Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

13. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

41. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

42. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Temamøde den 25. maj drøftet.

Til toppen

43. Regnskab 2020 for Børne- og Familieudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2020 for Børne- og Familieudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Redegørelse

Regnskab 2020 for Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet budget på 768,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 757,3 mio. kr.

I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 11,2 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var på Skoler og Uddannelser med 11,9 mio. kr. og Dagtilbud til børn med 2,9 mio. kr. I modsat retning trak et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Børn og Familieområdet samt Fritid med 1,1 mio. kr.

1. Bemærkningerne til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

FRITID

Nettoforbruget blev 1,1 mio. kr. større end budgetteret.

Nettomerforbruget dækker over et merforbrug på 1,8 mio. kr. på de kommunale haller og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på ansøgt tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

De kommunale hallers merforbrug skyldes tabte indtægter og færre udgifter i forbindelse med COVID-19.

SKOLER OG UDDANNELSE

Nettoforbruget blev 11,9 mio. kr. mindre end budgetteret, heraf et overført overskud fra 2019 på 8,5 mio.kr.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på skolernes tværgående fælleskonti med 3,8 mio. kr., et mindreforbrug på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på skolerne med 1,8 mio. kr. samt et mindreforbrug på Øvrige ungdomsuddannelser på 5,3 mio. kr.

Mindreforbruget på øvrige Ungdomsuddannelser består primært af et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. til det nyopstartede Ungdomsuddannelsestilbud FGU. Tilbuddets første hele skoleår er 2020, og der må forventes en indkøringsfase, før elevtallet er tilpasset budgettet. Derudover er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. vedr. EGU, Produktionsskolen med 0,5 mio. kr. og KCT med 0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på skolernes tværgående fælleskonti på 3,8 mio. kr. skyldes primært større salg af pladser til andre kommuner i den almene del, specialområdet og i SFO og mindre forbrug på køb af pladser end forventet på 1,5 mio. kr. Et mindreforbrug på Fælles SFO på 0,8 mio. kr. På øvrig drift mindreforbrug på 1,5 mio. kr. til IT, uddannelse, konsulenter/udviklingsarbejde, fælles elevaktiviteter m.m.

Mindreforbrug på skolerne på 1,8 mio. kr. Der blev overført et overskud fra 2019 til 2020 på 3,7 mio. kr. Overskuddet fra 2019 er således nedbragt med 1,9 mio. kr.

På Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) blev nettoforbruget 1,0 mio. kr. mindre en budgetteret. Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. dækker primært over Projekt Fremskudt PPR, projektet er finansieret med eksterne midler, og beløbet anvendes i 2021. På basis PPR er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

BØRN- OG FAMILIEOMRÅDET

Nettoforbruget blev 2,5 mio. kr. større end budgetteret.

Nettotallet dækker over et merforbrug på anbringelser på 4,2 mio. kr., som består af et merforbrug vedrørende plejefamilier og opholdssteder og en udgift på 1,0 mio. kr. som følge af for meget hjemtaget flygtningerefusion i både 2019 og 2020. Derudover er der hjemtaget 0,5 mio. kr. mindre i refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager.

I modsat retning trak et mindreforbrug vedrørende forebyggende foranstaltninger på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget kan forklares primært med overførslen fra 2019 på 1 mio. kr. Derudover har der været mindreforbrug på aflastning, praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet. I modsat retning trak et merforbrug vedrørende kontaktpersonsordningen og tabt arbejdsfortjeneste.

Antal anbragte børn i 2020 har gennemsnitligt lagt på ca. 104 børn med en faldende tendens i løbet af året. Gennemsnittet i 2019 var 106 børn. Belægningen på Døgninstitutionen Kronborg har i 2020 gennemsnitligt været otte børn ligesom i 2019.

DAGTILBUD TIL BØRN

Nettoforbruget blev 2,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på Dagplejen på 3,7 mio. kr. og et mindreforbrug på Friplads på 0,8 mio. kr.

I modsat retning trak et merforbrug på Fælles dagpasning på 0,6 mio. kr., Daginstitutionerne på 0,6 mio. kr. Forældrebetaling 0,3 mio. kr. og Søskendetilskud 0,1 mio. kr.

På Dagplejen dækker mindreforbruget hovedsageligt over, at der blev passet 18 færre børn i Dagplejen end budgetteret, mens merforbruget i Daginstitutionerne dækker over, at der blev passet 14 flere 0 – 2 årige børn og 17 færre 3 – 5 årige end budgetteret.

I 2020 var der i gennemsnit hen over året 2.130 børn i kommunale og private pasningstilbud, hvilket var 17 børn færre, end der var budgetteret med. De 17 børn fordelte sig med 21 færre børn i de kommunale tilbud og fire flere børn i de private tilbud. 33,8 % af børnene blev passet i private tilbud.

2.

Redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 30. marts 2021 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2020-regnskabets overskud og underskud til 2021. Sagen følger med få undtagelser kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 10,3 mio. kr. Heraf er der et overskud på 1,6 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et overskud på 8,7 mio. kr. Største post er et overskud på Skoler og uddannelse, hvor der overføres et overskud på 8,1 mio. kr., herudover er der overskud på Dagtilbud til børn på 2,9 mio. kr. samt på Fritid på 0,7 mio. kr. Der overføres underskud på Børn og familieområdet på 1,3 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 % af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 %.

Regnskabsresultatet for 2020 betyder, at i alt fire budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for underskud over 5 %, mens to budgetansvarlige har skullet redegøre for overskud over 5 %.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af de tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

44. Mini analyse af Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget orienteres om den kommende proces mellem Børne- og Familierådgivningen og BDO. BDO har stor erfaring med at udarbejde handle- og styringsmuligheder på det specialiserede børneområde for danske kommuner og yde rådgivning i forhold til, hvordan det økonomiske råderum bruges bedst muligt.

Redegørelse

Baggrund

Børne- og Familierådgivningen har i en længere periode oplevet et stigende arbejdspres, hvilket udfordrer, at medarbejderne kan opretholde en sikker drift med fokus på kvalitet, høj faglighed og samarbejde med familier og samarbejdspartnere.

Antallet af underretninger, undersøgelser og sager generelt er støt stigende gennem de seneste år, og det kan dokumenteres, at de henvendelser, vi får i myndighedsafdelingen, er af mere alvorlig karakter end tidligere. Særligt sager om vold og overgreb fylder. Opgavepresset samt kompleksiteten i sagsbehandlingen udfordrer trivslen i en ellers meget velfungerende og veldrevet afdeling, hvor medarbejdere og ledere arbejder ambitiøst og målrettet med et højt serviceniveau og lovmedholdelighed, så målgruppen af udsatte børn og unge får den rette støtte.

Med udgangspunkt i ovenstående modtog Børne- og Familierådgivningschefen samt sektionsleder en henvendelse fra myndighedssektionens TR og AMR på vegne af den samlede medarbejdergruppe, hvor medarbejderne påpeger ovenstående udfordringer.

Myndighedssektionen ønsker således at orientere udvalget om, at der fra 01.05.21 iværksættes en undersøgelse af området med henblik på at kortlægge områdets udfordringer i en bred forstand.

Formål

Det overordnede formål med analysen er at give et konkret overblik over den nuværende socialfaglige praksis samt et indblik i den overordnede økonomiske styring på området. Analysen vil involvere Børne- og Familierådgivningen i analysen i form af interviews og workshops med relevante medarbejdere og ledere.

Herudover vil analysen indeholde:

 • Kortlægning af balance mellem ressourcer og den opgavebelastning der er hos medarbejderne.
 • Et overblik over styrker og svagheder i den nuværende socialfaglige praksis på området.
 • Anvisning af konkrete veje at gå til en forbedret socialfaglig daglig praksis.
 • Et overblik over styrker og svagheder i økonomistyringen på området.
 • Anvisning af konkrete veje at gå til en forbedret økonomisk styring på området.
 • Et udkast til en samlet handleplan for forbedret socialfaglig praksis samt økonomisk styring som Børne- og Familierådgivningen kan implementere over tid.

Udbytte

Børne- og Familierådgivningen ønsker med gennemgangen at få en uvildig ekstern undersøgelse af området med henblik på at udnytte sektionens ressourcer på den mest optimale måde.

Vi ønsker desuden en vurdering af potentialer blandt andet omkring sagernes oplysning, samarbejde med andre, sagsopfølgning samt økonomisk styring suppleret med klare anvisninger til, hvordan eventuelle fundne potentialer kan implementeres i sagsbehandlingen.

BDO forventer, at analysen startes op i maj 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til undersøgelsen finansieres indenfor eget budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

45. Indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel frem mod sommeren 2021

Udskriv

Sagstema

Nye indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel hos elever i grundskolen frem mod sommeren 2021.

Redegørelse

En række partier indgik den 18. februar 2021 en politisk aftale omkring nye indsatser til styrkelse af faglighed og trivsel i uddannelsesregi herunder grundskolen og ungdomsuddannelser.

Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammerne for udmøntningen af midlerne herunder midlernes relation til den samlede COVID-19 kompensation.

Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at den kommunefordelte udmøntning af midlerne vil blive offentliggjort på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside snarest muligt.

Håndtering af fagligt efterslæb:

Der afsættes en ramme på 390 millioner kroner i 2021, så skoler og uddannelsesinstitutioner kan give et fagligt løft til særligt de børn, unge og voksne , der skal til afsluttende prøver og eksaminer i løbet af foråret og sommeren. For så vidt angår den del af midlerne, som går til de kommunale skoler, vil regeringen søge at indgå en aftale med KL, der sikrer, at midlerne hurtigst muligt kommer helt ud på de enkelte folkeskoler.

Midlerne kan blandt andet anvendes til supplerende undervisning, to-lærer-ordninger, co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i mindre hold og turboforløb.

Skolerne gives i vidt omfang frihed til at vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes bedst inden for formålet.

Thisted Kommunes andel af puljen forventes at udgøre 1,392 mio. kr.

Trivslen skal styrkes:

Der afsættes 88 mio. kr. til aktiviteter, der understøtter trivsel og deltagelse i fællesskaber. Det kan være sociale og faglige aktiviteter for elever og studerende samt indsatser for de elever, der har eller har haft det svært under nedlukningen.

Midlerne afsættes blandt andet til indsatser i regi af klubberne, kultur-, fritids-, børne- og idrætsforeningerne mv., elevråd og forårsmotionsdag.

Thisted Kommunes andel af puljen forventes at udgøre 0,64 mio. kr. og den forventelige fordeling til indsatsene fremgår af nedenstående skema:

Retsgrundlag

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.

Det bemærkes, at håndteringen af indsatser til fagligt løft i et vist omfang vil ligge ud over rammerne for de almindelige uddannelseslove og dermed forudsætter ikrafttræden af lovforslag L 114, hvorefter den aftalte udmøntning vil blive sat i værk. Børne- og Undervisningsministeren vil udstede bekendtgørelsesregler i overensstemmelse med aftalen den 1. marts 2021 samtidig med, at forlængelsen af nødloven træder i kraft.

Økonomiske konsekvenser

Aftalepartierne er enige om at afsætte en ramme på 600 mio. kr. til formålet i 2021.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at Thisted Kommunes forventede samlede andel udgør 2,032 mio. kr. Kommunernes Landsforening og Børne- og Undervisningsministeriet drøfter fortsat rammerne for udmøntningen af midlerne herunder midlernes relation til den samlede COVID-19 kompensation.

Andre konsekvenser

Midlerne vil understøtte et fagligt løft og styrke trivslen hos elever i grundskolen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021

Økonomiudvalget den 24. marts 2021

Thisted Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 21. april 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 21. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Anvendelse af midlerne sker som beskrevet i sagsfremstillingen og tiltagene iværksættes.
 2. Der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,0 mio. kr. på driften for 2021.
 3. Tillægsbevillingen reguleres, når det endelige tilskud kendes sammen med de øvrige midtvejsreguleringer.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 16. marts 2021, pkt. 26:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. marts 2021, pkt. 49:

Ad 1-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Thisted Kommunalbestyrelse, 30. marts 2021, pkt. 44:

Sagen tages af dagsorden jf. beslutning i pkt. 35.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 13. april 2021

Redegørelse

Sagen blev taget af Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 30. marts med henblik på fornyet behandling i april. Begrundelsen var, at der siden sagens behandling i Økonomiudvalget den 24. marts er kommet væsentlige nye informationer vedr. indtægtsbevillingen, som er blevet mindre end først antaget.

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggjorde og udsendte brev om de kommunefordelte tilskud til indsatser, der skal styrke faglighed og trivsel den 25. marts 2021.

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser.

Rammen er afsat til folkeskoler, PPR, fritidshjem, klubtilbud og elevråd på kommunale uddannelser og fordeles via bloktilskuddet i 2021 (midtvejsregulering). Rammen vil blive fordelt i forhold til den enkelte kommunes indbyggertal pr. 1 januar 2021. Indbyggertallet pr. 1. januar 2021 er endnu ikke offentliggjort. Af den grund er fordelingen beregnet på baggrund af indbyggertallet pr. 1. januar 2020.

Rammen til Thisted Kommune fremgår af nedenstående tabel:

Intentionen er, at rammen til ekstra undervisning suppleres med midler fra det overførte beløb fra 2020 fra skolernes fælleskonti.

Puljen har en ganske kort tidshorisont i forhold til at identificere effekterne af den, og med en forhøjelse af rammen med egne midler er det muligt at understøtte indsatserne, så de kan fortsætte ind i det nye skoleår.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Thisted Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 19. maj 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 22. juni 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Anvendelse af midlerne sker som beskrevet i sagsfremstillingen og tiltagene iværksættes.
 2. Der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 1.226.769 kr. på driften for 2021.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

46. Lukket punkt: Dispensationsansøgninger

Til toppen

47. Status på evaluering samt udkast til ny aftale med Team Danmark

Udskriv

Sagstema

Status på evaluering af nuværende Team Danmark aftale samt udkast til ny aftale for perioden 2021-2025.

Redegørelse

Thisted Kommune og Team Danmark indgik i 2018 en Elitekommuneaftale for perioden 2018-2021. Konceptet indebærer bl.a., at Thisted Kommune faciliterer sportstalentklassetilbud for elever i klassetrinene 7.-9. klasse. Desuden skabes fleksible uddannelsestilbud, der sikrer muligheden for, at elever/udøvere på ungdomsuddannelsesniveau kan udvikle dobbeltkompetencer inden for både uddannelse og sport.

Foruden øget fokus på uddannelsesmuligheder (Dual Career), er Team Danmark aftalen bundet op på samarbejdet med nedenstående klubmiljøer, der understøtter fokuseret talent og eliteudvikling i Thisted Kommune

Fire Team Danmark godkendte idrætsgrene bestående af:
Mors Thy Håndbold, Håndbold
Thisted FC, Fodbold, Drenge og piger
Thisted Svømmeklub, Svømning

Thisted Badmintonklub, Badminton

Herudover har Thisted Kommune valgt at satse på tre lokalprioriterede idrætsgrene bestående af:
Bedsted KFUM Volley, Volleyball,
Thisted Vægttræningsforening, Styrkeløft
North Atlantic Surf Association, Surfing

Thisted Kommune overgik den 1. januar 2020 fra den hidtil godkendte "Eliteidrætspolitik" fra januar 2014 til "Strategi og Handleplan for Talentudvikling og Eliteidræt". (se bilag).

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye strategi og handleplan for talentudvikling og eliteidræt, gennemførtes en grundig evaluering af indholdet af daværende Eliteidrætspolitik. I evalueringen deltog både Thisted Kommunes Eliteidrætsråd, udøvere, klubbestyrelser, forvaltningen og Team Danmark.

Den nye strategi og handleplan er bygget op i fem centrale områder ( Klubben i centrum, Trænerteamet i centrum, Talentet i centrum, Branding Netværk og partnerskaber og Talentudvikling og det hele menneske). Hvert område er beskrevet med tilhørende handlinger med henblik på at sikre et stærkt og effektivt fokus på talentudviklingen og eliteidrætten i Thisted kommune. De fem områder i Strategi og Handleplan for talentudvikling og eliteidræt indgår som centrale omdrejningspunkter i vedhæftede udkast til Thisted Kommunes kommende aftale med Team Danmark.

Thisted Kommune bliver, som Elitekommune under Team Danmark, desuden en fortsat del af et attraktiv netværk af kommuner, der har fokus på udviklingen af talenter og eliteidrætsudøvere. Aftalen giver desuden adgang til en stor viden og knowhow, som vores klubber kan benytte sig af i deres daglige arbejde med talentudvikling. Med Team Danmark aftalen profileres Thisted kommune som en attraktiv idrætsorienteret kommune og bliver tilsvarende attraktiv for potentielle tilflyttere, tilbageflyttere eller for unge, som gerne vil blive boende efter endt ungdomsuddannelse. Dermed bliver sporten også en del af den samlede bosætningsstrategi for Thisted kommune

Forvaltningen vurderer, at aftalen vil understøtte Thisted kommunes målsætninger for talentudvikling og eliteidræt, som beskrevet i godkendte "Strategi og Handleplan for Talentudvikling og Eliteidræt".


Den kommende aftale med Team Danmark vil løbe i perioden 2021-2025. Udkastet til samarbejdsaftalen er udarbejdet i fællesskab med Team Danmark, og skal ligeledes efterfølgende godkendes af Team Danmarks bestyrelse førend den officielle underskriftsseance kan gennemføres. Aftalen kommer forventeligt til endelig politisk godkendelse i maj.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Team Danmark tilfører Thisted Kommune 50.000 kr. årligt til lønning af eliteidrætskonsulent.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udkast til fortsat samarbejdsaftale med Team Danmark godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

48. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det, at:

§ 29: Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2: Søgetallene opgøres for følgende:

1) Erhvervsuddannelser, både eud og eux.

2) Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.

3) Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30: Kommunalbestyrelsen skal, på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31: Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32: Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside."

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018, at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne, og at Kommunalbestyrelsen årligt skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedr. søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til målet om en søgning på 25 pct. i 2020 og 30 pct. i 2025. I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25%, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning. Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune, vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne mod generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2020/21 er foreløbigt:


Gymnasiale uddannelser: 70 %

Erhvervsuddannelser: 24 %

Øvrige: 6 %


Ovenstående tal skal ses i lyset af to særlige skoleår, hvor eleverne har været hjemsendt på online-undervisning, og alle uddannelsesafklarende aktiviteter i udskolingen har været afviklet under andre vilkår.

På baggrund af dette vurderer KUI Vejledning, at:

 • Der er en større søgning til 10. klasse.
 • Andelen af ”Øvrige” vil stige i takt med behandlingen af ansøgningerne på ungdomsuddannelser.
 • Den store søgning til gymnasiale uddannelser skyldes øget opmærksomhed på elevernes retskrav på optagelse ved rettidig ansøgning.
 • Der må forventes flere omvalg.
 • Der i år vil være større forskel på søgningen til ungdomsuddannelser og det reelle optag. Dette sætter KUI Vejledning fokus på i halvårsrapporten i oktober 2021.

Det foreslås derfor, at man fastholder måltallene fra 2021 i 2022.

Vedhæftet findes yderligere diagrammer, der viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2018-2021 samt for fordelingen af søgningen i 9.- og 10. klasse i 2020/21.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget tirsdag den 13. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget onsdag 14. april 2021

Kommunalbestyrelsen tirsdag den 27. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9.- og 10. klasses elever fastsættes i 2022 til 92 %.
 2. Målsætningen for søgningen til ungdomsuddannelser i 2022 fastsættes til 64 % for de gymnasiale uddannelser og 28 % for erhvervsuddannelserne.

Beslutning

Ad 1-2. Indstilles til godkendelse.

Til toppen

49. Ungeprofilundersøgelsen 2020

Udskriv

Sagstema

Ungeprofilundersøgelsen 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune deltager i Ungeprofilundersøgelsen. Ungeprofilundersøgelsen er en landsdækkende spørgeundersøgelse målrettet elever i 7., 8. og 9. klasse samt unge mellem 15 og 30 år. Undersøgelsen har til formål at give skoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og forskningsinstitutioner det datagrundlag, der er behov for i arbejdet med at monitorere børn og unges trivsel, sundhed og risikoadfærd og dermed bidrage til at styrke og målrette indsatser i og på tværs af landets kommuner.

Thisted Kommune har siden 2016 deltaget med 7., 8., og 9. årgang fra kommunens syv overbygningsskoler. Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen benyttes af SSP-samarbejdet til at identificere lokale kriminalitetstendenser og er således styrende i forhold til drøftelser og iværksættelse af konkrete kriminalitetsforebyggende indsatser.

SSP-styregruppen udvælger hvert år 2-3 særlige indsatsområder, som gælder over en toårig periode med en årlig opfølgning. Disse særlige indsatser fastlægges lokalt ud fra kommunens aktuelle kriminalitetssituation og rammebetingelser, og har afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden fra SSP-samrådet, statistik fra Ungeprofilundersøgelsen samt statistik og erfaringsbaseret viden fra politiet. SSP-styregruppens arbejde med at udvælge og udvikle de særlige indsatsområder påbegyndes i februar i ulige år, da Ungeprofilundersøgelsen afsluttes hvert år ultimo januar.

De syv overbygningsskoler får hvert år udleveret i alt 4 rapporter:

 • Rapport for skolens 7. årgang + Kommunens 7. årgang + Landsplan 7. årg.
 • Rapport for skolens 8. årgang + Kommunens 8. årgang + Landsplan 8. årg.
 • Rapport for skolens 9. årgang + Kommunens 9. årgang + Landsplan 9. årg.
 • Rapport for skolens 7. – 9. årgang + Kommunens 7. – 9. årgang + Landsplan 7. - 9. årg.

Det er op til den enkelte skoleledelse, hvordan de ønsker at gøre brug af deres lokale datamateriale. Fra forvaltningen anbefales det at inddrage skolens SSP-kontaktperson, AKT-vejledere og de forskellige årgangsteams i overbygningen i arbejdet med at finde frem til de lokale udfordringer i det fremadrettede forebyggelsesarbejde.

Det anbefales også at fremlægge overordnede uddrag af lokale data fra Ungeprofilundersøgelsen for skolebestyrelsen.

Hovedkonklusionerne for 3 af SSP Thisted Kommunes store fokusområder (Alkohol, stoffer og digital risikoadfærd) fra Ungeprofilundersøgelsen 2020 er følgende:

 • Vi har fortsat en lavere debutalder for alkohol sammenlignet med landsplan – dog ses der en lille positiv udvikling.
 • Vi fortsætter den positive udvikling i forhold til hash. Antallet af respondenter, som har prøvet hash er faldet fra 3,3% i 2016 til 1,9% i 2020, og vi har hele tiden ligget et godt stykke under landsplan. Vedrørende de hårde stoffer som Amfetamin, kokain, ecstasy, MDMA ligger vi fortsat bedre end landsplan.
 • På det digitale område har vi, siden vores første deltagelse i Ungeprofilundersøgelsen, kunnet konstatere at vores unge er mindre risikovillige i deres online adfærd i forhold til landsgennemsnittet. Denne tendens fortsætter, dog med en lille stigning unge, der deler billeder af sig selv, men dog et fald i deling af billeder af andre uden samtykke.

SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager ved dagsordenspunktet og vil fremhæve nogle fokuspunkter for SSP-samarbejder med sammenligning af data fra tidligere år.

Retsgrundlag

Lov nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til temamøde i maj.

Til toppen

50. Ny ramme for SSP-samarbejdet i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Ramme for SSP-samarbejdet i Thisted Kommune.

Redegørelse

I juni 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), S og DF en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

En ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet skal fremadrettet sikre en mere systematisk og ensartet indsats på tværs af SSP-samarbejdet. SSP-samarbejdet har baggrund i retsplejelovens § 114 og § 115. I retsplejelovens § 115 hjemles udveksling af oplysninger myndighederne imellem, mens retsplejelovens § 14 fastsætter, at politidirektøren skal virke for at etablere et kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem politi, kriminalforsorgen og hver kommune i politikredsen herunder med inddragelse af skoler og sociale myndigheder.

Thisted Kommune har i samarbejde med Forebyggelse-, Nærhed og Tryghed (FNT), Midt- og Vestjyllands Politi udarbejdet en lokal ramme for SSP-samarbejdet i Thisted Kommune på baggrund af ovenstående anbefaling fra Justitsministeriet.

Rammen er formuleret med formål, målgruppe, organisering og lokal tilrettelæggelse af SSP-samarbejdet i Thisted Kommune. Derudover har vi valgt at indsætte et afsnit om samarbejdets lokale hovedaktører. Dette er gjort for at udbrede kendskabet til de forskellige fagprofessionelles arbejdsområder og bidrag ind i SSP-samarbejdet.

I samarbejdsrammens sidste afsnit (Del 2: Handleplan for SSP-samarbejdet) indsættes 2-årige SSP-indsatser med årlig opfølgning. Det er SSP-styregruppen, som udvælger 2-3 særlige indsatsområder med afsæt i forsknings- og erfaringsbaseret viden fra SSP-samrådet, statistik fra Ungeprofilundersøgelsen samt statistik og erfaringsbaseret viden fra politiet. SSP-styregruppens arbejde med at identificere de særlige indsatsområder påbegyndes i februar i ulige år, da Ungeprofilundersøgelsen afsluttes hvert år ultimo januar. Indsatsområderne skal efterfølgende godkendes af Lokalrådet.

Ramme for SSP-samarbejde i Thisted Kommune er godkendt den 1. marts 2021 på Lokalrådet.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

LBK nr. 1445 af 29/09/2020.

Retsplejeloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Lokalrådet den 1. marts 2021.

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til temamøde i maj.

Til toppen

51. Ekstern samarbejde skoleåret 2021/2022 - Dagtilbud og Folkeskoler

Udskriv

Redegørelse

I forbindelse med koordinering af Åben skole- og dagtilbud samarbejdet har Børne- og Familieforvaltningen og Kulturtjenesten Thy opfordret aktører, der tilbyder formidling til dagtilbud og skoler, til at indsende ansøgninger om samarbejde, inden skolerne begynder deres planlægning af skoleåret 2021/2022.

Det er en fortsat erfaring i Børne- og Familieforvaltningen, at mange aktører ønsker et samarbejde i forlængelse af Folkeskolereformens bekendtgørelse om, at skolen skal åbne sig mere mod det omgivende samfund.

For at sikre, at skolerne kan aftale konkrete samarbejder med de eksterne aktører, mens skoleåret planlægges, og for at gøre tilbuddene lige for alle, indstilles de indkomne ansøgninger til central behandling.

Nuværende og potentielt nye samarbejdspartnere har indsendt beskrivelser på deres forløb og givet en pris på deres tilbud. Undervisningsafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Kulturtjeneste Thy har behandlet ansøgningerne ud fra en række objektivt opstillede kriterier. De behandlede ansøgninger indstilles hermed, således der er tilbud for alle aldre i skoler og dagtilbud, geografisk spredning, kvalitet og faglig relevans samt at aktiviteterne knytter sig til Kulturfagsstrategien såvel som Naturfagsstrategien.

De følgende forløb knytter sig til Thisted Kommunes Kulturfagsstrategi.

Museum Thy

På museet i Hanstholm er der gratis adgang for alle skoler og efterskoler, og i år tilbyder museet et nyt og inddragende forløb. Skoleforløbet har fokus på forenklede fællesmål i faget historie og bliver en kombination af rundvisning i bunkeren og undervisningsøvelser med soldaters og civilbefolkningens oplevelser i fokus. Museum Thy har indtænkt både forberedelses- og efterbehandlings materialer til forløbet. Tilbuddet henvender sig primært til 6.-9. klasse, og der indstilles 15 forløb til brug på alle 8. klasser (400 elever).

På museet I Heltborg er tilbuddet til skolerne "En dag i jernalderen", hvor eleverne arbejder med jernalderens mad og håndværk på den rekonstruerede jernaldergård. Gennem håndens arbejde lærer eleverne om dagligdagen for ca. 2.000 år siden. Tilbuddet henvender sig primært til 3.-6.klasse, og der indstilles 20 forløb til brug for alle 4. klasser (400 elever).

Skole-Kirke Samarbejde Thy-Mors

Klip en salme - Projektet, der lader eleverne arbejde sansende og kreativt med form og indhold, så de skaber/finder/klipper/skriver en ny vintersalme. Der anvendes metoder, som forfatter Mette Hegnhøj har udviklet til en nysgerrig undersøgelse af sprogets muligheder. Projektet består af fire workshop dage, med fire forskellige skoler, med to klasser pr. skole, der afsluttes fredag med en fernisering i en lokal kirke (175 elever).

Limfjordsteateret

I oktober 2021 omdannes teaterhuset i Frederiksgade 5 til en labyrintisk, interaktiv teaterinstallation. Et magisk univers af lyd, lys, dufte og eventyr, hemmeligheder og mystik over temaet: Efterår – naturen overtager magten. Børnene lukkes ind i grupper af ti med 15 minutters mellemrum og går på opdagelse i huset. De vandrer ad stier og trapper fra rum til rum, der med temaer som klitplantagen, skoven, kirkegården, brønden, ruinen, grotten – byder på forskellige indtryk, sanseoplevelser og små teateroptrædener. Der indstilles køb af forestilling til 5. klasse. (400 elever).

Kirsten Kjærs Museum

En dag på Kirsten Kjærs Museum, hvor eleverne har mulighed for at styrke deres praktiske viden inden for et givet felt og tilegner sig en forståelse for den udøvede kunstform, i det direkte og uformelle møde med "en rigtig kunstner". Tilbuddet henvender sig til 0.-9. klasse, og der indstilles tre forløb til skolerne og tre forløb til dagtilbud (140 børn).

Aagaard

Håndværkeren og Børnehaven - Børnene vil få kendskab til værktøj og lære at bruge det. Der vil altid være en historisk og traditionel tilgang til at få historiefortælling ind over, men også for at give børnene en grundlæggende oplevelse af håndværk. Forløbet kan afvikles på Aagaard eller i børnehaven. Der indstilles fire forløb til børnehaverne (60 børn).

De følgende forløb knytter sig til Thisted Kommunes Naturfagsstrategi.

Naturstyrelsen Thy

Naturvejledning med professionelle naturvejledere i den lokale natur, på Naturstyrelsens arealer, i hele Thisted Kommune, hvor der tilbydes forløb om f.eks. Naturens Spisekammer, dyrespor, landskabsdannelse, sandflugt og meget mere. Tilbuddene henvender sig til alle trin i Folkeskolen samt børnehavebørn. Alle forløbstyper kan ses på https://www.rum.thisted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy. Det anbefales, at der oprettes en fordelingsnøgle på to forløb pr. skole samt et forløb pr. dagtilbud for at imødekomme ansøgningen om 50 forløb (600 børn).

Wax Hive Wraps

Forløbet sætter fokus på bæredygtighed, plastik forurening og konsekvenser af vores "smid-ud-kultur". Som en del af forløbet lærer eleverne, hvordan man laver bivokslærred til madopbevaring. Forløbet afholdes på skolerne og er målrettet 2.- 9. klasser. Der indstilles køb af tre forløb (70 elever).

Strandet

Havplast langs vestkysten. Eleverne får indsigt i plastik og problemerne med plast i naturen. De ældre årgange vil også få kendskab til forskellige plasttyper, deres egenskaber og de miljømæssige konsekvenser ved plastik, både i forhold til produktion af ny plast, håndtering, design og genanvendelse.

Landbo Thy

Landbruget i børnehøjde er et arrangement i forbindelse med Dyrskuet Thy-Mors. Børn fra Thisteds og Morsøs skoler inviteres til at arbejde med livsforløb og sanseaktiviteter, hvortil alle tilmeldte klasser modtager materiale samt transport til og fra Dyrskuepladsen. Ligesom de forrige år indstiller Undervisningsafdelingen og Kulturtjenesten, at Thisted Kommunes 1. og 3. klasser deltager (700 elever).

Nationalpark

Naturvejledning med udgangspunkt i Nationalpark Centeret i Vorupør - Målet er, at lærerne på sigt vil tage deres klasser med og gennemføre undervisningsforløbene på egen hånd.


Der arbejdes med to undervisningstemaer: Dyre- og planteliv i Nationalpark Thy og Sandflugten og landskabsdannelsen i Thy.
Der indstilles køb af syv forløb (140 elever).

Undervisningsafdelingen, Dagtilbud og Kulturtjenesten har tidligere haft samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Landbo Thy, Museumscenter Hanstholm/Museum Thy, Wax Hive Wraps og Kirsten Kjærs Museum.

Undervisningsafdelingen har derudover faste samarbejder med følgende aktører:

Musik i Skolen

Levende musik i hverdagen

Naturvejledningen i Thisted Kommune

Børnekulturnatten

Børneteater.

Derudover har Dagtilbud faste samarbejder vedrørende Børnekulturnatten.

Der gives begrundet afslag til Nordvestjysk pigekor, Børns vilkår, Limfjordsmuseet, Angelina Owino, Afslagene gives primært på baggrund af:

 • Få elever får glæde af tilbuddet.
 • Tilbud, der ikke er stedbundne.
 • Tilbuddets pris.
 • Lignende eksisterende tilbud findes i forvejen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Undervisning og Dagtilbud betaler kun fakturaer på baggrund af afviklede forløb. Det betyder, at forløb, der ikke benyttes af skoler eller daginstitutioner i skoleåret 2021-2022, ikke betales.

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Undervisningsområdet er følgende:

Aktiviteter

Beløb

Museum Thy – Forløb på Bunkermuseum

10.500 kr.

Museum Thy – Forløb på Heltborg

16.000 kr.

Skole-Kirke samarbejde Thy-Mors

16.000 kr.

Limfjordsteateret

16.000 kr.

Kirsten Kjærs Museum

9.000 kr.

Naturstyrelsen Thy (30 forløb af 1.000 kr.)

30.000 kr.

Wax Hive Wraps

8.250 kr.

Strandet

7.500 kr.

Landbo Thy

31.500 kr.

Nationalpark Thy

17.300 kr.

I alt

162.050 kr.

I Skoleåret 2020/2021 indgik Undervisningsafdelingen aftaler for 165.500 kr.

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Dagtilbudsområdet er følgende:

Aktiviteter

Beløb

Naturstyrelsen Thy (20 forløb af 1.000 kr.)

20.000 kr.

Aagaard

10.000 kr.

Kirsten Kjærs Museum

9.000 kr.

I alt

39.000 kr.

I skoleåret 2020/2021 indgik Dagtilbud aftaler for 26.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Undervisningsafdelingen indgår samarbejde med ovenstående for skoleåret 2021/2022.

2. Dagtilbud indgår samarbejde med ovenstående for skoleåret 2021/2022.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

52. Årlig kvalitetsdrøftelse af dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Årlig politisk drøftelse af kvalitet på Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovgivningen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, jf. Dagtilbudsloven § 3.

Formålet med den vedlagte handleplan; "Proceskvalitet i Dagtilbud" og bilaget "Strukturel kvalitet i Dagtilbud" er at beskrive, hvordan Børne- og Familieforvaltningen understøtter kvalitet i dagtilbud. Tilsammen udgør disse to dokumenter derfor grundlaget for den årlige politiske kvalitetsdrøftelse af dagtilbud. Udover disse to dokumenter indgår også dokumentet "Resultatkvalitet i Dagtilbud", som vedrører det årlige tilsyn; "Tilsyn 2020 på Dagtilbudsområdet" (behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 16. marts 2021).

Dokumenterne er ikke en beskrivelse af, hvordan de enkelte dagtilbud arbejder med den pædagogiske læreplan, idet den nye dagtilbudslov lægger op til, at dagtilbuddene har en stor grad af frihed til selv at vælge metoder og værktøjer i arbejdet med kvalitet. Det er nærmere en overordnet ramme, som beskriver kvaliteten ud fra forskellige kvalitetsindikatorer på baggrund af formålet med den styrkede pædagogiske læreplan, udvalgt forskning om kvalitet i dagtilbud (udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut), samt James Heckmans og Brenda Taggarts forskning om dagtilbuddets betydning og kvalitet i dagtilbud. Børne- og Familieforvaltningen har via de årlige tilsyn udarbejdet individuelle tilsynsrapporter, som beskriver de enkelte Dagtilbud. Tilsynsrapporter på de enkelte Daginstitutioner offentliggøres ligeledes på institutionernes hjemmeside.

Børne- og Familieforvaltningen evaluerer Dagtilbudsområdet ud fra Danmarks Evalueringsinstituts forståelse af kvalitet i dagtilbud, hvor kvaliteten inddeles i tre elementer:

1: Strukturel kvalitet

Strukturel kvalitet omhandler de rammer og forhold den pædagogiske praksis arbejder inden for og er påvirket af, fx økonomi, organisering, ledelse m.m. i dagtilbuddet. Det er fx også dagtilbuddets fysiske rammer, normering og gruppestørrelse. Nøgletalshæftet omhandler i høj grad disse elementer. Vedlagt sagen som bilag.

2: Proceskvalitet

Proceskvalitet omhandler den kvalitet, der findes i det pædagogiske arbejde, og som opstår blandt andet i relationer mellem børn og voksne, og gennem læringsmiljøets stimulering af børns sprog, leg og læring. Handleplanen "proceskvalitet" omhandler i høj grad disse elementer. Vedlagt sagen som bilag.

3: Resultatkvalitet

Resultatkvalitet er udtryk for, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt. Det gælder børns trivsel, læring og udvikling – kognitivt, socialt og motorisk. Tilsynsrapporten omhandler i høj grad disse elementer. Her henvises til den årlige tilsynsafrapportering.

Alle tre dokumenter kommer dog omkring alle tre elementer, idet pædagogiske tiltag m.v. ikke nødvendigvis kan adskilles.

Herunder uddybes det væsentlige nærmere, og danner rammen for den årlige politisk drøftelse.

Strukturel kvalitet i dagtilbud - nøgletalshæfte


Strukturel kvalitet i Dagtilbud er et dynamisk nøgletalshæfte, der opdateres årligt med de nyeste data på området. Dataene i dokumentet består af både data fra Kommunaløkonomisk forum samt interne udtræk.

Nøgletalshæftet indeholder blandt andet:

 • Benchmarking og normering i dagtilbud
 • Budgetter
 • Uddannelsesniveau/kompetencedækning
 • Sygefravær
 • Kvalitetsniveauer m.m. (bygninger)

Mulige drøftelser vedr. Strukturel kvalitet.

Aftaleteksten vedrørende lovbundne minimumsnormeringer består af 10 initiativer, hvoraf et af disse omhandler uddannet pædagogisk personale i institutionerne. Dette initiativ handler om, at uddannet pædagogisk personale er en afgørende forudsætning for børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse, hvorfor aftalepartierne er enige om, at der parallelt med indfasningen af minimumsnormeringer skal sikres mere uddannet personale i institutionerne. Derfor afsættes der sammen med de lovbundne minimumsnormeringer en opkvalificeringspulje fra 2023 til 2030. For dog at få andel i midlerne skal kommunerne fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på 85 % eller en plan for at forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 % point. Puljen målrettes erfarne pædagogmedhjælpere, som ved hjælp af puljen kan opkvalificeres til pædagogiske assistenter og meritpædagoger.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen valgt at opgøre fordelingen af det pædagogiske personale i tre niveauer herunder pædagog, pædagogisk assistent og pædagogmedhjælper. Af opgørelsen fremgår det, at fordelingen i 2020 har bestået i 57 % pædagoger, 9 % pædagogiske assistenter og 33 % pædagogmedhjælpere. Dermed har Thisted kommunes daginstitutioner en samlet uddannelsesdækning på 66 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Fra forskningen i dagtilbud ved man, at kompetence- og uddannelsesniveauet af personalet er en afgørende faktor for daginstitutionens kvalitet. Det er derfor relevant at drøfte Thisted Kommunes fremtidige uddannelsessammensætning på Dagtilbudsområdet, særligt set i forhold til aftaletekstens pulje til forøgelse af uddannelsesdækning. Det er hertil relevant at få drøftet, om vi jf. aftaleteksten skal lave en plan for forøgelse af uddannelsesdækningen på 10 % eller en plan for at opnå en samlet uddannelsesdækning på 85 %? Det er i forlængelse af dette også relevant at få drøftet Thisted kommunes overordnede uddannelsessammensætning/normering i daginstitutionerne, som pt består i 60/40. Skal denne på sigt eventuelt ændres til 80/10/10 eller 70/20/10 eller noget tredje?

Udover institutionerne har forvaltningen også opgjort kompetenceniveauet over dagplejerne i nøgletalshæftet. Af denne fremgår det, at cirka 20 % af dagplejerne har pædagogisk uddannelse som enten pædagog, pædagogisk assistent eller lærer. I Thisted kommune opkvalificerer vi årligt to dagplejere til pædagogiske assistenter. Det er hertil værd at bemærke, at ovenstående pulje til opkvalificering af erfarne pædagogmedhjælpere er målrettet daginstitutioner og dermed ikke dagplejen. Det er dog uanset dette relevant at drøfte, om vi fremadrettet skal opkvalificere yderligere i dagplejen.

I nøgletalshæftet er der også indsat en oversigt over de puljer, som vi pt. modtager i Thisted kommune. Heraf fremgår det, at Thisted kommunes dagtilbud samlet (både private og kommunale institutioner) modtager 17.832.240 kr. i puljemidler. Disse puljer har dog alle udløb i løbet 2021 og 2022. Dog tilfalder der kommunen midler via minimumsnormeringerne frem mod 2024, hvor normeringen på en pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver træder i kraft.

Af nøgletalshæftet fremgår som noget nyt en oversigt over institutionernes kvalitetsniveau. Kvalitetsniveauerne er en opgørelse over institutionernes pladsforhold/fysiske rammer udregnet i antal kvadratmeter pr. barn. Institutionerne klassificeres i niveauerne: A, B og C.

Forskningen peger på, at kvaliteten af et dagtilbud øges, jo mere plads der er pr. barn. Mere plads pr. barn gør rummene mere anvendelige, mindsker støj og smitterisiko - og har desuden stor betydning for trivsel og inklusion. En relevant drøftelse i den forbindelse er derfor, om vi på sigt skal sigte mod kvalitetsniveau A i kommunens kommunale og private daginstitutioner.

Proceskvalitet i dagtilbud

Handleplanen "Proceskvalitet i Dagtilbud" er et dynamisk pædagogisk værktøj, der revideres årligt på baggrund af politiske og lokale drøftelser, ny dagtilbudsviden, lovgivning, lokale tilsyn og generelle nøgletal. Som en del af dette bliver der hvert år fremhævet særlige fokuspunkter for Thisted Kommunes Kommunale Dagtilbud, og i 2020 var der fokus på:

 • Uddannelse og kompetencer

I 2020 gennemførte alle pædagogiske ledere og dagplejepædagoger to diplommoduler i ledelse og implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Der blev også gennemført et diplommodul i sprog for sprogpædagogerne.

 • Børnesyn

Børnesynet er der fokus på hele tiden, og der er løbende oplæg eller artikler om emnet, der drøftes på temadage, personalemøder med mere.

 • Læringsmiljø

Indendørs læringsmiljøer blev der i 2019 og i starten af 2020 arbejdet med. Da Corona kom til, blev det dog droslet ned på grund af, at børnene var ude det meste af dagen. Det har afstedkommet, at vi erfarede, at der var behov for at sætte fokus på dagtilbuddenes legepladser i 2021.

Fokuspunkterne fra 2020 videreføres i 2021 dog med tilpasninger i forhold til det seneste års fremdrift, erfaringer, tilsyn, viden m.v., herunder;

 • Evaluerende praksis

Den styrkede pædagogiske læreplan stiller krav til, at dagtilbuddene etablerer en evalueringskultur, som skal udvikle og kvalificere dagtilbuddene. Det er ikke hensigten, at det enkelte barn skal evalueres. Fokus skal derimod være på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Aktionslæring er en bærende del af vores kompetenceudvikling, som skal understøtte vores evalueringspraksis. Derved er der fortsat fokus på et højt uddannelses- og kompetenceniveau i vores dagtilbud.

 • Inklusion

Vi skal altid have fokus på børnesynet, og i 2021 tager vi fat på børnesyn ud fra et inklusionsperspektiv. Den styrkede pædagogiske læreplan understreger vigtigheden af at alle børn er en betydningsfuld del af børnefællesskaberne. Det gælder også børn i udsatte positioner, ligesom deres forældre også er en betydningsfuld del af forældrefælleskabet.

 • Legepladsens læringsmiljøer

Med dagtilbudslovens krav om heldagslæringsmiljøer er det relevant at sætte fokus på om de udendørs læringsmiljøer understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse

Børne- og Familieforvaltningen ønsker en drøftelse af de 3 særlige fokuspunkter, der er udvalgt for 2021/2022.

Forud for mødet i Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021 drøftes ovenstående på pædagogiske ledermøder, personalemøder for dagplejepædagoger og i Lokal-MED Dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Område MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - den 21. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kvaliteten på Dagtilbudsområdet jf. Dagtilbudsloven drøftes
 2. Hæftet Proceskvalitet i dagtilbud med virkning fra 1. juli 2021, gældende for 1 år, godkendes.
 3. Hæftet Strukturel kvalitet i dagtilbud, gældende for 1 år, godkendes

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

53. Handleplan for kost og sundhed for Dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Handleplan for kost og sundhed på Dagtilbudsområdet

Redegørelse

Sundhedsplan 2020-2025 for Thisted Kommune pegede på, at der var en stigning i antallet af overvægtige børn, samt at børnenes tandsundhed lå under landsgennemsnittet. Sundhedsplanen blev godkendt på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2020. Sideløbende med dette indblik i børnenes sundhed var dagtilbuddene ved at implementere den pædagogiske læreplan, som blandt andet betoner emner som dannelse, børneperspektiv og rutinesituationer - herunder spisesituationen.

I Thisted kommune er det nu 18 ud af 20 institutioner, der har madordning, og det har Dagplejen naturligvis også, hvilket betyder, at dagtilbuddene er ansvarlige for flertallet af børnenes frokoster i hverdagene. Af denne årsag, og med udgangspunkt i førnævnte Sundhedsplan og pædagogiske læreplan, opstod der et ønske om at udarbejde en Handleplan for Kost og sundhed på Dagtilbudsområdet. Formålet er at understøtte, at alle børn får en sund opvækst og derved skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Tanken er, at Handleplanen for kost og sundhed herefter skal drøftes i personalegrupperne, på kostmøder, i Dagplejen, i forældrerådene m.v. og dermed danne rammen om et fælles afsæt i udarbejdelse af lokale handleplaner for kost i alle daginstitutioner og i Dagplejen. Disse skal være færdige i begyndelsen af 2022 og offentliggøres på dagtilbuddenes lokale hjemmesider.

Til orientering har der i udarbejdelsen af nærværende handleplan været afholdt forskellige arbejdsmøder vedrørende udarbejdelsen. Der har ligeledes været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fordelt med en fra tandplejen, to fra sundhedsplejen, en fra dagplejen, to ernæringsassistenter, to pædagogiske ledere samt en områdeleder.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Handleplan for kost og sundhed godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

54. Behovsanalyse for pasningstilbud for Thisted by og Sennels - Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Udskriv

Sagstema

Pasningsbehov for Thisted og Sennels - Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb.

Redegørelse

I marts 2019 modtog Børne- og Familieforvaltningen en ansøgning fra Forældrerådet ved Sennels Børnehave vedrørende udvidelse af børnehaven. I ansøgningen blev der nævnt forskellige udfordringer i forbindelse med den nuværende børnehave, som blandt andet inkluderede støjudfordringer samt toilet- og køkkenforhold. Desuden nævntes udfordringerne ved at have to fysiske huse samt et pres på de eksisterende m2 grundet stigende børnetal i Sennels. Sagen blev behandlet den 11. juni 2019 af Børne- og Familieudvalget (BFU), som besluttede at undersøge mulighederne for at indarbejde en forbedring af de fysiske rammer i børnehaven i de kommende overslagsår.

Den 3. december 2019 blev der afholdt et dialogmøde mellem BFU og forældre i Sennels Børnehave, hvor de tidligere nævnte udfordringer samt mulige løsninger blev drøftet. Forældrerådet fremsendte herefter den 13. december 2019 forskellige løsningsforslag. På baggrund af dette udarbejdede Børne- og Familieforvaltningen fire mulige løsningsforslag, hvor to omhandlede tilbygninger, én omhandlede opsætning af en pavillon og én omhandlede en nybygning. Den 14. januar 2020 besluttede BFU at arbejde videre med forslaget om opsætning af en pavillon, mens det samtidig blev drøftet, om man skulle arbejde videre med de tre andre forslag. Ved BFU den 4. februar 2020 blev det godkendt at opsætte den midlertidige pavillon i en periode på fire år, hvor denne lejes. Samtidig ville man arbejde videre med forslaget om opførsel af en ny børnehave i Sennels. I forhold til bygningsreglementet er det tilladt at have pavillonen stående i fem år.

Ved budgetforliget 2021 forholdte Kommunalbestyrelsen sig ligeledes til børnehaveområdet. Her står der blandt andet følgende: ”Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2022 til anlægsudfordringerne på børne- og familieområdet, bl.a. Børnehave i Sennels”. På baggrund af ovenstående har Børne- og Familieforvaltningen undersøgt, hvordan børnepasningsbehovet er i Sennels samt Thisted by, der dækker distrikterne Tingstrup, Østre, Rolighed og Sennels. Der er derfor udarbejdet en behovsanalyse for fremtidens pasningstilbud i Thisted by og Sennels.

Der er i analysen vurderet tre hovedtemaer, som er kapacitetsopgørelse, befolkningsprognose og bygningstilstand for institutionerne i Thisted by og Sennels. Det gennemgående tema er Sennels Børnehave samt udviklingen i Sennels. Befolkningsprognoserne viser et faldende børnetal i Sennels, hvilket står i kontrast til Thisted by.

På trods af dette er det forvaltningens vurdering, at man fortsat vil stå med en udfordring i forhold til pasning af børn i alderen 0-2 år, da det har vist sig vanskeligt at rekruttere nye dagplejere til byen. Det vurderes desuden, at børnene i Sennels belaster dagplejerne og institutionerne i særligt Rolighed, hvorfor en nybygning i Sennels skal inkludere en vuggestue med plads til 10 børn. Sennels Børnehaves kvalitetsvurdering samt bygningstilstanden på samme scorede lave karakterer, hvilket vurderes ikke umiddelbart kan forbedres. Det vurderes blandt andet på baggrund af det lave antal m2 pr. barn samt bygningens alder og stand, at Sennels Børnehave ikke længere er tidssvarende, og derfor skal fysiske forhold for børnene optimeres. Forvaltningen anbefaler, at dette gøres ved en nybygget integreret institution med plads til 50 børnehavebørn samt 10 vuggestuebørn.

Det andet gennemgående tema omhandler udviklingen i Thisted by og Espersens Børnehus. Her viser befolkningsprognoserne for perioden frem til 2034 en mindre stigning på 21 børn i antallet af 0-2-årige og en større stigning på 96 børn i antallet af 3-5-årige i Thisted by, hvor det vurderes, at de centrale institutioner i fremtiden bliver yderst presset på kapacitet, hvilket inkluderer Espersens Børnehus. Vuggestuen ved Espersens Børnehus har ligeledes et lavt antal m2 pr. barn, hvilket det stigende børnetal for 0-2-årige vil presse yderligere. Espersens Børnehus har desuden manglende udvidelsesplads og en middelmådig bygningstilstand. En mulighed kunne være at undersøge mulighederne for Espersens Børnehus' børneoptag samt undersøge mulighederne for en nybygning et andet sted i Thisted by for at imødekomme det stigende børnetal.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af en ny integreret børnehave og vuggestue i Sennels til i alt 60 børn vurderes af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse til at udgøre 15,9 mio. kr.

Forprojektering af ny integreret børnehave og vuggestue i Sennels søges igangsat i 2021 og udgiften hertil er 2,5 mio. kr.

I budget 2021 er der på investeringsoversigt for 2021-2024 afsat følgende beløb til XA-979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet:

År

2021

2022

2023

2024

I ALT

Mio. kr.

0

2,5

10,0

10,0

22,5

For at kunne igangsætte forprojektet i 2021 er det nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Der søges derfor om fremrykning af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 og anlægsudgiftsbevilling i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,5 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Sikring af fremtidige pladsbehov for børn i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. april 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 19. maj 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen og behovsanalysen drøftes og tages til efterretning.
 2. Rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2022, vedr. XA-979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet, fremrykkes til 2021
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,5 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 7:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse, idet det endelige antal m2 afklares senere.

På mødet blev der udleveret to bilag: Notat vedr. opførelse af ny børnehave i Sennels samt brev fra Sennels Børnehaves forældreråd.

Til toppen

55. Sprogvurdering i dagtilbud og skole 2020

Udskriv

Sagstema

Sprogvurdering i Dagtilbud og Folkeskoler i Thisted Kommune.

Redegørelse

I 2019 blev der vedtaget en Handleplan for sprog og læsning 0-18 års området, som fremadrettet danner grundlag for arbejdet med børns sprog og læsning i Thisted Kommune.

“Børn der møder skolen med et solidt sprogligt fundament klarer sig bedst.

Børn med svage sprogkompetencer har et usikkert sprogligt fundament, der gør det sværere at bygge ny læring ovenpå.”


Trygfondens børneforskningscenter og Aarhus Universitet.

For at følge børnenes sproglige udvikling er der i handleplanen vedtaget en evalueringsplan, så man har et grundlag for at følge de enkelte børn.

I dagtilbud og skoler anvendes sprogvurderingsmaterialet fra Undervisningsministeriet, og resultaterne bruges til at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til udviklingen af børns sprog. Herunder at målrette og systematisere pædagogiske indsatser i forhold til børnenes sprogtilegnelse.

Nedenfor et overblik over udviklingen i kommunen inden for de sidste år. Hidtil har der været sprogvurdering af børn, hvor der var en bekymring. Med handleplanen sprogvurderes alle 3-årige nu i de kommunale institutioner. Private institutioner opfordres til det samme.

Daginstitutionerne:

Talesproglige færdigheder:

Før-skriftlige færdigheder:

Daginstitutionerne er i 2020 påbegyndt en sprogvurdering af alle børn, og derfor kan data ikke sammenlignes med tidligere år, men resultaterne er ikke på landsniveau.

Alle elever i 0. kl. i folkeskolerne sprogvurderes inden udgangen af september. Børnehaveklasselederen og læsevejlederne tager beslutning om, hvilke børn, som efterfølgende skal sprogvurderes individuelt for at få større kendskab til eventuelle udfordringer.

Sprogvurderingen er opdelt i 2 hovedområder:

Folkeskoler:

Talesproglige færdigheder: (Sprogforståelse)

Før-skriftlige færdigheder (Thisted Kommune)

Før-skriftlige færdigheder (Landsgennemsnit 2020/2021):


Vi er endnu ikke på niveau med landsgennemsnittet i resultaterne, men der sker fremskridt, og følgende tiltag er iværksat for at gøre resultaterne endnu bedre fremover:

 • I 2020 blev der tilbudt diplom modul i sprog til alle sprogpædagogerne.
 • Der afholdes på Dagtilbudsområdet to årlige sprogtema dage.
 • I Dagtilbud arbejdes der med en række pædagogiske principper for sprogarbejde.
 • For at implementere og styrke arbejdet med sprogvurderinger i 0. kl. er alle børnehaveklasseledere, logopæder, 2 konsulenter fra Kompetencecenteret og konsulenter fra forvaltningen indbudt til et fælles inspirationsmøde hvert efterår.
 • 2 konsulenter fra Kompetencecenteret for læsning har været på endags besøg i alle børnehaveklasser. Derefter er der afholdt et møde med de enkelte børnehaveklasseledere og læsevejlederne, hvor man har haft fokus på, hvilke børn der er udfordret sprogligt. Forskellige tiltag blev drøftet. Logopæderne deltog i disse møder.
 • Der har været udbudt et kursusforløb over 3 gange for skolepædagoger, hvor der er fokus på børns sproglige udvikling. Desværre blev det ikke muligt at gennemføre forløbet i år p.g.a. Corona. Forløbet udbydes i det kommende skoleår igen.
 • Skoleintropersonalet indbydes til et møde i marts måned med en af konsulenterne fra Kompetencecenteret for læsning, hvor der vil være fokus på Sprogvurderingerne fra børnehaverne. Der vil være fokus på, hvad man kan gøre i forhold til de børn der i børnehaverne har scoret lavt i sprogvurderingerne.
 • De to konsulenter har også besøgt 1. klasserne for at følge op på forløbet fra 0. klasse. Her er der særlig opmærksomhed omkring de elever, der læsemæssigt er udfordret. Her drøftes tiltag i forhold til læseudfordringerne, så der sættes ind så tidligt som muligt.
 • Logopæderne og Kompetencecenter for læsning har styrket samarbejdet i forhold til at sikre bedre overgange for de børn, der er sprogligt udfordrede fra børnehaverne til skoleintro og videre til 0. klasse, så der ikke går viden tabt, og indsatsen fortsætter trods skiftende arenaer.

Målet er, at alle børn og unge, uanset social eller kulturel baggrund, skal udvikle gode sprog- og læsefærdigheder, der kan understøtte deres faglige, sociale og personlige udvikling samt deltagelse i samfundslivet generelt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

56. Svar til tilsynet om Sydthy kurbad

Udskriv

Sagstema

Tilsynet har henvendt sig til Thisted Kommune med ønske om en udtalelse omkring lovligheden af kommunens involvering i Sydthy kurbad.

Redegørelse

Tilsynet har den 12. februar 2021 henvendt sig til Thisted kommune med et ønske om en udtalelse omkring lovligheden af kommunens involvering i driften af Sydthy Kurbad.

Kommunens svar til Tilsynet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at svaret til Tilsynet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

57. Forlængelse af særlige tiltag på foreningsområdet i forbindelse med Coranapandemien

Udskriv

Sagstema

Forlængelse af "Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19"

Redegørelse

På møde i Børne- og Familieudvalget juni 2020, blev det besluttet, at Thisted Kommune qua "Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19" skulle fortsætte med at udbetale budgetterede tilskud på folkeoplysningsområdet på trods af, at aktiviteterne var umuliggjort af restriktionerne pga. COVID-19.

Bekendtgørelsen gjaldt i første omgang for året 2020. Den er nu af to omgange blevet forlænget således at den nu gælder til 31. juli 2021. På den baggrund kan Thisted Kommune fortsat betale de budgetterede tilskud selvom aktiviteterne er hæmmede af restriktionerne.

Retsgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om budgetterede tilskud, holdes det indenfor eksisterende budgetramme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der fortsat gøres brug af muligheden for at udbetale de budgetterede tilskud til folkeoplysningsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

58. Ansøgning om toiletfaciliteter

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om anskaffelse af toiletvogn til brug for folkeoplysende foreninger.

Redegørelse

På baggrund af en ansøgning fra Thy Rollespilsforening fremsættes her en model for, hvordan man kan hjælpe foreningen, samtidig med at samme hjælp også tilbydes andre folkeoplysende foreninger.

Ansøgningen er indsendt af Thy Rollespilsforening, som er en 20 år gammel forening. Foreningens arrangementer foregår i Baun Plantage, hvor man ca. seks gange i løbet af sommerhalvåret samler omkring 50 deltagere til en weekend med rollespil. Baun Plantage tilhører Naturstyrelsen.

Foreningen oplyser, at deres medlemmer i stort omfang består af unge, som ikke føler sig rummet i de øvrige foreningstilbud, og som let risikerer at blive isolerede og ensomme. Mange af de unge har diagnoser som ADHD, Aspergers syndrom, skizofreni, angst mm.

I Baun Plantage er der et simpelt offentligt muld toilet, som ikke imødekommer medlemmernes behov, hvorfor mange ikke deltager fuldt ud i aktiviteterne. Foreningen har i mange år kæmpet for at få bedre toiletforhold, da de vurderer, at manglen på dette hæmmer deres udviklingsmuligheder som forening. Nogle fravælger helt at deltage i foreningens aktiviteter, mens andre tager hjem i stedet for at deltage fuldt ud.

Foreningen oplyser desuden, at den, grundet COVID-19 og den dårlige mulighed for ordentlig hygiejne, slet ikke har haft mulighed for at lave samlinger i 2020.

Foreningen opstiller 4 mulige løsninger:

 1. Der opføres en toiletbygning.
 2. Der anskaffes en toiletvogn med tank til foreningen.
 3. Der anskaffes en toiletvogn uden tank, og der etableres en septiktank i Baun Plantage.
 4. Der lejes toiletvogn fra gang til gang.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne og har i den forbindelse været i kontakt med Naturstyrelsen. Dette har udelukket forslag 1 og 3.

I forlængelse af ansøgningen vurderer forvaltningen, at flere andre folkeoplysende foreninger også vil kunne have gavn af en toiletvogn i forbindelse med lokale arrangementer, stævner, events mv.

På den baggrund foreslås en model, hvor Thisted Kommune anskaffer en vogn, som beskrevet i Model 2. Vognen vil kunne bookes af folkeoplysende foreninger mod et gebyr, ligesom foreningen selv sørger for tømning og rengøring. Vognen vil kunne opbevares og administreres i samarbejde mellem fritidsafdelingen og Vej og Park på Rævebakken ved Vilsund. Forvaltningen har hentet tilbud hjem på en toiletvogn med tank, som kan fungere uden tilkoblet el og vand. (se bilag).

Prisen for vognen vil være 71.180 kr. ex. moms + 2000 kr. ex. moms i levering.

Ansøgningen er blevet behandlet i Folkeoplysningsudvalget januar 2021, hvor der blev søgt om et tilskud til leje af toiletvogn i 2021. Udvalget afslog ansøgningen, da det ikke vurderede, at beskrivelsen af Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje gav mulighed for at yde tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at

1. Toiletvognen anskaffes som beskrevet i sagsfremstillingen.

2. Toiletvognen mod gebyr kan lejes af de folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at toiletvognen udelukkende lejes til foreningsaktiviteter.

Til toppen

59. Ansøgning om forprojekt - Klitmøllerhus

Udskriv

Sagstema

Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening søger om tilskud til forprojekt til kultur- og aktivitetshus.

Redegørelse

Ansøgningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening.

I fremsendte ansøgning (Se bilag) beskrives projektet "Klitmøllerhus". Husets mål er at drive og udvikle kulturelle og aktive rammer for at fremme fællesskabet for borgere i og omkring Klitmøller. Klitmøllerhus er tænkt som et multihus, der skal danne rammen om både kultur- og aktivitetstilbud. Huset skal kunne benyttes året rundt til en bred vifte af formål og af en bred vifte af brugergrupper.

Man ønsker at opføre bygningen på en 4500m2 grund, som skal udmatrikuleres af Klitmøller IF´s grund.

I ansøgningen er der beskrevet den positive befolkningsudvikling, som Klitmøller oplever. Der beskrives, at dette naturligt giver et pres på byens eksisterende faciliteter, hvilket er med til at understrege behovet for Klitmøllerhus.

Der ansøges om midler til et forprojekt, som forventer at løbe i 5 måneder fra valg af ingeniør-, arkitekt- og advokatfirma.

Det samlede budget for forprojektet er 250.000 kr., hvoraf byen har rejst 40.000 kr. Der ansøges derfor om 210.000 kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der kan søges tilskud fra medfinansieringspuljen, hvis Borger- og Handelsstandsforeningen rejser minimum 62.500 kr.

Projekter, der kan indstilles til støtte fra medfinansieringspuljen, skal:

 • Kunne indeholdes i kommunens udarbejdede visioner og strategier.
 • Som hovedregel kunne medføre ekstern finansiering over 25 %.
 • Når anlægsprojekt - indeholde en forretningsplan for den efterfølgende drift.

Medfinansieringspuljen hører under Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget med den bemærkning, at kriterierne for medfinansieringspuljen overholdes.

Til toppen

60. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen