Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

02. feb 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

13. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

14. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Henvendelse fra plejefamilier drøftet.
Direktøren svarer.

Spørgsmål vedr. Rolighedsbørnehavens adgang for cykler mv.

Til toppen

15. Nøgletal fra Kommunalpolitisk Forum (KØF) 2021

Udskriv

Sagstema

Kommunernes Landsforenings årlige nøgletalspublikation, "Kend Din Kommune" til orientering.

Redegørelse

Kommunernes Landsforening udgiver hvert år i januar et sæt nøgletal "Kend Din Kommune".

I "Kend Din Kommune" samler Kommunernes Landsforening en række styringsnøgletal på de forskellige kommunale sektorområder. Nøgletallene viser, hvordan Thisted Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene for Børne- og Familieudvalgets fagområder, ses i vedhæftede publikation:

 • Dagtilbud side 14 - 24
 • Folkeskole side 26 - 36
 • Udsatte børn og unge side 38 - 46

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

16. Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021

Udskriv

Sagstema

Pulje til et generelt løft af folkeskolen, som følge af Finansloven for 2021.

Redegørelse

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der afsat 399,6 mio. kr. til et generelt løft af folkeskolen. Pengene tildeles kommunerne via et direkte statsligt tilskud, på baggrund af antallet af elever i folkeskole, i skoleåret 2019/2020. I Thisted Kommune er der givet tilsagn om, at vi ønsker at modtage tilskuddet. Thisted Kommune er tildelt 3.157.000 kr. Såfremt nogle kommuner ikke ønsker at få del i tilskuddet, kan beløbet blive forhøjet. En eventuel forhøjelse af tilskuddet vil blive fordelt til kommunens skoler efter den valgte fordelingsnøgle.

Puljens formål er at bidrage til et generelt løft af folkeskolen via flere lærere. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under Folkeskoleloven.

Kommunen skal afslutningsvist aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor de fastlagte formål. Eventuelle uforbrugte midler skal tilbagebetales. I modsætning til udmøntningen af de tilsvarende puljemidler i 2020, er det i denne omgang ikke et krav, at tilskuddet skal anvendes ud over kommunes vedtagne budgetter.

I Thisted Kommune foreslås det, at puljen fordeles til skolerne efter elevtallet pr. 1. november 2020 i almen-, special- og modtageklasser. Dette vil give en ekstra elevtildeling på 756 kr. pr. elev.

Såfremt tilskuddet til Thisted Kommune forhøjes, fordeles denne andel også til skolerne efter elevtallet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen oplyser, at fordelingen af midlerne vil ske på baggrund af elevtallet optalt 1. november 2020 inkl. specialklasser og modtageklasser. CØL oplyser supplerende, at tilskuddet udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje ud fra kommunens ansøgning.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Område-MED Undervisning og Fritid den 24. februar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at puljen til et generelt løft af folkeskolen fordeles til skolerne, inklusiv specialklasser og modtageklasser, på baggrund af elevtallet pr. 1. november 2020.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

17. Ændring af minimumstildeling folkeskoler

Udskriv

Sagstema

Forslag om ændring af minimumstildelingen for folkeskolerne pr. 1. august 2021.

Redegørelse

I marts 2019 blev ressourcetildelingsmodellen for folkeskolerne evalueret, og det blev i den forbindelse besluttet at indføre en minimumstildeling for folkeskolerne gældende fra budgetåret 2020.

Minimumstildelingen blev tildelt skoler med færre end 105 elever. Uanset en skoles/matrikels elevtal vil skolen derfor modtage ressourcer til 105 elever. Midlerne, der tildeles i minimumstildelingen, er en del af det samlede budget på folkeskoleområdet. Det betyder således, at de ekstra midler, der tilføres små skoler/matrikler, reduceres i den samlede ramme og dermed påvirker de ressourcer, der tildeles alle skoler. Minimumstildelingen blev indført så de små skoler/matrikler i højere grad fik mulighed for at leve op til intentionerne i Folkeskoleloven.

I 2020 fik Vestervig skole og Hannæs-Østerild skoles 3 matrikler del i minimumstildelingen på i alt 2,4 mio. kr.

Da elevtallet i 2021 yderligere er faldet er beløbet til minimumstildeling steget til kr. 3,5 mio. kr. Det betyder, at Vestervig skole, Hannæs-Østerild skoles 3 matrikler og nu også Bedsted Skole får minimumstildeling.

Hvis nuværende model fastholdes, vil udgiften igen stige således, at det for hvert af årene 2022-2024 vil betyde en udgift på mellem 4,3 og 4,6 mio. kr.

Da udgiften til minimumstildelingen pga. fortsat faldende elevtal således vil stige over de kommende år, vil det medføre en yderligere reduktion af budgetterne på de øvrige skoler i kommunen. Ved en udgift på 4,6 mio. kr. i 2022 reduceres de øvrige skolers budgetter som det ses af vedhæftede bilag.

Undervisningsafdelingen har haft en dialog med de skoler, der i dag får del i minimumstildelingen og drøftet deres mulighed for skemalægning og samlæsning. Endvidere er der beregnet på forskellige muligheder for minimumstildeling. Beregningerne har taget udgangspunkt i forventet elevtal i årene 2022-2024, hvor der er taget højde for den andel af elever, som vælger fri- og efterskoler.

Børne- og Familieforvaltningen foreslår på grundlag af disse beregninger og dialogerne med skolerne, at minimumstildelingen fastlåses på 2,5 mio. kr. og at den i stedet udløses ved 100 elever. Af vedhæftede bilag ses oversigt over nuværende minimumstildeling og den foreslåede nye minimumstildeling.

Forvaltningen indstiller, at en eventuel ændring af minimumstildelingen, bliver gældende fra skoleåret 2021/2022. Denne ændring vil medføre en budgetændring af skolernes budgetter pr. 1. august 2021.

Før en beslutning af de foreslåede ændringer, anbefaler Børne- og Familieforvaltningen, at sagen sendes i høring ved skolebestyrelser, Område-MED Undervisning og Fritid samt skolernes MED-udvalg.

Ændring af minimumstildeling vil medføre en konsekvensretning af Administrationsgrundlaget for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker at, den foreslåede ændring sker inden for den samlede resourcetildeling på folkeskoleområdet, og vil medføre en omplacering mellem kommunens folkeskoler.

Andre konsekvenser

Sagen sendes til høring ved Område-MED Undervisning og Fritid, skolebestyrelser og MED-Udvalg på skolerne, således de har mulighed for at blive hørt i forhold til en eventuel ændring af minimumstildeling på Thisted Kommunes folkeskoler.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Høring Skolebestyrelser og MED-Udvalg på skolerne 3. - 26. februar 2021
Område-MED Undervisning og Fritid den 24. februar 2021
Børne- og Familieudvalget den 16. marts 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det beskrevne forslag om ændring af minimumstildeling på skoleområdet sendes i høring hos Område-MED Undervisning og Fritid, skolebestyrelser og MED-Udvalg på skolerne

Beslutning

Godkendt.

Casper Søe-Larsen (I) stemte imod og indstiller, at minimumstildeling til folkeskoler ophører og at skolerne drives økonomisk tilsvarende det faktiske elevtal.

Til toppen

18. Ændring af udmeldelsesfrister for SFO og Klubtilbud under Ungdomsskolen

Udskriv

Sagstema

Ændring af udmeldelsesfrist for SFO og Juniorklub af systemtekniske årsager.

Redegørelse

Det er tidligere besluttet, at der ved udmeldelse af SFO og Juniorklub er en udmeldelsesfrist på 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Da Kommunens IT system ikke kan håndtere forskellige regler for udmeldelse på dagtilbudsområdet og SFO/Juniorklubber, ser undervisningsafdelingen sig nødsaget til at ændre procedure, så SFO/Juniorklub har samme regler for udmeldelse af tilbuddene som dagtilbud.

Det foreslås derfor, at reglerne for udmeldelse fremover vil være, at der stadig kan udmeldelses med 1 måneds varsel, men at det ikke længere skal ske fra den 1. eller den 15. i en måned.

Det tekniske system, der håndterer ind- og udmeldelser samt økonomien på området, er afhængig af, at der er overensstemmelse mellem de regler, der gælder på dagtilbudsområdet og i SFO og klubtilbuddene. Det skyldes bl.a., at systemet håndterer søskenderabatter og fripladser for børn i begge tilbud.

Retsgrundlag

Folkeskoleoven

Økonomiske konsekvenser

Det skal bemærkes, at afkortning af udmeldelsesfristen vil give SFO'erne mindre tid til at tilpasse personaleressourcerne, og der vil kunne sker reduktion i budgettet til SFO'erne, da budgettet her tildeles pr. indmeldt barn.

Andre konsekvenser

Forældrene vil kunne lave udmeldinger af SFO/Juniorklub med kortere varsel end tidligere.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. Februar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udmeldelsfristen for SFO/Juniorklub ændres til 1 måneds varsel, gældende fra den 1. februar 2021.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

19. Anlægsbevilling - Fysisk arbejdsmiljø på skole- og dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Frigivelse af rådighedsbeløb til fysisk arbejdsmiljø på skole- og dagbudsområdet.

Redegørelse

Som en del af budgetforliget for 2021 er der afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø i skoler og dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen har på den baggrund været i dialog med skoler og dagtilbud i forhold til deres behov og ønsker.

En oversigt over institutionernes ønsker og Børne- og Familieforvaltningens forslag til prioritering kan ses af det vedhæftede bilag.

Med denne sagsfremstilling ønskes 1,5 mio. kr. frigivet, således de kan anvendes til de beskrevne anlæg.

Retsgrundlag

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til de prioriterede forslag på ialt 1,5 mio. kr., til forbedringer af det fysiske arbejdsmiljø i skoler og dagtilbud, kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten i budget 2021 - XA-983 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje BFU

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Nej

Påvirkning renter og afdrag:

Nej

Påvirkning anlægsrammen:

Ingen, forbruget er medregnet i anlægsrammen

Afledte driftsudgifter:

Minimal

Fremadrettede driftsbesparelser:

Minimal

Øvrige bemærkninger

Ingen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 24. februar 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - 9. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til fysisk arbejdsmiljø i skoler og dagtilbud finansieret af rådighedsbeløbet på XA-983 Fysisk arbejdsmiljø - Pulje BFU

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

20. Midler til bedre normering på Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Midler til bedre normering på Dagtilbudsområdet 2021.

Redegørelse

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Med finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. 2022, 200 mio. kr. i 2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på finansloven for 2020: 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025 til minimumsnormeringer. De første 500 mio. kr. for 2020 blev udmøntet i foråret 2020.

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene. Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Kommunerne skal godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåtegnede regnskaber.

Den forventede tildeling til Thisted Kommune udgør i år 2021 5.441.000 kr.

Derudover fremgår der forskellige initiativer fra aftaleteksten som er vedlagt sagen, herunder:

 1. Styrkede normeringer i indfasningsårene 2021-2023
 2. Tilpasningspulje der tager hensyn til kommunernes socioøkonomi
 3. Lovkrav om minimumsnormeringer i alle kommuner i 2024
 4. Normeringen følger barnets alder
 5. Udvidet dagtilbudsportal: Øget gennemsigtighed på institutionsniveau
 6. Fjerne mulighed for at trække overskud ud i privatinstitutioner og nye regler for private pasningsordninger
 7. Uddannet pædagogisk personale (midler til opkvalificering)
 8. Mere fleksibel meritpædagoguddannelse
 9. Styrket tilsyn
 10. Videreførelse af puljer til sociale normeringer

Flere af ovenstående initiativer afventer nærmere lovmæssig afklaring, og forventes afklaret i løbet af 2021.

Puljens formål

Tildelingspuljens formål er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

I følgebrevet fremgår følgende vedr. tilskudsberettigede udgifter.

Tilskuddet skal anvendes til:

 • Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeordninger. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan endvidere anvendes til:

 • Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som kompetenceudvikling, it mv. Der pågår aktuelt drøftelser med KL om fastsættelse af, hvor meget disse maksimalt kan udgøre af udgifterne til løn og pension.
 • Eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud, jf. dagtilbudsloven § 31 stk. 4.
 • Eventuelle afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fripladstilskud som følge af puljetildelingen og justering af forældrebetalingen.
 • Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

Aftaletekst, følgebrev og liste over fordeling af tilskud er vedlagt sagen.

På ovenstående baggrund og fordeling af midlerne på kommuneniveau, har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for de kommunale daginstitutioner og beregnet et højere driftstilskud til de private daginstitutioner, så midlerne fordeles ligeligt mellem alle kommunale og private daginstitutioner. Til beregning af antal timer er der taget udgangspunkt i antal enheder i budget 2021. Beløbet til de enkelte institutioner er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn og på baggrund af gældende ressourcetildeling.

Den praktiske udmøntning af midlerne sker på baggrund af de gældende procedurer i forhold til ansættelse og opnormering af nuværende medarbejderes arbejdstid. De private institutioner får tildelingen via driftstilskuddet.

Midlerne anvendes som angivet nedenfor:

Fordelingen til de kommunale daginstitutioner fremgår af nedenstående tabel.

Det forhøjede driftstilskud til de private daginstitutioner fremgår af nedenstående tabel:

Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft. Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne for puljemidlerne, så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen og tilskuddet til privatinstitutioner i årene 2021-2023. Det betyder konkret, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne. Der tilbydes fortsat fripladstilskud og søskendetilskud.

De almindelige varslingsregler på 3 måneder er gældende, så de nye takster kan først træde i kraft 1. juni 2021. Det fulde beløb opkræves på de resterende 6 måneder i 2021 (juli måned er betalingsfri).

Forældrene varsles via Thisted Kommunes hjemmeside og Aula.

De nye forældrebetalingstakster fremgår af nedenstående tabel:

På grund af varsel om takster kan taksten tidligst opkræves med virkning fra juni måned. Hvilket betyder, at taksten er højere end hvis den var fordelt ud på 11 måneder. Konkret betyder ovenstående, at forældre med indmeldte børn første halvår 2021 betaler lavere takst og indmeldte børn i andet halvår betaler højere takst. Det betyder så også, at forældre med indskrevne børn i andet halvår betaler en højere takst end hvis taksten var fordelt ud på 11 måneder svarende til eksempelvis 145 kr. for et 0-2 års fuldtidsbarn og 73 kr. for et 3-5 års fuldtidsbarn.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Det er lagt til grund at overhead procenten er 15 % i 2021, hvor det var 20 % på Finansloven 2020. Børne- og Familieforvaltningen har ikke anvendt overhead til f.eks. centrale funktioner, fælleskonti, administration, kompetenceudvikling o.l.

Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner er udmeldt i 2018 og udløber ultimo august 2021. Det er derfor aftalt, at puljen forlænges til og med 2022 uden, at der gennemføres en ny ansøgningsrunde. Thisted Kommune modtager i perioden 2018 - 2021 556.131 kr. i tilskud fra denne pulje.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at tilskuddet udmøntes via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunernes forventede børnetal (0-5 årige) i 2021.

Andre konsekvenser

Regeringen og støttepartierne indgik i februar 2020 en aftale om at tilføre kommunerne 500 mio. kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven.

Marts 2020 blev midlerne fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Thisted Kommunes andel af midlerne blev beregnet til i alt 3,6 mio. kr. i 2020. Se evt. beslutning fra Kommunalbestyrelsesmødet den 31. marts 2020.

Minimumsnormeringerne gælder for kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Privatinstitutioner er omfattet indirekte via kommunens tilsyn og godkendelseskriterier, idet kommunerne skal opstille som en forudsætning for tildeling af midler, at privatinstitutioner skal have samme normeringsniveau som daginstitutionerne under den kommunale forsyning.

Aftalepartierne er optagede af, at det ikke skal være mere økonomisk rentabelt at drive en privat pasningsordning end at være dagplejer. Aftalepartierne vil derfor se nærmere på regler og rammer for private pasningsordninger.

Aftalepartierne er yderligere enige om, at lovkravet om minimumsnormeringer kun gælder for daginstitutioner, jf. aftalens punkt 3, dvs. at dagpleje og private pasningsordninger ikke er omfattet. Da minimumstilskuddet til private pasningsordninger er reguleret med udgangspunkt i kommunens udgifter til dagtilbud, nedjusteres den lovfastsatte procentsats for det kommunale minimumstilskud til private pasningsordninger, så det afspejler, at private pasningsordninger ikke skal leve op til normeringskravet.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Økonomiudvalget den 10. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 9. marts 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at:

 1. tildelingen af minimumsnormeringer til de kommunale daginstitutioner sker som beskrevet i sagsfremstillingen.
 2. driftstilskud til de private daginstitutioner for 2021 godkendes.
 3. ændrede forældrebetalingstakster gældende fra 1. juni 2021 godkendes.
 4. der gives en tillægsbevilling som en udgifts- og en indtægtsbevilling på 5,441 mio. kr. på driften for 2021.

Beslutning

Punkt 1, 2 og 4 indstilles til godkendelse dog med afledte konsekvenser af manglende øget forældrebetaling.

Der udarbejdes et nyt bilag, som viser konsekvensen uden øget forældrebetaling til brug for den videre sagsgang.
Dette gælder tilskuddet til såvel de private som de kommunale institutioner.

Jane Rishøj undlader at stemme.

Til toppen

21. Henvendelse fra politiker Per Skovmose

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra Politiker Per Skovmose.

Redegørelse

Politiker Per Skovmose har fremsendt følgende til Børne- og Familieforvaltningen;

Jeg vil på næste Børne- og Familieudvalgsmøde, bede om et punkt, hvor Børne- og Familieudvalget drøfter muligheden, for at indføre en “orlovsordning”, for børn i vores daginstitutioner. En orlovsordning, der betyder, at børn der ikke passes i “Corona perioden”, ikke skal betale for deres plads. En orlovsordning, som minimum er på 1 måned. Det vil gøre det lettere at administrere vore institutioner, hvis forvaltningen ved, hvor mange børn, der “kan” møde op. En orlovs ordning, som dog sikrer at pladsen igen er til rådighed, når der igen opstår et behov for pasning af barnet. Gladsaxe kommune, har indført en sådan ordning, i et håb om en kommende kompensation fra regeringen. Jeg mener økonomien i Thisted Kommune, kan løfte den udgift, indtil der kommer en kompensation, fra regeringen.

Børne- og Familieforvaltningen kan ikke umiddelbart opgøre hvorvidt og hvilke forældre der har holdt deres børn hjemme med tilbagevirkende kraft, idet det samlede Dagtilbudsområde har åbent for de forældre, der har behov herfor. Ligeså har forvaltningen heller ikke opfordret forældre til at holde deres børn hjemme. Forvaltningen kan oplyse om, at fremmødet (stikprøver) i uge 1 var på ca. 75 %, uge 2 på ca. 65 %, uge 3 på ca. 74 %. Sygefraværet hos medarbejdere er samtidig på niveau med tidligere år. Forvaltningen har opfordret forældre til at skrive til deres institution og Dagpleje, hvilke behov de måtte have, af hensyn til at udnytte ressourcerne bedst muligt. På den baggrund har forvaltningen ikke oplevet et behov for at ændre praksis omkring åbningstider, midlertidig orlov eller dimensionering generelt set. Børne- og Familieforvaltningen kan ikke anbefale, at forældre skal fritages for forældrebetaling med tilbagevirkende kraft.

Vedrørende midlertidig orlov fremadrettet, f.eks. ved at Thisted Kommune opfordrer forældre til, at de holder deres barn hjemme fra dagtilbud i en kortere eller længere periode, og hvor forældrene samtidig fritages for forældrebetaling i en given orlovsperiode (bør være min. 4 uger) kombineret med, at forældrene efter endt orlov kan vende retur til samme igen, vil frigøre yderligere ressourcer til Dagtilbudsområdet til f.eks. arbejdet med håndhævelse af retningslinjer vedr. COVID.

KL har i orienteringsskrivelse meddelt, at kommunen ikke bliver kompenseret for merudgifter til dagtilbud, og KL oplyser endvidere (KL brev af 18. januar 2021):

Hvis forældre vælger at holde deres børn hjemme fra dagtilbud som følge af opfordringen i de nationale retningslinjer, har forældrene ikke krav på tilbagebetaling af forældrebetaling. Det fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, at da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme hvis muligt, har forældrene ikke krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt. Hvis kommunen beslutter, at forældre skal have mulighed for midlertidig udmeldelse/orlov fra dagtilbud, skal forældrebetalingen for orlovsperioden tilbagebetales. Vælger kommunen at give mulighed for orlov, er det for kommunens egen regning.

Hvis en kommune i en afgrænset periode dimensionerer i enkelte dagtilbud og dermed ikke tilbyder et dagtilbud til forældre, der ønsker et dagtilbud til deres barn, vil forældrebetalingen som udgangspunkt skulle bortfalde for de berørte forældre. På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår flg. præcisering: ”Der er ikke nogen krav til, hvor længe man som forælder ikke har kunnet benytte pladsen. Kommunen kan i sin beslutning, om at forældrebetalingen bortfalder for en periode, inddrage almindelige saglige hensyn. Som led i kommunens afgørelse kan det for eksempel være relevant at lægge vægt på, om størrelsen på en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen står i væsentligt misforhold til det administrative merarbejde, der er knyttet til gennemførelse af nedsættelsen eller tilbagebetalingen”.

Administration af midlertidig udmeldelse/orlov er krævende rent administrativt for pladsanvisningen, hvorfor det anbefales, at det kun skal være muligt for forældrene i en given periode, f.eks.. fra 1. marts 2021 indtil 1. april 2021. Derudover anbefales det at perioden skal være minimum 1 mdr. af gangen. Endvidere anbefales det at ske pr. ansøgning med konkrete ansøgningsfrister. Ligeledes vil det betyde at administrationsgrundlaget suspenderes i den periode.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske udgift er estimeret til følgende pr. måned:

 • Hvis 15 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 525.000 kr.
 • Hvis 20 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 700.000 kr.
 • Hvis 25 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 875.000 kr.
 • Hvis 30 % af forældrene vælger orlov udgør den manglende forældrebetaling 1.050.000 kr.

Børne- og Familieforvaltningen kan ikke anvise finansiering til manglende forældrebetaling.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker, at der ikke er taget stilling til finansiering af den eventuelle manglende forældrebetaling.

Andre konsekvenser

Til orientering så tilbyder Thisted Kommune deltidspladser, tilskud til pasning af egne børn samt kombinationstilbud (fleksibel pasning). Jvf. administrationsgrundlaget, godkendt på Børne- og Familieudvalgsmøde den 12. januar 2021, kan udmeldelse senest ske med minimum en måneds varsel. Man kan dog ikke garantere samme plads ved udmeldelse.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at muligheden for orlovsordning drøftes.

Beslutning

Per Skovmose stillede følgende forslag: Børne- og Familieudvalget anmoder forvaltningen om at arbejde videre med sagen og fremsætter et oplæg på næste Børne- og Familieudvalgsmøde.

For Per Skovmoses forslag stemte Per Skovmose og Casper Søe-Larsen.

Imod stemte Mette Kjærulff, Jane Rishøj og Peter Larsen.

Casper Søe-Larsen ønsker sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Til toppen

22. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 2. februar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen