Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

08. jun 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

69. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

70. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Orientering om konkret klage fra en forældre.

Beslutning

Ad 1. Formanden orienterede om:

 • Henvendelse fra Sennels vedr. pasningssituationen.
 • Jane Rishøj bliver ny formand for Ungdomsskolen/Campus 10 bestyrelsen.
 • § 17 stk. 4 - Udvalget for Fremtidens Folkeskole blev drøftet.

Ad 2. Intet til referat

Ad 3. Konkret klagesag drøftet.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

71. Anlæg - Omprioritering af rådighedsbeløb i 2021 på Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Rådighedsbeløb vedrørende anlægsbevillinger på Børne- og Familieudvalgets område omprioriteres fra 2021 til 2022 således, at beløbene er til rådighed, når anlægsprojekterne forventes afviklet.

Redegørelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2021 indgår som grundlag for budgetlægningen i forbindelse med Direktionens forslag til investeringsoversigt for det kommende budgetår. Formålet er at anvende information fra budgetopfølgningen i budgetlægningen.

I maj 2021 har repræsentanter fra Center for Økonomi og Løn haft en drøftelse med Børne- og Familieforvaltningen og Teknik, Erhverv og Beskæftigelse, hvor områdets anlægsprojekter blev gennemgået. Der blev taget stilling til, hvorvidt der skal flyttes rådighedsbeløb fra 2021 til 2022, så rådighedsbeløbene tilpasses til det forventede forbrug de enkelte år.

På Børne- og Familieudvalgets område ønskes anlægsbudgettet i 2021 reduceret netto med 1,5 mio. kr. og øget tilsvarende i 2022. Det skyldes forskydninger af rådighedsbeløb inden for det samme anlægsprojekt på tværs af årene.

Rådighedsbeløb, der ønskes flyttet fra 2021 til 2022, kan specificeres således:

Projektnr.

Projekt

Rådighedsbeløb

(i mio. kr.)

Udgifter

Indtægter

Netto

XA-1010

Sennels Børnehave - Forprojekt

1,5

0

1,5

I ALT

1,5

0

1,5

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til økonomistyringsregulativet træffe afgørelse i denne sag, da det omhandler tillægsbevillinger til anlægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Bruttoanlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet):

 • Reduceres med 1,5 mio. kr. i 2021 og beløbet tilføres kassebeholdningen.
 • Medtages med 1,5 mio. kr. i 2022 på investeringsoversigten i budget 2022-2025.

En reduktion af bruttoanlægsudgifterne på 1,5 mio. kr. påvirker anlægsrammen positivt i 2021.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ingen yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. juni 2021

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

 1. Anlægsudgiftsbudgettet (rådighedsbeløbet) på Børne- og Familieudvalgets område reduceres i 2021 med 1,5 mio. kr., som vil tilgå kassen.
 2. De under punkt 1 anlægsbudgetter (rådighedsbeløb) på Børne- og Familieudvalgets område medtages med 1,5 mio. kr. i anlægsudgift (rådighedsbeløb) på investeringsoversigten i budget 2022-2025.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 3. juni 2021, pkt. 3:

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

72. Status på arbejdet med de administrative anbefalinger på Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

Status på arbejdet med de administrative anbefalinger fra PwC analysen på Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

Der blev i foråret 2020 gennemført en analyse på Børne- og Familieområdet i Thisted kommune. Baggrunden for analysen er økonomiske udfordringer, som blandt andet skyldes faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn og unge med særlige behov. PwC blev valgt til at gennemføre analysen, som afstedkom 36 anbefalinger, hvoraf 25 var administrative anbefalinger.

På mødet den 6. oktober i Børne- og Familieudvalget godkendte man forvaltningens forslag til, hvilke administrative anbefalinger der skulle arbejdes videre med, samt hvornår og hvordan anbefalingerne skulle udmøntes. Med dette dagsordenspunkt følger derfor et bilag med status på arbejdet med de administrative anbefalinger fra PwC analysen. Af bilaget fremgår det, hvorledes der arbejdes med anbefalingerne i den administrative drift.

Med mindre udvalget ønsker yderligere opfølgning, vil der ikke blive givet yderligere status på arbejdet med anbefalingerne.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender redegørelsen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

73. Udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022

Udskriv

Sagstema

Udmøntning af aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

Redegørelse

Den 1. juni 2021 er der indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser. Aftalen skal blandt andet sikre en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner.

Det er aftalepartiernes opfattelse, at selv om alle elever nu er tilbage i klasselokalerne, og der gøres en stor indsats for at få en god afslutning på skoleåret, er der for nogle elever stadig et fagligt efterslæb, der rækker ind i det kommende skoleår. Undervisere, ledere og medarbejdere har i den forgangne periode udvist stor kreativitet og omstillingsevne, og de har leveret undervisning af høj kvalitet under vanskelige betingelser.

Derfor er der også blandt aftaleparterne stor tillid til, at skolerne kan håndtere de faglige udfordringer, som eleverne måtte have, hvis de får de rette rammer, og at det bedste afsæt for et fagligt løft er, at eleverne hurtigst muligt kommer tilbage til en så normal skoledag som muligt.

På folkeskoleområdet giver aftalen mulighed for, at

 • Der i skoleåret 2021/2022 ikke udarbejdes elevplaner.
 • Der i skoleåret 2021/2022 ikke udarbejdes kvalitetsrapporter.
 • Målsætningen om fuld kompetencedækning kan fraviges i skoleåret 2021/2022.
 • Skolerne i skoleåret 2021/2022 får mulighed for at konvertere al understøttende undervisning til fx to-lærer- og to-voksen-ordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag

Forvaltningen vil i den forbindelse med den politisk indgåede aftale sikre, at

 • Skolerne fortsat løbende forholder sig til elevernes faglige udvikling og trivsel.
 • De frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.
 • Forvaltningen fortsat gennemfører kvalitetssamtaler med skolerne.

Udmøntning:

Aftalen følges op af en statslig økonomisk pulje ("Trivselspakke 2"), der er øremærket lærings- og trivselsmæssige aktiviteter:

Rammen til skoler, SFOer samt fritids- og klubtilbud mv. udgør 107 mio. kr. Fordeling af midlerne er beskrevet under "økonomiske konsekvenser". Samtidig forlænges fristen for anvendelsen af tilskuddet til lokale indsatser fra aftalen af 18. februar 2021 ("Trivselspakke 1") til udgangen af 2021.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Af puljen på 107 mio. kr. udmøntes 83 mio. kr. som tilskud til kommunerne.

Midlerne udmøntes via bloktilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2021, hvor tilskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal. De resterende 24 mio. kr. fordeles til fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler på baggrund af skolernes seneste kendte aktivitet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Område-MED Undervisning- og Fritid - til orientering - den 22. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller til godkendelse, at:

1. Skolerne har mulighed for at vælge, at der ikke udarbejdes elevplaner i skoleåret 2021/2022.

2. Der ikke udarbejdes kvalitetsrapport i skoleåret 2021/2022.

3. Skolerne kan vælge at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i skoleåret 2021/2022 .

4. Skolerne i skoleåret 2021/2022 gives mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer eller turboforløb i udvalgte fag.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

74. Ny integreret institution i Sennels

Udskriv

Sagstema

Ny integreret institution i Sennels.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2021, at rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. i 2022 blev fremrykket til 2021, og at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til forprojekt, Sennels Børnehave - finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

I den forbindelse er der nedsat et byggeudvalg bestående af følgende medlemmer:

Esben Oddershede, Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Peter Larsen, Formand for Børne- og familieudvalget.

Martin Kondrup Knudsen, Chef for Dagtilbud, Kultur og PPR, Børne- og Familieforvaltningen.

Mette Houe, Områdeleder Dagtilbud, Børne- og Familieforvaltningen.

Flemming Christensen, Sektionsleder Affald og ejendomme, Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse.

Michelle Holler Sørensen, Pædagogisk Leder, Sennels Børnehave.

Bettina Gamborg Holm, Arbejdsmiljørepræsentant, Sennels Børnehave.

Anette Nielsen, Pædagog og medarbejderrepræsentant, Sennels Børnehave.

Rikke Dalgaard Kristensen Forældrerepræsentant, Sennels Børnehave.

Tommy Lind, Projektleder Affald og Ejendomme, Teknik-, Erhverv og Beskæftigelse.

Byggeudvalget har afholdt deres første møde den 20. maj 2021, og i den forbindelse blev tids,- og procesplan og anlægsøkonomi drøftet. Som en del af denne drøftelse har byggeudvalget set nærmere på fremtidige arealbehov. Byggeudvalget har i drøftelsen taget udgangspunkt i sagen fra Kommunalbestyrelsens møde den 27. april.

Byggeudvalget indstiller i den forbindelse, at der arbejdes videre med en institution på 825-850 m2 og med en option ved udbud på ekstra antal m2, som skal prissættes, svarende til et fremtidigt børnetal på mellem 60-77 børnehavebørn samt 15-22 vuggestuebørn. Forvaltningen oplyser i den forbindelse, at børnetal skal ses som et gennemsnit henover et år.

Proces:

Byggeudvalget udarbejder prækvalifikationsdokumenter, som skal anvendes til rådgiverudbuddet, og som danner grundlag for den efterfølgende arkitektkonkurrence. Den overordnede tidsplan vil betyde, at indflytning kan ske ultimo 2023.

Vedlagt er foreløbig tids- og procesplan og budget (bilag 1+2).

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Jvf. kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2021: Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb.

Andre konsekvenser

Nordthy hallen er i gang med forberede en udvidelse af hallen, og dette vil kunne vanskeliggøre adgangen til børnehaven samt skabe udfordringer i forhold til parkeringsareal. Der har derfor været afholdt et møde mellem hallens bestyrelse og medlemmer af byggeudvalget samt repræsentanter fra Plan og Miljø og Fritidsafdelingen. Byggeudvalget har i den forbindelse også drøftet muligheder og udfordringer i forhold til placering af børnehaven og dens parkeringsmuligheder.

Efterfølgende har Børnehaven og Nordthy hallen afholdt et møde vedr. mulige samarbejder, placering af bygninger m.v. De har besluttet ikke at bygge bygningerne sammen, men at søge et andet samarbejde på sigt. Se evt. bilag 3.

Forvaltningen har igangsat et arbejde vedr. tilretning af lokalplan for området.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender byggeudvalgets indstilling vedr. fremtidige arealbehov.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

75. Ny ramme for SSP-samarbejdet i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Ramme for SSP-samarbejdet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I juni 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), S og DF en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

En ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet skal fremadrettet sikre en mere systematisk og ensartet indsats på tværs af SSP-samarbejdet. SSP-samarbejdet har baggrund i retsplejelovens § 114 og § 115. I retsplejelovens § 115 hjemles udveksling af oplysninger myndighederne imellem, mens retsplejelovens § 14 fastsætter, at politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi, kriminalforsorgen og hver kommune i politikredsen herunder med inddragelse af skoler og sociale myndigheder.

Thisted Kommune har i samarbejde med Forebyggelse-, Nærhed og Tryghed (FNT), Midt- og Vestjyllands Politi udarbejdet en lokal ramme for SSP-samarbejdet i Thisted Kommune på baggrund af ovenstående anbefaling fra Justitsministeriet.

Rammen er formuleret med formål, målgruppe, organisering og lokal tilrettelæggelse af SSP-samarbejdet i Thisted Kommune. Derudover har vi valgt at indsætte et afsnit om samarbejdets lokale hovedaktører. Dette er gjort for at udbrede kendskabet til de forskellige fagprofessionelles arbejdsområder og bidrag ind i SSP-samarbejdet.

I samarbejdsrammens sidste afsnit (Del 2: Handleplan for SSP-samarbejdet) indsættes 2-årige SSP-indsatser med årlig opfølgning. Det er SSP-styregruppen, som udvælger 2-3 særlige indsatsområder med afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden fra SSP-samrådet, statistik fra Ungeprofilundersøgelsen samt statistik og erfaringsbaseret viden fra politiet. SSP-styregruppens arbejde med at identificere de særlige indsatsområder påbegyndes i februar i ulige år, da Ungeprofilundersøgelsen afsluttes hvert år ultimo januar. Indsatsområderne skal efterfølgende godkendes af Lokalrådet.

Ramme for SSP-samarbejde i Thisted Kommune er godkendt den 1. marts 2021 på Lokalrådet.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

LBK nr. 1445 af 29/09/2020.

Retsplejeloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Lokalrådet den 1. marts 2021.

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 50:

Udsat til temamøde i maj.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

76. Ungeprofilundersøgelsen 2020

Udskriv

Sagstema

Ungeprofilundersøgelsen 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune deltager i Ungeprofilundersøgelsen. Ungeprofilundersøgelsen er en landsdækkende spørgeundersøgelse målrettet elever i 7., 8. og 9. klasse samt unge mellem 15 og 30 år. Undersøgelsen har til formål at give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.

Thisted Kommune har siden 2016 deltaget med 7., 8., og 9. årgang fra kommunens syv overbygningsskoler. Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen benyttes af SSP-samarbejdet til at identificere lokale kriminalitetstendenser og er således styrende i forhold til drøftelser og iværksættelse af konkrete kriminalitetsforebyggende indsatser.

SSP-styregruppen udvælger hvert år 2-3 særlige indsatsområder, som gælder over en toårig periode med en årlig opfølgning. Disse særlige indsatser fastlægges lokalt ud fra kommunens aktuelle kriminalitetssituation og rammebetingelser, og har afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden fra SSP-samrådet, statistik fra Ungeprofilundersøgelsen samt statistik og erfaringsbaseret viden fra politiet. SSP-styregruppens arbejde med at udvælge og udvikle de særlige indsatsområder påbegyndes i februar i ulige år, da Ungeprofilundersøgelsen afsluttes hvert år ultimo januar.

De syv overbygningsskoler får hvert år udleveret i alt 4 rapporter:

 • Rapport for skolens 7. årgang + Kommunens 7. årgang + Landsplan 7. årg.
 • Rapport for skolens 8. årgang + Kommunens 8. årgang + Landsplan 8. årg.
 • Rapport for skolens 9. årgang + Kommunens 9. årgang + Landsplan 9. årg.
 • Rapport for skolens 7. – 9. årgang + Kommunens 7. – 9. årgang + Landsplan 7. - 9. årg.

Det er op til den enkelte skoleledelse, hvordan de ønsker at gøre brug af deres lokale datamateriale. Fra forvaltningen anbefales det at inddrage skolens SSP-kontaktperson, AKT-vejledere og de forskellige årgangsteams i overbygningen i arbejdet med at finde frem til de lokale udfordringer i det fremadrettede forebyggelsesarbejde.

Det anbefales også at fremlægge overordnede uddrag af lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen for skolebestyrelsen.

Hovedkonklusionerne for 3 af SSP Thisted Kommunes store fokusområder (Alkohol, stoffer og digital risikoadfærd) fra Ungeprofilundersøgelsen 2020 er følgende:

 • Vi har fortsat en lavere debutalder for alkohol sammenlignet med landsplan – dog ses der en lille positiv udvikling.
 • Vi fortsætter den positive udvikling i forhold til hash. Antallet af respondenter, som har prøvet hash er faldet fra 3,3% i 2016 til 1,9% i 2020, og vi har hele tiden ligget et godt stykke under landsplan. Vedrørende de hårde stoffer som Amfetamin, kokain, ecstasy, MDMA ligger vi fortsat bedre end landsplan.
 • På det digitale område har vi, siden vores første deltagelse i Ungeprofilundersøgelsen, kunnet konstatere at vores unge er mindre risikovillige i deres online adfærd i forhold til landsgennemsnittet. Denne tendens fortsætter, dog med en lille stigning unge, der deler billeder af sig selv, men dog et fald i deling af billeder af andre uden samtykke.

Retsgrundlag

Lov nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 49:

Udsat til temamøde i maj.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

77. Halvårsrapport KUI-vejledning 1. halvår 2021

Udskriv

Sagstema

KUI Vejledning udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter. Denne rapport indeholder data for det første halvår af 2021.

Redegørelse

Vejledningsdelen af Den koordinerende ungeindsats (KUI) udarbejder halvårligt rapporter, der beskriver de 15-24 åriges aktiviteter. Nærværende rapport indeholder data for det første halvår af 2021.

Ungedatabasen opdaterer ikke data på unge over 25 år, ligesom der ikke er tilbagemeldingspligt fra ungdomsuddannelserne på unge over 25 år. Derfor er det ikke muligt at lave rapporten for unge mellem 25 og 30 år. Rapporterne udarbejdes den 1. april og den 1. oktober og offentliggøres på KUI-vejlednings hjemmeside. Rapporterne sætter fokus på hver sin vinkel af tilmeldingerne til ungdomsuddannelser. I april er der fokus på, hvad de unge i 9. og 10. klasse tilmelder sig i kommende skoleår, i oktober er der fokus på omvalg og afbrud i ungdomsuddannelser.

Der udarbejdes desuden to tillæg, som beskriver Uddannelsesparathedsvurderingerne. Disse tillæg udarbejdes i medio januar og juni. KUI-vejledning anvender data og halvårsrapporter til at identificere tendenser og mønstre over tid blandt unge i Thisted Kommune, og beskriver derefter målrettede indsatser i vejledningsaktiviteter hos KUI-vejledning samt anvender data som retning for de faglige målsætninger. Det forventes, at samtlige halvårsrapporter vil indeholde data vedrørende generelle bevægelser blandt unge samt udvalgte nedslag. Halvårsrapporten er et øjebliksbillede, baseret på dataudtræk den 1. april 2021.

Særligt for denne rapport:

 • Alle unge 15-17 årige er i gang med grundskole, ungdomsuddannelse eller en anden aktivitet.
 • Af de 18-24 unge er ca. 80% i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.
 • Overgangen til ungdomsuddannelser viser en lidt større søgning til gymnasierne og et lille fald i søgning til erhvervsuddannelser.
 • Der er 91 elever på FGU. Der vil i de kommende rapporter være en kort FGU Status med data fra tidligere halvårsrapporter.

COVID-19 tilføjelse:

 • KUI Vejledning kan, på baggrund af nærværende rapport og tilsvarende fra sidste år, konstatere, at på trods af COVID-19 situationen er resultaterne stort set uændrede.
 • De 15-17 årige er alle primært i skole eller uddannelse.
 • De 18-24 årige fordeler sig både procentvist og antalsmæssigt på uddannelser og andre aktiviteter svarende til samme tid sidste år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget tirsdag den 8. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedlagte halvårsrapport fra KUI-vejledning tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

78. Status for fritidsområdet

Udskriv

Sagstema

Status på fritidsområdet.

Redegørelse

Fritidsområdet i Thisted Kommune er en del af Undervisning- og Fritidsafdelingen. Området rummer bl.a. 13 selvejende haller, 3 kommunale haller, 12 aftenskoler samt ca. 220 folkeoplysende foreninger.

Via det centrale foreningsregister registrerer alle idrætsforeninger årligt deres medlemstal. Medlemstallene offentliggøres på www.medlemstal.dk. Det giver en mulighed for at følge det samlede medlemstal i idrætsforeningerne over tid. I Thisted Kommune er der i 2020 registreret 19.876 medlemmer i kommunens idrætsforeninger. Det er et fald på 850 medlemmer ift. 2019. Det er første gang siden 2012, at medlemstallet i Thisted Kommune er under 20.000. Statistik er vedhæftet som bilag.

Om den samme tilbagegang gør sig gældende for aftenskolerne og de idebetonede foreninger (spejder, FDF m.fl.) vides endnu ikke, men forvaltningen vurderer, at det er meget sandsynligt.

Corona-pandemien gjorde, at 2020 på mange måder var et udfordrende år for foreningslivet. Udfoldelsen af aktiviteter var i høj grad begrænset og underlagt restriktioner, som gjorde det sværere at være medlem - men i høj grad også svært at være frivillig.

Økonomisk er der lavet adskillige tiltag for at understøtte foreningerne bedst muligt. F.eks. er der blevet udbetalt medlemstilskud efter medlemstallet i 2019, hvis det var højere end foreningens medlemstal i 2020.

Der har været meget varierende restriktioner for de forskellige aktiviteter. Det har betydet, at udendørs idræt har haft lettere ved at gennemføre aktiviteter end indendørs. På samme måde har det f.eks. i perioder været vanskeligt for kontaktsport at gennemføre aktiviteter. Det betyder også, at nogle foreninger faktisk har formået at have en positiv medlemsudvikling i 2020, mens andre har tabt medlemmer.

Restriktionerne behæfter i øvrigt medlemstallene med en stor usikkerhed, da man, for at tælle som medlem, skal have været medlem i 90 dage. Det er ikke alle aktiviteter, som havde mulighed for dette i 2020.

Meget tyder på, at restriktionerne på foreningsområdet nu lempes i en sådan grad, at det brede foreningsliv for alvor kan komme i gang igen. Mange har ikke kunnet dyrke deres aktivitet i mange måneder. Det må derfor forventes at være afgørende, at der gøres en indsats fra foreningerne for at få medlemmerne tilbage.

Folkeoplysningsudvalget har valgt at prioritere foreningernes sommerferieaktiviteter lidt højere i år. Om det er grunden til, at rigtig mange foreninger i år har valgt at tilbyde sommerferieaktiviteter for børn og unge vides ikke, men der er væsentligt flere, end der har været tidligere år. Således rummer aktivitetskatalogerne tilsammen over 110 tilbud udbudt af foreninger, Doverodde Købmandsgård og KulturRummet. Katalogerne er vedhæftet som bilag.

På facilitetsområdet er det særligt to projekter, som bør nævnes.

Fase 1 af udbygningen af Thy Hallen er allerede langt. Således står der nu to nye bygninger ved Thy Hallen, som kommer til at rumme et helt nyt springcenter og en hel ekstra hal i forlængelse af den eksisterende Hal A. Byggeriet forløber planmæssigt, og vi forventer, at der igen kan være forenings- og skoleidræt i Hal A fra september 2021, mens de nye faciliteter forventes at være helt klar omkring februar 2022. Tegninger er vedhæftet som bilag.

Desuden er der for alvor taget hul på "Cold Hawaii Inland"-projektet. Spottet i Vilsund har stået færdigt nogen tid, men nu følger den Blå Løber samt Synopal Havn. Inden længe tages der desuden hul på projektet ved Søbadet. På alle tre spots er der folkeoplysende foreninger, som driver aktiviteter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Folkeoplysningsudvalget den 14. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

79. SGIF Motion. Ansøgning om tilskud til etablering af MTB-faciliteter

Udskriv

Sagstema

Snedsted GIF søger medfinansieringspuljen om tilskud til etablering af MTB-faciliteter.

Redegørelse

Snedsted GIF er en folkeoplysende forening og den første, som tilbød MTB i foreningsregi. De er stadig den eneste forening, som tilbyder MTB for børn. Foreningen har uddannede børneinstruktører og er netop blevet udpeget som licensklub af Danmarks Cykelunion, da foreningen har nogle unge talenter, som klarer sig rigtig godt. Bl.a. har de to eller tre talenter, som skal køre ungdoms DM. I ansøgningen er der medsendt opbakning til projektet fra Snedsted Skole, Trombakken samt fra Snedsted by i form af Snedsted Byudvikling samt Snedsted Borger- og Erhvervsforening. Desuden oplyser foreningen i sin ansøgning, at Sjørring Vold Efterskole og Snedsted SFO ligeledes har udtrykt begejstring for projektet. Sjørring Vold Efterskole vil fra august 2021 tilbyde MTB som valgfag.

Foreningen ønsker at etablere en teknikbane samt to spor - et blåt på 1,5 km og et rødt på 1 km. Af ansøgningen fremgår det, at teknikbanen er designet til at øve tekniske færdigheder med vejledning. Foreningen påpeger at tekniske færdigheder på mountainbike bedst indlæres under trygge forhold i fællesskab med andre børn og trænere, hvorefter de opnåede færdigheder overføres til sporene i de omkringliggende skove. På en teknikbane findes alle elementer på en bane, der strækker sig over 500 m. Det vil sige, at man som klub forbliver samlet, hvilket skaber fællesskab. Den teknikbane, der søges om midler til, rummer træningselementer for både børn og voksne. På banen vil der være indlagt forskellige højder, ruter og opkørsler i varierende sværhedsgrader. Rytterne vil ofte støde på lignende forhindringer på sporene i skoven, men på den planlagte teknikbane vil de kunne udvikle sig trin for trin under trygge forhold. Det betyder, at store som små, øvede som mindre øvede kan have glæde af banen. Desuden er banen vigtig for, at foreningen fortsat kan udvikle sit talentarbejde.

Foreningen har pt. 32 børnemedlemmer og oplever fortsat vækst og interesse. Foreningen oplever, at væksten er hæmmet af de fysiske rammer. Foreningen har desuden ramt en målgruppe af børn, som ikke har fundet interesse for traditionelle sportsgrene som boldspil og gymnastik, men som har fået stor succes og øget selvtillid på mountainbike. Yderligere har foreningen med glæde konstateret, at børn med ADHD og Autisme ASF har stor succes med sporten, hvilket gavner deres personlige udvikling og indlæring af sociale færdigheder.

Snedsted by har sammen med Hundborg og Sjørring været en del af et byudviklingsprojekt i Thisted Kommune. I den forbindelse er der bl.a. plantet Snedsted Folkeskov på 5,5 hektar skov, anlagt en regnvandssø, en stor legeplads, udendørs fitnessareal og hængekøjer. Det er et område fyldt med aktiviteter og leg, hvor familier kan samles på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med Thisted Kommunes Byudviklingsprojekt er der afsat et større område i Snedsted Folkeskov til anlæg af teknikbane og spor.

Det samlede projekt er budgetteret til 981.250 kr. inkl. moms.

Foreningen har flere fondsansøgninger ude, som de afventer svar på. Egenfinansieringen fra foreningen er budgetteret til 63.000 kr. Foreningen har tidligere søgt og modtaget 37.000 kr. til projektet fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje. Der søges Thisted Kommune om et tilskud på 212.000 kr. fra medfinansieringspuljen. Budget kan ses i bilag.

Foreningen har undersøgt driftsudgifter til et lignende anlæg i en anden kommune. De forventer på den baggrund en årlig driftsudgift under 10.000 kr. og har derfor afsat 10.000 kr. til drift. Beløbet kan indeholdes i foreningens budget.

De formelle krav, for at et projekt kan indstilles til tilskud fra medfinansieringspuljen, er, at det skal:

 • Kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • Som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • Som hovedregel indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Et eventuelt tilskud skal tages fra medfinansieringspuljen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der er 2.251.060 kr. på medfinansieringspuljen i 2021, der endnu ikke er disponeret over.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 20. maj 2021

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Økonomiudvalget den 16. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der ydes tilskud på 212.000 kr. fra medfinansieringspuljen i 2021 til etablering af teknik- og MTB-bane.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 20. maj 2021, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse under forudsætning af, at den samlede finansiering falder på plads.

Sektionsleder Kristian Pilgaard deltager på mødet i Børne- og Familieudvalget den 8. juni.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

80. Boblberg i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra Boblberg og Røde Kors vedr. tilslutning til den digitale platform, Boblberg.

Redegørelse

Thisted Kommune har fået en henvendelse fra Boblberg og Røde Kors, som informerede om, at kommunens borgere har en interesse i, at Thisted Kommune tilslutter sig Boblberg. Boblberg er en digital platform, hvor kommunens borgere vil få mulighed for at mødes med andre med udgangspunkt i fælles interesser. Forvaltningen har på baggrund af henvendelsen lavet en afdækning af Boblberg, herunder tilslutningen hertil fra Thisted Kommunes forskellige afdelinger.

Boblberg er et digitalt mødested, der fungerer som en borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og "bobler" om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og lignende. Borgerne opretter opslag, som kaldes bobler, og søger herigennem efter medborgere med samme interesser. Disse interesser kan efterfølgende tages med ud i virkelighedens fællesskaber. Boblberg samarbejder med Røde Kors og har en målsætning om at skabe lokaltilknytning gennem Røde Kors' over 200 lokalafdelinger, herunder lokalafdelinger i Thisted, Syd Thy og Hanstholm.

Boblberg kan både tilgås via internettet og en app til mobiltelefoner. Platformen understøtter højtlæsning for personer med synsproblemer, høreproblemer og andre udfordringer.

Boblberg samarbejder i dag med over 50 kommuner, herunder Jammerbugt Kommune, som forvaltningen har kontaktet med henblik på at høre om deres erfaringer. Jammerbugt Kommune fortæller, at deres erfaringer med Boblberg generelt er gode, og at de tilstræber at bruge platformen aktivt i deres kontakt med så mange sårbare borgere som muligt. Jammerbugt Kommune oplyser, at de har omkring 2.423 brugere af Boblberg, og at gennemsnitsalderen for brugerne er 38,6 år. Jammerbugt Kommunes primære rolle i brugen af Boblberg er at informere målgruppen om Boblbergs funktioner og motivere dem til at benytte sig af platformen. Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at platformen har haft en positiv effekt for nogle af de sårbare borgere, kommunen er i kontakt med. Endvidere er det deres erfaring, at det kræver kontinuerlig italesættelse af Boblberg fra f.eks. en central tovholder for at sikre, at relevante kommunale medarbejdere husker at informere borgerne om tilbuddet.

Boblberg oplyser, at der i Thisted Kommune pr. 27. maj 2021 er 1.363 borgere, som er skrevet op og ønsker, at Thisted Kommune vælger at tilslutte sig Boblberg. Det drejer sig eksempelvis om personer med handicap, der søger sociale relationer, ældre, der søger personer til gåture og unge, som søger nye sociale relationer efter forældrenes skilsmisse. Boblberg oplyser desuden, at de vil understøtte implementeringen i Thisted Kommune.

Eksemplerne understøtter Boblbergs tilkendegivelse om, at platformen er særligt velegnet til sårbare målgrupper som eksempelvis ældre, borgere med sociale problemstillinger, ensomme unge og lignende. Forvaltningen har været i kontakt med andre af Thisted Kommunes afdelinger for at afdække deres ønske om tilslutning til Boblberg. Her fremgik, at Socialafdelingen, Skoleafdelingen, SSP, Jobcenter og Fritidsafdelingen alle kan se en anvendelse af platformen. Desuden nævner andre afdelinger, at Thisted Kommune allerede har løsninger som Thy360 og Conventus, som har nogen af de samme funktioner - dog målretter Boblberg sig i højere grad selvorganiserede fællesskaber.

Forvaltningen vurderer, at hvis Boblberg tilkøbes, vil der være behov for at frigøre de nødvendige ressourcer til en grundig implementering af Boblberg for at få den ønskede effekt af platformen. Det foreslås derfor, at hvis Thisted Kommune ønsker at tilgå Boblberg, så skal der udpeges en overordnet tovholder, som placeres i sundhedsteamet, som er organiseret i Sundheds- og Ældreafdelingen.

Gennem dialog med Boblberg er det fremkommet, at nogle kommuner har afsat 10 timer ugentligt til drift af Boblberg - dog udtrykker de, at færre timer ugentligt også vil være tilstrækkeligt for en god implementering. Sundhedsteamets tid er i dag fuld belagt, hvorfor det vil kræve, at enkelte opgaver nedprioriteres, hvis den fulde værdi af Boblberg skal opnås. Derudover anbefales det, at andre afdelinger, som benytter Boblberg, udpeger kontaktpersoner. Såfremt det godkendes, at Sundheds- og Ældreafdelingen tilkøber Boblberg, vil det være op til hvert enkelt afdeling, om de ønsker at tilgå platformen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Boblberg har en månedlig omkostning på 7.000 kr., hvilket beløber sig til 84.000 kr. årligt. Dog er der en årlig prisstigning på 4,95 %. Sundheds- og Ældreafdelingen vil pege på kontoen "Sundhed, øvrig drift" til finansiering. Kontoen har i øjeblikket et merforbrug vedrørende 2021. Kontoen hører under Sundhed og Kvalitet, hvor der samlet set er mindreforbrug pga. mindreforbrug på SOSU-elever. Fra 2022 kan der ligeledes anvises finansiering til udgifter til Boblberg.

Idet der forventes udgifter fra 2. halvår 2021 til Boblberg, budgetomplaceret 42.000 kr. i 2021 fra lønbudgettet til SOSU-elever til Boblberg, og fra 2022 budgetomplaceres der 88.158 kr., hvorefter beløbet der budgetomplaceres stiger med 4,95% årligt set i forhold beløbet i 2022.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Social- og Sundhedsudvalget den 8. juni 2021

Børne- og Familieudvalget - orientering - den 8. juni 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarked- og Kulturudvalget - orientering - den 9. juni 2021

Ældre-/Seniorrådet - orientering - den 15. juni 2021

Handicaprådet - orientering - den 24. juni 2021

Udsatterådet - orientering - den 24. august 2021

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal indgås aftale med Boblberg.

Besluttes det, at Thisted Kommune tilslutter sig Boblberg, budgetomplaceres der 42.000 kr. i 2021 fra lønbudgettet til SOSU-elever til finansiering af udgifter til Boblberg, og fra 2022 budgetomplaceres der 88.158 kr. stigende med 4,95% årligt.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2021, pkt. 83:

For Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling: Jens Otto Madsen, Peter Uno Andersen, Henrik Gregersen og Ida Pedersen.

Imod Social- og Sundhedsforvaltningens indstilling: Peter Sørensen.

Godkendt med bemærkning om, at ordningen evalueres med udgangen af 2022 og det finansieres via §18 midler.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen

81. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Børne- og Familieudvalget - 8. juni 2021:

Per Skovmose

Til toppen