04. feb 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

23. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

24. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen

Beslutning

Per Skovmose rejste en drøftelse af, hvorvidt det er muligt at genskabe dele af anlægspuljen til selvejende idrætshaller i 2020.

Til toppen

25. Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2020

Udskriv

Sagstema

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum (KØF) til orientering.

Redegørelse

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i januar måned udgiver KL hvert år et sæt nøgletal "Kend Din Kommune".

I Kend Din Kommune samler KL en række styringsnøgletal på forskellige sektorområder. Nøgletallene viser, hvordan Thisted Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner.

Nøgletallene for Børne- og Familieudvalgets fagområder: dagtilbud, skole og udsatte børn vedhæftes til orientering.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at nøgletallene drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

26. Etablering af Advisory Board på Kronborg

Udskriv

Sagstema

Orientering om etablering af Advisory Board på Døgninstitutionen Kronborg.

Redegørelse

Hvad er et Advisory Board?

Et Advisory Board er typisk en række udefrakommende ”mentorer”, som løbende hjælper og sparer med ledelsen i et helikopterperspektiv omkring økonomi, drift, udvikling osv. Et Advisory Board har ingen økonomiske eller juridiske forpligtigelser men er udelukkende et rådgivende organ, f.eks. i modsætning til en professionel bestyrelse.

Formål

Formålet med at etablere et Advisory Board med tilknytning til Kronborg er at udveksle erfaringer og meninger, gå i dialog, samt gensidigt inspirere i forhold til, hvorledes sikker drift fastholdes, således at Kronborg også i fremtiden er et stabilt, trygt og attraktivt tilbud. Desuden ønskes der inspiration til udvikling af det nuværende tilbud både i generel form men også i forhold til sammenhængskraften med samarbejdspartnere.

Kronborg ønsker at levere et tilbud, som bedst muligt støtter og udvikler vores målgruppe. At levere et tilbud der efterspørges med udgangspunkt i, at vi favner vores målgruppe samt at finde veje til at fremme samarbejdet mellem Kronborg og vores samarbejdspartnere på en måde, så det skaber værdi for de unge.

Kronborg ønsker at bruge et Advisory Board til at lade sig inspirere til dette formål.

Organisering

Advisory Boardet mødes to gange årligt. Møderne er af ca. 2 timers varighed. Kronborg varetager betjeningen af udvalget i form af mødeindkaldelser, dagsorden og referater mv. Møderne vil bestå af drøftelser ud fra i forvejen udsendte dagsordenspunkter – der kan også være mulighed for at invitere relevante aktører eller interessenter ad hoc.

Medlemmer

Som medlemmer kan udpeges repræsentanter fra kommuner, sundhedsvæsen, faglige organisationer, brugere, ligesindede institutioner samt andre samarbejdspartnere, som har viden eller interesse for arbejdet med anbragte unge, og som vurderes at kunne give værdifuld inspiration til sikker drift og udvikling af Kronborg.

Der lægges vægt på, at medlemmer af boardet er oprigtigt nysgerrig og interesseret i samarbejdet omkring Kronborgs unge- målgruppe samt Kronborg som arbejdsplads og en vigtig del af Thisted Kommune som organisation.

Boardet er dynamisk forstået på den måde, at man som medlem kun er med, så længe man oplever det som værende gensidig udbytterigt. Ønsker man at forlade boardet kan det ske efter eget ønske. Der fastsættes ikke nogen fast regel om antal medlemmer.

Forslag til medlemmer ved etablering:

 • Sagsbehandler fra Sektion for Myndighed- og Familieindsatser
 • Psykolog fra Sektion for Myndighed- og Familieindsatser
 • Skolechef
 • Skoleleder
 • Sektionsleder Fritid
 • Sektionsleder Socialafdelingen
 • Ung(e) som har været anbragt

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

27. Udvidelse af aflastningstilbud

Udskriv

Sagstema

Orientering om udvidelse af aflastningstilbud.

Redegørelse

Børne- og Familierådgivningen har i en årrække tilbudt aflastning af børn og unge i weekenden i Ådalen i Hurup.

Tilbuddet har omfattet børn i alderen 6-12 år med nedsat funktionsevne og har primært fokus på aflastning til forældrene. Målgruppen af disse børn kræver nemlig mere end almindeligvis. Det er gældende for målgruppen, at de er visiteret til aflastning i henhold til servicelovens bestemmelser.

Børne- og Familierådgivningen har nu udvidet tilbuddet således, at det også kan anvendes onsdag fra kl. 14.00 - 19.30, hvor der er etableret 8 pladser. Målgruppen er børn i alderen 6-12 år og som udgangspunkt børn, der har brug for mere stabilitet i almindelig dagligdags praksis, støtte og omsorg, hvilket der ikke er ressourcer til i hjemmet.

Formålet med aflastning i hverdagen er at give barnet/den unge en tryg base med temaet "En konfliktfri dag" i det angivne tidsrum. Aktiviteterne er blandt andet:

 • Hjælp til lektier
 • Spise sund og nærende aftensmad
 • Få et bad og ekstra fokus på hygiejne
 • Hygge/lege/få læst højt
 • At blive mødt anerkendende og mentaliserende.

