27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

67. Regnskab 2020

Udskriv

Sagstema

Regnskab 2020 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Redegørelse

Center for Økonomi og Løn fremlægger Thisted Kommunes samlede regnskab for 2020.

Regnskabet omfatter hæftet "Årsregnskab 2020" samt et særskilt hæfte med legatregnskaber. Begge hæfter er vedhæftet som bilag.

De sammenfattende tabeller i "Årsregnskab 2020" findes på siderne 15-17, mens noterne til de enkelte poster findes på de følgende sider. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Af bemærkningerne til regnskabet fremgår det bl.a. at:

 • Driftsudgifterne viser et mindreforbrug på 66 mio. kr. Resultatet dækker over et mindreforbrug på overførselsudgifterne (47 mio. kr.) og et mindreforbrug på serviceudgifterne (13,5 mio. kr.) som de væsentligste poster.
 • Mindreforbruget på serviceudgifterne er inkl. overførslerne fra 2019 til 2020 på -20,3 mio. kr. Beløbet der overføres til 2021 er 24,6 mio. kr.
 • Mindreforbruget på renter primært kan henføres til det faldende renteniveau.
 • Mindreforbruget på anlæg primært kan henføres til merindtægter ved salg af bolig- og erhvervsgrunde samt forskydninger i forbruget på grund af COVID-19.
 • Mindreforbruget på lån og afdrag skyldes periodeforskydninger mellem det budgetterede og det faktiske lånoptag.
 • Årets finansforskydninger bl.a. skyldes brugen af repo-forretninger, hvor de bagvedliggende obligationer er registreret under likvide beholdninger, og de løbende aftaler registreres under kassekreditter og byggelån (der tæller med under finansforskydningerne).

Retsgrundlag

Thisted Kommunes regnskab aflægges i henhold til Styrelseslovens paragraf 45 og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i "Budget- og Regnskabssystem for Kommuner"

Regnskabet fremlægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

I regnskabet indgår ligeledes udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, som Kommunen har driftsoverenskomst med. Anlægsudgifter optages med den fulde udgift i året, ikke via afskrivninger.

Regnskabet skal behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i to omgange. I foråret skal der tages stilling til, om regnskabet kan oversendes til revisionen, og når revisionen har afsluttet sin behandling, skal der tages stilling til de bemærkninger, de eventuelt kommer med. Det er også ved behandlingen efter revisionens gennemgang, der skal tages stilling til regnskabets endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at regnskabet sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 2:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 72:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021