05. feb 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

17. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

18. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Dagsorden til dialogmøder på Dagtilbudsområdet den 19. februar
 • Dagsorden til kvartalsmøde på skoleområdet den 5. marts

Beslutning

Thy Awards og Børn- og Ungetopmøde drøftet.

Mette Kjærulff orienterede om ny adm. leder på Center for Tandregulering Nordvestjylland.

Kristian Pilgaaard er ansat som ny leder af fritidsområdet.

Mødet den 19. februar på dagtilbud udsættes til ultimo marts.

Program for udvalgsseminar den 11. – 12. marts drøftet.

Mødet den 5. marts med skolerne udsættes til ultimo marts.

Til toppen

19. Ansøgning om nedsat timeantal

Udskriv

Sagstema

Ansøgninger om fravigelse af reglerne om undervisningsvarighed jævnfør folkeskolelovens § 16.b.

Redegørelse

Følgende skoler ansøger om, at et antal klasser i kommende skoleår kan planlægges med reduceret mødetid i henhold til Folkeskolelovens §16 b:

Østre Skole ansøger om, ved hjælp af ekstra personale i klassen, en fravigelse på 5 ugentlige understøttende undervisningstimer for specialtilbuddet Flex-klassen, således at skoledagen reduceres med nedenstående:

 • 0. - 3. kl. - skoledagen slutter kl. 13.00 (25 timer)
 • 4. - 10. kl. - skoledagen slutter kl. 14.00 (30 timer)

Snedsted Skole ansøger om, ved hjælp af konvertering af understøttende undervisning til 2-lærer ordning for specialtilbuddet Trombakken, at skoledagen reduceres med nedenstående:

 • 0. - 3. kl. - skoledagen slutter kl. 13.00 (25 timer)
 • 4. - 10. kl. - skoledagen slutter kl. 14.00 (30 timer)

Bedsted Skole ansøger om, ved hjælp af konvertering af understøttende undervisning til 2-lærer ordning for specialtilbuddene Bedstedklassen og Golfstrømmen, at skoledagen reduceres med nedenstående:

 • 0. - 3. kl. - skoledagen slutter kl. 13.00 (25 timer)
 • 4. - 10. kl. - skoledagen slutter kl. 14.00 (30 timer)

Hanstholm skole ansøger om at konvertere dele af den understøttende undervisning for F-klassen med en ordning, der sikrer ekstra personale på hvert hold.

Snedsted skole ansøger om at konvertere dele af den understøttende undervisning for kommende almene klasser: 8.a, 8.b, 8.c, 9.a og 9.b til 2-lærer ordning.

Skolernes ansøgninger er vedlagt som bilag.

På Undervisningsministeriets hjemmeside oplyses det, at i forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i Folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til 2-lærer undervisning i fagundervisningen. Muligheden anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

På denne baggrund gør forvaltningen opmærksom på, at det kan blive svært at vurdere, hvilke klasser der har helt særlige behov. Børne- og Familieudvalget har tidligere, på baggrund af forvaltningens indstilling, hovedsageligt imødekommet ansøgninger fra kommunens specialtilbud.

Forvaltningen bemærker, at ansøgningen kun kan godkendes for et skoleår ad gangen.

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget udelukkende imødekommer ansøgninger, hvis det vurderes, at en klasse har helt særlige behov, som det gør sig gældende i de kommunale specialtilbud. Forvaltningen er samtidig af den opfattelse, at de almene klasser i denne ansøgning ikke adskiller sig væsentligt fra normen i Thisted kommune.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 16 a og 16 b.

§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.

16 b. Kommunalbestyrelsen kan, for så vidt angår den understøttende undervisning, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen og efter ansøgning fra skolens leder, godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i § 14 b, stk. 1, nr. 1, og i helt særlige tilfælde § 14 b, stk. 1, nr. 2 og 3, i op til 1 skoleår, med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser, ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Stk. 2. Fraviges bestemmelserne i § 14 b, stk. 1 om en mindste varighed af undervisningstiden, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning, jf. § 3, stk. 5, eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ansøgningerne er behandlet i de respektive skolebestyrelser

Børne- og Familieudvalget, den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Ansøgninger for specialtilbud imødekommes for skoleåret 2019/2020.
 2. Ansøgninger for almene skoletilbud for skoleåret 2019/2020 ikke imødekommes.

Nye oplysninger

Regeringen har, i samarbejde med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, den 30. januar indgået en aftale om justering af Folkeskolereformen.

Der er i justeringen konkrete ændringer i forhold til anvendelse af §16.b, hvilket har betydning for punkt 19 på Børne- og Familieudvalgsmødet, den 5. februar 2019. Ændringerne beskrives i vedhæftede notat "Lovændring - dermed Ny indstilling".

Forvaltningens indstilling ændres derfor for Snedsted Skoles ansøgning vedr. almene klasser om konvertering af understøttende undervisning til følgende:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen for almene skoletilbud imødekommes i overensstemmelse med det i ”Aftale om justering af folkeskolen af 30. januar 2019” angivne.

Beslutning

Godkendt med de nye oplysninger.

Til toppen

20. Afslutning af anlægsregnskab - Implementering af IT-Vision og mål 2017

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægsregnskab - Implementering af IT-Vision og mål 2017.

Redegørelse

I december 2016 blev der frigivet 3 mio. kr. til implementering af den IT-vision og målsætning, der blev vedtaget medio 2015.

Anlægsbevillingen blev fordelt således:

 • Chromebooks til 7. klasse 1 mio. kr.
 • Udskiftning og opgradering af accespoints, switche m.m. 1 mio. kr.
 • Løbende udskiftning og vedligehold af nuværende devices 1 mio. kr.

Anlægsregnskabet er nu afsluttet og viser følgende:

Retsgrundlag

Thisted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

21. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anmodning om frigivelse af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa-568) på Dagtilbudsområdet i 2019.

Redegørelse

Som en del af budgetforliget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. i år 2019 på Dagtilbudsområdet.

I den oprindelige projektbeskrivelse er det tænkt til anvendelse i forhold til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens 20 daginstitutioner og midlerne skulle prioriteres i forhold til:

 • Arbejdsmiljø
 • Styrkelse af læringsmiljø
 • Tidlig indsats for børn

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med alle institutioner i forhold til følgende temaer:

 • Arbejdsmiljøtiltag, eksempelvis opmærksomhedspunkter i forhold til arbejdspladsvurderinger (APV), bemærkninger ved sikkerhedsrunderinger, m.m.
 • Læringsmiljø, et fokus på at skabe inkluderende læringsfællesskaber og læringsmiljø for alle børn.
 • Tidlig indsats, samtalerum og forældresamarbejde, styrkelse heraf ved bedre indretning af fysiske rum.

Forvaltningen har herefter prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne.

Se samlet oversigt i vedhæftede bilag.

Med denne sagsfremstilling ønskes 1,9 mio.kr. anvendt til de beskrevne anlæg i vedhæftede, og de resterende 0,2 mio. kr. ønskes frigivet til andre uforudsete anlæg i 2019.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven samt gældende arbejdsmiljølovgivning.

Økonomiske konsekvenser

Ud af det det samlede rådighedsbeløb på i alt 2,1 mio. kr. ønskes 2,1 mio.kr. frigivet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Økonomiudvalget den 20. februar 2019

Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at2,1 mio. kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægsbudget (xa568) på i alt 2,1 mio. kr. på dagtilbudsområdet frigives til de beskrevne indsatser.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

22. Vilkår for oprettelse og drift af private dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Oprettelse og drift af private dagtilbud.

Redegørelse

Det private dagtilbudsområde udgør pt. 17 private daginstitutioner i Thisted kommune, fordelt på syv børnehaver, ni aldersintegrerede institutioner samt en vuggestue. Deres optag udgør ca. 25% af de indskrevne børn i dagtilbud i alderen 0 - 5 år. De private pasningsordninger - tidligere private dagplejere - er ikke omfattet af dette notat, da disse i lovens forstand er tilskud til privat pasning og dermed ikke et dagtilbud. Retningslinjerne for oprettelse og drift af private dagtilbud blev senest ajourført i august 2015. Udkast til nye retningslinjer indeholder dels en sproglig redigering, dels en konsekvensrettelse i forhold til ændringer i Dagtilbudsloven.

Af væsentlige ændringer er tilpasningen til "Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre". Denne lovændring indeholder bl.a. bestemmelsen om deltidspladser på 30 timer pr. uge for forældre på barselsorlov. De private daginstitutioner er umiddelbart forpligtet til at efterleve denne bestemmelse og med et varsel på seks måneder, skal det kommunale serviceniveau - at 30 timers pladser tilbydes alle - efterleves. I samme lovpakke er desuden kombinationstilbud; at forældre kan kombinere en deltidsplads med tilskud til "fleksibel pasning".

I forhold til at stille praktikforløb til rådighed for pædagogstuderende, skelnes der mellem institutioner, der var godkendt før den 10. august 2015 og de, der er godkendt senere. Dette skyldes, at forpligtelsen til at påtage sig denne opgave først blev præciseret ved revisionen i august 2015. I praksis er det dog intet problem, da der samlet set er flere praktik pladser til rådighed, end der er behov for.

Endelig er det tydeliggjort, at de private institutioner skal følge retningslinjerne i forbindelse med skolestart og skoleudsættelse, jf. pjecen "Klar, parat, skolestart".

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Vilkårene bevirker, at borgerne, som vælger et privat dagtilbud, tilbydes samme serviceniveau som de, der vælger et kommunalt dagtilbud.

Høring og sagsgang

Notatet "Vilkår for oprettelse og drift af private daginstitutioner i Thisted kommune", har været sendt i høring i de private daginstitutioner. Der er ikke indkommet høringsvar herpå.

Børne- og familieudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at notatet "Vilkår for oprettelse og drift af private daginstitutioner i Thisted kommune" godkendes.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at der i afsnit 6 indarbejdes en præcisering af, hvordan tilskuddet udregnes.

Til toppen

23. Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2019

Udskriv

Sagstema

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum (KØF) til orientering.

Redegørelse

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i januar måned udgiver KL hvert år et sæt nøgletal "Kend Din Kommune".

I Kend Din Kommune samler KL en række styringsnøgletal på forskellige sektorområder. Nøgletallene viser, hvordan Thisted Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene for Børne- og Familieudvalgets fagområder: skole, dagtilbud og udsatte børn vedhæftes til orientering.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

24. Udvikling af skoletilbud til elever med autismespektrumforstyrrelse i almen

Udskriv

Sagstema

Orientering om pilotprojekt vedrørende tilrettelæggelse af et fleksibelt undervisningstilbud, der imødekommer elever med autismespektrumforstyrrelser i almenområdet.

Redegørelse

Thisted Kommune har observeret en svag stigning i antallet af elever, som går i specialtilbud. Den øgede segregeringsgrad i kommunens skolevæsen kan være et udtryk for, at almenskolen får sværere ved at skabe rammer, der kan tilpasses eleverne og ikke omvendt.

Dette har givet anledning til at afsøge veje, hvor der arbejdes aktivt med at læringsmiljøet i højere grad kan favne de elevtyper, vi har i Thisted Kommune. Ambitionen er, at segregeringsgraden i Thisted Kommunes skolevæsen ikke øges.

Undervisning har - i samarbejde med Dagtilbud, Integration og PPR - valgt at fokusere på udviklingen af et skoletilbud, hvor elever med autismespektrumforstyrrelse kan gå i skole med elever fra almenområdet. Gældende for elevgruppen med ASF er, at flere har de kognitive forudsætninger for læringsmæssigt at følge den almene undervisning, forudsat at de rette rammer og den rette støtte er tilstede.

Skoletilbuddet skal ikke erstatte det nuværende specialtilbud på Trombakken, men skal derimod ses som et supplement, der giver endnu en visitationsmulighed for denne elevtype.

Med afsæt i forskning på området, og Thisted Kommunes målsætning om ”at alle elever med behov for særlig støtte [skal] tilbydes et kvalitativt skoleforløb, der er målrettet det enkeltes barns behov”, har Undervisning og Dagtilbud, Integration og PPR fundet det relevant at afsøge nye måder at tænke inklusion for elever med ASF, som kognitivt ligger inden for normalspektret.

Målet med projektet er at udvikle et læringsmiljø, der tilgodeser både almene elever og elever med ASF, og derfor gør det muligt for elever med ASF at forblive i almenmiljøet.

Ambitionen er, at eleverne bibeholder tilknytningen til deres lokale distriktsskole eller en anden almen skole og oplever, at de indgår både fysisk, mentalt og socialt på skolen. Udarbejdelsen af indeværende skoletilbud retter sig endvidere mod at skabe procedurer for en mere dialogisk orienteret visitation. Det forventes, at procedurerne har en afsmittende effekt på hele visitationsprocessen.

For at støtte projektet er Thisted Kommune med i netværket "Styrk den dialogiske visitation", der er udbudt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som forløber i perioden december 2018 til sommeren 2020. Netværket skal understøtte arbejdet med at udvikle og afprøve en visitationsmodel, der inddrager både familien og relevante fagprofessionelle i dialogen omkring elevens fremtidige skolegang. Netværket er etableret som en opfølgning på inklusionseftersynets anbefalinger om, at "Kommunalbestyrelsen skal arbejde for, at visitation i højere grad bliver dialogbaseret, så de personer, der indgår i visitationen, også indgår i realiseringen af indsatsen".

Indsatsen kommer til at ligge i forlængelse af KLK's anbefalinger om "styrket praksis", som fremkom i forbindelse med arbejdet om nye takster på specialområdet.

Organisering og forankring:

Styregruppe:

 • Skolechef
 • Chef for Dagtilbud, Integration og PPR
 • Ledende PPR-psykolog

Arbejdsgruppe:

 • Projektleder - Undervisning
 • Skoleledere fra to skoler i Thisted Kommune
 • Afdelingsleder fra Trombakken
 • Psykolog, PPR

Målet er, at tilbuddet skal være klar til igangsætning i skoleåret 2020/2021. Det vil sige, at pilotprojektet er beskrevet og sendes til politisk godkendelse ved udgangen af 2019 samt er kendt af Visitationsudvalget forud for revisitationer i uge 2 2020 og hovedvisitation i uge 8-9 2020.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

25. Handleplan for sprog og læsning på 0-18 års området

Udskriv

Sagstema

Udarbejdelse af en handleplan for sprog og læsning 0-18 år.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal udarbejde en handleplan for sprog og læsning på 0-18 års området i 2019. Formålet med handleplanen er at sikre, at alle børn og unge, uanset social baggrund, udvikler gode sprog- og læsefærdigheder. Dette er af central betydning, da forskning på området viser, at gode sprog- og læsefærdigheder blandt børn og unge har afgørende betydning for deres fremtidige muligheder i livet.

Handleplanen skal skabe rammen for en mere målrettet og sammenhængende indsats omkring sprog og læsning på 0-18 års området. Herunder at understøtte sammenhæng i børn og unges sprog- og læseudvikling fra tiden i dagtilbud til skole og ungdomsuddannelse. Handleplanen hviler på en ambition om, at dagtilbuds- og skoleområdet samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og forældre skal samarbejde om at skabe de bedste betingelser for udviklingen af børn og unges sprog- og læsefærdigheder.

Baggrunden for handleplanen

Udarbejdelsen af handleplanen udspringer af de nationale testresultater i dansk læsning, der viser, at en betragtelig del af børn og unge i Thisted Kommune er udfordrede på læsning. Ser man på de samlede læseresultater for Thisted Kommune er de nationale mål for dansk læsning ikke opfyldt. De nationale mål for dansk læsning lyder, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test. Samtidig skal andelen af de allerdygtigste elever i dansk stige år for år, mens andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning skal reduceres år for år (Jævnfør Undervisningsministeriet).

De nationale mål betoner desuden, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Læseresultaterne i Thisted Kommune indikerer dog, at elevernes sociale baggrund, i form af forældrenes uddannelse, i høj grad afspejler sig i deres læseresultater. Tendensen er, at andelen af elever med gode læseresultater stiger med forældrenes uddannelse. Det er således de børn af forældre med en lang videregående uddannelse, der klarer sig bedst i de nationale test.

Et udtræk fra den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse i efteråret 2018 viser desuden, at andelen af elever, der vurderes at have behov for en fokuseret eller særlig sprogstimulerende indsats, ligger højere end forventeligt for gruppen.

Tidshorisont

Kommissoriet for arbejdsgruppens arbejde med handleplanen er vedhæftet som bilag. Kommissoriet er godkendt på chefmøde i afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen den 5. december 2018, hvor konkrete input er taget til efterretning og indarbejdet i kommissoriet.

Det endelige udkast til handleplanen forventes at være færdig i oktober 2019, hvorefter den sendes i høring og til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager ovenstående til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

26. Resume af kvalitetssamtaler og afledte tiltag - Undervisning

Udskriv

Sagstema

Resume af kvalitetssamtaler afholdt mellem skolerne og Børne - og Familieforvaltningen i efteråret 2019.

Redegørelse

Hvert efterår afholder Børne- og Familieforvaltningen kvalitetssamtaler med skolerne. Kvalitetssamtalerne i efteråret 2018 var med fokus på faglig progression, herunder strukturen omkring arbejdet med de forskellige datasæt på skolerne således, at elevernes progression følges. Tidligere år har fokus primært været på læringssamtaler, inddragelse af vejledere og lærerne som dataejere.

Vedhæftet som bilag findes en oversigt over Thisted Kommunes data fra skoleåret 2017/2018 på følgende områder:

 • Karaktergennemsnit for 9. klasses prøver
 • Andel af elever i 9. klasse med mindst 02 i både dansk og matematik
 • Nationale test
 • Trivselsmåling
 • Fravær

Som det fremgår af bilaget ligger Thisted Kommune på de fleste parametre på niveau med landsgennemsnittet. Særligt fremhæves det konstante niveau på de positive resultater af trivselsmålingen samt det markant forbedrede karaktergennemsnit i de bundne prøvefag i 2018.

I forhold til de Nationale test i læsning er Thisted Kommune gået tilbage på alle 4 klassetrin. Læsning har været et fokusområde på alle kvalitetssamtaler, og på baggrund af disse drøftelser er der igangsat udarbejdelse af en "Handleplan for Sprog og Læsning" i et 0-18 års perspektiv med henblik på forbedring af læseresultaterne. Børne- og Familieforvaltningen vil nøje følge udviklingen.

Skoleledere Vinni Dalgaard, Brian Kirk Nielsen, Morten Melgaard Krabbe og Nils Cassøe Jepsen deltager på mødet kl. 15.00.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. feb. 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

27. Modtageklasser i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Modtageklasser i Thisted Kommune.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgsmødet i september 2018 blev der fremsendt en orienteringssag vedrørende skoleåret 2018/2019. Af sagen fremgik følgende:

"Det bemærkes, at der er færre modtageklasseelever i skoleåret 2018/2019 sammenlignet med skoleåret 2017/2018. Antallet er faldet fra 74 til 39. Udvalget kan forvente at se en politisk sag på februarmødet, hvor der foreslås en ændret organisering for skoleåret 2019/2020, idet to tilbud har henholdsvis 11 og 12 elever, hvilket giver et meget lille fagligt miljø."

Elevtal i modtageklasser pr. 15/1 2019:

Tilsted Skole 14 elever

Rolighedsskolen 16 elever

Campus 10 16 elever

Ialt 46 elever

Siden starten af skoleåret 2018/2019 har der dermed været en netto tilgang på 7 elever til modtageklasserne.

Skolerne forventer samlet at udsluse 15 elever frem mod sommeren 2019.

Der må dog forventes en tilgang af nye elever til modtageklasserne inden sommeren 2019, og det formodes, at elevtallet ved starten på skoleåret 2019/2020 er ca. på niveau med antallet af elever ved skoleåret 2018/2019.

Forvaltningen har således ikke oplevet så stort et fald i elever til modtageklasserne, som det var forventet i september 2018, hvorfor der ikke er grundlæg for en ændret organisering.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

28. Tilsyn 2018

Udskriv

Sagstema

Tilsyn på Dagtilbud 2018.

Redegørelse

I perioden september til november 2018 blev der ført uvildigt tilsyn i alle kommunens dagtilbud. Tilsynene blev foretaget i henhold til § 5 i Dagtilbudsloven, der betoner, at ”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter [dagtilbudsloven] og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder de mål og rammer, der er fastsat efter lovens § 3”.

Der er gennemført tilsyn på følgende områder:

 • 20 kommunale daginstitutioner
 • 17 private daginstitutioner
 • 110 dagplejere
 • 28 private pasningsordninger

Kommunen skal føre pædagogisk tilsyn på følgende områder:

 • Pædagogiske læreplaner
 • Sprogvurderinger
 • Personalets kvalifikationer
 • Børnenes trivsel
 • Læringsmiljø
 • Kommunale målsætninger
 • Forældresamarbejde
 • Overgang/sammenhæng til skole og fritidstilbud

Ud over det pædagogiske tilsyn, skal der gennemføres følgende tilsyn:

 • Legepladstilsyn
 • Tilsyn med røgfrie miljøer

På baggrund af tilsynene er der udarbejdet en samlet rapport, hvor hovedkonklusionen fremhæves her:

Samtlige dagtilbud overholder dagtilbudsloven. En institution levede ikke op til de af kommunen opstillede kriterier, hvorfor der blev foretaget et ekstra tilsyn. Daginstitutionen har efterfølgende udarbejdet en handleplan, der er blevet godkendt af forvaltningen.

Børnemiljø

Børnemiljøet vurderes at være godt i kommunens dagtilbud. Det fremgår dog af tilsynene, at der er uklarhed om, hvad forskellen er på børnemiljø og læringsmiljø. Der mangler viden om, hvad der udgør henholdsvis et godt børnemiljø og et godt læringsmiljø. Begge begreber fremgår i den styrkede læreplan.

Det fremkommer af tilsynene, at der overvejende er manglende systematik i forhold til at afdække børnemiljø. I nogle daginstitutioner skyldes det skepsis ved systematiske værktøjer i andre daginstitutioner, at der ikke er kendskab til dem, eller hvordan de anvendes.

Læreplan

I dette tilsyn blev der ikke gået dybt ned i de læreplaner, der foreligger i dagtilbuddene nu, da de efter den nye dagtilbudslov og dertil hørende styrkede læreplan, der blev vedtaget i sommeren 2018, er forældede.

Alle dagtilbud skal i gang med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan inden 2020. Det gør sig gældende i alle dagtilbud, at de er positive i forhold til den styrkede læreplan og ser frem til ”at komme rigtigt i gang”. De mangler dog mere viden om og indblik i, hvordan den styrkede læreplan adskiller sig fra den læreplan, der er i dag. Kompetenceudviklingsforløbende i 2019 omhandler indføring i og implementering af den styrkede læreplan.

Trivsel

Børnenes trivsel er i fokus i alle dagtilbud, og børnene trives overvejende godt. Der fremkommer et næsten ens billede af børnenes trivsel i henholdsvis dagplejen og i daginstitutionerne. Det tyder på, at de to dagtilbudstyper med deres forskellige rammer begge skaber gode betingelser for børnenes trivsel. Det viser også, at dagplejen og dagtilbuddene tilsyneladende i samme grad formår at spotte de børn, der ikke trives, og som er i udsatte positioner.

Tilsynene viser, at der overvejende arbejdes inkluderende i dagtilbuddene. Viljen og forståelsen er i høj grad til stede, men det fremkommer også, at inklusionen kan blive udfordret i tværfagligt samarbejde om børnene.

Derudover fremkommer det i dialoger med de kommunale institutioner, at der ikke er en klar og ensrettet definition af børn i trivsel, børn i udsatte positioner og børn med særlige behov fra kommunens side. Begge problemstillinger vil få øget fokus i 2019 bl.a. via kompetenceudviklingsforløbene.

Sprog

Børnenes sprog er i fokus i dagtilbuddene. I daginstitutionerne er der øget opmærksomhed på early literacy (før-læselig forståelse). Der er i nogle daginstitutioner en forståelse af, at sprogarbejde hovedsagligt er noget, ”man går fra” til at øve med det enkelte barn, og er noget sprogpædagogen tager sig af.

Dagtilbuddene har øget fokus på, at sproget styrkes i fællesskab med børnenes forældre. I nogle daginstitutioner har de bogkufferter, forældrene kan låne med hjem eller andre kreative tiltag, forældrene kan bakke op om.

Sammenhænge

Gode sammenhænge mellem daginstitution og skolen er af betydning for børnene, hvilket dagtilbuddene og skolerne imødekommer. Der er dog forskel på, hvor formelt samarbejdet er mellem daginstitution og skole, og der er forskel på omfanget af det. Nogle daginstitutioner skal overlevere børn til flere forskellige skoler, hvilket vanskeliggør at sikre gode sammenhænge for alle børnene.

Forældresamarbejde

Dagtilbuddene vurderer, at de har et godt samarbejde med forældrene. Det bliver understøttet af forældrenes deltagelse i kortlægningen, hvor der fremkommer høj forældretilfredshed.

Mål og pejlemærker

Dagtilbuddene arbejder i høj grad efter kommunens mål og pejlemærker. Pejlemærkerne er også en vigtig del af den styrkede pædagogiske læreplan og kommer til at fylde meget i kompetenceudviklingsforløbene i 2019. Det gælder i særdeleshed for pejlemærkerne omhandlende reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis samt en stærk evalueringskultur.

Forvaltningen vil i foråret følge op på tilsynene med PULS-samtaler (Pædagogiske Udviklings- og Læreplans Samtaler) i kommunale daginstitutioner og legestuegrupper i Dagplejen.

Baggrunden er at få en dialog om udviklingen af dagtilbuddene, og dialogerne skal samtidigt ses i lyset af kompetenceudviklingsforløbet.

Temaerne for dialogen bliver:

 • Rammen for udøvelse af pædagogisk ledelse.
 • Udøvelse af faglig ledelse – kvalitet i Dagtilbud.
 • Opfølgning på det uvildige tilsyn.

Vedhæftet er tilsynsrapporten 2018.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 19. marts 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ovenstående redegørelse om tilsyn på Dagtilbud 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen

29. Sprogvurderinger i dagtilbud og skole

Udskriv

Sagstema

Sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgsmødet i august 2018 blev det fælles politiske årshjul for Dagtilbud og Undervisning præsenteret. Heraf fremgår det, at der hvert år i februar udarbejdes en fælles sag vedrørende sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse, hvilket sker med henblik på at understøtte sammenhæng i arbejdet med børnenes sprog. Jævnfør Dagtilbudslovens § 11 skal der gennemføres sprogvurderinger af børn i dagtilbud, hvor der er formodning om, at børnene kan have behov for sprogstimulering. Folkeskolelovens § 11, stk. 3 betoner, at der skal gennemføres en obligatorisk sprogvurdering af alle børn i begyndelsen af 0. klasse.

I Thisted Kommune anvendes Rambølls sprogvurderingsværktøj "Sprogvurdering 3-6". Sprogvurderingsværktøjet blev taget i brug på dagtilbudsområdet i efteråret 2017 og på skoleområdet i efteråret 2018. Formålet med Sprogvurdering 3-6 er at give de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og børnehaveklasser et forskningsbaseret materiale til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, så der på baggrund af resultaterne kan iværksættes målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse.

Sprogvurdering 3-6 tester børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder. Efter endt vurdering placeres børnene i én af følgende tre indsatsgrupper:

 • Særlig indsats
 • Fokuseret indsats
 • Generel indsats

Nedenstående figur viser normfordelingen, som afspejler den normale/typiske fordeling af behov for sprogstimulerende indsatser i procent.

Resultater fra sprogvurderinger 2018

I 2018 er der sprogvurderet 368 børn i dagtilbud. Da det ikke er alle børn, der sprogvurderes, afspejler resultatet ikke det generelle billede af børnenes sproglige færdigheder i dagtilbud, men kun de som er sprogvurderet. Derfor kan resultater fra dagtilbud ikke holdes op mod normfordelingen. Den grå farve afspejler de børn, hvor det ikke har været muligt at gennemføre sprogvurderingen.

Figuren nedenfor viser sprogvurderingen i 0. klasse fra 2018. Sprogvurderingen viser, at børnene ligger over normfordelingen i forhold til andelen af børn, der vurderes at have behov for en særlig eller fokuseret sprogstimulerende indsats. Resultatet er ikke alarmerende men indikerer dog, at der er behov for øget opmærksomhed på særligt børnenes før-skriftlige færdigheder.

Anvendelse af sprogdata

Dagtilbud og skole anvender resultaterne fra sprogvurderingerne til at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til udviklingen af børns sprog. Herunder at målrette og systematisere pædagogiske indsatser i forhold til børnenes sprogtilegnelse. Som et led i denne opgave er der nedsat en tværfaglig styregruppe, der skal sikre, at der gøres status på området dels på børnenes sproglige kompetencer og dels på den pædagogiske praksis. Eftersom Sprogvurdering 3-6 er et forholdsvis nyt sprogvurderingsværktøj, er der tale om forholdsvis begrænsede erfaringer med brugen af dette og den praktiske omsætning af resultaterne derfra.

Som et led i at understøtte børnenes sproglige færdigheder og at omsætte resultaterne fra sprogvurderingerne til konkrete handlinger i sprogindsatsen, er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en handleplan for sprog og læsning på 0-18 års området (se punktet fra Børne- og Familieudvalgsmødet den 5. februar 2019). Sprogvurderingerne anvendes her som grundlag for at målrette de anbefalinger, som handleplanen udstikker omkring arbejdet med børnenes sprog.

Fremadrettet vil Børne- og Familieforvaltningen følge udviklingen i resultaterne fra sprogvurderingerne, og bruge disse til at fremme en forbedret sprogindsats. Formålet er at identificere sammenhænge i børnenes sprogudvikling fra dagtilbud til skole og få viden om, hvad der virker i sprogindsatsen samt at sikre læring omkring arbejdet med sprog - både inden for- og på tværs af faggrupper.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orientering om sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen