14. jan 2020

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Jane Rishøj (A)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Per Skovmose (C)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)

1. Godkendelse af dagsorden

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Børne- og Familieudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsorden for de stående udvalg § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

2. Meddelelser

Udskriv

Sagstema

Meddelelser fra:

 1. Udvalgsformand
 2. Øvrige udvalgsmedlemmer
 3. Forvaltningen
 • Orientering om puljetilsagn
 • Lederansættelser
 • Studietur

Beslutning

Direktøren orienterede om status på analysearbejdet.

Øvrige punkter drøftet.

Casper Søe-Larsen orienterede om erfaringer fra Kommunal Økonomisk Forum.

Til toppen

3. Forslag til ændret organisering i Børne- og Familieforvaltningen

Udskriv

Sagstema

Forslag til ændret organisering i Børne- og Familieforvaltningen.

Redegørelse

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at nedlægge stillingen som kultur- og fritidschef er der behov for at ændre i organiseringen, således opgaverne på kultur- og fritidsområderne placeres hos øvrige chefer.

Forvaltningen er i dag bygget op omkring fire afdelinger, som således bliver til tre. Herudover er Center for IT, Digitalisering og Borgerservice tilknyttet direktørens samlede ansvarsområde. De fire områder ser pt. således ud:

Undervisning med 15 folkeskoler, Kommunikationscenter Thisted (inkl. STU 1 og STU 2), Kommunal Ungeindsats vejledning og Ungdomsskolen. Hertil kommer fællesfunktionerne placeret på Rådhuset.

Børne- og Familierådgivning med sektion for myndighed og familieindsatser, sektion for klub, døgn- og behandlingsindsatser samt sektion for børnesundhed. Hertil kommer stabsmedarbejderen placeret på Rådhuset

Dagtilbud og PPR med Dagplejen, 20 dagtilbud og PPR. Hertil kommer pladsanvisning placeret i Skolegade og fællesfunktioner på Rådhuset.

Kultur og Fritid med KulturRummet, kommunale haller og naturformidling. Hertil kommer fællesfunktioner placeret i Asylgade 22.

For at få kultur- og fritidsområderne bedst placeret adskilles de to områder, således at kulturområdet og naturformidling (Doverodde Købmandsgård) lægges sammen med dagtilbud og PPR. Fritidsområdet lægges sammen med Undervisning. Afdelingerne hedder fremadrettet ”Dagtilbud, Kultur og PPR” og ”Undervisning og Fritid”. For så vidt angår kulturområdets fælles funktioner placeres disse fremadrettet under KulturRummet, således at det samlede Kulturområde ledes af én sektionsleder under afdelingschefen.

Der sker ingen ændringer i Børne- og Familierådgivningen.

Begrundelsen for netop denne ændring sker dels for at skabe den bedst mulige helhedsbetragtning på områderne. Herudover vil der være synergier i forhold til Skoler og Fritid, som traditionelt har et tæt samarbejde. Endelig vil kulturområdet sammen med Dagtilbud og PPR kunne få et stærkt ledelsesmæssigt fokus.

Besparelser og organisationsændringer i Center for IT, Digitalisering og Borgerservice sker i et særskilt forløb.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der ikke sker ændringer i den politiske tilknytning af områderne. Chefen for Undervisning og Fritid vil være ansvarlig for sagerne i Børne- og Familieudvalget under sit område, mens chefen for Dagtilbud, Kultur og PPR vil få ansvaret for sager i Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget for så vidt angår kulturområdet, mens de øvrige områder hører under Børne- og Familieudvalget.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen den 16. december 2019

Område-MED Kultur den 16. december 2019

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen den 3. januar 2020

Direktionen den 7. januar 2020 - til efterretning

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020 - til efterretning

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 15. januar 2020 - til efterretning

Indstilling

Direktøren indstiller, at den nye organisering godkendes.

Tidligere besluttet

Afdelingschefgruppen Børne- og Familieforvaltningen, 16. december 2019, pkt. 1:

Godkendes efter høring i de relevante MED-udvalg.

Område-MED for kultur og Fritid 2018-2021, 16 december 2019, pkt. 2:

Kultur- og Fritidschef-stillingen nedlægges. Der orienteres om ny struktur for hhv. Kultur og for Fritid med det opmærksomhedspunkt, at der er fokus på, at KulturRummet er meget mere end sammenlægningen af de traditionelle kulturinstitutioner:

"KulturRummet er Thisted Kommunes kulturelle kraftcenter. Et grønt og åbent kulturhus, hvor kulturaktiviteter har vide rammer og frit spil. Et kreativt lærings- og oplevelsesrum for folk i alle aldre, der er helt speciel for Thy.

Et oplevelses- og skabelsesrum, som nedbryder grænserne mellem centrale kulturmiljøer – en repos for det fysiske og mentale kulturliv. I de kommende år vil det udgøre epicenteret for den nye kulturdynamo, der har som mål at fremme sammenhæng, samarbejde og samskabelse på tværs af hele kommunen.

KulturRummet er fremtidens proaktive facilitator og medskaber af gedigne kulturtilbud til glæde for alle thyboer."

https://kulturrummet.dk/dit-groenne-og-aabne-kulturhus/

Nyt sundhedscenter ved Thy Hallen:
Der er et positivt samarbejde med nye aktører.

Fraværende i område-MED Kultur og Fritid den 16. december 2019:

Dorthe Marlene Jørgensen.

Lokal-MED-udvalg for Børne- og Familieforvaltningen, 3. januar 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning

Fraværende i Lokal-MED Børne og familie 3. januar 2020:

Gesela H. Hansen, Anaa Ramadan; Cathy Brown Stummann

Direktionen, 7. januar 2020, pkt. 7:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

4. Indskrivninger til kommende 0. klasser i Thisted by

Udskriv

Sagstema

Indskrivninger til kommende 0. klasse i Thisted by. Beslutning om dispensationer.

Redegørelse

Hvert år er der, i forbindelse med indskrivningerne til kommende 0. klasse, forældre, der ønsker andre skoler end distriktsskolen.

Disse ønsker håndterer skolelederne i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen efter administrationsgrundlaget for det frie skolevalg, som blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 15. december 2015. (vedlagt som bilag).

Specielt i Thisted by giver forældrenes valg af andre skoler end distriktsskolen anledning til, at der oprettes ventelister.

I år er situationen omkring indskrivningerne således:

Østre skole:

53 potentielle elever fra eget distrikt.

17 indskrevet. 13 har ønsket andre folkeskoler. 10 har ønsket fri- og privat skoler. 13 er enten omgængere, visiteret til specialtilbud, under afklaring eller skal i sprogklasse.

4 fra andre distrikter har ønsket Østre skole og er pt. på venteliste.

Tingstrup skole:

33 potentielle elever fra eget distrikt.

20 indskrevet. 7 har ønsket andre folkeskoler. 5 har valgt friskoler.

1 er omgænger.

10 fra andre distrikter har ønsket Tingstrup skole og er pt. på venteliste.

Tilsted skole:

25 potentielle elever fra eget distrikt.

23 indskrevet. 2 har ønsket andre folkeskoler.

3 fra andre distrikter har ønsket Tilsted skole og er pt. på venteliste.

Rolighedsskolen:

43 potentielle elever fra eget distrikt.

39 indskrevet. 3 har ønsket andre folkeskoler. 2 er omgængere.

8 fra andre distrikter har ønsket Rolighedsskolen. De er indskrevet.

De 8 elever fra andre distrikter, der har ønsket Rolighedsskolen er indskrevet og indskrivningen på Rolighedsskolen er afsluttet. Det er sket da 39 elever udløser 2 klasser med henholdsvis 19 og 20 elever. Herefter må Rolighedsskolen tage elever fra andre distrikter ind, indtil der er 26 elever i hver klasse - altså 13 elever ekstra.

På Tingstrup skole er der indskrevet 20 elever, hvilket giver én klasse. Ifølge administrationsgrundlaget kan en skole med én klasse maksimalt indskrive 24 elever i klassen, med mindre de er fra eget distrikt. Derfor er der oprettet en venteliste. På ventelisten er alle 10 fra andre distrikter, da elever, der har valgt Tilsted og Østre såfremt de får afslag, fylder klassen op.

På Tilsted skole er der indskrevet 23 elever fra eget distrikt. 3 fra andre distrikter har ønsket Tilsted Skole. Derfor er der oprettet en venteliste. Også her gælder det, at Tilsted skole efter administrationsgrundlaget kan indskrive en af eleverne, men da der evt. kan komme elever, der har valgt Tingstrup Skole tilbage, er der oprettet en venteliste, der afventer en samlet beslutning.

