17. mar 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

32. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

33. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 • Drøftelse af punkt fra Per Skovmose vedr. vikartimer i folkeskolerne
 1. Forvaltningen
 • Orientering om ny lovgivning vedr. Nationale Test

Beslutning

Sag fra Per Skovmose drøftet.

COVID-19 situationen blev drøftet.

Til toppen

34. Punkt fra udvalgsmedlem Per Skovmose - indvendigt vedligehold af idrætshaller

Udskriv

Sagstema

Medlem af Børne- og Familieudvalget Per Skovmose fremsender følgende punkt:

Redegørelse

"I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev det bl.a. vedtaget, at vedligehold og anlægsmidler fra Børne- og Familieudvalget blev centraliseret i Klima-, Miljø- og Teknik udvalget.

I vedtagelsen er besparelser på det samlede beløb ikke en del af beslutningen.

At der i den samlede pulje, i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, tilsyneladende ikke er prioriteret midler, til indvendig vedligehold i Idrætshallerne i Thisted Kommune, skaber undren hos bestyrelserne i Idrætshallerne og hos den Konservative Byrådsgruppe.

Idrætshallerne har gennem de seneste år haft en pulje, som der kunne søges ind på til indvendig vedligehold. Dog skulle hallerne selv finansiere en del af beløbet.

Konservative foreslår, at der i den samlede centraliserede pulje fra Børne- og Familieudvalget, prioriteres 1 mio. kr., til indvendig vedligehold, dog med den tidligere beslutning om selvfinansiering fra Idrætshallerne som en del af finansieringen.

Tilskud fra den samlede pulje på 1 mio. kr., gives efter indsendt ansøgning, som praksis har været hidtil.

Retsgrundlag

Ifølge forretningsorden for Børne- og Familieudvalget § 4 kan et medlem indgive skriftlig anmodning om behandling af en sag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udsat.

Per Skovmose ønsker sagen behandlet.

Til toppen

35. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2020 for Børne- og Familieudvalgets område

Udskriv

Sagstema

Økonomiudvalget har besluttet, at fagudvalgene skal have forelagt 4 årlige budgetopfølgninger.

Opfølgningerne vil blive fremlagt pr. 31. januar, 30. april, 31. juli og 30. september.

Nedenfor fremgår en sammenfatning for udvalgsområdet, det forventede årsresultat for de enkelte aktivitetsgrupper samt fagchefernes kommentarer.

Redegørelse

Hensigten med årets første budgetopfølgning, der udarbejdes efter kun en måneds aktiviteter/forbrug, er en vurdering af årets budgetforudsætninger med fokus på eventuelle forventede udfordringer i året.

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget 2020 ekskl. overførsler fra 2019 på 3,2 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes også et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Der forventes overført et mindreforbrug fra 2019 på i alt 8,4 mio. kr.

Nedenstående tabel viser de forventede afvigelser i forhold til budget 2020 ekskl. forventede overførsler fra 2019.

FRITID

På fritidsområdet forventes der balance i forhold til det korrigerede budget og på servicerammen.

Under forudsætning af, at overførslerne godkendes forventes der overført 0,5 mio. kr. fra 2019. Dette beløb er ikke indregnet i det forventede regnskab.

I Thisted Kommune drives der 3 kommunale haller og gives tilskud til 13 selvejende haller. Hallerne indeholder 4 svømmehaller, herunder 2 selvejende. Desuden gives der i 2020 tilskud til 11 aftenskoler og der drives 22 kommunale klubhuse.

Herudover gives medlems -og lokaletilskud til omkring 230 foreninger (alle typer foreninger). Alene i idrætsforeningerne er der omkring 20.000 medlemskaber, og herudover modtager knap 1.000 børn et idrætstilbud i regi af forenings-SFO'erne og foreningsbørnehaverne.

SKOLER OG UDDANNELSE

På skole- og uddannelsesområdet forventes et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget og på servicerammen på 3,0 mio. kr. Under forudsætning af, at overførslerne godkendes forventes der overført 8 mio. kr. fra 2019. Dette beløb er ikke indregnet i merforbruget på 3 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et samlet elevtal, for både kommunale og private undervisningstilbud, på 5.350 elever, heraf 1.060 elever i fri- og efterskoler. Hertil kommer 1.700 børn i kommunale SFO- og skoleintrotilbud og 395 børn i friskolernes SFO'er. Budgetopfølgningen for elevtallene viser, indtil videre, ikke væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

På de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU) forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet for 2020 er afsat penge til 46 elever på uddannelsen, men der forventes i gennemsnit at være omkring 49 elever hen over året. De ekstra elever medfører et merforbrug på omkring 0,5 mio. kr.

I forbindelse med godkendelsen af budget 2018 blev det besluttet, at der skulle sættes fokus på en koordineret ungeindsats. Indsatsens positive effekt på visitationerne til STU begynder at kunne ses.

På skoleområdets fælleskonti forventes der samlet set et merforbrug på 3,0 mio. kr.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med den forventede overførsel fra 2019, som man har besluttet skal indgå i ressourcetildelingen for 2020.

BØRNE - OG FAMILIEOMRÅDET

På Børne- og familieområdet forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Overskridelsen på servicerammen er ligeledes 1,7 mio. kr.

Det forventede overførselsbeløb fra 2019 er ca. 1 mio. kr. Dette beløb er ikke indregnet i merforbruget på de 1,7 mio. kr.

Anbringelser og forebyggende foranstaltninger

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. for anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Afvigelsen består af et merforbrug på 1,8 mio. kr. vedrørende anbringelser og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger.

Merforbruget på anbringelsesområdet er hovedsageligt et resultat af øget pres på dyre anbringelser på institutioner samt en reduktion af budgettet til anbringelser fra 2019 til 2020. Ved udgangen af januar måned er der 105 anbragte børn og unge, heraf 8 på Kronborg. Mindreforbruget på de forebyggende foranstaltninger skyldes forventede mindreforbrug vedrørende døgnophold for familier samt praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet.

Børnesundhed

Der forventes et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. for børnesundhed. Den Kommunale Tandplejes økonomi er fortsat presset og det forventes, at 2020 resulterer i et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tandplejen fik i 2019 tilført 0,6 mio. kr. fra Sundhedsplejen for at kunne holde budgettet.

DAGTILBUD TIL BØRN

På dagtilbudsområdet forventes der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget og på servicerammen på 1,5 mio. kr. Under forudsætning af, at overførslerne godkendes forventes der overført et underskud på 2,6 mio. kr. fra 2019. Dette beløb er ikke indregnet i merforbruget på 1,7 mio. kr.

De kommunale daginstitutioner, dagplejen, PPR og projekter med ekstern finansiering får et positivt beløb med over, hvorimod de centrale konti som privat pasning, friplads, søskendetilskud og forældrebetaling tilsammen tegner sig for et underskud på omkring 4 mio. kr.

Overskuddet på 1,5 mio. kr. skal anvendes til delvis finansiering af det forventede merforbrug, der overføres til de centrale konti fra 2019.

Ved budgetlægningen 2020 var det forventede børnetal i aldersgruppen 0-5 årige 2.643 børn, heraf budgetteres med, at der passes 2.147 børn i kommunale og private tilbud. Fordelt med 1.431 børn i kommunale og 716 børn i private tilbud.

I januar har der i gennemsnit været 1.500 børn i kommunale tilbud (kommunale institutioner og dagpleje) og 742 børn i private ordninger.

Retsgrundlag

Økonomistyringsregulativet og Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse. Heraf fremgår det, at:

"Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt."

Økonomiske konsekvenser

FINANSIERINGSTILTAG

Budgetopfølgningen viser et nettomerforbrug i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler fra 2019 på 3,2 mio. kr. I forhold til servicerammen forventes også et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Der forventes overført et mindreforbrug fra 2019 på i alt 8,4 mio. kr., hvorefter mindreforbruget vil blive 5,2 mio. kr. Afvigelsen til servicerammen vil fortsat være et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 26. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

36. Revisionsbemærkninger vedr. tabt arbejdsfortjeneste

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer til revisionsbemærkninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Redegørelse

I forbindelse med den afsluttende revision af kommunens årsregnskab for 2018 gav Revisionen bemærkninger til Kommunalbestyrelsen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste.

Revisionen har foretaget opfølgning på dette i 2019, og foretaget en gennemgang af 6 sager, fordelt med 4 i Børne- og Familierådgivningen og 2 i Socialafdelingen.

Revisionen har konstateret fejl og mangler i alle 6 sager:

 • I 4 sager er der enten ikke beregnet og indbetalt pension, eller den indbetalte pension er i alle tilfælde ikke korrekt.
 • I 2 sager er der i en periode ikke indbetalt pension. Pension var korrekt beregnet.
 • I 4 sager er tabt arbejdsfortjeneste ikke korrekt beregnet.
 • I 2 sager fremgik begrundelse for forlængelse af tabt arbejdsfortjeneste ikke af sagen.
 • I 2 sager fremgik stillingtagen til sparede udgifter ikke af sagen.

På baggrund af ovenstående resultat kan Revisionen ikke lukke revisionsbemærkningen og vil i en revisionsberetning til Kommunalbestyrelsen skulle rapportere herom. Revisionen har endvidere følgende kommentarer til gennemgangen:

"Som du kan læse er det bl.a. beregningsmæssige fejl og mangler vi ser. Jeg vil anbefale Jer at få lavet en handleplan til genopretning af områdets administration. I bør måske også overveje, hvorvidt beregning af tabt arbejdsfortjeneste kan organiseres anderledes?"

Børne- og Familierådgivningens bemærkninger

Børne- og Familierådgivningen udarbejdede i september 2019 en genopretningsplan for henholdsvis merudgifter efter servicelovens § 41 og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Genopretningsplanen har til formål at styrke den generelle sagsbehandling både i forhold til socialfaglige vurderinger, dokumentation og økonomiske beregninger.

Børne- og Familierådgivningen har i foråret 2019 indført årligt ledelsestilsyn inden for begge sagsområder, og det er besluttet, at samtlige afgørelser skal godkendes af jurist og teamleder inden udsendelse.

På baggrund af BDO’s seneste besøgsnotat af 16. december 2019, er det den 19. december 2019 besluttet, at alle beregninger i nye sager hos Børne- og Familierådgivningen foretages af afdelingens jurist. Dette gælder såvel beregning af selve ydelsen, samt beregning af pensionsbidrag. Samtidig vil beregninger i alle eksisterende sager løbende blive gennemgået i forbindelse med kommende udbetalinger, og samtlige beregninger vil dermed blive kontrolleret og genberegnet i forbindelse med konstaterede fejl. Alle genberegninger vil blive forelagt afdelingens jurist.

I forhold til beregning og indbetaling af pensionsbidrag valgte Børne- og Familierådgivningen i foråret 2019, efter revisionens bemærkninger, at standse pensionsudbetalinger ved kommende udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste i alle sager, idet det desværre måtte konstateres, at beregningerne af pension generelt ikke var foretaget korrekt. Dette er årsagen til, at den seneste revisionsberetning gav anledning til bemærkninger om manglende beregninger og indbetalinger af pensionsbidrag. Alle sager blev reguleret med tilbagevirkende kraft.

Socialafdelingen og Børne- og Familierådgivningen har i samarbejde udarbejdet et skematisk regneark til korrekt beregning af pensionsbidrag, idet kommunen skal udbetale et pensionsbidrag på 10 % af ydelsen, dog højest et beløb svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag. I nogle sager vil pensionsbidraget i årene fremover således stige indtil niveauet for hidtidige arbejdsgiverbidrag, mens andre allerede ved første udbetaling rammer det maksimale bidrag. Der er således tale om en tung administrativ opgave, som med indførelsen af det nye skema vil blive lettet betydeligt. Alle eksisterende og kommende sager skal indføres i det nye skema. Børne- og Familierådgivningen har taget metoden og skemaet i brug fra 3. januar 2020, og er aktuelt i gang med at beregne og indbetale de manglende pensionsbidrag med tilbagevirkende kraft. Opgaven foretages i tæt samarbejde mellem afdelingens administration og jurist.

Der er i januar 2020 indført standardiserede noter med tilhørende hjælpetekst, som skal anvendes ved alle beregninger og journaliseres på sagen, således at der i alle sager bliver en gennemgående og overskuelig struktur, også i den beregningsmæssige del af sagsbehandlingen.

Børne- og Familierådgivningen har således foretaget en omorganisering i forhold til administrationen af området, og beregninger af ydelsen og pensionsbidrag er derfor ikke længere en rent administrativ opgave.

Socialafdelingens bemærkninger

For Socialafdelingens vedkommende er fejlene omkring arbejdsgiverpensionsbidrag blevet bragt på plads i januar måned, således at forstå, at alle løbende månedlige bevillinger på tabt arbejdsfortjeneste er blevet lagt ind i det udarbejdede regneark, og hvor de enkeltstående bevillinger bliver lagt ind, efterhånden som disse forældre sender anmodninger ind om udbetaling.

Alle Socialafdelingens sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste kører derfor nu i regnearket fra 1. januar 2020 med korrekt timelønssats og korrekt pensionsprocent, hvorefter regnearket sikrer korrekt beregning af arbejdsgiverpensionsbidrag i forhold til de komplicerede regler herfor jf. ovenstående beskrivelse. Socialafdelingens leder af staben har været primus motor i udarbejdelsen af regnearket, og har samtidig været med til at sikre, at de løbende sager er blevet lagt korrekt ind for Socialafdelingens vedkommende. Lederen vil samtidig være med til at sikre, at afdelingens enkeltstående bevillinger bliver lagt korrekt ind i regnearket, når forældrene indsender anmodning om udbetaling.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Efter oplysning fra Børne- og Familierådgivningen vurderes de økonomiske konsekvenser af sagsgennemgangen at kunne holdes indenfor det nuværende budget.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har ikke yderligere bemærkninger til sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

De berørte familier vil blive kontaktet løbende i forbindelse med opfølgning i sagerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

37. Lukket punkt: Orientering om konkrete sager

Til toppen

38. Lukket punkt: Indskrivning til kommende 0. klasse på Snedsted Skole.

Til toppen

39. Fastsættelse af måltal for søgning til Ungdomsuddannelserne.

Udskriv

Sagstema

Fastsættelse af måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.

Redegørelse

I ”Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv” fremgår det at (vedlagt som bilag 1):

§ 29. Kommunalbestyrelsen skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse.

Stk. 2. Søgetallene opgøres for følgende:

 1. Erhvervsuddannelser, både EUD og EUX.
 2. Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.
 3. Øvrige.

Stk. 3. Søgetallene, jf. stk. 2, skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin.

§ 30. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal, jf. § 29 stk. 2, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

§ 31. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts.

§ 32. Kommunalbestyrelsen skal, senest ved udgangen af maj, have sammenholdt og offentliggjort de i §§ 29 og 30 nævnte tal på kommunens hjemmeside.

Det fremgår desuden af EUD-aftalen fra november 2018 (vedlagt som bilag 2), at kommunerne fra 2020 skal udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne og Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever.

De nationale målsætninger vedrørende søgningen til erhvervsuddannelserne er fastsat til 25 % i 2020 og 30 % i 2025 (Bilag 3). I Thisted Kommune har søgningen til erhvervsuddannelser i en årrække været over de nationale mål for 2020 på 25 %, og dermed er der allerede i dag flere unge i Thisted Kommune, der vælger en erhvervsuddannelse sammenlignet med landsgennemsnittet.

I Thisted Kommunes ”Strategi for koordineret ungeindsats” tilkendegives, at man ønsker at styrke søgningen til erhvervsuddannelserne yderligere med baggrund i kommunens erhvervsstruktur og branchesammensætning.

Udfordringer på ungeområdet i Thisted Kommune vedrørende andelen af unge, der ikke påbegynder og/eller gennemfører en ungdomsuddannelse beskrives ligeledes i ”Strategi for koordineret ungeindsats” og begrunder indsatserne med generelt at motivere unge til at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelse.

Søgningen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i 2019 var:

 • Gymnasiale uddannelser 64 %
 • Erhvervsuddannelser 27 %
 • Øvrige 9 %

Vedhæftet som bilag 4 findes yderligere diagrammer, som viser en oversigt over den samlede søgningen fra 2016-2019 samt fordelingen af søgningen i 9. og 10. klasse i 2019.

Forslag til måltal for søgningen i 2021:

Målsætningen for det samlede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 9. og 10. klasses elever fastsættes til 92 %.

Fordelingen af søgningen til de gymnasiale uddannelser og på EUD fordeles med 64 % til de gymnasiale uddannelser og 28 % til erhvervsuddannelserne.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv nr. 1017 af 04/10/2019.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at måltal for overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelserne fastsættes til 92 % fordelt med 64 % på de gymnasiale uddannelser og 28 % på erhvervsuddannelserne.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Casper Søe-Larsen og Per Skovmose ønsker måltallet for erhvervsuddannelser sat til 30 %.

Til toppen

40. Justering af 1:1 strategi af devices på folkeskolerne.

Udskriv

Sagstema

Justering af 1:1 strategi af devices på folkeskolerne.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget vedtog den 14. april 2015 en IT-vision og Målsætning for folkeskolerne i Thisted Kommune (vedlagt som bilag).

Siden beslutningen er der sat rigtig mange initiativer i gang. Endvidere er der investeret i både infrastruktur, devices, pædagogiske digitale læremidler mm.

I dag har alle elever fra 0.- til 2. klasse fået udleveret en iPad som personlig device og 3. – 10. klasse har en Chromebook. For overbygningselever gælder det, at de også kan vælge at bruges deres egen computer, hvis de ønsker det.

Specielt beslutningen om de personlige devices i indskolingen har løbende været til debat med pædagoger, lærere og børnehaveklasseledere , It-vejlederne og skolernes ledelser.

I 2020 har emnet været behandlet på skoleledermøde i januar og februar.

Processen, har været planlagt således, at skolelederne har haft tid til at hente input fra underviserne i indskolingen.

Skolelederne peger, i samarbejde med forvaltningen på, at der er et behov for en justering omkring de personlige devices i indskolingen:

 • Der ønskes, at 2. klasserne fremover får en Chromebook i stedet for en iPad.
 • Der peges på, at 0. og 1. klasse fremover ikke har en personlig device, men at der i stedet sikres, at eleverne har adgang til en device. Dette kan både være til en iPad eller en Chromebook. Der ønskes frihed til, at skolerne i samarbejde med forvaltningen kan finde den løsning, der passer bedst til den enkelte skole.
 • Der er et ønske om, at den enkelte skole kan beslutte om, og evt. hvor ofte, eleverne i indskolingen skal have devices med hjem.

Børne- og Familieforvaltningen foreslår, at beslutningen omkring 1:1 i 0.- og 1. klasse udfases over 2 år, så de elever, der i dag går i 0. klasse beholder deres iPad, således at det fremover kommer til at gælde for de elever, der endnu ikke er startet i skole.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Alle iPads i indskolingen står overfor en udskiftning, da de har fået en alder, hvor de ikke længere kan opdatere styresystemet.

De foreslåede ændringer vil betyde, at det budget, der er afsat til IT, vil kunne rumme vedligeholdelse og udskiftning af devices.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. 2. klasse fremover har Chromebooks.
 2. 0.- og 1. klasse fremover har adgang til en iPad eller en Chromebook, men ikke som personlig device.
 3. Det er op til den enkelte skoleleder at beslutte om og evt. hvor meget, elever i indskolingen har devices med hjem.

Beslutning

Godkendt.

Der gives en afrapportering til Børne- og Familieudvalget i foråret 2021.

Til toppen

41. Kvalitetsrapport 2018/2019 - Folkeskolerne i Thisted Kommune

Udskriv

Sagstema

Kvalitetsrapport 2018/2019 for folkeskolerne i Thisted Kommune.

Redegørelse

Kvalitetsrapporten 2018/2019 er en status over elevernes progression i forhold til trivsel og læring. Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert 2. år.

Kvalitetsrapporten har fokus på de tre nationale mål:

 • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater.
 • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse mål betyder, at elevernes progression følges. Kvalitetsrapporten skal ses som en samlet status over den progression, der finder sted i Thisted Kommunes folkeskoler. Rapporten indeholder endvidere oversigter over de indsatser, som Thisted Kommunes folkeskoler har iværksat for at opnå målene.

Ifølge bekendtgørelsen er følgende indikatorer obligatoriske i kvalitetsrapporten:

 • Opnåede resultater på kommunens skoler med hensyn til elevernes læring og trivsel.
 • Overgang til ungdomsuddannelser.
 • Inklusion.
 • Kompetencedækning.

I Thisted Kommune har Børne- og Familieudvalget endvidere valgt, at der afrapporteres på følgende områder, der ikke er obligatoriske i forhold til bekendtgørelsen:

 • Trivselsmåling 0.-3. klasse. Spørgsmålet vedrørende social trivsel: "Er du glad for din skole?".
 • Elevfravær for Thisted Kommunes skolevæsen.
 • Campus 10 - karaktergennemsnit, andelen af elever med mindst 2 til afgangsprøven samt samlede data vedrørende eleverne som løftes karaktermæssigt.

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne i perioden 10. januar - 21. februar 2020. Der er indkommet 2 høringssvar (se bilag). Høringen har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsrapporten.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Område-MED Undervisning og Fritid - til orientering - den 22. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2018/2019 godkendes.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

42. Sprogvurdering i dagtilbud og skole 2019

Udskriv

Sagstema

Sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse 2019.

Redegørelse

Af det politiske årshjul for Børne- og Familieudvalget fremgår det, at der hvert år i februar udarbejdes en fælles sag vedrørende sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse, hvilket sker med henblik på at understøtte sammenhæng i arbejdet med børnenes sprog. Jævnfør Dagtilbudslovens § 11 skal der gennemføres sprogvurderinger af børn i dagtilbud, hvor der er formodning om, at børnene kan have behov for sprogstimulering. Folkeskolelovens § 11, stk. 3 betoner, at der skal gennemføres en obligatorisk sprogvurdering af alle børn i begyndelsen af 0. klasse.

I Thisted Kommune anvendes Rambølls sprogvurderingsværktøj "Sprogvurdering 3-6". Sprogvurderingsværktøjet blev taget i brug på dagtilbudsområdet i efteråret 2017 og på skoleområdet i efteråret 2018. Formålet med "Sprogvurdering 3-6" er at give de pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og børnehaveklasser et forskningsbaseret materiale, til at vurdere det enkelte barns sprogudvikling, så der på baggrund af resultaterne kan iværksættes målrettede og systematiske pædagogiske indsatser, som understøtter barnets sprogtilegnelse.

"Sprogvurdering 3-6" tester børnenes talesproglige og før-skriftlige færdigheder. Efter endt vurdering placeres børnene i én af følgende tre indsatsgrupper:

 • Særlig indsats
 • Fokuseret indsats
 • Generel indsats

Nedenstående figur viser normfordelingen, som afspejler den normale/typiske fordeling af behov for sprogstimulerende indsatser i procent.

Resultater fra sprogvurderinger 2019

I 2019 er der sprogvurderet 351 børn i dagtilbud. Da det ikke er alle børn, der sprogvurderes, afspejler resultatet ikke det generelle billede af børnenes sproglige færdigheder i dagtilbud, men kun de, som er sprogvurderet. Derfor kan resultater fra dagtilbud ikke holdes op mod normfordelingen. Den grå farve afspejler de børn, hvor det ikke har været muligt at gennemføre sprogvurderingen.

Som det ses, er der en mindre tilbagegang i børnenes sproglige udvikling, hvad angår både de talesproglige færdigheder og før-skriftlige færdigheder.

Det kan skyldes det øgede fokus på sprog og at flere børn med sproglige vanskeligheder bliver opdaget tidligere.

De 3 årige viser fremgang i talesproglige færdigheder, hvilket kan indikere at det større fokus på sprog begynder at kunne ses hos de yngste.

Fra 2020 er det besluttet, at alle 3 årige skal sprogvurderes, så vi sikrer at alle børn med sproglige udfordringer, får den støtte de har brug for.

Nedenstående viser de 3 åriges talesproglige færdigheders udvikling.

Figuren nedenfor viser sprogvurderingen i 0. klasse fra 2019 og 2018. Sprogvurderingen viser, at børnene ligger over normfordelingen i forhold til andelen af børn, der vurderes at have behov for en særlig eller fokuseret sprogstimulerende indsats. Resultatet er ikke alarmerende men indikerer dog, at der er behov for øget opmærksomhed på særligt børnenes før-skriftlige færdigheder.

Talesproglige færdigheder (Sprogforståelse)

Før-skriftlige færdigheder

Anvendelse af sprogdata

Dagtilbud og skole anvender resultaterne fra sprogvurderingerne til at understøtte en tidlig og sammenhængende indsats i forhold til udviklingen af børns sprog. Herunder at målrette og systematisere pædagogiske indsatser i forhold til børnenes sprogtilegnelse. Som et led i denne opgave er der nedsat en tværfaglig styregruppe, der skal sikre, at der gøres status på området - dels på børnenes sproglige kompetencer og dels på den pædagogiske praksis. Eftersom Sprogvurdering 3-6 er et forholdsvis nyt sprogvurderingsværktøj, er der tale om forholdsvis begrænsede erfaringer med brugen af dette og den praktiske omsætning af resultaterne derfra.

I 2019 er der vedtaget en Handleplan for sprog og læsning 0-18 års området, denne handleplan skal fremadrettet danne grundlag for arbejdet med børns sprog.

Fremadrettet vil Børne- og Familieforvaltningen følge udviklingen i resultaterne fra sprogvurderingerne, og bruge disse til at fremme en forbedret sprogindsats. Formålet er at identificere sammenhænge i børnenes sprogudvikling fra dagtilbud til skole og få viden om, hvad der virker i sprogindsatsen samt at sikre læring omkring arbejdet med sprog - både indenfor- og på tværs af faggrupper.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om sprogvurderinger i dagtilbud og 0. klasse tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

43. Ferieplan for elevernes ferie- og fridage i skoleåret 2021/2022

Udskriv

Sagstema

Fastlæggelse af elevernes ferieplan for skoleåret 2021/2022.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har udarbejdet et forslag til skoleelevernes ferieplan for skoleåret 2021/2022.

Sommerferie: lørdag den 26. juni - tirsdag den 10. august

Efterårsferie: lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober

Juleferie: onsdag den 22. december - søndag den 2. januar

Vinterferie: lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar

Påskeferie: lørdag den 9. april - mandag den 18. april

St. Bededag: fredag den 13. maj - søndag den 15. maj

Kr. Himmelfart: torsdag den 26. maj - søndag den 29. maj

Pinseferie: lørdag den 4. juni - mandag den 6. juni

Grundlovsdag: søndag den 5. juni

Sommerferie: lørdag den 25. juni -

De nævnte datoer er inklusiv i ferien. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er nævnt ovenfor.

Børne- og Familieforvaltningens forslag til ferieplanen har været til udtalelse på skolerne, i skolebestyrelserne og lokal-MED i perioden 19. november 2019 til 24. januar 2020, i område-MED Undervisning og Fritid den 29. januar 2020 og i Fælleselevrådet den 7. januar 2020.

Der er indkommet enslydende forslag fra Thisted Kommunes Fælleselevråd, Nors Skoles MED-udvalg, Skolebestyrelsen Rolighedsskolen og Skolebestyrelsen Tingstrup skole, der lyder som følger:

Feriedagene den 9. og 10. august 2021 ønskes flyttet til 3. og 4. januar 2022.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at de foreslåede ændringer imødekommes.

Såfremt det besluttes, vil den reviderede ferieplan se ud som følger:

Sommerferie: lørdag den 26. juni - søndag den 8. august

Efterårsferie: lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober

Juleferie: onsdag den 22. december - tirsdag den 4. januar

Vinterferie: lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar

Påskeferie: lørdag den 9. april - mandag den 18. april

St. Bededag: fredag den 13. maj - søndag den 15. maj

Kr. Himmelfart: torsdag den 26. maj - søndag den 29. maj

Pinseferie: lørdag den 4. juni - mandag den 6. juni

Grundlovsdag: søndag den 5. juni

Sommerferie: lørdag den 25. juni -

Der er indkommet et forslag fra Skolebestyrelsen Nors Skole, der foreslår, at sommerferien udvides med den resterende del af uge 32, således, at også onsdag den 11., torsdag den 12. og fredag den 13. august bliver feriedage. Der foreslås i stedet, at eleverne går tre dage længere i skole i uge 26, således at første feriedag bliver torsdag, den 30. juni 2022.

Dette forslag kan ikke imødekommes, idet Folkeskoleloven foreskriver, at skolernes sommerferie skal påbegyndes sidste lørdag i juni.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Thisted Kommunes Folkeskoler fra den 19. november 2019 til den24. januar 2020

Skolebestyrelser fra den 19. november 2019 til den 24. januar 2020

Thisted Kommunes Fælleselevråd den 7. januar 2020.

Lokal-MED fra den 19. november 2019 til den 24. januar 2020

Område-MED Undervisning og Fritid den 29. januar 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at den reviderede ferieplan for skoleåret 2021/2022 godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling Indstilles til godkendelse.

Til toppen

44. Ansøgning om fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden i henhold til § 16b og § 16 d

Udskriv

Sagstema

Behandling af indkomne ansøgninger om fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i henhold til § 16 b, stk. 1, § 16 b, stk. 2 og § 16 d for skoleåret 2020/2021.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget følgende ansøgninger i henhold til § 16 b, stk. 1:

(Omlægning af timer til særlige klasseindsatser i specialtilbud og indskoling).

Specialtilbud

Klasser

Antal
undervisningstimer

Bedsted Skole
Golfstrømmen

0., 1., 2. og 3. klasse

2,00

Bedsted Skole
Bedsted klassen

0., 1., 2. og 3. klasser

2,00

Hanstholm Skole
F-klassen

0., 1., 2. og 3. klasser

2,00

Snedsted Skole

Trombakken

0., 1., 2. og 3. klasser

2,00

Skole

Klasser

Antal
undervisningstimer

Østre Skole
Almenafdelingen

0., 1., 2. og 3. klasser

2,00

Bedsted Skole

Almenafdelingen

0., 1., 2. og 3. klasser

2,00

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget følgende ansøgninger i henhold til § 16 b, stk. 2:

(Omlægning af timer på mellemtrin og udskoling i specialtilbud og specialskoler).

Specialtilbud

Klasser

Antal
undervisningstimer

Østre Skole

Flex Østre

7., 8., 9. og 10. klasser

2,00

Bedsted Skole

Golfstrømmen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Bedsted Skole

Bedsted klassen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Rolighedsskolen

Rolighedsklassen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Rolighedsskolen

Østermølle

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Hanstholm Skole

F-klassen

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

2,00

Trombakken

4., 5., 6., 7., 8., 9. og 10. klasser

2,00

Børne- og Familieforvaltningen har modtaget følgende ansøgninger i henhold til § 16 d:

(Omlægning af timer på mellemtrin og overbygning).

Skole

Klasser

Antal
undervisningstimer

Sennels Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Snedsted Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

2,00

1,50

Koldby Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Hanstholm Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

2,00

1,50

Rolighedsskolen

4., 5., og 6. klasser

1,50

Sjørring Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

2,00

1,50

Bedsted Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Nors Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Østre Skole

4., 5., 6., 7., 8., og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

2,00

1,50

Tilsted Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Hannæs-Østerild Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

2,00

1,50

Tingstrup Skole

4., 5., 6., 7., 8. og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

2,00

1,50

Vestervig Skole

4., 5. og 6. klasser

2,00

Hurup Skole

4., 5. og 6. klasser

7., 8. og 9. klasser

7. klasse konfirmationsforberedelse

1,50

2,00

1,50

Det er en betingelse, at konvertering af understøttende undervisning sker til andre aktiviteter, herunder to-lærerordninger, der tilpasses elevernes forskellige faglige udvikling, særlige talentforløb og turboforløb til henholdsvis de fagligt dygtige og de fagligt svage elever samt brug af pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse. Konverteringen af understøttende undervisning kan ikke benyttes til besparelser.

Skolerne skal i kvalitetsrapporten, redegøre for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere den understøttende undervisning.

Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med konvertering af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin for at fremme, at frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen.

Undervisningsministeriet vil, som led i den årlige undersøgelse af skolernes længde, fremadrettet undersøge hvad konverteringen anvendes til.

Skolerne vil ikke på denne baggrund blive kompenseret for en evt. udvidet åbningstid i SFO.

Ansøgningerne gælder skoleåret 2020/2021.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens §16 b, § 16 b, stk. 2 og §16 d.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Ansøgninger i henhold til § 16 b, stk. 1 for indskoling ikke godkendes, da disse klassers undervisningstimetal ved justeringerne af Folkeskoleloven i 2019 blev reduceret med 3 lektioner, og da § 16 b, stk. 1 er målrettet specifikke klasseindsatser i klasser med særlige udfordringer. Det kan desuden blive en udfordring for skolerne, at efterkomme minimumstimetallet på disse klassetrin, hvis ansøgningerne godkendes.
 2. Ansøgninger i henhold til § 16 b, stk. 2 godkendes.
 3. At ansøgninger i henhold til § 16 d godkendes.

Beslutning

Ad. 1-3 godkendt.

Casper Søe-Larsen ønsker, at der i punkt 1 også gives dispensation.

Til toppen

45. Ungeprofilundersøgelsen 2019

Udskriv

Sagstema

Ungeprofilundersøgelsen 2019.

Redegørelse

Ungeprofilundersøgelsen er en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der systematisk indsamler data om målgruppen og giver kommunerne et faktuelt grundlag at tilrettelægge lokale indsatser på. Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Undersøgelsen skal give kommuner og uddannelsesinstitutioner en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats i og på tværs af landets kommuner.

Thisted Kommune har deltaget i den del af Ungeprofilundersøgelsen, hvor målgruppen er elever i udskolingen (7.-9. klasse), siden 2016. Ledelsen på de 7 overbygningsskoler modtager rapporter, hvor den enkelte skole kan sammenligne data fra egne årgange med statistik fra kommune og landsplan. Således kan grundlaget for skolens lokale forebyggelsesarbejde også blive forankret i konkret viden og aktuelle data.

Data fra Østre Skole er udeladt fra den vedhæftede rapport, hvilket skyldes, at skolens 4 klasser på 9. årgang desværre ikke fik gennemført undersøgelsen indenfor tidsfristen. Derfor er de indsamlede data fra 7. og 8. årgang på Østre Skole også fjernet fra rapporten, da det ellers vil medføre en skævvridning af gennemsnittet for alle 3 årgange på kommuneniveau.

SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager ved dagsordenpunktet og vil fremhæve nogle fokusområder for SSP-samarbejdet med sammenligning af data fra tidligere år.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

46. Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet

Udskriv

Sagstema

Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet - Implementering af aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet 'Alle handlinger har konsekvenser'.

Redegørelse

Den 29. juni 2018 indgik den daværende regering (V, LA og K), S og DF en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Som en del af aftalen skulle der udarbejdes en ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Udfordringen med den nuværende indsats i dag er, at der ikke er en fælles ramme for SSP-samarbejdet, som er organiseret og håndteret på forskellig vis i de enkelte kommuner og politikredse. Der er derfor behov for at skabe en tydeligere og mere ensartet retning for arbejdet med at holde børn og unge ude af kriminalitet, så børn og unges muligheder for støtte og hjælp til et liv uden kriminalitet er den samme uanset hvilken kommune, man bor i.

Rammen er blevet til gennem et udviklingsarbejde med Rigspolitiet som projektleder, som er foregået fra efteråret 2018 og har været understøttet af Rambøll Management Consulting. Arbejdet har bl.a. bestået i en omfattende interessentinddragelse, bl.a. med etablering af en følgegruppe, som har bidraget til udarbejdelsen af rammen siden foråret 2019. Følgegruppen består af KL, Socialchefforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, SSP-Samrådet, Det Kriminalpræventive Råd (DKR), Socialstyrelsen, Ungdomsringen samt politikredsene.

Den nye og fælles ramme for SSP-samarbejdet kan fungere som en værktøjskasse til at understøtte og strukturere det lokale SSP-samarbejde. Rammen beskriver formål for SSP-samarbejdet, målgrupper for SSP-samarbejdet, anbefalinger til organisering og samarbejdsflader, samt anbefalinger til en lokal plan for SSP-samarbejdet. I rammen anbefales det bl.a., at man arbejder med en hovedmålgruppe i form af børn og unge fra skolealderen til 25 år, samt en afledt målgruppe i form af forældre o.a., og rammen peger på, at også fagprofessionelle er i målgruppen for SSP-arbejdet. Endelig indeholder rammen en række praksiseksempler til inspiration.

Endelig skal det bemærkes, at rammen vil indgå i den nye uddannelse i SSP-samarbejde, som Socialstyrelsen har udviklet som led i den politiske aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Socialstyrelsen forestår uddannelsen, som udbydes til aktører i SSP-samarbejdet.

SSP- og Forebyggelseskonsulent Jack Soleng deltager ved dagsordenpunktet og vil fremhæve ligheder og forskelle mellem 'Ny og fælles ramme for SSP-samarbejdet' anbefalinger og det lokale SSP-samarbejde nuværende organisering og praksis.

Retsgrundlag

LOV nr. 1705 af 27/12/2018.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Økonomiske konsekvenser

For at sikre, at der kan arbejdes systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret i den kriminalitetsforebyggende indsats, samtidig med at rammen anbefaler, at SSP samarbejdet formulerer en lokal handlingsplan (kan være to-årig med en årlig opfølgning), er det essentielt, at SSP-samarbejdet får adgang til aktuelle data om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse samt det faktuelle niveau af risikoadfærd.

Ungeprofilundersøgelsen fra BørnUngeLiv er et praksisnært værktøj, som kan modsvare ovenstående. Undersøgelsen giver kommunen mulighed for at monitorere og tilrettelægge det forebyggende arbejde med afsæt i aktuelle data, som fagpersoner kan samarbejde på baggrund af på tværs af indsatsområder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

47. Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet

Udskriv

Sagstema

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet.

Redegørelse

Den 2. september 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget tids- og procesplanen for udarbejdelse af Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet i forlængelse af Politik for Børn og Familiers Velfærd.

Proces for udarbejdelse af strategien.

Da der er sammenfald i temaerne i forhold til ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”, blev det i styregruppen besluttet at genanvende en del af de allerede indsamlede input, hvor det er relevant. Derfor har der også været afvigelser i forhold til den oprindelig proces, der var planlagt.

Følgende områder kom med input til indhold og målsætninger i ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”

 • Sundhedsplejen
 • PPR
 • Skole (AKT-vejledere, skolelederne, skolebestyrelserne)
 • Dagtilbud (lokal-MED, pædagogiske ledere, forældrebestyrelserne)
 • SSP
 • Sektion for Myndighed og Familieindsatser
 • Kulturrummet (biblioteket og musikskolen)
 • Fritid

Efterfølgende har arbejdsgruppen indhentet yderligere input til denne strategi ved de nedenstående referencegrupper, hvilket er sket i forbindelse med eksisterende mødefora på de forskellige områder.

 • Skole: Skoleledere.
 • Dagtilbud: Pædagogiske ledere, forældrebestyrelser
 • Område-MED Skoler
 • Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie
 • Lokal-MED Dagpleje

Inddragelsen af de forskellige referencegrupper har været med til at nuancere og målrette strategiens indhold til de politiske målsætninger og ambitioner i Politik for Børn og Familiers Velfærd. Referencegrupperne er alle kommet med gode og konstruktive input til strategien.

På baggrund af referencegruppernes input har arbejdsgruppen udarbejdet første udkast til strategien, med forslag til fem strategiske målsætninger inden for de to overordnede temaer (se vedhæftede udkast til strategi).

Udkastet blev drøftet og godkendt på verificeringsmødet med styregruppen og arbejdsgruppen den 15. januar 2020.

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet er derfor klar til at blive sendt i høring, og til endelig godkendelse i Børne- og Familieudvalget i marts. Strategien skal efterfølgende til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høringsperiode, kvalificering (fra den 5. februar til den 3. marts 2020):

Område-MED Skole den 19. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 3. marts 2020

Forældre- og skolebestyrelser i Dagtilbud og Skole

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen - efterretning - den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" og de strategiske målsætninger forud for høringen drøftes og godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 4. februar 2020, pkt. 29:

Godkendt.

Område-MED Undervisning og Fritid, 19. februar 2020, pkt. 5:

Godkendt med følgende bemærkninger:

 • Mange forebyggende indsatser udføres allerede nu på skolerne.
 • Der bør yderligere være fokus på tidshorisonten i en sagsgang.
 • Udfordringen med ressourcer til de forbyggende indsatser vil blive yderligere belastet ved ophøret af fremskudt PPR i 2021.

Fraværende i Område-MED Skoler - 19. februar 2020:

Lene Aas Borggaard, Peter Olsen, Lars Munch Jørgensen

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, 3. marts 2020, pkt. 2:

Det er en god strategi med nogle gode målsætninger, men der skal være et fokus med medarbejderressourcer i forhold til at indfri de strategiske målsætninger.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - 3. marts 2020:

Bent Fuglsbjerg, Birgitte Breum Andersen, Susanne Harbøll, Trine Bakke, Carina Hedegaard Bjørndal

Sagen genoptages

Strategien har været sendt i høring i perioden fra den 5. februar til den 3. marts 2020, i Område-MED Undervisning og Fritid og Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie, Lokal-MED Skoler, Lokal-MED Dagtilbud og Forældre- og Skolebestyrelser i Dagtilbud og Skoler. Der er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i strategien.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" godkendes.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

48. Overblik over puljer på dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Overblik over puljer på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Thisted Kommune har fået flere statslige tilsagn om puljer.

Forvaltningen har på den baggrund lavet et overblik over antallet af puljer, hvor det fremgår hvilke puljer det omhandler, herunder formål, dato for afrapportering, involvering, status på puljeforløbet samt de bevilligede midler.

På dagtilbud er der følgende puljer for nuværende:

 • Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
 • Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner
 • Pulje til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud
 • Pulje til bedre fordeling i daginstitutioner
 • 1000 første dage med tryghed og stimulation (Projekt 1000 dage –2 hjemmepædagoger)
 • Pulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn
 • Pulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier

Udover ovenstående er der midler til mere pædagogisk personale (normeringsløft).

Listen over Puljer i Thisted Kommunes dagtilbud er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne kan ses i bilag.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

49. Ansøgningspulje til bedre fordeling i daginstitutioner

Udskriv

Sagstema

Pulje til bedre fordeling i daginstitutioner.

Redegørelse

I december 2019 blev Thisted Kommune bevilliget puljemidler til bedre fordeling i daginstitutionerne. Sagen var til efterretning i Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2019.

Ansøgningspuljen har baggrund i en ændring af dagtilbudsloven (bedre fordeling i daginstitutioner), som medfører, at der fra den 1. januar 2020 højst må nyoptages 30 % børn med bopæl i udsatte boligområder i daginstitutioner og enheder i daginstitutioner i løbet af et kalenderår.

Børne- og Familieforvaltningen søgte puljen i forhold til at imødekomme nogle af udgifterne i de daginstitutioner, der videreføres i et udsat boligområde, og hvor en skærpelse af institutionens profil kan medvirke til en større søgning fra familier uden for det udsatte boligområde.

Fem institutioner fik tilsagn om tilskud, heraf tre private: Lerpytter Børnehave, Dr. Louises Børnehus og Josva. De private institutioner er selv ansvarlige for at udarbejde budget og styre projektet. Kommunen er ansvarlig for, at tidsfristerne for regnskab og afrapporteringer bliver overholdt, samt at deres projekter holder sig inden for rammen.

To kommunale institutioner fik tilsagn om tilskud, det var Vuggestuen Tumlehuset og Espersens Børnehus.

Børne- og Familieforvaltningen har været i dialog med de to institutioner omkring udmøntning af puljemidlerne, og derfor følger forvaltningen projekterne og deltager i praksis i forhold til sparring, afrapportering m.m. efter behov. Forvaltningen vil samtidig understøtte, at institutionerne har de bedste forudsætninger for, at læring og handlingerne fra projektet bliver implementeret og kan fortsætte efter projektets afslutning i 2023.

Der har været gode drøftelser i begge institutioner i forhold til hvordan institutionerne kan anvende pengene bedst muligt, således at projekterne:

 • understøtter og styrker institutionernes nuværende brand/profil
 • understøtter den styrkede pædagogiske læreplan
 • giver mening i forhold til den aktuelle børnegruppe
 • tiltrækker nye familier

Forældrerådene i de enkelte institutioner vil blive inddraget i projekterne.

Vuggestuen Tumlehuset.

Vuggestuen Tumlehusets profil er en ”En vuggestue i bevægelse”.

Projektet skal omhandle eksperimenter med IT og teknologi i vuggestue-børnehøjde. Dette tema er valgt, da der i den styrkede læreplan lægges op til, at børnene får en begyndende forståelse af IT og teknologi. Det handler ikke om, at børnene skal lære at spille på IPAD, men at de kan bruge teknologien i deres leg og udvikling, f.eks. talende sten, interaktivt gulv m.m.

Tumlehuset vil være en vuggestue, der støber fundamentet for, at børn kan begå sig i en multikulturel og teknologisk verden .

Inde i vuggestuen skal IT og teknologi understøtte leg, dans og bevægelse af enhver form. Her er der tale om bl.a. interaktivt gulv, interaktivt legetøj og pædagoger, der har kompetencer inden for dette felt. Denne del af projektet taler bl.a. ind i læreplanstemaet, Kultur, æstetik og fællesskab, hvor det pædagogiske mål f.eks. er at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Ude på legepladsen og i lokalsamfundet skal IT og teknologi understøtte eksperimenter i naturen og bevægelse. Her inddrages forskellige teknologiske redskaber og pædagogerne skal opnå kompetencer inden for dette område. Det taler bl.a. ind i læreplanstemaet Natur, udeliv og science.

På legepladsen vil der blive bygget/tilkøbt et sciencelab/arbejdsskur, så de forskellige ting er, hvor de skal bruges, og det kan låses inde. Der vil også blive opstillet en vandbane på legepladsen, hvor børnene kan eksperimentere (lege) med vand.

Der vil blive købt et par eldrevne cykler, så børnegrupperne kan komme rundt i lokalområdet og finde inspiration og oplevelser, de kan tage med hjem i forhold til projektet og læreplanstemaerne.

Espersens Børnehus

I Espersens Børnehus er der et ønske om at arbejde ud fra temaet; ”Byen i naturen – det er in at være ude.”

I Espersens Børnehus støbes fundamentet for at kunne begå sig i en multikulturel og teknologisk verden med fokus på natur og bæredygtighed.

Der skal bygges et Sciencelab/ udeværksted på legepladsen. Derudover skal der laves et udekøkken, vandbane, insekthotel og plantes buske og diverse planter. Der bliver ture ud i naturen på indkøbte elcykler og klapvogne, samt busture ud til en hytte længere væk. Det er i særlig grad læreplanstemaet Natur, udeliv og science der understøttes her. Kortlægning fra 2018 pegede på, at dette tema var det, personalet følte sig mindst kompetente i.

Derfor afsættes der også penge til studietur og kurser.

Det er hensigten at understøtte børnenes viden og glæde ved at være i naturen.

I begge institutioner afsættes der puljemidler til udarbejdelse og skærpelse af den nye profil samt branding af institutionerne.

I begge institutioner vil der blive arbejdet med aktionslæring, og der vil blive afholdt kurser for personalet.

Projekterne vil køre fra foråret 2020 til og med 2022.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har modtaget i alt 3.043.000 kr.

Tilsagn om tilskud gives til den enkelte daginstitution, som kommunen har ansøgt på vegne af, og er som følger:

Institution

Tilskudsbeløb

DR. Louises Børnehus

832.000,00 kr.

Espersens Børnehus

1.080.000,00 kr.

Josva

273.000,00 kr.

Lerpytter Børnehave

221.000,00 kr.

Vuggestuen Tumlehuset

637.000,00 kr.

Tilskud i alt

3.043.000,00 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen om puljemidler til bedre fordeling i daginstitutioner tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

50. Opfølgning på pulje til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejen

Udskriv

Sagstema

Opfølgning på pulje til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere.

Redegørelse

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” modtog Thisted Kommune i december 2019 tilsagn om puljemidler på i alt 592.000 kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Tildelingspuljen var på dagsordenen i Børne-og Familieudvalget den 14. januar 2020.

Formålet er, at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage, som skal tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen om tildelingspuljen.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier, og vikardækning i denne sammenhæng.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft i både kommunale og private dagtilbud. De private dagtilbud, der over for kommunen tilkendegiver deres interesse i deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen, skal dermed tilbydes andel i kommunens tildelte midler på lige fod med de kommunale dagtilbud. Dette gælder også for kompetenceudviklingsforløb, som tilrettelægges af kommunen.

På baggrund af ovenstående krav har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for at sikre en ligelig fordeling mellem private og kommunale institutioner.

Beløb for uddannelse og vikardækning pr. person er hentet fra styrelsens egne beregninger i vejledningen for puljen.

På baggrund af ovenstående fordeling vil der derfor blive oprettet et diplommodul for 17 pædagoger og et 5 dages læringsforløb for 11 dagplejere.

Beregningen for fordeling af ressourcer er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Tildeling af ressourcer sker på baggrund af kommunens gældende ressourcetildeling.

Midlerne forudsættes anvendt inden udgangen af 2022.

Det maksimale tilskud til kommunen udgør: 592.000 kr.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Supplerende oplyses, at CØL har beregnet fordelingen af puljen efter Undervisningsministeriets fordelingsnøgle og på baggrund af antal budgetterede børn i aldersgruppen 0 - 2 årige i de private og kommunale institutioner.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

51. Tilsyn 2019 på dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Tilsyn 2019 på dagtilbudsområdet.

Redegørelse

I perioden september til december 2019 blev der ført uvildigt tilsyn i alle kommunens dagtilbud.

Tilsynene blev foretaget i henhold til § 5 i Dagtilbudsloven, der betoner, at ”Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter Dagtilbudsloven og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder de mål og rammer, der er fastsat efter lovens § 3”.

Der er gennemført tilsyn på følgende områder:

 • 20 kommunale daginstitutioner
 • 17 private daginstitutioner
 • 130 dagplejere
 • 28 private pasningsordninger

Kommunen skal føre pædagogisk tilsyn med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, indeholdende bl.a.:

 • Barnesynet
 • Dannelse og børneperspektiv
 • Legen
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • Pædagogisk læringsmiljø
 • Hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes
 • Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring
 • Hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etableringen af det pædagogiske læringsmiljø for børn
 • Hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges det pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.

Ud over det pædagogiske tilsyn bliver der også ført legepladstilsyn og tilsyn med røgfrie miljøer.

På baggrund af tilsynene er der udarbejdet en samlet rapport, hvor hovedkonklusionen fremhæves her:

Tilsynet blev gennemført ved rundvisning og dialog. Hvis der under rundvisningen eller i dialogen fremkom mangler eller kritisable forhold der ikke ligger inden for rammen af den styrkede pædagogiske læreplan eller den kvalitet, der forventes i Thisted Kommune, fik institutionerne en anmærkning og/eller en drøftelse omkring de punkter, der ønskes udbedret.

Overordnet er daginstitutionerne af tilstrækkelig eller god kvalitet. Nogle få institutioner havde en virkelige god kvalitet, men ingen institutioner havde implementeret alle elementer fra den styrkede pædagogiske læreplan.

En institution blev givet et påbud med frist. Her var forskellen på kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer mellem stuerne/børnegrupperne for stor. Institutionen har fået påbud om at ændre på strukturen og arbejde hen imod mere ensartet kvalitet, hvilket skal være med til at skabe én institution.

Tre institutioner fik besked på, at deres læringsmiljøer var af utilstrækkelig kvalitet. I de tre institutioner handlede det bl.a. om, at der var mange borde og stole placeret på en måde, der ikke efterlod gulvplads til børnene at lege på. I de tre institutioner var der manglende legetøj, manglende æstetik eller ukodede rum i en sådan grad, at få børn ville kunne blive inspireret til leg i rummene.

De 3 institutioner blev informeret om, at der skal arbejdes med læringsmiljøerne for at kunne blive godkendt ved næste tilsyn, hvor den nye lovgivning skal være implementeret.

I dagplejen gør det samme billede sig gældende. Mange dagplejere har gode fysiske læringsmiljøer, og en del er tæt på at leve op til kravene.

Der er også dagplejere. der endnu ikke lever op til de nye krav om læringsmiljøer, disse vil blive understøttet af deres dagplejepædagoger hen imod at implementere den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilsynet blev gennemført i efteråret 2019, hvor dagtilbuddene var midt i en proces med at omstille sig fra en lovgivning til en anden.

Alle dagtilbud er i gang og går til opgaven med stor energi, men de bevæger sig i forskelligt tempi og rækkefølge.

Det er positivt, at alle dagtilbud tager vel imod de nye krav og ser det som en mulighed for at løfte kvaliteten i deres dagtilbud - til gavn for alle kommunens børn.

Med tanke på at den styrkede pædagogiske læreplan først skal være fuldt implementeret den 1. juli 2020, er der ikke grund til bekymring ift. om de kan nå i mål, det kan de. Forvaltningen er igang med at følge op på tilsynene med PULS-samtaler (Pædagogiske Udviklings- og Læreplans Samtaler) i de kommunale daginstitutioner. Baggrunden for PULS er at få en dialog om udviklingen af dagtilbuddene, og dialogerne skal samtidigt ses i lyset af kompetenceudviklingsforløbet.

Temaerne for dialogen er:

 • KID - aktionslæring
 • Implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan
 • Den gode fortælling
 • Opfølgning på uvildigt tilsyn

Vedhæftet er tilsynsrapporten 2019.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR, Kultur og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at tilsynet på Dagtilbudsområdet 2019 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

52. Handleplan for kvalitet i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Handleplan for kvalitet i dagtilbud - årlig politisk drøftelse af kvalitet på Dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Handleplan for kvalitet i dagtilbud

Dagtilbudsområdet har udarbejdet en handleplan for kvalitet i dagtilbud gældende for et år på baggrund af et politisk ønske.

Handleplanen var første gang på Børne- og Familieudvalgets møde den 9. april 2019 til godkendelse af udarbejdelsen. Handleplanen er blevet udarbejdet af en mindre arbejdsgruppe der har indhentet input til handleplanen fra de relevante aktører på dagtilbudsområdet i form af de pædagogiske ledere, dagplejepædagoger, forældre og politikerne. En styregruppe består af Chefen for Dagtilbud, Kultur og PPR samt tre områdeledere på dagtilbudsområdet har ligeledes deltaget i processen. Handleplanen erstatter den nuværende kvalitetsstrategi 2016-2020.

Formålet med handleplanen er at beskrive, hvordan Børne- og Familieforvaltningen understøtter kvalitet i dagtilbud samt at skabe grundlaget for den årlige politiske kvalitetsdrøftelse af dagtilbud. Handleplanen er således ikke en beskrivelse af, hvordan de enkelte dagtilbud arbejder med den pædagogiske læreplan, idet den nye dagtilbudslov lægger op til at dagtilbuddene har en stor grad af frihed til selv at vælge metoder og værktøjer i arbejdet med kvalitet.

Børne- og Familieforvaltningens understøttelse af kvalitet i dagtilbud tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, udvalgt forskning om kvalitet i dagtilbud udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut samt James Heckmans og Brenda Taggarts forskning om dagtilbuddet betydning og kvalitet i dagtilbud.

Børne- og Familieforvaltningen tilstræber fremadrettet at arbejde med, at understøtte kvalitet i dagtilbud ud fra nedenstående model, der er inspireret af aktionslæring:

Da Handleplanen er et dynamisk pædagogisk værktøj der revideres årligt, vil der hvert år blive fremhævet særlige fokuspunkter.

I 2020 vil der være særligt fokus på:

 • Uddannelse og kompetencer

En afgørende forskel for børnenes positive udvikling er, at børn mødes af kvalificerede voksne. I Thisted Kommune forventes det derfor, at det pædagogiske personale deltager i bl.a. aktionslæring, Diplommoduler og PAU, samt kurser og Temadage

 • Børnesyn

Barndommen har værdi i sig selv!

Børn har ret til at være børn.
Børn har ret til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempo.

Alle børn gør altid det bedste, de kan.

 • Læringsmiljø

Læringsmiljøerne skal være spændende og inspirerende – både ude og ind.

Spændende og inspirerende læringsmiljøer kræver engagerede voksne, der arbejder ud fra et børneperspektiv.

Handleplanen træder i kraft pr. 1. juli 2020 samtidig med at den styrkede pædagogiske læreplan skal være implementeret i dagtilbuddene (jf. Dagtilbudsloven).

Forud for endelig politisk godkendelse er handleplanen blevet behandlet i:

Børne- og Familieudvalget den 9. april 2019

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 23. april 2019

Pædagogisk ledermøde den 25. april 2019

Personalemøde for dagplejepædagoger den 2. maj 2019

Dialogmøde den 7. maj 2019

Dialogmøde den 12. november 2019

Pædagogisk ledermøde den 28. november 2019

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 10. december 2019

Personalemøde for dagplejepædagoger december 2019

12-12 møde med pædagogiske ledere og dagplejepædagoger den 16. januar 2020

Forældrebestyrelsesmøde område 1 og 2 den 6. januar 2020

Årlig politisk drøftelse.

Udarbejdelsen af handleplanen blev på Børne- og Familieudvalgsmødet den 9. april 2019 godkendt med den bemærkning, at de politiske drøftelser om kvalitet skal ske hvert år.

På baggrund af handleplan for kvalitet i Dagtilbud, tilsynsrapport 2019 samt nøgletal på dagtilbudområdet skal der derfor årligt være en politisk kvalitetsdrøftelse af det samlede dagtilbudsområde.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovgivningen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelsen skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, jf. Dagtilbudsloven § 3.

Handleplanen for kvalitet i dagtilbud er vedhæftet som bilag samt nøgletal for Dagtilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Kvaliteten på Dagtilbudsområdet jf. Dagtilbudsloven drøftes.
 2. Handleplan for kvalitet i dagtilbud med virkning fra 1. juli 2020, gældende for 1 år, godkendes.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

53. Midtvejsevaluering af Fremskudt PPR

Udskriv

Sagstema

Midtvejsevaluering - Fremskudt PPR 2020

Redegørelse

Thisted Kommune er blandt de 11 partnerskabskommuner, som har modtaget en bevilling fra Socialstyrelsen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Thisted Kommune har modtaget en samlet bevilling på 11,8 mio. kr., svarende til 5 medarbejdere og en projektleder, over perioden januar 2018 - januar 2021.

Initiativet har til formål at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i PPR over for børn og unge, som mistrives eller er psykisk sårbare, så færre får behov for en specialiseret indsats.

Formålet med at gennemføre en ekstern midtvejsevaluering (ultimo 2019) af projekt Fremskudt PPR er at gøre status i forhold til projektforløbet - dvs. at få et overblik over:

 • hvor man er i processen
 • indsatsernes forløb
 • de foreløbige resultater

Thisted Kommune har 15 indsatser i udviklingsplanen for projekt Fremskudt PPR (marts 2019), indsatsernes fokus er på opsporing, forebyggelse, tværfagligt samarbejde samt specifikke og generelle indsatser målrettet børn og børnefællesskaber. Den samlede ambition i løbet af projektperioden er, at indsatsen på specialforanstaltninger generelt medfører en tidligere og mindre indgribende indsats.

Indsatser med en positiv effekt:

 • Den varme linje (åben telefonrådgivning - hurtig og uformel rådgivning)
 • Klasse-/gruppeindsatser (gennem aktionslæring, forebyggende tidlig indsats - og hvor PPR ikke har en sag på barnet/den unge)
 • Angstgrupper (metakognitiv terapi, og hvor PPR som oftest har sag på barnet/den unge i forvejen)
 • "Alle med!" (en skolevægringsindsats)
 • Diamantforløb (vredeshåndtering, forløbet giver redskaber til at styrke børne- og klassefællesskaber, samt styrker de professionelles handlingsstrategier til at fremme inklusion og udvikle børnenes forståelse af sig selv og deres klassekammerater)
 • Individuelle indsatser vedr. fremmøde (fravær og skolevægring)
 • Dialogmøder mellem skole/dagtilbud og PPR (optimering og kvalificering af samarbejdet på tværs)
 • Familieklasse (et samarbejde mellem familie og barn, skole, PPR og familieafdelingen)

Indstillinger til PPR i perioden 2016/2017 og 2018/2019 har vist en stigning på alle aldersgrupper med undtagelse af 3-5 årige, og en stigning i indstillinger til psykolog og pædagogisk konsulent (forholdsmæssigt størst stigning i indstillinger vedr. drenge).

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ, et screeningsværktøj til måling af børn og unges trivsel), målinger viser progression for de deltagende børn/unge. Problemscoren er blevet lavere i forhold til gruppeindsatserne: Forældreklasse, "Alle med!" samt Angstgruppe. Dertil er der progression i de individuelle fremmødeindsatser. Der er særlig positiv udvikling/progression for drengene.

Fremadrettet vil der blive sat fokus på dagtilbuddenes praksis og brug af PPR bl.a. via tema på dialogmøderne.

Resultaterne fra projektet medtages i den forestående analyse af; Analyse af Børne- og Familieområdet og resultaterne medtages til kommende budgetplanlægninger.


Udover den eksterne midtvejsevaluering har Socialstyrelsen via Deloitte gennemført en nøgletalsanalyse. Begge analyser er vedlagt som bilag.

Leder af PPR Trine Ritter vil på udvalgsmødet fremlægge resultaterne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne ophører med udgangen af januar 2021.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltning indstiller, at redegørelsen tages til efterretning og at resultaterne medtænkes til den kommende budgetplanlægning for 2021.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

54. Venskabsbykonference 2020

Udskriv

Sagstema

Udpegning af Thisted Kommunes repræsentanter i forbindelse med afholdelse af venskabsbykonference i 2020.

Redegørelse

Thisted Kommune har i en årrække deltaget i nordisk venskabsbysamarbejde.

Det aktuelle samarbejde omfatter 4 nordiske byer: Skien i Norge, Uddevalla i Sverige, Loimaa i Finland og Mosfellsbær på Island.

Thisted Kommune var vært for arrangementet i 2016.

I 2020 afholdes arrangementet i Loima i Finland i dagene: 4. - 8. august 2020. Endeligt program foreligger endnu ikke.

Der er i Styrelsesvedtægten anført, at det er komiteen for venskabsbysamarbejdet, som har det politiske ansvar for samarbejdet. Komiteen består af Peter Skriver Nielsen (formand), Ulla Vestergaard og Lene Kjelgaard Jensen.

Thisted Kommunes repræsentation i arrangementet i Finland skal udpeges.

Komiteen har besluttet, at der fra hvert udvalg udpeges politikere til deltagelse, dog således at hvert komitemedlem tildeles en plads. På denne baggrund foreslås at følgende udpeges:

Børne- og Familieudvalget: der udpeges to deltagere.

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget: der udpeges to deltagere, hvoraf Lene Kjelgaard Jensen er den ene.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf Peter Skriver Nielsen er den ene.

Social- og Sundhedsudvalget: der udpeges to deltagere.

Økonomiudvalget: der udpeges tre deltagere, hvoraf borgmester Ulla Vestergaard er den ene.

Fra forvaltningen foreslås følgende deltagere:

Kommunaldirektøren.

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen.

Formanden for Foreningen Norden.

Sekretærene for venskabsbysamarbejdet.

Thisted Kommunes samlede deltagelse vil således omfatte i alt 17 repræsentanter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og anden relevant lovgivning.

Venskabsbyaftalen 2016-2021.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften afholdes inden for det afsatte budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 3. marts 2020

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 17. marts 2020

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 18. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Thisted Kommune repræsenteres i forbindelse med venskabsbykonference 2020, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 3. marts 2020, pkt. 5:

Indstilles til godkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 43:

Indstilles til godkendelse Kaj Kirk og Preben Holler deltager.

Beslutning

Udsat.

Til toppen

55. Godkendelse af nye vedtægter for Hurup Hallerne

Udskriv

Sagstema

Hurup Hallerne har på generalforsamling vedtaget vedtægtsændringer. Disse søges godkendt af Thisted Kommune.

Redegørelse

Bestyrelsen for den selvejende institution Hurup Hallerne fremsender ansøgning om godkendelse af ændring af vedtægterne . Både de nye og tidligere er vedhæftet som bilag.

I de nye vedtægter er der sket flere justeringer og opdateringer.

 • Vedtægterne refererede tidligere til Sydthy Kommune eller Sydthy Kommunalbestyrelse. Dette er ændret til "Thisted Kommune", "tidligere Sydthy Kommune" eller "Thisted Kommunalbestyrelse".
 • Det er i § 4 præciseret hvilke år, der vælges hhv. 3 eller 4 til bestyrelsen.
 • Der er i § 5 ændret i hvilke foreninger, der har en repræsentant i repræsentantskabet.
 • I § 8 stod tidligere "Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen. Til at revidere regnskabet vælges af repræsentantskabet 2 revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller være medlem af Dansk Revisorforening. Valget gælder for 2 år, således at der første gang afgår 1 af revisorerne efter lodtrækning." Dette ændres til "Der skal af bestyrelsen føres nøje regnskab for institutionen. Til at revidere regnskabet vælges af repræsentantskabet 1 ekstern revisor, som skal være statsautoriseret eller være medlem af FSR-Danske Revisorer. Valget gælder for 1 år."

Børne- og Familieforvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen uddelegerer fremtidige godkendelser af vedtægtsændringer for selvejende haller til Børne- og Familieudvalget.

Retsgrundlag

Vedtægterne for den selvejende institution Hurup Hallerne.

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Vedtægtsændringerne for den selvejende institution Hurup Hallerne godkendes.
 2. Godkendelse af vedtægtsændringer for selvejende haller fremadrettet uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

56. Agger Beboerhus søger om tilladelse til salg af ejendommen matr.nr. 18 i Agger by

Udskriv

Sagstema

Den Selvejende Institution Agger Beboerhus søger om tilladelse til at sælge ejendommen beliggende Vesterhavsvej 35, Agger, 7770 Vestervig.

Redegørelse

Agger Beboerhus søger om tilladelse af Thisted Kommunalbestyrelse til at sælge ejendommen, da dens nuværende stand af bygningen er meget dårlig, bilag 1.

I slutsedlen ved handlen betinger sælger (Thisted Kommunalbestyrelse) i § 1, at ved salg af ejendommen matr.nr. 18i, Agger by, Agger, forpligtiger køber (Agger Beboerforening) til ikke at pantsætte eller sælge nævnte ejendom uden skriftlig godkendelse fra sælger (Thisted Kommunalbestyrelse), bilag 2.

Beboerhusets bestyrelse anslår, at en renovering af bygningerne vil overstige 1,0 mio. kr. Renoveringsarbejdet omfatter udskiftning af tag, reparation af murværk og fuger, udskiftning af punkterede ruder, renovering af køkken samt maling af vægge og lofter, bilag 3.

Foreningen skønner, at det ikke er muligt at finde midlerne til renovering af bygningen ud fra den nuværende omsætning ved beboerhuset. Ved et afholdt borgermøde var det heller ikke muligt at finde den nødvendige lokale arbejdskraft eller finansiering til renovering af Borgerhuset.

Et eventuelt provenue ved salg af ejendommen skal overføres til et nystartet projekt Kulturcenter "De Sorte Huse". For beskrivelse af projektet se bilag 4.

Beboerhuset forventer at kunne overføre ca. 400.000 kr. fra salg og likvid kapital fra foreningen til Kulturcenter "De Sorte Huse".

Når projektet "De Sorte Huse" skal realiseres, vil Thisted Kommune modtage en ansøgning fra Kulturcenteret "De Sorte huse" om økonomisk støtte.

Retsgrundlag

Købsaftale/slutseddel.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 16. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen 31. marts 2020

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives tilladelse til, at Agger Beboerhus må sælge ejendommen Vesterhavsvej 35, Agger, 7770 Vestervig, matr.nr. 18i, Agger by, Agger.
 2. Hvis projektet for Kulturcenter "De Sorte Huse" ikke realiseres, tilbageføres salgsprovenuet til Thisted Kommune.

Tidligere besluttet

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 16. marts 2020, pkt. 58:

Ad 1: Indstilles til godkendelse på den betingelse, at salgssummen tilfalder Thisted Kommune.

Ad 2: Indstilles til godkendelse, at Thisted Kommune bevilger salgssummen i op til 5 år til Kulturcenter - De sorte Huse.

Beslutning

Sagen udgår.

Til toppen

57. Midler til bedre normering i daginstitutionerne

Udskriv

Sagstema

Midler til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne.

Redegørelse

Regeringen og støttepartierne indgik i februar 2020 en aftale om at tilføre kommunerne 500 mio. kr. til mere pædagogisk personale i landets daginstitutioner. Midlerne blev afsat i finansloven for 2020, og med den netop indgåede aftale påbegyndes det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.

De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne. Aftaleparterne har ønsket at lave en hurtig og ubureaukratisk udmøntningsmodel. Derfor tildeles kommunerne pengene direkte uden forudgående ansøgning.

Det bliver et krav, at midlerne ligger ud over de allerede vedtagne kommunale budgetter for 2020. Der skal således ske et løft af området. Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende kan begynde at hæve normeringerne.

Midlerne i 2020 bliver fordelt imellem kommunerne efter, hvor mange 0-5 årige børn kommunen forventes at have. Thisted Kommunes andel af midlerne beregnes til i alt 3.6 mio. kr.

Af aftalen fremgår det, at:

 • Pengene skal gå til pædagogisk personale, herunder også pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.
 • Pengene skal lægges oveni det kommunale budget, der er lagt for 2020.
 • Midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.
 • Midlerne ikke kan anvendes til ansættelser i privatinstitutioner.
 • Midlerne ikke indgår i beregningsgrundlaget for forældrenes egenbetaling og ikke kan bruges til at sænke forældrebetalingen.
 • Kommunerne skal aflægge særskilt revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af tilskuddet.
 • Det er et krav, at tilskuddet bruges til at ansætte pædagogisk personale. Det kan således ikke anvendes til at ansætte f.eks. rengøringspersonale eller pedel.

På denne baggrund har forvaltningen lavet en fordelingsnøgle for de kommunale institutioner, så pengene fordeles ligeligt.

Til beregning af antal timer er der taget udgangspunkt i antal enheder i budget 2020. Beløbet til de enkelte institutioner er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælpertimeløn.

Fordelingen er som vist herunder:

Den praktiske udmøntning af midlerne sker på baggrund af de gældende procedurer i forhold til ansættelse og opnormering af nuværende medarbejderes arbejdstid.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling af midlerne til daginstitutionerne er beregnet med baggrund i antallet af 0 - 5 årige i budget 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og de nødvendige korrektioner er indarbejdet. CØL oplyser supplerende, at det forventes, at midlerne kommer i midtvejsreguleringen eller som en del af 12. dels afregningen fra staten.

Andre konsekvenser

Statslige puljemidler på dagtilbudsområdet indgår ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. blandt andet dagtilbudslovens § 31 stk. 3. For privatinstitutioner og private pasningsordninger betyder det, at tilskuddet alt andet lige vil være uændret, da beregningsgrundlaget ikke ændrer sig på grund af puljemidlerne.

Høring og sagsgang

Direktionen den 17. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Økonomiudvalget den 25. marts 2020

Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2020

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie - til orientering - den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling finansieret af kassen med henvisning til, at beløbet kommer i midtvejsreguleringen eller som en del af 12. dels afregningen fra staten.
 2. Redegørelsen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Direktionen, 17. marts 2020, pkt. 11:

Ad. 1 Indstilles til godkendelse.

Ad. 2 Tages til efterretning.

Beslutning

Ad. 1 Indstilles til godkendelse.

Ad. 2 Taget til efterretning.

Til toppen