14. apr 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

58. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

59. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Orientering om skoler udtaget til at gennemføre obligatoriske nationale test i skoleåret 2019/2020

Beslutning

Per Skovmose spurgte ind til muligheden for, at medarbejder på Børne- og Familieudvalgets institutioner, skal efterleve samme krav fra Sundhedsministeren, som børn fra familier med konstateret COVI 19.

Status på analysearbejdet med PWC blev drøftet.

Status på skoler, dagpleje og dagtilbuds opstart blev drøftet.

Til toppen

60. Punkt fra udvalgsmedlem Per Skovmose - indvendigt vedligehold af idrætshaller

Udskriv

Sagstema

Medlem af Børne- og Familieudvalget Per Skovmose fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev det bl.a. vedtaget, at vedligehold og anlægsmidler fra Børne- og Familieudvalget blev centraliseret i Klima-, Miljø- og Teknik udvalget.

I vedtagelsen er besparelser på det samlede beløb ikke en del af beslutningen.

At der i den samlede pulje, i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, tilsyneladende ikke er prioriteret midler, til indvendig vedligehold i Idrætshallerne i Thisted Kommune, skaber undren hos bestyrelserne i Idrætshallerne og hos den Konservative Byrådsgruppe.

Idrætshallerne har gennem de seneste år haft en pulje, som der kunne søges ind på til indvendig vedligehold. Dog skulle hallerne selv finansiere en del af beløbet.

Konservative foreslår, at der i den samlede centraliserede pulje fra Børne- og Familieudvalget, prioriteres 1 mio. kr., til indvendig vedligehold, dog med den tidligere beslutning om selvfinansiering fra Idrætshallerne som en del af finansieringen.

Tilskud fra den samlede pulje på 1 mio. kr., gives efter indsendt ansøgning, som praksis har været hidtil.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Børne- og Familieudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 34:

Udsat.

Per Skovmose ønsker sagen behandlet.

Beslutning

Per Skovmose foreslog, at der anvendes 500.000 kr. til indvendig vedligeholdelse og som prioriteres af anlægsbevillingen fra Kommunal Bestyrelses mødet i marts.

For forslaget stemte Per Skovmose.

Imod stemte Jane Rishøj, Mette Kjærulff, Casper Søe-Larsen og Søren Zohnesen, idet de ønsker en mere generel drøftelse af anlægsmidler til indvendig vedligeholdelse på Børne- og Familieudvalgsområdet.

Til toppen

61. Punkt fra udvalgsmedlem Per Skovmose vedr. kompensation til private institutioner

Udskriv

Sagstema

Henvendelse fra Per Skovmose vedr. kompensation til de private institutioner.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har den 30. marts 2020 modtaget en henvendelse fra politiker Per Skovmose.

"På næste BFU møde, anmoder jeg om et punkt på dagsordenen, hvor Børne- og Familieudvalget pålægger forvaltningen, at fremkomme med et oplæg / muligheder for, at kompensere de private daginstitutioner i 2020, i forhold til de 3,6 mio. kr., som er tilgået alene til de kommunale institutioner, fra regeringen. Ligeledes bør der i budgetforhandlinger for 2021, samt for overslagsårerne, 2022 - 2025 arbejdes for en kompensation til de “private institutioner”, i forhold til hvad der tildeles de kommunale institutioner, i pakken fra Regeringen. Jeg anmoder om, at sagen oprettes som et beslutningspunkt."

På den baggrund fremlægger Børne- og Familieforvaltningen derfor en redegørelse over hvilke muligheder der er for at kompensere de private institutioner svarende til 3.6 mio. kr. for år 2020 samt overslagsår.

Som følge af aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 er der afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Den 17. februar 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne i 2020 mellem regeringen, Radikale, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnormeringer. Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020, som den fremgår af Danmarks Statistisk befolkningsfremskrivning fra maj 2019 (statistikken FRM119). Det er dog endvidere aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Thisted Kommune har ikke frabedt sig dette. Se sagen på Børne- og Familieudvalgets møde den 17. marts punkt 57.

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelses-form (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende typer af daginstitutioner:

 • Kommunale daginstitutioner (§ 19, stk. 2)
 • Selvejende daginstitutioner (§ 19, stk. 3)
 • Udliciterede daginstitutioner (§ 19, stk. 4)
 • Puljeordninger (Etableret efter tidligere regler for dagtilbud, jf. § 101 og § 102)

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Thisted kommunes fordeling kan ses på Børne- og Familieudvalgets møde den 17. marts, punkt 57.

Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3. Overblik over puljer på Dagtilbudsområdet kan ses på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. april 2020; "overblik over puljer på Dagtilbudsområdet".

Ovenstående krav vedr. budgetmæssig omprioritering betyder, at Thisted Kommune ikke kan lave en omprioritering af de nuværende midler der er på Dagtilbudsområdet, således at driftstilskuddet til de private institutioner kan øges i takt med, at nye midler tilgår det kommunale Dagtilbudsområde.

Beregning af driftstilskud i Thisted Kommune følger Dagtilbudsloven; Tilskud til privatinstitutioner § 36., dvs. at Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Stk. 2. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter, jf. § 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Såfremt de private institutioner skal kompenseres som det foreslås, kræver det en ekstra bevilling til hele dagtilbudsområdet. Der vil dog jf. ovennævnte altid være en højere normering på de kommunale institutioner.

Som beskrevet på Børne- og Familieudvalgets møde den 17. marts 2020, er der udarbejdet en tildeling pr. barn (fordelt pr. institution). Beløbet svarer pr. år til 6.017 kr. pr. 0-2 årige og 3.064 pr. 3-5 årige. Såfremt man ønsker at øge tildelingen til de private institutioner med et tilsvarende beløb pr. barn, vil udgiften til de kommunale og de private institutioner stige med 5,7 mio. kr.

Nettoudgiften beregnes som 5,7 mio. kr. fratrukket forældrebetalingen fra de kommunale institutioner på 0,9 mio. kr., i alt 4,8 mio. kr.

Merindtægten på forældrebetalingen vil fra 2021 øges med ca. 3,8 %.

Vedlagt er følgebilag samt aktstykke vedr. puljetildeling.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, CØL kan umiddelbart ikke pege på finansiering af yderligere midler til dagtilbudsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender sagen uden indstilling.

Beslutning

Per Skovmose foreslår, at sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på at kompensere de private institutioner således de får deres andel. Børne- og Familiedirektøren gjorde opmærksom på, at der pt. ikke findes hjemmel til dette.

De øvrige medlemmer stemte imod pga. manglende lovhjemmel.

Til toppen

62. Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Kompetenceudvikling - dagtilbud.

Redegørelse

I november 2019 blev det besluttet at flytte driftsudgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet til anlægsområdet.

Anlægsregnskab for XA-952 Dagtilbud - Fra drift til anlæg - Kompetenceudvikling er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

63. Regnskab for 2019 for Børne- og Familieudvalget

Udskriv

Sagstema

Center for Økonomi og Løn forelægger det endelige regnskabsresultat 2019 for Børne- og Familieudvalgets område. Endvidere forelægges de budgetansvarliges redegørelser vedrørende overskud og underskud, som overstiger de fastsatte grænser.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Regnskab 2019 for Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet budget på 742,5 mio. kr. og et samlet forbrug på 730,4 mio. kr.

I alt blev resultatet dermed et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Områder med mindreforbrug var på Fritid med 0,4 mio. kr., Skoler og uddannelse med 9,8 mio. kr. og Børn og familieområdet med 4,0 mio. kr. og I modsat retning trak et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Dagtilbud til børn.

1. Bemærkningerne til de enkelte bevillinger fremgår nedenfor.

FRITID

Nettoforbruget blev 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på ansøgt tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og et mindreforbrug i de kommunale haller.

SKOLER OG UDDANNELSE

Nettoforbruget blev 9,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over et mindreforbrug på skolernes tværgående fælleskonti med 5,2 mio. kr., et mindreforbrug på skolerne med 4,3 mio. kr., et mindreforbrug på Uddannelsesvejledning og Erhvervsgrunduddannelse (EGU) med 1,4 mio. kr. og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning med et mindreforbrug på 0,5 mio kr.

I modsat retning trak et merforbrug på de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) og bidrag til fri- og efterskoler på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget på skolernes tværgående fælleskonti skyldes større salg af pladser til andre kommuner i den almene del, specialområdet og i SFO og mindre forbrug på køb af pladser end forventet. Køb af Ipads og IT til skolerne for 1,1 mio. kr. er udskudt til sommeren 2020 og skal ses i sammenhæng med en beslutning om at udskyde aktiviteter, for at imødegå kommunens samlede udfordringer med at overholde servicerammen. Derudover er 3 mio. kr. af mindreforbruget lagt ud i skolernes tildelingsmodel for 2020.

Skolernes mindreforbrug skyldes hovedsagelig tildelte elevløftsmidler på 4,0 mio. kr. som blev lagt ud i oktober måned, men som ikke er anvendt ved årsafslutning.

I budget 2019 var der i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.500 elever, heraf 1.120 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.790 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 360 børn i friskolernes SFO'er.

I 2019 var der i gennemsnit 55 elever i STU-tilbud, hvilket var 7 flere end forudsat i budgettet. Det højere elevtal medførte et merforbrug på 1,5 mio. kr. I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsen forventes på længere sigt at have en positiv effekt på visitationerne til STU. Antallet af STU-elever forventes at falde. I 2018 var antallet af STU-elever således 60.

På Pædagogisk Psykologisk Rådgivning blev nettoforbruget 0,5 mio kr. mindre en budgetteret. Mindreforbruget dækker primært over Projekt Fremskudt PPR, projektet er finansieret med eksterne midler og beløbet anvendes i 2020.

BØRN OG FAMILIEOMRÅDET

Nettoforbruget blev knap 4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Nettotallet dækker over mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn. Herudover er der en merindtægt på tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge på 1,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på rådgivning og afledte ydelser, samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på aflastningsordninger.

I modsat retning trak et merforbrug på 0,7 mio. kr. til særlig støtte til børn og unge.

Antal anbragte børn i 2019 har gennemsnitligt lagt på ca. 106 børn, med en stigende tendens i løbet af året. Gennemsnittet i 2018 var 115 børn. Belægningen på Døgninstitutionen Kronborg har i 2019 gennemsnitligt været 8 børn, hvorimod den i 2018 var på 6 børn.

DAGTILBUD TIL BØRN

Nettoforbruget blev 2,1 mio. kr. højere end budgetteret.

Nettotallet dækker over merforbrug på 5,3 mio. kr. på privat pasning, 1,4 mio. kr. på fripladser og 0,6 mio. kr. på søskendetilskud.

I modsat retning trak et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på fælles dagpasning, en merindtægt på 1,6 mio. kr. fra forældrebetaling, et mindreforbrug på kr. 1,0 mio. kr. på daginstitutionerne samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på dagplejen.

I 2019 var der i gennemsnit hen over året 2.148 børn i kommunale og private pasningstilbud, hvilket var ca. 104 børn mere, end der var budgetteret med. De 104 børn fordelte sig med 32 børn i de kommunale tilbud og 72 børn i de private tilbud. 33,3 % af børnene blev passet i private tilbud.

2. Redegørelser for over- og underskud, som overstiger de fastsatte grænser:

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde i marts 2020 en sag, hvor det blev besluttet, at der overføres en del af 2019-regnskabets overskud og underskud til 2020. Sagen følger kommunens generelle regler for overførsel mellem regnskabsår, og overførslen omfatter derfor som hovedregel alle institutions- og afdelingskonti, mens konti til bl.a. indkomstoverførsler er undtaget for overførslen.

For udvalgets område bliver der i alt overført et overskud på 8,6 mio. kr. Heraf er der et overskud på 0,8 mio. kr. på områder med fuld overførsel, beløbet vedrører overførsel på projekter. Overførslen på områder med begrænset overførsel er et overskud på 7,9 mio. kr. Største post er et overskud på Skoler og uddannelse, hvor der overføres et overskud på 9,1 mio. kr., Herudover er der overskud på Børn og Familieområdet på 1,1 mio. kr. samt på Fritid på 0,5 mio. kr. Der overføres underskud på Dagtilbud til børn på 2,1 mio. kr.

Overførselsreglerne indebærer, at den enkelte budgetansvarlige ikke må oparbejde et underskud på mere end 5 procent af sit budget. Sker det alligevel, skal vedkommende redegøre for baggrunden for underskuddet og for sin plan for dets afvikling.

For overskud skal der redegøres for baggrunden, hvis overskuddet overstiger 5 procent.

Regnskabsresultatet for 2019 betyder, at i alt 2 budgetansvarlige inden for udvalgets område har skullet redegøre for underskud over 5%, mens 1 budgetansvarlig har skullet redegøre for overskud over 5 procent.

De budgetansvarliges redegørelser fremgår af de tilknyttede bilag.

Retsgrundlag

Kommunens økonomistyringsregulativ og bilaget om bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabsresultatet tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

64. Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Anlæg 2018 - Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I marts 2018 blev der frigivet 1,5 mio. kr. og i juni 2018 1,0 mio. kr. til anvendelse til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens daginstitutioner.

Midlerne blev prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne i forhold til:

 • arbejdsmiljø
 • styrkelse af læringsmiljø
 • tidlig indsats for børn

Anlægsregnskab for XA-870 Mindre anlægsprojekter dagtilbud 2018 er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud på de enkelte projekter var billigere end oprindeligt budgetteret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

65. Anlægsregnskab. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab. Anlæg 2019 - Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I februar 2019 blev der frigivet 2,1 mio. kr. til anvendelse til større vedligeholdelsesopgaver, modernisering og udvikling af kommunens daginstitutioner.

Midlerne blev prioriteret blandt de fremsendte ønsker fra institutionerne i forhold til:

 • arbejdsmiljø
 • styrkelse af læringsmiljø
 • tidlig indsats for børn

Anlægsregnskab for XA-916 Mindre anlægsprojekter dagtilbud 2019 er således:

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at de indkomne tilbud på de enkelte projekter var billigere end oprindeligt budgetteret.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

66. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2018.

Redegørelse

I maj 2018 blev der frigivet 5,1 mio. kr. til forbedring af udearealerne på skolerne. Arbejdet blev påbegyndt på baggrund af en analyse lavet af HedeDanmark, med inddragelse af skolernes ønsker og behov.

Renoveringerne af anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-881 Udearealer skoler 2018 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

67. Anlægsregnskab - Anlæg skoler 2018

Udskriv

Sagstema

Afslutning af anlægsregnskab - Anlæg på skoler 2018.

Redegørelse

I maj 2018 blev der afsat 2,2 mio. kr. til mindre renoveringsopgaver på skolerne. Følgende opgaver blev prioriteret:

 • Nors Skole 820.000 kr.

Færdiggørelse af ventilation, hvor etape 1 blev lavet i 2017.

 • Østre Skole 315.000 kr.

Etablering af handicaptoilet og løsning af akustikproblemer i gymnastiksalen.

 • Vestervig Skole 20.000 kr.

Løsning af akustikproblemer i SFO.

 • Tingstrup Skole 1.070.000 kr.

Der blev i 2017 givet 720.000 kr. til renovering af overbygningsgangen. Projektet har desværre vist sig at blive betydeligt dyrere end først antaget, idet omfanget af renoveringen i første omgang blev fejlvurderet. Ydervæggene i alle klasselokalerne var i dårligere stand end først antaget. Resultatet er, at der i dag fremstår en gang, som kun delvist er renoveret. Prisen for at færdiggøre overbygningsgangen er vurderet til 1.070.000 kr.

Renoveringerne og anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-880 Anlæg skoler 2018 er således:

Mindreforbruget er på Tingstrup skole, hvor renoveringen blev lidt billigere end først antaget.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

68. Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Udearealer skoler 2019.

Redegørelse

I januar 2019 blev der frigivet 2 mio. kr. til udearealer på skolerne. Pengene blev frigivet således, at skolerne kunne arbejde videre med den plan, der er udarbejdet af HedeDanmark.

Anlægsarbejderne er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-913 Udearealer skoler 2019 er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

69. Anlægsregnskab - Køb af IT fra drift til anlæg - skoleområdet 2019

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Køb af IT i 2019 på skoleområdet - Fra drift til anlæg.

Redegørelse

I november 2019 blev det besluttet, at flytte driftsudgifter på 3 mio. kr. vedrørende køb af IT til anlægsområdet.

Anlægssagen er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-948 - Skoler - fra drift til anlæg 2019 - Køb af IT er således:

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

70. Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker

Udskriv

Sagstema

Anlægsregnskab - Renovering af skolebiblioteker og læringsmiljøer

Redegørelse

I april 2019 blev der frigivet 3,75 mio. kr. til renovering af skolebiblioteker og læringsmiljøer. Pengene skulle bruges til at renovere og optimere de fysiske rammer på skolebibliotekerne og andre læringsmiljøer, således at der blev etableret spændende områder, der kunne være med til at understøtte læselysten hos eleverne. Pengene blev fordelt med et grundbeløb pr. matrikel og en elevtildeling.

Renoveringerne og anlæggene er nu afsluttet.

Anlægsregnskab XA-926 Renovering af skolebiblioteker er således:

Merforbruget skyldes små afvigelser på de enkelte skoler.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn har gennemgået sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Økonomiudvalget den 22. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

71. Sprogvurdering i dagtilbud og skole 2019

Udskriv

Sagstema

Sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse 2019.

Redegørelse

Af det politiske årshjul for Børne- og Familieudvalget fremgår det, at der hvert år i februar udarbejdes en fælles sag vedrørende sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse, hvilket sker med henblik på at understøtte sammenhæng i arbejdet med børnenes sprog. Jævnfør Dagtilbudslovens § 11 skal der gennemføres sprogvurderinger af børn i dagtilbud, hvor der er formodning om, at børnene kan have behov for sprogstimulering. Folkeskolelovens § 11, stk. 3 betoner, at der skal gennemføres en obligatorisk sprogvurdering af alle børn i begyndelsen af 0. klasse.

I Thisted Kommune anvendes Rambølls sprogvurderingsværktøj "Sprogvurdering 3-6". Sprogvurderingsværktøjet blev taget i brug på dagtilbudsområdet i efteråret 2017 og på skoleområdet i efteråret 2018. Formålet med "Sprogvurdering 3-6" er at give de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og børnehaveklasser et forskningsbaseret materiale, til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, så der på baggrund af resultaterne kan iværksættes målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse.

"Sprogvurdering 3-6" tester børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder. Efter endt vurdering placeres børnene i én af følgende tre indsatsgrupper:

 • Særlig indsats
 • Fokuseret indsats
 • Generel indsats

Nedenstående figur viser normfordelingen, som afspejler den normale/typiske fordeling af behov for sprogstimulerende indsatser i procent.

Resultater fra sprogvurderinger 2019

I 2019 er der sprogvurderet 351 børn i dagtilbud. Da det ikke er alle børn, der sprogvurderes, afspejler resultatet ikke det generelle billede af børnenes sproglige færdigheder i dagtilbud, men kun de, som er sprogvurderet. Derfor kan resultater fra dagtilbud ikke holdes op mod normfordelingen. Den grå farve afspejler de børn, hvor det ikke har været muligt at gennemføre sprogvurderingen.

Som det ses, er der en mindre tilbagegang i børnenes sproglige udvikling, hvad angår både de talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder.

Det kan skyldes det øgede fokus på sprog og at flere børn med sproglige vanskeligheder bliver opdaget tidligere.

De 3 årige viser fremgang i talesproglige færdigheder, hvilket kan indikere at det større fokus på sprog begynder at kunne ses hos de yngste.

Fra 2020 er det besluttet, at alle 3 årige skal sprogvurderes, så vi sikrer at alle børn med sproglige udfordringer, får den støtte de har brug for.

Nedenstående viser de 3 åriges talesproglige færdigheders udvikling.

Figuren nedenfor viser sprogvurderingen i 0. klasse fra 2019 og 2018. Sprogvurderingen viser, at børnene ligger over normfordelingen i forhold til andelen af børn, der vurderes at have behov for en særlig eller fokuseret sprogstimulerende indsats. Resultatet er ikke alarmerende men indikerer dog, at der er behov for øget opmærksomhed på særligt børnenes før-skriftlige færdigheder.

Talesproglige færdigheder (Sprogforståelse)

Før-skriftlige færdigheder

Anvendelse af sprogdata

Dagtilbud og skole anvender resultaterne fra sprogvurderingerne til at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til udviklingen af børns sprog. Herunder at målrette og systematisere pædagogiske indsatser i forhold til børnenes sprogtilegnelse. Som et led i denne opgave er der nedsat en tværfaglig styregruppe, der skal sikre, at der gøres status på området - dels på børnenes sproglige kompetencer og dels på den pædagogiske praksis. Eftersom Sprogvurdering 3-6 er et forholdsvis nyt sprogvurderingsværktøj, er der tale om forholdsvis begrænsede erfaringer med brugen af dette og den praktiske omsætning af resultaterne derfra.

I 2019 er der vedtaget en Handleplan for sprog og læsning 0-18 års området, denne handleplan skal fremadrettet danne grundlag for arbejdet med børns sprog.

Fremadrettet vil Børne- og Familieforvaltningen følge udviklingen i resultaterne fra sprogvurderingerne, og bruge disse til at fremme en forbedret sprogindsats. Formålet er at identificere sammenhænge i børnenes sprogudvikling fra dagtilbud til skole og få viden om, hvad der virker i sprogindsatsen samt at sikre læring omkring arbejdet med sprog - både indenfor- og på tværs af faggrupper.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 42:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning. Drøftes herudover på et temamøde.

Til toppen

72. Ekstern samarbejde skoleåret 2020/2021 dagtilbud og skoler

Udskriv

Sagstema

Samarbejde med eksterne aktører i skoleåret 2020-2021.

Redegørelse

I forbindelse med koordinering af Åben-skole samarbejdet har Undervisningsafdelingen og Kulturtjenesten Thy opfordret de aktører, der tilbyder formidling til dagtilbud og skoler, til at indsende ansøgninger om samarbejde, inden skolerne begynder deres planlægning af skoleåret 2020/2021.

Det er en fortsat erfaring i Undervisningsafdelingen, at mange aktører ønsker et samarbejde i forlængelse af Folkeskolereformens bekendtgørelse om, at skolen skal åbne sig mere mod det omgivende samfund.

For at sikre, at skolerne kan aftale konkrete samarbejder med de eksterne aktører mens skoleåret planlægges, og for at gøre tilbuddene lige for alle, indstilles de indkomne ansøgninger til central behandling.

Nuværende og potentielt nye samarbejdspartnere har indsendt beskrivelser på deres forløb og givet en pris på deres tilbud. Undervisningsafdelingen, Dagtilbudsafdelingen og Kulturtjeneste Thy har behandlet ansøgningerne ud fra en række objektivt opstillede kriterier. De behandlede ansøgninger indstilles hermed, således at der er tilbud for alle aldre i skoler og dagtilbud, geografisk spredning, kvalitet og faglig relevans samt at aktiviteterne knytter sig til Kulturfagsstrategien såvel som Naturfagsstrategien.

De følgende forløb knytter sig til Thisted Kommunes Kulturfagsstrategi.

Museum Thy

På museet i Hanstholm er der gratis adgang for alle skoler og efterskoler, og i år tilbyder museet et nyt og inddragende forløb. Skoleforløbet har fokus på forenklede fællesmål i faget historie og bliver en kombination af rundvisning i bunkeren og undervisningsøvelser med soldaters og civilbefolknings oplevelser er i fokus. Museum Thy har indtænkt både forberedelses og efterbehandlings materialer til forløbet. Tilbuddet henvender sig primært til 6.-9. klasse, og der indstilles 18 forløb til brug på alle 8. klasser (425elever)

På museet I Heltborg er tilbuddet til skolerne "En dag i jernalderen", hvor eleverne på den rekonstruerede jernaldergård arbejder med jernalderens mad og håndværk. Gennem håndens arbejde lærer eleverne om dagligdagen for ca. 2000 år siden. Tilbuddet henvender sig primært til 3.-6.klasse, og der indstilles 20 forløb til brug på alle 4. klasser (400elever).

Nordvestjysk Pigekor

Nordvestjysk Pigekor tilbyder læringsforløb om sang og bevægelse, krop og stemme.

Undervisningsafdelingen og Kulturtjenesten vurderer, at forløbet kan benyttes af 3. klasser som en spirekorsoplevelse med en professionel lokal forening som korleder. Der indkøbes som udgangspunkt én undervisningsgang til alle skoler. Eftersom Nordvestjysk Pigekor tilbyder muligheden for at lave et forløb af tre undervisningsgange, har skolerne mulighed for at tilkøbe flere timer. (350 elever)

Thy Teater

I ugerne 35-36 2019 fremfører Thy Teater den stedsspecifikke forestilling SKOVEN SYNGER i Nationalpark Thy, Nystrup Plantage. Teater i naturen er en anderledes og intens teateroplevelse for de mindste skolebørn, hvor nationalparken bruges som kulisse for en teaterforestilling om skovens magi. Børnene lærer at bruge naturen og oplever, at kulturen også kan udspænde sig i naturen. I 2020 kan alle kommunens 1. klasser og den ældste årgang i børnehaverne komme i Skovteatret. (530børn)

Kirsten Kjærs Museum

En dag på Kirsten Kjærs Museum, hvor eleverne har mulighed for at styrke deres praktiske viden inden for et givet felt og tilegner sig en forståelse for den udøvede kunstform, i det direkte og uformelle møde med "en rigtig kunstner". Tilbuddet henvender sig til 0.-9. klasse, og der indstilles 3 forløb til skolerne. (90 elever)

Det Nordatlantiske Fyr

Lydsomme sansekasser er et huskunstnerforløb v. LYD PORT og Hanstholm Sound Space (Det Nordatlantiske Fyr). Under emneugen arbejdes 4. klasser elever med lydoptagelser og genbrugs- naturmaterialer, der indsamles i fællesskab. Der anbefales køb af 2 forløb til skolerne. (50elever)

De følgende forløb knytter sig til Thisted Kommunes Naturfagsstrategi.

Naturstyrelsen Thy

Naturvejledning med professionelle naturvejledere i den lokale natur, på Naturstyrelsens arealer, i hele Thisted Kommune, hvor der tilbydes forløb om f.eks. Naturens Spisekammer, Dyrespor, Landskabsdannelse og sandflugt og meget mere. Tilbuddene henvender sig til alle trin i Folkeskolen samt for børnehavebørn. Alle forløbstyper kan ses på https://www.rum.thisted.dk/udbyder/naturstyrelsen-thy. Det anbefales, at der oprettes en fordelingsnøgle på to forløb pr. skole samt et forløb pr. dagtilbud for at imødekomme ansøgningen om 50 forløb. (600børn)

Wax Hive Wraps

Forløbet sætter fokus på bæredygtighed, plastik forurening og konsekvenser af vores smid ud kultur. Som en del af forløbet lærer eleverne, hvordan man laver bivokslærred til madopbevaring. Forløbet afholdes på skolerne og er målrettet 2. - 9. klasser. Der indstilles køb af 4 forløb. (100 elever)

Trynen i Jorden

Der er OS der laver MAD er et dagforløb med gårdbesøg hos en lokal producent. Børnene indsamler/høster fra gårdens egen produktion og tager hjem til skolens køkkenet, hvor eleverne laver mad med dagens høst og snakker om oplevelsen. Tilbuddet er til 4. - 10. klasser og der anbefales køb af 4 forløb. (100 elever)

Landbo Thy

Landbruget i børnehøjde er et arrangement i forbindelse med Dyrskuet Thy-Mors. Børn fra Thisteds og Morsøs skoler inviteres til at arbejde med livsforløb og sanseaktiviteter, hvortil alle tilmeldte klasser modtager materiale samt transport til og fra Dyrskuepladsen. Ligesom de forrige 2 år indstiller Undervisningsafdelingen og Kulturtjenesten, at Thisted Kommunes 1. og 3. klasser deltager (700elever).

Undervisningsafdelingen, Dagtilbud og Kulturtjenesten har tidligere haft samarbejde med Naturstyrelsen Thy, Landbo Thy, Museumscenter Hanstholm/Museum Thy, Nordvestjysk Pigekor, Kirsten Kjærs Museum og Thy Teater.

Undervisningsafdelingen har derudover faste samarbejder med følgende aktører:

Musik i Skolen

Levende musik i hverdagen

Naturvejledningen i Thisted Kommune

Børnekulturnatten

Børneteater.

Derudover har Dagtilbud faste samarbejder vedrørende Børnekulturnatten.

Da ansøgningerne til den centrale bevilling i år var mange, gives der begrundet afslag til MUNDU – center for global dannelse, Thy Sangskole, Lars Dyrendom (fotograf), Synne Kristen Eriksen (forfatter), Mette Hegnhøj (forfatter), Strandet, Julie Schmidt og Birgitte Lundtofte (dansere), Thy Race, Pia Viborg (billedkunstner) og Thisted Gymnasium (ungdomsuddannelse).

Afslagene gives primært på baggrund af:

 • Få elever får glæde af tilbuddet
 • Tilbud, der ikke er stedbundne
 • Tilbuddets pris
 • Lignende eksisterende tilbud findes i forvejen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Undervisning og Dagtilbud betaler kun fakturaer på baggrund af afviklede forløb. Det betyder, at forløb der ikke benyttes af skoler eller daginstitutioner i skoleåret 2020-2021 ikke betales.

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Undervisningsområdet er følgende:

Aktiviteter

Beløb

Museum Thy – Forløb på Bunkermuseum

12.600 kr.

Museum Thy – Forløb på Heltborg

16.000 kr.

Nordvestjysk Pigekor (1. lektion til alle 3. klasser)

14.000 kr.

Thy Teater (Teateroplevelse for alle 1. klasser)

10.400 kr.

Kirsten Kjærs Museum

13.500 kr.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm

10.000 kr.

Naturstyrelsen Thy (30 forløb af 1.000 kr.)

30.000 kr.

Wax Hive Wraps

11.000 kr.

Trynen i Jorden

18.000 kr.

Landbo Thy

30.000 kr.

I alt

165.500 kr.

I Skoleåret 2019/2020 indgik Undervisningsafdelingen aftaler for 158.000 kr. Heraf var 23.000 kr. til Børnekulturnatten, som nu er en fast bevilling.

Prisen for de ovennævnte aktiviteter på Dagtilbudsområdet er følgende:

Aktiviteter

Beløb

Naturstyrelsen Thy (20 forløb af 1.000 kr.)

20.000 kr.

Thy Teater (Teateroplevelse for ældste årgang)

6.560 kr.

I alt

26.560 kr.

I skoleåret 2019/2020 indgik Dagtilbud aftaler for 64.600 kr. Heraf var 35.000 kr. til Børnekulturnatten, som nu er en fast bevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

1. Undervisningsafdelingen indgår samarbejde med ovenstående for skoleåret 2020/2021

2. Dagtilbud indgår samarbejde med ovenstående for skoleåret 2020/2021.

Beslutning

Ad. 1 - 2 Godkendt.

Til toppen

73. Kvalitetsrapport 2018/2019 - Folkeskolerne i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Kvalitetsrapport 2018/2019 for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kvalitetsrapporten 2018/2019 er en status over elevernes progression i forhold til trivsel og læring. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert 2. år.

Kvalitetsrapporten har fokus på de tre nationale mål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse mål betyder, at elevernes progression følges. Kvalitetsrapporten skal ses som en samlet status over den progression, der finder sted i Thisted Kommunes folkeskoler. Rapporten indeholder endvidere oversigter over de indsatser, som Thisted Kommunes folkeskoler har iværksat for at opnå målene.

Ifølge bekendtgørelsen er følgende indikatorer obligatoriske i kvalitetsrapporten:

 • Opnåede resultater på kommunens skoler med hensyn til elevernes læring og trivsel.
 • Overgang til ungdomsuddannelser.
 • Inklusion.
 • Kompetencedækning.

I Thisted Kommune har Børne- og Familieudvalget endvidere valgt, at der afrapporteres på følgende områder, der ikke er obligatoriske i forhold til bekendtgørelsen:

 • Trivselsmåling 0.-3. klasse. Spørgsmålet vedrørende social trivsel: "Er du glad for din skole?".
 • Elevfravær for Thisted Kommunes skolevæsen.
 • Campus 10 - karaktergennemsnit, andelen af elever med mindst 2 til afgangsprøven samt samlede data vedrørende eleverne som løftes karaktermæssigt.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 10. januar - 21. februar 2020. Der er indkommet 2 høringssvar (se bilag). Høringen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsrapporten.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - til orientering - den 22. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2018/2019 godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 41:

Udsat.

Beslutning

Indstilles til godkendelse. Drøftes herudover på et temamøde.

Til toppen

74. Strategi for opsøgende indsats ift. nødpasning på skoleområdet

Udskriv

Sagstema

Midlertidig strategi for opsøgende indsats ift. nødpasning.

Redegørelse

I forlængelse af Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) iværksættes følgende midlertidige strategi for opsøgende indsats ift. nødpasning (jf. § 5, stk. 4 i bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler mv.):

 • Skolelederen skal ved opsøgende indsats sikre, at forældrene, eller den, der faktisk sørger for barnet, sikrer, at barnet om nødvendigt deltager i nødpasning, jf. stk. 2, nr. 3, eller i tilbud omfattet af § 2, stk. 1.
 • Skolelederen skal sikre daglig kontakt til særligt socialt og fagligt udsatte elever, hvor forholdene i hjemmet tilsiger det. Det kan for eksempel ske via sms, telefon - eller videoopkald til særligt udsatte og sårbare elever samt deres forældre.
 • Skolelederen skal sikre, at børn og unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet, tilbydes nødpasning og nødundervisning i nødpasningen og dermed bidrage til, at alle elever trives fagligt og socialt under den igangværende COVID-19 krise.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den midlertidige strategi godkendes.

Beslutning

Godkendt ved formands beslutning.

Taget til efterretning.

Til toppen

75. Ansøgning om klassekvotient på 29 elever fra Tilsted Skole

Udskriv

Sagstema

Ansøgning om klassekvotient på 29 elever fra Tilsted Skole.

Redegørelse

Tilsted skole/skolebestyrelse har fremsendt en ansøgning, hvor der bedes om dispensation til at starte det kommende skoleår 2020-2021 med 29 elever i 3. klasse.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

Folkeskoleloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan give en sådan dispensation for op til 30 elever i en klasse.

I bemærkningerne til Folkeskoleloven står der, at der med begrebet ”særlige tilfælde” f.eks. tænkes på tilfælde, hvor en enkeltsporet skole på en enkelt årgang har 29 eller 30 elever eller tilfælde, hvor en eller ganske få tilflyttede elever ellers ville betyde, at en eksisterende klasse skulle deles i 2 ved det kommende skoleårs begyndelse.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at der med baggrund i intentionen med Folkeskoleloven gives dispensation.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §17.

Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28.

Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingen på folkeskoleområdet tildeler 200.000 kr. pr. klasse.

Denne tildeling gives for hver 28 elever. Tilsted Skole vil således få 2 tildelinger ved 29 elever.

Hvis der gives dispensation, vil denne ekstra tildeling kunne imødekomme ekstra støtte og tiltag i undervisningen, så der kan holddeles i en del af timerne.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der gives dispensation til Tilsted Skole.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

76. Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet

Udskriv

Sagstema

Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet - Implementering af aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet 'Alle handlinger har konsekvenser'.

Redegørelse

Den 29. juni 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), S og DF en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Udfordringen med den nuværende indsats i dag er, at der ikke er en fælles ramme for SSP-samarbejdet, som er organiseret og håndteret på forskellig vis i de enkelte kommuner og politikredse. Der er derfor behov for at skabe en tydeligere og mere ensartet retning for arbejdet med at holde børn og unge ude af kriminalitet, så børn og unges muligheder for støtte og hjælp til et liv uden kriminalitet er den samme uanset hvilken kommune, man bor i.

Rammen er blevet til gennem et udviklingsarbejde med Rigspolitiet som projektleder, som er foregået fra efteråret 2018 og har været understøttet af Rambøll Management Consulting. Arbejdet har bl.a. bestået i en omfattende interessentinddragelse, bl.a. med etablering af en følgegruppe, som har bidraget til udarbejdelsen af rammen siden foråret 2019. Følgegruppen består af KL, Socialchefforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, SSP-Samrådet, Det Kriminalpræventive Råd (DKR), Socialstyrelsen, Ungdomsringen samt politikredsene.

Den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet kan fungere som en værktøjskasse til at understøtte og strukturere det lokale SSP-samarbejde. Rammen beskriver formål for SSP-samarbejdet, målgrupper for SSP-samarbejdet, anbefalinger til organisering og samarbejdsflader, samt anbefalinger til en lokal plan for SSP-samarbejdet. I rammen anbefales det bl.a., at man arbejder med en hovedmålgruppe i form af børn og unge fra skolealderen til 25 år, samt en afledt målgruppe i form af forældre o.a., og rammen peger på, at også fagprofessionelle er i målgruppen for SSP-arbejdet. Endelig indeholder rammen en række praksiseksempler til inspiration.

Endelig skal det bemærkes, at rammen vil indgå i den nye uddannelse i SSP-samarbejde, som Socialstyrelsen har udviklet som led i den politiske aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Socialstyrelsen forestår uddannelsen, som udbydes til aktører i SSP-samarbejdet.

SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager ved dagsordenpunktet og vil fremhæve ligheder og forskelle mellem 'Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet' anbefalinger og det lokale SSP-samarbejde nuværende organisering og praksis.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

For at sikre, at der kan arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats, samtidig med at rammen anbefaler, at SSP samarbejdet formulerer en lokal handlingsplan (kan være to-årig med en årlig opfølgning), er det essentielt, at SSP-samarbejdet får adgang til aktuelle data om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse samt det faktuelle niveau af risikoadfærd.

Ungeprofilundersøgelsen fra BørnUngeLiv er et praksisnært værktøj, som kan modsvare ovenstående. Undersøgelsen giver kommunen mulighed for at monitorere og tilrettelægge det forebyggende arbejde med afsæt i aktuelle data, som fagpersoner kan samarbejde på baggrund af på tværs af indsatsområder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 46:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning. Drøftes herudover på et temamøde.

Til toppen

77. Ungeprofilundersøgelsen 2019

Udskriv

Sagstema

Ungeprofilundersøgelsen 2019.

Redegørelse

Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver kommunerne et faktuelt grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på. Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen skal give kommuner og uddannelsesinstitutioner en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

Thisted Kommune har deltaget i den del af Ungeprofilundersøgelsen, hvor målgruppen er elever i udskolingen (7.-9. klasse), siden 2016. Ledelsen på de 7 overbygningsskoler modtager rapporter, hvor den enkelte skole kan sammenligne data fra egne årgange med statistik fra kommune og landsplan. Således kan grundlaget for skolens lokale forebyggelsesarbejde også blive forankret i konkret viden og aktuelle data.

Data fra Østre Skole er udeladt fra den vedhæftede rapport, hvilket skyldes, at skolens 4 klasser på 9. årgang desværre ikke fik gennemført undersøgelsen indenfor tidsfristen. Derfor er de indsamlede data fra 7. og 8. årgang på Østre Skole også fjernet fra rapporten, da det ellers vil medføre en skævvridning af gennemsnittet for alle 3 årgange på kommuneniveau.

SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager ved dagsordenpunktet og vil fremhæve nogle fokusområder for SSP-samarbejdet med sammenligning af data fra tidligere år.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 45:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning. Drøftes herudover på et temamøde.

Til toppen

78. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Midlertidig pavillonløsning ved Sennels børnehave.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen vedr. anlæg i Sennels Børnehave den 14. januar 2020.

Børne- og Familieudvalget godkendte forvaltningens anbefaling, dvs. midlertidig opsætning af pavillon, og at der skal arbejdes videre med nybygning, dvs. opførsel af ny Børnehave.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et planforslag med opstilling af to pavilloner, der sættes sammen med den eksisterende børnehave. Denne løsning kan løse det akutte behov, se situationsplan. Fra afgivelse af ordre til leverandør til pavillonerne kan tages i brug vil der gå seks til otte uger.

Ved leje over fire år vil de samlede omkostninger for pavillonerne være:

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Leje fire år i alt

360.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

565.000 kr.

I forhold til bygningsreglementet vil det være tilladt at have pavillonerne stående i fem år, det vil sige, at ét ekstra år vil koste 90.000 kr. i leje.

Ved køb med tilsvarende funktioner, koster

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Køb af to pavilloner

470.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

675.000 kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler at vælge lejeløsningen, da det vil kræve forholdsvis mange ressourcer at renovere og ombygge pavilloner til en anden anvendelse efter endt brug i Sennels.

Udover ovenstående pavillon løsning, så vil det samtidig være nødvendigt at skabe læringsmiljøer inden for de eksisterende rammer. Anslået til ca. 75.000 kr som kan afholdes af områdets fællesudgifter.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat drifts- eller anlægsmidler til formålet i budget 2020. Forvaltningen skal derfor anbefale at udgiften i 2020 afholdes af dagtilbudsområdets fælleskonto for pædagogisk arbejder og uddannelse. Kontoen omfatter forskellige fællesudgifter på dagtilbudsområdet, herunder midler til kompetenceudvikling, pædagogiske temadage og andre mindre fællesudgifter. Det samlede budgetbeløb på fælleskontoen er i 2020 på 1.050.000 kr.

For så vidt angår udgiften i 2021 og fremover søges disse indarbejdet ved den kommende budgetlægning.

CØL har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 3. marts 2020 - orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Pavillonen lejes for en fireårig periode.
 2. Finansieringen på kr. 255.000 i 2020 afholdes på dagtilbudsområdets fælleskonto for udviklingsarbejde/uddannelse.
 3. Udgifterne for 2021 og fremefter fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 30:

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på køb af pavillon.

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 3:

Det er ærgerligt, at Dagtilbud ikke har en anlægspulje der kan tages af, hvilket i dette tilfælde betyder, at der tages af udviklingspuljen.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 56:

Tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget til afgørelse.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på, at der gives en anlægsbevilling til køb af pavillonen, særligt henset til udfordringerne omkring de hygiejniske forhold.

Til toppen

79. Tillæg til administrationsgrundlag, Dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Tillæg til administrationsgrundlag, Dagtilbud.

Redegørelse

I forbindelse med lukningen af daginstitutioner i Thisted Kommune som følge af COVID-19 er det nødvendigt at reviderer de nuværende regler og rammer for kommunernes forpligtelser i forhold nødpasning.

Bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) trådte i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00. Bekendtgørelsen indeholder regler om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning af børn og unge.

På baggrund heraf er det nødvendigt at supplerer det nuværende administrationsgrundlag, og derfor er der udarbejdet en retningslinje som et tillæg til det gældende administrationsgrundlag, godkendt af Børne- og Familieudvalget januar 2020. Tillæg er vedhæftet sagen.

Reglerne betyder, at forvaltningen skal:

 1. Lukke alle Daginstitutioner og Dagpleje i Thisted Kommune
 2. Vurdere om et tilbud skal holdes åbent for bestemte børn, som har helt særlige behov, og om bestemte børn, der modtager sprogstimulering fortsat skal modtage tilbuddet, fordi barnets særlige behov nødvendiggør dette
 3. Vurdere om der er børn med særlige behov, som skal deltage i nødpasning

Det er forvaltningen, i et samarbejde med pædagogiske ledere og Dagplejepædagoger på dagtilbudsområdet, der efter en konkret og individuel vurdering beslutter, om et barn er omfattet af en af undtagelserne fra lukning. Dette skal ske under fornøden hensyntagen til nødvendigheden af at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (COVID-19), og skal nøje efterleve Styrelsen for Patientsikkerheds konkrete anvisninger herom.

Nødpasning.

Thisted Kommune etablerer nødpasning til børn som er optaget i de kommunale Dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Forvaltningen vil i samarbejde med pædagogiske ledere og Dagplejepædagoger planlægge nødpasning på baggrund af rammerne for nødpasning i Thisted Kommune. Herunder følger kriterier for udvælgelse af børn og unge, der tilbydes nødpasning:

 • 0-6-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • 0-6-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
 • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Forvaltningen vil på baggrund af disse kriterier vurdere hvorvidt forældrene opfylder kriterierne for nødpasning.

For at forvaltningen kan vurderer dette fremsendes et skema til forældrene, hvor begge forældre skal anføre deres aktuelle behov, da forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Generelt om nødpasning

Nødpasningen skal så vidt muligt foregå i vante rammer og i øvrigt understøtte børnenes trivsel og tryghed.

Såfremt Dagtilbudsområdet på grund af personale- eller kapacitetsmæssige udfordringer ikke kan stille det nødvendige antal pladser i nødpasning til rådighed, skal forvaltningen prioritere børn som omfattet af BEK stk. 2, nr. 1 og 2.

Thisted Kommune vil så vidt muligt anvende alle Dagtilbud og Dagplejere som nødpasning.

Det formelle forbud mod forsamlinger over 10 personer gælder ikke for nødpasning. Vi vil dog planlægge efter at holde grupperne så små som muligt, og så vidt muligt sætte de samme børn sammen. Og så skal institutionerne naturligvis overholde de generelle hygiejneråd, sikre hyppig rengøring, udluftning, afstand og være så meget udendørs som muligt.

Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med regler i bekendtgørelse om forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner for børn og unge. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210518

Alle madordninger er suspenderet i forbindelse med nødpasning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke, for nuværende, da det fortsat er ukendt om tilskud m.v. ændres (den 24. marts 2020).

Andre konsekvenser

Alle dagtilbud lukker, og det vil kun være børn og/eller forældre som har særlige behov der kan få nødpasning.

Alle forældre i Thisted Kommune er orienteret skriftligt om lukning af Dagtilbud, samt hvorledes forældre kan henvende sig i forhold til eventuel nødpasning.

Information om nødpasning findes ligeledes på kommunes hjemmeside.

Privat pasningsordning:

De børn og forældre, som lever op til kriterierne, kan få nødpasning, hvis pasningsordningen vælger at tilbyde det. Ellers er børnene omfattet af nødpasningen i kommunen. Private pasningsordninger er forpligtet til at varetage nødpasning for egne børn, der er optaget i tilbuddet, hvis kommunen vurderer det nødvendigt. Tilbuddene vil fortsat være berettiget til tilskud efter relevant lovgivning, så længe der er børn optaget i tilbuddet, også selvom børnene midlertidigt er hjemsendt.

Private institutioner:

En privatinstitution skal stå til rådighed for nødpasning af egne børn, hvis kommunen vurderer, det er nødvendigt. Hvis en privatinstitution ikke stiller sig til rådighed for nødpasning, trods dialog og anmodning fra kommunen, kan kommunen vurdere, at godkendelsen tilbagekaldes. I den vurdering skal der tages højde for eventuelle udfordringer, institutionen kan have for at varetage nødpasning i forhold til sygemeldt personale med videre.

Alle tilskud fortsætter som i dag, når tilbud, skoler og institutioner lukkes, så længe der er børn, der er optaget. Hvis børn bliver meldt ud af tilbuddet, så ophører tilskuddet.

Thisted Kommune forventer, at private pasningsordninger og private institutioner understøtter dette. De er alle orienteret om dette og er blevet oplyst om kommunes tiltag samt hvor den opdateret information og viden om situationen forefindes.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at tillæg til administrationsgrundlag 2020 på Dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

Godkendt ved formands beslutning.

Taget til efterretning.

Til toppen

80. Udsættelse af tidlig skolestart pga. COVID-19

Udskriv

Sagstema

Udsættelse af tidlig skolestart pga. COVID-19.

Redegørelse

Som led i indsatsen med at begrænse spredningen af COVID-19 er der udstedt forskellige midlertidige nye regler på Børne- og Undervisningsministeriets område, hvilket betyder at der er sket en nedlukning af skoler og dagtilbud.

I Thisted Kommune har vi normalt tidlig skolestart med opstart den 1. april. Det gør sig også gældende i år, men pga. COVID-19 anbefaler forvaltningen, at tidlig skolestart udsættes indtil 1. maj 2020.

Det betyder i praksis, at børnene i april måned fortsat vil være i det vante Dagtilbud.


Forvaltningen vurderer, at en udsættelse af tidlig skolestart vil være det bedste rent fagligt for børnene, således at børnene får en tryg og smidig opstart og overgang, med mulighed for at afslutte børnehavetiden ordentligt, da alle børn blev sendt hjem uden varsel allerede fra torsdag den 12. marts 2020 og med fuld virkning fra den 16. marts 2020.

På Dagtilbudsområdet er der planlagt med færre børn i april måned, men pga. COVID-19 har mange medarbejdere samtidig afholdt afspadsering m.v., og derfor vurderer forvaltningen, at det fortsat vil være muligt at tilbyde et fagligt højt niveau på Dagtilbud indtil tidlig skolestart.

På Skoleområdet er der planlagt med at modtage børnene fra Dagtilbud pr. 1. april, hvorfor medarbejderne kan medvirke til at skabe gode overgange mellem Dagtilbud og tidlig skolestart, således ressourcerne anvendes bedst muligt i forhold til børnene. I praksis betyder dette, at medarbejderne arbejder ind i Dagtilbuddet og på den baggrund kan sikre den bedst mulige overgang for børnene.

Private institutioner:

I forhold til de private institutioner, som også har børn med tidlig skolestart på en folkeskole, anbefaler forvaltningen, at børnene forbliver i deres respektive private Dagtilbud indtil 1. maj, således børnene får samme opstartsdag på folkeskolen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Kommunalfuldmagten

Folketinget har den 19. marts 2020 vedtaget lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet, folkehøjskoleområdet og den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. I finder loven her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213550

Den 18. marts 2020 er bekendtgørelse om lukning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) trådt i kraft. Af bekendtgørelsen fremgår bl.a., hvilke børn og unge der ikke er omfattet af lukning. I finder bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213472

Den 19. marts 2020 er bekendtgørelse om nødundervisning mv. på børne‐ og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med COVID-19 trådt i kraft. I bekendtgørelsen er det beskrevet nærmere, hvad der ligger i skolernes forpligtelse til i videst muligt omfang at tilbyde nødundervisning. I finder bekendtgørelsen her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213535

Økonomiske konsekvenser

Da børnene var planlagt til at starte i "Skole intro", anbefaler forvaltningen, at forældrebetalingen i denne periode følger taksten for en heldagsplads ved Skole Intro (SFO), i alt 1.794 kr. Det vil fortsat være muligt som forældre at vælge en deltidsplads, i alt 1.434 kr. Forældrene med børn til tidlig skolestart bliver automatisk udskrevet af Dagtilbud, således den nye "tidlig skolestart" takst bliver opkrævet.

Private institutioner:

Driftstilskuddet stopper da børnene er udmeldt pr. 1. april 2020. Forvaltningen anbefaler dog, at de private institutioner kompenseres for de børn der modtager dokumenteret nødpasning og/eller dagtilbudsplads i løbet af april måned. Driftstilskud pr. barn pr. måned er i alt 6.045 kr. Der er 62 børn fra de private institutioner der efter planen starter i kommunale Folkeskoler den 1. april 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. CØL oplyser supplerende, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger om behovet for nødpasning af børn i de private institutioner, og dermed ingen mulighed for at beregne en eventuel merudgift. En eventuel merudgift kan være mellem 0 kr. hvis ikke der er børn der har behov for nødpasning og 0,375 mio. kr. såfremt alle 62 børn har behov for nødpasning. Udgiften forventes at kunne afholdes indenfor den samlede budgetramme for dagtilbud.

Andre konsekvenser

Information om udsat tidlig skolestart fremsendes til forældrene og de private institutioner.

Det kan være, at beslutningen om tidlig skolestart forlænges, alt afhængig af hvordan den ekstraordinære situation udvikler sig.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Område-MED undervisning og fritid den 22. april 2020

Område-MED Dagtilbud, Familie, Kultur og PPR den 12. maj 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller:

 1. at tidlig skole i år udsættes til den 1. maj 2020.
 2. at forældrebetaling i april måned 2020 følger taksten for SFO (Skoleintro)
 3. at de private institutioner følger tidlig skolestart med start 1. maj 2020
 4. at de private institutioner bliver kompenseret for de børn der benytter nødpasning og/eller dagtilbudsplads i april måned 2020

Beslutning

Ad. 1 - 4 Godkendt ved formands beslutning.

Taget til efterretning.

Til toppen

81. Midtvejsevaluering af Fremskudt PPR

Udskriv

Sagstema

Midtvejsevaluering - Fremskudt PPR 2020

Redegørelse

Thisted Kommune er blandt de 11 partnerskabskommuner, som har modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Thisted Kommune har modtaget en samlet bevilling på 11,8 mio. kr., svarende til 5 medarbejdere og en projektleder, over perioden januar 2018 - januar 2021.

Initiativet har til formål at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i PPR over for børn og unge, som mistrives eller er psykisk sårbare, så færre får behov for en specialiseret indsats.

Formålet med at gennemføre en ekstern midtvejsevaluering (ultimo 2019) af projekt Fremskudt PPR er at gøre status i forhold til projektforløbet - dvs. at få et overblik over:

 • hvor man er i processen
 • indsatsernes forløb
 • de foreløbige resultater

Thisted Kommune har 15 indsatser i udviklingsplanen for projekt Fremskudt PPR (marts 2019), indsatsernes fokus er på opsporing, forebyggelse, tværfagligt samarbejde samt specifikke og generelle indsatser målrettet børn og børnefællesskaber. Den samlede ambition i løbet af projektperioden er, at indsatsen på specialforanstaltninger generelt medfører en tidligere og mindre indgribende indsats.

Indsatser med en positiv effekt:

 • Den varme linje (åben telefonrådgivning - hurtig og uformel rådgivning)
 • Klasse-/gruppeindsatser (gennem aktionslæring, forebyggende tidlig indsats - og hvor PPR ikke har en sag på barnet/den unge)
 • Angstgrupper (metakognitiv terapi, og hvor PPR som oftest har sag på barnet/den unge i forvejen)
 • "Alle med!" (en skolevægringsindsats)
 • Diamantforløb (vredeshåndtering, forløbet giver redskaber til at styrke børne- og klassefællesskaber, samt styrker de professionelles handlingsstrategier til at fremme inklusion og udvikle børnenes forståelse af sig selv og deres klassekammerater)
 • Individuelle indsatser vedr. fremmøde (fravær og skolevægring)
 • Dialogmøder mellem skole/dagtilbud og PPR (optimering og kvalificering af samarbejdet på tværs)
 • Familieklasse (et samarbejde mellem familie og barn, skole, PPR og familieafdelingen)

Indstillinger til PPR i perioden 2016/2017 og 2018/2019 har vist en stigning på alle aldersgrupper med undtagelse af 3-5 årige, og en stigning i indstillinger til psykolog og pædagogisk konsulent (forholdsmæssigt størst stigning i indstillinger vedr. drenge).

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, et screeningsværktøj til måling af børn og unges trivsel), målinger viser progression for de deltagende børn/unge. Problemscoren er blevet lavere i forhold til gruppeindsatserne: Forældreklasse, "Alle med!" samt Angstgruppe. Dertil er der progression i de individuelle fremmødeindsatser. Der er særlig positiv udvikling/progression for drengene.

Fremadrettet vil der blive sat fokus på dagtilbuddenes praksis og brug af PPR bl.a. via tema på dialogmøderne.

Resultaterne fra projektet medtages i den forestående analyse af; Analyse af Børne- og Familieområdet og resultaterne medtages til kommende budgetplanlægninger.


Udover den eksterne midtvejsevaluering har Socialstyrelsen via Deloitte gennemført en nøgletalsanalyse. Begge analyser er vedlagt som bilag.

Leder af PPR Trine Ritter vil på udvalgsmødet fremlægge resultaterne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne ophører med udgangen af januar 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltning indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at resultaterne medtænkes til den kommende budgetplanlægning for 2021.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 53:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning. Drøftes herudover på et temamøde.

Til toppen

82. Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet

Udskriv

Sagstema

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet.

Redegørelse

Den 2. september 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget tids- og procesplanen for udarbejdelse af Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet i forlængelse af Politik for Børn og Familiers Velfærd.

Proces for udarbejdelse af strategien.

Da der er sammenfald i temaerne i forhold til ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”, blev det i styregruppen besluttet at genanvende en del af de allerede indsamlede input, hvor det er relevant. Derfor har der også været afvigelser i forhold til den oprindelig proces, der var planlagt.

Følgende områder kom med input til indhold og målsætninger i ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”

 • Sundhedsplejen
 • PPR
 • Skole (AKT-vejledere, skolelederne, skolebestyrelserne)
 • Dagtilbud (lokal-MED, pædagogiske ledere, forældrebestyrelserne)
 • SSP
 • Sektion for Myndighed og Familieindsatser
 • Kulturrummet (biblioteket og musikskolen)
 • Fritid

Efterfølgende har arbejdsgruppen indhentet yderligere input til denne strategi ved de nedenstående referencegrupper, hvilket er sket i forbindelse med eksisterende mødefora på de forskellige områder.

 • Skole: Skoleledere.
 • Dagtilbud: Pædagogiske ledere, forældrebestyrelser
 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie
 • Lokal-MED Dagpleje

Inddragelsen af de forskellige referencegrupper har været med til at nuancere og målrette strategiens indhold til de politiske målsætninger og ambitioner i Politik for Børn og Familiers Velfærd. Referencegrupperne er alle kommet med gode og konstruktive input til strategien.

På baggrund af referencegruppernes input har arbejdsgruppen udarbejdet første udkast til strategien, med forslag til fem strategiske målsætninger inden for de to overordnede temaer (se vedhæftede udkast til strategi).

Udkastet blev drøftet og godkendt på verificeringsmødet med styregruppen og arbejdsgruppen den 15. januar 2020.

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet er derfor klar til at blive sendt i høring, og til endelig godkendelse i Børne- og Familieudvalget i marts. Strategien skal efterfølgende til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høringsperiode, kvalificering (fra den 5. februar til den 3. marts 2020):

Område-MED Skole den 19. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 3. marts 2020

Forældre- og skolebestyrelser i Dagtilbud og Skole

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen - efterretning - den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" og de strategiske målsætninger forud for høringen drøftes og godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 29:

Godkendt.

Område-MED Undervisning og Fritid, 19. februar 2020, pkt. 5:

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • Mange forebyggende indsatser udføres allerede nu på skolerne.
 • Der bør yderligere være fokus på tidshorisonten i en sagsgang.
 • Udfordringen med ressourcer til de forbyggende indsatser vil blive yderligere belastet ved ophøret af fremskudt PPR i 2021.

Fraværende i Område-MED Skoler - 19. februar 2020:

Lene Aas Borggaard, Peter Olsen, Lars Munch Jørgensen

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 2:

Det er en god strategi med nogle gode målsætninger, men der skal være et fokus med medarbejderressourcer i forhold til at indfri de strategiske målsætninger.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Sagen genoptages

Strategien har været sendt i høring i perioden fra den 5. februar til den 3. marts 2020, i Område-MED Undervisning og Fritid og Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, Lokal-MED Skoler, Lokal-MED Dagtilbud og Forældre- og Skolebestyrelser i Dagtilbud og Skoler. Der er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 47:

Udsat.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

83. Overblik over puljer på dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Overblik over puljer på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Thisted Kommune har fået flere statslige tilsagn om puljer.

Forvaltningen har på den baggrund lavet et overblik over antallet af puljer, hvor det fremgår hvilke puljer det omhandler, herunder formål, dato for afrapportering, involvering, status på puljeforløbet samt de bevilligede midler.

På dagtilbud er der følgende puljer for nuværende:

 • Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Pulje til bedre fordeling i daginstitutioner
 • 1000 første dage med tryghed og stimulation (Projekt 1000 dage –2 hjemmepædagoger)
 • Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
 • Pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier

Udover ovenstående er der midler til mere pædagogisk personale (normeringsløft).

Listen over Puljer i Thisted Kommunes dagtilbud er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne kan ses i bilag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 48:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

84. Ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner

Udskriv

Sagstema

Pulje til bedre fordeling i daginstitutioner.

Redegørelse

I december 2019 blev Thisted Kommune bevilliget puljemidler til bedre fordeling i daginstitutionerne. Sagen var til efterretning i Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2019.

Ansøgningspuljen har baggrund i en ændring af dagtilbudsloven (bedre fordeling i daginstitutioner), som medfører, at der fra den 1. januar 2020 højst må nyoptages 30 % børn med bopæl i udsatte boligområder i daginstitutioner og enheder i daginstitutioner i løbet af et kalenderår.

Børne- og Familieforvaltningen søgte puljen i forhold til at imødekomme nogle af udgifterne i de daginstitutioner, der videreføres i et udsat boligområde, og hvor en skærpelse af institutionens profil kan medvirke til en større søgning fra familier uden for det udsatte boligområde.

Fem institutioner fik tilsagn om tilskud, heraf tre private: Lerpytter Børnehave, Dr. Louises Børnehus og Josva. De private institutioner er selv ansvarlige for at udarbejde budget og styre projektet. Kommunen er ansvarlig for, at tidsfristerne for regnskab og afrapporteringer bliver overholdt, samt at deres projekter holder sig inden for rammen.

To kommunale institutioner fik tilsagn om tilskud, det var Vuggestuen Tumlehuset og Espersens Børnehus.

Børne- og Familieforvaltningen har været i dialog med de to institutioner omkring udmøntning af puljemidlerne, og derfor følger forvaltningen projekterne og deltager i praksis i forhold til sparring, afrapportering m.m. efter behov. Forvaltningen vil samtidig understøtte, at institutionerne har de bedste forudsætninger for, at læring og handlingerne fra projektet bliver implementeret og kan fortsætte efter projektets afslutning i 2023.

Der har været gode drøftelser i begge institutioner i forhold til hvordan institutionerne kan anvende pengene bedst muligt, således at projekterne:

 • understøtter og styrker institutionernes nuværende brand/profil
 • understøtter den styrkede pædagogiske læreplan
 • giver mening i forhold til den aktuelle børnegruppe
 • tiltrækker nye familier

Forældrerådene i de enkelte institutioner vil blive inddraget i projekterne.

Vuggestuen Tumlehuset.

Vuggestuen Tumlehusets profil er en ”En vuggestue i bevægelse”.

Projektet skal omhandle eksperimenter med IT og teknologi i vuggestue-børnehøjde. Dette tema er valgt, da der i den styrkede læreplan lægges op til, at børnene får en begyndende forståelse af IT og teknologi. Det handler ikke om, at børnene skal lære at spille på IPAD, men at de kan bruge teknologien i deres leg og udvikling, f.eks. talende sten, interaktivt gulv m.m.

Tumlehuset vil være en vuggestue, der støber fundamentet for, at børn kan begå sig i en multikulturel og teknologisk verden .

Inde i vuggestuen skal IT og teknologi understøtte leg, dans og bevægelse af enhver form. Her er der tale om bl.a. interaktivt gulv, interaktivt legetøj og pædagoger, der har kompetencer inden for dette felt. Denne del af projektet taler bl.a. ind i læreplanstemaet, Kultur, æstetik og fællesskab, hvor det pædagogiske mål f.eks. er at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Ude på legepladsen og i lokalsamfundet skal IT og teknologi understøtte eksperimenter i naturen og bevægelse. Her inddrages forskellige teknologiske redskaber og pædagogerne skal opnå kompetencer inden for dette område. Det taler bl.a. ind i læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

På legepladsen vil der blive bygget/tilkøbt et sciencelab/arbejdsskur, så de forskellige ting er, hvor de skal bruges, og det kan låses inde. Der vil også blive opstillet en vandbane på legepladsen, hvor børnene kan eksperimentere (lege) med vand.

Der vil blive købt et par eldrevne cykler, så børnegrupperne kan komme rundt i lokalområdet og finde inspiration og oplevelser, de kan tage med hjem i forhold til projektet og læreplanstemaerne.

Espersens Børnehus

I Espersens Børnehus er der et ønske om at arbejde ud fra temaet; ”Byen i naturen – det er in at være ude.”

I Espersens Børnehus støbes fundamentet for at kunne begå sig i en multikulturel og teknologisk verden med fokus på natur og bæredygtighed.

Der skal bygges et Sciencelab/ udeværksted på legepladsen. Derudover skal der laves et udekøkken, vandbane, insekthotel og plantes buske og diverse planter. Der bliver ture ud i naturen på indkøbte elcykler og klapvogne, samt busture ud til en hytte længere væk. Det er i særlig grad læreplanstemaet Natur, udeliv og science der understøttes her. Kortlægning fra 2018 pegede på, at dette tema var det, personalet følte sig mindst kompetente i.

Derfor afsættes der også penge til studietur og kurser.

Det er hensigten at understøtte børnenes viden og glæde ved at være i naturen.

I begge institutioner afsættes der puljemidler til udarbejdelse og skærpelse af den nye profil samt branding af institutionerne.

I begge institutioner vil der blive arbejdet med aktionslæring, og der vil blive afholdt kurser for personalet.

Projekterne vil køre fra foråret 2020 til og med 2022.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har modtaget i alt 3.043.000 kr.

Tilsagn om tilskud gives til den enkelte daginstitution, som kommunen har ansøgt på vegne af, og er som følger:

Institution

Tilskudsbeløb

DR. Louises Børnehus

832.000,00 kr.

Espersens Børnehus

1.080.000,00 kr.

Josva

273.000,00 kr.

Lerpytter Børnehave

221.000,00 kr.

Vuggestuen Tumlehuset

637.000,00 kr.

Tilskud i alt

3.043.000,00 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen om puljemidler til bedre fordeling i daginstitutioner tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 49:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

85. Opfølgning på pulje til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejen

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på pulje til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere.

Redegørelse

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” modtog Thisted Kommune i december 2019 tilsagn om puljemidler på i alt 592.000 kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Tildelingspuljen var på dagsordenen i Børne-og Familieudvalget den 14. januar 2020.

Formålet er, at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage, som skal tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen om tildelingspuljen.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier, og vikardækning i denne sammenhæng.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft i både kommunale og private dagtilbud. De private dagtilbud, der over for kommunen tilkendegiver deres interesse i deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen, skal dermed tilbydes andel i kommunens tildelte midler på lige fod med de kommunale dagtilbud. Dette gælder også for kompetenceudviklingsforløb, som tilrettelægges af kommunen.

På baggrund af ovenstående krav har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for at sikre en ligelig fordeling mellem private og kommunale institutioner.

Beløb for uddannelse og vikardækning pr. person er hentet fra styrelsens egne beregninger i vejledningen for puljen.

På baggrund af ovenstående fordeling vil der derfor blive oprettet et diplommodul for 17 pædagoger og et 5 dages læringsforløb for 11 dagplejere.

Beregningen for fordeling af ressourcer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Tildeling af ressourcer sker på baggrund af kommunens gældende ressourcetildeling.

Midlerne forudsættes anvendt inden udgangen af 2022.

Det maksimale tilskud til kommunen udgør: 592.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Supplerende oplyses, at CØL har beregnet fordelingen af puljen efter Undervisningsministeriets fordelingsnøgle og på baggrund af antal budgetterede børn i aldersgruppen 0 - 2 årige i de private og kommunale institutioner.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 50:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

86. Handleplan for kvalitet i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Handleplan for kvalitet i dagtilbud - årlig politisk drøftelse af kvalitet på Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Handleplan for kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsområdet har udarbejdet en handleplan for kvalitet i dagtilbud gældende for et år på baggrund af et politisk ønske.

Handleplanen var første gang på Børne- og Familieudvalgets møde den 9. april 2019 til godkendelse af udarbejdelsen. Handleplanen er blevet udarbejdet af en mindre arbejdsgruppe der har indhentet input til handleplanen fra de relevante aktører på dagtilbudsområdet i form af de pædagogiske ledere, dagplejepædagoger, forældre og politikerne. En styregruppe består af Chefen for Dagtilbud, Kultur og PPR samt tre områdeledere på dagtilbudsområdet har ligeledes deltaget i processen. Handleplanen erstatter den nuværende kvalitetsstrategi 2016-2020.

Formålet med handleplanen er at beskrive, hvordan Børne- og Familieforvaltningen understøtter kvalitet i dagtilbud samt at skabe grundlaget for den årlige politiske kvalitetsdrøftelse af dagtilbud. Handleplanen er således ikke en beskrivelse af, hvordan de enkelte dagtilbud arbejder med den pædagogiske læreplan, idet den nye dagtilbudslov lægger op til at dagtilbuddene har en stor grad af frihed til selv at vælge metoder og værktøjer i arbejdet med kvalitet.

Børne- og Familieforvaltningens understøttelse af kvalitet i dagtilbud tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, udvalgt forskning om kvalitet i dagtilbud udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut samt James Heckmans og Brenda Taggarts forskning om dagtilbuddet betydning og kvalitet i dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen tilstræber fremadrettet at arbejde med, at understøtte kvalitet i dagtilbud ud fra nedenstående model, der er inspireret af aktionslæring:

Da Handleplanen er et dynamisk pædagogisk værktøj der revideres årligt, vil der hvert år blive fremhævet særlige fokuspunkter.

I 2020 vil der være særligt fokus på:

 • Uddannelse og kompetencer

En afgørende forskel for børnenes positive udvikling er, at børn mødes af kvalificerede voksne. I Thisted Kommune forventes det derfor, at det pædagogiske personale deltager i bl.a. aktionslæring, Diplommoduler og PAU, samt kurser og Temadage

 • Børnesyn

Barndommen har værdi i sig selv!

Børn har ret til at være børn.
Børn har ret til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.

Alle børn gør altid det bedste, de kan.

 • Læringsmiljø

Læringsmiljøerne skal være spændende og inspirerende – både ude og ind.

Spændende og inspirerende læringsmiljøer kræver engagerede voksne, der arbejder ud fra et børneperspektiv.

Handleplanen træder i kraft pr. 1. juli 2020 samtidig med at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i dagtilbuddene (jf. Dagtilbudsloven).

Forud for endelig politisk godkendelse er handleplanen blevet behandlet i:

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 23. april 2019

Pædagogisk ledermøde den 25. april 2019

Personalemøde for dagplejepædagoger den 2. maj 2019

Dialogmøde den 7. maj 2019

Dialogmøde den 12. november 2019

Pædagogisk ledermøde den 28. november 2019

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 10. december 2019

Personalemøde for dagplejepædagoger december 2019

12-12 møde med pædagogiske ledere og dagplejepædagoger den 16. januar 2020

Forældrebestyrelsesmøde område 1 og 2 den 6. januar 2020

Årlig politisk drøftelse.

Udarbejdelsen af handleplanen blev på Børne- og Familieudvalgsmødet den 9. april 2019 godkendt med den bemærkning, at de politiske drøftelser om kvalitet skal ske hvert år.

På baggrund af handleplan for kvalitet i Dagtilbud, tilsynsrapport 2019 samt nøgletal på dagtilbudområdet skal der derfor årligt være en politisk kvalitetsdrøftelse af det samlede dagtilbudsområde.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovgivningen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, jf. Dagtilbudsloven § 3.

Handleplanen for kvalitet i dagtilbud er vedhæftet som bilag samt nøgletal for Dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kvaliteten på Dagtilbudsområdet jf. Dagtilbudsloven drøftes.
 2. Handleplan for kvalitet i dagtilbud med virkning fra 1. juli 2020, gældende for 1 år, godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 52:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning. Drøftes herudover på et temamøde.

Til toppen

87. Evaluering og revision af Handleplan for tilsyn i Dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Evaluering og revidering af Handleplan for tilsyn på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Med ændringer af Dagtilbudsloven der kom i maj 2018, blev det kommunale tilsyn taget op til revision og der blev udarbejdet en ny Handleplan for tilsyn. Sagen var første gang på Børne- og Familieudvalget møde den 4. september 2018.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både kommunale og private daginstitutioner og fra Dagplejen udarbejdede en Handleplan for Tilsyn i Thisted Kommunes Dagtilbud. Dertil deltog en styregruppe bestående af chef for dagtilbud og områdeledere i processen.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 13. august 2019, blev handleplanen godkendt med den bemærkning, at der indarbejdes en formulering omkring uanmeldte tilsyn. Der blev efterfølgende indskrevet i handleplanen, at forvaltningen til enhver tid kan foretage uvildige tilsyn i dagtilbuddene.

Den 24. september 2019 var handleplanen på Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie. Område-MED ønskede, at Handleplan for tilsyn skulle evalueres 1. kvartal 2020.

På den baggrund er den tidligere arbejdsgruppe i gang med at evaluere og revidere Handleplan for Tilsyn.

Den foreløbige tilbagemelding fra deltagere i tilsynet 2019 peger på at:

 • Formen på tilsynet i 2019 fungerede godt. Der var stor tilfredshed med at der var flere deltagere, herunder forældrerepræsentant og at tilsynet var dialogbaseret og udviklingsorienteret. Der vil derfor ikke blive ændringer i formen på de uvildige tilsyn.
 • Tilsynsmaterialet skal rettes til da der forekommer gentagelser i skemaet og dialogen.
 • Der efterspørges en bedre afrapportering af tilsynet på institutionsniveau. Det er svært at gennemskue kvaliteten af dagtilbuddet. På baggrund af forældreønsker vil arbejdsgruppen udarbejde en taksonomi så det bliver lettere at aflæse kvaliteten af daginstitutionen.
 • Forvaltningen ønsker at udarbejde et elektronisk tilsynsmateriale, da det giver en nøjagtig udregning og sparer tid i forhold til afrapporteringerne.
 • Forvaltningen ønsker, at der udarbejdes en fast fremgangsmåde og metode for uanmeldte tilsyn, så der sikres lige vilkår for alle.

Det er et ønske, at der undervejs i udarbejdelsen af ovenstående kan foretages prøvehandlinger i praksis.

Arbejdet er påbegyndt 1. kvartal 2020, og tilsynsmaterialet fremlægges til godkendelse i Børne- og Familieudvalget ultimo 2020, således tilsyn for 2021 kan gennemføres på baggrund af det nye materiale.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Område-Med Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 12. maj 2020

Forældrebestyrelserne på Dagtilbud

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ovenstående redegørelse til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

88. Lukket punkt: Orientering om konkrete sager

Til toppen

89. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loima i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren.

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen.

Formanden for Foreningen Norden.

Sekretærene for venskabsbysamarbejdet.

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Børne- og Familieudvalget, 17. marts 2020, pkt. 54:

Udsat.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

90. Afvikling af Thy Awards

Udskriv

Sagstema

Da Thy Hallen ikke er tilgængelig i januar og februar 2021, ønskes en undersøgelse af om Thy Awards kan afvikles i november eller december 2020.

Redegørelse

Thy Awards som koncept har eksisteret siden 2015.

Tilslutningen til Thy Awards har siden da været stigende hvert år, og er for mange foreninger og frivillige nu et fast og festligt indslag i deres kalender.

Alle seks gange har Thy Hallen været rammen for Thy Awards.

Fra år til år udnyttes rammerne bedre og bedre ligesom personalet i Thy Hallen får større og større erfaring med de krav, det stiller til faciliteten, at afvikle et show som Thy Awards.

Vi er som arrangører meget tilfredse med samarbejdet med Thy Hallen og glade for de rammer, der kan stilles til rådighed. Bl.a. muligheden for at åbne dørene til tribunepladserne gør at showet kan ses af endnu flere uden at skabe opbrud for det spisende publikum.

Thy Hallen er også en populær ramme for gæsterne. Dette fremgår af den pågående evaluering af Thy Awards 2020, hvor indretningen af Thy Hallen scorer meget højt - 4,5 ud af 5 mulige. (Se bilag)

I efteråret 2020 starter det omfattende byggeprojekt omkring Thy Hallen, og fra januar 2021 vil det medføre at Hal A ikke længere kan benyttes i minimum et halvt år.

Det betyder at Thy Awards ikke kan være i Thy Hallen i januar/februar som tidligere.

På baggrund af det gode samarbejde, de gode og kendte rammer, ønsker forvaltningen at undersøge muligheden for at afvikle næste Thy Awards i december 2020.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at muligheden for afvikling af Thy Awards i november eller december 2020 undersøges.

Beslutning

Datoen fastholdes.

Til toppen