12. maj 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

92. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

93. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Invitation fra Sennels Skole drøftet.

STU starter undervisningen mandag den 18. maj

Til toppen

94. Forslag til mødeplan 2021 for Børne- og Familieudvalget

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om mødeplan for 2021.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget har i 2020, som udgangspunkt, afholdt møder på tirsdage kl. 13.00 på Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Det forslås, at ordinære møder i 2021 afholdes på følgende datoer med start kl. 13.00:

 • Tirsdag den 12. januar
 • Tirsdag den 2. februar
 • Tirsdag den 16. marts
 • Tirsdag den 13. april
 • Mandag den 10. maj
 • Tirsdag den 8. juni
 • Tirsdag den 17. august
 • Tirsdag den 7. september
 • Mandag den 4. oktober
 • Tirsdag den 9. november
 • Tirsdag den 7. december

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 20.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Ledelsessekretariatet indstiller, at forslag til mødeplan 2021 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

95. PwC giver status på analyse af Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

PwC giver status på analyse af Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det vedtaget at der skulle gennemføres en analyse af Børne- og Familieområdet.

Forvaltningen udarbejdede efterfølgende et kommissorium for analysen. Kommissoriet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 3. december 2019.

Ifølge kommissoriet skal analysen have fokus på følgende temaer:

 • Optimering af drift på kort og lang sigt.
 • Serviceniveau - fokus på kvalitet og faglighed.
 • Bygningsmæssig kapacitet.
 • Tilbud overfor børn, unge og familier.

Inden for disse temaer skal analysen fokusere på nedenstående områder:

 • Høj faglig kvalitet - faglige resultater, trivsel, læring, det faglige læringsmiljø.
 • Bygninger, herunder gennemgang af bygninger og arealer der kan nedrives, eller bygninger der kan udvides med henblik på et rationale.
 • Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne.
 • Ledelse og administration.
 • Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet.
 • Sikring af at vi fortsat har fokus på tidlig forebyggelse over for sårbare børn og unge.
 • Den demografiske udvikling - set i et perspektiv for antallet af 0-16 årige.

Analysen skal vise, hvordan området ser ud i dag og sammenligne med andre relevante kommuner. Derudover skal analysen gennemgå økonomien og komme med anbefalinger, som sikrer bæredygtighed på lang sigt. Endelig skal der være fokus på, om man kan opnå synergi ved at arbejde på tværs af områder, særligt i forhold til social- og sundhedsområdet.

PwC har fået til opgave at gennemfører analysen og er i samarbejde med forvaltningen i gang med at indsamle data.

Mette Lindgaard fra PwC deltager i mødet via Skype fra kl. 15.30 og giver en status på processen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 12. maj 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 20. maj 2020

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at status drøftes og evt. input gives til PwC.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

96. Revision af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen efter revidering.

Redegørelse

Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen er blevet revideret på baggrund af ny lovgivning, og der er indføjet nyt afsnit i forhold til styringsprincipper for specialundervisningstilbud i Thisted Kommune.

Af vedlagte bilag fremgår ændringerne med afvigende farve.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høring i skolebestyrelserne i perioden 5. februar til 15. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen sendes i høring.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 28:

Godkendt.

Sagen har nu været i høring, og der er foretaget enkelte præciseringer samt vedhæftet bilag med timetalsoversigt frem til 2026.

Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

97. Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019

Udskriv

Sagstema

Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019 for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Redegørelse

Den 18. marts 2020 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Bekendtgørelsen indebar, at der udarbejdes et tillæg til kvalitetsrapporten 2018/2019, der blev politisk behandlet i april 2020 i Thisted Kommune. Ifølge den nye bekendtgørelse skal kvalitetsrapporten redegøre følgende:

 • Anvendelse af frigivne ressourcer som følge af skoledagens afkortning,
 • Redegøre for skolernes planlagte nedsættelse af timetallet i medfør af Folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d.
 • Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver.

Tillægget til kvalitetsrapporten har været sendt i høring ved skolebestyrelserne, og 14 skoler har taget kvalitetsrapporten til høring. En skole har indsendt et høringssvar som er vedhæftet.

Data til kvalitetsrapporten er udtrukket fra Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 23. juni 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

98. Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Udskriv

Sagstema

Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Redegørelse

Thisted Kommune har indgået en bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Aftalen omfatter 100 timer for hjerneskadeområdet for voksne, 50 timer for hjerneskadeområdet for børn og 50 timer for tale/sprogområdet for børn.

De angivne timer er pr. år og svarer til det forbrug Thisted Kommune tidligere har haft i den aftale, der løb fra 2015-2019.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og løber 4 år.

I 2020 er der lavet aftaler om køb på timebasis for de ydelser Thisted Kommune ikke selv kan levere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

En bilateral aftale på 100 timer på børneområdet og 100 timer på voksenområdet vil koste 209.400 kr. pr. år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at indgåelsen af den bilaterale aftale med Aalborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

98. Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Udskriv

Sagstema

Bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Redegørelse

Thisted Kommune har indgået en bilateral aftale med Aalborg Kommune om brug af Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nord.

Aftalen omfatter 100 timer for hjerneskadeområdet for voksne, 50 timer for hjerneskadeområdet for børn og 50 timer for tale/sprogområdet for børn.

De angivne timer er pr. år og svarer til det forbrug Thisted Kommune tidligere har haft i den aftale, der løb fra 2015-2019.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021 og løber 4 år.

I 2020 er der lavet aftaler om køb på timebasis for de ydelser Thisted Kommune ikke selv kan levere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

En bilateral aftale på 100 timer på børneområdet og 100 timer på voksenområdet vil koste 209.400 kr. pr. år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 12. maj 2020

Thisted Kommunalbestyrelse den 26. maj 2020

Handicaprådet den 28. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at indgåelsen af den bilaterale aftale med Aalborg Kommune tages til efterretning.

Til toppen

99. Genåbning af Dagplejen, COVID-19

Udskriv

Sagstema

Aftale i forhold til ekstra opgaver i forbindelse med genåbning af Dagplejen (COVID-19)

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede den 8. april 2020 at genåbne Dagtilbudsområdet, herunder Dagplejen.

Udmøntningen af de konkrete sundhedsfaglige retningslinjer sker lokalt i den enkelte dagpleje i samarbejde med dagplejepædagogerne. Den enkelte dagplejer har det lokale kendskab til hvorledes hverdagen bedst kan planlægges med fokus på de sundhedsfaglige retningslinjer og organisering af pædagogiske læringsmiljøer. Der skal fortsat være fokus på at sikre børns trivsel og tryghed i hverdagens praksis.

I forbindelse med genåbningen af Dagplejen er forvaltningen blevet opmærksom på, at der er ekstra opgaver for den enkelte dagplejer som umiddelbart ikke kan løses inden for en 48 timers arbejdsuge. Ekstra opgaver skyldes et særligt fokus på rengøring og efterlevelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Thisted Kommune og FOA Nordjylland har derfor lavet en fælles aftale i bestræbelsen på at løse en anerkendt udfordring omkring genåbningen og de nye opgaver der er tilført dagplejen.

Aftalen er gældende frem til 1. august 2020.

Thisted Kommune vil derfor imødekomme denne udfordring ved at iværksætte følgende tiltag:

 1. I forbindelse med de første 14 dage med en genåbning hos den enkelte dagplejer får dagplejeren i alt 5 timers afspadsering, svarende til 30 min. pr. dag. Uanset opstartstidspunkt for første åbning. Det skal sikre, at dagplejeren får timer for det ekstra arbejde der er i forbindelse med oplæringen og praktisk udførsel af de gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.
 1. Dialogen og sparringen mellem dagplejepædagogen og dagplejeren omkring oversættelsen af de gældende sundhedsfaglige retningslinjer til den enkelte dagplejers egen kontekst skal vægtes og ske i et tæt samarbejde, således vidensdeling også sker på tværs af dagplejerne. Det skal medvirke til at opgaven på sigt bliver en fast del af hverdagens praksis.
 1. Thisted Kommune kontakter de forældre i dagplejen hvor det ikke er muligt at forkorte åbningstiden ved at aflevere eller hente ½ time før åbning eller lukketid, således der søges lokale løsninger for at dagplejens nye opgaver i hverdagen kan håndteres inden for dagplejens ugentlige åbningstid på i alt 48 timer.

Ovenstående tiltag skal gerne medvirke til, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer kan efterleves i praksis samtidig med at dagplejerens arbejdstid ikke forøges ud over de 48 timer.

Aftalen kan drøftes på ny, hvis der opstår uforudsete udfordringer eller ændrede retningslinjer/krav inden den 1. august 2020.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Dagplejens åbningstid reduceres så vidt muligt med 30 min. dagligt jf. punkt 3 i redegørelsen.

Har forældregruppen ikke mulighed for at aflevere eller hente tidligere vil der kunne indgås individuelle aftaler mellem den enkelte dagplejer og dagplejepædagogen:

 • F.eks. vil der kunne tilbydes hjælp til rengøringen, udført af en kommunal medarbejder i organisationen, som pt. er omplaceret.
 • F.eks. vil der kunne blive afhentet urent legetøj hos dagplejeren, som afleveres rent hos dagplejeren igen dagen efter.
 • I andre tilfælde vil der kunne honoreres i form af afspadsering for tiden for den daglige påbudte ekstra rengøring, ud fra en vurdering omkring en ½ times overarbejde.

Høring og sagsgang

Lokal-MED Dagplejen den 11. maj 2020

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

100. Evaluering og revision af Handleplan for tilsyn i Dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Evaluering og revidering af Handleplan for tilsyn på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Med ændringer af Dagtilbudsloven der kom i maj 2018, blev det kommunale tilsyn taget op til revision og der blev udarbejdet en ny Handleplan for tilsyn. Sagen var første gang på Børne- og Familieudvalget møde den 4. september 2018.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både kommunale og private daginstitutioner og fra Dagplejen udarbejdede en Handleplan for Tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud. Dertil deltog en styregruppe bestående af chef for dagtilbud og områdeledere i processen.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 13. august 2019, blev handleplanen godkendt med den bemærkning, at der indarbejdes en formulering omkring uanmeldte tilsyn. Der blev efterfølgende indskrevet i handleplanen, at forvaltningen til enhver tid kan foretage uanmeldte tilsyn i dagtilbuddene.

Den 24. september 2019 var handleplanen på Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie. Område-MED ønskede, at Handleplan for tilsyn skulle evalueres 1. kvartal 2020.

På den baggrund er den tidligere arbejdsgruppe i gang med at evaluere og revidere Handleplan for Tilsyn.

Arbejdsgruppen er bestående af:

 • Pædagogiske leder fra en kommunal daginstitution
 • Pædagogisk leder fra en privat daginstitution
 • Pædagog fra en daginstitution
 • Dagplejeteamleder
 • Dagplejepædagog
 • Udviklingskonsulent

Den foreløbige tilbagemelding fra deltagere i tilsynet 2019 peger på at:

 • Formen på tilsynet i 2019 fungerede godt. Der var stor tilfredshed med at der var flere deltagere, herunder forældrerepræsentant og at tilsynet var dialogbaseret og udviklingsorienteret. Der vil derfor ikke blive ændringer i formen på de uvildige tilsyn.
 • Tilsynsmaterialet skal rettes til da der forekommer gentagelser i skemaet og dialogen.
 • Der efterspørges en bedre afrapportering af tilsynet på institutionsniveau. Det er svært at gennemskue kvaliteten af dagtilbuddet. På baggrund af forældreønsker vil arbejdsgruppen udarbejde en taksonomi så det bliver lettere at aflæse kvaliteten af daginstitutionen.
 • Forvaltningen ønsker at udarbejde et elektronisk tilsynsmateriale, da det giver en nøjagtig udregning og sparer tid i forhold til afrapporteringerne.
 • Forvaltningen ønsker, at der udarbejdes en fast fremgangsmåde og metode for uanmeldte tilsyn, så der sikres lige vilkår for alle.

Det er et ønske, at der undervejs i udarbejdelsen af ovenstående kan foretages prøvehandlinger i praksis.

Arbejdet er påbegyndt 1. kvartal 2020, og tilsynsmaterialet fremlægges til godkendelse i Børne- og Familieudvalget ultimo 2020, således tilsyn for 2021 kan gennemføres på baggrund af det nye materiale.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Område-Med Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 12. maj 2020

Forældrebestyrelserne på Dagtilbud

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ovenstående redegørelse til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 87:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

101. Tilsyn med genåbning af dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Tilsyn vedrørende genåbning af dagtilbud.

Redegørelse

Statsminister Mette Frederiksen meddelte den 6. april 2020, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kunne forløbe efter nedlukningen som følge af Covid-19.

På Børne- og Undervisningsministeriets område ville en gradvis åbning kunne ske fra onsdag den 15. april 2020 og frem.

Rammerne og hygiejnen skulle være i orden, inden dagtilbuddene kunne åbne, og det var under forudsætning af at det ville være forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 8. april 2020 at genåbne Dagtilbudsområdet. Såfremt den enkelte institutionsleder vurderede, at det ikke ville være sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne den 15. april 2020, kunne åbningen evt. udsættes til mandag den 20. april 2020.

Genåbningen gjaldt både de kommunale og private institutioner samt kommunale Dagplejere og private pasningsordninger.

Thisted Kommune har tilsynspligten og det overordnede ansvar for at dagtilbuddene lever op til dagtilbudsloven, herunder bekendtgørelsen vedr. COVID 19 og til de retningslinjer der er sendt ud pga. Covid 19.

Da det ikke er hensigtsmæssigt at sende en tilsynsførende ud i alle dagtilbud og lave tilsyn med ovenstående, blev der udarbejdet et tilsyns spørgeskema som dagtilbuddene selv skulle udfylde.

Dette tilsynsskema blev sendt ud i alle dagtilbud den 20. april 2020, herunder:

 • 20 kommunale institutioner
 • 17 private institutioner
 • 130 dagplejere
 • 30 private pasningsordninger

Alle de kommunale og private daginstitutioner har besvaret skemaet og det samme gør sig gældende for Dagplejen og de private pasningsordninger. Dog er der nogen der er på barsel, har orlov, eller af andre årsager ikke er genåbnet undtaget.

Hovedkonklusioner fra det skriftlige tilsyn:

 • Alle dagtilbud følger sundhedsstyrelsens retningslinjer.
 • I alle dagtilbud arbejdes der fokuseret på at finde løsninger på de udfordringer der opstår.
 • I alle dagtilbud har det betydet en ny og anderledes hverdag, for både børn og voksne.
 • Dagtilbuddet og forældrene samarbejder om at skabe gode rammer for en forsvarlig genåbning.

Tilsynsrapporten hvori de enkelte spørgsmål foldes ud vedlægges som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/510

Vejledninger:

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Genaabning-af-dagtilbud

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 12. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

102. Lukket punkt: Udbudssag - Center for Sundhed/Thy Hallen

Til toppen