09. jun 2020

Deltagere:

  • Casper Søe-Larsen (I)
  • Jane Rishøj (A)
  • Mette Kjærulff (A)
  • Per Skovmose (C)
  • Søren Kanne Zohnesen (V)

106. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet forbrug på 769,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

På udvalgets område er der overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen på 8,6 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 9,4 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten med 9,2 mio. kr. De konkrete Coronarelaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændringer i arbejdsgangene med videre.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Total" viser afvigelsen inkl. overførsler.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til overførselsindkomst ikke.

Kommentarerne nedenfor forholder sig til totalafvigelsen.

FRITID

På fritidsområdet forventes der balance i forhold til det korrigerede budget.

SKOLER OG UDDANNELSE

På skole- og uddannelsesområdet forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Skolernes forventede afvigelse er ændret fra et korrigeret budget i balance med det forventede forbrug i marts, til et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt, at der er nogle udgifter på fælleskontiene, man ikke forventer at få, eller få i et reduceret omfang på grund af Covid-19.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.350 elever, heraf 1.060 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.700 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 395 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2020 er afsat penge til 46 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 49 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsens positive effekt på visitationerne til STU begynder at kunne ses.

BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET

På Børne- og familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Overførselsbeløbet fra 2019 er på 1,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. projekter.

Anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Afvigelsen består af et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende anbringelser og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger.

I merforbruget på anbringelsesområdet er der indregnet en udgift på 350.000 kr. som følge af for meget hjemtaget flygtningerefusion i både 2019 og 2020. Derudover forventes der en mindreindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, baseret på den endelige refusion for 2019. Dette ligger udenfor servicerammen.

Mindreforbruget på de forebyggende foranstaltninger skyldes overførslen fra 2019 samt forventede mindreforbrug vedrørende døgnophold for familier samt praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet.

Børnesundhed

Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. for børnesundhed. Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset og det forventes, at 2020 resulterer i et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det forventes at Sundhedsplejen og CTN kommer ud med mindreforbrug på hhv. 0,2 og 0,1 mio. kr., svarende til overførslen fra 2019.

DAGTILBUD TIL BØRN

På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,5 mio. kr.

De kommunale daginstitutioner og dagplejen har fået overført 1,8 mio. kr., hvorimod de centrale konti som privat pasning, friplads, søskendetilskud og forældrebetaling tilsammen har fået overført et underskud på 4,3 mio. kr.

Det overførte underskud forventes afviklet med ca. 2 mio. kr. i 2020 ved mådehold på fællesudgifterne på dagtilbudsområdet, den resterende del overføres til 2021.

Ved budgetlægningen 2020 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.643 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.147 børn i kommunale og private tilbud. Fordelt med 1.431 børn i kommunale og 716 børn i private tilbud.

I april har der i gennemsnit været 1.463 børn i kommunale tilbud (kommunale institutioner og dagpleje) og 739 børn i private ordninger.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet og Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at:

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet forbrug på 769,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

På udvalgets område er der overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen 8,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020