12. maj 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

103. Genåbning af skolerne i forbindelse med Covid-19

Udskriv

Sagstema

Gradvis kontrolleret genåbning af skolerne i forbindelse med Covid-19.

Redegørelse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte den 6. april 2020, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af Covid-19.

På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april 2020 og frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, og det forudsætter at det sker forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

På Folkeskoleområdet i Thisted Kommune er følgende omfattet af genåbningen:

 • 0.-5. klasse
 • Elever i specialtilbud, specialklasser, ungdomsskolens heltidsundervisning, mv. på alle klassetrin
 • SFO, fritidshjem og klub (for børn til og med 5. klasse)

Nødundervisning via fjernundervisning fortsætter for alle andre elever.

Efterskoler, frie fagskoler og øvrige kosttilbud holdes fortsat lukkede.

Genåbningen gælder både de kommunale folkeskoler, fri- og privatskoler, specialskoler, interne skoler, ungdomsskolens heltidsundervisning samt SFO, fritidshjem og klub.

Eleverne har mødepligt til undervisningen. Skolen registrerer fravær. Folkeskoler skal dog ikke underrette kommunen, og der trækkes ikke i børnefamilieydelse som følge af fravær.

Alle elever med familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

Undervisningen skal i videst muligt omfang leve op til folkeskolelovens krav og bestemmelser så vidt angår fagrækken og Fælles Mål samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.

Undervisning på de åbnede skoler vil fortsat være nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder normalt timetal.

Det er skolens ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, hvilken undervisning der skal gennemføres.

Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på eksamensbeviset. Standpunktskarakter gives ultimo juni, så der bliver bedre tid til at vurdere eleverne og dække faglige huller, samt for at fastholde elevernes motivation.

Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de nærmere regler. Nationale test gennemføres som planlagt for de elever, der er omfattet af genåbningen. For de elever, der fortsat skal modtage nødundervisning via fjernundervisning udskydes nationale test til fraværsperioden.

Skolerne åbner for alle børn, hvis de kan efterleve de sundhedsfaglige anbefalinger. Forvaltningen anbefaler, at ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer sker lokalt på den enkelte skole, dvs. hos skolelederen. Det påhviler derfor skolelederen, at gennemgå og de sundhedsfaglige retningslinjer med personalet, og sikre at de er implementeret, inden skolerne genåbnes.

Den enkelte skole har det lokale kendskab til hvorledes hverdagen bedst kan planlægges med fokus på de sundhedsfaglige retningslinjer. Organisering af nødundervisningen på skolen bør derfor tage udgangspunkt i lokale forhold.

Forvaltningen anbefalinger derfor, at den enkelte skoleleder får ansvaret for en hensigtsmæssig sundhedsfaglig tilrettelæggelse af hverdagen, der bl.a. kan handle om at sikre, at børn er i små grupper, at grupper møder det samme personale, og at børn mest muligt forbliver i mindre grupper samt anvendelse af andre/supplerende lokaler. Ligeledes skal mest muligt undervisning og aktivitet foregå som udeaktiviteter.

Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger – forebyggelse af smitte med COVID-19” bruges som det sundhedsfaglige grundlag, der skal efterkommes i forbindelse med genåbningen af skoler og fritidsordninger i Thisted Kommune. Vejledningen er vedlagt som bilag og kan også findes på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Skoler/Vejledning-til-skoler-og-fritidsordninger.ashx?la=da&hash=1AE73D75F65CB5D36E593E14A3AB39A5960ED53A

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Bekendtgørelse om nødundervisning mv. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Der vil fortsat være børn, der holdes hjemme, fordi de, forældrene eller familiemedlemmer er særligt sårbare i forhold til smitterisiko.

Der vil være personale i særlige risikogrupper, der ikke pålægges fremmøde på skolerne, men som i stedet kommer til at arbejde hjemmefra med nødundervisning.

Det er vigtigt, at der fortsat er en opsøgende indsats i forhold til udsatte børn og familier for at sikre, at disse børn i videst mulige omfang kommer i skole.

Tidligere beslutning vedr. tidlig skolestart fastholdes med opstart 1. maj 2020.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 8. april 2020

Område MED Undervisning og Fritid den 22. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieudvalget godkender genåbningen af Folkeskolerne ud fra følgende kriterier;

1: Skoledagen er fra 8-14, dog kan der være lokale variationer p.g.a. busafgange

2: Sfo’erne tilbyder pasning fra 6-8 og 14-16

3. Skolerne bruger Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger" som grundlag for den forebyggende indsats mod smitte af COVID-19

4: Ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer placeres ved skolelederen.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 8. april 2020, pkt. 59:

Indstillingen godkendt.

Såfremt den enkelte skoleleder vurderer, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den 15. april 2020, kan åbningen evt. udsættes til mandag den 20. april 2020.