Udvidelsen af tid er godkendt af Socialtilsyn Nord den 18. december 2019.

I 2020 er det første barn startet op i tilbuddet, og der er flere på vej, som vil starte i løbet af den nærmeste fremtid.

På sigt er det vores ønske at understøtte en mere stabil aflastning således, at barnet/den unge ikke skal være i aflastning både ved en aflastningsfamilie og i Ådalen.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået forvaltningens beregning af de økonomiske konsekvenser. Forvaltningen forventer, at udvidelsen kan laves med det eksisterende budget, men der forventes et årligt merforbrug på 100.000 kr. Dette merforbrug forventer forvaltningen kan hentes ved at spare på andre indsatstyper, bl.a. familiekonsulentindsatsen.

CØL har ikke yderligere bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

28. Revision af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen efter revidering.

Redegørelse

Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen er blevet revideret på baggrund af ny lovgivning, og der er indføjet nyt afsnit i forhold til styringsprincipper for specialundervisningstilbud i Thisted Kommune.

Af vedlagte bilag fremgår ændringerne med afvigende farve.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høring i skolebestyrelserne i perioden 5. februar til 15. marts 2020

Børne- og Familieudvalget den 14. april 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Styrelsesvedtægt 2020 for Thisted Kommunes skolevæsen sendes i høring.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

29. Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet

Udskriv

Sagstema

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet.

Redegørelse

Den 2. september 2019 godkendte Børne- og Familieudvalget tids- og procesplanen for udarbejdelse af Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet i forlængelse af Politik for Børn og Familiers Velfærd.

Proces for udarbejdelse af strategien

Da der er sammenfald i temaerne i forhold til ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år” blev det i styregruppen besluttet at genanvende en del af de allerede indsamlede input hvor det er relevant. Derfor har der også været afvigelser i forhold til den oprindelig proces der var planlagt.

Følgende områder kom med input til indhold og målsætninger i ”Strategi for sammenhængende læring og trivsel 0-18 år”

 • Sundhedsplejen
 • PPR
 • Skole (AKT-vejledere, skolelederne, skolebestyrelserne)
 • Dagtilbud (lokal-MED, pædagogiske ledere, forældrebestyrelserne)
 • SSP
 • Sektion for Myndighed og Familieindsatser
 • Kulturrummet (biblioteket og musikskolen)
 • Fritid

Efterfølgende har arbejdsgruppen indhentet yderligere input til denne strategi ved de nedenstående referencegrupper, hvilket er sket i forbindelse med eksisterende mødefora på de forskellige områder.

 • Skole: Skoleledere.
 • Dagtilbud: Pædagogiske ledere, forældrebestyrelser
 • Område MED Skoler
 • Område MED Dagtilbud, PPR og Familie
 • Lokal-MED Dagpleje

Inddragelsen af de forskellige referencegrupper har været med til at nuancere og målrette strategiens indhold til de politiske målsætninger og ambitioner i Politik for Børn og Familiers Velfærd. Referencegrupperne er alle kommet med gode og konstruktive input til strategien.

På baggrund af referencegruppernes input har arbejdsgruppen udarbejdet første udkast til strategien, med forslag til fem strategiske målsætninger inden for de to overordnede temaer (se vedhæftede udkast til strategi).

Udkastet blev drøftet og godkendt på verificeringsmødet med styregruppen og arbejdsgruppen den 15. januar 2020.

Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet er derfor klar til at blive sendt i høring, og til endelig godkendelse i Børne- og Familieudvalget i marts. Strategien skal efterfølgende til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Høringsperiode, kvalificering (fra den 5. februar til den 3. marts 2020):

Område-MED Skole den 19. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 3. marts 2020

Forældre- og skolebestyrelser i Dagtilbud og Skole

Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2020

Kommunalbestyrelsen -efterretning - den 31. marts 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at "Strategi for tidlig opsporing og social mobilitet" og de strategiske målsætninger forud for høringen drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

30. Midlertidig pavillonløsning Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Midlertidig pavillonløsning ved Sennels børnehave.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget behandlede sagen vedr. anlæg i Sennels Børnehave den 14. januar 2020.

Børne- og Familieudvalget godkendte forvaltningens anbefaling, dvs. midlertidig opsætning af pavillon, og at der skal arbejdes videre med nybygning, dvs. opførsel af ny Børnehave.

Drifts- og Anlægsafdelingen har udarbejdet et planforslag med opstilling af to pavilloner, der sættes sammen med den eksisterende børnehave. Denne løsning kan løse det akutte behov, se situationsplan. Fra afgivelse af ordre til leverandør til pavillonerne kan tages i brug vil der gå seks til otte uger.

Ved leje over fire år vil de samlede omkostninger for pavillonerne være:

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Leje fire år i alt

360.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

565.000 kr.

I forhold til bygningsreglementet vil det være tilladt at have pavillonerne stående i fem år, det vil sige, at ét ekstra år vil koste 90.000 kr. i leje.

Ved køb med tilsvarende funktioner, koster

Opsætning og montage

75.000 kr.

Etablering af forsyning og tilslutning

60.000 kr.

Indkøb og opsætning af varmepumpe

30.000 kr.

Køb af to pavilloner

470.000 kr.

Nedtagning efter fire år

40.000 kr.

675.000 kr.

Drifts- og Anlægsafdelingen anbefaler at vælge lejeløsningen, da det vil kræve forholdsvis mange ressourcer at renovere og ombygge pavilloner til en anden anvendelse efter endt brug i Sennels.

Udover ovenstående pavillon løsning, så vil det samtidig være nødvendigt at skabe læringsmiljøer inden for de eksisterende rammer. Anslået til ca. 75.000kr som kan afholdes af områdets fællesudgifter.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat drifts- eller anlægsmidler til formålet i budget 2020. Forvaltningen skal derfor anbefale at udgiften i 2020 afholdes af dagtilbudsområdets fælleskonto for pædagogisk arbejder og uddannelse. Kontoen omfatter forskellige fællesudgifter på dagtilbudsområdet, herunder midler til kompetenceudvikling, pædagogiske temadage og andre mindre fællesudgifter. Det samlede budgetbeløb på fælleskontoen er i 2020 på kr. 1.050.000.

For så vidt angår udgiften i 2021 og fremover søges disse indarbejdet ved den kommende budgetlægning.

CØL har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie den 3. marts 2020 - orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Pavillonen lejes for en fireårig periode.
 2. Finansieringen på kr. 255.000 i 2020 afholdes på dagtilbudsområdets fælleskonto for udviklingsarbejde/uddannelse.
 3. Udgifterne for 2021 og fremefter fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2021.

Beslutning

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget med henblik på køb af pavillon.

Til toppen

31. Tids- og handleplan for analysen på Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

PwC orienterer om tids- og handleplan for analysen af Børne- og Familieområdet.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev forligspartierne enige om at tilføje følgende bemærkning til budgettet:

Børne- og familieområdet vil i de kommende år være præget af en demografisk udvikling. Her er situationen dog den, at der set i et lidt længere perspektiv vil være faldende børnetal på både dagtilbud og skole. Samtidig ønsker vi et decentralt skole- og dagtilbud af høj kvalitet. Forligskredsen ønsker derfor at imødekomme denne udvikling ved at se bredt på, hvordan vi kan løse opgaverne bedre, og derved frigøre ressourcer, der kan understøtte og forbedre serviceniveauet i skole- og dagtilbud. Eventuelt også ved at ændre på de fysiske rammer.

På tværs af skole- og dagtilbudsområdet skal der derfor, men henblik på budget 2021 og årene fremover, gennemføres en analyse, der skal optimere driften - på kort og lang sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssig kapacitet og tilbud overfor børn, unge og familier. Det potentiale, der kan findes ved at optimere drift, skal geninvesteres i forbedret serviceniveau på skoler og dagtilbudsområdet.

Det finansielle udgangspunkt er, at rammebesparelsen for børne- og familieområdet på 13,5 mio. kr. annulleres i 2020. I 2021 og frem reduceres rammebesparelsen til 5 mio. kr.

På baggrund af denne bemærkning udarbejdede forvaltningen efterfølgende et kommissorium for analysen. Kommissoriet blev godkendt af Børne- og Familieudvalget på møde den 3. december 2019. Ifølge kommissoriet skal analysen have fokus på følgende temaer:

 • Optimering af drift på kort og lang sigt.
 • Serviceniveau - fokus på kvalitet og faglighed.
 • Bygningsmæssig kapacitet.
 • Tilbud overfor børn, unge og familier.

Inden for disse temaer skal analysen fokusere på nedenstående områder:

 • Høj faglig kvalitet - faglige resultater, trivsel, læring, det faglige læringsmiljø.
 • Bygninger, herunder gennemgang af bygninger og arealer der kan nedrives, eller bygninger der kan udvides med henblik på et rationale.
 • Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne.
 • Ledelse og administration.
 • Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet.
 • Sikring af at vi fortsat har fokus på tidlig forebyggelse over for sårbare børn og unge.
 • Den demografiske udvikling - set i et perspektiv for antallet af 0-16 årige.

Analysen skal vise, hvordan området ser ud i dag og sammenligne med andre relevante kommuner. Derudover skal analysen gennemgå økonomien og komme med anbefalinger, som sikrer bæredygtighed på lang sigt. Endelig skal der være fokus på, om man kan opnå synergi ved at arbejde på tværs af områder, særligt i forhold til social- og sundhedsområdet.

Thisted Kommune har efterfølgende indhentet tilbud fra fire konsulentvirksomheder. PwC præsenterede den bedste løsning og skal derfor løse opgaven.

Mette Lindgaard fra PwC deltager i mødet over Skype fra kl. 15.30. Mette orienterer om tids- og handleplan for analysen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet af bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 4. februar 2020

Indstilling

Direktøren for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at tids- og handleplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen