11. mar 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

30. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

31. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Personalesituationen i Fritidsafdelingen.
 • Ledige stillinger i Rolighed og Snedsted skole

Beslutning

Formand og næstformand orienterede om studietur til Viborg Ungdomsskole.

Øvrige punkter drøftet.

Til toppen

32. Overførsel af FGU-budget

Udskriv

Sagstema

Budget vedrørende den Forberedende Grunduddannelse (FGU) overføres fra Beskæftigelsesafdelingen til Undervisningsafdelingen.

Redegørelse

I Budget 2019 blev Lov- og cirkulæremidler vedr. etablering og drift af FGU placeret under Thisted Kommunes Beskæftigelsesafdeling. Efterfølgende har der mellem Undervisningsafdelingen og Beskæftigelsesafdelingen været en dialog i forhold til, hvor budgettet for FGU bør placeres.

Da visitationsretten til hovedparten af aktiviteterne i FGU er forankret i Undervisningsafdelingen, vil det være mest hensigtsmæssigt, at Undervisningsafdelingen forvalter de midler, der er afsat til FGU. Det er som følge heraf forvaltningernes indstilling, at budgetbeløb vedrørende FGU, som pt. står placeret under Beskæftigelsesafdelingen, overføres til Undervisningsafdelingen. Udover Lov- og cirkulæremidler er det også rest budget vedrørende grundtilskud til produktionsskole, som bortfalder pr. 31. juli 2019.

Visitationen til FGU varetages i den koordinerede ungeindsats. Lederen af Campus 10, hvor Ungdoms Uddannelsesvejledningen er forankret, har visitationskompetencen. De budgetter, som tidligere var afsat til produktionsskole, EGU, KUU m.m., samles til det fremtidige FGU budget og placeres under Campus 10. Visitationer til FGU varetages på UGT-forumsmøde hvor Undervisningsafdelingen, PPR, Handicap- og Psykiatriafdelingen og Familieafdelingen er repræsenteret på sektionslederniveau. Det er også i dette forum, der visiteres til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Nedenfor følger en udspecificering af, hvilke poster der ønskes overført til Undervisningsafdelingen. Budgetposterne fordeler sig på to hovedkategorier, serviceudgifter og overførsler.

Serviceudgifter

2019

2020

2021

Kommunalt bidrag til drift af FGU

0 kr.

4.690.032 kr.

8.100.096 kr.

Fast kontaktperson

164.772 kr.

329.544 kr.

329.544 kr.

Praktikpladsopsøgende indsats

11.940 kr.

67.660 kr.

76.416 kr.

Afsøgningsforløb - drift

0 kr.

21.492 kr.

114.624 kr.

Rest budget grundtilskud produktionsskole

103.304 kr.

185.464 kr.

185.464 kr.

Bortfald bidrag produktionsskole

0 kr.

-1.074.600 kr.

-2.580.632 kr.

I alt

280.016 kr.

4.219.592 kr.

6.225.512 kr.

Overførsler

2019

2020

2021

Kommunalt bidrag til forsørgelse

0 kr.

1.588.020 kr.

3.510.360 kr.

Afsøgningsforløb - forsørgelse

0 kr.

7.164 kr.

39.004 kr.

I alt

0 kr.

1.595.184 kr.

3.549.364 kr.

Retsgrundlag

Budgetaftalen for 2019 i Thisted Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at Thisted Kommunes oprindelige budget til grundtilskud til produktionsskolen var på 516.000 kr. årligt. DUT reguleringen på grund af overgang til FGU regulerede grundtilskuddet beregnet for Thisted Kommune med -330.536 kr., der er således et yderligere budget på 103.304 kr. i 2019 og 185.464 kr. årligt fra 2020, som overføres til Undervisningsafdelingen udover DUT reguleringen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at budgettet vedrørende FGU flyttes fra Beskæftigelsesafdelingen til Undervisningsafdelingen jf. ovenstående udspecificering.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Udvalget ønsker en status på etableringen af FGU - gerne inden sommerferien.

Til toppen

33. Beredskabsplan og vold og seksuelle overgreb

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af beredskabsplan omkring vold og seksuelle overgreb.

Redegørelse

I henhold til Servicelovens § 19, stk. 4 skal: Kommunalbestyrelsen udarbejde et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog med maksimalt 4 års interval.

Formålet med beredskabet

Det overordnede mål med beredskabsplanen er en tidlig opsporing og en faglig kvalificeret håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes for seksuelle og fysisk og psykisk voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom. Børnene, de unge samt deres forældre skal modtage den rette hjælp og støtte i det allerede eksisterende tværfaglige samarbejde jf. Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, hvorved senfølger kan forebygges.

Et mål er endvidere, at Thisted Kommunes nøglepersoner – i såvel normal- som specialsystemet – får en viden om seksuelle overgreb mod børn samt oplever, at procedurerne i beredskabet er en forlængelse af det eksisterende tværfaglige samarbejde.

Et mål er også, at udvalgte nøglepersoner i Thisted Kommune videreformidler kendskabet til beredskabet til alle relevante medarbejdere i kommunen. Det er ligeledes et mål, at alle relevante fagpersoner i Thisted Kommune, der arbejder med børn og unge får kendskab til børn og unges normale seksuelle udvikling. Endeligt er det et mål, at italesætte normal og bekymrende seksualitet blandt børn og unge ud fra de samfundsnormer- og trends, der er en del af en ungdomskultur, der er i bestandig forandring. Italesættelse vil være et redskab til at nedbryde tabuer omkring emnet.

Beredskabsplanen er udarbejdet af et tværfagligt team, og er siden revideret en gang årligt.

I vinteren 18/19, er der lavet en gennemgående revidering og forenkling af planen, således det mere er en handleguide for fagpersoner i dagtilbud og skoler, når de står med mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn/unge.

Børne- og Familierådgivningens seneste beredskabsplan er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Servicelovens § 19, stk. 4.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller:

 1. At beredskabsplanen godkendes.
 2. At fremover godkendes ændringer af BFU.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

34. Sundhedsplan 2020-2025 for Tandplejen

Udskriv

Sagstema

Beslutning om ændring af indkaldelser og rutinemæssig tandeftersyn i Tandplejen.

Redegørelse

Ultimo 2019 udløber den nuværende sundhedsplan for Thisted Kommunes Tandpleje. I udarbejdelsen af en ny sundhedsplan for perioden 2020-2025 arbejdes der med nogle justeringer i retning af en mere helstøbt og evidensbaseret indsats på tandplejeområdet. Overordnet set skal Tandplejen i gang med en bevægelse frem mod et bredere sundhedsbegreb, der åbner op for mere samarbejde på tværs af kommunens forskellige indsatser omkring børn og unges sundhed og trivsel.

Det planlægges at lave en enkelt væsentlig konkret ændring i forhold til den nuværende sundhedsplan. Ændringen består i, at man laver en uddifferentiering af de rutinemæssige indkald til tandeftersyn. Konkret betyder det, at man går fra at indkalde alle børn til tandeftersyn hver 12. måned, til at man begynder at indkalde de børn med god tandstatushistorik til tandeftersyn hver 18. måned. Modellen er afprøvet med gode resultater i andre kommuner. Vi har bl.a. kendskab til erfaringer fra Aalborg Kommune og er i dialog med deres forskningsenhed, for at sikre et godt grundlag for implementering af en lignende indsats i Thisted Kommune.

En sådan ændring af eftersynsintervaller kræver en differentiering af tandudfordringer til kategorisering af alle kommunens børns tandstatus. Differentiering af tandudfordringer har gennem de seneste 10 år vundet indpas i en række forskellige sundhedsydelser. Det anvendes bl.a. på hospitaler og i ældrepleje. Konkret deles borgerne op i tre kategorier, som oftest markeres med farverne grøn, gul og rød. Denne form for opdeling bruges allerede i Thisted Kommunes Tandpleje, men opdelingskriterierne er ikke klare nok. Derfor vil den nye sundhedsplan også skulle indeholde nye standarter for differentiering af tandudfordringer og således også for kvalificeringen af ressourcefordelingen i Tandplejen.

Erfaringerne fra andre kommuner er indtil nu baseret på 18 eller 24 måneders interval for kategorierne grøn og gul, mens 12 måneders interval fastholdes for rød kategori. I de tilfælde hvor man har afprøvet 24 måneders interval, er man gået tilbage til 18 måneder. Det er vigtigt at understrege, at det udelukkende er de rutinemæssige tandeftersyn der er tale om. Alle former for behandling og behovsmæssige indsatser er ikke en del af ændringen.

I et sundhedspolitisk perspektiv taler denne ressource tildeling ind i tænkningen omkring ”lighed i sundhed”, som blandt andet handler om at bruge flest ressourcer, der hvor behovet er størst. Samtidig er det en strategisk bevægelse i retning af en kultur, hvor de ressourcestærke borgere naturligt påkaldes deres egne evner og ressourcer.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tandpleje, BEK nr. 1658 af 22/12/2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen større økonomiske konsekvenser ved ændringen. Der er nogle små udgifter til indhentning af viden i form af konsulent bistand, samt en eventuel justering i det IT-administrative system med henblik på at gøre differentiering af tandudfordringer intuitiv og brugervenlig for personalet. Det forventes, at udgifterne ikke overskrider engangsbeløb på mere end samlet set 10.000 kr. og kan afholdes indenfor det nuværende budget.

Andre konsekvenser

Denne ændring i sundhedsplanen forventes at åbne mulighed for, at yde en ekstra indsats for de børn der har de største behov for tandpleje. Samtidig kan denne ekstra indsats tænkes ind i et bredere sundhedsmæssigt perspektiv, som nævnt i det indledende afsnit.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det godkendes at Tandplejen i perioden august-december 2019 påbegynder arbejdet med differentiering af tandudfordringer, samt ændring af intervallerne for indkaldelse til rutinemæssig tandeftersyn.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget forudsætter, at arbejdet sker i samarbejde med de private tandlæger.

Børne- og Familieudvalget ønsker løbende orientering om arbejdet.

Per Skovmose kan ikke godkende sagen uden godkendelse fra de private tandlæger.

Til toppen

35. Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år

Udskriv

Sagstema

Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018 Politik for Børn og Familiers Velfærd, som er én af i alt otte nye politikker i Thisted Kommune. Politikken har fire politiske målsætninger, der omhandler ambitionerne og fokusområderne for politikkens områder de næste fire år.

To af målsætningerne i Politik for Børn og Familiers Velfærd er:

 • Stærke, velfungerende institutioner med udgangspunkt i en decentral struktur. Institutioner hvor alle børn og unge trives, udfordres og motiveres til personlig-, social- og faglig udvikling og læring, uanset det enkelte barns sociale og kulturelle baggrund.
 • Der arbejdes målrettet med børn, unge og familiers trivsel og udvikling herunder forebyggelse og tidlig opsporing i samarbejde med forældre og fagpersoner.

Som et led i at indfri ovenstående politiske målsætninger, vil Børne- og Familieforvaltningen udarbejde en strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år. Strategien skal beskrive, hvad der gøres for at opnå de ambitioner og mål, de to politiske målsætninger udfolder.

Temaerne i strategien vil være

 • Forbedring af læring og trivsel 0-18 år
 • Sammenhæng fra 0-18 år
 • Tidlig indsats

Temaerne er udvalgt med afsæt i de politiske målsætninger, herunder de udfordringer og potentialer, som Politik for Børn og Familiers Velfærd beskriver på de områder, politikken omfatter. Politikken sætter fokus på en helhedsorienteret og tidlig indsats, hvor der arbejdes målrettet med at skabe et sammenhængende børneliv med fokus på læring, trivsel og udvikling fra 0-18 år.

Organisering

Undervisning har det primære ansvar for udarbejdelsen af strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år, mens Dagtilbud, PPR og Integration samt Børne- og Familierådgivningen er medansvarlige og bidragsydere i strategiens udarbejdelse.

Det foreslås at etablere en styregruppe bestående af:

 • Direktør for Børne- og Familieforvaltningen
 • Fagcheferne i Børne- og Familieforvaltningen
 • Konsulent fra Undervisning/Dagtilbud

Af hensyn til planlægning foreslås det at nedsætte en mindre arbejdsgruppe bestående af:

 • Konsulent fra Undervisning/Dagtilbud
 • Konsulent fra Undervisning
 • Konsulent fra Dagtilbud
 • Konsulent fra Børne- og Familierådgivningen

Som alternativ til en stor arbejdsgruppe planlægges det, at drage nytte af allerede eksisterende fora og bruge dem som referencegrupper. Det kan blandt andet være pædagogiske ledermøder, møder i PPR, skoleledermøder, skolebestyrelsesmøder, områdebestyrelsesmøde Dagtilbud, AKT- og SSP-netværksmøder, møder i sundhedsplejen, møder i familierådgivningen, personalemøder i Integration, møder i fritidsafdelingen eller møder i Kulturrummet. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at trække på eksisterende fora, etableres møder med de relevante interessenter. Dette forventes, at sikre en bred faglig involvering.

Opstart for udarbejdelsen af strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år er 2. kvartal 2019. Udarbejdelsen påbegyndes efter, at Børne- og Familieudvalget har besluttet og godkendt rammen på mødet den 11. marts 2019. Herunder vedhæftede udkast til tids- og procesplan. Strategien forventes, at sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2019.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen den 22. februar 2019

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at processen for udarbejdelse af strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år godkendes.

Tidligere besluttet

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 22. februar 2019, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der til august-mødet gives en status til udvalget.

Til toppen

36. Justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole

Udskriv

Sagstema

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale om justering af folkeskolen.

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole.

Redegørelse

Justeringen af folkeskolen består af 13 initiativer, som skal udvikle folkeskolen inden for tre temaer: (Se vedhæftede bilag)

 • Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen
 • Øget faglighed og kvalitet
 • Øget frihed

Under temaet "Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen" er et af initiativerne "Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b". Således sker der en indsnævring af § 16 b, og der kommer en ny mulighed for afkortning af skoleugens længde på mellemtrinnet og i udskolingen (ny § 16 d).

Denne mulighed betyder følgende:

I forhold til ansøgninger om nedsættelse af timetal for almene klasser på mellemtrin og udskoling betyder det fremover, at der maksimalt kan ansøges om konvertering af 2 klokketimers understøttende undervisning om ugen til følgende formål:

 • To-voksen undervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for de enkelte klassetrin.
 • Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever.
 • Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse.

Kommunalbestyrelsen skal, efter indstilling fra skolelederen og skolebestyrelsen, årligt godkende og føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. For at fremme, at frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer, vil dette krav blive fastholdt.

Skolen skal, som led i den eksisterende kvalitetsrapport, redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker denne kompetence delegeret til forvaltningen, således forvaltningen kan godkende nedsættelse af timetallet for mellemtrinnet og udskolingen. På Børne- og Familieudvalgsmødet i maj vil forvaltningen fremsende en sag til orientering, hvor af det fremgår, hvilke skoler der har fået bevilliget nedsættelse af timetallet. Ved at delegere kompetencen til forvaltningen får skolelederne mere tid til at arbejde med nedsættelse at timetallet med deres skole bestyrelser, inden planlægning af kommende skoleår påbegyndes.

Delegeringen af kompetencen er under forudsætningen af, at lovforslaget vedtages. Lovforslaget forventes vedtaget i april 2019.

Retsgrundlag

Aftale om Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole. (Forudsat aftalen vedtages i Folketinget).

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at kompetencen til at bevillige nedsættelse af timetallet efter ny §16 d delegeres til forvaltningen.

Beslutning

Godkendt for indeværende skoleår.

Til toppen

37. Evaluering af ressourcetildelingsmodel - Folkeskoler

Udskriv

Sagstema

Ressourcetildelingsmodellen har, efter beslutning i Børne- og Familieudvalget, været i høring fra den 13. januar 2019 til den 27. februar 2019.

Redegørelse

Ressourcetildelingsmodellen har været i høring ved skolebestyrelser, lokal-MED på folkeskolerne, område-MED Skoler, Handicaprådet og de faglige organisationer.

Der er indkommet 25 høringssvar.

Alle høringssvar er vedhæftet sagen som bilag.

Børne- og Familieforvaltningen har arbejdet med høringssvarene, og udarbejdet en oversigt over emnerne i de enkelte høringssvar. Dokumentet er vedhæftet sagen.

Overordnet er der tilfredshed med de fleste af de grundlæggende principper i ressourcetildelingsmodellen.

Der gives blandt andet udtryk for tilfredshed med, at modellen understøtter en decentral skolestruktur, hvor grund-, klasse- og elevtildeling sikrer en gennemsigtig og forudsigelig økonomistyring for skolerne.

Høringssvarene peger dog på, at følgende temaer bør tages op til overvejelse:

 • Udlægningsmodellen
 • Socioøkonomi
 • Budgetpuljer på Forvaltningen
 • Budgetår og skoleår
 • Minimumstildeling til små skoler/matrikler
 • Kørsel mellem matriklerne på Hannæs-Østerild skole

Udlægningsmodellen:

Et gennemgående tema i høringssvarene peger på, at udlægningsmodellen ikke virker. Høringssvarene peger på, at opgaven omkring børn i specialundervisning er et fælles anliggende for hele skolevæsnet, som ikke bør påvirke den enkelte skoles økonomi.

Skolerne peger på, at udlægningsmodellen skaber økonomisk usikkerhed. Der peges endvidere på, at en del af de børn skolerne betaler for, som bor i skoledistriktet, ikke på noget tidspunkt har gået på skolen, hvorved modellen bliver svært gennemskuelig.

Der peges på, at modellen har en risiko for, at børn, der har behov for specialundervisning ikke visiteres af økonomiske årsager. Modsat har det, i den tid, hvor modellen har været gældende, ikke givet en reduktion i antallet af elever i specialtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at udlægningsmodellen ophører med udgangen af 2019.

Anbefalingen sker med baggrund i høringssvarene og foreløbige analyser, der antyder en økonomisk skævvridning mellem udlægningsmodellen og elevgrundlaget i skoledistrikterne.

Socioøkonomi:

Enkelte høringssvar henviser til, at der i de forskellige skoledistrikter er forskel på elevernes sociale baggrund, og at der bør tages hensyn til dette i ressourcetildelingen.

Der peges endvidere på, at den nyligt vedtagne Politik for Børn og Familiers Velfærd, under afsnittet social mobilitet, peger på, at det kan være med til, at nedbryde den sociale arv at fordele en del af ressourcerne efter socioøkonomiske kriterier.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en analyse af, hvordan socioøkonomi eventuelt kan indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen med start 1. januar 2020.

Budgetpuljer på Forvaltningen:

Flere af høringssvarene peger på, at der tidligere har været solidariske puljer på Forvaltningen til tolke, vikar, pædagogstuderende, sygeundervisning m.m.

Der ønskes en genindførelse af disse puljer.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler ikke, at de omtalte puljer genindføres.

Hermed vil det oprindelige princip med, at så stor en del af de økonomiske midler på området som muligt skal være til disposition på skolerne blive fastholdt.

Budgetår og skoleår:

Enkelte af høringssvarene peger på, at det kan give økonomiske udfordringer, at ressourcetildelingen ikke følger skoleåret.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at fastholde princippet om at ressourcetildelingen følger budgetåret.

Det vil være hensigtsmæssigt at skolernes økonomi følger de politiske bevillinger, der vedtages med årsvirkninger.

Minimumstildeling til små skoler/matrikler:

Enkelte høringssvar peger på, at små skoler/matrikler ikke får tilstrækkelige midler til at opretholde et forsvarligt fagligt undervisningsniveau.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at ressourcetildelingsmodellen ændres, så der indføres en minimumstildeling pr. 1. januar 2020 pr. matrikel, lignende modellen på Dagtilbud.

Ressourcetildelingsmodellens principper om grund-, klasse- og elevtildeling understøtter skoler med lav klassekvotient. Udviklingen i elevtallet siden modellens vedtagelse har resulteret i økonomiske udfordringer for enkelte skoler. Det vurderes ikke, at modellens kriterier kan ændres så meget, at det imødekommer denne udfordring.

De nærmere betingelser for modellen og finansieringen vil indgå i arbejdet med budget 2020.

Kørsel mellem matriklerne på Hannæs-Østerild skole:

Hannæs-Østerild skole påpeger i høringssvarene, at skolen med baggrund i den besluttede skolestruktur, har ekstra udgifter til kørsel.

Denne udgift eksisterer udelukkende på Hannæs-Østerild skole, idet ikke andre skoler i Thisted Kommune har undervisning på flere matrikler.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at Hannæs-Østerild skole i ressourcetildelingen tildeles midler, der kompenserer for udgiften til kørsel mellem matriklerne.

Såfremt de overstående anbefalinger vedtages, skal administrationsgrundlaget revideres.

Der vil, i forlængelse af arbejdet med ovennævnte punkter, blive fremsendt et nyt administrationsgrundlag til politisk beslutning.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle ændringer er udgiftneutrale.

Andre konsekvenser

Ændringer kan udløse en ændret fordeling af økonomien mellem skolerne. Hvis dette sker, forflyttes medarbejdere mellem skolerne.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at grundprincipperne i ressourcetildelingsmodellen fastholdes, dog med følgende justeringer:

1. Udlægningsmodellen ophører med udgangen af 2019.

2. Der udarbejdes en analyse af, hvordan socioøkonomi eventuelt kan indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen med start 1. januar 2020.

3. Der ikke genindføres puljer på Forvaltningen.

4. Princippet om at ressourcetildelingen følger budgetåret fastholdes.

5. Ressourcetildelingsmodellen ændres, så der indføres en minimumstildeling pr. 1. januar 2020 pr. matrikel, lignende modellen på Dagtilbud.

6. Hannæs-Østerild skole tildeles midler, der kompenserer for udgiften til kørsel mellem matriklerne.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at udvalget finder at skoleområdet er kraftigt udfordret økonomisk, grundet den decentrale skolestruktur.

Denne problematik finder udvalget nødvendigt at rejse i forbindelse med budgetlægningen for 2020.

Til toppen

38. Taleinstituttet Aalborg

Udskriv

Sagstema

Finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Redegørelse

Den fireårige forpligtende finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland gældende for 2016-2019 udløber den 31. december 2019. På møde i KKR den 8. februar 2019 besluttede et flertal i KKR at anbefale, at man ikke indgår en ny aftale ved den nuværende finansieringsaftales udløb. På den baggrund indstiller KKR til de 11 kommunalbestyrelser i Nordjylland, at man ikke indgår en ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Der har i efteråret 2018 været drøftelser på administrativt niveau vedrørende ny finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Aalborg Kommune har i den forbindelse fremlagt to modeller for en ny finansieringsaftale. Model A: ”Nuværende aftale” og model B ”ingen aftale”. De to modeller gennemgås i bilag 1.

Et flertal i KKR Nordjylland anbefaler, at man går videre med Model B, hvilket betyder følgende:

 • Der indgås ikke en finansieringsaftale, og Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjyllands kapacitet justeres således, at det primært er et Aalborg Kommune tilbud.
 • Alene hvis der er ledig kapacitet, vil der kunne købes enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, og i dette tilfælde til aftalt VISO takst. Bilaterale aftaler, hvor en eller flere kommuner fortsætter som aftagere af ydelserne fra Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, kan forhandles, hvis enkelte kommuner fremsender ønske herom.
 • Kommunerne er ikke garanteret, at der ikke kan forekomme ventelister.
 • Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland udgår af det forstærkede samarbejde, men vil fortsat være en del af det almindelige rammeaftalesamarbejde.

På baggrund af anbefalingen i KKR Nordjylland tilkendegav borgmester Thomas Kastrup Larsen, at Aalborg Kommune herefter vil tilpasse tilbuddet til egne borgere og til de kommuner, der måtte ønske at indgå bilaterale aftaler, jf. bilag 2.

Såfremt der er kommuner, som måtte ønske at indgå bilaterale aftaler, anbefales det, at Aalborg Kommune kontaktes hurtigst muligt med henblik på mulige bilaterale aftaler.

Bemærkninger fra Aalborg Kommune:

Aalborg Kommune må understrege, at vælger kommunerne model B, så bliver der tale om et tilbud, der som udgangspunkt udelukkende er for Aalborg Kommunes borgere. De kommuner, der måtte ønske at tilkøbe enkeltydelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland, kan alene gøre dette, hvis der er ledig kapacitet, og er dette tilfældet, så vil det blive til fastlagt VISO takst.

Der henvises endvidere til bilag 2: ”Faktaark om Taleinstituttet/hjerneskadecenter Nordjylland”, som beskriver de faglige, lovgivningsmæssige og driftsmæssige forhold omkring tilbuddet.

Bemærkninger fra Handicaprådet:

Handicaprådet udtrykker bekymring for en opsigelse af finansieringsaftalen og har fremsendt et brev, der er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt KKRs indstilling følges, vil det betyde, at den faste udgift på ca. 380.000 kr./årligt for Thisted Kommune til KKR bortfalder.

Det kan bemærkes, at Thisted Kommune i 2018 benyttede ydelser fra KKR til en værdi af ca. 150.000 kr.

Det vurderes, at såfremt Taleinstituttet ved opsigelse af finansieringsaftale hæver timeprisen, vil de ydelser, Thisted Kommune køber, fortsat kunne holdes inden for nuværende økonomiske ramme.

Der kan forekomme øgede udgifter for Kommunikationscenter Thisted, såfremt aftalen bortfalder.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 12. marts 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, med baggrund i KKR Nordjyllands anbefaling til de 11 kommunalbestyrelser, at man ikke indgår en fælles finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

39. Afslutning af anlægssag - lovliggørelse af Snedsted Svømmebad (3.701.800 kr.)

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægssag - lovliggørelse af Snedsted Svømmebad (3.701.800 kr.)

Redegørelse

I marts 2017 frigav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til lovliggørelse af Snedsted Svømmebad på 3.701.800 kr.

Tilskuddet er udbetalt til Snedsted Svømmebad, og anlægssagen er blevet afsluttet uden bemærkninger og med følgende anlægsregnskab:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

40. Afslutning af anlægssag - renovering af selvejende idrætshaller (2.740.000 kr.)

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægssag - renovering af selvejende idrætshaller (2.74 mio. kr.)

Redegørelse

I oktober 2015 blev der frigivet en anlægsbevilling til renovering af de selvejende idrætshaller.

Afslutningen af anlægsbevillingen har trukket ud, da man har afventet teknisk brugbare løsninger vedr. den del af anlægsbevillingen, som vedrører automatiske låsesystemer, der sikrer borgernes fleksible adgang til hallerne.

Der er nu fundet en teknisk brugbar løsning vedr. låsesystemet og midlerne er fordelt til hallerne; så anlægssagen kan afsluttes med følgende anlægsregnskab:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

41. Afslutning af anlægssag renovering af selvejende idrætshaller (4.8 mio. kr.)

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægssag - renovering af selvejende idrætshaller (4.8 mio. kr.)

Redegørelse

I maj 2014 blev der frigivet en anlægsbevilling til renovering af de selvejende idrætshaller.

Afslutningen af anlægsbevillingen har trukket ud, da man har afventet teknisk brugbare løsninger vedr. den del af anlægsbevillingen, som vedrører energistyring.

Der er nu fundet en teknisk brugbar løsning vedr. energistyring, og midlerne er fordelt til hallerne; så anlægssagen kan afsluttes med følgende anlægsregnskab:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

42. Thy Motorsport - ansøgning om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved

Udskriv

Sagstema

Thy Motorsport ansøger om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved.

Redegørelse

Thy Motorsport ansøger i henvendelse af 22. januar 2019, og efterfølgende supplerende oplysninger, om tilskud til ny asfaltbelægning på gokartbanen i Tved.

Klubben oplyser i ansøgningen, at Thy Motorsport Karting blev grundlagt i 1990, hvorefter foreningen gik i gang med at etablere en international gokartbane i Thy, som blev indviet i 1994.

Klubben og dens faciliteter bliver besøgt af mellem 300 til 500 personer i forbindelse med 2 til 3 store årlige løb, desuden afvikles der 3 til 6 mindre løb med 150 til 250 gæster.

Ud over disse løb er der træningsaktiviteter 3 gange ugentlig, hvor der foruden klubbens egne medlemmer, også kommer kørere fra en del andre klubber.

På baggrund af løb og arrangementer på banen vurderes det, at aktiviteterne vil brande Thisted Kommune positivt

Det kan endvidere oplyses, at den kommunale ungdomsskole anvender banen. Hvis der ydes tilskud, anbefaler forvaltningen, at det sker under betingelse af, at ungdomsskolen også fremadrettet har adgang til banen og faciliteterne på uændrede vilkår.

I ansøgningen oplyser Thy Motorsport, at deres gokartbane ved lufthavnen i Tved trænger alvorligt til ny asfaltbelægning, idet banen trods løbende "lappeløsninger" nu er i dårlig stand.

Thy Motorsport har supplerende oplyst, at banens renovering er en betingelse for, at der fortsat kan køres løb.

Klubbens samlede udgifter til projektet forventes at være ca. 860.000 kr.

Thisted Kommune ansøges om et tilskud på 400.000 kr. eller alternativt et tilskud på 300.000 kr. samt et rentefrit lån på 100.000 kr. som kan afdrages over 10 år. Klubben forventes selv at kunne bidrage med 300.000 kr. og fra eksterne fonde forventes der 160.000 kr.

Det skal oplyses, at Thisted Kommune i 1994 ydede et 10 årigt rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr. i forbindelse med etablering af banen.

Kommunalbestyrelsen har i 2004 og 2014 besluttet yderligere rente- og afdragsfrihed i 10 år.

Det er aftalt med Drifts- og Anlægsafdelingen, at sagen behandles i Kultur- og Fritidsafdelingen, som også har besigtiget baneanlægget og konstateret, at banen er i dårlig stand.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i projektet ser således ud:

Bidragsyder

Bidrag

Thy Motorsport – eget bidrag

300.000 kr.

Thisted Kommune

400.000 kr.

DASU (Banefonden)

50.000 kr.

Andre fonde og bidragydere

110.000 kr.

I alt:

860.000 kr.

Forvaltningen kan ikke anvise finansiering, da der ikke på Kultur- og Fritidsområdet er anlægsmidler, der kan anvendes til formålet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 13. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det drøftes, hvorvidt beløbet skal søges optaget på anlægsbudgettet i 2020 eller i overslagsårene.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

43. Orientering - Samarbejde mellem Kunsten Kreativitarium og Nors Skole og Nors Børnehus

Udskriv

Sagstema

Orientering om samarbejde mellem Kunsten Kreativitarium og Nors Skole samt Nors Børnehus

Redegørelse

Nors Skole og Nors Børnehus har indgået et samarbejde med Kunsten Kreativitarium, som er et større kunstformidlingsprojekt, der er støttet af Nordeafonden. Kunsten Kreativitarium arbejder ud fra konceptet TO-GO, hvor det aalborgensiske kunstmuseum bringer nogle af deres kunstværker ud til skoler, børnehaver og lokalsamfund i hele Nordjylland.

Kunsten Kreativitarium er et tre-årigt projekt, som bl.a. tager ud til 15 forskellige byer i Nordjylland og laver workshops i børnehaver, på skoler og i den lokale by, for børn med deres familier. Thisted Kommune indgår i projektet, som den første af de Nordjyske samarbejdskommuner. I samarbejdet indgår Nors Skole, Nors Børnehus og Nors lokalsamfund.

Fra Nors Skole deltager to 3. klasser (29 elever) i projektet samt mellemgruppen (15) børn fra Nors Børnehus.

Samarbejdet mellem Nors Skole og Kunsten Kreativitarium

 • 3. klasserne får besøg på skolen af en professionel kunstner og en kunstformidler. Kunsten Kreativitarium medbringer ægte kunstværker fra Kunsten, materialer og opstiller en scenografi. Eleverne skal, sammen med deres billedkunstlærere og de to medarbejdere fra Kunsten, på opdagelse i mystikkens verden. Elevernes workshop varer fra kl. 09.30-13.15 den 26. marts 2019.
 • 3. klasserne skal besøge Kunsten i Aalborg den 2. april 2019. Eleverne får mulighed for, at se Kunstens udstillinger og nogle af de værker, som de er blevet introduceret for på skolen gennem det undervisningsmateriale, som Kunsten har lavet.

Samarbejdet mellem Nors Børnehus og Kunsten Kreativitarium

 • Mellemgruppen får besøg af en professionel kunstner og en kunstformidler i børnehaven. Her medbringer Kunsten Kreativitarium ægte kunstværker, materialer og opstiller en scenografi. Børnene skal arbejde med farver og former fra kl. 09.00-11.00 den 27. marts 2019.
 • Mellemgruppen skal ligeledes besøge Kunsten i Aalborg den 3. april 2019, hvor de skal se udstillingerne og værkerne.

Generelt gælder det, at workshoppene for skoleleverne og børnehavebørnene er tilpasset de to målgruppers alder. Kunsten har udarbejdet undervisnings-/inspirationsmateriale til begge forløb. Kunsten Kreativitarium har fokus på processen, hvor formålet er, at børnene kombinerer det praktiske hands-on perspektiv med en teoretisk viden, så både krop og hjerne, hånd og tanke smelter sammen.

En del af samarbejdet er også, at et udsnit af lærerne og pædagogerne fra Nors Skole og Nors Børnehus sammen skal på en workshop, hvor de skal arbejde med kreative processer og metoder. Workshoppen er faciliteret af Kunsten Kreativitarium og foregår på Nors Skole den 9. april 2019.

Den sidste del af samarbejdet består af en familieworkshop, som afvikles den 5. april 2019 på Nors Skole. Her vil det være muligt for interesserede at deltage i en "drop-in" workshop, sammen med børn eller børnebørn samt deltage i en række forskellige kreative processer, som Kunsten Kreativitarium faciliterer.

Projektets unikke tilgang, med inddragelse af mange forskellige målgrupper, giver børn og voksne mulighed for at møde kunst af høj kvalitet lokalt, i en kendt arena, som normalt kun fremvises stationært på Kunsten i Aalborg.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomisk konsekvens. Projektet er støttet af Nordeafonden med 11,2 mio kr. hvori transport af børnene til og fra Kunsten i Aalborg er inkluderet i samarbejdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

44. Status på ændringer på Kronborg

Udskriv

Sagstema

Orientering om den aktuelle status på Kronborg.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget er løbende, og senest på mødet den 15. januar 2019, orienteret om den aktuelle status på Kronborg. Siden seneste orientering er der arbejdet med disse områder på Kronborg.

Ombygning

Ombygningen er nu i gang og hele ombygningen skulle gerne være færdig omkring den 1. april 2019.

Der er ligeledes lagt en plan for den pædagogiske indretning.

Tilsynsbesøg

Der har været tilsynsbesøg af Socialtilsyn Nord omkring ombygningen og de nye pædagogiske tiltag. Dette med henblik på godkendelse. Tilsynsbesøget forløb positivt.

Socialtilsynet forventer, at ansøgningen kommer på godkendelsesudvalgsmøde i marts måned 2019, og processen forventes afsluttet inden 1. april 2019.

Øget samarbejde på tværs

Da vi i hele afdelingen har stor fokus på sammenhængskraft har vi nu fornøjelsen af at have en socialrådgiver fra anbringelses- og hjemgivelses teamet til stede på Kronborg hver torsdag fra 15 til 17. Dette for at sikre et positivt samarbejde mellem myndighed og udførerdelen samt en relationsdannelse mellem socialrådgiver og de unge. Vi har ligeledes indledt et samarbejde med psykologerne i familieindsatser, som løbende er deltagende på vores personalemøder med henblik på faglig sparring og kompetenceudvikling.

Personalesituationen

Personalet er ved at være på plads, og i den forbindelse har vi afholdt en personaledag med fokus på pædagogik, arbejdsgange og struktur. Følgende værdier gør sig gældende i vores pædagogiske arbejde:

 • Leg
 • Skab glæde
 • Vær nærværende
 • Vælge en holdning der gør, at den gode dag er at foretrække frem for den dårlige.

En af medarbejderne er blevet kvalificeret til en funktion som motivationsmedarbejder.

Motivationsmedarbejderens opgave er i tæt samspil med skolen at understøtte de unges skole og uddannelsesforløb.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til ombygningen financieres via anlægsbevilling. Frigivelse af denne er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2018.

Øvrige udgifter afholdes indenfor det nuværende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at besigtige stedet.

Til toppen

45. Øget fokus på kvalitet i Myndighedssektionen

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget orienteres om den aktuelle status i Sektion for myndighed og familieindsatser i Børne- og Familierådgivningen.

Redegørelse

Præsentation af sektionen

Myndighedssektionen er gennem flere år forankret i 4 teams og med i alt 20 fastansatte myndighedssagsbehandlere, 4 konsulterende socialrådgivere, 1 netværksmedarbejder og 2 teamledere. Der er løbende medarbejdere, der er på barsel, hvorfor sektionen ofte har ansat vikarer. Normeringen suppleres løbende med studentermedhjælperstillinger, der er gavnligt for sektionens rekruttering af medarbejdere. De ansatte er socialfagligt uddannet inden for området, og sektionen har grundlæggende ikke svært ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere.

Med formålet om at sikre kvalitet i sagsbehandlingen blev der i foråret 2015 foretaget en omorganisering i sektionen. Omorganiseringen har medført overholdelse af lovgivning og øget fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket bl.a. har vist sig ved fald af tabte sager i Ankestyrelsen.

Vi har det seneste års tid højnet vores indsats i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen ved bl.a. at gennemføre juridisk ledelsestilsyn, særlig gennemgang af dyre enkeltsager samt i højere grad rettet fokus på procedurer ved hjemgivelse af børn og unge. Vi har i forbindelse med disse indsatser fået "syn" for, at kvaliteten i sagsbehandlingen bør forbedres, hvilket skønnes at øge forventningerne til den enkelte sagsbehandler i form af kompetenceudvikling, øget juridisk sparring samt højere grad af sagsfordybelse. Sideløbende med øget forventning til sagbehandlernes administrative arbejde, følger et øget behov for konsulterende, rådgivende og vejledende støtte på det almene område i forhold til tidlig opsporing og indsats.

Indsatsområder

Sektionen har siden 2015 udviklet sig til en sektion, der leverer stabil, systematisk og dokumenteret sikker drift på de overordnede parametre. Dog har fokus på disse parametre bevirket, at der er andre områder i sagsbehandlingen, vi ikke har givet tilstrækkelig opmærksomhed, f.eks.:

 • Juridisk ledelsestilsyn viser, at sagsbehandlingen grundlæggende overholder de overordnede juridiske frister, men at sagsbehandlingen er mere mangelfuld på områder som tilstrækkelige høringer af barn/ung og forældre, fyldestgørende råd og vejledning samt udfordringer ved overgang til eksempelvis voksenområdet.
 • Servicelovens bestemmelser omhandlende handicapkompenserende ydelser som merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har været et område med mindre fokus, da omorganiseringen i 2015 hovedsageligt vægtede de sociale indsatsområder. Sektionen forholder sig nu mere indgående til handicapydelserne som en ligevægtig kerneopgave i sektionen. Med det øgede fokus er det også blevet tydeligt, hvad det specialiserede handicapområde kræver rent juridisk, hvilket vi for nuværende arbejder intens med at få oplært rådgivere og administrativt personale i.
 • På baggrund af Folketingets Ombudsmands gennemgang af en række hjemgivelsessager i Randers Kommune vil sektionen efter et internt ledelsestilsyn af alle hjemgivelsessager fra 2016-2018, fremadrettet have øget fokus på strategien i sager, hvor hjemgivelse kan komme på tale, således at lovgivningen følges, og barnet/ den unge og familien støttes bedst muligt i forbindelse med hjemgivelsen. Gennemgangen af hjemgivelsessagerne gav anledning til, at sektionen fremover helt konkret vil have øget fokus på kvaliteten af begrundelser for afgørelser, samt på revidering af handleplaner med angivelse af den videre indsats i tiden efter hjemgivelsen af barnet eller den unge.

Retsgrundlag

Sektionen forvalter Servicelovens bestemmelser på børneområdet med børn, unge og familier, hvor der er grundlag for særlig støtte. Formålet med at yde støtten til disse børn og unge er at sikre, at disse kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal i størst mulig omfang bygge på barnets, den unges og familiens egne ressourcer og netværk.

Økonomiske konsekvenser

Potentiel udgiftsstigning på konto 6 til medarbejderressourcer såfremt vi ønsker øget lovmedholdighed.

Andre konsekvenser

Kvaliteten i sagsbehandlingen vil højnes og borgerne vil få en bedre service og behandling på deres henvendelser og behandling af deres sager.

Højere grad af medarbejdertrivsel. Har haft længerevarende fokus på dette gennem skrivelse fra arbejdsmiljørepræsentant.

Fastholdelse (det kræver tid at lære nye op)

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

46. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger som efterretningssager. Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

På denne baggrund forelægger Center for Økonomi og Løn resultatet af opfølgningen på udvalgets område pr. 31. januar 2019 som efterretningssag.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte bevillingsgrupper samt kommentarerne til de enkelte grupper fra fagområderne.

Redegørelse

Hensigten med årets første budgetopfølgning, der udarbejdes efter kun en måneds aktiviteter/forbrug, er en vurdering af årets budgetforudsætninger med fokus på eventuelle forventede udfordringer i året. I budgetopfølgningen er indregnet de forventede overførsler fra 2018 til 2019 og vurderet på udviklingen af disse i det kommende år.

Det forventede årsregnskab for udvalgets område viser, jævnfør nedenstående tabel, et merforbrug på 11,9 mio. kr. eksklusiv forventede overførselsbeløb og 1,0 mio. kr. inklusiv forventede overførsler.

Fritid

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på fritidsområdet balance mellem det korrigerede budget og det forventede årsregnskab.

I Thisted Kommune drives der 3 kommunale haller og gives tilskud til 13 selvejende haller. Hallerne indeholder 4 svømmehaller, herunder 2 selvejende. Desuden gives der i 2018 tilskud til 13 aftenskoler og der drives 25 kommunale klubhuse.

Herudover gives medlems- og lokaletilskud til omkring 230 foreninger (alle typer foreninger). Alene i idrætsforeningerne er der omkring 21.000 medlemsskaber, og herudover modtager knap 1.000 børn et idrætstilbud i regi af forenings-SFO'erne.

Skole og uddannelse

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på skole- og uddannelsesområdet et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.500 elever, heraf 1.120 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.790 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 360 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Skolerne forventes samlet set at få overført 3,1 mio. kr. fra 2018 til 2019. Skolernes samlede overskud, ved årets udgang, forventes at være uændret omkring 3,0 mio. kr.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 3,0 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2019 er afsat penge til 48 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 55 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 1,5 mio. kr., hvortil kommer et forventet overført underskud fra 2018 på 1,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsen forventes på længere sigt at have en positiv effekt på visitationerne til STU. Der forventes således visiteret færre elever til uddannelsen i 2019 end antallet af elever, der afslutter den 3 årige uddannelse i 2019.

På skoleområdets fælleskonti forventes der, samlet set, et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med direktionens beslutning om at udskyde aktiviteter, for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen.

Børne- og Familieområdet

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes, forventes der på Børne- og Familieområdet, på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget indholder et forventet samlet overførselsbeløb fra 2018 til 2019 på ca. 5,1 mio kr. - heraf er 0,6 mio.kr. projektmidler.

På anbringelsesområdet er der pres på budgettet, hvilket giver anledning til bekymring om, hvorvidt budgettet holder.

Dette er hovedsageligt et resultat af øget pres på dyre anbringelser på institutioner samt markant reduktion af budgettet fra 2018 til 2019 på 6,5 mio. kr.

På området for de forebyggende foranstaltninger forventes der et mindreforbrug i 2019.

Afvigelsen skyldes, ud over overførselsbeløbet, tilskuddet til uledsagede mindreårige flygtningebørn, som ikke er budgetlagt. Herudover forventes forbruget på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter også at være lavere end budgettet.

Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset økonomisk, og det forventes at 2019 resulterer i et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Dette merforbrug vil dog øges, såfremt der rekrutteres yderligere tandlægetimer i 2019 til nedbringelse af ventelisten.

Tandplejen fik i 2018 tilført budgetmidler fra anbringelsesområdet for at kunne holde budgettet i 2018.

Udgiften til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) blev i 2018 0,5 mio. kr. mindre end budgetteret. Beløbet skulle oprindeligt anvendes til betaling for ekstraproduktion til nedbringelse af ventelisten, hvilket også i nogen grad er sket i 2017 og 2018. Arbejdet med nedbringelse af ventelisten fortsætter i 2019.

Dagtilbud

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes forventes der på dagtilbudsområdet, på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 7,0 mio. kr. Merforbruget indeholder et forventet negativ overførselsbeløb fra 2018 til 2019 på ca. 1,5 mio. kr. Beløbet indeholder et ikke forbrugt beløb på 1,2 mio kr. til "Kompetenceudvikling på dagtilbud", projektet er udskudt til 2019. Overførselsbeløbet eksklusiv "Kompetenceudvikling på dagtilbud" er et underskud på 2,7 mio kr.

Ved budgetlægningen 2019 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.507 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.043 børn i kommunale og private tilbud. Ud af de 2.043 børn er der budgetteret med 642 børn i private tilbud, svarende til 31,5%.

Budgetopfølgningen viser, at der passes flere børn end forudsat i budgettet. Til grund for budgetopfølgningen er der taget udgangspunkt i Danmarks Statistik over børnetallet i første kvartal 2019. Ifølge Danmarks Statistik er børnetallet i første kvartal 2019 i aldersgruppen 0 - 5 årige 2.593 børn, hvilket er 86 flere børn end budgetteret.

Hvis de 86 børn havde været indregnet i budgetlægningen var dagtilbudsområdet blevet tilført 5,7 mio. kr. ekstra til budget 2019.

Det forøgede børnetal vil dels betyde et pres på de kommunale institutioner og udgifterne til tilskud til de private ordninger vil stige i forhold til det budgetterede. Også andre centrale konti vil komme under pres, eksempelvis udgifterne til friplads og søskendetilskud. Modsat vil der på forældrebetalingen komme en merindtægt.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2019

Økonomiudvalget den 20. marts 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 23. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Område-MED Kultur og Fritid den 29. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på, at kompensere for den manglende demografiregulering.

Til toppen