15. jan 2019

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Per Skovmose deltog ikke fra punkt 3 og fremover.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Beslutning

Per Skovmose anmodede om at få sag nr. 15 overført til åben dagsorden. Det øvrige udvalg ønsker, at sagen forbliver lukket, indtil endelig beslutning er taget.

Til toppen

2. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Præsentation af konstitueret Kultur- og Fritidschef, Peder Hanghøj
 • Stillingsopslag på lederniveau
 • Orientering om personsager

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

3. Evaluering af det første år i Børne- og Familieudvalget

Udskriv

Sagstema

Evaluering af det første år i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Som opfølgning på de første års møder i udvalget, finder forvaltningen det hensigtsmæssigt at lave en kortfattet mundtlig evaluering af møderne, som fx:

 1. Mødeform
 2. Mødelængde
 3. Indhold på møderne
 4. Ønsker til fremtidige møder

Herudover ønsker forvaltningen at få forslag til, hvordan møderne evt. i øvrigt kan forbedres.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og familieudvalget den 15. januar 2019

Indstilling

Fremsendes til drøftelse.

Beslutning

Drøftet. Der er generelt stor tilfredshed med det første år.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 3, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

4. Evaluering af ressourcetildelingsmodel - Folkeskoler

Udskriv

Sagstema

Evaluering af ressourcetildelingsmodel – Folkeskoler.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. juni 2018, at ressourcetildelingsmodellen på folkeskoleområdet skal evalueres i første halvår 2019.

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet en procesplan, hvor evalueringen af ressourcetildelingsmodellen sendes i høring fra onsdag den 16. januar 2019 til tirsdag den 26. februar 2019.

Herefter forelægges høringssvarene og forvaltningens kommentarer og anbefaling på Børne- og Familieudvalgsmødet tirsdag den 12. marts 2019 til beslutning.

Dermed kan eventuelle ændringer træde i kraft den 1. august 2019, hvor skoleåret 2019-2020 begynder.

Kommunernes Landsforenings konsulentvirksomheds (KLK) beskrivelse af ressourcetildelingsmodellen, som skal evalueres, er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

En ændring i ressourcetildelingsmodellen vil ikke ændre den overordnede økonomi på folkeskoleområdet, dog kan en beslutning få betydning for den enkelte skoles økonomi, hvis ændringer i ressourcetildelingsmodellen fordeler økonomien anderledes mellem skolerne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Såfremt der ændres i fordelingen af økonomi mellem skoler, og dette får personalemæssige konsekvenser, vil Børne- og Familieforvaltningen sikre, at der bliver taget hånd om dette i den ordinære forflyttelsesrunde.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget beslutter den 15. januar om evaluering af ressourcetildelingsmodellen sendes i høring.

Høring 16. januar til 26. februar: Skolebestyrelser, Lokal-MED, Område-MED Skoler, DLF, Skolelederne, HK, 3F, FOA, Handicaprådet.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget tirsdag den 12. marts.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at evaluering af ressourcetildelingsmodellen på folkeskoleområdet sendes i høring.

Beslutning

Godkendt. Der ønskes et møde med skoleledergruppen inden høringsperioden udløber.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 4, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

5. Beslutning om nye takster til skolevæsnets specialtilbud

Udskriv

Sagstema

Ny takstfordeling til skolevæsnets specialtilbud.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede den 13. november 2018, at sende KL konsulenternes (KLK’s) oplæg til ny takstfordeling til Thisted Kommunes specialtilbud i høring.

Specialtaksterne har været i høring fra den 13. november til den 13. december 2018. Ved høringsfristens udløb var der indkommet 14 høringssvar.

Høringen har været sendt til behandling i Lokal-MED og skolebestyrelser på alle skoler med specialtilbud (Rolighedsskolen, Snedsted skole, Østre skole, Bedsted skole og Hanstholm skole). Derudover har Handicaprådet, Skolelederforeningen, BUPL, FOA, HK, 3F, Thy-Mors Lærerkreds og Område-MED Skoler også haft mulighed for at indgive høringssvar.

KLK’s analyse, som indeholder de foreslåede takstændringer, er vedhæftet sagen som bilag.

Alle høringssvar er desuden vedhæftet som bilag.

Børne- og Familieforvaltningen har yderligere vedhæftet et bilag, hvor temaet for de forskellig høringssvar samt forvaltningens kommentarer er påtegnet.

Overordnet indeholder høringssvarene følgende temaer:

SFO:

I høringssvarene tages der udgangspunkt i, at en ændring i taksterne for undervisning vil afføde en tilsvarende ændring i taksterne for SFO.

Det er korrekt, at der, efter en eventuel vedtagelse af nye takster på specialtilbuddene, vil ske en regulering af taksterne for SFO inden for den eksisterende økonomiske ramme. Der er dog ikke en direkte sammenhæng mellem de to tildelinger, idet tildelingskriterierne er anderledes for SFO end skole.

Målgruppebeskrivelser:

Der er i dag en vedtaget målgruppebeskrivelse for hvert enkelt specialtilbud. En del af høringssvarene peger på, at denne ikke svarer til den faktiske elevgruppe i det enkelte specialtilbud. Børne- og Familieforvaltningen vil arbejde videre med KLK’s anbefalinger om justeringer i målgruppebeskrivelserne samt have fokus på en mere præcis visitation fremadrettet.

Modstand mod mindre segregering:

I mange af høringssvarene peges der på, at KLK i bilag 2 anfører, at segregeringsgraden i Thisted Kommune ligger højere end i analysens sammenligningskommuner. En del af høringssvarene fastslår, at en nedbringelse af segregeringsgraden vil være problematisk i forhold til arbejdsmiljøet for personalet i almenundervisningen.

Forvaltningen er opmærksom på segregeringsgraden i kommunen og vil følge udviklingen. Visitation til specialtilbud i kommunen foretages gennem et visitationsudvalg. Visitationen er en vurdering af, hvilket skoletilbud der bedst understøtter den enkelte elevs læring og trivsel. Der er ikke konkrete planer om nedbringelse af segregeringsgraden.

3 takstkategorier er for lidt:

Flere af høringssvarene peger på, at kompleksiteten i specialtilbuddene er så stor, at der er behov for mere en 3 takstkategorier. I høringsmaterialet arbejdes der med 3 kategorier, der ud fra KLK’s vurdering, kræver samme ressourceniveau. Det er KLK’s vurdering, at den foreslåede takst vil kunne sikre et ensartet serviceniveau i kommunens specialtilbud.

Forvaltningen anbefaler, med baggrund i høringssvarene, at følge KLK’s anbefalinger omkring takstændringer i Thisted Kommunes specialtilbud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer er overordnet udgiftsneutrale. Ændringerne vil flytte penge mellem skolerne, hvilket forventeligt også vil betyde, at der flyttes medarbejdere mellem skolerne.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at de nye takster træder i kraft den 1. august 2019, såfremt de bliver vedtaget. Som allerede nævnt vil det betyde, at der flyttes medarbejdere mellem skolerne. Forvaltningen iværksætter eventuelle forflyttelser i forbindelse med den årlige ordinære forflyttelsesrunde i skolevæsnet.

Høring og sagsgang

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019.

Ved vedtagelse af de nye takster drøftes udmøntningens medarbejdermæssige konsekvenser i Område-MED Skoler den 23. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at de foreslåede takstændringer vedtages med ikrafttrædelse den 1. august 2019.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at takstændringerne ikke sker på baggrund af, at der ønskes øget segregering.

Herudover drøftes sagen påny om et år.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 5, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

6. Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet.

Redegørelse

I budget 2019 er der afsat 2.000.000 kr. til udearealer og 4.000.000 kr. til skolerenoveringer.

I 2018 blev den forbedring af udearealerne på folkeskolerne, HedeDanmarks analyse peger på, påbegyndt. På budgettet var der afsat 1.600.000 kr. til udearealer, som sammen med en del af midlerne fra skolerenoveringspuljen, blev brugt på udearealer. Således blev der i alt bevilliget 5.075.000 kr. til udearealer på skolerne.

I 2019 er puljen til udearealer på 2.000.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at midlerne, i lighed med sidste år, fordeles efter antallet af elever, så skolerne kan arbejde videre med de områder, der ifølge HedeDanmarks analyse trænger til forbedring.

I det udarbejdede forslag nedenfor tildeles Hannæs-Østerild Skole forlods 100.000 kr. på grund af 3 matrikler, der samlet set betyder store udearealer. Rolighedsskolen tildeles mindre end elevtalsfordelingen foreskriver. Dette skyldes, at HedeDanmarks plan anslår, at der er behov for 600.000 kr., og skolen blev i 2018 tildelt 520.000 kr. For 80.000 kr. i 2019 vil skolen dermed kunne gennemføre den samlede plan.

Skole

Beløb

Bedsted Skole

75.000

Hannæsskolen

230.000

Hanstholm Skole

110.000

Hurup Skole

245.000

Koldby Skole

60.000

Nors Skole

80.000

Rolighedsskolen

80.000

Sennels Skole

60.000

Sjørring Skole

200.000

Snedsted Skole

215.000

Tilsted Skole

80.000

Tingstrup Skole

255.000

Vestervig Skole

45.000

Østre Skole

265.000

I alt

2.000.000

I forhold til skolerenoveringspuljen ønsker Børne- og Familieforvaltningen i samråd med skoleledergruppen, at understøtte et kommende fokus i skolevæsnet på sprog og læsning. Derfor skal der sættes fokus på skolebibliotekerne. Dette kræver en proces, hvor skolerne, sammen med medarbejderne, skal udarbejde en samlet plan for de ønsker, der måtte være. Denne proces forventes afsluttet primo februar, og der vil efterfølgende komme en sag omkring frigivelse af anlægsmidlerne.

Der er dog allerede på nuværende tidspunkt nogle mindre uopsættelige renoveringsopgaver, som skal gøres færdige på skolerne, hvorfor forvaltningen foreslår, at disse midler frigives, så skolerne kan gå i gang med det samme.

Det drejer sig om:

Skole

Opgave

Beløb

Nors

Linoleumsgulv ved indgangspartiet, der smuldrer

33.000

Vestervig

Loft

55.000

Bibliotek fugtskader

24.000

Snedsted

Flugtvej musik

18.000

Trombakken vinduer

25.000

Bedsted

Personaletoilet v. Golfstrømmen

55.000

STU 1

Personaletoilet

40.000

I alt

250.000

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2019 afsat 4.000.000 kr. (Xa-566) til skolerenovering og 2.000.000 kr. (Xa-836) til udearealer.

Børne- og Familieforvaltningen peger på en frigivelse af 250.000 kr. på Xa-566 og en frigivelse af 2.000.000 kr. på Xa-836.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Beløbet er afsat i budget 2019

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, beløbet er indregnet i den oprindelige ramme

Afledte driftsudgifter:

Ingen

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen

Øvrige bemærkninger:

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019.

Økonomiudvalget den 23. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. der gives en anlægsbevilling til udearealer på 2.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-836.
 2. der gives en anlægsbevilling til renoveringsopgaver på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på xa-566.
 3. der rejses en sag i april 2019 på de resterende 1.750.000 kr.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 6, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

7. Skoleudsættere i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Procedure for skoleudsættelser i Thisted Kommune.

Redegørelse

Som anført på Børne- og Familieudvalgsmødet den 4. september 2018 er Undervisnings- og Dagtilbudsafdelingen i dialog omkring antallet af skoleudsættere i Thisted Kommune. Idet proceduren var uklar, blev det besluttet, at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skulle udvikle procedurerne for udsættelse af et barns skolestart. Arbejdsgruppen består af fem personer med repræsentanter fra henholdsvis Undervisning, Dagtilbud samt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Af Folkeskolernes Administrationsgrundlag (2017) fremgår følgende om udsættelse af skolestart i Thisted Kommune:

 • Udsættelse af skolestart bevilges af skolelederen på distriktsskolen.
 • Udsættelse af skolestart betragtes som et indgreb i barnets ret til undervisning.
 • Udsættelse af skolestart skal altid ske på baggrund af en vurdering af barnet, og skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige børn.

Foruden ovenstående tre punkter findes ingen konkret procedure for skoleudsættelse.

Anbefalinger til fremtidig procedure for skoleudsættelse

På baggrund arbejdsgruppens drøftelser i efteråret 2018 er der udarbejdet en folder, der tiltænkes at udgøre den fremadrettede procedure for skoleudsættelse i Thisted Kommune.

Proceduren er beskrevet i folderen "Klar parat skolestart", som er vedlagt som bilag. Desuden indeholder folderen:

 • Fakta omkring skolestart i Thisted Kommune (Jævnfør Folkeskolernes Administrationsgrundlag, 2017).
 • Seks pejlemærker til vurdering af skoleparathed.
 • Retningslinjer ved tvivl og beslutning om skoleudsættelse.

Udgangspunktet for den nedskrevne procedure er at sikre inddragelse af - og dialog mellem alle relevante parter forud for beslutning om eventuel skoleudsættelse. For at denne dialog har et fælles afsæt, er der udviklet et sæt pejlemærker for vurderingen af et barns skoleparathed. Proceduren ligger op til, at der både ved tvivl og beslutning om skoleudsættelse, skal udarbejdes en handleplan for det pågældende barn, med henblik på at sikre, at barnet bliver klar til at starte i skole.

Proceduren for skoleudsættelse har været i høring jævnfør "høring og sagsgang". Høringen giver, efter forvaltningens vurdering, ikke anledning til ændringer af proceduren. Dog har forvaltningen tilføjet nogle få ændringer vedrørende den praktiske indskrivning samt tilføjet et bilag vedrørende ændring af klassetrin, idet dette har en sammenhæng med et barns eventuelle skoleudsættelse.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Pædagogisk ledermøde den 24. oktober 2018

Skoleledermøde den 25. oktober 2018

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 13. november 2018

Område-MED Skoler den 22. november 2018

Lokal-MED på skolerne og i dagtilbud i perioden fra den 23. november til 21. december 2018

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender proceduren for skoleudsættelse.

Tidligere besluttet

Pædagogisk ledermøde, 24. oktober 2018

Proceduren for skoleudsættelse er gennemgået på mødet. Generelt opleves en positiv indstilling til proceduren.

Skoleledermøde, 25. oktober 2018, pkt. 13:

Proceduren for skoleudsættelse er gennemgået på mødet. Generelt opleves en positiv indstilling til proceduren.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 13. november 2018, pkt. 4:

Godkendt.

Fraværende i Område-MED for Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 13. november 2018:

Lisbeth Jungersen, Laila Nielsen, Charlotte Kanstrup og Ulla Holm

Område-MED Skoler, 22. november 2018, pkt. 4:

Dokumentet modtages meget positivt. God procedure. Vær opmærksom på kendskabet lokalt.

Fraværende i Område-MED Skoler den 22. november 2018:

Thomas Frost Andersen, Lars Munch Jørgensen, Anke Breum.

Lokal-MED Skoler (se bilag med høringssvar)

Generelt er der positive tilbagemeldinger på proceduren. Skolerne oplever, at det er positivt at der er fælles retningslinjer omkring skoleudsættelse og fælles pejlemærker til vurderingen af skoleparathed.

Nors Skole kommer med forslag til supplerende pejlemærker på skoleparathed (robusthed og modenhed), som de mener bør indgå i de 6 pejlemærker for skoleparathed.

Tilsted Skole bemærker, at proceduren ikke har været til høring i skolebestyrelserne.

Lokal-MED Dagtilbud

Stor opbakning til proceduren. Det opleves, at der er tale om godt gennemarbejdet materiale, som også er aktuelt til forældresamarbejdet.

Beslutning

Godkendt.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 7, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

8. Ændring af skoledistrikt

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om ændring af skoledistrikt for Klitmøller.

Redegørelse

En gruppe forældre har fremsendt en ansøgning om ændring af skoledistrikt for Klitmøller. Forældrene ønsker, at skoledistriktet for Klitmøller ændres til at høre under Sjørring Skole i stedet for Hanstholm Skole. Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Såfremt Klitmøller flyttes fra Hanstholms skoledistrikt til Sjørrings skoledistrikt, vil Thisted Kommune overtage kørselsforpligtelsen for alle elever fra 0. til 9. klasse i Klitmøller. Det vil således være Thisted Kommunes ansvar, at alle elever fra Klitmøller, der vælger Sjørring Skole, får mulighed for befordring mellem hjem og skole efter de af Folkeskoleloven fastsatte regler, hvilket kan få betydning for lokalnettet i forhold til busdriften i Thisted kommune. Teknisk forvaltning har igangsat arbejdet med udregningen af forventede omkostninger.

En ændring i skoledistriktet vil endvidere få den konsekvens, at elever fra Klitmøller altid vil kunne optages på Sjørring skole, uanset om det udløser en ekstra klasse, idet Sjørring bliver distriktsskole.

Børne- og Familieforvaltningen har vedhæftet et bilag med en oversigt over, hvilke skoler børn fra Klitmøller i dag er tilmeldt.

Idet der er personhenførbare oplysninger er det et lukket bilag.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Såfremt der ønskes en ændring af skoledistriktet, skal skolebestyrelser samt Lokal- MED på Hanstholm og Sjørring skoler høres. Endvidere foreslår Børne- og Familieforvaltningen, at der politisk tages initiativ til et borgermøde i det tidligere Klitmøller Skoledistrikt.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager stilling til, om der skal arbejdes videre med ansøgningen.

Beslutning

Jane Rishøj og Søren Zohnesen ønsker ikke, at der arbejdes videre med sagen.

Casper Søe-Larsen ønsker, at skoledistriktetet ændres og ønsker, at sagen behandles i Kommunalbestyrelsen.

Mette Kjærulff ønsker en dialog med lokalbefolkningen forinden, der træffes beslutning.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 8, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

9. Uge 32 - Opstartsdag Folkeskolerne

Udskriv

Sagstema

Orientering om planlægning af folkeskolernes opstartsdag i uge 32, tirsdag den 6. august.

Redegørelse

Thisted Kommunes folkeskoler afholder hvert år, når skoleåret starter, en fælles opstartsdag for alle lærere og pædagoger.

Ideen med opstartsdagen i august 2019 er at give underviserne inspiration til den undervisning, de skal planlægge for kommende skoleår.

Derfor planlægger undervisningsafdelingen at give underviserne i skolevæsenet mulighed for at møde forskellige aktører, som udbyder lærings-/undervisningsforløb og aktiviteter for skolerne.

Alle aktører får en messestand i Thyhallens hal A, og programmet sammensættes således, at deltagerne får mulighed for at besøge stande i hallen, og følge faglige oplæg i flere spor.

Vi arbejder pt. med at indhente tilsagn om deltagelse fra udstillere, aktører og oplægsholdere, som tilbydes et udstillingsvindue, hvor der kan inspireres til planlægning af kommende skoleår. De aktører, der inviteres, er kun aktører, der tilbyder undervisningsforløb til folkeskolerne.

Styregruppen stiller forslag om en samtalecafe, hvor lærere og pædagoger, i tidsrummet 12.30 - 14.00, kan møde og tale uformelt med medlemmerne af Børne- og Familieudvalget under overskriften "BFU har kaffe på kanden".

Retsgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet af bemærke.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget beslutter om, de ønsker at deltage i samtalecafeen.

Beslutning

Godkendt.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 9, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

10. Sundhedsaftale 2019-2023 - høring

Udskriv

Sagstema

Ifølge sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem region og kommuner, som fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet.

Sundhedskoordinationsudvalget har, med inddragelse af bl.a. de nordjyske kommuner, udarbejdet en høringsversion af ny sundhedsaftale for perioden 2019-2023, som hermed sendes i høring.

På baggrund af høringssvarene vil Sundhedsaftalen blive tilpasset og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye Sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Redegørelse

I henhold til Sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Den udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter fra regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men en vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelse og implementering af aftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for sundhedsområdet.

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs af region og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet den fremsendte høringsversion af Sundhedsaftale for perioden 2019-2023. Høringsversionen er bl.a. blevet til på baggrund af input fra et tværsektorielt politisk visionsseminar den 22. juni 2018 og et temamøde om borger/patientinddragelse den 3. september 2018. Kommunalt har sundhedsaftalen derudover været behandlet politisk i både Sundhedspolitisk Dialogforum og KKR.

Sundhedsaftalens indhold

Visionen i høringsversionen lyder, at ”Nordjyderne bliver sundere og oplever et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, der er til for dem”. Der skal arbejdes hen imod visionen gennem 5 politiske pejlemærker opstillet i sundhedsaftalen:

 1. Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver og sundhedstilbud tæt på borgerne
 2. Gode forløb og resultater med borgerne som aktive samarbejdsparter
 3. Større lighed i sundhed
 4. Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget for gode leveår
 5. Et røgfrit Nordjylland vil give nordjyderne flere raske leveår

Under hvert pejlemærke er opstillet politiske målsætninger, som sundhedsaftalearbejdet skal medvirke til at indfri. I aftalen er der derudover opstillet indikatorer, som vil indgå i den løbende opfølgning på sundhedsaftalen (indikatorsættet vil blive udbygget i løbet af sundhedsaftaleperioden).

Sundhedsaftalen har særligt fokus på tre målgrupper

 • børn og unge med særlige udfordringer
 • borgere med psykisk sygdom
 • borgere med kroniske sygdomme og/eller komplekse problemstillinger

Den nye sundhedsaftale er en politisk aftale, som sætter retningen for samarbejdet på sundhedsområdet. I modsætning til den nuværende sundhedsaftale opstilles ikke konkrete indsatser, der skal udmønte sundhedsaftalen. Disse konkrete indsatser vil blive udviklet i løbet af sundhedsaftaleperioden i et samarbejde mellem parterne. Denne ændring i forhold til nuværende sundhedsaftale er sket for at skabe mere fleksibilitet i løbet af aftaleperioden, mere lokalt ejerskab og friere rammer.

Sundhedsaftalen bygger på en række bærende principper, som er den fælles grundforståelse, parterne samarbejder ud fra. Det drejer sig bl.a. om lokalt ejerskab, en respektfuld samarbejdskultur og bedst mulig ressourceudnyttelse (herunder opgaveoverdragelse).

Sundhedsaftalen fastlægger ligeledes den politiske organisering for sundhedsaftalen i den kommende periode. Der lægges op til en organisering, hvor de nuværende lokale politiske forankringsgrupper bibeholdes, men suppleres med et årligt tværsektorielt politisk mødeforum, ”Sundhedspolitisk Samling”.

Videre proces

Høringsversionen af sundhedsaftalen er sendt i høring blandt en række interessenter på sundhedsområdet ud over kommunerne og regionen. På baggrund af høringssvarene vil sundhedsaftalen i februar-april 2019 blive tilpasset af Sundhedskoordinationsudvalget og fremsendes til endelig godkendelse i kommunerne og regionen i maj-juni 2019. Den nye sundhedsaftale træder i kraft 1. juli 2019.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 205.

Bekendtgørelse nr. 680 af 8. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Vejledning nr. 9406 af 4. juni 2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsaftalen udgør rammevilkårene for samarbejdet mellem parterne på sundhedsområdet, herunder opgavefordeling. Sundhedsaftalen har dermed ikke direkte økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Sundhedsaftalen lægger op til, at alle relevante patienter henvises til kommunalt rygestoptilbud, hvilket kan betyde, at der i Thisted Kommune skal prioriteres flere ressourcer til denne opgave. På længere sigt kan dette imidlertid betyde reducerede sundhedsudgifter forårsaget af rygning.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Ældre-/Seniorrådet - høring - den 19. december 2018

Handicaprådet - høring - den 3. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Økonomiudvalget den 23. januar 2019

Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at vedhæftede udkast til høringssvar sendes til Sundhedskoordinationsudvalget i Nordjylland.

Tidligere besluttet

Ældre-/Seniorrådet, 19. december 2018, pkt. 1:

Ældre-/Seniorrådet:

 • Udtrykker det væsentlige i nærheden for sundhedsydelser for borgerne og ønsker, at Universitetshospital Aalborg, afd. Thisted, bevarer og udvikler funktioner og pladser.
 • Udtrykker bekymring for reduktionen i sengedage og indlæggelsestid på hospitalerne og konsekvensen for kommunale ydelser.
 • At lighed i sundhed betyder lige adgang til f.eks. praktiserende læge og sundhedsydelser i nærområdet.
 • Mangler konkrete mål på indsatserne.
 • Var enige i mange gode hensigter, men er bekymrede for, om der kommer tilstrækkelige tiltag specielt over for sårbare borgere.
 • Ønsker at følge resultater løbende, gerne flere gange årligt.
 • Bakker i øvrigt op om udkast til høringssvar.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 19. december 2018:

Michael Møller

Handicaprådet, 3. januar 2019, pkt. 2:

 • Udtrykker det væsentlige i nærheden for sundhedsydelser for borgerne, herunder borgere med psykiatrisk lidelse.
 • Udtrykker bekymring for reduktionen i sengedage og indlæggelsestid på hospitalerne og efterlyser, at der afsættes fornødne ressourcer til finansiering af de afledte kommunale service- og sundhedslovsydelser.
 • At lighed i sundhed betyder lige adgang til f.eks. praktiserende læge og sundhedsydelser i nærområdet, og at der rettes et særligt fokus på befolkningsgrupper med væsentligt lavere gennemsnitslevealder.
 • Det var ønskeligt, at måltallene for de politiske pejlemærker var fastsat i forbindelse med den politiske godkendelse.
 • Det var ønskeligt, at der var fastsat en prioriteret implementeringsplan allerede på nuværende tidspunkt og med løbende opfølgning.
 • Handicaprådet bemærker, at der er sat fokus på samarbejdet med pårørende og støtter op om betydningen heraf.
 • Bakker i øvrigt op om det foreløbige høringssvar fra Kommunalbestyrelsen.

Fraværende i Handicaprådet - 3. januar 2019:

Jørgen Bjerre, Tina Andersen

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 5:

Forvaltningen indarbejder bemærkninger fra Social- og Sundhedsudvalget, Ældre-/Seniorrådet og Handicaprådet i forslag til høringssvar forud for behandling i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen. Forslaget vedhæftes sagen.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 10, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

11. Ungestrategi

Udskriv

Sagstema

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har oversendt udkast til ungestrategi til politisk behandling og vedtagelse.

Redegørelse

§ 17, stk. 4 Udvalget for Koordineret Ungeindsats har haft som formål at koordinere ungeindsatsen og arbejde for at styrke beskæftigelsen og uddannelsesfrekvensen blandt unge i alderen 16-30 år. Udvalget har valgt at opfylde sit formål ved at udarbejde et udkast til en ungestrategi for unge 16-30 årige i Thisted Kommune. Udvalget har i efteråret 2018 arbejdet med strategien og besluttede 9. januar 2019 at oversende udkastet til ungestrategi til politisk behandling. Idet udvalget refererer til Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, har § 17, stk. 4 udvalget udtrykt ønske om, at udkastet til ungestrategi behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget, før det forelægges Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Udkast til ungestrategi er vedhæftet sagen.

Idet ungeindsatsen varetages bredt af mange aktører, foreslår forvaltningen, at forslaget til strategi sendes i høring bredt før endelig vedtagelse, så det sikres, at en endelig ungestrategi har bedst muligt ejerskab fra alle aktører.

Dette sendes til høring hos følgende:

 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Handicap og Psykiatri
 • Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie
 • Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted
 • Lokal-MED Campus 10
 • Lokal-MED UU
 • EUC Nordvest
 • HF & VUC Thy Mors
 • Thisted Gymnasium
 • SOSU Nord
 • UCN
 • FGU bestyrelsen Thisted, Mors, Jammerbugt

Høringsperioden vil være fredag den 8. februar 2019 til og med torsdag den 28. marts 2019.

Efter modtagelse af høringssvar fremsender Børne- og Familieforvaltningen sammen med Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen den endelige ungestrategi til drøftelse i følgende udvalg:

 • Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019
 • Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter ungestrategien med eventuelle bemærkninger fra de øvrige udvalg på mødet den 10. april 2019 med henblik på videresendelse til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 5. februar 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 6. februar 2019

Lokal-MED-udvalg for Jobcenter Thisted den 12. marts 2019

Område-MED Skoler den 19. marts 2019

Område-MED Handicap og Psykiatri den 26. marts 2019

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Social- og Sundhedsudvalget den 9. april 2019

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. april 2019

Thisted Kommunalbestyrelse den 30. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

 1. At Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til ungestrategi og kommer med anbefalinger til udkast til ungestrategi.
 2. At Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøfter og anbefaler proces for vedtagelse af ungestrategi.
 3. At Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget drøfter og sender udkast til ungestrategi i høring jf. foreslået procesplan.
 4. At Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget efter endt høring drøfter revideret udkast til ungestrategi jf. foreslået procesplan.
 5. At Erhvervs-, Arbejdsmarkeds og Kulturudvalget efter endt høring oversender revideret udkast til ungestrategi til beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 6. At Kommunalbestyrelsen beslutter revideret ungestrategi for Thisted Kommune.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 11, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

12. Indledende høring af praksisplan for almen praksis i Region Nordjylland

Udskriv

Sagstema

Thisted Kommune har modtaget en indledende høring af Praksisplan for almen praksis. Forvaltningen fremlægger et udkast til et høringssvar.

Redegørelse

Regionsrådet skal i hver valgperiode udarbejde en praksisplan vedrørende almen praksis. Praksisplanen udarbejdes af praksisplanudvalget, der består af kommunale og regionale medlemmer samt medlemmer udpeget blandt praktiserende læger. Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og praktiserende læger og skal bidrage til at sikre lægedækning i regionen samt understøtte almen praksis' rolle i det samlede sundhedsvæsen.

De overordnede formål med planen er at:

 1. Styrke almen praksis' samarbejde med kommunen og de andre aktører omkring patientforløb, herunder sikring af sundhedsaftalens gennemførelse på praksisområdet
 2. Styrke almen praksis' rolle i det regionale sundhedsvæsen, herunder sammenhæng til øvrige planer på sundhedsområdet
 3. Sikre den nødvendige lægekapacitet i alle regionens områder, således at alle borgere kan få almenmedicinske tilbud

Den indledende høring er sendt ud til bl.a. de nordjyske kommuner, således at Praksisplanudvalget har et udgangspunkt for den videre udarbejdelse af den ny praksisplan. Formålet med den indledende høring er, at Praksisplanudvalget får input til de overordnede linjer forud for udarbejdelse af et egentligt udkast til en praksisplan. Det endelige udkast til praksisplanen kommer også i høring på et senere tidspunkt.

Til den indledende høring bedes høringsparterne tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 • Hvad kan bidrage til samarbejdet om at styrke et sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen i sektorovergangene mellem kommunerne og regionen med fokus på almen praksis?
 • Hvordan kan kommunerne, regionen og PLO samarbejde om at understøtte almen praksis i at varetage almen praksis' kerneopgaver og skabe større lighed i sundhed?
 • Hvordan kan praksisplanen understøtte almen praksis' rolle som gatekeeper og tovholder på patienternes behandlingsforløb, herunder forløb i relation til psykiske problemstillinger?
 • Hvilke tiltag vil kunne øge og langtidssikre lægedækningen tæt på borgeren, herunder evt. rekrutterings- og fastholdelsestiltag?
 • Hvilke tiltag vil kunne sikre tilgængeligheden til almen praksis – både for patienter og samarbejdspartnere?

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående spørgsmål udarbejdet et udkast til et høringssvar, som er bilagt sagen.

Retsgrundlag

Lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Sundhedsstyrelsens vejledning og principper for udarbejdelse af praksisplaner for almen praksis

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2019

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 15. januar 2019

Børne-/Familieudvalget den 15. januar 2019

Handicaprådet - orientering - den 24. januar 2019

Indstilling

Beskæftigelses-, Social, og Sundhedsforvaltningen indstiller, at høringssvaret godkendes.

Tidligere besluttet

Social- og Sundhedsudvalget, 8. januar 2019, pkt. 7:

Forvaltningen udarbejder høringssvar på baggrund af bemærkninger.

Fraværende i Social- og Sundhedsudvalget - 8. januar 2019:

Peter Sørensen

Ældre-/Seniorrådet, 15. januar 2019, pkt. 9:

Ældre-/Seniorrådet mener, at klinikker bør drives af regionen og ikke private firmaer. Alternativt opstilling af klare mål for kvaliteten som eks. et minimumantal af læger og sygeplejersker pr. antal patienter. Rådet anbefaler, at der afprøves nye modeller for at imødekomme de ønsker og behov, praktiserende læger har for enten at blive ansat i regionsklinik eller i almen praksis - eks. kombination af stillinger på sygehus og almen praksis, udvikling af faglige miljøer og lignende. Rådet anbefaler et tæt samarbejde mellem hjemmesygeplejen og almen praksis, evt. med fælles sygeplejerske.

Fraværende i Ældre-/Seniorrådet - 15. januar 2019, pkt. 9:

Ole Christensen, Kirsten Nielsen

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 12, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

13. Status på ændringer på Kronborg

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget orienteres om den aktuelle status på Kronborg.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 13. november 2018 følgende:

- Fremtidig målgruppe, faglig retning og ressourcer. Samtidig ændres navnet til Kronborg pr. 1. januar 2019.

- Fysisk ombygning. Financieres af anlægsmidler.

Begge punkter er efterfølgende godkendt i Kommunalbestyrelsen den 27. november 2018.

Siden udvalgets sidste møde er der arbejdet videre med disse punkter på Kronborg:

Personalesituationen

Der er medio december ansat 3 pædagoger med profiler, som ikke i forvejen er tilstede i personalegruppen.

Beboersammensætning

6 unge er dags dato anbragt på Kronborg.

Desuden er 1 ung tilknyttet, som pt. er på efterskole. Vedkommende har ophold på Kronborg i weekenderne med forventning om fremtidig indflytning.

Dermed er 7 ud af 8 pladser belagt.

Ombygning

Der arbejdes intenst på at skabe et nyt pædagogisk miljø på Kronborg, hvor ledelsen i samarbejde med personalet arbejder på at skabe et bærende og udviklende miljø for de unge. Som led i denne proces er bl.a., at Kronborg ændrer sig fysisk til 2 mindre boafdelinger i stedet for en stor. Der skabes desuden et aktivitetsområde for de unge. Endvidere ændres antallet af sengepladser fra 10 + 1 akutværelse til 8 + 1 observation værelse. Ændringen af sengepladser skyldes, at Kronborg fremadrettet kan modtage unge med problematikker/udfordringer, som ikke hidtil har været målgruppen.

Tilsyn

I sommeren 2018 havde Kronborg uanmeldt besøg fra Socialtilsyn Nord. Dette resulterede i, at der er udarbejdet redegørelse samt forespurgt materiale udleveret til Socialtilsyn Nord. Dette har medført, at Socialtilsyn Nord har godkendt redegørelse og materiale og ikke haft yderligere bemærkninger i forhold til uanmeldt tilsyn.

Derudover afventer vi nygodkendelse af Kronborg i forhold til ovenstående. Vi forventer, at Socialtilsyn Nord kommer med en tilbagemelding i løbet af januar måned. Så snart der er en positiv tilkendegivelse fra Socialtilsyn Nord igangsættes de fysiske ændringer på Kronborg.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Ikke relevant.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 15. januar 2019.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Per skovmose deltog ikke i behandling af pkt. 13, Børne- og Familieudvalget - 15. januar 2019.

Til toppen

14. Lukket punkt: Det lokale samarbejde på skolerne

Til toppen

15. Lukket punkt: Daginstitution

Til toppen

16. Lukket punkt: Evt. partnerskab

Til toppen