27. apr 2021

Deltagere:

 • Casper Søe-Larsen (I)
 • Esben Oddershede (V)
 • Henning Holm (A)
 • Henrik Gregersen (V)
 • Ib Poulsen (O)
 • Ida Pedersen (A)
 • Jane Rishøj (A)
 • Jens Kristian Yde (C)
 • Jens Otto Madsen (Ø)
 • Joachim Plaetner Kjeldsen (Å)
 • Jørgen Andersen (C)
 • Kaj Kirk (Uden for parti)
 • Kristian Tilsted (V)
 • Lene Kjelgaard Jensen (C)
 • Mette Kjærulff (A)
 • Morten Bo Bertelsen (F)
 • Niels Jørgen Pedersen (V)
 • Per Skovmose (C)
 • Peter Larsen (V)
 • Peter Skriver Nielsen (A)
 • Peter Sørensen (Uden for parti)
 • Peter Uno Andersen (A)
 • Preben Dahlgaard (A)
 • Preben Holler (A)
 • Søren Kanne Zohnesen (V)
 • Torben Overgaard (C)
 • Ulla Vestergaard (A)

79. Anlægsbevilling - Ansøgning om støtte til Bryggekulturens Hus

Udskriv

Sagstema

Styregruppen for Bryggekulturens Hus ansøger om støtte på 5 mio. kr. til etablering af Bryggekulturens Hus samt om kommunens deltagelse i styregruppen.

Redegørelse

Styregruppen, bestående af direktøren for Thisted Bryghus, direktøren for Bryggeriforeningen samt erhvervschefen fra Thy Erhvervsforum, har sendt ansøgning, projektskitse, anlægsbudget, driftsbudget, budgetgrundlag og finansieringsbudget til Thisted Kommune. Samtlige bilag er medsendt, og essensen heraf er som følger:

En kommunal støtte på nuværende tidspunkt forventes at have stor betydning for det videre arbejde med at rejse kapital til projektet hos eksterne fonde. Byggeriet har samlet set et estimeret anlægsbudget på 29,2 mio. kr. eksklusiv moms og eksklusive udgifter til indretning og udstilling. Udover kommunal støtte på 5 mio. kr. ønsker man kommunens hjælp til de planlægningsmæssige rammer omkring byggeriet, herunder p-pladsforhold, samt at projektet kobles bedst muligt til øvrige byudviklings- og infrastrukturelle projekter. Hvis ansøgningen imødekommes, anmoder ansøger om, at kommunen stiller med en repræsentant i projektets styregruppe, og her peger styregruppen på direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse.

Med projektet ønsker man at fremme viden om og interesse for bryggekulturen i Danmark. Igennem en årrække har der nationalt og internationalt set været en stigende interesse for bryggekultur, og der ses desuden et øget fokus på naturen som ressource og smagsgiver. Bryggekulturens Hus skal favne og udvikle denne tendens. Huset skal særligt være med til at fremme viden om teknikker og råvarer, at understøtte udviklingen af en fælles dansk bryggekulturfortælling, at understøtte og udvikle nye og styrkede lokale værdikæder, samt at understøtte udviklingen af en bæredygtig, vidensbaseret og nydelsesorienteret alkoholkultur.Huset vil rumme formidlingsaktiviteter, laboratorium, kursuslokaler, gastrokøkken og butik. Bryggekulturens hus er for turister, lokalområdets erhvervsaktører samt amatørbryggere, og man ønsker at udvikle samarbejde med blandt andre Foreningen for Danske Ølentusiaster, lokale og regionale fødevarefællesskaber, landbrugssektoren, turismesektoren samt ungdomsuddannelser m.fl.

Thisted Bryghus har en historie på 120 år og er flere år i træk udnævnt til Foreningen for Danske Ølentusiasters foretrukne bryggeri. Bryggeriet ligger dør om dør med råvareproducenter og naturen som spisekammer, hvilket giver unikke muligheder for at uddybe forståelsen for forbindelsen mellem råvarerne, producenterne og det færdige produkt. Thisted Bryghus lagde sidste hånd på et nyt bryggeri i 2020, og det gamle bryggeri er dermed funktionstømt. Bryggeriet har besluttet, at man gerne donerer bygningen til en selvstændig fond, hvis den kan bruges til et værdigt formål inden for bryggekultur. Den gamle bygning har et samlet areal på omkring 1.900 m2 fordelt på fem plan. Man vil derfor kunne disponere huset med spise-etage, smage-etage, lære-etage, prøve-etage og se-etage, men det endelige oplevelsesdesign udvikles først senere i processen. Huset skal efter planen være åbent året rundt og tilbyde udstillinger, guidede ture, oplæg, workshops, kurser og smagsoplevelser.

Bryggekulturens Hus etableres med en bygningsfond, som har til formål at udføre ombygningen og eje bygningerne, og en driftsfond der skal leje bygningerne. Huset er tænkt som en selvejende enhed, der geninvesterer overskuddet i huset og uddeler en fast procentdel af overskuddet til almennyttige formål. Styregruppen fortsætter i øvrigt sit arbejde, indtil der etableres en endelig juridisk enhed for projektet.

Driftsøkonomien i huset vil forventeligt basere sig på entreindtægter, aktivitets- og salgsindtægter, lejeindtægter samt fonds- og projektmidler. Der stiles efter, at huset kan være i drift medio 2023. Driftsbudgettet for det første år viser indtægter på 5,4 mio. kr. og udgifter på 4,8 mio. kr. og dermed 0,6 mio. kr. i forventet overskud for driftsselskabet. For fonden bag huset viser driftsbudgettet indtægter på 1,1 mio. kr. og udgifter på 0,9 mio. kr. og dermed forventet overskud på 0,2 mio. kr. De nærmere forudsætninger for budgetterne fremgår af bilag 4, budgetgrundlag.

Finansiering af anlægsprojektet baseres på lånoptag, støtte fra kommune og fonde, sponsorater og crowdfunding - og kan ses i bilag 5, notat vedrørende finansieringsbudget. Styregruppen forventer desuden etableringsomkostninger til indretning og interiør, mikrobryggeri, formidlings- og udstillingskoncept, anslået til mellem 15.000 kr. og 20.000 kr. pr. m2., som ligeledes vil bygge på fondsfinansiering.

Retsgrundlag

Erhvervsfremmeloven. Inden for denne ramme sikres det, at kommunal støtte udelukkende tilgår lovlige kommunale formål.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 5 mio. kr. til etablering af Bryggekulturens Hus i Thisted, og da der ikke kan anvises finansiering, skal udgiften afholdes af kassen.

Center for Økonomi og Løns (CØL) bemærkninger til de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen:

Påvirkning af kassen:

Ja, med 5 mio. kr. i 2021.

Påvirkning renter og afdrag:

Ingen.

Påvirkning anlægsrammen:

Ja, med 5 mio. kr., da beløbet ikke er indregnet i den oprindelige ramme.

Omprioritering indenfor anlægsrammen:

Nej, der er ikke i overensstemmelse med Direktionens beslutning af 11. december 2018, foretaget en tilsvarende reduktion i andre anlægsudgifter.

Afledte driftsudgifter:

Ingen.

Fremadrettede driftsbesparelser:

Ingen.

Øvrige bemærkninger:

Ingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 8. april 2021

Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget den 14. april 2021

Økonomiudvalget den 21. april 2021

Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Indstilling

Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Bryggekulturens Hus ydes et tilskud på 5 mio. kr. finansieret af kassen.
 2. Direktøren for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse indtræder i styregruppens videre arbejde.
 3. Der via kommunens deltagelse i styregruppen tages hånd om lokalplan- og parkeringsforhold såvel som koordinering med øvrige igangværende byudviklingsprojekter.
 4. Styregruppen orienterer om projektets status forud for anlægsprojektets påbegyndelse samt undervejs i anlægsprocessen.
 5. Styregruppen sender regnskab og samlet status, efter anlægsprojektets gennemførelse.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, 8. april 2021, pkt. 6:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget, 14. april 2021, pkt. 72:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 87:

Ad 1-5. Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Kommunalbestyrelsen - 27. april 2021:

Mette Kjærulff

Til toppen

Opdateret 28-04-2021