Det præciseres, at åbningen også gælder "Huset" på Havrevej.

Udvalget opfordrer i øvrigt til, at børn holdes hjemme, såfremt der er smittede på bopælen.

Genoptagelse af sag 12. maj 2020

Den 7. maj 2020 blev Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet enige om en plan for 2. fase af genåbningen af Danmark. Målet med genåbningen er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres.

Aftalen om anden fase af en kontrolleret genåbning kan læses her:

http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf

Heraf fremgår det, at 6.-10. klasserne skal begynde i skolen igen fra den 18. maj. Kommuner og skoler får lokal fleksibilitet til at tilrettelægge den nærmere organisering inden for de sundhedsmæssige retningslinjer, som aftales i sektorpartnerskab.

De nye opdaterede sundhedsfaglige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen er udmeldt til kommunerne den 10. maj 2020. Heraf fremgår det bl.a., at det generelle afstandskrav mellem eleverne nu er reduceret fra 2 meter til 1 meter, hvilket har stor betydning for de holdstørrelser, skolerne skal inddele eleverne i. De nye retningslinjer kan ses på https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79

I Thisted Kommune er erfaringen med genåbningen af 0.-5. klasse, at skolerne har formået at skaffe den tilstrækkelige plads til undervisningen i de foreskrevne små hold ved at inddrage skolens arealer, ledig halkapacitet, Ungdomsskolens lokaler, foreningslokaler m.v. Desuden har det været befordrende for lokalekapaciteten, at en stor del af undervisningen har foregået udendørs siden 15.april. Det er forvaltningens vurdering, at skolerne også har mulighed for at huse 6.-10. klasserne. I nogle tilfælde kræver det dog, at der inddrages endnu mere ekstern bygningskapacitet, ligesom det kan blive nødvendigt at arbejde med forskudt skoletid for nogle elevgrupper.

Tilbagemeldingen fra skolelederne er, at den største udfordring i fase 2 består i at have personalemæssig kapacitet til også at bemande mindre hold i 6.-10. klasse. Skolerne er i fase 1 blevet suppleret med personale fra andre områder, hvor der ikke har været arbejdsopgaver nok i perioden. Denne personaleressource udfases nu, da en del andre områder også genåbner i fase 2. Desuden vil der stadig være personale i den særlige risikogruppe, som ikke vil kunne møde fysisk ind på skolerne. Derfor bliver det afgørende, hvordan elevernes daglige skoletid rammesættes i fase 2. På baggrund af sundhedsmyndighedernes nye udmelding om afstandskravet på 1 meter, er det forvaltningens vurdering, at personaleressourcerne kan honorere, at 6. - 10. klasse i fase 2 tilbydes minimum 25 timers skolegang pr. uge.

Skolelederne har på skoleledermøde den 11. maj tilkendegivet, at skolerne er klar til at modtage de store elever mandag den 18. maj.

Der undervises også i fase 2 efter "Bekendtgørelse om nødundervisning mv. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19".

Det foreslås, at ungdomsskolens klubtilbud i Hurup, Snedsted, Bedsted, Thisted, Hanstholm og Frøstrup kun åbnes delvist med enkelte udvalgte aktiviteter, da der er brug for en del af klubtilbuddenes personale på folkeskolerne for at få bemandingen til at slå til.

Høring og sagsgang:

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 12. maj 2020

Indstilling:

Børne - og Familieforvaltningen indstiller at:

 • Ansvaret for at udmønte de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer og eventuelle sektorrelevante anbefalinger placeres ved skolelederen.
 • Genåbningsdagen for 6.-10. klasserne fastsættes til mandag den 18. maj 2020.
 • At 6.-10. klassernes elever tilbydes 25-30 timers skolegang pr. uge i fase 2. Der vil være lokale forskelle, bl.a. pga. busdrift.
 • At Ungdomsskolens klubtilbud i fase 2 kun åbnes delvist med enkelte udvalgte aktiviteter.

Område-MED Undervisning og Fritid, 12. maj 2020, pkt. 3:

Den kommunale genåbningsplan blev drøftet.

Område-MED Undervisning og Fritid har tillid til planen. Det forudsættes, at der tages hensyn til eventuelle anbefalinger fra sektorpartnerskabet efterfølgende.

Fraværende i Område-MED Undervisning og Fritid - 12. maj 2020:

Peter Olsen, Laila Lynge Vestergaard, Torben Henningsen, Mette-Marie Ellemose Tilsted

Beslutning

Godkendt med den præcisering at Børne- og Familieudvalget gør opmærksom på, at der fortsat er tale om nødundervisning. Herudover præciserer udvalget, at der i undervisningen i 0.-5. klasse ikke undervises i flere lektioner end tidligere.

Til toppen