Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

12. jan 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)

1. Omkonstituering

Udskriv

Sagstema

Valg af formand for Børne- og familieudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2020 at omkonstituere sig.

Formand Søren Zohnesen bliver medlem af Økonomiudvalget, mens Peter Larsen bliver nyt medlem af Børne- og Familieudvalget.

På denne baggrund træffes der beslutning om valg af formand for Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Peter Larsen valgt som formand.

Til toppen

2. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

3. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Per Skovmose orienterede om planer om etablering af skater-bane i Hanstholm

Per Skovmose spurgte ind til administrering af hjemmepædagog-ordningen i forhold til hvorfor private institutioner ikke er en del af dette.
Svaret er, at Undervisningsministeriets pulje udelukkende var målrettet kommunale tilbud.

Lars Sloth orienterede om:

Smittesituationen, herunder fremmøde i daginstitutioner, samt påskønnelse af idrætsudøvere.

Til toppen

4. Politiske sager i Børne- og Familieudvalget i 2021

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af årshjul for politiske sager i Børne- og Familieudvalget i 2021.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har de sidste år lavet et fælles politisk årshjul for planlagte sager til politisk behandling i Børne- og Familieudvalget.

For 2021 er der ligeledes udarbejdet årshjul for sager, der vil blive fremsat til politisk behandling.

Årshjulet giver et overblik over de faste årlige sager til behandling i Børne- og Familieudvalget. Hvor det er muligt, er sagstemaer lagt parallelt, så det giver et bedre overblik og mulighed for at skabe gode sammenhænge i sagsgangene.

Årshjulet er vedhæftet som bilag, men kan også findes via nedenstående link.

https://create.plandisc.com/08ZrB2W

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at årshjulet vedrørende politiske sager i Børne- og Familieudvalget 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

5. Resume af kvalitetssamtaler efteråret 2020 og data vedrørende skoleåret 2019/2020

Udskriv

Sagstema

Resumé af kvalitetssamtaler afholdt mellem folkeskolerne og Undervisningsafdelingen i efteråret 2020.

Redegørelse

Hvert efterår afholder Undervisningsafdelingen kvalitetssamtaler med folkeskolerne. Kvalitetssamtalerne i efteråret 2020 havde temaet "elevernes progression med særlig fokus på læsning", herunder strukturen omkring dataarbejde, og hvordan ledelsesteamet på skolen følger elevernes progression. Der var især fokus på læringssamtalers kvalitet, inddragelse af vejledere på skolerne og synliggørelse af elevernes progression.

For skoleåret 2019/2020 har kun udvalgte klasser og skoler på landsplan gennemført de nationale test. Data vedrørende de nationale test er derfor ikke medtaget i denne sag.

Vedhæftet som bilag findes en oversigt over Thisted Kommunes data fra skoleåret 2018/2019 og 2019/2020 på følgende områder:

 • Karaktergennemsnit for 9. klasses prøver
 • Andel af elever i 9. klasse med mindst 02 i både dansk og matematik.
 • Trivselsmåling 4. -9. klasse.
 • Fravær

Som det fremgår af bilaget ligger Thisted Kommune under landsgennemsnittet i forhold til karaktergennemsnittet i 9. klasses afgangsprøver. På de øvrige områder ligger Thisted Kommune på niveau eller over de øvrige kommuner.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

6. Indskrivning til børnehaveklassen skoleåret 2021-2022

Til toppen

7. Administrationsgrundlag Dagtilbud 2021

Udskriv

Sagstema

Administrationsgrundlag for dagtilbud 2021

Redegørelse

Administrationsgrundlaget beskriver det kommunale serviceniveau i forhold til dagtilbudsområdet. Bl.a. oplysninger om hvorledes ventelisten håndteres, mulighederne for deltidspladser og kombinationstilbud, tilskud til pasning af eget barn, samt mulighederne for at få barnet indskrevet i et privat dagtilbud. Desuden er der, efter krav fra Ministeriet, information om forskellen mellem et dagtilbud og en privat pasningsordning.

På baggrund af den nye Dagtilbudslov blev administrationsgrundlaget ændret tilbage i 2018, og det blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2018. Efterfølgende vedtog Folketinget to nye love om henholdsvis obligatorisk læringstilbud til et-årige børn i udsatte boligområder og bedre fordeling i daginstitutioner. Sagen blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2019 og ligeledes den 14. januar 2020.

Transport- og boligministeriet udsendte den 1. december 2020 listen med opgørelsen over udsatte boligområder i Danmark. Af listen fremgår det, at Thisted Kommune udgår af listen, hvorfor forvaltningen stopper med at opgør og kontrollere antallet af optagne børn fra udsatte boligområder og indstiller kravet om obligatorisk læringstilbud.

På baggrund af dette er administrationsgrundlaget ændret og tilpasset ny lovgivning. Ændringer/tilføjelser til administrationsgrundlaget fra 2020 til 2021 er følgende:

Side 1: I forhold til "Opskrivningsregler" er det fra 2021 ændret således, at børnene kan indmeldes med en måneds varsel på alle datoer og dermed ikke blot til den 1. eller 15. i en given måned.

Side 1: Sætningen "Se særlige regler for børn omfattet af et obligatorisk læringstilbud" slettes, idet det obligatoriske læringstilbud ikke indgår i Thisted kommunes administration i 2021.

Side 2: Afsnittet "Fravigelse fra pkt. 1-5" slettes, da bestemmelsen vedrørende bedre fordeling i dagtilbud ikke er relevant for Thisted kommune i 2021.

Side 3: I afsnittet "Visitationsprocedure" er følgende vedrørende omplacering tilføjet: Ved omplacering i forbindelse med dagplejers stop (uddannelse, fratrædelse, længerevarende sygdom osv.), anvises der efter alder, det ældste barn først. Særlig hensyn går altid først.

Side 3: I afsnittet "Venteliste" er der tilføjet, at "Dagplejer/institution vil blive informeret herom af pladsanvisningen", såfremt forældre ønsker at blive stående på ventelisten til ét bestemt dagtilbud, selvom et andet tilbud er accepteret.

Side 3: Under "Udmeldelse" specificeres det, at udmeldelse skal ske med en måneds varsel, og at udmeldelsen foretages i den digitale selvbetjeningsløsning på: www.pladsanvisningen.thisted.dk eller www.borger.dk. Desuden er eksemplerne slettet, da opskrivning og udmeldelse fra 2021 ikke udelukkende er muligt d. 1. og d. 15. i hver måned.

I slutningen af samme afsnit slettes sætningen vedrørende særskilte regler for udmeldelse af børn optaget i obligatorisk læringstilbud.

Side 4: Under "Åbningstider" omformuleres beskrivelsen af dagplejernes åbningstid så det fremgår, at dagplejerens åbningstid er variabel og kan ændres i samarbejde mellem daglejer og forældre, hvis muligt.

I forhold til institutionerne slettes det, at de har åbent 52 timer pr. uge, da dette kan variere.

Side 4: I forhold til deltidspladser ændres ansøgningsfristen fra 2 måneder før behovsdato til 1 måned før. Desuden fjernes eksemplet, da denne illustrerer den tidligere fremgangsmåde.

Side 4-5: Afsnittet vedrørende obligatorisk læringstilbud fjernes, da dette ikke er relevant for Thisted kommunes administration i 2021.

Side 5: Under afsnittet "Kombinationstilbud - fleksibel pasning" ændres opsigelses varsel fra løbende måned plus en måned til blot én måned.

Side 5: Under "Tilskud til pasning
af eget barn" udvides pasningsordningen for pasning af barn i eget hjem fra at gælde for 0-4 år til at gælde for 0-6 år.

Side 6-7: Under afsnittet "Private dagtilbud" er der skrevet, at forældre skal være opmærksomme på, at en eventuel opsigelsesvarsel skal overholdes ved skift til andet dagtilbud, idet Thisted kommune ikke giver tilskud til 2 indmeldelser på ét barn.

Side 7: I afsnittet "Tilskud til privat pasningsordning" er det tilføjet, at forældrene skal være opmærksomme på eventuel opsigelsesvarsel ved opsigelse af plads i privat pasningsordning. Der gøres også opmærksom på, at varsel og opsigelsesperiode aftales imellem forældrene og den private pasningsordning.

Side 7: I afsnittet "Orientering om forskellen mellem et kommunalt dagtilbud og en privat pasningsordning" slettes punkterne om, at der ikke er krav om udarbejdelse af pædagogisk læreplan og formaliseret forældresamarbejde i private pasningsordninger, da dette kræves fremadrettet. Desuden rettes benævnelsen "børnepasseren" til "den private pasningsordning.

Administrationsgrundlag for 2020 vedhæftes sagen sammen med udkastet for 2021. Transport- og boligministeriets liste over udsatte boligområder vedhæftes ligeledes sagen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at administrationsgrundlag på Dagtilbudsområdet 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

8. Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Status vedrørende obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgets møde i maj 2019 redegjorde forvaltningen for de nye bestemmelser vedrørende obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud. På Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2020 godkendte Børne- og Familieudvalget, at nettooptælling anvendes som metode og derudover blev handleplan til håndtering af Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling taget til efterretning.

Til orientering har der i 2020 ikke været optaget børn i obligatorisk læringstilbud i Thisted Kommune, hvorfor sagsfremstillingen hovedsageligt fokuserer på bestemmelsen vedrørende bedre fordeling i dagtilbud. Hermed følger en opgørelse over administrationen i 2020 samt orientering vedrørende bestemmelserne i 2021.

Bestemmelsen vedrørende bedre fordeling i dagtilbud trådte i kraft den 1. januar 2019, og fra januar 2020 har Thisted Kommune været forpligtet til at sikre, at kommunale og private institutioner maksimalt nyoptager 30 % børn fra udsatte boligområder i løbet af kalenderåret, jf. dagtilbudslovens § 26 a. I forhold til dette gælder, at det er folkeregisteradressen på optagelsestidspunktet der er gældende. Kommunalbestyrelsen kan hertil også beslutte, at børn, der udmeldes af institutionen i samme kalenderår, som de optages, ikke skal indgå i opgørelsen af årligt nyoptag. I forhold til private institutioner skal kommunen tilbagekalde godkendelsen, såfremt institutionen har optaget mere end 30 % fra udsatte boligområder. Kommunalbestyrelsen kan dog dispensere fra dette, såfremt overskridelsen ikke overstiger 5 procentpoint, og at overskridelsen skyldes uforudsete forhold, jf. dagtilbudslovens § 26 a stk. 8 og 9.

Herunder nettoopgørelse over år 2020 for nyoptag af børn fra udsatte boligområder, opgjort den 10. december 2020:

Kommunale dagtilbud

 • Tumlehuset: 25% (4/16)
 • Espersens Børnehus: 41,17 % (14/34)

Private dagtilbud

 • Josva - vuggestue og børnehave: 25 % (1/4)
 • Dr. Louises Børnehus: 30,43 % (7/23)
 • Lerpytter Friskole og Børnehave: dispensation i 2020

På Børne- og Familieudvalgets møde den 14. januar 2020 orienterede forvaltningen om, at det forventedes, at IT leverandøren på dagtilbudsområdet (KMD) stillede værktøjer til rådighed til håndtering af nyoptag på 30 % fra udsatte boligområder. Funktionaliteten i institutionssystemet blev dog først implementeret ultimo april, og har igennem hovedparten af 2020 ikke virket efter hensigten. Derfor kan fordelingen i Espersens Børnehus i flere tilfælde skyldes tekniske fejl, da funktionaliteten i en periode har manglet og herefter ikke har virket korrekt.

Transport- og boligministeriet offentliggjorde den 1. december 2020 listen over udsatte boligområder i Danmark. Heraf fremgår det, at Thisted Kommune udgår af listen for 2021, hvorfor bestemmelserne vedrørende obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud i 2021 ikke vil indgå i Thisted Kommunes administration.


Liste over udsatte boligområder i 2019, gældende for 2020 samt liste over udsatte boligområder 2020, gældende for 2021 er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Opgørelse over det samlede optag i Espersens Børnehus viser, at 35 % bor i et udsat boligområde.

Bestemmelserne vil ikke længere få konsekvenser for de forældre og børn, som er omfattet, da Thisted Kommune ikke længere er på listen over udsat område.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Sagen tages til efterretning
 2. Det godkendes, at Thisted Kommune ikke længere skal håndtere obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud, da Thisted Kommune ikke længere har et udsat område.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Til toppen

9. Juridisk- og økonomisk ledelsestilsyn i Børne- og Familierådgivningen

Udskriv

Sagstema

Orientering omkring juridisk- og økonomisk ledelsestilsyn i Børne- og Familierådgivningen.

Redegørelse

Børne- og Familierådgivningen har i 2020 løbende haft fokus på at opretholde en sikker drift af afdelingens kerneydelser samtidig med at der har været fokus på udvikling af afdelingen. Et redskab til at understøtte dette er økonomisk- og juridisk ledelsestilsyn på udvalgte områder og i konkrete sager.

Økonomisk ledelsestilsyn

Faglig Koordinator i Børne- og Familierådgivningens Administration har i løbet af 2020 udført månedsvis økonomisk ledelsestilsyn i sager i Sektion for Myndighed og Familieindsatser. I de konkrete sager har der været fokus på dette:

 • Udgifter bogført på korrekt PSP-element og artskonto
 • Sammenhæng mellem bevilling og udbetalinger
 • Refusionssager. Både sager med 50 og 100% refusion fra Staten samt sager hvor handle- og betalingsforpligtelsen er delt med andre kommuner
 • Interne afregninger og omposteringer

Der er ved gennemgangen fundet mindre fejl som alle løbende er blevet tilrettet. I ganske få tilfælde har der været gentagne fejl, hvor problematikken efterfølgende er gennemgået med både nærmeste teamleder samt sektionsleder for sektionen. Der er ingen leverandører eller familier som har været berørt at ovenstående.

Overordnet set har det sidste års gennemgang givet et tydeligt billede af et område, hvor der i daglig dagen løbende er stor fokus på økonomien i et tæt samspil mellem rådgiver, teamleder og administration.

Udviklingspunkter fremadrettet

I 2021 vil der være fokus på økonomien i Sektion for Klub, Døgn- og Behandlingsindsatser. Nogle af områderne som den økonomiske ledelsestilsyn vil omfatte er:

 • Priser på det enkelte barn i det konkrete tilbud.
 • Udlæg blandt medarbejderne.

Dette arbejde er allerede igangsat i samarbejde med Center for Økonomi og Løn.

Juridisk ledelsestilsyn

Jurist i Børne- og Familierådgivningen har i 2020 udført juridisk ledelsestilsyn inden for en række af Servicelovens bestemmelser, såsom underretninger, tabt arbejdsfortjeneste, anbringelsessager og andre støtteforanstaltninger. Inden for de enkelte bestemmelser og foranstaltninger, er der ved gennemgangen fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder:

 • Om vurderinger, undersøgelser, opfølgninger mv. er foretaget inden for de lovmæssigt fastsatte frister
 • Om afgørelser er truffet rettidigt og opfylder lovgivningens krav, herunder om der er foretaget partshøring, om begrundelsen er tilstrækkelig og om der er givet korrekt klagevejledning mv.
 • Hvorvidt journalisering i sagen er systematisk og overskuelig

Generelt viser gennemgangen af de forskellige områder en positiv udvikling i sagsbehandlingens kvalitet, og at strukturen i journaliseringen er forbedret over de senere år, hvor der også er stillet højere krav herom. Gennemgangen har også vist opmærksomheds- og forbedringspunkter på nogle sagsområder, herunder i forhold til lovgivningens krav om overholdelse af frister og udarbejdelse af handleplaner eller undersøgelser, forinden der for eksempel træffes en ny afgørelse i sagen. Det juridiske ledelsestilsyn ses at være nødvendigt og givtigt i forhold til at sikre kvaliteten i et komplekst sagsområde i konstant bevægelse, og hvor der lovgivningsmæssigt stilles stadigt højere krav til sagsbehandling, journalisering, dokumentation og fyldestgørende begrundelser mv.

Generelt for begge områder

De udvalgte sagsområder gennemgås månedligt med afdelingschef samt sektions- og teamleder, som herefter tager bemærkninger og forbedringspunkter med videre til sagsbehandlere og teams, hvilket skaber grundlag for fokus på faglig udvikling og højere kvalitet i sagsbehandlingen. Den løbende opfølgning og kvalitetskontrol bidrager desuden til det ledelsesmæssige overblik over sagsbehandlingen og tendenser heri, hvilket igen medvirker til at sikre og udvikle kvaliteten samt justere på tilbud og indsatstyper.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Der er i løbet af året fundet posteringer hvor der er anvendt et forkert konto nummer. Disse er efterfølgende rettet og har ingen betydning for afdelingens samlede forbrug.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

10. Ny honoreringsmodel på plejefamilieområdet

Udskriv

Sagstema

Beslutning vedrørende overgang til ny honoreringsmodel for plejefamilier i Thisted Kommune fra 1. februar 2021. Det skal præciseres, at modellen alene vedrører de plejefamilier som anvendes af Børne- og Familierådgivningen.

Social- og Sundhedsforvaltningen kører en lignende proces for de plejefamilier som anvendes i deres regi.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget traf den 1. september 2020 beslutning om at sende et udkast til ny honoreringsmodel for plejefamilier i Thisted Kommune i høring. Udkastet var i høring blandt nuværende plejefamilier og fagforening i perioden 3. september - 1. oktober 2020. I løbet af høringsperioden har Børne- og Familierådgivningen modtaget 7 høringssvar, som i overskrifter kan inddeles i disse kategorier:

 • Anvendelse af selve modellen
 • Teenager og overgang til voksentilværelsen
 • Ansættelsesforhold

Alle høringssvar med forvaltningens kommentarer er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar blev det forvaltningen klart, at den manglende dialog og information til plejefamilierne i forarbejdet med gennemsnitsmodellen ikke har været tilstrækkelig. Forvaltningens vurderede på baggrund af de indkomne høringssvar, at modellen skulle ændres enkelte steder samt at informationsmaterialet skulle præciseres. Dette for at sikre plejefamilierne større indsigt i, hvordan modellen anvendes i praksis. Revideringen medførte en række imødekommelser og ændringer af udkastet, som i en fornyet version blev fremsendt til plejefamilierne forud for et informationsmøde, som blev afholdt den 27. oktober 2020.

På informationsmødet, som grundet corona restriktioner blev afholdt over 3 forskellige tidspunkter, deltog repræsentanter fra Børne- og Familierådgivningen, Socialafdelingen og i alt omkring 50 plejefamilier. På informationsmøderne blev modellen med ændringer efter endt høringsperiode gennemgået, og plejefamilierne havde mulighed for at komme med bemærkninger og stille spørgsmål til uklarheder. Det er forvaltningens opfattelse, at møderne var med til at skabe klarhed over modellen, og at plejefamilierne i overvejende grad udtrykte sig positivt over modellens version 2, selvom der fortsat var utilfredshed med måden, hvorpå det første udkast var blevet fremlagt for dem.

Der er efterfølgende modtaget en skrivelse underskrevet af i alt 22 plejeforældre. I skrivelsen gives der blandt andet udtryk for, at plejefamilierne ikke oplever sig tilstrækkeligt hørt på møderne, som de mener blev hastet igennem på for kort tid, og at mødet ikke levede op til deres forhåbning om at blive inddraget og taget med på råd i forhold til modellens udformning. Skrivelsen er vedlagt som bilag.

De 22 familieplejere appellerer i skrivelsen desuden til de politiske udvalg, at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af familieplejere, fagforeningen SL og forvaltningerne, som skal være med til at kvalificere gennemsnitsmodellen.

Børne- og Familierådgivningen vurderer, at plejefamilierne og deres fagforening med ovennævnte høringsperiode har haft lejlighed til at komme med ændringsforslag og kommentarer, og at forvaltningen i vidt omfang har imødekommet plejefamiliernes bekymringer og ønsker om forbedringer af gennemsnitsmodellens udformning og anvendelse i praksis, hvilket førte til en række ændringer i forhold til det først fremsendte udkast. Ændringerne er i det væsentlige gennemgået nedenfor, og seneste version er i sin helhed er vedlagt som bilag.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at plejefamilierne i det fremsendte materiale og på informationsmøderne den 27. oktober 2020, er bedst muligt informeret og orienteret om baggrunden for indstillingen om overgang til den nye honoreringsmodel, og at der derfor ikke er grundlag for at imødekomme ønsket om nedsættelse af en arbejdsgruppe til yderligere arbejde med gennemsnitsmodellen.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 1. december 2020 at udsætte sagen med henblik på undersøgelse af alternative løsningsmodeller.

Børne- og Familierådgivningen foreslår på den baggrund, at den nye honoreringsmodel bliver implementeret ved, at kontrakter med alle nye plejefamilier fra den 1. februar 2021 indgås efter gennemsnitsmodellen. Plejefamilier, som allerede har et eksisterende plejeforhold pr. 31. januar 2021, vil have mulighed for at vælge, om eksisterende såvel som nye kontrakter, skal indgås efter gennemsnitsmodellen eller efter nuværende vederlagsmodel med løbende genforhandling.

Gennemsnitsmodellen i Thisted Kommune

Børne- og Familierådgivningens klare opfattelse er således fortsat, at gennemsnitsmodellen fremadrettet vil give det bedste samarbejde mellem Thisted Kommune og plejefamilierne, da fokus i højere grad primært vil rettes mod barnets ressourcer og positive udvikling.

Hvis modellen indføres, vil alle nye plejekontrakter i nye plejefamilier herefter indgås efter den nye model, mens eksisterende kontrakter, hvis plejefamilien vælger det, vil overgå til modellen i takt med løbende genvurderinger. Som ovenfor nævnt vil nuværende plejefamilier have mulighed for, i alle nuværende og fremtidige plejeforhold, at forblive aflønnet efter den allerede eksisterende vederlagsmodel.

Gennemsnitsmodellens udformning tager udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings (KL) vejledning på området, og KL anbefaler kommunerne at bruge denne vederlagsmodel.

Formål

Formålet med at indføre en gennemsnitsmodel er at skabe et mere stabilt og konstruktivt samarbejde mellem plejefamilie og kommune, hvilket er af afgørende betydning for en succesfuld anbringelse. En model med større fokus på at understøtte barnets ressourcer frem for dets vanskeligheder, vil bidrage til at skabe mere ro og stabilitet i anbringelsen. Modellen vil endvidere styrke samarbejdet mellem Børne- og Familierådgivningen og plejefamilierne, der sammen skal skabe et fælles grundlag for at fokusere endnu mere på kerneopgaven, nemlig barnets positive udvikling og trivsel.

Modellen er desuden med til at skabe sikkerhed og mere gennemskuelighed i forhold til plejefamiliernes indkomst over længere tid, så de kan fokusere yderligere på barnets ressourcer og udvikling, uden at skulle bekymre sig om at blive sat ned i antal vederlag, idet honoreringen ikke kan sættes ned, selvom barnet er i positiv udvikling. Samtidig er det forvaltningens håb, at modellen kan være med til at sikre, at der også i fremtiden kan rekrutteres dygtige plejefamilier til opgaverne.

Niveauer og vederlag

Plejefamiliens honorering er baseret på et antal vederlag. Vederlagene beskrives i KL’s takstkatalog, og pristalsreguleres årligt. Gennemsnitsmodellen er inddelt i 5 niveauer (1-5). Disse niveauer består af et eksakt antal vederlag. Niveauerne afspejler, hvor stor plejeopgaven vurderes at være i forhold til blandt andet barnets belastningsgrad over tid og anbringelsens forventede varighed. Gennemsnitsmodellens niveau 1 svarer til let belastede plejebørn, og niveau 5 til svært belastede børn.

Niveau 1 = 4 vederlag

Niveau 2 = 5 vederlag
Niveau 3 = 6 vederlag
Niveau 4 = 7 vederlag

Niveau 5 = 9 vederlag

Honoreringen fastholdes som udgangspunkt på samme størrelse gennem hele anbringelsesforløbet, men kan ved væsentlige negative ændringer af barnets støttebehov genvurderes ved bestemte faser i barnets liv. Honoreringen tager således udgangspunkt i den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, som plejefamilien skal løse. Honoreringens stabilitet bevirker således, at plejefamilien i nogle perioder løfter en større opgave, end de bliver honoreret for, og i andre perioder en mindre opgave, end de bliver honoreret for.

I forbindelse med vurderingen af barnets behov for støtte, behandling og omsorg, vurderes det om plejeopgaven er så omfattende, at det har betydning for plejefamiliens tilknytning til arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er at plejefamilierne har ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet. Plejeforældrenes samlede arbejdskapacitet vurderes i forhold til den samlede plejeopgave, herunder særligt hvis der er flere anbragte børn i samme plejefamilie.

Ændringer fra version 1 til version 2

På baggrund af de indkomne høringssvar, har forvaltningen udarbejdet et nyt forslag til hvordan modellen skal anvendes, og der er foretaget en række ændringer.

Der er sket disse ændringer fra version 1 til version 2:

 • Ikke alle eksisterende kontrakter vil overgå til den nye model:
  • Hvor barnet i en plejefamilie er over 15 år, ændres kontrakten som hovedregel ikke, men vil fortsætte anbringelsen ud efter den eksisterende vederlagsmodel. Overgang til modellen vil ske løbende i forbindelse med ændringer, og der er derfor ikke tale om, at samtlige eksisterende kontrakter skal overgå til gennemsnitsmodellen i løbet af en fastsat periode.
 • Efterværn undtages fra modellen
  • I stedet bliver der foretaget en individuel vurdering af den unges behov for støtte og plejeopgavens omfang.
 • Niveauer og antal vederlag er revideret

I version 1 var niveauerne inddelt således:

Niveau 1 = 3 vederlag

Niveau 2 = 5 vederlag

Niveau 3 = 6 vederlag

Niveau 4 = 7 vederlag

Til sammenligning er fordelingen i version 2:

Niveau 1 = 4 vederlag

Niveau 2 = 5 vederlag
Niveau 3 = 6 vederlag
Niveau 4 = 7 vederlag

Niveau 5 = 9 vederlag

Plejefamiliernes ønske om et højere antal vederlag i niveau 1 er derfor imødekommet, og der er ligeledes tilføjet et højere niveau 5 med 9 vederlag. Dette har desuden medført, at beskrivelserne af barnets støttebehov, der har stor betydning for, hvilket niveau plejeopgave skal placeres indenfor, er revideret. For eksempel formuleringen om, at "Dette niveau kan kun anvendes i særlige og ekstraordinære tilfælde..." flyttet fra niveau 4 til niveau 5.

 • Fastholdelse af niveau gennem anbringelsen er et udgangspunkt
  • Det er i version 2 præciseret, at væsentlige ændringer kan føre til en genvurdering af ved bestemte faser i barnets liv, hvorfor det ikke er udelukket, at der kan ske en genvurdering af plejefamiliens honorering, hvis opgaven viser sig at være væsentligt større end først antaget.
 • Øvrige udgifter
  • Det er vedrørende dækning af øvrige udgifter under anbringelses tilføjet, at dækning af udgifter til eksempelvis cykel, pas, briller med videre kan forekomme efter en konkret vurdering.

Ændringer fra version 2 til version 3

Alene kontrakter med nye plejefamilier vil indgås efter gennemsnitsmodellen, mens plejefamilier, der allerede har et eksisterende plejeforhold, vil kunne vælge, om eksisterende såvel som nye kontrakter, fremover skal indgås efter gennemsnitsmodellen eller efter nuværende vederlagsmodel med løbende genforhandling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, men da den fremtidige aflønning afhænger af gennemgang af nuværende plejekontrakter, forudsætter CØL at den nye honoreringsmodel kan indeholdes indenfor budgetrammen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 1. december 2020

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller at honoreringsmodellen endeligt godkendes med seneste ændringer om et frit valg for allerede eksisterende plejefamilier.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. september 2020, pkt. 134:

Godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. december 2020, pkt. 191:

Udsat med henblik på undersøgelse af alternative løsningsmodeller.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Kids Tour i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Kids Tours tilbyder at Thisted kan blive værtsby i 2021

Redegørelse

Af materialet (se bilag) fremgår at:

Kids Tour er Danmarks største cykelløb for børn.

Kids Tour 2021 vil blive en dag for hele familien, hvor der er fokus på børnene med cykling, leg og aktiviteter. Hovedtemaet vil være glæde og trafiksikkerhed.

Det vil koste 75 kr. for børn at få et startnummer. Beløbet vil gå til Børneulykkesfonden.

Værtsbyer skal betale mellem 65-85.000 kr. for at være med. For beløbet får man:

 • Plug´n´play koncept
 • Goodiebag til børn
 • Landsdækkende og lokale SoMe-kampagner
 • Registreringssite
 • Plakater og alle tryksager
 • Annoncering og PR
 • Samarbejder med lokale cykelklubber
 • Færdig drejebog.

Udover betalingen skal kommunen bidrage med

 • Tovholder
 • Ruteplanlægning
 • Godkendelser
 • Skoleintra (Aula)
 • Plantegning
 • El
 • Oprydning, diverse
 • Afhentning af startnumre

Arrangementet har desuden sponsorer, som aktiveres på dagen.

Arrangørerne forventer 500 deltagere pr. event.

Kids Tour arrangeres af firmaet Momentscph i samarbejde med Børneulykkesfonden.

DGI oplyser, at de ikke er en del af Kids Tour 2021 selvom det fremgår af materialet, som er tilsendt kommunen og vedhæftet som bilag.

Børneulykkesfonden oplyser telefonisk, at et overskud på arrangementet vil blive delt mellem Momentscph og Børneulykkesfonden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Udover personaletimer koster det 65.000 til 85.000 kr. at blive værtsby

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune bliver værtsby for Kids Tour i 2021. Finansiering af eventet drøftes.

Beslutning

Udsat med henblik på eventuel deltagelse i 2022.

Til toppen

12. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. januar 2021

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen