06. okt 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

143. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Per Skovmose ønsker punkt 153 ændret til en beslutningssag.

Til toppen

144. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Sagen vedr. honorering af plejefamilier drøftet.

Til toppen

145. Lukket punkt: Punkt fra udvalgsmedlem Per Skovmose

Til toppen

146. Børne- og Familieudvalget. Udmøntning af rammebesparelse 2021

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på analyse af Børne- og familieområdet

Redegørelse

På mødet i Børne- og familieudvalget 6. august blev der godkendt en tids- og handleplan, hvori det fremgik, at der på mødet i oktober skal træffes beslutning om, hvilke områder der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet et oplæg med afsæt i analysen og suppleret med forslag til, hvordan der skabes balance i budget 2021, idet det i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev besluttet at reducere med kr. 5. mio.

I analysen peges umiddelbart på tre konkrete besparelser:

 • Lukning af skoler
 • Lukning af dagtilbud
 • Sammenlægning af modtageklasser

Herudover peges på muligheden for at hæve timetallet for lærerne samt at sænke sygefraværet.

Den samlede budgetreduktion vil således kunne indfries ved lukning af en skole og et dagtilbud.

På denne baggrund har forvaltningen arbejdet med forskellige alternative løsninger til at imødegå budgetreduktionen på – forslag som umiddelbart ikke er en del af analysen.
Det drejer sig om:

Sammenlægning af modtageklasserne

Modtageklasserne på Rolighedsskolen og Tilsted Skole sammenlægges til én matrikel på Tilsted Skole jf. anbefalingerne fra analysen.
Den samlede besparelse bliver 450.000 kr., da det i henhold til ressourcetildelingsmodellen på skoleområdet er det grundbeløb en skole modtager for at rumme en modtageklasse på skolen. I dette tilfælde vil Rolighedsskolens grundbeløb bortfalde.

Dagplejen

I dagplejen søges det samlede budget reduceret med kr. 1,2 mio., idet administrationen af Dagplejen søges optimeret ved at anvende færre dagplejere, hvilket i praksis betyder, at der i et forældreperspektiv vil være længere mellem dagplejerne i de enkelte distrikter.

Kommunikationscenter Thisted (KCT)

Der indarbejdes en budgetreduktion på 200.000 kr. som en rammebesparelse.
Det er KCT´s ledelse, der konkret udmønter besparelsen.

Sundhedsplejen

Der indarbejdes en rammebesparelse på 100.000 kr. Midlerne findes gennem effektivisering og optimering af sundhedsplejens digitale løsninger. Lige nu kræver det tid ude ved borgerne at tilgå de digitale platforme, vi optimerer således på sundhedsplejens tid ved hjemmebesøg ved at opkvalificere på deres digitale løsninger. Ligeledes nedjusteres der på kompetenceudvikling i 2021 og frem til 2023.

SFO

Det foreslås, at taksten sættes op med 100 kr. pr. måned således indtægten øges med 800.000 kr. pr. år. Langt hovedparten af vores SFO-børn er mellem 6 og 9 år. I øjeblikket ligger gennemsnitstaksten i de nordjyske kommuner for denne aldersgruppe på 1.499 kr. Ved en takststigning på 100 kr., vil der være 6 nordjyske kommuner med lavere takster og 4 nordjyske kommuner med højere takster end Thisted Kommune.

Takster SFO kommuner Region Nordjylland:

Tabel 1: Social- og Indenrigsministeriets nøgletal 2020

Ungdomsskolen

Der foreslås indarbejdet en rammebesparelse på 300.000 kr. til færre aktiviteter i Ungdomsskolens regi. Det er skolens ledelse, der konkret udmønter besparelsen.

Højtoftevej

Opsigelse af 2 lejligheder 220.000 kr. pr. år fra 2021. Samværslejlighed og “Step up” lejlighed. Samvær (støttet og overvåget) etableres fremadrettet i Husets nye lokaler, der er indrettet med gode udendørsforhold, køkken, toilet og hjemligt møblement. Samværet tilpasses Husets øvrige aktiviteter. “Step up" lejligheder (anbringelse i egen bolig) reduceres fra 3 til 2, da der opleves behov for andre anbringelsesformer.

Familieindsatser

Reduktion i familiekonsulent indsatser, og omlægning af opgaver 315.000 kr. pr. år. Det vurderes, at der ved ordinær gennemgang af serviceniveauet og omlægning af indsatser internt i Familierådgivningen, vil kunne nedlægges svarende til ½ fuldtidsstilling fra 2021.

Sygefravær

På dagtilbud, skoler og familieområdet igangsættes et målrettet arbejde med at nedsætte sygefraværet.
Sygefraværet har – jf. analysen – været stigende de senere år, og det vurderes at der ved specifikke indsatser kan findes budgetreduktioner på 100.000 kr. på dagtilbud. 100.000 kr. på skolerne og 100.000 kr. på familieområdet.

Lærernes arbejdstid

Lærernes gennemsnitlige undervisningstid ligger i skoleåret 2020-2021 på ca. 740 timer årligt. Det foreslås, at det gennemsnitlige undervisningstimetal pr. lærer hæves ca. 4 timer pr. år, hvilket vil betyde en budgetreduktion på kr. 1,2 mio. Ændringen vil betyde, at flere lærere end i dag, vil komme til at undervise mere end 750 timer årligt, hvilket udløser et timetillæg, som indgår i beregningen af budgetreduktionen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Serviceloven.

Dagtilbudsloven.

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet.

Andre konsekvenser

Dagplejen - i nogle tilfælde længere transport for forældre til dagplejere og gæstedagplejere.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - høring - den 20. oktober 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - høring - den 20. oktober 2020

Børne- og Familieudvalget - til endelig godkendelse - den 10. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Forvaltningen arbejder videre med de samlede budgetreduktioner for 2021.
 2. Sagen behandles på ny i november-mødet med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Drøftet.
Forvaltningen arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

Per Skovmose har ikke taget stilling.

Til toppen

147. Godkendelse af det videre arbejde med de administrative anbefalinger fra Analysen på Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieområdet i Thisted Kommune er økonomisk udfordret, hvilket bl.a. skyldes et faldende børnetal samt en stigning i antallet af børn og unge med særlige behov. Derfor blev der i foråret 2020 gennemført en analyse på Børne- og Familieområdet. På baggrund af denne analyse blev der opstillet 36 anbefalinger, hvoraf 25 er administrative anbefalinger. Der skal træffes beslutning om, hvilke af de administrative anbefalinger man ønsker at arbejde videre med.

Redegørelse

Thisted Kommune har de seneste år oplevet et fald i børnetallet samlet set. Børnetallet for børn i dagtilbudsalderen er forholdsvis stabilt, mens det er kraftigt faldende for børn i den skolesøgende alder - samtidig ses en stigning i antallet af børn og unge med særlige behov. Denne udvikling sætter området under pres og der er derfor behov for at gøre tingene anderledes, så man også fremadrettet kan sikre faglig kvalitet og økonomisk bæredygtighed på området.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev forligspartinerne enige om at gennemføre en analyse på Børne- og Familieområdet

I budgetforliget stod følgende bemærkning:

Børne- og Familieområdet vil i de kommende år være præget af en demografisk udvikling. Her er situationen dog den, at der set i et lidt længere perspektiv vil være faldende børnetal på både dagtilbud og skole. Samtidig ønsker vi et decentralt skole- og dagtilbud af høj kvalitet. Forligskredsen ønsker derfor at imødekomme denne udvikling ved at se bredt på, hvordan vi kan løse opgaverne bedre og derved frigøre ressourcer, der kan understøtte og forbedre serviceniveauet i skole- og dagtilbud. Eventuelt også ved at ændre på de fysiske rammer.

På tværs af skole- og dagtilbudsområdet skal der derfor, med henblik på budget 2021 og årene fremover, gennemføres en analyse, der skal optimere driften - på kort og lang sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssig kapacitet og tilbud overfor børn, unge og familier. Det potentiale, der kan findes ved at optimere drift, skal geninvesteres i forbedret serviceniveau på skoler og dagtilbudsområdet.

Det finansielle udgangspunkt er, at rammebesparelsen for Børne- og Familieområdet på 13,5 mio. kr. annulleres i 2020. I 2021 og frem reduceres rammebesparelsen til 5 mio. kr.

PwC blev valgt til at gennemføre analysen, hvilket foregik i første halvdel af 2020. Resultatet af analysen var 36 anbefalinger.

Forvaltningen valgte efterfølgende at opdele de 36 anbefalinger i to kategoerier – en polititisk og en administrativ kategori. Opdelingen er lavet for at skabe overblik i forhold til det fremtidige arbejde med de enkelte anbefalinger.

Analysen blev fremlagt for Børne- og Familieudvalget d. 11. august 2020, hvor henholdsvis de 25 administrative og de 11 politiske anbefalinger blev taget til efterretning og en tids- og handleplan blev godkendt.

Analysen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen på budgetseminar d. 27. august 2020.

De administrative anbefalinger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvilke administrative anbefalinger der skal arbejde videre med og hvornår anbefalingerne skal udmøntes og hvordan de skal udmøntes.

Tidshorisonten for de administrative anbefalinger er opdelt i 3 kategorier:

 • Anbefalinger som allerede er sat i værk eller som igangsættes henover efteråret 2020.
 • Anbefalinger som igangsættes i 2021.
 • Anbefalinger som afventer.

For overblik over de administrative anbefalinger se bilag 1.

De 11 politiske anbefalinger er ikke en del af denne sagsfremstilling, da forvaltningen vurderer at disse anbefalinger ikke kan udmøntes administrativt, men i stedet skal udmøntes i tæt kobling med det politiske niveau.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Handicaprådet - til efterretning - den 19. oktober 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 20. oktober 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - den 20. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen - til efterretning - den 27. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at forslaget til det videre arbejde med de administrative anbefalinger godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

148. Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for Skolefritidsordninger (SFO)

Udskriv

Sagstema

Revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen for skolefritidsordninger (SFO)

Redegørelse

Folkeskoleloven betoner, at Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jævnfør § 3, stk. 7, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler (§ 40, stk. 4.). De enkelte SFO'er skal, på baggrund af mål- og indholdsbeskrivelsen, udarbejde en lokal mål- og indholdsbeskrivelse.

Undervisningsministeriet fastsætter, i lovbekendtgørelsen, en række krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelsen (nr. 665 af 20. juni 2014). Ud fra bekendtgørelsen kan der sammenfattes følgende temaer som skolefritidsordningerne skal beskrive, hvordan de imødekommer og arbejder med:

 • Legen (den voksenorganiserede og den selvvalgte aktivitet)
 • Sundhed (kost og bevægelse)
 • Lektiestøtte
 • Forældresamarbejde
 • Børn med særlige behov
 • Overgange og sammenhæng mellem dagtilbud, SFO og skole.

Den seneste mål- og indholdsbeskrivelse blev udarbejdet i 2015. Heri står det skrevet, at den skal revideres parallelt med de lokale mål- og indholdsbeskrivelser i 2017. Denne revision har dog endnu ikke været foretaget, hvorfor Undervisningsafdelingen påbegynder en revidering af mål- og indholdsbeskrivelsen.

Foruden det obligatorisk indhold er det besluttet at tilføje to nedenstående temaer til mål- og indholdsbeskrivelsen i Thisted Kommune:

 • Sprog og læsning i et fritidsperspektiv
 • Digital teknologi

Sprog og læsning i et fritidsperspektiv er udvalgt, fordi børn og unges sprog- og læsefærdigheder har en afgørende betydning for deres faglige udvikling og sociale trivsel, set i forhold til at kunne kommunikere og indgå i sociale relationer. Undervisningsafdelingen finder det derfor vigtigt, at sprog og læsning indtænkes som en del af børnenes gang i skolefritidsordningerne, eksempelvis i form af højtlæsning for børnene, eller ved at børnene selv har mulighed for at tilgå bøger og læse i dem. Digital teknologi er udvalgt, fordi det fylder en stor del af børnenes hverdag, og har fået en afgørende betydning for deres identitetsdannelse, læring, fællesskaber og udvikling af sociale relationer. Undervisningsafdelingen finder det derfor væsentligt, at skolefritidsordningerne beskriver deres tilgang til - og hvordan de anvender digitale redskaber omkring børnene.

Revideringen af mål- og indholdsbeskrivelsen varetages af tre afdelingsledere fra skolefritidsordningerne, en konsulent fra Dagtilbud/Undervisning og en assistent fra Undervisning, der har det primære ansvar for de administrative forhold omkring skolefritidsordningerne.

Mål- og indholdsbeskrivelsen sendes til høring i skolebestyrelserne og Område-MED Skoler, inden den sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Skoler den 24. april 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 9. april 2019, pkt. 62:

Taget til efterretning, idet oplægget sendes til godkendelse i BFU forinden høring.

Sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgsmødet den 6. oktober 2020.

Mål og indholdsbeskrivelserne fremsendes nu fra skolerne, efter at skolebestyrelserne har godkendt beskrivelserne. (Dog er Hurup Skoles beskrivelse endnu ikke nået godkendelse i skolebestyrelsen).

Indstilling:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at mål og indholdsbeskrivelserne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

149. Trivselsmåling - Dagtilbud og skole

Udskriv

Sagstema

Trivselsdata for dagtilbud og skoler.

Redegørelse

I August 2018 blev der udarbejdet et fælles årshjul for Dagtilbud og Skole. I følge årshjulet skal der fremsendes en fælles sag vedrørende trivsel hvert år i maj. I 2020 har Undervisningsministeriet udsat trivselsmålingen på skoleområdet, således at den blev afviklet frem til den 20. juni 2020.

På Dagtilbudsområdet foretages trivselsmålingen via spørgeskema, som pædagogerne skal besvare på hvert enkelt barn. Der foretages løbende nye trivselsvurderinger. Tallene i statistikken viser trivselsvurderinger, der er foretaget indenfor de sidste 3 måneder for børn 0-3 år og indenfor de sidste 6 måneder for børn 3-6 år. Når der i statistikken ikke er en svarprocent på 100, skyldes det at trivselsmålingen på nogle børne ikke er foretaget indenfor ovennævnte periode.

Dagplejen foretager på nuværende tidspunkt ikke systematiske trivselsmålinger, da der ikke forefindes et digitalt værktøj til dette i Dagplejen. Børn i Dagplejen indgår derfor ikke i denne trivselsmåling. Når Aula tages i brug, forventes det, at Dagplejen kommer til at anvende samme måleredskab som daginstitutionerne.

Trivselsvurderingen for Dagtilbud er opdelt i 3 kategorier:

Grøn: Barnet trives og udvikler sig som forventet.

Gul: Barnet viser tegn på, at det ikke trives og udvikler sig som forventet.

Rød: Barnet viser sikre tegn på, at det ikke trives og det slet ikke udvikler sig som forventet.

Trivsel i Thisted kommunes dagtilbud september 2020

På dagtilbudsområdet er der sket en fremgang i antallet af børn som trives. Dette kan blandt andet skyldes, at der arbejdes med den styrkede pædagogiske læreplan, herunder børnesynet og børn i udsatte positioner.

På Skoleområdet foretages trivselsmålingen via spørgeskema, som den enkelte elev skal besvare. Der laves en trivselsmåling for 0.-3. klasse, som består af 20 spørgsmål, og for 4.-9. klasse laves en trivselsmåling, som består af 40 spørgsmål. Der foretages én trivselsmåling om året.

Trivselsmålingen for skolen baserer sig på 4 temaer:

1: Social trivsel

2: Faglig trivsel

3: Støtte og Inspiration

4: Ro og orden.

Trivselsmålingen for 0.-3. klasser udregner ikke en samlet score for trivsel, men følgende spørgsmål er udvalgt fra hvert af de 4 områder, som giver en indikator for børnenes trivsel på skolen.


Social trivsel:

2019/2020


2018/2019


Faglig trivsel:

2019/2020

2018/2019

Støtte og inspiration:

2019/2020

2018/2019


Ro og orden:

2019/2020

2018/2019

I trivselsmålingen for 4.-9. klasse udregnes der et gennemsnit for scoren i hver af de 4 kategorier (f.eks. 4,2). For skoleåret 2019/2020 er der udregnet følgende fordeling af svar indenfor den enkelte kategori:


Trivselsmålingen de foregående år har overordnet set vist følgende gennemsnitlige score indenfor de enkelte kategorier:

Overordnet set trives de fleste børn i de kommunale daginstitutioner og skoler. Som det ses, lader det ikke til at Covid 19 har haft afgørende indvirkning på børnenes trivsel i hverken daginstitutionerne eller skolen.

Der er stadig et behov for at have fokus på børnenes trivsel. Ambitionen må fremadrettet være, at mindske andelen af børn, der ikke trives. Der arbejdes med Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år, hvor målsætningerne og succeskriterier understøtter ambitionen om at øge børnenes trivsel i Dagtilbud og Skole.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

150. Dagtilbudsområdet - fordeling corona kompensation

Udskriv

Sagstema

Fordeling af corona kompensation i dagtilbud.

Redegørelse

En række serviceområder har i forbindelse med Corona-krisen oplevet merudgifter til ekstra personale, værnemidler med videre. Thisted Kommune kompenseres i den forbindelse med 10,056 mio. kr. fra staten. Heraf er Dagtilbudsområdet kompenseret med 1,2 mio. kr. til dækning af ekstra udgifter forbundet med corona perioden i foråret.

Kompensationen skal dække nødpasning i de private institutioner 200.000 kr., tilbagebetaling til forældre vedrørende suspendering af madordning i kommunale institutioner 255.000 kr. Der resterer herefter 775.000 kr. til dækning af udgifter afholdt af de kommunale dagtilbud og de private daginstitutioner.

Forvaltningen foreslår, at det resterende kompensationsbeløb fordeles ligeligt i forhold til antallet af børn indmeldt i de kommunale dagtilbud og de private institutioner i april måned.

Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkning.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at følgende fordeling af kompensationsbeløbet godkendes:

 1. Nødpasning i private institutioner 200.000 kr.
 2. Tilbagebetaling for madordning i de kommunale institutioner 255.000 kr.
 3. Det resterende beløb fordeles ligeligt i forhold til antallet af børn indmeldt i de kommunale dagtilbud og de private institutioner i april måned

Beslutning

Udsat med henblik på nærmere belysning, herunder om en evt. omfordeling er mulig.

Til toppen

151. Status vedrørende ny Daginstitution

Udskriv

Sagstema

Byggestatus og godkendelse af indskrivning af nye børn Daginstitution - Børnehuset Rolighed.

Redegørelse

Status vedrørende nybyggeri af Daginstitution i Rolighed fremsendes til orientering, idet byggeudvalget har kompetencen for selve byggeriet.

Samt oplæg fra Forvaltningen vedr. indskrivning af nye børn som sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget.

Orientering vedr. nybyggeri.

Den 3. September 2020 blev der afholdt byggemøde i forbindelse med byggeriet af ny Børnehave.

Byggeudvalget blev orienteret om forsinkelse i byggeriet pga. et særligt vådt forår, hvilket betyder en forsinkelse på ca. 8 uger. Man havde forventet at forsinkelsen kunne indhentes, men det har desværre ikke været muligt. Der har endvidere været en yderligere forsinkelse på ca. 3 uger.

Der har i den forbindelse været afholdt møder med entreprenør med henblik på at fremskynde byggeriet, men det er ikke muligt, at indhente det forsinkede arbejde, og derfor er der udarbejdet ny tidsplan som er vedlagt sagen.

Konkret er byggeaflevering ændret fra uge 42 2020 til februar 2021. Arbejdet med indflytning i ny daginstitution vil kunne ske fra mandag uge 4, og man påregner ca. 4 ugers arbejde med indretning m.v. Og derfor vil børnehaven først blive taget i brug mandag uge 8 2021.

Byggeudvalget har aftalt byggemøde igen den 10. november 2020. Revideret tidsplan er vedlagt sagen.

Oplæg til indskrivning af nye børn.

Forvaltningen følger byggeriets fremgang, og vurderer nu, at det i efteråret 2020 er muligt at påbegynde administrativ indskrivning af nye børn.

Indskrivning af nye børn vil derfor ske med en opstart i Børnehuset Rolighed fra mandag i uge 8 2020. Der vil blive taget hensyn til overgangen fra børnehaven til skole, for de børn der starter i skolen pr. 1. April 2021. Hvilket betyder, at de store børn forbliver i eget kendt miljø indtil skolestart, dog med besøg og adgang til den nye børnehave, f.eks. pædagogiske aktivieter, ude såvel som inde, og deltage i måltider m.v.

Forvaltningen vil også arbejde for en praktisk og gradvis indkøring af vuggestuebørn 0-3 år. Fagligt set er der i den nye børnegruppe behov for, at danne nye relationer børnene imellem.

Der skal opbygges en helt ny vuggestueafdeling, og personalekompetencerne skal bringes fagligt godt i spil.

Derfor vil der være et løbende optag af børnene, således alle børn ikke starter samtidigt. Er ventelisten fyldt op, vil 6 vuggestuebørn kunne starte mandag i uge 8, yderligere 6 børn i uge 10 og de sidste 6 børn i uge 12. Forskydning i opstart begrundes i børnenes mulighed for samskabelse og tryghed. De etablerede børnegrupper bliver dermed ikke alt for fasttømrede, inden der igen er nyoptag af børn, og en ny redefinering af børnegruppens fællesskab.

Konkret er Børnehaven normeret og bygget til 80 børn i alderen 3-5 år, og vuggestuen er normeret til 20 børn, men grundet løbende optag vil gennemsnits-børnenormeringen i år 2021 være i alt 18 vuggestuebørn samt 80 børnehavebørn. Børnenormeringen vil variere set henover året, særligt i vuggestuen da den er ny, men det er vigtigt, at der i år ikke indskrives mere end de 20 børn i vuggestuen, da en helt nyt børnemiljøog arbejdsgang i Børnehuset Rolighed skal etableres.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling på kr. 26.400.000 kr. er fortsat gældende.

Byggeregnskabet blev gennemgået på byggemødet, og byggeledelsen fortalte, at midlerne til uforudseelige udgifter er bragt i anvendelse, blandt andet til håndtering af den store mængde nedbør der har været i løbet af vinteren og først på foråret.

Der har også været afholdt udbud på legeplads og løsinventar. Begge tilbud overskred det beløb der var afsat i budgettet. Her vil der også blive brugt noget af beløbet til uforudseelige udgifter.

Andre konsekvenser

Forvaltningen vil løbende orientere forældrene via pladsanvisningen og hjemmeside.

Forvaltningen vil følge udviklingen i forhold til indskrivning, og særligt set i forhold til Dagplejen.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen tages til efterretning.
 2. Forvaltningens oplæg vedrørende indskrivning og opstart af nye børn i Børnehuset Rolighed godkendes.

Beslutning

Ad. 1 taget til efterretning.

Ad. 2 godkendt.

Casper Søe-Larsen kan ikke tage punkt 1 til efterretning.

Til toppen

152. PPR, Ansøgning om lettere behandlingstilbud i PPR

Udskriv

Sagstema

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) - Pulje ansøgning.

Redegørelse

Thisted Kommune søger om midler via satspuljeinitiativet; ”En styrket indsats i PPR”.

Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en ansøgningspulje hvor der er afsat i alt 102,9 mio. kr. til ansøgningspuljen fra 2020-2022. Puljemidlerne skal styrke kommunernes mulighed for at tilbyde lettere behandling i pædagogiske psykologiske rådgivning (PPR), og bidrage til at støtte implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR med udgangspunkt i de faglige anbefalinger til implementering af lettere behandlingsindsatser i PPR, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen samt Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Formål og mål.

Målgruppen for behandlingstilbud er børn og unge i psykisk mistrivsel, i risiko for at udvikle en psykisk lidelse eller med begyndende symptomer på en psykisk lidelse, og som har behov for en lettere behandlingsindsats i et kortere forløb.

Formålet med puljen er dermed at udnytte PPR's potentiale til at observere og reagere på børn og unge med psykisk mistrivsel eller tegn herpå ved at styrke PPR's mulighed for at tilbyde lettere behandling.

Målet er, at PPR kan bidrage til, at lettere behandlingsindsatser for børn og unge leveres på rette tid, sted og niveau, så der kan opnås øget trivsel og færre henvisninger til behandlingspsykiatrien for målgruppen.

Med en styrket indsats ønsker Thisted Kommune derfor at udnytte PPR's potentiale til at observere og reagere hurtigt på børn og unge i psykisk mistrivsel og gøre vejen til hjælp kortere ved at styrke PPR's mulighed for at tilbyde lettere behandling. De centrale chefer og ledere har derfor indgået i en arbejdsproces med henblik på at sikre, at de lettere behandlingsindsatser integreres med kommunens øvrige processer og tilbud herunder, at der skabes konsensus omkring indhold, organisering, samarbejde/koordination samt visitation/snitflader. Der er samtidig en kobling til projekt Fremskudt PPR samt til analysen af børneområdet i Thisted Kommune, rapport udarbejdet af PwC Consulting, 31. juli 2020, herunder at PPR har et lavt ressourceforbrug i sammenligning med andre kommuner, at der er potentiale i at styrke samarbejdet mellem PPR og Familieafdelingen, at inklusionen styrkes for at afhjælpe pres på udgifter på almenområdet/specialområdet og at der er potentiale i at skabe mere fleksible specialskoletilbud (nye mellemtilbud).

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-16 år (folkeskole og 10. klasse), som er tilknyttet kommunens almene skoletilbud, specialtilbud samt 10. klasse.

Et særligt fokusområde i projektet vil være at sikre, at der iværksættes de rette lettere forebyggende behandling til drenge. Drenge har en overvægt i gruppen af børn/unge med ADHD eller tilsvarende vanskeligheder eller med begyndende symptomer herpå, ligesom de udgør en stor andel af eleverne i kommunens specialtilbud.

Målsætning/succeskriterier (i ansøgningen er der konkrete underelementer til vurdering af målopfyldelse)

 • At 160 børn/unge i Thisted Kommune tilbydes en lettere behandlingsindsats i PPR i individuelle eller gruppebaserede indsatser
 • At børnenes/de unges trivsel øges
 • Sikre involvering og samarbejde med forældre vedr. mål
 • Færre henvisninger/stabilitet i henvisningerne til Børne- og Ungepsykiatrien
 • Faldende fravær for børn/unge, som udviser bekymrende fravær
 • Færre visitationer til specialiserede indsatser i skolen (specialklasser) evt. ved brug af ”mellemtilbud” på et mere inkluderende niveau
 • Dertil er der i projektet forskellige aktivitetsmål, som skal sikre, at de lettere behandlingsforløb kan gennemføres

De kommuner, som får tilskud fra puljen, vil samtidig modtage implementeringsstøtte fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Ansøgningspuljen, de faglige anbefalinger og den eksterne undersøgelse af kommunernes PPR er en del af initiativet "En styrket indsats i PPR fra Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2019-2022".

Baggrundsmateriale mv. kan evt. ses her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200619-100-mio--kr--skal-styrke-indsatsen-over-for-boern-og-unge-i-psykisk-mistrivsel

Ansøgningsfristen var den 11. september 2020 og Thisted Kommune forventer svar ultimo 2020, såfremt Børne- og Familieudvalget godkender, at der skal søges projektmidler ved Børne- og Undervisningsministeriet.

Puljevejledning og samlet projektbeskrivelse er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Der er en 20 % egenfinansiering til gennemførsel af projektet, hvor Thisted Kommunes andel er finansiering af projektledelse (20 ugentlige timer) samt ½ delen af den organisatoriske samarbejdstid i styregruppe og operationel projektgruppe, som er en del af den krævede projektorganisering. Det samlede projektbudget udgør 5.106.791,76 kr., hvoraf den kommunale egenfinansiering udgør 1.023.703,79 kr.

Der søges fra Børne- og Undervisningsministeriet de resterende 4.083.087,97 kr. til projektets gennemførsel.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker at Thisted kommunes medfinansiering sker i form af levering af personaletimer indenfor eksisterende normering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til efterretning - den 20. oktober 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - til efterretning - den 20. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender, at Thisted Kommune søger puljemidler ved Børne- og Undervisningsministeriet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

153. Ændring af alder for målgruppen på Kronborg

Udskriv

Sagstema

Orientering om ændring af alder på målgruppen for unge på Kronborg.

Redegørelse

Kronborg er en døgninstitution for anbragte børn og unge. Den tidligere målgruppe var i alderen 12-18 år. Der er 8 pladser og 1 observationsplads.

Kronborg har ansøgt Social Tilsyn Nord om at ændre aldersgruppen til 10-18 år.

Social Tilsyn Nord har den 23. juni 2020 godkendt den fremtidige målgruppe, som herefter er 10-18 år. Antallet af pladser er uændret.

Baggrund for ansøgning om ændring

Børne- og Familierådgivningen har 2020 i to konkrete tilfælde haft behov for at anbringe et barn på 10 år på Kronborg. Den daværende målgruppe (12-18 år) gjorde, at Børne- og Familierådgivningen måtte finde et andet anbringelsessted.

Det vurderes, at efter de nye tiltag på Kronborg, i forhold til indretning, gør det muligt at tilbuddet omfatter børn ned til 10 års alderen.

Økonomiske overvejelser

En udvidelse af målgruppen gør, at det bliver lettere at holde Kronborg fuld belagt i fremtiden og vi dermed udnytter de ressourcer der i forvejen er på institutionen.

Ved at anvende en institution i egen kommune reduceres antallet af købte pladser på eksterne institutioner i andre kommuner.

Sammenhæng med andre afdelinger

Ved at anbringelsen sker i egen kommune er der bedre mulighed for at koordinere den tværfaglige indsats omkring barnet og familie. Det kan for eksempel betyde at barnet ikke nødvendigvis behøver at skifte skole, kan beholde sine fritidsaktiviteter og at barnet kan beholde de elementer i sit liv som fungerer og er med til og skabe positiv udvikling for barnet.

Et anbringelsesforløb med øget sammenhæng i anbringelsen i en tidligere alder giver mulighed for at arbejde med barnet mod en hjemgivelse i samarbejde med Thisted Kommunes øvrige tilbud for udsatte børn og unge.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Per Skovmose ønsker sagen ændret til en beslutningssag.

Sagen flyttes til en beslutningssag.

Godkendt.

Til toppen

154. Trivselsanalyse på Kronborg

Udskriv

Sagstema

Orientering om trivselsanalyse på Døgninstitutionen Kronborg.

Redegørelse

Som opfølgning på Thisted Kommunes beslutning om at opretholde Døgninstitutionen Kronborg (DK) følger her en statusredegørelse på DK. Herunder de driftsmæssige effekter af omorganiseringen i Børne- og Familierådgivningen, som bland andet betød, at nuværende afdelingsleder tiltrådte den 5. august 2018 og ny sektionsleder tiltrådte den 1. oktober 2018.

DK har aktuelt 9 sengepladser. Hvoraf den ene sengeplads er godkendt til observationsplads i 3 mdr. Personalet udgøres af 1 afdelingsleder, 6 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, 1 medarbejder som er skoleansvarlig, samt 2 nattevagter. Derudover er der oparbejdet et kompetent og velfungerende vikarkorps.

Under det nye ledelsesteam har DK gennemgået store forandringer, og DK er kommet langt i processen med at implementere nye tiltag. Her kan nævnes forandringer i indretningen, som i samarbejde med pædagogiske indretningsarkitekter er blevet til et nyt inde miljø, som er med til at skabe mere ro og en bedre hverdag for vores børn og unge på DK.

Den nye ledelse har gennemført en proces for at sikre at medarbejdergruppen har det samme pædagogiske ståsted. I arbejdet med at implementere en ny pædagogisk tænkning og faglig tilgang er der, i langt højere grad end tidligere, lagt vægt på mentalisering og den pædagogfaglige tilgang ”KRAP”. Personalegruppen har fået efteruddannelse i disse metodiske tilgange, og det har medført, at alle personaler møder DKs børn og unge mere ensartet. Samtidig betyder det, at når der skal evalueres og ændres på udfordringer, så taler personalet ud fra det samme pædagogiske ståsted. Dette opleves som en væsentlig kvalificering af indsatsen i hverdagen for DKs børn og unge.

DKs ledelse oplever at netop denne ændring af pædagogiske praksis har en positiv effekt for DKs børn og unge. DKs børn og unge udtrykker glæde ved at hører hjemme på DK. Der er tydelige tegn på en langt større tillid til personalet blandt DKs børn og unge, som i væsentlig højere grad samarbejder med personalet. Der er blandt andet et stort fokus på, at barnet eller den unge har medindflydelse på beslutninger omkring eget liv. Der er sågar oplevelser med, at unge fra andre opholdssteder har banket på DKs dør for at høre, om de måtte bo der.

DK har en faglig stærk medarbejdergruppe, som under den ny ledelse har fået tildelt mere ansvar. Dette både i det pædagogiske arbejde med DKs børn og unge men også i samarbejdet med samarbejdspartnere. Det er ledelsens oplevelse, at uddelegering af ansvar har bidraget til et kompetenceløft af medarbejdergruppen, så potentialerne udnyttes fuldt ud. Denne ændring har ligeledes medført, at ledelsen ser en medarbejdergruppe, som i højere grad tager initiativ og ansvar, i forhold til at skabe de bedste rammer for børn og unge på DK.

Der er oprettet et forældreråd for at forbedre samarbejdet med de forældre som har et barn anbragt på DK, fordi dette samarbejde nærmest var ikke eksisterende. Barnet eller den unge trives bedst hvis forældrene og DK har fælles mål og retning. Det opleves at en god relation og et godt samarbejde mellem forældre og DK er altafgørende. Forældrerådet mødes fire gange årligt, og der er stor tilslutning til møderne og stor lyst til dialog. Der tages forskellige temaer op på møderne efter forældrenes ønske. Det skal nævnes, at rådet ikke er et beslutningsråd. Dette er alle parter bevidst om.

DKs ledelse har fokus på at skabe sammenhængskraft i indsatserne omkring de børn og unge, som bor på DK. Det betyder, at ledelsen og medarbejdere til stadighed arbejder på at vedligeholde og udvikle de samarbejder, som allerede er etableret, samt skabe og nye samarbejdsaftaler der kan bidrage til, at DKs børn og unge kan lykkedes i deres udvikling. DK er meget bevidst om, at hvis DKs børn og unge skal lykkes, så kræver det, at alle omkring barnet eller den unge arbejder sammen.

Der er en ambition at etablere et advisory board med tilknytning til DK, som kan udveksle erfaringer og meninger, gå i dialog og gensidigt inspirere i forhold til hvorledes vi fastholder og optimerer en sikker drift af stedet. Formålet er at sikre DK et stabilt, trygt og stationært tilbud og aktiv i Thisted kommune. Det forventes, at medlemmerne vil kunne bidrage til udvikling af DK i et tæt samspil med relevante samarbejdspartnere.

Med den aktuelle organisation i Børne og Familierådgivningen har medarbejderne ledelsen tættere på, så medarbejderne oplever, at der skabes gode rammer for arbejdet og oplever at få den nødvendige støtte til at udføre deres arbejde samt, at de bliver anerkendt og påskønnet. Dette ledelsesmæssige greb kan aflæses i en netop afholdt APV, hvor medarbejderne kvitterer med positive tilbagemeldinger ift. tidligere APV på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø.

Alle aktører omkring DK ser og oplever en betydelig fremgang i arbejdet med børnene og de unge på DK. Det giver et tiltagende positivt miljø omkring stedet og et godt afsæt for det videre arbejde med de udfordringer og udviklingsområder, der kendetegner denne målgruppe.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er igangsat en række udviklingstiltag som alle kan afholdes indenfor det nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

155. Beslutning om tandpleje til socialt udsatte borgere

Udskriv

Sagstema

Beslutning om hvordan socialtandplejen skal etableres.

Redegørelse

Den 1. juli 2020 trådte en ny bestemmelse i sundhedsloven i kraft. Samtidig fulgte en ny bekendtgørelse om tandpleje, herunder et kapitel om "Socialtandpleje". Det betyder grundlæggende, at kommunen nu skal yde vederlagsfri tandpleje til borgere med særlige sociale problemer i form af hjemløshed, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Bestemmelsen i sundhedslovens § 134 a, stk. 1 og 2 lyder:

§ 134 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer, i form af gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig, jf. §§ 104 og 110 i lov om social service, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om socialtandpleje ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved at indgå aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.

Kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Thisted Kommune bliver kompenseret med 301.600 kr. i 2020 og 460.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Thisted Kommunale tandpleje er parate til at løfte denne opgave. Om end der først til september foreligger en færdig beskrivelse af opgavens fulde omfang, så er det en opgave vi vil kunne løse, dels ved selv at lave en række akutte tandlægefaglige indsatser for den hjemløse borger og dels benytte specialtandplejen i Region Midtjylland til de opgaver, der kræver specialtandpleje.

Tandplejen vurderer, at det vil give anledning til bekymring, hvis ordningen med socialtandpleje i Thisted Kommune udvides til øvrige socialt udsatte borgere, idet dette vurderes at kunne medføre kapacitetsmæssige udfordringer. Bekymringen opstår, da man ved at åbne op for målgruppen omfattet af stk. 2, kan risikere at der sker en opgaveglidning ved at tilbyde udsatte borgere, som ikke er omfatte af stk. 1, gratis tandpleje. Disse borgere er nemlig for nuværende omfattet af delvis egenbetaling. Samtidig kan der være nogle fra samme målgruppe, som i stedet for at søge om enkeltydelser til funktionsopbyggende tandpleje, ville kunne få lavet nye tænder hos den kommunale tandpleje gratis.

Det vurderes, at 27 - 29 personer er i målgruppen for stk. 1. Hvorvidt målgruppen vil benytte sig af tilbuddet er uvist og omfanget af udgifterne til behandling kan der på nuværende tidspunkt ikke sættes beløb på.

Det er anbefalingen fra Overtandlægen og Sektionsleder for Børnesundhed, at tandplejen udelukkende tilbyder socialtandpleje til hjemløse efter sundhedslovens § 134 a, stk. 1. Det er ligeledes forvaltningens anbefaling ikke at medtage stk. 2 i indsatsen. Dette med begrundelse i, at det sandsynligvis ville kræve flere omkostninger end hvad opgaven bliver kompenseret med, og det er forvaltningens vurdering, at målgruppen for stk. 2 i forvejen er kompenseret gennem anden lovgivning og kan rummes inden for denne.

Hensigten med bestemmelsen i stk. 2 er at give kommunerne mulighed for at tilpasse socialtandplejen til lokale forhold. I forhold til ovenstående bekymring for en opgave glidning og den relativt store usikkerhed der er omkring kapaciteten med den forhåndenværende økonomiske kompensation, kunne man overveje at evaluere på arbejdet med stk. 1 ultimo 2021, og på denne baggrund drøfte mulighederne for at arbejde med stk. 2.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at kommunerne bliver kompenseret for udgifterne til opgaven gennem lov- og cirkulæreprogrammet. Thisted Kommune bliver kompenseret med 301.600 kr. i 2020 og 460.000 kr. i 2021 og overslagsårene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020

Social og sundhedsudvalg - til efterretning - den 1. september 2020

Handicaprådet - høring - den 24. september 2020

Udsatterådet - skriftlig høring - den 24. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. oktober 2020

Udsatterådet - til efterretning - den 17. november 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den kommunale tandpleje tilbyder socialtandpleje til hjemløse, jf. sundhedslovens § 134 a, stk. 1.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 1. september 2020, pkt. 136:
Udsat med henblik på høring i Udsatte- og Handicaprådet.

Beslutning fra Handicaprådet, 24. september 2020, pkt. 5:
Handicaprådet synes, at det er et godt initiativ og kan tilslutte sig indstillingen, men opfordrer samtidigt til at følge udviklingen i løbet af næste år med henblik på at vurdere, om der bør åbnes for den kreds af personer, der er nævnt i stk. 2 i forslaget. Handicaprådet foreslår derfor en evaluering efter et år.

Fraværende i Handicaprådet - den 24. september 2020:

Anna Grethe Hermann, Knud Harring.

Beslutning fra Udsatterådet, 24. september 2020:
Udsatterådet mener, at det er afgørende, at socialt udsatte får støtte til at komme til tandlæge – og er optaget af, at også de ikke-hjemløse får et ordentligt tilbud, som de har råd til at tage imod.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Udvalget følger op på sagen om et år.

Til toppen

156. Handleplan for koordineret ungeindsats

Udskriv

Sagstema

Handleplan for koordineret ungeindsats til godkendelse i Direktionen.

Redegørelse

Strategi for koordineret ungeindsats, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 30. april 2019, rummer en række strategiske målsætninger for indsatsen over for Thisted Kommunes unge. Målsætningerne går på tværs af afdelinger og vedrører også eksterne samarbejdspartnere som ungdomsuddannelserne og erhvervslivet, hvorfor succes med strategien forudsætter, at implementeringen sker på en måde, så strategien forankres bredt.

Derfor blev der udarbejdet en handleplan for implementering af strategien, hvor der blev nedsat seks arbejdsgrupper med repræsentanter fra centrale aktører på ungeområdet. Følgende er blevet inviteret til at deltage i arbejdsgrupper:

 • Beskæftigelsesafdelingen
 • Børne- og Familierådgivningen
 • Dansk Byggeri
 • Dansk Industri
 • Erhvervsafdelingen
 • EUC Nordvest
 • FGU Nordvest
 • Folkeskolerne
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Social- og Sundhedsskolen, STV
 • Socialafdelingen
 • Thisted Gymnasium
 • Thy-Mors HF og VUC
 • Undervisning og Fritid

Arbejdsgrupperne har haft til opgave at udfolde strategiens ni målsætninger til indsatser, som kan være styrende for det daglige arbejde med kommunens unge.

Arbejdsgrupperne har afrapporteret til en styregruppe bestående af fire ledelsesrepræsentanter fra Den Koordinerede Ungeindsats, to fra Beskæftigelsesafdelingen og to fra Undervisning og Fritid. Styregruppen har efterfølgende udarbejdet herværende handleplan på baggrund af arbejdsgruppernes bidrag og har fremlagt handleplanen for Uddannelsesgaranti THY, Chef- og direktørnetværket, med henblik på drøftelse, inden fremsendelse til endelig beslutning i Direktionen. Handleplanen sendes herefter til efterretning i Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Handleplanen indeholder foruden indsatser, procesansvarlige mv. også måltal med henblik på monitorering af målsætningerne i ungestrategien. Der indstilles til, at måltal på den koordinerede ungeindsats fremlægges to gange årligt for Børne- og Familieudvalget samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, hvorefter det fremlægges for Uddannelsesgaranti THY, Chef- og direktørnetværket.

Der tages forbehold for, at COVID-19 kan få betydning for, hvornår det er hensigtsmæssigt at igangsætte nogle af indsatserne i handleplanen.

Retsgrundlag

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelle udgifter i forbindelse med handleplanen finansieres af enten Beskæftigelsesafdelingen, Undervisning og Fritid eller fælles. Hvem der finansierer den enkelte udgift afhænger af, hvilket område udgiften vedrører. Se desuden ”Bemærkninger” i handleplanen.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 6. oktober 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. oktober 2020

Indstilling

Styregruppen for Den Koordinerede Ungeindsats indstiller, at vedlagte handleplan og bilag godkendes i Direktionen. Handleplanen sendes herefter til efterretning i Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 1. oktober 2020, pkt. 6:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning, idet Børne- og Familieudvalget ønsker løbende opfølgning.

Til toppen

157. Thy Awards 2021

Udskriv

Sagstema

Under hensyntagen til den fortsatte COVID-19-epidimi skal der tages stilling til, hvilken form en eventuel afvikling af Thy Awards skal have.

Redegørelse

Thy Awards er et stort arrangement, som de sidste år har samlet 800-1000 mennesker i Thy Hallen omkring fejring af foreninger, frivillige og sportsudøvere.

Thy Awards samler "Foreningsthy", skaber netværk, fællesskab og glæde.

2020 er dog ikke forløbet som nogen havde forestillet sig, og COVID-19 lægger stadig store bånd på vores måde at agere og samles på.

Thy Awards er en krævende opgave for Fritidssektionen, hvorfor det også er vigtigt, at udbyttet af at afvikle Thy Awards i skyggen af COVID-19, fortsat vurderes at være indsatsen værd.

Vi kan opstille følgende scenarier:

 1. Man tror på at forsamlingsforbuddet ophæves. Vi planlægger derfor et "almindeligt" Thy Awards i en af Thisted Kommunes selvejende haller.
 2. Man tror, at forsamlingsforbuddet hæves til 500 personer, og vurderer at et mindre Thy Awards stadig kan skabe stor værdi. Vi planlægger derfor Thy Awards med ca. 400 gæster, da der stadig skal bruges mange frivillige, halpersonale og kunstnere på scenen. Hvis kriterierne for fribilletter fastholdes, vil en sådan løsning være et økonomisk problem, da de 400 gæster i meget høj grad vil være fribilletter.
 3. Thy Awards 2021 aflyses. Ved denne løsning peger forvaltningen på muligheden for at lave en online-fejring. Nærmere beskrevet herunder.

Ved både model 1 og 2 er der den åbenlyse risiko, at forsamlingsforbuddet ikke hæves, hvorfor vi kort før vil være nødt til at aflyse med et økonomisk tab samt spildt arbejdskraft til følge.

Børne- og Familieforvaltningen foreslår derfor, at Thy Awards aflyses.

I stedet foreslås og man laver en anden løsning i 2021 - Årets Livestream Event.

Efter et hårdt år med COVID-19, lukninger, sprit, læsning og tolkning af retningslinjer og utallige timers rengøring har foreninger og frivillige i den grad stadig brug for et skulderklap for at holde humøret oppe og bevare optimismen.

Målet er at give foreningerne en oplevelse af stadig at være værdsat og være en del af et fælles foreningsliv i Thisted Kommune.

Dette ønskes gjort via et livestream event med flere af de elementer, som vi kender fra Thy Awards. Der skal både være underholdning, den gode historie, et godt grin og mulighed for fællesskab og hygge i egen forening.

Tanken er at det afvikles på en hyggelig og intim lokation med plads til max. 50 deltagere, hvor aftenen styres af en nærværende og entusiastisk vært samtidig med, at det livestreames ud i alle de foreninger, som ønsker at "deltage".

Udover spisning for gæsterne, opfordres foreningerne nemlig til at samles rundt om i foreningerne, og deltage live.

Der vil være fokus på de påskønnede og muligvis uddeles nye priser med udspring i et helt specielt år for foreningerne.

Der livestreames fra udvalgte foreninger rundt i Thy, så man mærker stemningen og tager temperaturen på Foreningsthy.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Kan afvikles inden for budgettet til Thy Awards.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 28. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller:

 1. på baggrund af stor usikkerhed om forsamlingsforbuddet at Thy Awards 2021 aflyses.
 2. at der i stedet afvikles et livestream-event, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning

Ad. 1-2 Godkendt.

Til toppen

158. Tiltag i forbindelse med olieforurening på Frederiksvej 4, Villerslev

Udskriv

Sagstema

Orientering om tiltag i forbindelse med olieforurening ved klubhuset på Frederiksvej 4, Villerslev.

Redegørelse

Der er i forbindelse med det kommunalt ejede klubhus på Frederiksvej 4 i Villerslev konstateret en olieforurening.

Klubhuset har hidtil været benyttet som klubhus af den folkeoplysende forening Dartklubben Thyboerne. Foreningen har, siden forureningen blev konstateret, fundet nye lokaler. Dermed er der ikke andre folkeoplysende foreninger, som benytter bygningen.

Villerslev og Omegns Beboerforening har inden for de sidste to år indrettet et toilet, som udelukkende kan tilgås udefra. Dette med henblik på benyttelse ved aktivitet på den nye shelterplads samt andre arrangementer på udearealerne.

Forureningen, der stammer fra husets oliefyr, kræver, at det forurenede jord fjernes.

En fastholdelse af det eksisterende klubhus vil kræve en udgravning, understøbning af soklen, et nyt varmeanlæg i huset og deponering af jord, hvilket forventes at ville koste omkring 550.000 kr.

En nedrivning af bygningen forventes at kunne dækkes af nedrivningspuljen, dog skal analyser og deponering af jord finansieres særskilt, hvilket forventes at koste omkring 55.000 kr.

Forvaltningen er i dialog med borgerforeningen omkring mulighederne for etablering af en mindre toiletbygning, der kan erstatte de nuværende toiletfaciliteter i forbindelse med en nedrivning.

På baggrund af prisoverslagene og at huset p.t udelukkende benyttes som toiletbygning for udearealerne, er det besluttet at bygningen rives ned. Der arbejdes videre på at etablere en mindre toiletbygning, der kan overdrages til borgerforeningen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Selve nedrivningen forventes finansieret af nedrivningspuljen. Udgiften til bortskaffelse af den forurenede jord og etablering af en eventuel toiletbygning finansieres af ejendomsvedligeholdelseskontoen.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 28. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 28. september 2020, pkt. 29:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

159. Sennelsvej 118, Sennels og Ballerumvej 153, Hillerslev - nedrivning

Udskriv

Sagstema

Nedrivning af klubhusene på hhv. Ballerumvej 153, Hillerslev og Sennelsvej 118, Sennels.

Redegørelse

De to klubhuse har tidligere huset Ungdomsklubben og Juniorklub i Hillerslev og FDF i Sennels.

Begge bygninger har imidlertid ikke været i brug i flere år.

Husene er i en stand som gør, at de er saneringsmodne, hvorfor de vil blive revet ned.

Nedrivningen vil blive finansieret af nedrivningspuljen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Nedrivningen kan dækkes af nedrivningspuljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Folkeoplysningsudvalget den 28. september 2020

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 28. september 2020, pkt. 36:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen

160. Orientering om Børnekulturnatten i Thy og uge 37 "Mød en kunstner"

Udskriv

Sagstema

Orientering om udsættelse af Børnekulturnatten i Thy 2020 på grund af Covid-19 restriktioner og orientering om uge 37 "Mød en kunstner".

Redegørelse

Årets Børnekulturnat skulle have været afholdt fredag aften den 11. september 2020 i Thisted By. På grund af restriktioner under Covid-19 blev den samlede arbejdsgruppe omkring Børnekulturnatten enige om at udsætte årets fest til næste år, hvor Børnekulturnatten også kan fejre 20 års jubilæum.

Temaet til i år "Porten til Eventyr" beholder Børnekulturnatten til næste år, så både arbejdet for foreninger og institutioner samt eleverne fra Hanstholm Skole ikke har været forgæves. Eleverne har ligeledes dekoreret det berømte banner, som borgmesteren traditionen tro lader falde fra Det Gamle Rådhus under åbningen af Børnekulturnatten. Dette banner gemmes og er klar til fejring af 20 års jubilæet for Børnekulturnatten i Thy den 17. september 2021.

For at lave en samlet udmelding har arbejdsgruppen sammen med KulturRummet lavet en "På gensyn-video", som de deltagende foreninger og institutioner har delt på deres kanaler i ugen op til at Børnekulturnatten skulle have fundet sted. De senere år har Børnekulturnatten været dækket af børnejournalister. De, der har tilmeldt sig år, har fået lov til at være med i på gensyns-videoen.

For video se link https://www.facebook.com

Uge 37 - mød en kunstner

Selvom selve Børnekulturnatten i år blev udskudt, har alle foreninger og institutioner som vanligt gang i mange aktiviteter for børn og deres familier, ligesom optaktsugen uge 37 "Mød en kunstner" har været delvist afholdt. I uge 37 fik alle folkeskoler således tilbud om et kunstnerbesøg til én klasse på deres mellemtrin eller i indskolingen. Kunstnerne har mødt børnene i deres vante rammer med henblik på at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser. I år har de tilknyttede kunstnere beskæftiget sig med henholdsvis musisk samskabelse, filmproduktion og dans. Dette års medvirkende kunstnere var:

 • Viggo Steincke, komponist og lydproducer. Viggo inviterede indskolingselever ind i musikkens eventyrlige univers. Viggo var på besøg til Hurup, Tingstrup, Bedsted og Rolighedsskolen spillede eleverne til en sang og lavede scenografi i form af tegninger.
 • Anne Svejgård Lund, filminstruktør. Anne besøgte mellemtrinselever på skoler i Nors, Snedsted og Hanstholm. Forløbet tog udgangspunkt i børnedokumentarfilmen "Drømme i Brovst" (instrueret af Lund selv). I løbet af Annes 5 timers besøg fik eleverne et indblik i den filmiske arbejdsproces bag en dokumentar. De prøvede også deres kræfter med at være foran og bagved kameraet.
 • Birgitte Lundtoft og Julie Schmidt Andreasen, dansere og koreografer. Birgitte og Julie mødte mellemtrinselever fra Tilsted, Sennels, Koldby og Sjørring skoler. Eleverne deltog i "Den Blå Time - Porten til nattens drømme og eventyr" et forløb med en danseforestilling og workshop med dans, bevægelse, koreografi, komposition, tegning og refleksion.

På grund af Covid-19 lykkes det ikke at finde kunstnere nok at kunne tilbyde samtlige dagtilbud et møde med en kunstner. Derfor valgte arbejdsgruppen til uge 37 "Mød en kunstner", at ingen dagtilbud i 2020 blev tilbudt et kunstnermøde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy finansieres i dag på følgende måde:

 1. Alle deltagende foreninger og institutioner afholder selv udgifterne til deres egne aktiviteter.
 2. Fællesudgifterne til fredag aften dækkes af Thisted Kommune, hvor der er afsat op til 14.000 kr. under de faste tilskud til formålet. Fællesudgifter dækker eksempelvis køb af fakler eller transportudgifter til bus, som kører i pendulfart mellem Thisted midtby og UCN.
 3. Forløbet uge 37 "Mød en kunstner" finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 8. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

161. Ansøgning om midler til Etablering af "talentcenter Thy " hos Thisted Svømmeklub

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om midler til etablering "Talentcenter Thy" hos Thisted Svømmeklub.

Redegørelse

Den 25. august modtog Thisted Kommune ansøgning omkring etablering af talentcenter i svømning fra Thisted Svømmeklub (se bilag)

Thisted Svømmeklub ønsker at blive et talentcenter for svømning i Thisted Kommune og for nabokommunerne.

Thisted Svømmeklub har siden etableringen i 1975, været den største, og mest eliteorienterede svømmeklub i Thisted Kommune. Foreningen havde i 2019 583 medlemmer.


Thisted Svømmeklub, er ligeledes en del af Thisted Kommunes elitesats, med status som Team Danmark-godkendt sportsgren. Dette betyder i praksis, at svømning som sportsgren er klarificeret som et verdensklasseforbund hos Team Danmark. Team Danmark har i samarbejde med Thisted Kommune og Dansk Svømmeunion udarbejdet handleplaner for talentudviklingen af svømmere i Thisted Kommune. (vedlagt som bilag).

Thisted Svømmeklub modtager årligt 75.000 kr. i elitesatstilskud som Team Danmark-godkendt sportsgren til understøttelse af eksekveringen af udarbejdede handleplaner.

Thisted Svømmeklub oplyser i vedlagte ansøgning, at arbejdet med at udvikle talenter gennem de senere år, er blevet yderligere professionaliseret. Det kræver i højere grad et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, fysioterapeuter, kostvejledere og idrætspsykologer og kommune. Disse elementer kombineret med en øget fokus på træningsmængde samt deltagelse i nationale såvel som internationale konkurrencer, skaber et øget behov for en styrket administration og fokus på de enkelte atleter.

Thisted Svømmeklub ansøger derfor om midler til etablering af Talentcenter Thy, hvis to primære hovedsigter er (se uddybning i ansøgning):

 1. Etablering af 1 månedlig fællestræning med andre omkringliggende svømmeklubber. Her tænkes både på svømmeklubber i Thisted Kommune, samt for talenter fra de omkringliggende kommuner.
 2. Retningslinjer for ansvarligt samarbejde. Talentcenter Thy skal skabe retningslinjer for svømmere, som i fremtiden ønsker at bosætte sig i Thisted Kommune, for at kunne dyrke deres sport og talent i Talentcenter Thy regi.


Thisted Svømmeklub oplyser, at der med campusmiljøet i og omkring Thy Hallen i Thisted, er optimale forhold for at kunne skabe attraktive rammer for at svømmerne kan kombinere sport og uddannelse. Thisted Svømmeklub, har ansat en cheftræner med international erfaring, som kan understøtte atleternes muligheder for udvikling af deres talent i regi af Talentcenter Thy.

Thisted Svømmeklub oplyser ligeledes, at etableringen af Talentcenter Thy forventeligt vil have et positivt aftryk på medlemsantallet i Thisted Svømmeklub.

Klubben skriver videre, at når en svømmer flytter til Thisted kommune - for at indgå i Talentcenter Thy - står vedkommende mere alene end svømmere der er vokset op i klubben.

Svømmere der er opvokset i klubben, vil typisk kunne trække på forældre og måske bedsteforældre - der ulønnet løser opgaver for klubben i det daglige - og især ved stævner og træningslejre.

Tilflyttende svømmere har ikke adgang til disse ressourcer. Derfor søges om 10.000 kr. pr tilflyttende svømmer, som vil gå til at klubben kan hyre ressourcer udefra - så svømmer og klub ikke er dårligere stillet, end hvis der var tale om en svømmer, der er vokset op i klubben og har de familiemæssige ressourcer tæt på.

Der ansøges om kr. 200.000 kr. årligt til etableringen af Talentcenter Thy. Derudover søger man om 10.000 kr. pr. svømmer, der flytter til fra andre kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Økonomiudvalget den 21. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ansøgningen afslås, da der ikke kan anvises finansiering.

Beslutning

Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet forvaltningen opfordres til at gå i dialog med svømmeklubben med henblik på at finde anden finansiering, evt. via. fonde, sponsorater eller lignende.

Til toppen

162. Underskriftsark

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 6. oktober 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen