08. apr 2020

Deltagere:

  • Casper Søe-Larsen (I)
  • Jane Rishøj (A)
  • Mette Kjærulff (A)
  • Per Skovmose (C)
  • Søren Kanne Zohnesen (V)

58. Genåbning af Dagtilbudsområdet i forbindelse med Covid-19

Udskriv

Sagstema

Genåbning af Dagtilbudsområdet

Redegørelse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte den 6. april 2020, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af Covid-19.

På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april 2020 og frem.

Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, og det forudsætter at det sker forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

På Dagtilbudsområdet i Thisted Kommune betyder dette at der vil være nødpasning jvf. de politisk godkendte kriterier tirsdag den 14. april 2020. Og fra onsdag den 15. april 2020 vil Dagtilbudsområdet have åbent som før nedlukningen og med de samme åbningstider. Der vil dog være adskillige forbehold for genåbningen af Dagtilbudsområdet, særligt i forhold til sundhed og hygiejne.

Genåbningen gælder både de kommunale og privatinstitutioner samt kommunale Dagplejere og private pasningsordninger.

Dagtilbuddene åbner altså for alle børn, såfremt Dagtilbuddet kan efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger. Forvaltningen anbefaler, at ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer sker lokalt i det enkelte tilbud, dvs. hos den pædagogiske leder og hos Dagplejeren (i samarbejde med Dagplejepædagogerne). Der vil i den forbindelse blive tilbudt online uddannelse i de Sundhedsfaglige retningslinjer tirsdag den 14. april 2020, og ligeledes vil de sundhedsfaglige retningslinjer blive gennemgået.

Det enkelte tilbud har det lokale kendskab til hvorledes hverdagen bedst kan planlægges med fokus på de sundhedsfaglige retningslinjer. Organisering af pædagogiske læringsmiljøer vil derfor tage udgangspunkt i lokale forhold. Forvaltningen anbefaler derfor, at det enkelte tilbud får ansvaret for en hensigtsmæssig sundhedsfaglig tilrettelæggelse af hverdagen, der bl.a. kan handle om at sikre, at børn er i små grupper, at børnegrupper møder det samme personale, at børn mest muligt forbliver i mindre grupper, forskudte ankomster så færrest forældre er der på samme tid, madpakkeordning (hygiejne m.v), anvendelse af andre/supplerende lokaler. Ligeledes skal mest muligt foregå udendørs som udeaktiviteter og i mindre grupper.

Dagtilbuddet skal i en fase med genåbning fortsat sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, ligesom der skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering. Der kan dog ikke forventes det samme kvalitetsmæssige tilbud som før nedlukningen, da flere sundhedsmæssige forhold får praktisk betydning for åbning af Dagtilbud.

Forvaltningen anbefaler samtidig at madordninger suspenderes indtil videre og det besluttes hvorvidt forældrebetaling til madordninger skal annulleres fra 1. maj 2020.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning i forbindelse med genåbning af daginstitutioner, dagplejer, skoler og ungdomsuddannelser – COVID-19”, vedlagt sagen.

Der vil være et særligt fokus på rengøring. Her skal man lokalt vurdere hvilke arealer, der ikke skal anvendes, og prioritere hvor ekstra rengøring skal finde sted.

De private institutioner samt private pasningsordninger vil blive orienteret om hvorledes det kommunale Dagtilbudsområde håndterer genåbningen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er forældrebetaling til madordning, svarende til 450 kr. pr. barn pr. måned.

Andre konsekvenser

Der vil fortsat være børn, der holdes hjemme, fx fordi de eller forældrene er særligt sårbare i forhold til smitterisiko. Der er pligt til at være i dagtilbud, hvis barnet er i et af de obligatoriske tilbud. Her gælder regler om træk i børneydelsen, hvis forældrene ikke lader deres barn deltage tilstrækkeligt. Dette gælder dog ikke, såfremt barnet er syg, eller barnet har alvorligt syge familiemedlemmer. I Thisted Kommune har vi ikke børn for nuværende i obligatoriske tilbud.

Det er vigtigt, at der fortsat er en opsøgende indsats i forhold til udsatte børn og familier for at sikre, at disse børn i videst mulige omfang er i dagtilbud.

Alle børn med familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

Forældre henstilles til at holde børn hjemme, når muligheden byder sig, af hensyn til smitterisiko.

Tidligere beslutning vedr. tidlig skolestart fastholdes med opstart 1. maj 2020.

Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud – forebyggelse af smitte med COVID-19” bruges som det sundhedsfaglige grundlag, der skal efterkommes i forbindelse med genåbningen af dagtilbud i Thisted Kommune. Vejledningen er vedlagt som bilag og kan også findes på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Dagtilbud/Vejledning-til-dagtilbud.ashx?la=da&hash=2E646A262FAF85393FE4D652ADBB26C5BDD11D8D

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. april 2020

Område MED Dagtilbud, Familie, Kultur og PPR den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget godkender genåbningen af Dagtilbudsområdet ud fra følgende kriterier;

1. Åbningstiden er som før nedlukningen i det enkelte tilbud

2. Ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer sker lokalt i det enkelte tilbud

3. Det enkelte dagtilbud bruger Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud" som grundlag for den forebyggende indsats mod smitte af COVID-19

4: Madordninger suspenderes indtil videre

5. Godkendes punkt 4, indstiller forvaltningen, at der ikke opkræves forældrebetaling for madordning fra 1. maj 2020

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Såfremt den enkelte institutionsleder vurderer, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den 15. april 2020, kan åbningen evt. udsættes til mandag den 20. april 2020.

Udvalget opfordrer i øvrigt til, at børn holdes hjemme, såfremt der er smittede på bopælen.

Til toppen

59. Genåbning af skolerne i forbindelse med Covid-19

Udskriv

Sagstema

Gradvis kontrolleret genåbning af skolerne i forbindelse med Covid-19.

Redegørelse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte den 6. april 2020, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af Covid-19.

På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april 2020 og frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, og det forudsætter at det sker forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

På Folkeskoleområdet i Thisted Kommune er følgende omfattet af genåbningen:

  • 0.-5. klasse
  • Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin
  • SFO, fritidshjem og klub (for børn til og med 5. klasse)

Nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever.

Efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud holdes fortsat lukkede.

Genåbningen gælder både de kommunale folkeskoler, fri- og privatskoler, specialskoler, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning samt SFO, fritidshjem og klub.

Eleverne har mødepligt til undervisningen. Skolen registrerer fravær. Folkeskoler skal dog ikke underrette kommunen, og der trækkes ikke i børnefamilieydelse som følge af fravær.

Alle elever med familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.

Undervisning på de åbnede skoler vil fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Det er skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, hvilken undervisning der skal gennemføres.

Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på eksamensbeviset. Standpunktskarakter gives ultimo juni, så der bliver bedre tid til at vurdere eleverne og dække faglige huller, samt for at fastholde elevernes motivation.

Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de nærmere regler. Nationale test gennemføres som planlagt for de elever, der er omfattet af genåbningen. For de elever, der fortsat skal modtage nødundervisning via fjernundervisning udskydes nationale test til fraværsperioden.

Skolerne åbner for alle børn, hvis de kan efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger. Forvaltningen anbefaler, at ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer sker lokalt på den enkelte skole, dvs. hos skolelederen. Det påhviler derfor skolelederen, at gennemgå og de sundhedsfaglige retningslinjer med personalet, og sikre at de er implementeret, inden skolerne genåbnes.

Den enkelte skole har det lokale kendskab til hvorledes hverdagen bedst kan planlægges med fokus på de sundhedsfaglige retningslinjer. Organisering af nødundervisningen på skolen bør derfor tage udgangspunkt i lokale forhold.

Forvaltningen anbefalinger derfor, at den enkelte skoleleder får ansvaret for en hensigtsmæssig sundhedsfaglig tilrettelæggelse af hverdagen, der bl.a. kan handle om at sikre, at børn er i små grupper, at grupper møder det samme personale, og at børn mest muligt forbliver i mindre grupper samt anvendelse af andre/supplerende lokaler. Ligeledes skal mest muligt undervisning og aktivitet foregå som udeaktiviteter.

Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger – forebyggelse af smitte med COVID-19” bruges som det sundhedsfaglige grundlag, der skal efterkommes i forbindelse med genåbningen af skoler og fritidsordninger i Thisted Kommune. Vejledningen er vedlagt som bilag og kan også findes på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om nødundervisning mv. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Der vil fortsat være børn, der holdes hjemme, fordi de, forældrene eller familiemedlemmer er særligt sårbare i forhold til smitterisiko.

Der vil være personale i særlige risikogrupper, der ikke pålægges fremmøde på skolerne, men som i stedet kommer til at arbejde hjemmefra med nødundervisning.

Det er vigtigt, at der fortsat er en opsøgende indsats i forhold til udsatte børn og familier for at sikre, at disse børn i videst mulige omfang kommer i skole.

Tidligere beslutning vedr. tidlig skolestart fastholdes med opstart 1. maj 2020.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. april 2020

Område MED Undervisning og Fritid den 22. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieudvalget godkender genåbningen af Folkeskolerne ud fra følgende kriterier;

1: Skoledagen er fra 8-14, dog kan der være lokale variationer p.g.a. busafgange

2: Sfo’erne tilbyder pasning fra 6-8 og 14-16

3. Skolerne bruger Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger" som grundlag for den forebyggende indsats mod smitte af COVID-19

4: Ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer placeres ved skolelederen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Såfremt den enkelte skoleleder vurderer, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den 15. april 2020, kan åbningen evt. udsættes til mandag den 20. april 2020.

Det præciseres, at åbningen også gælder "Huset" på Havrevej.

Udvalget opfordrer i øvrigt til, at børn holdes hjemme, såfremt der er smittede på bopælen.

Til toppen