På Østre skole er der indskrevet 17 elever fra eget skoledistrikt. Der er 4 elever fra andre distrikter, der ønsker Østre skole. Selvom der er plads til de 4 elever, gælder det også her, at de er på venteliste og afventer en samlet beslutning, da elever, hvor forældrene har ønsket Tingstrup eller Tilsted skole, kan fylde klassen op, hvis de får afslag på deres ønske.

I forbindelse med sagen har Børne- og Familieforvaltningen kigget på reglerne for det frie skolevalg.

Reglerne blev besluttet i december 2015. Det er besluttet, at der kan indskrives 24 elever, hvis en skole har én klasse og 26 elever, hvis en skole har to eller flere klasser.

Ved én klasse betyder det, at der holdes 4 pladser frie i forhold til at rumme tilflyttere. Dette gøres også ved 2 klasser.

I dannelsen af overbygningsklasser, hvor der f.eks. kan være fire spor, betyder det, at en skole holder 8 pladser frie til tilflytning i eget skoledistrikt. Samtidig er der hvert år elever, der efter 8. klasse vælger en efterskole i 9. klasse.

Det vil efter Børne- og Familieforvaltningens vurdering være en god ide at ændre administrationsgrundlaget, således at der reserveres færre pladser til børn fra eget skoledistrikt. En ændring vil skulle besluttes i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 36.

Administrationsgrundlag for det frie skolevalg besluttet af Thisted Kommunalbestyrelse den 15. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Hvis der gives dispensation til at følge forældrenes ønsker, vil det udløse en ekstra klasse på Tingstrup skole.

Ressourcen til denne klasse er en del af den samlede ressourcetildeling. Det vil ikke udløse en ekstra udgift for det samlede skolevæsen.

Hvis der gives afslag til alle, der vælger et andet skoledistrikt, jf. Administrationsgrundlaget, vil det udløse en ekstra klasse på Østre skole, såfremt forældrene vælger at indskrive børnene på distriktsskolen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget tirsdag den 14. januar 2020.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Der gives dispensation, så indskrivningen følger forældrenes ønsker.
 2. Det godkendes, at der udarbejdes et nyt Administrationsgrundlag for det frie skolevalg, så der ved klassedannelser fremadrettet friholdes færre pladser til nye børn fra eget distrikt.

Beslutning

Ad 1. godkendt. Per Skovmose stemmer imod og ønsker ikke at give dispensation udover de muligheder administrationsgrundlaget giver.

Ad 2. Undersøges i forbindelse med det kommende analysearbejde.

Til toppen

5. Oprettelse af et skoletilbud for elever med stort skolefravær

Udskriv

Sagstema

Oprettelse af et skoletilbud for elever med stort skolefravær.

Redegørelse

Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. juni 2019, at der skulle arbejdes videre med muligheden for at oprette et skolevægringstilbud i Thisted Kommune i regi af Ungdomsskolen.

Til dette arbejde, har der under Undervisningsafdelingen været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Ungdomsskolen, Familieafdelingen, PPR, KUI Vejledning og folkeskolerne.

Projektgruppen har afholdt 3 møder, ligesom der har været afholdt flere møder internt i Undervisningsafdelingen i samarbejde med Ungdomsskolen.

Projektgruppen peger på, at et skolevægringstilbud kan styrke det arbejde, der allerede er i gang på skolerne.

Blandt andet med retningslinjer for fravær: ”Ingen tomme stole”.

I tilbuddet ansættes 2 lærere på deltid og vicelederen på Ungdomsskolen bliver leder af tilbuddet.

Finansieringen findes ved omprioritering af midler på Ungdomsskolen, fra Undervisningsafdelingen og takstfinansiering fra de skoler, der sender elever i tilbuddet. (Bilag med nærmere beskrivelse er vedlagt)

Tilbuddet bliver fysisk placeret på Campus 10.

Retsgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Skolevægringstilbuddet får et budget på 900.000 kr.

Ungdomsskolen tilføres 600.000 kr. fra Undervisningsafdelingen, så der er et fast budget.

Distriktsskolen betaler 40.000 kr. pr. elev. Opkrævning af takster m.m. håndteres i det daglige af undervisningsafdelingen på et centralt budget.

Ungdomsskolen bidrager selv med 300.000 kr. samt ledelse af tilbuddet.

Det forventes, at der med den afsatte normering vil kunne være omkring 10 elever i tilbuddet.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Økonomiudvalget den 22. januar 2020

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at der oprettes et skolevægringstilbud i ungdomsskoleregi på ovenstående grundlag.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Til toppen

6. Administrationsgrundlag Dagtilbud 2020

Udskriv

Sagstema

Administrationsgrundlag på Dagtilbud 2020

Redegørelse

Administrationsgrundlaget beskriver det kommunale serviceniveau i forhold til dagtilbudsområdet. Bl.a. oplysninger om hvorledes ventelisten håndteres, mulighederne for deltidspladser og kombinationstilbud, tilskud til pasning af eget barn, samt mulighederne for at få barnet indskrevet i et privat dagtilbud. Desuden er der, efter krav fra Ministeriet, information om forskellen mellem et dagtilbud og en privat pasningsordning.

På baggrund af den nye Dagtilbudslov blev administrationsgrundlaget ændret tilbage i 2018 og det blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 13. november 2018. Efterfølgende har Folketinget vedtaget to nye love, om henholdsvis obligatorisk læringstilbud til et-årige børn i udsatte boligområder og bedre fordeling i daginstitutioner. Sagen blev behandlet på Børne- og Familieudvalgets møde den 14. maj 2019 og ligeledes den 14. januar 2020.

På baggrund af dette, er administrationsgrundlaget ændret og tilpasset ny lovgivning. Ændringer/tilføjelser til administrationsgrundlaget fra 2019 til 2020 er følgende:

Side 1: Tilføjelse af et afsnit der hedder ”Begrebsafklaring”.

Side 1: Tilføjelse af det der er markeret i nedenstående omkring Pladsgaranti:

Thisted Kommune garanterer alle børn, der er fyldt 26 uger, en plads i et alderssvarende dagtilbud inden for kommunens grænser.

Side 1: Tilføjelse af et eksempel på proceduren:

Eksempel: Barnet er født 20-12-2016. Barnet kan tidligst starte i børnehave den 01-12-2019.

Side 1: Ændring fra 3 ønsker til 4 ønsker:

Der kan ønskes op til 4 dagtilbud, som forældrene prioriterer i den ønskede rækkefølge.

I dagplejen opskrives barnet til distrikter.

Side 1: Tilføjelse af muligheden omkring brugen af kommentarfelt:

Forældrene kan i et kommentarfelt skrive, hvis de har særlige ønsker til en eller flere dagplejere.

Side 1: Tilføjelse af nuværende procedure:

I daginstitutionerne optages børnene enten den 1. eller 15. i en given måned.

I dagplejen optages børnene på en vilkårlig dato efter forældrenes ønske. Forældre, der er fleksible i forhold til behovsdatoen, har mulighed for at gøre opmærksom på dette ved at anføre den tidligst mulige behovsdato og i et kommentarfelt samtidig anføre hvilken dato de senest har behov for en plads.

Side 2: Tilføjelse, da dette også står i brevet som familierne har modtaget ved tildeling af plads.

Forældrene er forpligtet til at svare på tilbuddet inden for fristens udløb. Manglende svar sidestilles med at forældrene har fundet anden pasning end den tilbudte plads, og barnet slettes derfor af ventelisten.

Side 2: Tilføjelse af visitationsprocedure for at gøre de gældende retningslinjer for tildeling af pladser gennemsigtige. Dertil fremgår der også eksempler, ligesom at ”bedre fordelingen i dagtilbud” som noget nyt indgår i visitationsproceduren.

Side 3: Tilføjelse af procedure ved internt flyt.

Side 3-4: Tilføjelse i eksemplerne omkring udmeldelse for at gøre det mere forståeligt.

Side 4: Tilføjelse af en beskrivelse af det ”obligatorisk læringstilbud”

Side 6: Tilføjelse under Pasning på tværs af Kommunegrænser:

Det påhviler forældrene/er forældrenes ansvar at udmelde barnet af eksisterende dagtilbud i Thisted Kommune efter gældende udmeldelsesvarsel. Hvis dette ikke sker og barnet samtidig indmeldes i en anden kommune, vil forældre kunne opkræves dobbelttakst.

Administrationsgrundlag 2020 er vedhæftet sagen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at administrationsgrundlag 2020 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

7. Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud

Udskriv

Sagstema

Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud.

Redegørelse

På Børne- og Familieudvalgets møde i maj 2019 redegjorde forvaltningen for de nye bestemmelser. Nedenfor vil forvaltningen nærmere redegøre for hvorledes bestemmelserne administreres.

Obligatorisk læringstilbud:

Forvaltningen udsøger hver fjerde måned:

 • børn i et års alderen bosiddende i udsat boligområde, som ikke er optaget i dagtilbud
 • børn fra udsat boligområde mellem 1- 2 år, som udmeldes fra et dagtilbud og ikke indmeldes i et andet dagtilbud
 • børn mellem 1- 2 år, der flytter ind i udsat boligområde og som ikke er optaget i et dagtilbud.

Børn i ovennævnte kategorier tilbydes et obligatorisk læringstilbud på 25 timer om ugen i enten Tumlehuset eller Espersens Børnehus. Det obligatoriske læringstilbud tager afsæt i den styrkede pædagogiske læreplan, og Børne- og Undervisningsministeriet har udgivet en håndbog med vejledning til hvordan det obligatoriske læringsforløb kan tilrettelægges. I samme håndbog gives der også forslag til, hvordan forældreforløbet kan afvikles, således at forældrene til børn i obligatorisk læringstilbud indgår aktivt i forløbet, med det formål, at forældrene støtter op om børnenes deltagelse i læringstilbuddet. I praksis bliver medarbejdere fra Tumlehuset og Espersens børnehus opkvalificeret til at forestå læringsforløbet for såvel børnene som forældrene.

Forældrene har dog mulighed for at forestå indsatsen selv. I så fald har kommunen tilsyn med indsatsen og skal sikre, at den står mål med det obligatoriske læringstilbud.

Forældre og deres børn, som har fået et obligatorisk læringstilbud, er forpligtet til at deltage i tilbuddet. Såfremt dette ikke sker, skal kommunen træffe afgørelse om standsning af børneydelsen.

En opgørelse fra december 2019, viser at der er nul børn i denne målgruppe.

Bedre fordeling i dagtilbud:

Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2019 og fra januar 2020 er kommunen forpligtet til at sikre at kommunale og private daginstitutioner maksimalt nyoptager 30 % børn fra det udsatte boligområde. I praksis drejer det sig om de kommunale institutioner, vuggestuen Tumlehuset og Espersens Børnehus samt de private institutioner, Lerpytter Friskole og børnehaven Dr. Louises Børnehus samt børnehaven Joshva. Der er mulighed for at søge om dispensation fra 30 % reglen og dette har Lerpytter Friskole og børnehave samt børnehaven Josva benyttet sig af. Ansøgningerne er indsendt via Thisted Kommune, og den 28. november 2019 sendte Børne- og Undervisningsministeriets yderligere spørgsmål/bemærkninger til ansøgningerne. Den 9. januar 2020 var der ikke indkommet svar om dispensation.

Børn, der er indskrevet i et obligatorisk læringstilbud, tæller ligeledes med i 30 % opgørelsen. Forvaltningen forventer, at IT leverandøren på dagtilbudsområdet KMD, stiller værktøjer til rådighed, der muliggør en effektiv monitorering af området. Hvis der eksempelvis (ny) indskrives 26 børn i Espersens Børnehus i 2020, må maksimalt 8 børn af disse være bosiddende i det udsatte boligområde.

Det er adressen på optagelsestidspunktet, der er afgørende for om barnet medtælles i 30 % opgørelsen. (F.eks.: Bor familien i Snedsted og indmelder barnet i Espersens Børnehus, med henblik på at flytte til Refsvej umiddelbart efter, medtælles barnet ikke i opgørelsen).

Hvis 30 % loftet nås i løbet af kalenderåret, vil der blive tilbudt en plads i et andet dagtilbud, f.eks. en plads i dagplejen eller en plads i en af børnehaverne i lokalområdet; Kronens Mark, Børnehaven Rolighed, Limfjordsbørnehaven samt Kathøj.

En opgørelse pr. 6. december 2019 viser, at der i det udsatte boligområde er 27 børn mellem 0-1 år samt 40 børn mellem 2-4 år.

Metode for opgørelse:

Thisted Kommune kan beslutte at vælge brutto eller nettoopgørelse.

Bruttoopgørelse vil sige det samlede antal nyoptagne børn i kalenderåret, dvs. at man vurderer ved hver enkelt indskrivning om der konkret er plads inden for de 30 %.

Nettoopgørelse vil sige, at børn der både er optaget og udskrevet af institutionen i løbet af kalenderåret ikke medregnes. Der vil så ske en årlig optælling pr. 31/12.

Forvaltningen vurderer, at nettoopgørelsen er mest hensigtsmæssig at anvende, og denne gælder således for både de kommunale og de private institutioner.

Forvaltningen har afholdt møder med de berørte private institutioner og gennemgået bestemmelserne vedrørende bedre fordeling i dagtilbud. Forvaltningen vil fremadrettet afholde dialogmøder med disse institutioner ca. hvert kvartal med henblik på at understøtte en fælles monitorering og tolkning af bestemmelserne.

Børne- og Undervisningsministeriet tilbyder rådgivningsforløb om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder. Det sker via ministeriets praksiskonsulenter, som tilbyder, at rådgive kommunale forvaltninger og daginstitutioner om, hvordan det obligatoriske læringstilbud kan etableres og organiseres som en integreret del af daginstitutionerne, samt om tilrettelæggelsen af de målrettede forløb for henholdsvis børn og forældre. Dagtilbudsområdet påtænker, at søge et rådgivningsforløb i forhold til den praktiske del.

Derudover er der udarbejdet en lokal handleplan for Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling i dagtilbud, som er vedlagt sagen samt ministeriets håndbog til obligatorisk læringstilbud.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har modtaget midler til begge bestemmelser via årets lov- og cirkulæreprogram, herunder:

80.000 kr. til 2020 og 50.000 kr. til de efterfølgende år til ”Bedre fordeling i daginstitutionerne”,

samt 450.000 kr. til 2020 og 560.000 kr. til de efterfølgende år til ”Obligatorisk læringstilbud”.

Midlerne anvendes til ansættelse af medarbejder i 2020.

Andre konsekvenser

Bestemmelserne vil få konsekvenser for de forældre og børn, som er omfattet.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 27. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller:

 • At redegørelsen tages til efterretning.
 • At Børne- og Familieudvalget godkender, at nettooptælling anvendes som metode.
 • At handleplan til håndtering af Obligatorisk læringstilbud og bedre fordeling tages til efterretning

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

8. Anlæg, Sennels Børnehave

Udskriv

Sagstema

Anlæg Sennels Børnehave.

Redegørelse

Børne- og Familieforvaltningen modtog tilbage i april måned 2019 en ansøgning fra Sennels Børnehaves forældre og medarbejdere vedrørende anlægsarbejde. Sagen blev behandlet den 11. juni 2019, hvor Børne- og Familieudvalget besluttede at; "en forbedring af de fysiske rammer i Sennels Børnehave søges indarbejdet i de kommende overslagsår".

Efterfølgende har der været afholdt et dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og forældre i Sennels Børnehave den 3. december 2019

På dialogmødet blev de forskellige udfordringer drøftet i forhold til institutionens fysiske indretning. Særligt fremhæves toilet og garderobe forhold som udfordrende i dagligdagen. Derudover opleves der også pædagogiske og personalemæssige udfordringer ved at have 2 fysiske huse i samme Børnehave. Generelt opleves der desuden et øget pres på de eksisterende m2 i forhold til, hvad Børnehaven oprindeligt er bygget til, ligesom det heller ikke er muligt at tilvælge madordning i eget køkken i de eksisterende rammer.

Forskellige løsninger blev drøftet på dialogmødet. Der er konkrete udfordringer som ønskes løst med det samme, herunder toilet og garderobe forhold. Og der er udfordringer som ønskes løst på sigt, da børnehaven har flere udfordringer, både i forhold til kravene til personaleforhold, udnyttelse af personaleressourcer, køkkenfaciliteter og læringsmiljøer.

Efterfølgende har forældrerådet den 13. december 2019 fremsendt forskellige forslag til løsninger. Forældrerådets brev er vedlagt sagen.

Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet 4 mulige forslag til løsning af de aktuelle udfordringer:

Forslag 1:

En tilbygning indeholdende grupperum, toilet og garderobe. 110 m2, ca. 2,4 mio. kr.

Forslag 2:

En tilbygning indeholdende grupperum, toilet, garderober samt nedbrydning af de eksisterende køkkener og personale arealer således der kan etableres produktionskøkken. 84 m2, ca. 2,0 mio. kr.

Forslag 3:

Der opsættes pavillonbygning med toilet og garderobe. Pavillonen sammenbygges med børnehaven.

Leje af pavillon udgør for 3 år ca. 275.000 kr. og opførelse af sammenbygningen udgør 225.000 kr. Derudover skal der tillægges 30.000 kr. for installationer af vand, el, kloak samt opsætningsomkostninger af pavillonen.

Pavillonen kan købes for det samme som lejeprisen i 3 år.

Forslag 4:

Nybygning til enten 40 eller 60 børn, med udgangspunkt i samme set up som ved ny Rolighedsbørnehave.

40 børns børnehave på 470 m2 til ca. 10 mio. kr.

60 børns børnehave på 700 m2 til ca. 15 mio. kr.

Forslag 1-3 er vedlagt sagen som bilag. Forslag 4 er der ikke udarbejdet noget konkret på endnu.

Forvaltningen anbefaler en løsning, hvor der tages hensyn til de aktuelle udfordringer, særligt toilet og garderober. Forvaltningen vurderer derfor, at forslag 3 kan anbefales som en "her og nu" midlertidig løsning. Dvs. opsætning af en pavillon løsning som tilgodeser de aktuelle udfordringer, og hvor pavillonen sammenbygges med den eksisterende børnehave. Derudover skal de eksisterende lokaler/grupperum/opbevarings- og depotrum forbedres og indrettes med fokus på, at læringsmiljøer giver høj kvalitet i Dagtilbud. Forbedring af eksisterende læringsmiljøer anslås til ca. 75.000kr.

Det skal samtidig ske i et tæt samarbejde med forældrerådet og medarbejderne.

Derudover anbefales det, at der arbejdes videre med forslag 4 om nybygning i forbindelse med det kommende analysearbejde på tværs af Skole- og Dagtilbudsområdet.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Forbedring af eksisterende læringsmiljøer til ca. 75.000 kr.

I forslag 3 kan mandskabsvognen indrettes som man ønsker det.

Købs- og lejepris næsten den samme, ved leje i 3 år eller mere.

Pris på total ny børnehave er udregnet for 40 og 60 personer med baggrund i erfaringer fra Børnehaven Rolighed.

Alle forslag er anslået priser.

Der er ikke afsat midler til anlæg inden for Børne- og Familieudvalgets område.

Andre konsekvenser

Pavillon kan max stå tre år, der kan ikke gives dispensation til forlængelse.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller at:

 1. forvaltningens anbefaling vedr. forslag 3, dvs. midlertidig opsætning af pavillon, godkendes.
 2. det drøftes hvorvidt der skal arbejdes videre med forslag 1, 2, 3 eller 4, og/eller flere af forslagene.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Der arbejdes videre med model 4.

Til toppen

9. Sundhedsplan 2020-2025

Udskriv

Sagstema

Endelig godkendelse af ny sundhedsplan for 2020-2025.

Redegørelse

En samlet sundhedsplan for Sektion for Børnesundhed 2020-2025 foreligger nu i sin helhed. Den indeholder en fællesdel og derefter en sundhedsplan for henholdsvis Sundhedsplejen og Tandplejen.

Hver af de to fagspecifikke planer skal kunne fungere som selvstændige arbejdspapirer. Derfor har de hvert deres forord/indledning.

Det foreliggende dokument er at betragte som det første udkast, og der indstilles til en godkendelse af det i sin nuværende form eventuel med forslag til justeringer/rettelser.

Sundhedsplanen - med eventuelle justeringer/rettelser - bliver efter BFU's behandling af sagen behandlet i MED-systemet, hvorefter BFU endelig skal godkende planen i januar 2020.

Den samlede sundhedsplan er vedhæftet som bilag.

Sektionsleder for Sektion for Børnesundhed Bent Fuglsbjerg deltager i sagens behandling.

SAGEN GENOPTAGES...

Børne- og Familieudvalget godkendte på sit møde den 3. december 2019 udkastet til en samlet sundhedsplan for 2020-2025.

Sundhedsplanen 2020-2025 for Sektion for Børnesundhed ligger nu færdigredigeret. Der er opmærksomhed på rettelserne på side 48-50 som er markeret med gult.

Den har været på dagsordenen i Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie og er godkendt i såvel Sundhedsplejen som Tandplejen. De rettelser der er lavet er tastefejl og et par enkelte om formuleringer. Ingen af rettelserne er meningsforstyrrende i forhold til første udkast.

Der indstilles til endelig godkendelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 3. december 2019

Område MED Dagtilbud, PPR og Familie den 10. december 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller at sundhedsplanen godkendes.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 3. december 2019, pkt. 154:

Ad 1 - 2. Godkendt.

Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie, 10. december 2019, pkt. 7:

Sektionsleder for Børnesundhed gennemgik i overordnede træk Sundhedsplanen, som herefter blev godkendt.

Der kan desuden sendes yderligere kommentarer til Bent.

Fraværende i Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie - 10. december 2019:

Kjeld Klarborg Eskildsen, Susanne Damgaard

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

10. Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier

Udskriv

Sagstema

Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelse af strategi for særligt udsatte børn, unge og familier.

Redegørelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. december 2018 Politik for Børn og Familiers Velfærd, som er én af i alt otte nye politikker i Thisted Kommune. Politikken har fire politiske målsætninger, der omhandler ambitionerne og fokusområderne for politikkens områder de næste fire år.

To af målsætningerne i Politik for Børn og Familiers Velfærd er:

 • Der arbejdes målrettet med børn, unge og familiers trivsel og udvikling herunder forebyggelse og tidlig opsporing i samarbejde med forældre og fagpersoner
 • Der etableres flere fremskudte funktioner, hvor indsatsen tager afsæt i en helhedsorienteret og løsningsfokuseret tilgang.

Som et led i at indfri ovenstående politiske målsætninger vil Børne- og Familieforvaltningen udarbejde den sidste strategi som er Strategi for særligt udsatte børn, unge og familier. Strategien vil beskrive og udfolde et værdi- og indsatsgrundlag der afspejler de politiske ambitioner og målsætninger for området.

Temaerne i strategien vil være:

 • Tidlig opsporing og indsats
 • Forebyggelse
 • Fremskudte funktioner
 • Livsduelighed
 • Ressource og Netværksinddragelse

Der etableres en styregruppe bestående af:

 • Børne- og Familierådgivningschef (Formand)
 • Skolechef
 • Chef for Dagtilbud og PPR
 • Socialchef
 • Konsulent fra Børne- og Familierådgivningen

Der nedsættes desuden en mindre arbejdsgruppe bestående af:

 • Konsulent fra Socialafdelingen
 • Konsulent fra Undervisning
 • Konsulent fra Dagtilbud
 • Konsulent fra Børne- og Familierådgivningen

For at sikre en bred faglig involvering anvendes allerede eksisterende fora til at indsamle informationer og input til strategien. Dette er eksempelvis fagrupper med særlig viden på udsatte området, pædagogiske ledermøder, skoleledermøder, fællesmøder med bestyrelser på dagtilbud- og skoleområdet samt handicap- og udsatterådet. Endvidere indtænkes interviews/fokusgruppeinterviews af interessenter fra målgruppen af udsatte børn og unge, herunder anbragte og tidligere anbragte unge, børn/unge tilknyttet klubtilbuddet Huset og børn/unge med skolevægring.

Opstart for udarbejdelsen af strategien er i 1. kvartal 2020 umiddelbart efter, at Børne- og Familieudvalget har besluttet og godkendt rammen herunder vedhæftede udkast til tids- og procesplan. Strategien forventes, at blive endelig godkendt i Børne- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2020.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 27. januar 2020

Område-MED Skoler 19. februar 2020

Område-MED Social 25. februar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at processen for udarbejdelse af strategi for særligt udsatte børn, unge og familier godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen

11. Ønske om input til politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Udskriv

Sagstema

Ønske om input til politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Redegørelse

Ønske om input til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Den Administrative Styregruppe på socialområdet i Nordjylland har udvalgt det overordnede fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Nu ønskes der input fra de nordjyske politiske udvalg, som også er dem, der behandler socialaftalen inden godkendelse i kommunalbestyrelserne. Endvidere ønskes der input fra de nordjyske handicapråd. I vedhæftede notat er et inspirationsoplæg til drøftelse i de politiske udvalg og handicaprådene omhandlende følgende vision og tre fokusområder, og hvor der ønskes en tilbagemelding fra de enkelte kommuner i forhold til særlige perspektiver, der har haft fokus i kommunen:

 • Overordnet vision: Øget egenmestring.
 • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap.
 • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien.
 • Fokusområde 3: Hvordan udvikler vi de bedste og billigste indsatser i Nordjylland?

Tilbagemeldingerne fra de politiske udvalg og handicaprådene vil blive anvendt til den politiske visionsdag den 3. februar 2020 for politikere og brugerorganisationer, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Herefter vil Socialaftalen blive administrativt behandlet i Den Administrative Styregruppe samt politisk behandlet i KKR, Kontaktudvalget samt de politiske udvalg og kommunalbestyrelser i sommeren 2020.

Tilbagemelding på spørgsmålene for vision og fokusområder skal fremsendes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale senest den 20. januar 2020.

Ønskes der en indflyvning til Nordjysk Socialaftale, kan man med fordel benytte sig af de videoer, som er lavet omkring socialaftalen – videoerne kan ses her: http://nordjysksocialaftale.dk/vidensdeling/sekretariatets-videoer/

Politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022 - Mandag den 3. februar 2020

Mandag den 3. februar inviteres til en visionsdag for den kommende socialaftale. Input fra de politiske udvalg og handicaprådene vil danne grundlag for en visionsdrøftelse på tværs af kommunerne og regionen. På visionsdagen vil fokus være på at skabe fælles enighed og forståelse for, hvad vi skal samarbejde om de kommende år på det specialiserede socialområde i Nordjylland. Visionsdagen er rettet mod:

 • Politikere fra de politiske udvalg, som behandler Nordjysk Socialaftale.
 • Direktører og chefer fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
 • Repræsentanter fra brugerorganisationerne.

Deltagelse i visionsdagen forudsætter tilmelding, hvilket sker gennem det link, som fremgår af sidste side i det vedhæftede notat på sagen.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Handicaprådet den 12. december 2019

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Handicaprådet, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Familieudvalget hver især fremkommer med deres input til forberedelse af den politiske visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Tidligere besluttet

Handicaprådet, 12. december 2019, pkt. 7:

Handicaprådet mødes den 13. januar 2020 med deres bagland, hvor rådet vil tage endelig beslutning om input til visionsdagen, som sendes til forvaltningen inden den 20. januar 2020.

Fraværende i Handicaprådet - 12. december 2019:

Jens Otto Madsen, Jan Bendix Jensen, Per Overgaard, Jesper Houe

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at fokuspunkt 2 erstattes af et fortsat fokus på samarbejdet mellem kommunerne og behandlingspsykiatrien.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen

12. Årlig orientering vedr. ansøgninger til 2-årig valgperiode forældrerepræsentanter i skolebestyrelser

Udskriv

Sagstema

Årlig orientering vedr. ansøgninger til 2-årig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser.

Redegørelse

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget en aftale om justeringer af Folkeskoleloven, hvilket medførte en justering af rammerne for Folkeskolen med 13 initiativer.

Ét af initiativerne handler om kommunernes mulighed for at tillade 2-årige valgperioder for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne. I den forbindelse uddelegerede Børne- og Familieudvalget, på mødet den 13. august 2019, kompetencen til at godkende ansøgninger fra skolerne om nedsættelse af valgperioden, for forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne, til Børne- og Familieforvaltningen.

Børne- og Familieforvaltningen skal hermed redegøre for indkomne og godkendte ansøgninger fra 2019.

Der er i 2019 indkommet ansøgninger om 2 årige valgperioder, med start august 2020, fra følgende 6 af kommunens folkeskoler:

Sjørring Skole

Rolighedsskolen

Snedsted Skole

Tilsted Skole

Hurup Skole

Vestervig Skole

Alle ansøgninger er imødekommet.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

13. Status på Program for Læringsledelse

Udskriv

Sagstema

Orientering om ny kortlægning for Thisted Kommunes folkeskoler i forbindelse med Program for Læringsledelse.

Redegørelse

Thisted Kommune deltager i Program for Læringsledelse, som er et fire-årigt skoleudviklingsprogram. Formålet med programmet er, via målrettet udviklingsarbejde og kompetenceudvikling af de fagprofessionelle, at styrke elevernes læring, trivsel og dannelse.

På Børne- og Familieudvalgets møde den 15. november 2016 blev den overordnede plan for udviklingsprogrammet gennemgået, ligesom de første tegn på udvikling på skolerne blev fremlagt af medlemmer af den lokale Styregruppe. På Børne- Familieudvalgets møde den 5. december 2017 blev der præsenteret resultater for de to første kortlægningsundersøgelser i programmet fra henholdsvis 2015 og 2017.

I ugerne 38 - 41 i 2019 er der gennemført samme kortlægningsundersøgelse for tredje gang blandt elever, forældre, lærere, pædagoger, skoleledelser. Resultatet af den seneste kortlægning er blevet tilgængelig for såvel skoler som forvaltning den 20. november 2019.


De overordnede resultater for Thisted Kommunes skolevæsen fremlægges på mødet med særlig vægt på udviklingen fra første undersøgelse i 2015 til den seneste fra 2019.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalgsmøde den 3. december 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere besluttet

Børne- og Familieudvalget, 3. december 2019, pkt. 157:

Udsat.

Jette Bust Facius deltager på mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

14. Ressourceudmelding på skoleområdet 2020

Udskriv

Sagstema

Ressourcerne til folkeskolerne for 2020 fremsendes til efterretning.

Redegørelse

Ressourcetildelingsmodellen for skolerne i Thisted Kommune blev godkendt af Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2017. Modellen var gældende fra 1. august 2017, dog med en løbende indfasning af udlægningsmodellen, som skulle indfases med 50 % virkning fra 1. januar 2018 og med 100 % virkning fra 1. januar 2019.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 12. juni 2018, at evalueringen af modellen skulle foretages i første halvår 2019. Ressourcetildelingsmodellen blev derfor sendt i høring fra onsdag den 16. januar 2019 til tirsdag den 26. februar 2019. Høringssvarene pegede på generel tilfredshed, men også en opfordring til at tage flere temaer op til overvejelse.

Det videre arbejde i forlængelse heraf har resulteret i, at Børne- og Familieudvalget, den 11. marts 2019, besluttede følgende ændringer af ressourcetildelingsmodellen:

 • Udlægningsmodellen ophører med udgangen af 2019. Anbefalingen sker med baggrund i høringssvarene og foreløbige analyser, der antyder en økonomisk skævvridning mellem udlægningsmodellen og elevgrundlaget i skoledistrikterne.
 • Ressourcetildelingsmodellen ændres, så der indføres en minimumstildeling pr. 1. januar 2020 pr. matrikel.
 • Hannæs-Østerild skole tildeles midler, der kompenserer for udgiften til kørsel mellem matriklerne, fra 1. januar 2020.
 • Ændring af takster på specialtilbud pr. 1. august 2019, ud fra KLK’s foreslåede takstændringer.

Kommunalbestyrelsen indgik den 16. oktober 2019 et budgetforlig for 2020. Budgetforliget indebar ikke ændringer for ressourcerne til skolerne i 2020.

Fordelingen har resulteret i følgende hovedtal:

Et af principperne i modellen er, at restsummen af ressourcer, der er afsat til folkeskolerne, fordeles som elevtildeling. Det betyder, at en stigning i andre udgifter vil medføre et fald i elevtildelingen, og modsat vil et fald i andre udgifter medføre en stigning i elevtildelingen.

I tildelingen til 2020 har de væsentligste ændringer været en stigning i visitation til enkeltintegration samt en svag stigning i antallet af elever i specialtilbud.

Herudover påvirker minimumstildelingen og udfasningen af udlægsmodellen fordelingen af ressourcerne mellem skolerne.

I almenundervisningen er elevtallet faldet med 96 elever fra 4.128 i 2019 til 4.032 i 2020. Antallet af klasser er kun faldet med 1 klasse til 206 klasser.

For at fastholde samme serviceniveau i almenundervisningen (elevtildelingen), mangler der ca. 2-3 mio. kr. i 2020. Beløbet finansieres af den forventede overførsel på skoleområdets fælleskonti fra 2019 til 2020.

Fordelingen til folkeskolerne er udmøntet i følgende hovedtal:

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Fordelingen af midlerne på skoleområdet sker inden for det godkendte budget, dog indarbejdes der ca. 2,5 mio. kr. i fordelingen, der finansieres af den forventede overførsel på skoleområdets fælleskonti fra 2019 til 2020.

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at ressourcetildelingen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

15. Pulje til bedre fordeling i Daginstitutioner

Udskriv

Sagstema

Pulje til bedre fordeling i Daginstitutioner

Redegørelse

Ansøgningspuljen har baggrund i en ændring af dagtilbudsloven (bedre fordeling i daginstitutioner), som medfører, at der fra den 1. januar 2020 højst må nyoptages 30 % børn med bopæl i udsatte boligområder i daginstitutioner og enheder i daginstitutioner i løbet af et kalenderår.

Ansøgningspuljens formål er at medvirke til kapacitetstilpasning og skærpelse af profil for daginstitutioner beliggende i de udsatte boligområder, jf. lov om almene boliger m.v. gældende pr. 1. december 2018. Det vil sige, at puljen har til hensigt:

 1. Dels at imødekomme nogle af udgifterne til kapacitetstilpasning i daginstitutioner, som skal nedlægges i eller flyttes fra et udsat boligområde, hvor institutionerne som flyttes eller nedlægges kan have udgifter til dobbelt husleje i form af tomme pladser i en overgangsperiode fra 2020.
 2. Dels at imødekomme nogle af udgifterne i de daginstitutioner, der videreføres i et udsat boligområde, og hvor en skærpelse af institutionens profil kan medvirke til en større søgning fra familier uden for det udsatte boligområde.

Der er i alt 25 mio. kroner til fordeling i puljen.

Børne- og Familieforvaltningen har søgt puljen i forhold til punkt 2 og med fokus på skærpelse af institutionsprofil og den 20. december 2019 modtog vi tilsagn om puljemidler på i alt 3.043.000 kr.

De forventede resultater er, at indsatserne medvirker til, at flere børn fra udsatte boligområder kommer i daginstitutioner, hvor de møder andre børn og rollemodeller end dem, de normalt omgås i familien eller nabolaget i det udsatte boligområde. Derved kan børnene i højere grad udvikle deres sprog og generelle læringsparathed samt stifte bekendtskab med danske traditioner, normer og værdier. Børne- og Familieforvaltningen vil herefter indgå i dialog omkring udmøntning af puljemidlerne.

Thisted Kommune har oplyst om puljen og søgt på vegne afde relevante private institutioner og vil herefter indgå dialog med de private tilbud om udmøntning af puljemidlerne.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har modtaget i alt 3.043.000 kr.

Tilsagn om tilskud gives til den enkelte daginstitution, som kommunen har ansøgt på vegne af, og er som følger:

Institution

Tilskudsbeløb

DR. Louises Børnehus

832.000,00 kr.

Espersens Børnehus

1.080.000,00 kr.

Josva

273.000,00 kr.

Lerpytter Børnehave

221.000,00 kr.

Vuggestuen Tumlehuset

637.000,00 kr.

Tilskud i alt

3.043.000,00 kr.

Kommunen har ansvaret for at sikre, at tilskudsmidlerne stilles til rådighed for daginstitutionerne.

Kommunen kan ikke fordele tilskuddet til andre institutioner end ovenstående eller ændre i fordelingen af tilskud mellem de institutioner, der er ydet tilskud til fra puljen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område MED Dagtilbud, PPR og Familie den 27. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

16. Afgørelse vedr. ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn

Udskriv

Sagstema

Afgørelse vedr. ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn

Redegørelse

Den 13. august 2019 behandlede Børne- og Familieudvalget ansøgningen vedr. ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Formålet med puljemidlerne er, at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutionernes indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner. De forventede resultater er, at læring og trivsel fremmes for 0-2 årige sårbare og udsatte børn.

Børne- og Familieforvaltningen søgte puljen i forhold til 7 institutioner og ud fra de tildelingskriterier der var opstillet i Bekendtgørelsen.

Den 11. december 2019 modtag forvaltningen afgørelsen vedr. ansøgningen, og Børne og Undervisningsministeriet har imødekommet ansøgning med følgende tildeling:

Institution

Helårsbørn

Tilskud 2019

Tilskud 2020

Tilskud 2021

Tilskud 2022

Tilskud i alt

Børnehuset Koldbøtten

10

40.841 kr.

228.596 kr.

228.596 kr.

228.596 kr.

726.629 kr.

Espersens Børnehus

31

126.608 kr.

708.647 kr.

708.647 kr

708.647 kr.

2.252.549 kr.

Hanstholm Børnehus

15

77.598 kr.

434.332 kr.

434.332 kr.

434.332 kr.

1.380.594 kr.

Hundborg Børnehus

7

28.589 kr.

160.017 kr.

160.017 kr.

160.017 kr.

508.640 kr.

Markblomsten

12

49.009 kr.

274.315 kr.

274.315 kr.

274.315 kr.

871.954 kr.

Skattekisten

18

73.514 kr.

411.473 kr.

411.473 kr.

411.473 kr.

1.307.933 kr.

Vuggestuen Tumlehuset

45

183.785 kr.

1.028.682 kr.

1.028.682 kr.

1.028.682 kr.

3.269.831 kr.

579.944 kr.

3.246.062 kr.

3.246.062 kr.

3.246.062 kr.

10.318.130 kr.

Børne- og Familieforvaltningen vil på baggrund heraf opnormere disse 7 institutioner svarende til de tildelte midler.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

BEK 593 af 13/05/2019, Børne og Socialministeriet (senere Børne og Undervisningsministeriet).

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til kommunen fordelt pr. år fremgår af tabellen nedenfor.

Fordeling

2019

2020*

2021*

2022*

Tilskud i alt

Tilskudsbeløb

579.944 kr.

3.246.062 kr.

3.246.062 kr.

3.246.062 kr.

10.318.130 kr.

*Tilskud i 2020-2022 udmøntes under betingelse af, at bevillingerne til puljen videreføres på de kommende års finanslove.

Thisted Kommune har ansvaret for at sikre, at tilskudsmidlerne stilles til rådighed for daginstitutionerne.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område MED Dagtilbud, PPR, og Familie den 27. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

17. Analyse af Børne- og Familieområdet

Udskriv

Sagstema

Forvaltningen forelægger forslag til kommissorium for analyse af børne- og familieområdet samt en tids- og procesplan.

Redegørelse

Med budgetforlig 2020 besluttede forligskredsen, at der skulle gennemføres en analyse af børne- og familieområdet. I budgetforliget hedder det blandt andet:

Børne- og Familieområdet vil de kommende år være præget af en demografisk udvikling. Her vil der i et lidt længere perspektiv være faldende børnetal på både dagtilbud og skole. Samtidig ønsker vi et decentralt skole- og dagtilbud af høj kvalitet. Forligskredsen ønsker derfor at imødekomme denne udvikling ved at se bredt på hvordan vi kan løse opgaverne bedre, og derved frigøre ressourcer der kan understøtte og forbedre serviceniveauet i skole- og dagtilbud. Eventuelt også ved at ændre på de fysiske rammer.

På tværs af skole- og dagtilbudsområdet skal der derfor, med henblik på budget 2021 og årene fremover, gennemføres en analyse, der skal optimere driften – på kort og lang sigt og både i forhold til serviceniveau, bygningsmæssig kapacitet og tilbud overfor børn, unge og familier. Det potentiale der kan findes ved at optimere driften skal geninvesteres i forbedret serviceniveau på skole- og dagtilbudsområdet.

Det finansielle udgangspunkt er, at rammebesparelsen for Børne- og Familieområdet på 13,5 mio.kr. annulleres i 2020. I 2021 og frem reduceres rammebesparelsen til 5 mio.kr.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et kommissorium samt en tids- og procesplan for analysen, se bilag. Kommissoriet vil blive sendt til udvalgte konsulentfirmaer med henblik på indhentning af tilbud. I kommissoriet sættes blandt andet fokus på:

 • Høj faglig kvalitet - faglige resultater, trivsel, læring, det faglige læringsmiljø
 • Bygninger, herunder gennemgang af bygninger og arealer der kan nedrives eller bygninger der kan udvides med henblik på et rationale
 • Bedst mulig udnyttelse af ressourcerne
 • Ledelse og administration
 • Ressourcetildelingen på dagtilbudsområdet
 • Sikring af at vi fortsat har fokus på tidlig forebyggelse over for sårbare børn og unge
 • Den demografiske udvikling – set i et perspektiv for antallet af 0-16 årige

Kommissoriet samt tids- og procesplanen skal sendes til henholdsvis Område-MED Skoler, Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie og Område-MED Kultur og Fritid med henblik på at indhente input.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Fællesmøde mellem Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie og Område-MED Skoler den 28. november 2019

Børne- og Familieudvalget den 3. december 2019

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at kommissoriet samt tids- og procesplanen for analyse af børne- og familieområdet godkendes.

Tidligere besluttet

Fællesmøde mellem Område-MED Dagtilbud, PPR, Integration og Familie og Område-MED Skoler, 28. november 2019:

Drøftet og punktet behandles på de månedlige møder i Område-MED frem til sommer.

Børne- og Familieudvalget, 3. december 2019, pkt. 149:
Drøftet - forvaltningen tilretter kommissoriet således forebyggende foranstaltninger bliver en del af analysen. Samtidig tilrettes tids- og procesplanen ud fra Børne- og Familieudvalgets bemærkninger.

Sagen genoptages

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at det tilrettede kommissorie tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

18. Evaluering teamleder, dagplejen

Udskriv

Sagstema

Teamleder i dagplejen, evaluering af opnormering.

Redegørelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte midler til et generelt kvalitetsløft af dagtilbudsområdet, det vil sige de kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Nogle af midlerne blev reserveret til opnormering i dagplejen, i form af ansættelse af en dagplejepædagog / teamleder. Formålet hermed er at styrke den faglige kvalitet i dagplejen. Opnormeringen trådte i kraft marts 2019.

Hvorledes er kvalitetsløftet kommet til udtryk indtil nu?

Teamlederens fokus på at sætte faglige forandringer i gang, har haft en afgørende betydning for kvalitetsløftet. Teamlederen har gået forrest og været rollemodel i forhold til at få de nye faglige mål omsat til praksis, med blik på at få dagplejepædagogerne tættere på dagplejerne ved at være mest muligt i praksis. Teamlederens væsentlige rolle har været at igangsætte projekter og opgaver til gavn for kerneopgaven, omhandlende at fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende. F.eks. har Teamlederen været tovholder på et aktionslæringsforløb, der har kørt intensivt i alle legestuegrupper siden august 2019 og ind i december. Aktionslæringen er en arbejdsmodel til understøttelse af dagplejernes relevante pædagogiske kompetencer, og deres evne til undren og refleksion over egen praksis. Teamlederens tydeliggørelse af rammer og retning har bidraget til tætte og kontinuerlige forløb mellem dagplejepædagoger og dagplejer, da dagplejepædagogerne har været koblet på sparring og opfølgning af læringsaktionerne i legestuerne. Forløbet er rundet af med en evaluering, og der er lavet en plan for et videre forløb med aktionslæringen i år 2020.

Thisted kommunes fokus på at styrke sammenhængskraften er også et øget fokus i dagplejen. F.eks. deltager Teamlederen i projekt "1.000 første dag med sundhed og trivsel", som er et tværfagligt projekt mellem dagtilbuddet og sundhedsplejen, omhandlende en tidligere og forebyggende indsats omkring sårbare og udsatte børn mellem 0-3 år. Deltagelsen kan ses som et kvalitetsløft, ved en styrkelse af relationer på tværs af afdelinger til gavn for barnet.

Teamlederens kompetence har imødekommet dagplejepædagogernes behov for kontinuerlig faglig vejledning og sparring, som er afgørende for at der er tale om et dagtilbud med høj kvalitet, og ikke blot et pasningstilbud. Kvalitetsløftet er at dagplejepædagogerne får flere pædagogiske perspektiver på konkrete situationer, som efterfølgende sættes i spil gennem vejledning og sparring de giver dagplejerne. Det skal bemærkes at dagplejen er et ufaglært erhverv, hvorfor den sparring dagplejepædagogen kan tilbyde, er af ekstra vigtigt for at kunne udvikle dagplejen som kvalitetstilbud. Teamlederen har også en vigtig funktion i forhold til at kunne bidrage med sparring, vejledning og rådgivning til samarbejdet mellem forældre, dagplejere og dagplejepædagoger til gavn for barnet. F.eks. ved divergerende perspektiver mellem forældre og dagtilbud omkring et barns trivsel, læring, udvikling og dannelse, og bidraget til at børn får en god og tryg opvækst.

Et tillidsfuldt samarbejde mellem dagplejeren og dagplejepædagogen er afhængige af den relation der bliver opbygget, ved en mulighed for en øget fysisk tilstedeværelse af dagplejepædagogerne hos dagplejerne. Ved opnormeringen og med Teamlederens medvirken til at effektivisere arbejdsgangene har dagplejepædagogerne kunne prioritere mere tid ude i praksis.

Teamlederen er formand for dagplejens kontinuerlige visiteringer af børn med behov for dobbelttællende pladser, når særlige omstændigheder gør at et barn har behov for ekstra tryghed og forudsigelighed i sin hverdag. Teamlederens faglige indsigt har opkvalificeret visiteringen.

Teamlederfunktionen medvirker til et generelt kvalitetsløft af Dagplejen og har derfor også til opgave, at fortsætte den udvikling af kvalitet der allerede er igangsat. Teamlederens tovholderfunktion på faglige udviklingstiltag, fokus på ændrede arbejdsgange, samt sparring til dagplejepædagogerne har skabt en tydelig forventning og retning i forhold til at dagplejepædagogerne skal tættere på praksis, som er væsentligt for at dagplejeren kan udvikle kvaliteten.

Dertil er der ny Dagtilbudslov og fokus på arbejdet med den pædagogiske læreplan i Dagplejen, som omfatter mange nye elementer, der skal være fuldt ud implementeret 1. juli 2020. Teamlederen understøtter implementeringen af den styrkede læreplan i praksis, og koblingen af allerede anvendte metoder, såsomICDP og aktionslæring.

Beskrivelse af dagplejepædagog området er vedlagt sagen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med budget 2019 tilgik der i alt 500.000 kr. til Dagplejen til ansættelse af en dagplejepædagog med teamlederfunktion.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område MED Dagtilbud, PPR og Familie den 27. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

19. Tilskud fra ansøgningspuljen til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet

Udskriv

Sagstema

Tilskud fra ansøgningspuljen til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet.

Redegørelse

Den 3. december 2019 behandlede Børne- og Familieudvalget ansøgningen vedr. puljen til udvikling og implementering af en kommunal støtte- og vejledningsindsats for sårbare og udsatte familier varetaget af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet.

Børne- og Familieforvaltningen fremsendte ansøgning til ovennævnte pulje til Børne- og Undervisningsministeriet i november måned 2019 og den 13. december 2019 modtog forvaltningen tilskud til de beskrevne indsatser i ansøgningen. Tilskuddet udgør i alt 2.953.126,08 kr.

Ansøgningspuljen er en del af ”1.000-dages programmet – En bedre start på livet”, som skal styrke den helt tidlige indsats for sårbare 0-2 årige børn og familier blandt andet via hjælp og vejledning i hjemmet.

Ansøgningspuljens formål er således at støtte sårbare og udsatte familier i at skabe trygge og stimulerende miljøer for børnene, opskrivning i dagtilbud og gode overgange til dagtilbuddet ved at videreudvikle og kvalificere en af styrelsen på forhånd beskrevet støtte- og vejledningsindsats, der tager afsæt i hjemmet, og som varetages af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet, eventuelt i samspil med andre faggrupper på småbørnsområdet.

Begrundelse / vurdering for tilsagn

Det vurderes, at ansøgningen samlet set lever op til vilkårene for tilskud og puljens formål om at støtte sårbare og udsatte familier i at skabe trygge og stimulerende miljøer for børnene, opskrivning i dagtilbud og gode overgange til dagtilbuddet ved at videreudvikle og kvalificere en på forhånd beskrevet støtte- og vejledningsindsats, der tager afsæt i hjemmet, og som varetages af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet, eventuelt i samspil med andre faggrupper på småbørnsområdet. Det er i ansøgningen sandsynliggjort, at projektet medvirker til at fremme dette formål. Det vurderes desuden, at der i ansøgningen er sammenhæng mellem projektets formål, målgruppe, målsætninger på borgerniveau og på organisatorisk niveau, aktiviteter samt organisering. Ansøgningen anskueliggør en tilstrækkelig beskrivelse af projektets organisering og en realistisk tidsplan for projektet.

Midlerne skal primært anvendes til ansættelse af 2 hjemmepædagoger som skal varetage de beskrevne opgaver i ansøgningen og her fremhæves særligt disse krav / opgaver:

 • Kommunen skal videreudvikle, kvalificere og implementere en på forhånd beskrevet støtte- og vejledningsindsats målrettet sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år og familier med en afgrænset problematik, jf. afsnit 1.1. Puljens baggrund og formål og afsnit 1.2 Model for støtte- og vejledningsindsats ved hjemmepædagoger i vejledningen.
 • Støtte- og vejledningsindsatsen skal tage afsæt i hjemmet og varetages af hjemmepædagoger fra dagtilbudsområdet, eventuelt i samspil med andre faggrupper på småbørnsområdet.
 • Støtte- og vejledningsindsatsen skal have fokus på målgruppen, som er sårbare og udsatte børn i alderen 0-2 år og familier med en afgrænset problematik, der kan profitere af en støtte- og vejledningsindsats med forældre- og opdragelsesrollen i forhold til at skabe trygge og stimulerende miljøer for børnene, jf. afsnit 1.1.1. Puljens målgruppe i vejledningen.
 • Kommunen skal i arbejdet med støtte- og vejledningsindsatsen have fokus på at understøtte og vejlede om forældre- og opdragelsesrollen i forhold til at skabe trygge og stimulerende miljøer for børnene, opskrivning i dagtilbud og gode overgange til dagtilbud.
 • Støtte- og vejledningsindsatsen skal kunne indgå i sammenhæng med den samlede praksis på både det almene og specialiserede område, såsom sundhedsplejen, PPR, familieområdet og boligsociale indsatser.
 • Kommunen er forpligtet til at modtage processtøtte og rådgivning til udvikling, kvalificering, implementering og forankring af indsatsen fra henholdsvis en ekstern leverandør, som tilknyttes puljen, og styrelsens praksiskonsulenter.
 • Kommunen er forpligtet til at samarbejde med en ekstern leverandør, som tilknyttes puljen, herunder levere data og dokumentation til en ekstern evaluering.
 • Eventuelle materialer, redskaber, indsatsforløb mv., der udvikles i forbindelse med videreudvikling og implementering af støtte- og vejledningsindsatsen, skal stilles frit til rådighed for Børne- og Undervisningsministeriet med tilhørende styrelser og den eksterne leverandør.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ansøgt beløb i alt 2.953.126,08 kr.

Tilskuddet udgør i alt 2.953.126,08 kr.

Midlerne fordeles mellem årene 2020-2021, 2022.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 27. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

20. Etablering af forældregruppe på Kronborg

Udskriv

Sagstema

Børne- og Familierådgivningen har taget initiativ til oprettelse af en forældregruppe på Døgninstitutionen Kronborg.

Redegørelse

Formål

Børne- og Familierådgivningen ønsker, at samarbejdet mellem forældre/omsorgspersoner og Kronborg bliver endnu bedre. De gevinster som er tilstede i et udbytterigt samarbejde mellem forældre/omsorgspersoner og Kronborg skal omsættes.

Forventet effekt

Forældre og børns liv er forbundne, også selvom børnene eller de unge bor uden for eget hjem. Inddragelse af forældre til barnet eller ung kan bidrage til et bedre anbringelsesforløb. Selvom børn og unge anbringes uden for hjemmet, så er forældrene fortsat meget vigtige i børnenes og de unges liv. Etableringen af et konstruktivt og velfungerende samarbejde mellem forældre og Kronborg er en vigtig forudsætning for, at barnet eller den unge trives på Kronborg.

Forældre til anbragte børn er i en sårbar situation, hvor alle følelser og reaktioner kan spænde ben for det gode samarbejde med anbringelsesstedet, på trods af det kompetente og fagligt dygtige personale der varetager opgaven i forhold til samarbejdet. Opleves samarbejdet udfordrende kan det være til stor belastning for det enkelte barn eller den enkelte ung. Forældres accept af Kronborgs personale som omsorgspersoner har stor effekt på hvorledes barnet/den unge profiterer af tilbuddet. Det ser ud til, at børn og unges oplevelser af loyalitetskonflikter kan forebygges, hvis de professionelle viser, at de accepterer forældrene. En understøttelse af børn og unges relationer til deres forældre kan bidrage til at skabe større kontinuitet og sammenhæng i deres liv. Derfor er samarbejdet mellem Kronborg og forældre vigtigt.

Børn og unge bekymrer sig uanset baggrunden for anbringelsen, for hvordan det går deres forældre derhjemme. Det er en lettelse for børn og unge, når de oplever, at professionelle engagerer sig i deres forældre.

Forældre besidder ressourcer, der kan bidrage i børnenes livssituation. Professionelle, børn, unge og forældre har langt fra altid de samme perspektiver på vanskeligheder og muligheder i anbragte børn og unges livssituation. Børn, unge, forældre og professionelles forskellige syn på familiens situation kan afstedkomme konflikter, men viden om disse forskelle kan også bidrage til, at professionelle skaber et mere kvalificeret grundlag for den indsats, der sættes i værk.

Opretholdelsen af barnet eller den unges forbindelse til forældrene handler ikke kun om at have en kontinuerlig kontakt. Det handler også om barnets eller den unges oplevelse af at høre til og være en del af familiens liv og historie, selv om de i en periode eller hele deres barndom eller ungdom bor uden for eget hjem.

Netop for at udvikle et godt samarbejde nedsættes forældrerådet. Forældrerådet skabes for at imødekomme de ovenfor beskrevne udfordringer og for at opnå øget kvalitet og inddragelse i anbringelsen.

Forældrerådet er et forum hvor forældre eller omsorgspersoner kan tilkendegive holdninger og meninger samt komme med forslag til personalet på Kronborg. Forældrerådet har dog ingen formelle kompetencer.

Omfang

Forældrerådet mødes 4 gange årligt. Møderne vil være i februar, maj, august og november. Der afsættes ca. 2 timer til mødet. Mødet kan dog forlænges hvis der er behov derfor. Der vil desuden være mulighed for at indkalde interessenter ad hoc.

Forældrerådet vil bestå af følgende:

 • Forældre/omsorgspersoner med børn eller unge boende på Kronborg
 • Børn/unge der tidligere har boet på Kronborg
 • Leder for Kronborg
 • Sektionsleder for Klub, døgn- og behandlingsindsatser

Forældre/omsorgspersoner kan få refunderet billigste offentlige transportudgift ved deltagelse i mødet. Derudover vil der ikke være nogen økonomisk udgift forbundet med aktiviteten.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Center for Økonomi og Løn (CØL) har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen, og gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

21. Lærerkommissionens rapport

Udskriv

Sagstema

Orientering om lærerkommissionens rapport med forslag og anbefalinger til arbejdstidsforhandlingerne OK 2021.

Redegørelse

Lærerkommissionen blev nedsat efter aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Formålet for kommissionens arbejde var, at komme med forslag og anbefalinger til at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital på undervisningsområdet.

Desuden var formålet at fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, med henblik på indgåelse af en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne 2021.

Kommissionen er fremkommet med forslag og anbefalinger indenfor følgende tre områder:

 • En ny arbejdstidsaftale
 • En styrket lærerprofession
 • En tydelig lokal skoleledelse

Lærerkommissionens rapport samt en oversigt over kommissionens anbefalinger er vedlagt som bilag til sagen.

KL og Danmarks Lærerforening påbegynder forhandlingerne om en ny aftale den 5. marts 2020.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Indstilling

Børne- og familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen

22. Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere

Udskriv

Sagstema

Tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger samt dagplejere.

Redegørelse

Som en del af ”1.000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier.

Den 23. december 2019 modtog Thisted Kommune tilsagn om puljemidler på i alt 592.000 kr.

Formål.

Kompetenceløftinitiativets og hermed tildelingspuljens formål er at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af såvel pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner som dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra sårbare og udsatte familier.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner og dagplejere med fokus på barnets første 1.000 dage, som skal tilrettelægges i overensstemmelse med vejledningen om tildelingspuljen.

Det forventes, at diplommodulet og læringsforløbene medvirker til:

 • at skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage,
 • at styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1.000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,
 • at bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1.000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Kommunen forpligter sig bl.a. på at overholde følgende:

 • At anvende midlerne til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier, i henhold til rammen beskrevet i vejledningen og i Bilag 1. Ramme for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i 1.000-dages-programmet.
 • At sikre, at der sker kompetenceløft i såvel kommunale som private dagtilbud, herunder at tilbyde de private dagtilbud, der over for kommunen tilkendegiver et ønske om deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen, andel i kommunens tildelte midler på lige fod med de kommunale dagtilbud.
 • At afsætte en andel af de tildelte midler til vikardækning i såvel kommunale som private dagtilbud i forbindelse med pædagogers, pædagogiske assistenters og dagplejeres fravær ved deltagelse på læringsdage og diplommodul, jf. afsnit 1.5. Rammen for tilskud i vejledningen.
 • At leve op til de organisatoriske krav, der fremgår af vejledning og af bilag 1.
 • At anvende midlerne efter fordelingsnøglen 69-31. Ca. 69 pct. af midlerne forudsættes anvendt på diplommodul for pædagoger samt læringsforløb for pædagogiske assistenter i daginstitutioner, mens ca. 31 pct. af midlerne forudsættes anvendt på læringsforløb for dagplejere, medmindre en anden procentfordeling godkendes af styrelsen.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier, og vikardækning i denne sammenhæng.

Midlerne skal anvendes til kompetenceløft i både kommunale og private dagtilbud. De private dagtilbud, der over for kommunen tilkendegiver deres interesse i deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen, skal dermed tilbydes andel i kommunens tildelte midler på lige fod med de kommunale dagtilbud. Dette gælder også for kompetenceudviklingsforløb, som tilrettelægges af kommunen.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne.

Midlerne forudsættes anvendt inden udgangen af 2022.

Det maksimale tilskud til kommunen udgør: 592.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke-

Høring og sagsgang

Børne- og Familieudvalget den 14. januar 2020

Område-MED Dagtilbud, PPR og Familie den 27. januar 2020

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen