måder er unikke. Vi finder skæve og gode løsninger. Jeg syntes, at det er oplagt at en, eller flere af vores skoler, søger om mulighed for at afprøve og bidrage med høje faglige input til, om folkeskoler med færre bindinger kan løfte elevernes faglige niveau og fremme det gode børneliv"

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/mar/190301-forsoeg-skal-give-oegede-frihedsgrader-til-folkeskolen

Indstilling

Fremsendes til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

Casper Søe-Larsen anbefaler at forvaltningen:

 1. Gensender materiale og informerer grundigt om muligheden og vilkår.
 2. Opfordrer skolebestyrelser at drøfte mulighed for ansøgning til ordningen.

Til toppen

72. § 16 b - Ansøgning om konvertering af understøttende undervisning i Folkeskolen

Udskriv

Sagstema

Orientering om godkendelse af ansøgninger til § 16 b - Konvertering af understøttende undervisning i Folkeskolen for skoleåret 2019/2020.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgsmødet, den 11. marts 2019, blev kompetencen til bevilling af konvertering af understøttende undervisning for mellemtrin og udskoling for skoleåret 2019/2020, delegeret til Børne- og Familieforvaltningen.

Børne- og Familieforvaltningen kan, i overensstemmelse med denne delegering, orientere om, at følgende skoler er bevilliget nedsættelse af timetal i henhold til § 16 b, under forudsætning af, at aftalen vedtages i Folketinget inden skoleårets påbegyndelse.

Bevillingen gælder skoleåret 2019/2020.

Skole

Klasser

Timetal

Hurup skole

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

1,5 timer

2,0 timer

Snedsted skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,0 timer

Koldby skole

4., 5. og 6. klasser

2,0 timer

Tilsted skole

4., 5. og 6. klasser

2,0 timer

Hannæs-Østerild skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,0 timer

Rolighedsskolen
Østermølleafdeling

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,0 timer

Rolighedsskolen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

1,5 timer

Nors skole

4., 5. og 6. klasser

2,0 timer

Sennels skole

4., 5. og 6. klasser

2,0 timer

Bedsted skole

4., 5. og 6. klasser

2,0 timer

Tingstrup skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,0 timer

Hanstholm skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,0 timer

Østre skole

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

1,5 timer

2,0 timer

Sjørring skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,0 timer

Vestervig skole

4. og 5. klasser

6. klasser

2,0 timer

1,0 time

Konverteringen af den understøttende undervisning kan ikke benyttes til besparelser, men alene til:

 • To-voksen undervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin.
 • Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever.
 • Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin for at fremme, at frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen.

Skolen skal, som led i den eksisterende kvalitetsrapport, redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning.

Undervisningsministeriet vil, som led i den årlige undersøgelse af skolernes længde, fremadrettet undersøge, hvad konverteringen anvendes til.

Retsgrundlag

Aftale om folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. (Forudsat aftalen vedtages i Folketinget)

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

73. Justeringer af Folkeskolen

Udskriv

Sagstema

Folketinget vedtog den 2. maj 2019: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.

Redegørelse

Hovedpunkter i aftalen er:

 • Afkortning af skoledagen i indskolingen med 90 timer årligt - overskydende midler anvendes til kvalitetsforbedringer
 • Forenkling af § 16B ansøgninger om at konvertere understøttende undervisning til to-voksenundervisning
 • Ekstra penge til øgede åbningstider i SFO
 • Ekstra fagtimer i tysk/fransk, billedkunst og historie
 • Kompetencemålsætningen udskydes til 2025
 • Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skoleledere

Aftaleteksten er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. Vedtaget den 2. maj 2019.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomi, der frigøres ved den afkortede skoledag, skal anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser.

Derudover kompenseres kommunerne for den øgede aktivitet i SFO'erne som følge af den afkortede skoleuge.

Andre konsekvenser

Den afkortede skoledag kan på nogle skoler give behov for yderligere busafgange. Skolerne er i dialog med Teknik og Erhverv om dette.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at overstående tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen

74. Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for Skolefritidsordninger (SFO)

Udskriv

Sagstema

Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger (SFO).

Redegørelse

Folkeskoleloven betoner, at Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jævnfør § 3, stk. 7, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, ved de berørte skoler (§ 40, stk. 4.). De enkelte SFO'er skal, på baggrund af mål- og indholdsbeskrivelsen, udarbejde en lokal mål- og indholdsbeskrivelse.

Undervisningsministeriet fastsætter, i en lovbekendtgørelse, en række krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelsen (nr. 665 af 20. juni 2014). Ud fra bekendtgørelsen kan der sammenfattes følgende temaer, som skolefritidsordningerne skal beskrive, hvordan de imødekommer og arbejder med:

 • Legen (den voksenorganiserede og den selvvalgte aktivitet)
 • Sundhed (kost og bevægelse)
 • Lektiestøtte
 • Forældresamarbejde
 • Børn med særlige behov
 • Overgange og sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole

Den seneste mål- og indholdsbeskrivelse blev udarbejdet i 2015. Heri står det skrevet, at den skal revideres parallelt med de lokale mål- og indholdsbeskrivelser i 2017. Denne revision har dog endnu ikke været foretaget, hvorfor Undervisningsafdelingen påbegynder en revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen.

Foruden det obligatoriske indhold er det besluttet, at tilføje de to nedenstående temaer til mål- og indholdsbeskrivelsen i Thisted Kommune:

 • Sprog og læsning i et fritidsperspektiv
 • Digital teknologi

Sprog og læsning i et fritidsperspektiv er udvalgt, idet børn og unges sprog- og læsefærdigheder har en afgørende betydning for deres faglige udvikling og sociale trivsel, set i forhold til at kunne kommunikere og indgå i sociale relationer. Undervisningsafdelingen finder det derfor vigtigt, at sprog og læsning indtænkes som en del af børnenes gang i skolefritidsordningerne. Eksempelvis i form af højtlæsning for børnene, eller ved at børnene selv har mulighed for at tilgå bøger og læse i dem. Digital teknologi er udvalgt, fordi det fylder en stor del af børnenes hverdag, og har fået en afgørende betydning for deres identitetsdannelse, læring, fællesskaber og udvikling af sociale relationer. Undervisningsafdelingen finder det derfor væsentligt, at skolefritidsordningerne beskriver deres tilgang til - og hvordan de anvender digitale redskaber omkring børnene.

Revideringen af mål- og indholdsbeskrivelsen varetages af tre afdelingsledere fra skolefritidsordningerne, en konsulent fra Dagtilbud/Undervisning og en assistent fra Undervisning, der har det primære ansvar for de administrative forhold omkring skolefritidsordningerne.

Mål- og indholdsbeskrivelsen sendes til høring i skolebestyrelserne og Område-MED Skoler, inden den sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Område-MED Skoler den 29. maj 2019

Sendes efterfølgende til efterretning i skolebestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 62:

Taget til efterretning, idet oplægget sendes til godkendelse i BFU forinden høring.

Område-MED Skoler, 24. april 2019, pkt. 9:

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende i Område-MED Skoler - 24. april 2019:

Karen Johansen, Elin Hove, Lars Munch Jørgensen og Charlotte Holst Høybye.

Genoptagelse af sag:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender mål- og indholdsbeskrivelsen i SFO

Beslutning

Taget til efterretning idet sagsgangen ændres således den sendes i høring i Skolebestyrelserne.

Børne- og Familieudvalget opfordrer til, at den enkelte skolebestyrelse forholder sig til forenings-SFO.

Til toppen

75. Reviderede mål- og retningslinjer for Forebyggelsespuljen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af reviderede mål- og retningslinjer for Forebyggelsespuljen

Redegørelse

En bredt funderet arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kultur og Fritid, UU Thy, Sektion for myndighed og familieindsatser, Børne- og Familierådgivningen, Asyl og Integration samt Undervisning har afholdt to møder henholdsvis den 29. januar 2019 og 21. februar 2019, med henblik på at revidere mål- og retningslinjer for Forebyggelsespuljen.

Der er blevet lagt vægt på at skabe et mere oversigtlig dokument, hvor det tydeligt fremgår hvilke områder Forebyggelsespuljen har sit virke i. Derudover er ansvarsfordelingen blevet tydeligere, og der er oprettet en selvstændig mailadresse til Forebyggelsespuljen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Social Service § 11 stk. 6, Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen § 33 stk. 7 samt Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet § 5.

Økonomiske konsekvenser

Sagen udløser ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Sagen har ingen konsekvenser for borgere eller andre.

Høring og sagsgang

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen den 1. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Undervisningsafdelingen indstiller, at sagen godkendes.

Tidligere besluttet

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 1. april 2019, pkt. 6:

Godkendt. Fremsendes til Børne- og Familieudvalget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

76. Orientering om puljeansøgning

Udskriv

Sagstema

Orientering om puljeansøgning.

Redegørelse

Baggrund

Med finansloven for 2019 er Regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at styrke indsatsen målrettet de første 1.000 dage for børn i udsatte positioner og sårbare familier med en række nye initiativer. Med udspillet vil Regeringen og Dansk Folkeparti styrke samspillet mellem dagtilbud, familien og sundhedsplejen. Initiativerne skal sikre dagtilbud af endnu højere kvalitet og samtidig hjælpe og vejlede sårbare og udsatte familier med små børn.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende oprettet puljen "Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud" på 41 mio. kr., som Børne- og Familierådgivningen netop har søgt om projektmidler fra.

Formål

Det overordnede formål med puljen er:

 • At prioritere en øget sundhedsplejeindsats der kvalificerer, styrker og systematiserer indsatsen for sårbare udsatte familier. Som en del af projektet vil udvalgte medarbejdere skulle efteruddannes i metoden Circle of Security Parents (COS-P).
 • At udvikle den indsats sundhedsplejerskerne allerede har ydet i familien gennem barnets første leveår, og styrke den tidlige indsats for små børn med særlige behov og deres familier.
 • At styrke samarbejdet mellem Sundhedsplejen og Dagtilbud ved besøg af Sundhedsplejen i Dagtilbud, både i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af det pædagogiske personale og i forhold til specifikke børn og deres familier.

Desuden skal der løbende i projektperioden udarbejdes en samarbejdsmodel imellem Sundhedsplejen og Dagtilbud, som kan anvendes efter projektperiodens udløb.

Projektet vil have opstart i august 2019 og forventes afsluttet i september 2021.

Det forventes at der foreligger svar fra Sundhedsstyrelsen inden sommerferien.

Børne- og Familierådgivningschef Rikke Storgaard Toft vil på mødet give en kort status om projektet og ansøgningen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Til projektet ansøges der om 1,5 mio kr.

Udover dette indgår der en egenfinansiering på ca. 355.000 kr., som afholdes af nuværende budget på de forskellige fagområder, der indgår i projektet.

Egenfinansieringen fordeler sig således:

Sundhedsplejen: 70.000 kr.

Tandplejen: 35.000 kr.

Dagtilbud: 30.000 kr.

Center for Økonomi og Løn: 30.000 kr.

Konto 6, Børne- og Familierådgivningen: 190.000 kr.

Herudover kommer rejseomkostninger i forbindelse med COS-P uddannelse af 6 personer i København 20.-23. august 2019 samt andel af medarbejder-forsikringsomkostninger på de respektive budgetområder.

Center for Økonomi og Løn har udarbejdet budgetmaterialet til ansøgningen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Område MED for Dagtilbud, PPR og Familie den 23. april 2019.

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019, punkt 4:

Område-MED blev orienteret om sagen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

77. Udvidelse af overvægtsklinik i Sundhedsplejen

Udskriv

Sagstema

Orientering om udvidelse af overvægtsklinikken i Sundhedsplejen.

Redegørelse

Sundhedsplejens Overvægtsklinik blev etableret i september 2017, og har været en stor succes lige fra starten, men har pt. en venteliste på ca. 8 måneder, hvilket er vores største udfordring i øjeblikket.

I Danmark ses overvægt hos børn som et stigende sundhedsproblem. Dette gælder også for børnene i Thisted Kommune.

Overvægtsklinikken beskæftiger 2 sundhedsplejersker med specialuddannelse efter ”Holbækmetoden”, der har samtaler med de svært overvægtige og overvægtige børn, unge samt deres familier.

Vi modtager ansøgere fra egen afdeling, praktiserende læger, Ålborg Sygehus, socialrådgivere og familier, der selv henvender sig. Børn, der er optaget på julemærkehjem, bliver automatisk tilknyttet overvægtsklinikken, hvis det omhandler overvægt, og de ikke allerede er tilknyttet.

Overvægt hos børn er problematisk af flere grunde. Det kan blandt andet medføre:

 • Forhøjet blodtryk
 • Forhøjet kolesterol
 • Type 2 diabetes
 • Astma/Lungeproblemer
 • Ortopædiske komplikationer, ben og knæsmerter
 • Flere kræftformer i voksenalderen
 • En lang række psykiske problemstillinger

For det enkelte barn vil det være hensigten at give større livskvalitet, samt at forebygge følgesygdomme af overvægt.

Erfaringer

Vores erfaringer med arbejdet i overvægtsklinikken er bl.a.:

 • 40 ud af 50 børn har opnået en positiv udvikling i børne-BMI siden opstart på Overvægtsklinikken.
 • Familierne profiterer af tæt opfølgning.
 • Familierne ønsker ofte ny tid hyppigere, end det er muligt.
 • Der bliver skabt en øget bevidsthed hos både børn og familier om en sundere livsstil, som indebærer øget fokus på kost og motion.
 • Familierne giver udtryk for at de taler mere om sunde vaner efter opstart i klinikken, og strukturen i modellen hjælper dem til sundere livsstil og vægttab.

Vores erfaringer er enslydende med erfaringer fra ”Holbækmodellen” der viser, at et barn i opstartsfasen i overvægtsklinikken ofte har vægttab, men over tid ses der igen en vægtstigning. Ved tæt opfølgning, støtte og opbakning opnås der oftest igen et vægttab. Det er derfor vigtigt, at fastholde principper og struktur over tid, for at opnå en livsstilsændring.

Justering af indsatsen:

En passende justering af indsatsen vil kræve en opnormering af sundhedsplejefaglige timer med 7 timer/uge, samt efteruddannelse af to sundhedsplejersker i ”Holbækmodellen". På denne måde kan ventetiden for motiverede familier nedbringes, og den høje faglighed omkring tilbuddet samt den fremtidige drift opretholdes.

Økonomien til denne justering udgør ud over 7 timer/uge, desuden kursusdeltagelse i "Holbækmodellen" for 2 sundhedsplejersker. Kursusudgiften beløber sig til i alt ca. 50.000 kr. Alle udgifter kan indeholdes i sundhedsplejens budget for 2019.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien til denne justering udgør, udover 7 timer/uge, kursusdeltagelse i "Holbækmodellen" for 2 sundhedsplejersker. Kursusudgiften beløber sig til i alt ca. 50.000 kr. Alle udgifter kan indeholdes i sundhedsplejens budget for 2019.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen. Sundhedsplejen kan selv løfte finansieringen af den ønskede ændring.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

78. Orientering om ungekriminalitetsnævn

Udskriv

Sagstema

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev den 29. juni 2018 enige om en ny aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Med aftalen oprettes bl.a. et Ungdomskriminalitetsnævn i hver politikreds og en ungekriminalforsorg. Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019.

Redegørelse

Formål

Formålet med loven er, at forebygge ungdomskriminalitet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, som skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, samt en ungekriminalforsorg, som skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres. Indsatserne skal fastlægges og gennemføres for barnets eller den unges bedste, være helhedsorienterede, bygge på barnets eller den unges egne ressourcer og tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af barnets eller den unges og familiens forhold. Barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed.

Børne- og Socialministeriet og Justitsministeriet har udarbejdet en håndbog ”Ud af kriminalitet og tilbage i trivsel”, hvor det blandt andet fremgår:

Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitets formål er, at børn og unge bringes ud af kriminalitet og tilbage i trivsel.

Det skal sikres gennem en helhedsorienteret indsats med mærkbar og hurtig konsekvens, hvor børn og unge bliver stillet til ansvar, når de begår kriminalitet, samtidig med at de understøttes i en kriminalitetsfri tilværelse fremover. Indsatsen for det enkelte barn eller den enkelte unge skal være skræddersyet og fastsættes på grundlag af den eksisterende sociale værktøjskasse. Derudover skal barnets eller den unges udvikling følges tæt, og der skal være en hurtig reaktion, hvis barnet eller den unge igen kommer på afveje. Reformen skal samtidig sikre, at der er en fælles retning og konsekvens i indsatsen over for ungdomskriminalitet.

Fokusområder

Reformen af indsatsen mod ungdomskriminalitet består af fem fokusområder, hvor oprettelsen af et nyt system for behandlingen af sager om børn og unge, der begår kriminalitet, alene er én del. De fem fokusområder er:

 • Fødekæden til den hårde kerne skal stoppes.
 • Børn og unge i risikozonen og deres forældre skal opleve en tidlig konsekvens af kriminel adfærd.
 • Ensrettet indsats for anbragte kriminalitetstruede unge.
 • En effektiv forebyggende indsats for alle børn og unge.
 • Effektiv implementering og opfølgning.

Oprettelsen af Ungdomskriminalitetsnævnet og ungekriminalforsorgen er en del af initiativerne, der skal stoppe fødekæden til den hårde kerne af unge kriminelle. Derudover styrkes de eksisterende redskaber i lov om social service, så de kan anvendes mere effektivt over for børn og unge i risikozonen. Det indebærer bl.a., at anvendelsen af forældrepålæg og børne- og ungepålæg styrkes og effektiviseres.

Ungdomskriminalitetsnævnet skal behandle sager om børn og unge i alderen 10 til 17 år, som er i fødekæden til den hårde kerne af unge kriminelle. Hermed menes børn og unge, som er særligt udsatte for at havne i den hårde kerne af unge kriminelle, f.eks. fordi de har deres kriminelle debut meget tidligt, eller fordi de er kendetegnet ved en række risikofaktorer i forhold til at begå yderligere kriminalitet.

Ungdomskriminalitetsnævnet vil således skulle behandle sager om børn og unge, der er dømt eller mistænkt for at have begået personfarlig kriminalitet. Det vil f.eks. være vold, røverier, trusler eller ildspåsættelse.

Nævnet vil derudover skulle behandle sager om børn og unge, der er dømt eller mistænkt for at have begået anden alvorlig kriminalitet, og som samtidig er kendetegnet ved en række risikofaktorer, der gør dem særligt udsatte for at begå yderligere kriminalitet.

Retsgrundlag

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet trådte i kraft den 1. januar 2019.

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Etablering af det nye nævn betyder ekstra udgifter til medarbejdertimer samt transportudgifter ved deltagelse i møder i nævnet. Udgifterne afholdes indenfor områdets nuværende budget. Der forventes kompensation via DUT-midlerne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

79. Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Folketinget har vedtaget to nye love, om henholdsvis obligatorisk læringstilbud til et-årige børn i udsatte boligområder og bedre fordeling i daginstitutioner.

Redegørelse

1. Obligatorisk læringstilbud til et-årige i udsatte boligområder.

Bestemmelsen om obligatorisk læringstilbud til et årige i udsatte boligområder, der træder i kraft 1. juli 2019 medfører, at børn fra udsatte boligområder, der ikke er i dagtilbud, skal tilbydes et obligatorisk læringstilbud på 25 timer pr. uge. Læringstilbuddet skal foregå i en kommunal eller privat daginstitution. Læringstilbuddet kan ikke foregå i den kommunale dagpleje.

Børn som er omfattet heraf, er:

 • Alle børn i området, som ikke er i dagtilbud, når de fylder et år.
 • Alle børn i området, som i alderen mellem et og to år, der udmeldes af et dagtilbud.
 • Alle børn mellem et og to år, som ikke er i dagtilbud, og som flytter ind i et udsat boligområde.

En orienteringsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet, af 21.12.2018 præciserer, hvad tilbuddet skal indeholde:

Børn, der er omfattet af tilbuddet, skal integreres i børnefællesskabet i den pågældende daginstitution og følge de pædagogiske aktiviteter m.v. , og hovedsproget skal være dansk. Tilbuddet skal fordeles jævnt over ugens dage og placeres, så børnene i videst muligt omfang kan deltage i leg og aktiviteter. Endelig skal børnene introduceres til danske traditioner, normer og værdier. Eksempelvis traditioner i forbindelse med jul, påske, grundlovsdag, fødselsdage samt demokratiske normer og værdier. Desuden skal det sikres, at forældrene til børn i obligatorisk læringstilbud, indgår i et målrettet forløb, hvor de vejledes i, hvordan de kan understøtte deres børns danske sprog samt kendskab til danske traditioner, normer og værdier. Det endelige indhold af forældredelen afventer nærmere vejledning fra Børne- og Socialministeriet.

Såfremt der er forældre til børn, som skal tilbydes et obligatorisk læringstilbud, som ikke ønsker barnet i en daginstitution, har de mulighed for selv at forestå indsatsen og i så fald skal kommunen føre tilsyn med, at denne lever op til formålet med et obligatorisk læringstilbud.

Et obligatorisk læringstilbud skal stilles gratis til rådighed for forældrene, dog skal forældrene selv betale for bleer og frokost.

2. Bedre fordeling i daginstitutioner.

Bestemmelsen om bedre fordeling i dagtilbud træder i kraft den 1. januar 2019 og kommunerne skal leve op til lovens krav pr. 1. januar 2020. Bestemmelsen, der omfatter både kommunale og private daginstitutioner, fastslår, at der maksimalt må nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår, jf. ovenstående oversigt. En privat daginstitution kan afvise at optage et barn, hvis der er klar formodning om at institutionen hermed ikke vil kunne leve op til 30 % reglen og private institutioner skal en gang årligt, oplyse Thisted Kommune om, hvor stor en andel af børnene der er fra udsatte boligområder.

Nyoptaget skal opgøres over et kalenderår, første gang i 2020. Børn fra et udsat boligområde, der allerede er optaget i institutionen, er ikke omfattet af opgørelsen.

Såfremt forvaltningen vurderer, at et barn fra de udsatte boligområder ikke kan indskrives i en bestemt institution, på grund af 30 % reglen, vil forældrene blive kontaktet med tilbud om en anden plads, der så vidt muligt opfylder deres ønske.

Opgørelsen sker over et kalenderår. Der er derfor fleksibilitet til at tage flere børn ind fra udsatte boligområder i perioder, blot det samlet ikke overstiger 30 %.

Der gælder særlige regler hvis andelen af børn fra de udsatte boligområder, mellem 26 uger og indtil skolestart udgør mere end 20 % af alle kommunens børn. Dette er dog ikke tilfældet i Thisted Kommune.

I praksis vurderer forvaltningen, at bestemmelsen primært vil berøre Espersens Børnehus, Vuggestuen Tumlehuset, samt de private daginstitutioner Dr. Louises Børnehus samt Lerpytter Friskole og Børnehave.

Børn, som har bopæl udenfor et udsat boligområde og som tilbydes plads i en institution beliggende i et udsat boligområde, skal ligeledes tilbydes en plads i en anden institution, der ikke er beliggende i et udsat boligområde. Det vil i praksis sige, at forældre der ikke bor i de nævnte boligområder og som søger optagelse i Vuggestuen Tumlehuset, desuden skal tilbydes en plads i en anden institution.

Opgjort pr. april måned 2019 er procentandelen af børn fra det udsatte boligområde følgende: Dr. Louises Børnehus: 20,9 %. Lerpytter Friskole og børnehave: 50 %. Vuggestuen Tumlehuset: 37,5 %. Espersens Børnehus: 22,5 %.

Det skal bemærkes, at børn der er optaget i et obligatorisk læringstilbud, medtælles i 30 % opgørelsen.

Der fremsendes en orienteringsskrivelse til de private institutioner vedrørende de nævnte bestemmelser.

3. Definition på et udsat boligområde.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har udsendt en oversigt over udsatte boligområder, som for Thisted Kommunes vedkommende drejer sig om:

Thisted boligforening:

 • Afdeling 4, Gl. Grønningen
 • Afdeling 6, Grønningen
 • Afdeling 7, Refsvej
 • Afdeling 8, Havrevej

Lejerbo:

 • Afdeling 122-0

I de nævnte afdelinger var der, opgjort i februar 2019, 32 børn i alderen 0 - 1 år, 33 børn i alderen 2 - 3 år.

Transport, Bygnings- og Boligministeriet har defineret et udsat boligområde, når to af følgende fire kriterier er opfyldte:

 • Andelen af beboere i alderen 18 – 24 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40% opgjort som gennemsnit over de seneste to år.
 • Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de senest to år.
 • Andelen af beboere i alderen 30 – 59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60%
 • Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15 – 64 år i området eksklusive uddannelsesøgende, udgør mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Retsgrundlag

Dagtilbuds- samt Almenboligloven.

Økonomiske konsekvenser

Et obligatorisk læringstilbud skal stilles gratis til rådighed for forældrene, dog undtaget betaling for bleer og frokost. I praksis vil børnene blive indskrevet i en 30 timers plads.

Andre konsekvenser

Bestemmelserne vil få konsekvenser for de forældre og børn, som er omfattet af et obligatorisk læringstilbud. Ligeledes vil bestemmelsen om bedre fordeling i dagtilbud kunne få konsekvenser for de forældre, der ikke bor i et udsat boligområde, men som ønsker en plads i Vuggestuen Tumlehuset som førsteprioritet. De vil også skulle tilbydes en plads i et andet dagtilbud.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Per Skovmose kan ikke tage sagen til efterretning.

Til toppen

80. Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2019

Udskriv

Sagstema

Orientering om Børnekulturnatten i Thy, som afholdes den 13. september 2019 med temaet "Fantasiens Øje".

Redegørelse

Årets Børnekulturnat bliver den 19. i rækken og løber af stablen fredag aften den 13. september 2019 i Thisted by. En bred vifte af foreninger og institutioner åbner deres døre for børn mellem 4 og 12 år og deres familier for at vise byens kulturelle muligheder og tilbud for børn. Temaet i år er "Fantasiens Øje" og er udviklet af 3. og 4. klasses elever på Hannæsskolen i samarbejde med Billedskolen i Thy.

Siden 2016 afholdes "Mød en kunstner" som temauge i uge 37 i dagtilbud og skoler, hvor professionelle kunstnere sammen med børnene udforsker årets børnekulturnatstema. Optakten med et kunstnerforløb på en dag tilbydes til alle dagtilbud og skoler, hvor kunstnerne møder børnene i deres vante rammer med henblik på at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser.

Børnekulturnatten arrangeres af en arbejdsgruppe med Biblioteket i Thy som tovholder. Derudover er der nedsat en styregruppe, som varetager initiativerne for skoler og dagtilbud samt arbejder med at skabe bro mellem disse initiativer og fredag aften. Styregruppen består af Biblioteket i Thy, KulturRummets kommunikationsansvarlige, Biblioteks- og Musikskoleleder, Kulturtjeneste Thy samt kulturkonsulenten.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy finansieres i dag på følgende måde:

 1. Alle deltagende foreninger og institutioner afholder selv udgifterne til deres egne aktiviteter.
 2. Fællesudgifterne til fredag aften dækkes af kommunen, hvor der er afsat op til 14.000 kr. fra puljen for børn og unge til formålet. Fællesudgifter dækker eksempelvis køb af fakler eller transportudgifter til en bus, som kører i pendulfart mellem byen og Thy Uddannelsescenter.
 3. Forløbet "Mød en kunstner" i uge 37 finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået sagen og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

En håndfuld børnejournalister har været på opdagelse under sidste års børnekulturnat, hvor temaet var Uglen. Børnene har samlet deres oplevelser i en lille film, som man kan gå ind på YouTube for at se: https://youtu.be/DNR5wnqVvjw​.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. maj 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen