09. jun 2020

Deltagere:

  • Casper Søe-Larsen (I)
  • Jane Rishøj (A)
  • Mette Kjærulff (A)
  • Per Skovmose (C)
  • Søren Kanne Zohnesen (V)

110. Vedtægtsændringer for Nors Hallen

Udskriv

Sagstema

Nors Hallen har indsendt ændrede vedtægter til godkendelse af Thisted Kommune.

Redegørelse

I Thisted Kommune er der 13 selvejende haller, som bliver benyttet af kommunens foreninger og øvrige fritidsliv. Ligeledes benytter Thisted Kommune dem bl.a. i forbindelse med afvikling af aktiviteter i folkeskoler, børnehaver og SFO.

En af de 13 haller er Nors Hallen, som nu har indsendt opdaterede og ændrede vedtægter til godkendelse af Thisted Kommune.

Jf. beslutning på punkt 39 på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2020 er godkendelse af vedtægtsændringer for selvejende haller uddelegeret til Børne- og Familieudvalget.

De nye vedtægter er i forhold til de tidligere fra 1996 generelt opdaterede, så de er mere tidssvarende. Desuden er der i § 9 sket en ændring fra, at Nors Hallen ikke har spiritusbevilling til at Nors Hallen nu har spiritusbevilling.

(Se begge sæt vedtægter i bilag)

Andre ændringer:

§ 1 Ændring fra at hallen kan stilles til disposition for skolevæsenet til, at hallen kan stilles til disposition for skolen og kommunen.

§ 4 Ændring fra "Nors hallens drift gennemføres ved at udleje lokaler, ...." er ændret til "Nors hallens drift gennemføres ved at udleje lokaler til foreninger, ...."

§ 6 "Dagspressen" er ændret til "offentlige medier" Desuden er valg af suppleant og revisor blevet selvstændige punkter på dagsordenen.

§ 8 Ændring fra "Bestyrelsen består af 9 medlemmer" til "Bestyrelsen består af max 9 medlemmer". Desuden er Nors Fitness Line blevet tildelt en fast plads i bestyrelsen, således, at der fremover kun vælges 5 medlemmer af generalforsamlingen.

§ 9a Ny paragraf. "Åbningstiden for kiosk og cafeteria i Nors Hallen aftales mellem halinspektør og bestyrelsen. Nors Hallen har spiritusbevilling. Det er den til enhver tid værende halinspektør, der har ansvaret for, at bevillingen opfylder restaurationslovens § 16.

§ 10 "I en protokol optages kort beretning om forhandlingerne" ændres til "Der skrives referat fra møderne"

§ 13. "Det reviderede regnskab fremsendes til Thisted Byråds orientering" ændres til "Det af generalforsamlingen godkendte regnskab fremsendes til Thisted Byråds orientering"

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020