27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

72. Behovsanalyse for pasningstilbud for Thisted by og Sennels - Fremrykning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling

Udskriv

Sagstema

Pasningsbehov for Thisted og Sennels - Ansøgning om fremrykning og frigivelse af rådighedsbeløb.

Redegørelse

I marts 2019 modtog Børne- og Familieforvaltningen en ansøgning fra Forældrerådet ved Sennels Børnehave vedrørende udvidelse af børnehaven. I ansøgningen blev der nævnt forskellige udfordringer i forbindelse med den nuværende børnehave, som blandt andet inkluderede støjudfordringer samt toilet- og køkkenforhold. Desuden nævntes udfordringerne ved at have to fysiske huse samt et pres på de eksisterende m2 grundet stigende børnetal i Sennels. Sagen blev behandlet den 11. juni 2019 af Børne- og Familieudvalget (BFU), som besluttede at undersøge mulighederne for at indarbejde en forbedring af de fysiske rammer i børnehaven i de kommende overslagsår.

Den 3. december 2019 blev der afholdt et dialogmøde mellem BFU og forældre i Sennels Børnehave, hvor de tidligere nævnte udfordringer samt mulige løsninger blev drøftet. Forældrerådet fremsendte herefter den 13. december 2019 forskellige løsningsforslag. På baggrund af dette udarbejdede Børne- og Familieforvaltningen fire mulige løsningsforslag, hvor to omhandlede tilbygninger, én omhandlede opsætning af en pavillon og én omhandlede en nybygning. Den 14. januar 2020 besluttede BFU at arbejde videre med forslaget om opsætning af en pavillon, mens det samtidig blev drøftet, om man skulle arbejde videre med de tre andre forslag. Ved BFU den 4. februar 2020 blev det godkendt at opsætte den midlertidige pavillon i en periode på fire år, hvor denne lejes. Samtidig ville man arbejde videre med forslaget om opførsel af en ny børnehave i Sennels. I forhold til bygningsreglementet er det tilladt at have pavillonen stående i fem år.

Ved budgetforliget 2021 forholdte Kommunalbestyrelsen sig ligeledes til børnehaveområdet. Her står der blandt andet følgende: ”Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2022 til anlægsudfordringerne på børne- og familieområdet, bl.a. Børnehave i Sennels”. På baggrund af ovenstående har Børne- og Familieforvaltningen undersøgt, hvordan børnepasningsbehovet er i Sennels samt Thisted by, der dækker distrikterne Tingstrup, Østre, Rolighed og Sennels. Der er derfor udarbejdet en behovsanalyse for fremtidens pasningstilbud i Thisted by og Sennels.

Der er i analysen vurderet tre hovedtemaer, som er kapacitetsopgørelse, befolkningsprognose og bygningstilstand for institutionerne i Thisted by og Sennels. Det gennemgående tema er Sennels Børnehave samt udviklingen i Sennels. Befolkningsprognoserne viser et faldende børnetal i Sennels, hvilket står i kontrast til Thisted by.

På trods af dette er det forvaltningens vurdering, at man fortsat vil stå med en udfordring i forhold til pasning af børn i alderen 0-2 år, da det har vist sig vanskeligt at rekruttere nye dagplejere til byen. Det vurderes desuden, at børnene i Sennels belaster dagplejerne og institutionerne i særligt Rolighed, hvorfor en nybygning i Sennels skal inkludere en vuggestue med plads til 10 børn. Sennels Børnehaves kvalitetsvurdering samt bygningstilstanden på samme scorede lave karakterer, hvilket vurderes ikke umiddelbart kan forbedres. Det vurderes blandt andet på baggrund af det lave antal m2 pr. barn samt bygningens alder og stand, at Sennels Børnehave ikke længere er tidssvarende, og derfor skal fysiske forhold for børnene optimeres. Forvaltningen anbefaler, at dette gøres ved en nybygget integreret institution med plads til 50 børnehavebørn samt 10 vuggestuebørn.

Det andet gennemgående tema omhandler udviklingen i Thisted by og Espersens Børnehus. Her viser befolkningsprognoserne for perioden frem til 2034 en mindre stigning på 21 børn i antallet af 0-2-årige og en større stigning på 96 børn i antallet af 3-5-årige i Thisted by, hvor det vurderes, at de centrale institutioner i fremtiden bliver yderst presset på kapacitet, hvilket inkluderer Espersens Børnehus. Vuggestuen ved Espersens Børnehus har ligeledes et lavt antal m2 pr. barn, hvilket det stigende børnetal for 0-2-årige vil presse yderligere. Espersens Børnehus har desuden manglende udvidelsesplads og en middelmådig bygningstilstand. En mulighed kunne være at undersøge mulighederne for Espersens Børnehus' børneoptag samt undersøge mulighederne for en nybygning et andet sted i Thisted by for at imødekomme det stigende børnetal.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Thisted Kommunes økonomistyringsregulativ.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til etablering af en ny integreret børnehave og vuggestue i Sennels til i alt 60 børn vurderes af Teknik, Erhverv og Beskæftigelse til at udgøre 15,9 mio. kr.

Forprojektering af ny integreret børnehave og vuggestue i Sennels søges igangsat i 2021 og udgiften hertil er 2,5 mio. kr.

I budget 2021 er der på investeringsoversigt for 2021-2024 afsat følgende beløb til XA-979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet:

År

2021

2022

2023

2024

I ALT

Mio. kr.

0

2,5

10,0

10,0

22,5

For at kunne igangsætte forprojektet i 2021 er det nødvendigt at fremrykke rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Der søges derfor om fremrykning af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 og anlægsudgiftsbevilling i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 2,5 mio. kr.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 2,5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Sikring af fremtidige pladsbehov for børn i Thisted Kommune.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Børne- og Familieudvalget den 13. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Thisted Kommunalbestyrelse den 27. april 2021

Område-MED Dagtilbud, Kultur, PPR og Familie den 19. maj 2021

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at:

 1. Redegørelsen og behovsanalysen drøftes og tages til efterretning.
 2. Rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2022, vedr. XA-979 Investeringspulje Børne- og Familieområdet, fremrykkes til 2021
 3. Der gives en anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til forprojekt - Sennels Børnehave finansieret af det fremrykkede rådighedsbeløb. Kassen vil i 2021 blive påvirket med 2,5 mio. kr.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 7:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 13. april 2021, pkt. 54:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse, idet det endelige antal m2 afklares senere.

På mødet blev der udleveret to bilag: Notat vedr. opførelse af ny børnehave i Sennels samt brev fra Sennels Børnehaves forældreråd.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 78:

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2-3. Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021