09. jun 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

104. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt, idet punkt 108 tages af dagsordenen.

Per Skovmose ønsker punkt 107 ændret fra en efterretningssag til en beslutningssag.

Til toppen

105. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 • Ændring af mødedato i august - fra den 11. august til den 12. august
 1. Forvaltningen
 • Administrativ beslutning vedr. normalisering af SFO åbningstider.

Beslutning

Drøftet. Udvalgsmødet fastholdes tirsdag den 11. august.

Svømmehallerne åbner i disse dage.

Private institutioners deltagelse i kommunale kurser drøftet.

Til toppen

106. Budgetopfølgning pr. 30. april 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet forbrug på 769,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

På udvalgets område er der overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen på 8,6 mio. kr.

Der er indregnet Coronarelaterede nettoudgifter såvel som forventet finansiering i budgetopfølgningen. Nettoudgifter til Coronarelaterede udgifter forventes at udgøre i alt 9,4 mio. kr., og det forventes indtil videre, at udgifterne kompenseres fra staten med 9,2 mio. kr. De konkrete Coronarelaterede udgifter og -indtægter fremgår af bilag. Forventningen til de indmeldte Coronarelaterede udgifter og -mindre udgifter vil løbende blive justeret henover året i takt med, at retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen ændringer i arbejdsgangene med videre.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.

”Afvigelse budget” viser årets afvigelse i forhold til korrigeret budget ekskl. overført over-/underskud fra sidste år og ekskl. midler fra handleplan 2019.

"Total" viser afvigelsen inkl. overførsler.

"Afvigelse serviceramme" viser afvigelsen i forhold til servicerammen, og her medregnes bl.a. overførte overførsler fra sidste år og udgifter til overførselsindkomst ikke.

Kommentarerne nedenfor forholder sig til totalafvigelsen.

FRITID

På fritidsområdet forventes der balance i forhold til det korrigerede budget.

SKOLER OG UDDANNELSE

På skole- og uddannelsesområdet forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Skolernes forventede afvigelse er ændret fra et korrigeret budget i balance med det forventede forbrug i marts, til et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes hovedsageligt, at der er nogle udgifter på fælleskontiene, man ikke forventer at få, eller få i et reduceret omfang på grund af Covid-19.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.350 elever, heraf 1.060 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.700 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 395 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2020 er afsat penge til 46 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 49 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsens positive effekt på visitationerne til STU begynder at kunne ses.

BØRNE- OG FAMILIEOMRÅDET

På Børne- og familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Overførselsbeløbet fra 2019 er på 1,1 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. projekter.

Anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Afvigelsen består af et merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende anbringelser og et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger.

I merforbruget på anbringelsesområdet er der indregnet en udgift på 350.000 kr. som følge af for meget hjemtaget flygtningerefusion i både 2019 og 2020. Derudover forventes der en mindreindtægt vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager, baseret på den endelige refusion for 2019. Dette ligger udenfor servicerammen.

Mindreforbruget på de forebyggende foranstaltninger skyldes overførslen fra 2019 samt forventede mindreforbrug vedrørende døgnophold for familier samt praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet.

Børnesundhed

Der forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. for børnesundhed. Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset og det forventes, at 2020 resulterer i et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det forventes at Sundhedsplejen og CTN kommer ud med mindreforbrug på hhv. 0,2 og 0,1 mio. kr., svarende til overførslen fra 2019.

DAGTILBUD TIL BØRN

På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,5 mio. kr.

De kommunale daginstitutioner og dagplejen har fået overført 1,8 mio. kr., hvorimod de centrale konti som privat pasning, friplads, søskendetilskud og forældrebetaling tilsammen har fået overført et underskud på 4,3 mio. kr.

Det overførte underskud forventes afviklet med ca. 2 mio. kr. i 2020 ved mådehold på fællesudgifterne på dagtilbudsområdet, den resterende del overføres til 2021.

Ved budgetlægningen 2020 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.643 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.147 børn i kommunale og private tilbud. Fordelt med 1.431 børn i kommunale og 716 børn i private tilbud.

I april har der i gennemsnit været 1.463 børn i kommunale tilbud (kommunale institutioner og dagpleje) og 739 børn i private ordninger.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet og Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at:

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet forventet forbrug på 769,3 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til 2020 isoleret set.

På udvalgets område er der overført et mindreforbrug fra 2019 på 8,6 mio. kr. og samlet set inkl. overførsler forventes der, på nuværende tidspunkt, balance mellem det forventede regnskab og det korrigerede budget.

Der forventes et merforbrug i forhold til servicerammen 8,6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

107. Renovering af Rolighedsskolen - fondsansøgninger

Udskriv

Sagstema

Ansøgninger til fonde i forbindelse med renovering af Rolighedsskolen.

Redegørelse

I forbindelse med projektet, om energioptimering med adaptiv belysning på Tilsted og Hanstholm Skoler, har der været samarbejdet med forskningsleder Kjell Yngve Petersen fra KHR Archiecture A/S. I forlængelse af samarbejdet om adaptiv belysning, har der været drøftet forskellige andre renoveringsprojekter i Thisted Kommune med fokus på dagslys og frisk luft på skolerne. Samarbejdet er endt ud i mere konkrete drøftelser omhandlende et større renoveringsprojekt på Rolighedsskolen.

KHR Archiecture finder Rolighedsskolen særlig interessant, idet skolen for godt 40 år siden blev bygget som en åben skole. Efterfølgende er der sat skillevægge op og ændret på gulvbelægningen, men ellers er der ikke foretaget nogen gennemgribende renoveringer af skolen. Et af kendetegnene ved skolen er de mange små lyskubler i taget, der efter nutidens forhold kun giver begrænset lysindtag.

KHR Archiecture vil i samarbejde med Thisted Kommune i første omgang søge Velux-fonden om finansiering af udgifterne til et delprojekt på skolen. Med udgangspunkt i Rolighedsskolens lysforhold foreslås det at etablere dagslysindtag på taget med lysfangere, der henter himmellys fra flere retninger og skaber lysindfald med diffust sollys. Dagslys-åbninger til atrier og lysfordelere vil bringe lys ind i bygningen fra flere retninger og etablere et velindrettet lysmiljø for undervisningen hele året og hele dagen. Der søges efterfølgende midler hjem fra andre fonde til medfinansiering af det samlede renoveringsprojekt.

Kort projektbeskrivelse fra KHR Archiecture for ansøgningen til Velux-fonden vedlægges, jf. bilag 1.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har i budget 2020 - 2023 på investeringsoversigten afsat 5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022 til udskiftning af taget - projekt XA-894 Energimæssig renovering - Rolighedsskolen. Det forventes, at de afsatte beløb kan indgå som medfinansiering i det samlede renoveringsprojekt, således man ikke kun får en traditionel udskiftning af taget men får et samlet løft af undervisningsmiljøet på skolen. Det kan eventuelt blive nødvendigt med yderligere medfinansiering fra midlerne til bygningsvedligeholdelse, afhængig af betingelserne fra fondene.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 8. juni 2020

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at arbejdet med at søge forskellige fonde om medfinansiering til renoveringen af Rolighedsskolen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 8. juni 2020, pkt. 151:

Taget til efterretning.

Beslutning

Per Skovmose ønsker, at sagen ændres til en beslutningssag. Casper Søe-Larsen fulgte Per Skovmoses ønske. De øvrige fastholdt, at sagen behandles som efterretningssag.

Sagen taget til efterretning.

Per Skovmose tager ikke til efterretning pga.:
Bevillingen / projektet kommer fra budget vedtagelsen, men er ændret markant og ligeledes præciseres det i sagen, at det “kan” blive nødvendigt med en tillægsbevilling.

Til toppen

108. PwC giver status på analyse af Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

PwC giver status på analysen af Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det vedtaget at der skulle gennemføres en analyse af Børne- og Familieområdet.

Forvaltningen udarbejdede efterfølgende et kommissorium for analysen. Kommissoriet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 3. december 2019.

Ifølge kommissoriet skal analysen have fokus på følgende temaer:

 • Optimering af drift på kort og lang sigt.
 • Serviceniveau - fokus på kvalitet og faglighed.
 • Bygningsmæssig kapacitet.
 • Tilbud overfor børn, unge og familier.

Inden for disse temaer skal analysen fokusere på nedenstående områder:

 • Høj faglig kvalitet - faglige resultater, trivsel, læring, det faglige læringsmiljø.
 • Bygninger, herunder gennemgang af bygninger og arealer der kan nedrives, eller bygninger der kan udvides med henblik på et rationale.
 • Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne.
 • Ledelse og administration.
 • Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet.
 • Sikring af at vi fortsat har fokus på tidlig forebyggelse over for sårbare børn og unge.
 • Den demografiske udvikling - det i et perspektiv for antallet af 0-16 årige.

Analysen skal vise, hvordan området ser ud i dag og sammenligne med andre relevante kommuner. Derudover skal analysen gennemgå økonomien og komme med anbefalinger, som sikrer bæredygtighed på lang sigt. Endelig skal der være fokus på, om man kan opnå synergi ved at arbejde på tværs af områder, særligt i forhold til social- og sundhedsområdet.

PwC har fået til opgave at gennemfører analysen og er i samarbejde med forvaltningen i gang med at indsamle data.

Mette Lindgaard fra PwC deltager i mødet via Teams fra kl. 15.30 og giver en status på processen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020.

Område-MED Dagtilbud, Integration, PPR og Familie den 23. juni 2020.

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020.

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at status drøftes og evt. input gives til PwC.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

109. Udkast til Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier

Udskriv

Sagstema

Udkast til Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier.

Redegørelse

Den 14. januar 2020 godkendte Børne- og Familieudvalget tids- og procesplan for udarbejdelse af Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier.

Udvalget godkendte desuden, at strategien skulle have disse 5 overordnede temaer:

 • Tidlig opsporing og indsats
 • Forebyggelse
 • Fremskudte funktioner
 • Livsduelighed
 • Ressource og netværksinddragelse

Efterfølgende har en tværgående arbejdsgruppe arbejdet videre med strategien og fået input fra disse forskellige grupper:

 • Sektion for Myndighed og Familieindsatser
 • Sektion for Klub, Døgn- og Behandlingsindsatser
 • Sektion for Børnesundhed
 • Interview med unge udsatte borgere
 • Socialafdelingen
 • PPR
 • Skoleledere
 • Pædagogiske ledere på Dagtilbudsområdet
 • Område-MED Social
 • Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie
 • Område-MED Undervisning og Fritid

De mange forskellige input der er modtaget er alle indgået i udarbejdelsen af udkastet til strategien.

Høringsperiode

Ifølge tidsplanen skal strategien efterfølgende sendes i høring. Eventrulle indkomne bemærkninger vil herefter blive bearbejdet og eventuelt indarbejdet i det endelige udkast som sendes til godkendelse i Børne- og Familieudvalget den 1. september 2020 samt endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 15. september 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 12. maj 2020

Afdelingschefgruppen Børne- og Familie den 3. juni 2020

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Område-MED Social den 16. juni 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at udkastet sendes til høring i perioden 10. juni - 29. juni 2020.

Tidligere besluttet

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 12. maj 2020, pkt. 4:

Rikke Storgaard Toft orienterede om udkastet til strategien.

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie godkendte udkastet.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 12. maj 2020:

Birgitte Breum Andersen, Katrine Kroghøj Sørensen

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

110. Vedtægtsændringer for Nors Hallen

Udskriv

Sagstema

Nors Hallen har indsendt ændrede vedtægter til godkendelse af Thisted Kommune.

Redegørelse

I Thisted Kommune er der 13 selvejende haller, som bliver benyttet af kommunens foreninger og øvrige fritidsliv. Ligeledes benytter Thisted Kommune dem bl.a. i forbindelse med afvikling af aktiviteter i folkeskoler, børnehaver og SFO.

En af de 13 haller er Nors Hallen, som nu har indsendt opdaterede og ændrede vedtægter til godkendelse af Thisted Kommune.

Jf. beslutning på punkt 39 på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2020 er godkendelse af vedtægtsændringer for selvejende haller uddelegeret til Børne- og Familieudvalget.

De nye vedtægter er i forhold til de tidligere fra 1996 generelt opdaterede, så de er mere tidssvarende. Desuden er der i § 9 sket en ændring fra, at Nors Hallen ikke har spiritusbevilling til at Nors Hallen nu har spiritusbevilling.

(Se begge sæt vedtægter i bilag)

Andre ændringer:

§ 1 Ændring fra at hallen kan stilles til disposition for skolevæsenet til, at hallen kan stilles til disposition for skolen og kommunen.

§ 4 Ændring fra "Nors hallens drift gennemføres ved at udleje lokaler, ...." er ændret til "Nors hallens drift gennemføres ved at udleje lokaler til foreninger, ...."

§ 6 "Dagspressen" er ændret til "offentlige medier" Desuden er valg af suppleant og revisor blevet selvstændige punkter på dagsordenen.

§ 8 Ændring fra "Bestyrelsen består af 9 medlemmer" til "Bestyrelsen består af max 9 medlemmer". Desuden er Nors Fitness Line blevet tildelt en fast plads i bestyrelsen, således, at der fremover kun vælges 5 medlemmer af generalforsamlingen.

§ 9a Ny paragraf. "Åbningstiden for kiosk og cafeteria i Nors Hallen aftales mellem halinspektør og bestyrelsen. Nors Hallen har spiritusbevilling. Det er den til enhver tid værende halinspektør, der har ansvaret for, at bevillingen opfylder restaurationslovens § 16.

§ 10 "I en protokol optages kort beretning om forhandlingerne" ændres til "Der skrives referat fra møderne"

§ 13. "Det reviderede regnskab fremsendes til Thisted Byråds orientering" ændres til "Det af generalforsamlingen godkendte regnskab fremsendes til Thisted Byråds orientering"

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

111. Orientering om Børnekulturnatten i Thy 2020

Udskriv

Sagstema

Orientering om Børnekulturnatten i Thy, som afholdes den 11. september 2020 med temaet "Porten til Eventyr".

Redegørelse

Årets Børnekulturnat bliver den 20. i rækken og løber af stablen fredag aften den 11. september 2020 i Thisted by. En bred vifte af foreninger og institutioner samarbejder om at åbne deres døre for børn mellem 4 og 12 år og deres familier for at vise byens kulturelle muligheder til et brag af en aften i børnehøjde.

Børnekulturnatten er et fælles projekt for så forskellige aktører som museet, spejder- og FDF-grupperne, pædagoguddannelsen, kirken, musikteateret, Thisted Teaterkreds, biografen, og KulturRummet med biblioteket, musikskolen, Plantagehuset og Christiansgave. Kultur og KulturRummet er tovholder for Børnekulturnatten, der dermed også varetager PR, kommunikation og overblik over de mange aktiviteter og aktører, der alle bidrager til planlægningen. Arbejdet med Børnekulturnatten samler derfor såvel frivillige, mindre foreninger, selvejende institutioner og kommunale kulturaktører i et fællesskab om både at skabe rammerne og afvikle Børnekulturnatten.

Temaet i år er "Porten til Eventyr" og er udviklet af 5. klasses elever på Hanstholm Skole i samarbejde med Billedskolen i KulturRummet. Her har eleverne arbejdet med tryk og farver, og billedet, som bærer årets tema, indeholder både broer, bjerge, byer og en luftballon.

En håndfuld børnejournalister har været på opdagelse under sidste års børnekulturnat, hvor temaet var ”Fantasiens Øje”. Børnene har samlet deres oplevelser i en lille film, som man kan se på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CqZtk2UjLb0&feature=youtu.be

KulturRummet vil igen i år stå for at hverve en ny omgang børnejournalister. Med dokumentation af børnenes oplevelser set og filmet med børnenes egne ’øjne’ bringes børnene selv også på banen som vigtige medskaber af Børnekulturnatten. En tanke der i arbejdsgruppen fortsat arbejdes på at videreudvikle.

Siden 2016 afholdes "Mød en kunstner" som temauge i uge 37 i dagtilbud og skoler, hvor professionelle kunstnere sammen med børnene udforsker årets børnekulturnatstema. Uge 37 skaber på den måde en optakt til Børnekulturnatten, så tilbuddet om en æstetisk oplevelse når alle elever og ikke kun de familier, der deltager i Børnekulturnatten. Optakten med et kunstnerforløb på én dag tilbydes til alle kommunale dagtilbud og skoler, hvor kunstnerne møder børnene i deres vante rammer med henblik på at skabe en række oplevelser med afsæt i æstetiske læreprocesser. Således får børn decentralt i kommunen også en kunstnerisk og lærerig oplevelse, selvom de måske ikke har mulighed for at deltage i børnekulturnatten i Thisted by.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Børnekulturnatten i Thy finansieres i dag på følgende måde:

 1. Alle deltagende foreninger og institutioner afholder selv udgifterne til deres egne aktiviteter.
 2. Fællesudgifterne til fredag aften dækkes af kommunen, hvor der er afsat op til 14.000 kr. under de faste tilskud til formålet. Fællesudgifter dækker eksempelvis køb af fakler eller transportudgifter til bus, som kører i pendulfart mellem Thisted midtby og UCN.
 3. Forløbet "Mød en kunstner" i uge 37 finansieres delvist gennem en fast bevilling fra skole- og dagtilbudsområdet samt hjemsøgte eksterne midler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 10. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

112. Coronatiltag på folkeoplysningsområdet

Udskriv

Sagstema

Tiltag i forbindelse med af det folkeoplysende område under coronakrisen.

Redegørelse

I forbindelse med tiltagene omkring COVID-19 blev hele forenings- og aftenskolelivet lukket ned. Dermed blev der lukket ned for alle folkeoplysende aktiviteter.

Det betyder for mange foreninger færre kontingentindtægter, ligesom det på årsbasis vil komme til at betyde færre aktivitetstimer i 2020.

Under normale forhold kræves det, at der afvikles aktiviteter for, at Thisted Kommune udbetaler tilskud til medlemmer, lokaler og undervisning.

Aktivitet som foreninger og aftenskoler uforskyldt ikke har haft mulighed for at udøve i denne periode.

Det vil for mange foreninger og aftenskoler være en stor belastning at miste indtægter fra medlemmer og arrangementer og samtidig blive betydeligt beskåret i kommunalt tilskud.

Kulturministeriet har imidlertid offentliggjort en række nye tiltag som bl.a. omfatter hjælp til foreningslivet og aftenskolerne under Covid-19. Dette indebærer, at kommunerne får mulighed for at udbetale det budgetterede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne må aflyses.

For at sikre at vi har et stærkt foreningsliv og fritidsfaciliteter samt aftenskoleområde efter coronatiltagene letter, foreslår Børne- og Familieforvaltningen, at der gøres brug af denne mulighed, så de budgetterede midler kan komme til udbetaling på trods af manglende aktivitet, og dermed understøtte hele det folkeoplysende område i Thisted Kommune.

Dermed vil foreningerne fortsat kunne modtage lokaletilskud og medlemstilskud minimum svarende til det, de modtog i 2019. Ligesom de ville kunne modtage betaling for planlagte og budgetterede aktiviteter i regi af foreningsSFO. På samme måde vil aftenskolerne fortsat kunne modtage lokaletilskud samt tilskud til undervisning.

Retsgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om budgetterede tilskud holdes det indenfor eksisterende budgetramme.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL bemærker at forvaltningen oplyser, at det budgetterede tilskud kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.

Andre konsekvenser

Konsekvenser for borgere og andre.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 9. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gøres brug af muligheden for at udbetale de budgetterede tilskud til folkeoplysningsområdet.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

Opdateret 09-06-2020