09. apr 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

47. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Dagsorden til dialogmøde på Dagtilbudsområdet den 7. maj 2019.
 • Påtænkt ændring af vilkår for private dagtilbud.
 • Information til private pasningsordninger.
 • Konsekvens af ændring af ressourcetillægsmodel.
 • LykkeLiga

Beslutning

Formand:

Byggeudvalgsmøde med Rolighedsbørnehaven - renovering og nybygning.

Øvrige punkter drøftet.

Til toppen

49. Handleplan for områder med underskud i forhold til budget 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Handleplan for afvikling af underskud på Børne- og Familieudvalgets område i 2019.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget fik den 11. marts 2019 forelagt budgetopfølgningen for udvalgets område pr. 31. januar 2019 til efterretning.

Budgetopfølgningen viste et forventet merforbrug på udvalgets område på 1,0 mio. kr., når overførslerne fra 2018 var indregnet.

Økonomiudvalget behandlede den 20. marts 2019 en tilsvarende sag for kommunens samlede budgetopfølgning. Opfølgningen viste et samlet forventet merforbrug i forhold til servicerammen på 14 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede, at fagudvalgene skulle udarbejde handleplaner på områder med forventet merforbrug til efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget, og Direktionen skulle arbejde på at sikre servicerammen i 2019.

Handleplan

Udvalget har et område med forventet merforbrug i 2019, idet dagtilbudsområdet forventer et merforbrug på 7,0 mio. kr. inklusiv et overført underskud fra 2018 på 1,5 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget er en stigning i børnetallet. Ved budgetlægningen for 2019 var der en forventning om 2.507 0-5 årige 1. januar 2019, det faktiske antal viste sig at være 2.593 børn. Stigningen skyldes både flere fødsler og tilflytninger i 2018 end forventet, og en stor andel af de yderligere 86 børn forventes at skulle have et pasningstilbud i 2019.

Handleplanen anviser følgende tiltag, for igen at få balance i økonomien på dagtilbudsområdet:

 • Opbremsning og udskydelse af aktiviteter/udviklingsprojekter for det samlede dagtilbudsområde (fælleskonti).
 • Der passes flere børn i de kommunale institutioner, end der er budgetteret med i 2019, og der tildeles ikke yderligere ressourcer til dette.
 • Serviceniveauet i 2020/2021 nedjusteres i de kommunale tilbud (medfører også lavere tilskud til de private tilbud), så det resterende underskud kan hentes.

Handleplanen for dagtilbudsområdet er vedhæftet.

Servicerammen

Der arbejdes med at reducere forbruget inden for servicerammen ved at udskyde aktiviteter til næste år og flytte anlægslignende projekter/aktiviteter fra driftskonti til anlægskonti.

Reduktion af forbrug i 2019:

 • Sprogundervisningsområdet 0,5-1,0 mio. kr.
 • Dagtilbud 0,5-1,0 mio. kr.
 • Øvrige områder er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. januar

Fra drift til anlæg:

 • IT på skoleområdet 3,0 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Kompetenceudvikling dagtilbud 3,2 mio. kr. (flyttet fra anlæg til drift i budgetforliget 2018)
 • Vedligeholdelsesprojekter på skoleområdet 2-3 mio. kr.
 • Vedligeholdelsesprojekter på fritidsområdet 0,5-1,5 mio. kr.

Øvelsen med at flytte fra drift til anlæg kræver en anlægsbevilling, der finansieres af driften (det vil sige driftsbudgettet nedsættes tilsvarende).

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for servicerammen blive reduceret.
 • Ved at flytte udgifter fra drift til anlæg vil forbruget inden for anlægsrammen stige. Ifølge kommunens forretningsgang for anlægssager skal der anvises rådighedsbeløb eller bevillinger til finansiering af en anlægsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 29. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Handleplanen for dagtilbudsområdet godkendes.
 2. Arbejdet omkring reduktion af serviceudgifterne tages til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Handleplanen på dagtilbudsområdet kan ikke godkendes, idet udvalget under ét forventes at overholde bevillingen, således merforbruget på dagtilbud dækkes af mindreforbrug på øvrige områder. Endelig bemærker udvalget, at der i forvejen mangler budgetdækning på 5. mio. kr. på dagtilbud.

Ad 2. Der rejses en sag efter sommerferien i forhold til flytning mellem drift og anlæg.

Til toppen

50. Ferieplan for elevernes ferie- og fridage i skoleåret 2020/2021

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af ferieplanen for skoleåret 2020/2021.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et forslag til skoleelevernes ferieplan for skoleåret 2020/2021:

Sommerferie: Lørdag den 27. juni – søndag den 9. august

Efterårsferie: Lørdag den 10. oktober – søndag den 18. oktober

Juleferie: Lørdag den 19. december – søndag den 3. januar

Vinterferie: Lørdag den 13. februar – søndag den 21. februar

Påskeferie: Lørdag den 27. marts – mandag den 5. april

St. Bededag: Fredag den 30. april – søndag den 2. maj

Kr. Himmelfart: Torsdag den 13. maj – søndag den 16. maj

Pinseferie: Lørdag den 22. maj – mandag den 24. maj

Grundlovsdag: Lørdag den 5. juni

Sommerferie: Lørdag den 26. juni –

De nævnte datoer er inklusiv i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er nævnt ovenfor.

Forvaltningens forslag til ferieplanen har været til udtalelse i skolebestyrelserne den 21. januar 2019, på Område-MED Skoler den 23. januar 2019 og i Fælleselevrådet den 13. marts 2019.

Alle udtalelser tilslutter sig forslaget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Forslaget har været til høring i skolebestyrelser i perioden 23. november 2018 - 21. januar 2019

Område-MED Skoler - Høring 23. januar 2019

Fælles Elevråd - Høring 13. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

51. Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af resterende anlægsmidler (3,75 mio. kr.) på skoleområdet.

Redegørelse

Der er i 2019 afsat 4 mio. kr. til anlæg på skoleområdet.

Den 29. januar 2019 blev der af Kommunalbestyrelsen frigivet 250.000 kr. til uopsættelige renoveringsopgaver.

De resterende 3,75 mio. kr. ønskes anvendt til at sætte fokus på skolebibliotekerne. Pengene skal være med til at understøtte skolevæsnets fokus på sprog og læsning. Midlerne foreslås anvendt til at ændre i de fysiske rammer på skolebibliotekerne, så de bliver spændende og inspirerende og kan være med til at understøtte læselysten hos eleverne.

Børne- og Familieforvaltningen har drøftet forslag til fordelingen med skolelederne, og der peges på en fordeling med 100.000 kr. i grundtildeling pr. matrikel, hvorefter de resterende midler fordeles efter elevtal. Herefter vil den enkelte skoleleder udarbejde et oplæg, som endeligt godkendes af Forvaltningen.

Den foreslåede fordeling ser således ud:

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 afsat 4 mio. kr. (Xa-566) til skolerenovering. Der er tidligere frigivet 250.000 kr.

En frigivelse af 3,75 mio. kr. betyder, at alle de afsatte midler er frigivet.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til fysiske rammer på skolebibliotekerne på 3,75 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-566.

Beslutning

Indstilles til godkendelse med den bemærkning, at der på hver skole evt. kan anvendes anlægsmidler mere bredt med udgangspunkt i temaet sprog og læsning.

Per Skovmose følger forvaltningens indstilling med den bemærkning, at skolernes faciliteter tilsyneladende er i tip top i orden.

Til toppen

52. Samarbejde med eksterne aktører i skoleåret 2019/2020

Udskriv

Sagstema

I forbindelse med koordinering af åben skole samarbejdet har Undervisningsafdelingen og Kulturtjenesten Thy opfordret de aktører, der tilbyder formidling til dagtilbud og skoler, til at indsende ansøgninger om samarbejde, inden skolerne begynder deres planlægning af skoleåret 2019/2020.

Redegørelse

Det er en fortsat erfaring i Undervisningsafdelingen, at mange aktører ønsker et samarbejde i forlængelse af folkeskolereformens bekendtgørelse om, at skolen skal åbne sig mere mod det omgivende samfund.

For at sikre, at skolerne kan aftale konkrete samarbejder med de eksterne aktører mens skoleåret planlægges, og for at gøre tilbuddene lige for alle, indstilles de indkomne ansøgninger til central behandling.

Nuværende og potentielt nye samarbejdspartnere har indsendt beskrivelser på deres forløb og givet en pris på deres tilbud. Undervisningsafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Kulturtjeneste Thy har behandlet ansøgningerne ud fra en række objektivt opstillede kriterier. De behandlede ansøgninger indstilles hermed, således at der er tilbud for alle aldre i skoler og dagtilbud, geografisk spredning, kvalitet og faglig relevans, samt at aktiviteterne knytter sig til Kulturfagsstrategien såvel som Naturfagsstrategien.

Landbo Thy

Landbruget i børnehøjde er et arrangement i forbindelse med Dyrskuet Thy-Mors. Børn fra Thisteds og Morsøs skoler inviteres til at arbejde med livsforløb og sanseaktiviteter, hvortil alle tilmeldte klasser modtager materiale samt transport til og fra dyrskuepladsen. Ligesom i 2018 indstiller Undervisningsafdelingen, at Thisted Kommunes 1. og 3. klasser deltager (800 børn).

Museum Thy

På museet i Hanstholm er der gratis adgang for alle skoler og efterskoler, og igen i år tilbyder museet en særlig rundvisning, der tager udgangspunkt i bunkerens og Hanstholms historie under den tyske besættelse 1940-45. Også mere generelle temaer vedr. besættelsestiden behandles – herunder den danske civilbefolknings forhold.
Tilbuddet henvender sig primært til 7.-9. klasse, og der indstilles 10 forløb til brug på overbygningsskolerne. (200 elever)

På Museet I Heltborg er tilbuddet til skolerne "En dag i jernalderen", hvor eleverne på den rekonstruerede jernaldergård arbejder med jernalderens mad og håndværk. Gennem håndens arbejde lærer eleverne om dagligdagen for ca. 2000 år siden.

Tilbuddet henvender sig primært til 3.-6.klasse, og der indstilles 5 forløb til mellemtrinnet på skolerne. (100 elever)

På det gamle bådeværft i Nr. Vorupør fokuseres der på håndværk og arbejdsgange, der relaterer til livet ved kysten. Derudover besøges den lokale kirkegård, og eleverne hører fortællinger om udvalgte skæbner fra lokalområdet.

Tilbuddet henvender sig primært til 3.-6.klasse, og der indstilles 5 forløb til mellemtrinnet på skolerne. (100 elever)

Naturstyrelsen Thy

Naturvejledning med professionelle naturvejledere i den lokale natur, på Naturstyrelsens arealer, i hele Thisted Kommune, hvor der tilbydes forløb om f.eks. Naturens Spisekammer, Havforurening, Landskabsdannelse, Naturforvaltning og meget mere. Tilbuddene henvender sig til alle trin i folkeskolen samt for børnehavebørn. Alle forløbstyper kan ses på http://rum.thisted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy. Det anbefales, at der oprettes en fordelingsnøgle på to forløb pr. skole samt et forløb pr. dagtilbud for at imødekomme ansøgningen om 50 forløb. (600 elever)

Nordvestjysk Pigekor

Nordvestjysk Pigekor tilbyder læringsforløb om sang og bevægelse, krop og stemme.

Undervisningsafdelingen vurderer, at forløbet kan benyttes af 1. klasser som en spirekorsoplevelse med en professionel lokal forening som korleder. Der indkøbes som udgangspunkt én undervisningsgang til alle skoler. Eftersom Nordvestjysk Pigekor tilbyder muligheden for at lave et forløb af tre undervisningsgange, har skolerne mulighed for at tilkøbe flere timer. (400 børn)

Thy Teater

I ugerne 35-36 2019 fremfører Thy Teater den stedsspecifikke forestilling SKOVSØENS HEMMELIGHED i Tvorup Plantage. Teater i naturen er en anderledes og intens teateroplevelse for de mindste skolebørn, hvor nationalparken bruges som kulisse for en teaterforestilling om naturens og vandets magi. Børnene lærer at bruge naturen og oplever, at kulturen også kan udspænde sig i naturen. I 2019 kan alle kommunens 1. klasser og den ældste årgang i børnehaverne komme i Skovteatret. (700 børn)

Strandet

Et forløb hvor eleverne får indsigt i plastik og problemerne med plast i naturen. Dagen består af fælles strandrensning, oplæg fra formidler og forsøg, hvor eleverne er med til at sortere og genanvende havplast. Formålet med dagen er, at eleverne stifter bekendtskab med problemerne omkring plast i havene, og får en forståelser for, hvordan plastik kan genanvendes.

Forløbet henvender sig til 4.-10. klasse, og der indstilles 10 forløb til skolerne. (200 elever)

Kirsten Kjærs museum

En dag på Kirsten Kjærs Museum, hvor eleverne har mulighed for at styrke deres praktiske viden inden for et givet felt og tilegner sig en forståelse for den udøvede kunstform, i det direkte og uformelle møde med "en rigtig kunstner".

Tilbuddet henvender sig til 0.-9. klasse, og der indstilles 10 forløb til skolerne. (200 elever)

Kropsligt møde med det vi kender - Huskunstnerforløb

Workshoppen skal fremme elevernes kendskab til stedspecifik kunst samt give eleverne et indblik i, hvordan kunstneriske processer kan give os et nyt syn på vores hverdag. De tre workshops vil have følgende tema: lydkunst, installationskunst og performance.

Tilbuddet henvender sig til 4.-9. klasse, og der indstilles 3 forløb til skolerne. (75 elever)

Undervisningsafdelingen har tidligere haft samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Landbo Thy, Museumscenter Hanstholm, Nordvestjysk Pigekor og Thy Teater.

Undervisningsafdelingen har derudover faste samarbejder med følgende aktører:

Musik i Skolen

Levende musik i hverdagen

Naturvejledningen

Børnekulturnatten

Børneteater

Da ansøgningerne til den centrale bevilling i år var mange, gives der begrundet afslag til MUNDU – center for global dannelse, Spillestedet THY samt et andet tilbud fra Huskunstner forløb. Afslagene gives primært på baggrund af:

 • Få elever får glæde af tilbuddet
 • Tilbud, der ikke er stedbundne
 • Tilbuddets pris

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Undervisningsområdet er følgende:

Aktiviteter

Beløb

Landbo Thy

36.000 kr.

Museum THY

13.000 kr.

Naturstyrelsen Thy (30 forløb af 1.000 kr.)

30.000 kr.

Nordvestjysk Pigekor (1. lektion til alle 3. klasser)

10.000 kr.

Thy Teater (Teateroplevelse for alle 1. klasser)

12.000 kr.

Strandet

35.000 kr.

Kirsten Kjærs Museum

28.000 kr.

Kropslig møde - Huskunstnerforløb

7.000 kr.

I alt

135.000 kr.

I Skoleåret 2018/2019 indgik Undervisningsafdelingen aftaler for 160.500 kr. Heraf var 20.000 kr. til Børnekulturnatten, som nu er en fast bevilling.

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Dagtilbudsområdet er følgende:

Aktiviteter

Beløb

Naturstyrelsen Thy (20 forløb af 1.000 kr.)

20.000 kr.

Thy Teater (Teateroplevelse for ældste årgang)

9.600 kr.

I alt

29.600 kr.

I skoleåret 2018/2019 indgik Dagtilbud aftaler for 55.000 kr. Heraf var 35.000 kr. til Børnekulturnatten, som nu er en fast bevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Undervisningsafdelingen indgår samarbejde med ovenstående for skoleåret 2019/2020

2. Dagtilbud indgår samarbejde med ovenstående for skoleåret 2019/2020.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

53. Ungestrategi

Udskriv

Sagstema

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har oversendt udkast til ungestrategi til politisk behandling og vedtagelse.

Redegørelse

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har haft som formål at koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen fra 16 til 30 år. Udvalget har valgt at opfylde sit formål ved at udarbejde et udkast til en ungestrategi for unge 16 til 30 årige i Thisted Kommune. Udvalget har i efteråret 2018 arbejdet med strategien og besluttede den 9. januar 2019, at oversende udkastet til ungestrategi til politisk behandling. Idet udvalget refererer til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, har § 17, stk. 4 udvalget udtrykt ønske om, at udkastet til ungestrategi behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, før det forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Udkast til ungestrategi er vedhæftet sagen.

Idet ungeindsatsen varetages bredt af mange aktører, foreslår forvaltningen, at forslaget til strategi sendes i høring bredt før endelig vedtagelse, så det sikres, at en endelig ungestrategi har bedst muligt ejerskab fra alle aktører.

Dette sendes til høring hos følgende:

 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie
 • Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted
 • Lokal-MED Campus 10
 • Lokal-MED UU
 • EUC Nordvest
 • Thy-Mors HF & VUC
 • Thisted Gymnasium
 • SOSU Skive, Thisted og Viborg
 • UCN
 • FGU bestyrelsen Thisted, Mors, Jammerbugt
 • Thy Produktionsskole

Høringsperioden vil være fra fredag den 8. februar 2019 til og med torsdag den 28. marts 2019.

Efter modtagelse af høringssvar fremsender Børne- og Familieforvaltningen sammen med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den endelige ungestrategi til drøftelse i følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019
 • Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter ungestrategien med eventuelle bemærkninger fra de øvrige udvalg på mødet den 10. april 2019 med henblik på videresendelse til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 18. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Område-MED Skoler den 19. marts 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Handicaprådet - høring - den 27. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til ungestrategi og kommer med anbefalinger til udkast til ungestrategi.
 2. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler proces for vedtagelse af ungestrategi.
 3. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter og sender udkast til ungestrategi i høring jf. foreslået procesplan.
 4. Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget efter endt høring drøfter revideret udkast til ungestrategi jf. foreslået procesplan.
 5. Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget efter endt høring oversender revideret udkast til ungestrategi til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 6. Kommunalbestyrelsen beslutter revideret ungestrategi for Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 15. januar 2019, pkt. 11:

Indstilles til godkendelse.

Per Skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 11, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2019, pkt. 22:

Udvalget anbefaler, at strategien sendes i høring. Udvalget ser frem til at se høringssvar ved næste behandling af strategien.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 5. februar 2019:

Peter Sørensen, Jens Otto Madsen

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 6. februar 2019, pkt. 22:

Indstilles godkendt med den bemærkning at Skoleledergruppen samt Thy Erhvervsforum suppleres som høringsparter.

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted, 18. februar 2019, pkt. 4:

Ungestrategien er drøftet.

Afbud: Henriette Christensen

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 19. marts 2019, pkt. 5:

Område-MED anbefaler desuden, at der skal være et særlig fokus på overgange mellem de 15-18 årige.

Forud for endelig behandling, ønsker medarbejdersiden at punkterne behandles i MED-systemet.

Område-MED Skoler, 19. marts 2019, pkt. 5:

Strategien er drøftet og taget til efterretning.

Område-MED Handicap og Psykiatri, 26. marts 2019, pkt. 4:

Område-MED Handicap og Psykiatri har drøftet følgende:

Undring over ikke at have været inddraget i processen omkring udarbejdelse af ungestrategien.

Handicap- og Psykiatriafdelingen har kompetencerne og erfaringen med at arbejde udviklingsorienteret med psykisk sårbare/syge unge. Denne ekspertise er ikke sat i spil.

Et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at tværsektoriel koordinering forudsætter, at der er fornødne ressourcer til stede i de sektorer, som forventes at bidrage med indsatser.

Det er vigtigt, at sociale indsatser understøttes af beskæftigelsesrettede indsatser lige så vel som det modsatte.

Fraværende i Område-MED Handicap og Psykiatri - 26. marts 2019:

Lene Drejer, Bente Møller

Handicaprådet, 27. marts 2019, pkt. 5:

Handicaporganisationerne undrer sig over, at STU ikke er omtalt i strategien. I det hele taget, at borgere med handicap ikke er omtalt – blinde og andre har også behov for uddannelse og beskæftigelse. Gør opmærksom på betydningen af, at borgernes behov udredes, også løbende, hvis situationen ændres, eller der vurderes at være behov herfor.

Handicaporganisationerne håber, at ovenstående opmærksomhedspunkter indarbejdes i kommende handleplaner.

Handicaporganisationerne kan i øvrigt tilslutte sig ungestrategien.

Fraværende i Handicaprådet - 27. marts 2019:

Jens Otto Madsen, Morten Lillelund Bertelsen, Rikke Storgaard Toft, Tina Andersen

Ny indstilling på baggrund af høringssvar:

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller på baggrund af de modtagne høringssvar, at:

 1. Strategiens fokus på flere unge til erhvervsuddannelserne fastholdes, da Thisted Kommunes erhvervsstruktur tilsiger et behov for flere unge på erhvervsuddannelserne end de fastsatte nationale mål.
 2. Det fastholdes, at der i ungestrategien ikke skrives særligt om handicappede unge, fordi strategien omfatter alle unge under 30 år, herunder også handicappede unge, jf. beskrivelse på strategiens side 5 ”Kort introduktion til strategiens område”.
 3. Der ikke ændres i den eksisterende Ungestrategi, men at forslag til supplerende indhold drøftes i de arbejdsgrupper, der nedsættes i forbindelse med implementering af ungestrategien.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 73:

Ad 1.

Udvalget indstiller en anden vægtning i forhold til erhvervsuddannelser mere i overensstemmelse med høringssvarene, herunder at det er lige så væsentligt, at unge har tilgang til gymnasiale uddannelser, hvis dette er ønskerne.

Ad 2.

Indstilles til godkendelse, men har dog et særligt fokus på, at det er væsentligt, at der nuanceres i tilgangen til den enkelte unge, som har behov for hjælp.

Ad 3.

Udvalget indstiller, at der tilføjes følgende i ungestrategien:

Under overskriften: Udfordringer på erhvervs- og ungeområdet i Thisted Kommune:

Udvalget ønsker tilføjet, at der er udfordringer med rekruttering på hele sundhedsområdet og på det tekniske område såsom ingeniører etc.

Udvalget ønsker tillige at se implementeringsplan for ungestrategi samt løbende følge implementeringen.

Beslutning

Indstilles til godkendelse, idet det forudsættes at punkt 3 tager udgangspunkt i de indkomne høringssvar.

Til toppen

54. Handleplan for kvalitet i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Handleplan for kvalitet i dagtilbud.

Redegørelse

Dagtilbud vil udarbejde en handleplan for kvalitet i dagtilbud gældende for to år ad gangen. Handleplanen erstatter den nuværende kvalitetsstrategi 2016-2020, der skulle have været revideret 1. kvartal 2020. Grundene hertil er:

 • I Thisted Kommune er der vedtaget otte nye politikker (december 2018) indeholdende et nyt begrebshierarki for udarbejdelse af styringsdokumenter. Begrebshierarkiet betyder, at den tidligere kvalitetsstrategi fremadrettet ligger på niveau med en handleplan, der beskriver handlingsrettede tiltag og metoder i forhold til at understøtte et dagtilbudsområde af høj kvalitet.
 • Den nye dagtilbudslov og den styrkede pædagogiske læreplan omfatter mange nye elementer, hvilket stiller krav til en nytænkning af måden, hvorpå vi vil understøtte kvalitet i dagtilbud i Thisted Kommune.

Formålet med handleplanen er at beskrive, hvordan Børne- og Familieforvaltningen understøtter kvalitet i dagtilbud samt at skabe grundlaget for den politiske kvalitetsdrøftelse af dagtilbud hvert andet år (jævnfør Dagtilbudsloven § 3a, stk. 5 og det politiske årshjul). Handleplanen er således ikke en beskrivelse af, hvordan de enkelte dagtilbud arbejder med den pædagogiske læreplan, idet den nye dagtilbudslov lægger op til at dagtilbuddene har en stor grad af frihed til selv at vælge metoder og værktøjer i arbejdet med kvalitet.

Børne- og Familieforvaltningens understøttelse af kvalitet i dagtilbud tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, de fire pejlemærker for kvalitet (Task Force 2012) samt Brenda Taggerts forskning i, hvad der udgør et effektivt dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen tilstræber fremadrettet at arbejde med, at understøtte kvalitet i dagtilbud ud fra nedenstående model, der er inspireret af aktionslæring:

Uddybning af modellens indhold

 • PULS (pædagogiske udviklings- og læreplanssamtaler) er en dialog mellem forvaltningen og de pædagogiske ledere, der særligt omhandler et professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer
 • Pædagogiske tilsyn er dels et lovpligtigt tilsyn med dagtilbuddene, dels en dialog mellem den tilsynsførende og repræsentanter fra dagtilbuddene om arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan
 • LP (læringsmiljø og pædagogisk analyse) er en analysemodel, som pædagogerne anvender til at opnå en forståelse for de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer
 • ICDP (International Child Development Program) er en sentisiveringsmetode, hvis formål er at styrke relationen mellem barnet og den voksne (ICDP er endnu ikke udrullet i praksis på hele dagtilbudsområdet i Thisted Kommune)
 • Aktionslæring er en praksisnær metode til faglig pædagogisk udvikling rettet mod børnenes hverdagsliv samt medarbejdernes faglighed

Handleplanen udarbejdes af en mindre arbejdsgruppe bestående af en konsulent fra Dagtilbud og en konsulent fra Dagtilbud/Undervisning. Arbejdsgruppen indhenter input til handleplanen fra de relevante aktører på dagtilbudsområdet i form af de pædagogiske ledere, dagplejepædagogerne, forældre og politikerne. Styregruppen består af Chefen for Dagtilbud, PPR og Integration samt de tre områdeledere på dagtilbudsområdet.

Handleplanen forventes at være færdig i 1. kvartal 2020, således at den kan træde i kraft pr. 1. juli 2020 samtidig med at den nye styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i dagtilbuddene (jævnfør Dagtilbudsloven).

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Pædagogisk ledermøde den 25. april 2019

Personalemøde for dagplejepædagoger den 2. maj 2019

Dialogmøde den 7. maj 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af en handleplan for kvalitet i dagtilbud godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at de politiske drøftelser om kvalitet sker hvert år.

Til toppen

55. Indkøb af barnevogne til dagplejen

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af el-drevne barnevogne til dagplejen.

Redegørelse

I anlægsbudgettet for 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen i alt 1,8 mio. kr. til indkøb af el-drevne barnevogne til dagplejen, fordelt over 2018 og 2019.

Indkøbet var i udbud, som blev vundet af firmaet Baby Sam. 45 barnevogne blev indkøbt og leveret i 2018, og yderligere 45 barnevogne skal indkøbes og leveres i indeværende år.

Bevillingen skal ses i sammenhæng med dagplejernes fysiske arbejdsmiljø, som generelt er belastende, især for ryg, skuldre og hænder ved brug af manuelle barnevogne.

Retsgrundlag

Udbudslovens § 56.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede indkøb, under henvisning til anlægsbevillingen, vil i 2019 blive 889.748 kr. til indkøb af 45 barnevogne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at 0,9 mio. kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa-838) på dagtilbudsområdet frigives til den beskrevne indsats.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

56. Center for Sundhed og udbygningen af Thy Hallen - Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Udskriv

Sagstema

Igangsætning af videre afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale vedr. etablering af Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2019 og overslagsårene afsat i alt ca. 94 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen og etablering af Center for Sundhed i tilknytning til Thy Hallen.

Ud af de 94 mio. kr. søges 8 mio. kr. finansieret af fonde. Der er positiv dialog med konkrete fonde, men fondene kan først træffe afgørelse, når endeligt skitseprojekt og tegninger på myndighedsniveau tegner sig.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. oktober 2017 at frigive 340.000 kr. til brugerinddragelse, samordning af skitseoplæg og tidsplan for Center for Sundhed med skitseoplæg og tidsplan for Thy Hallen. Derudover udarbejdelse af oplæg vedr. etapeopdeling, tidsplan og udbudsformer.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 2019 er der derfor i dialog med sundhedstilbuddene blevet påbegyndt udarbejdelse af et nyt skitseprojekt vedr. Center for Sundhed tilpasset Kommunalbestyrelsens beslutninger. Skitseforslaget integreres og samordnes med det skitseprojekt vedr. Thy Hallen, som foreninger, skoler, institutioner og andre medvirkede til at udarbejde i en længere proces, der strakte sig hen over 2016 og 2017. Det hidtidige skitsearbejde er blevet finansieret af de midler, som Kommunalbestyrelsen frigav i oktober 2017.

Der pågår således en proces, hvor alle interessenter inddrages.

I februar og marts 2019 er der afviklet møder og workshop med sundhedstilbuddene, og den 28. marts præsenterede man 1. version af et samlet skitseprojekt for alle interessenter, herunder skoler, institutioner og foreninger, som der så efterfølgende skal arbejdes videre med på baggrund af interessenternes bemærkninger og ønsker.

Tiden er derfor inde til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om bl.a. projektorganisering (styregruppe m.m.), etaper, udbudsformer, helt overordnet tidsplan samt frigivelse af anlægsmidler til det fortsatte arbejde med planlægning og projektering af projekterne.

Projekterne forslås organiseret med styregruppe, projektgruppe og interessentinddragelse som beskrevet i bilag.

Under hensyn til bl.a. udbudsregler, overordnede vision, anlægsrammen, Thy Hallens fortsatte drift, optimal ressourceudnyttelse og byggestyring anbefales der følgende udbudsformer og hovedetaper:

ETAPE 1 - totalentreprise:

Udvikling af Centerhallen og ny 3/4 hal.

Nyt spring-, bevægelses- og motorikcenter.

ETAPE 2 - totalentreprise EU - udbud:

Center for Sundhed.

Ombygning af eksisterende foyerområde m.m. (Ankomst, Motionscenter, Cafe, Sale, Bevægelse m.m.)

ETAPE 3 – evt. fagentreprise:

Udearealer.

Hovedetaperne er i tråd med projekternes historik, hvor Center for Sundhed og udbygning af Thy Hallen har været forankret i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget.

Der arbejdes i øjeblikket med udvikling af en detaljeret tidsplan for etaperne. På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af, at etape 1 kan stå færdig medio 2021, og at etape 2 kan tages i brug ultimo 2022, evt. nogle måneder før afhængig af, hvilke løsninger der findes vedr. Thy Hallens fortsatte drift under byggeperioden. Dette under forudsætning af de valgte etaper og udbudsformer, som vurderes optimale ud fra et driftsmæssigt, økonomisk og tidsmæssigt perspektiv.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale som beskrevet under økonomiske konsekvenser.

Under dette arbejde ligger også de 2 bygherrerådgiveraftaler, som vil være omdrejningspunktet for arbejdet med hele udbudsproceduren.

Når endeligt skitseprojekt foreligger, og der er afklaring af budgetternes robusthed, herunder foretaget nærmere undersøgelser af ombygningen af eksisterende faciliteter, forelægges sagen igen for Kommunalbestyrelsen med henblik på det videre arbejde med gennemførelsen af de skitserede udbud (licitationer).

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og udbudsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevillinger til afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbudsmateriale således:

Anlægs nr. og navn:

Rådighedsbeløb i 2019 og overslagsårene:

Beløb der søges frigivet:

xa 567 Kommunale Haller

36.394 mio. kr.

1,0 mio. kr. i 2019

xa 825 Center for Sundhed

57.444 mio. kr.

0,8 mio. kr. i 2020

I alt:

93.834 mio. kr.

1,8 mio. kr.

I investeringsoversigten er der i 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen, hvor der til etablering af Center for Sundhed først er afsat rådighedsbeløb fra 2020 og fremefter. Der frigives derfor 1,0 mio. kr. fra xa-567 i 2019 og 0,8 mio. kr. fra xa-825 i 2020. Behovet for eventuelt at fremrykke en del af rådighedsbeløbet til 2019 vil blive vurderet i løbet af efteråret.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Pengene er afsat i budget 2019 og 2020

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. april 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Økonomiudvalget den 24. april 2019

Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at:

 1. Forslag til projektorganisering (styregruppe m.m.), hovedetaper, udbudsformer og overordnet tidsplan som beskrevet i sagsfremstilling og bilag fremsendes til godkendelse.
 2. Der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til udbygning af Thy Hallen i 2019 og 0,8 mio. kr. til etablering af Center for Sundhed i 2020 til det fortsatte arbejde med afklaring, planlægning og udarbejdelse af udbud af projekterne som beskrevet i sagsfremstillingen.
 3. Anlægsbevillingerne finansieres af rådighedsbeløbet på henholdsvis xa-567 Kommunale Haller med 1,0 mio. kr. i 2019 og xa-825 Center for Sundehed med 0,8 mio. kr. i 2020.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 99:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse, idet det skal henstilles, at planlægning af parkeringspladser m.v. ligeledes indarbejdes i det samlede projekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. april 2019, pkt. 99:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse, idet det skal henstilles, at planlægning af parkeringspladser m.v. ligeledes indarbejdes i det samlede projekt.

Fraværende i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget - 8. april 2019:

Kristian Tilsted og Peter Skriver Nielsen

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2019, pkt. 74:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

57. Østerild Multicenter, ansøgning om tilskud

Udskriv

Sagstema

Østerild Multicenter ansøger om tilskud til asfalt og belysning.

Redegørelse

Det fremgår af ansøgningen, at de udendørs arealer ønskes forbedret med beplantning, asfaltering af den eksisterende grusvej samt yderligere belysning. Grusvejen til Østerild Multicenter er den hyppigste anvendte adgangsvej til hallen. Bagindgangen har således fået funktion som hovedindgang.

Det samlede projekt koster 600.000 kr. ekskl. moms.

I ansøgningen nævnes en række foreninger, der er gået sammen om at søge tilskud til projektet, og de har fået bevilliget 200.000 kr. fra HØSFonden (Hunstrup-Østerild Sparekasse Fonden) til kloakering, belysning og beplantning. Endvidere kan Østerild Multicenter selv finansiere 100.000 kr.

Østerild Multicenter ansøger Thisted Kommune om tilskud på de resterende 300.000 kr. til belysning og asfaltering.

Det fremgår af ansøgningen, at repræsentanter for Østerild Multicenter har drøftet indholdet til politikermøde i Østerild den 21. februar 2019. Repræsentanterne for Østerild Multicenter kvitterer for kommunens positive indstilling til en ansøgning, og om det er muligt at prioritere ansøgningen i 2019.

Da ansøgningen omhandler en adgangsvej til et sports- og kulturcenter, anbefaler Børne- og Familieforvaltningen, at ansøgningen drøftes i forbindelse med budgetforhandling 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Østerild Multicenter søger om tilskud på 300.000 kr. til asfalt og belysning.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at ansøgningen medtages til budgetforhandlingerne for budget 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen medtages til budgetforhandlingerne for budget 2020.

Beslutning

Der kan på nuværende tidspunkt ikke anvises finansiering til projektet.

Til toppen

58. KL's strategiske indsatser på børne- og ungeområdet

Udskriv

Sagstema

Orientering om KL's strategiske indsatser på børne- og ungeområdet.

Redegørelse

På KL's Børn & Unge Topmøde i februar 2019 præsenterede KL en række strategiske indsatser på børne- og ungeområdet og deltagerne drøftede blandt andet styring og ledelse af området.

På baggrund af drøftelserne har KL arbejdet videre med indsatserne, og er nu kommet med et samlet bud på 11 mulige kommunale kerneværdier. Værdierne skal være tydelige, og skal kunne danne et fælles afsæt på området. Samtidig skal de fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordener.

KL opfordrer til at drøfte værdierne i de lokale fagudvalg. Det er herefter muligt at sende kommentarer til KL.

De 11 værdier er:

1. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der både danner og uddanner

2. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der sætter børnene og de unge forrest og lægger vægt på inddragelse

3. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som samarbejder med forældrene, og løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning

4. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der er en central del af lokalmiljøet, og som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv

5. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der efterspørger forskning af høj kvalitet og relevans, som kan bruges i hverdagen

6. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, der baserer indsatser på data og viden for at lykkes bedre med at styrke alle børn og unges læring og trivsel

7. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med en stærk faglig ledelse, der er understøttet af en forvaltning, der sætter rammen

8. Vi vil dagtilbud og folkeskoler med dygtige fagprofessionelle, der trives og udvikler egen praksis i dialog med kollegaer og ledelse

9. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor det tværprofessionelle samarbejde er i centrum med henblik på at løfte og udfordre alle børn

10. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, hvor initiativer kan vokse nedefra, og hvor den lokale og nationale ramme gør det muligt at udvikle de lokale tilbud

11. Vi vil dagtilbud og folkeskoler, som skaber sammenhæng mellem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet idet udvalget er af den opafttelse, at der i Thisted Kommune i høj grad arbejdes med indsatserne.

Til toppen

59. Regnskab 2018 for Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2018 for Børne- og Familieudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

1. Regnskabsresultatet

Regnskab 2018 for Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet budget på 750,7 mio. kr. og et samlet forbrug på 732,8 mio. kr.

I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 17,9 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var på Fritid med 1,3 mio. kr., Skoler og uddannelse med 7,7 mio. kr. og Børn og familieområdet med 10,4 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Dagtilbud til børn.

Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget skyldes primært overførselsbeløb fra 2017 til 2018 på 15,7 mio. kr. for udvalgets område.

Bemærkningerne til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

Bevilling Fritid

Nettoforbruget blev 1,3 mio. kr. mindre end budgettet.

Mindreforbruget skyldes primært, at de ansøgte tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde var mindre end budgetteret med henholdsvis 0,7 mio. kr. til lokaletilskud og 0,1 mio. kr. til medlemstilskud. De kommunale haller havde desuden et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Bevilling Skoler og uddannelse

Nettoforbruget blev 7,7 mio. kr. mindre end budgettet.

Resultatet skal ses i sammenhæng med Direktionens beslutning om, at udskyde aktiviteter for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen i 2018.

Mindreforbruget fordelte sig med mindreforbrug på skolernes tværgående fælleskonti med 5,5 mio. kr., på skolerne med 2,8 mio. kr., og øvrige institutioner med 0,9 mio. kr. I den modsatte retning trak de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) med et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på skolernes fælleskonti dækker bl.a. over effekten af udskydelsen af aktiviteter for at imødegå kommunens samlede udfordringer med overholdelse af servicerammen. Derudover skyldes mindreforbruget tilbageholdenhed for at dække en del af merforbruget på STU, højere indtægter på salg af undervisningsydelser til andre kommuner samt færre elever på produktionsskoler.

Skolerne fik samlet set overført et overskud på 4,3 mio. kr. fra 2017 til 2018. Ved udgangen af 2018 er dette overskud reduceret til 2,8 mio. kr. Overskuddet skal ses i sammenhæng med et samlet budget for skolerne på godt 350 mio. kr.

I 2018 var der i gennemsnit 60 elever i STU-tilbud, hvilket var 11 flere end forudsat i budgettet. Det højere elevtal medførte et merforbrug på 1,5 mio. kr. I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsen forventes på længere sigt at have en positiv effekt på visitationerne til STU. Antallet af STU-elever forventes at falde som følge af en faldende tilgang til uddannelsen i 2019.

Bevilling Børn og familieområdet

Nettoforbruget blev 10,4 mio. kr. mindre end budgettet.

Mindreforbruget fordelte sig med 7,7 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger, 1,5 mio. kr. på anbringelsesområdet, 0,7 mio. kr. på tandplejeområdet, fordelt med 0,5 mio. kr. på Tandreguleringscenteret i Struer og 0,2 mio. kr. i den kommunale tandpleje, samt 0,5 mio. kr. på sundhedsplejen. Det samlede overførselsbeløb fra 2017 på området udgjorde 9,2 mio. kr.

Mindreforbruget på de forebyggende foranstaltninger skyldes hovedsageligt færre udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter samt et højere modtaget tilskud til uledsagede mindreårige asylansøgere end forudsat i budgettet.

Mindreforbruget på anbringelsesområdet skyldes hovedsageligt overførslen fra 2017. I den modsatte retning trak forbruget på dyre anbringelser på institutioner samt markant reduktion af budgettet.

Antal anbragte børn i 2018 har gennemsnitligt ligget på ca. 115 børn med en svagt faldende tendens hele året. Gennemsnittet i 2017 var 130 børn. Belægningen på Ungdomspensionen/Kronborg har i 2018 gennemsnitligt været 6 børn.

Mindreforbruget på Center for Tandregulering Nordvestjylland skyldes, at det ikke har været muligt at nedbringe ventelisten i samme omfang som planlagt. Arbejdet med nedbringelse af ventelisten fortsætter i 2019. Den Kommunale Tandpleje er i 2018 tilført 0,8 mio. kr. fra anbringelsesområdet og genererer som følge heraf et mindreforbrug, da bl.a. udgifter til reparation og udskiftning af klinikudstyr blev lavere end forventet.

Den kommunale Tandpleje har ved udgangen af 2018 til opgave at betjene 6.170 børn og unge.

Mindreforbruget i sundhedsplejen er både forårsaget af tidsforskydninger i projektarbejder samt mindreforbrug i den ordinære drift. Mindreforbruget er oparbejdet gennem flere år og tænkes anvendt ved tilpasning af driften i 2019.

Bevilling Dagtilbud til børn

Nettoforbruget blev 1,5 mio. kr. større end budgettet.

Nettotallet dækker over merforbrug på 1,7 mio. kr. på privat pasning, 1,2 mio. kr. på fripladser, 0,8 mio. kr. på daginstitutionerne, 0,6 mio. kr. på søskendetilskud samt 0,1 mio. kr. på dagplejen.

I modsat retning trak et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på fælles dagpasning og en merindtægt på 1,1 mio. kr. fra forældrebetaling. Det samlede overførselsbeløb fra 2017 på området udgjorde -1,6 mio. kr.

Mindreforbruget på fælles dagpasning skal ses i sammenhæng med Direktionens beslutning om at udskyde aktiviteter for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen i 2018.

I 2018 var der i gennemsnit hen over året 2.064 børn i kommunale og private pasningstilbud, hvilket var ca. 20 børn mere, end der var budgetteret med. De 20 børn fordelte sig med 10 børn i de kommunale tilbud og 10 børn i de private tilbud. Omkring 33 % af børnene blev passet i private tilbud.

2. Redegørelser om over- og underskud som overstiger de fastsatte grænser

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2019 overførsel af en del af 2018-regnskabets over- og underskud til 2019. Sagen fulgte kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfattede derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler var undtaget for overførslen.

For udvalgtes område er et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. omfattet af reglen om overførsel.

Overførselsreglerne indebærer, at der maximalt må oparbejdes et overskud/underskud på 5 % af det oprindelig udgiftsbudget. De maximale grænser gælder for det enkelte budgetansvarsområde inden for det enkelte aktivitetsområde.

Overskud over 5% overføres ikke. Underskud over 5% overføres fuldt ud. I begge tilfælde skal den budgetansvarlige redegøre for baggrunden for de særlige større overskud /underskud.

Regnskabsresultatet for 2018 betyder, at én budgetansvarlig har skullet redegøre for overskud over 5 %.

”Overskuddet for 2018 på området for anbringelser og forebyggende foranstaltninger udgør i alt 9.288.853 kr. Når beløbet reduceres for poster uden for servicerammen, udgør det beregnede overskud 4.593.829 kr. - i alt 7,15 % af det oprindelige vedtagne udgiftsbudget.

Da overskud over 5 % ikke overføres mellem årene, reduceres overførselsbeløbet med 1.379.329 kr., således at 3.214.500 kr. overføres fra 2018 til 2019.

Overskuddet er primært opstået pga. overførslen fra 2017 til 2018 på 7.135.620 kr. Anvendelsen af dette overførselsbeløb er i 2018 forsøgt begrænset, for at imødekomme kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen.

Årsagen til overskuddet på poster uden for servicerammen skyldes færre udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter end forventet samt et højere modtaget tilskud til uledsagede mindreårige asylansøgere end forudsat i budgettet.”

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

60. Praktikmatch - UU Thy

Udskriv

Sagstema

Praktikmatch - Ansøgning A.P. Møller Fonden

Redegørelse

Thisted Kommune i form af UU Thy har søgt midler ved A.P. Møller Fonden for at fremme kvaliteten af det arbejde, der bliver lavet omkring erhvervspraktikken.

Erhvervspraktik er en vigtig faktor i processen frem mod at vælge ungdomsuddannelse. I dag ligger 9. klassernes erhvervspraktik fast som én uge om efteråret på hver overbygningsskole. Eleverne har sammen med forældrene selv ansvaret for at finde praktikken. Dette betyder imidlertid, at eleverne i udpræget grad vælger praktik efter eget netværk, og allerede tidligt i uddannelsesvalgprocessen oplever eleverne derfor en unødvendig indsnævring i deres muligheder.

Praktikmatch er et App-baseret værktøj, som kan koble eleverne og virksomhederne sammen på tværs af eget netværk, sociale skel og geografien i vores kommune.

Med Praktikmatch vil vi åbne mulighederne for eleverne og virksomhederne.

App'en vil rumme muligheder og beskrivelser omkring mulige praktiksteder. Her vil eleven, sammen med deres forældre, selv kunne orientere sig og danne sig et overblik over mulige uddannelsesveje og praktiksteder.

Eleverne vil i App'en kunne søge praktiksteder.

App'en vil også sikre den praktiske koordinering af praktikken, hvor der automatisk bliver lavet praktikaftaler, mødetider, forsikring og andre ting, som UU Thy i dag varetager.

Det er forhåbningen, at Praktikmatch vil være med til, at sikre, at Erhvervslivet oplever en ensartet service fra Thisted Kommunes skoler og uddannelsesvejledning.

Hvis A.P. Møller-fonden bevilliger de ansøgte midler, vil udvikling af Praktikmatch foregå i et samarbejde mellem UU Thy, det lokale erhvervsliv, faglige organisationer og it-leverandør.

Formålet med Praktikmatch er, at:

 • Digitalisere tunge administrative arbejdsgange.
 • Skabe lige muligheder til alle elever uafhængigt af personligt netværk.
 • Skabe flere og mere alsidige praktikforløb på den samme tid.
 • Skabe overskuelighed og sammenhæng for elev, forældre, lærere, vejledere og virksomhedskontakter.

I overensstemmelse med Strategi for Koordineret Ungeindsats, som pt er i høring, ligger Praktikmatch således i direkte forlængelse af punkterne:

2.2) Styrket viden omkring arbejdsmarkedet og karrieremuligheder

3.1) Færre frafald på ungdoms- og erhvervsuddannelserne i Thisted Kommune

3.4) Højere grad af inddragelse af erhvervslivet

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om 4,6 mio. kr. over 4 år.

Thisted Kommune forpligter sig til, at bruge 1,7 mio. kr. i den samme periode.

Egen finansieringen kommer fra arbejdstid. Den overvejende del 1,1 mio. kr. er fra arbejdstid på UU Thy, der i forvejen har en koordinerende opgave omkring erhvervspraktikken. Derudover har Thy Erhvervsforum og folkeskolerne givet tilsagn om, at bidrage til arbejdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller, at ovenstående tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning at udvalget opfordrer forvaltningen til, at genoverveje ansøgningen.

Til toppen

61. Legekunst i Dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Legekunst i Dagtilbud.

Redegørelse

Thisted Kommune deltager i et 3. årigt forskningsprojekt der er rettet mod børnenes leg, for derigennem at blive klogere på legens betydning for børnenes læring. Det sker i samarbejde med Kulturprinsen i Viborg, med projekttitlen "Legekunst".

LegeKunst er et praksisbaseret aktionslærings- og aktionsforskningsprojekt, der gennemføres i dagtilbud i 18 kommuner fordelt over hele landet og er forankret på pædagoguddannelser i alle regioner. Projektperioden er fra den 15. maj 2019 til den 14. maj. 2023.

LegeKunst udspiller sig i et tæt praksissamarbejde mellem børn, pædagoger, kunstnere og Dagtilbud samt Kultur og fritidsafdelingen. Derudover er der undervisere, studerende og forskere fra fem pædagoguddannelser samt DPU indover. LegeKunst involverer over 30.000 deltagere i og omkring leg og dannelse.

Thisted Kommune har tidligere deltaget i "Hele vejen rundt om kunsten", et projekt hvor Dagtilbud, Kultur- og Fritidsafdelingen og kunstnere samarbejdede om at skabe læring gennem æstetiske oplevelser for både børn og voksne og derfor har der været et ønske fra institutionsniveau om at deltage i dette også.

I lyset af den nye styrkede læreplan hvor bl.a. leg, æstetik og åbent dagtilbud er i fokus, taler dette projekt ind i den kompetenceudvikling vi i forvejen arbejder hen imod. Aktionslæring som anvendes i projektet, er også den måde Dagtilbuddet idag arbejder på, da aktionslæring fremadrettet danner grundlag for en reflekteret, evaluerende pædagogisk praksis i vores dagtilbud.

Syv institutioner ønsker for nuværende at deltage i projektet. Det er ikke sikkert det er de samme institutioner der er med hele vejen, da der er mulighed for at vi undervejs skifter ud eller lægger dele af projektet i dagplejen, alt afhængig af hvem der ønsker at deltage. De syv institutioner er: Snedsted Børnehave, Espersen Børnehus, Sjørring Børnehus, Børnehuset Hundborg, Nors Børnehus, Limfjordsbørnehaven og Tumlehuset.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter for deltagelse i projektet, kr. 79.000.

Tilskud fra Nordea Fonden kr. 315.000.

Dertil er der egenfinansiering i form af medgået tid på institutions- og forvaltningsniveau.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ovenstående tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

62. Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for Skolefritidsordninger (SFO)

Udskriv

Sagstema

Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger (SFO)

Redegørelse

Folkeskoleloven betoner, at Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jævnfør § 3, stk. 7, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler (§ 40, stk. 4.). De enkelte SFO'er skal på baggrund af mål- og indholdsbeskrivelsen udarbejde en lokal mål- og indholdsbeskrivelse.

Undervisningsministeriet fastsætter i en lovbekendtgørelse en række krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelsen (nr. 665 af 20. juni 2014). Ud fra bekendtgørelsen kan der sammenfattes følgende temaer, som skolefritidsordningerne skal beskrive, hvordan de imødekommer og arbejder med:

 • Legen (den voksenorganiserede og den selvvalgte aktivitet)
 • Sundhed (kost og bevægelse)
 • Lektiestøtte
 • Forældresamarbejde
 • Børn med særlige behov
 • Overgange og sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole

Den seneste mål- og indholdsbeskrivelse blev udarbejdet i 2015. Heri står det skrevet, at den skal revideres parallelt med de lokale mål- og indholdsbeskrivelser i 2017. Denne revision har dog endnu ikke været foretaget, hvorfor Undervisningsafdelingen påbegynder en revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen.

Foruden det obligatorisk indhold er det besluttet at tilføje to nedenstående temaer til mål- og indholdsbeskrivelsen i Thisted Kommune:

 • Sprog og læsning i et fritidsperspektiv
 • Digital teknologi

Sprog og læsning i et fritidsperspektiv er udvalgt, fordi børn og unges sprog- og læsefærdigheder har en afgørende betydning for deres faglige udvikling og sociale trivsel set i forhold til at kunne kommunikere og indgå i sociale relationer. Undervisningsafdelingen finder det derfor vigtigt, at sprog og læsning indtænkes som en del af børnenes gang i skolefritidsordningerne. Eksempelvis i form af højtlæsning for børnene eller ved at børnene selv har mulighed for at tilgå bøger og læse i dem. Digital teknologi er udvalgt, fordi det fylder en stor del af børnenes hverdag, og har fået en afgørende betydning for deres identitetsdannelse, læring, fællesskaber og udvikling af sociale relationer. Undervisningsafdelingen finder det derfor væsentligt, at skolefritidsordningerne beskriver deres tilgang til og hvordan de anvender digitale redskaber omkring børnene.

Revideringen af mål- og indholdsbeskrivelsen varetages af tre afdelingsledere fra skolefritidsordningerne, en konsulent fra Dagtilbud/Undervisning og en assistent fra Undervisning, der har det primære ansvar for de administrative forhold omkring skolefritidsordningerne.

Mål- og indholdsbeskrivelsen sendes til høring i skolebestyrelserne og Område-MED Skoler inden den sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet oplægget sendes til godkendelse i BFU forinden høring.

Til toppen

63. Ændring af Ungdomsskolens organisatoriske forankring.

Udskriv

Sagstema

Ændring af Ungdomsskolens organisatoriske forankring, således at Ungdomsskolen overflyttes fra Kultur- og Fritidsafdelingen til Undervisningsafdelingen.

Redegørelse

I forbindelse med en organisationsændring ultimo 2014 blev Fritidsområdet herunder Ungdomsskolen overflyttet fra daværende Undervisnings- og fritidsafdeling til en nydannet Kultur- og fritidsafdeling.

Siden dannelsen af Kultur- og fritidsafdelingen har Ungdomsskolen således været en del af afdelingen, og Ungdomsskolen har udviklet et rigtigt godt samarbejde og mange projekter sammen med det samlede Kultur- og fritidsområde herunder med områdets institutioner og foreninger.

I perioden er de gode relationer til undervisningsområdet blevet vedligeholdt, men der vurderes at være et uforløst samarbejds- og udviklingspotentiale.

Ungdomsskolen, Kultur- og Fritidsafdelingen samt Undervisningsafdelingen er således enige om, at Ungdomsskolens fortsatte positive udvikling bedst tilgodeses ved en organisatorisk overflytning til Undervisningsafdelingen.

Overflytningen sker mest hensigtsmæssigt i forbindelse med chef- og lederskifte i både Undervisningsafdelingen og Fritidssektionen pr. 1. marts 2019.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsskoler (Ungdomsskoleloven).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Lokal-MED for Børne- og Familieforvaltningen den 18. marts 2019

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen den 27. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 • Ungdomsskolens organisatoriske overflytning til Undervisningsafdelingen pr. 1. marts 2019 tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 18. marts 2019, pkt. 5:

Lokal-MED BFF har ingen bemærkninger.

Fraværende i Lokal-MED BFF den 18. marts 2018

Martin Kondrup Knudsen, Merete Hedegaard Gregersen, Hanne Ubbesen Nielsen, Rikke Storgaard Toft, Peder Hanghøj

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 1. april 2019, pkt. 3:

Godkendt og fremsendes til Børne- og Familieudvalget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen